Kommunstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 197 Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor KS 198 Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos KS 199 Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet KS 200 Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge KS 201 IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen KS 202 Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg

2 KS 203 Förlängning av skolplan för grundskolan KS 204 Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) KS 205 Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr KS 206 Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg KS 207 Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan KS 208 Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall KS 209 Granskning av kommunens delårsrapport KS 210 Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten KS 211 Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen KS 212 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 KS 213 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002

3 KS 214 Avskrivning av fordringar KS 215 Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB KS 216 Månadsrapport frö kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsrapport KS 217 Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar KS 218 Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun KS 219 Tacktal

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommun-styrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 6 och 20 november och 4 december och dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde den 8 november. Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation : 223/2001, Stina Sunesson, turistbyråchef 224/2001, Ledighet med bibehållna löneförmåner för arbetsplatsombudsutbildning, Kommunal s 5 225/2001, Bilavtal. Bengt Mattsson, Netport 226/2001, Bennrik Hermansson, handledare Pilen-projektet Samhällsbyggnadsförvaltningen: G 3 b, Daniel Paulsson, VA-arbetare G 3 b, Nils-Gunnar Nilsson, miljöinspektör Kommunstyrelsens ordförande: Avstående att påkalla prövning av förvärvstillstånd avseende fastigheten Hästaryd 2:100. Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 197 AU Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor Näringslivschefen har i skrivelse uppgivit följande: Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta har för avsikt att driva ett projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor. Målsättningen med projektet är att öka andelen kvinnliga forskarstuderande framförallt inom datateknik. I första hand ska forskarskolan vara ett forum där kvinnliga forskarstuderande inom data-teknik skall arbeta med att bättre anpassa forskning till kvinnors behov och erfarenhet. Forskarskolan kommer även att arbeta med uppdragsforskning samt internationella forskningsprojekt, exempelvis med stöd från EU. Parallellt med detta projekt kommer ett Nutekfinansierat projekt EFFEKT att löpa. Projektet kommer att samverka med den kvinn-liga forskarskolan och inom ramen för EFFEKT ska olika aktiviteter genomföras för att få dessa kvinnor att antingen starta egna företag eller att få ledande befattning på ett företag. Akademiskt ansvarig för forskarskolan kommer Växjö Universitet att vara. Samverkan kommer att ske med Enheten för externa relationer på BTH. Totalt omfattar projektet 5,4 miljoner kronor för 2002 och Av dessa utgör drygt 2 miljoner bidrag från EU, länsstyrelsen och Nutek. Drygt 1 miljon kronor utgör bidrag och insatser från privata företag och är värdet av lokaler tillhandahållna av KABO. Karlshamns kommun föreslår medfinansiera projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga med kronor för respektive år. Medlen föreslås hämtas ur Utvecklingsenhetens budget får marknadsföring och utvecklingsprojekt. Ansökan intas som bilaga 197.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på näringslivschefens förslag. Suzanne Svensson yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan näringslivschefens förslag och Anders Englessons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. att godkänna Karlshamns kommuns medfinansiering av projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga kronor för respektive år och att kostnaden finansiering med medel ur utvecklingsenhetens budget för marknadsföring och utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Hélène Nordin. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

8 NÄRINGSL delges näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 198 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 198. att ta redovisningen till protokollet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 199 AU Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet Arbetsmarknadschefen har upprättat ett förslag till förlängning av ansökan beträffande Pilen-projektet i Karlshamns kommun perioden Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med bl a Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och startade i mars Ansökan intas som bilaga 199. att godkänna det framlagda förslaget till ansökan om bidrag från Europeiska socialfonden och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i arbetsmarknads budget. ARB delges arbetsmarknadschefen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 200 AU Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge Strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge är avslutat. Programmet kommer slutligen att avslutas under år 2002 med en slutrapport. Beslutsgruppen Mål 2 Blekinge har översänt Årsrapport 2000 samt en aktuell uppföljning av indikatorn sysselsättning i Mål 2 Blekinge-programmet. Rapporterna intas som bilaga 200. att ta rapporterna till dagens protokoll. ÖVR

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 201 AU IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen Karlshamns Kabel AB har upprättat IT-infrastrukturprogram 2001 för Karlshamns kommun. Länsstyrelsen har beslutat att godkänna programmet i enlighet med de riktlinjer som regeringen har lagt fast i förordning 2001:350 om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Länsstyrelsen har också godkänt utbetalning av det statligt stöd om kronor för administrativa kostnader som Karlshamns kommun är berättigad till för upprättande av programmet. att överföra utbetalt stöd om kronor till Karlshamns Kabel AB. FIN delges Karlshamns Kabel AB beslutsstöd Ekonomi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 202 AU KS 134 AU Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg Elsa Eliasson har i en motion yrkat att kommunfullmäktige ger BUSnämnden i uppdrag att skicka ut en enkät till föräldrarna och fråga hur de vill ha sin barnomsorg och hur de tänker utnyttja avgiftsfria platser. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Motion samt yttrande från BUS-nämnden intas som bilaga 202 A och B. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Kommundirektören redovisar följande statistik över barnomsorgens utveckling i Karlshamn. Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen att till beslutet även bilägga framtagen statistik att därmed anse motionen besvarad.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens protokollsanteckningar : Yrkanden Ordföranden yrkar återremiss av ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera detsamma och finner att styrelsen har beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut : att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar :

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsens beslut :

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 203 AU Förlängning av skolplan för grundskolan Nämnden för barn, ungdom och skola har vid sammanträde beslutat att föreslå kommunfullmäktige att förlänga gällande skolplan t o m för att den nya vuxenutbildningsnämnden som tillträder bör involveras i arbetet. Skolplanen intas som bilaga 203. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga gällande skolplan t o m Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson och ordföranden.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 204 AU Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) Omsorgsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde med bl a förtydligande av fortsatta riktlinjer för KBH: Uppföljning etc se bilaga 204. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Kanslichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att KBH skall hanteras i enlighet med de av omsorgsnämnden föreslagna riktlinjerna att befintligt reglemente om KBH avskaffas och att uppdra åt omsorgsnämnden att genomföra beslutet i enlighet med föreslagna riktlinjer.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 205 AU Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr Tekniska nämndens presidium har upprättat ett skissförslag till ansökan om LIPstatsbidrag för planerad utbyggnad av GC-väg mellan Karlshamn och Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr. Ansökan intas som bilaga 205. att uppdra åt Bernt Ibertsson att färdigställa och inlämna ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning i Karlshamns kommun gällande gc-väg längs Ronneby-vägen, delen Stockholmsledet Aplakärr, till Miljödepartementet före den 31 december PLAN delges Bernt Ibertsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 206 AU Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg Regeringskansliet, näringsdepartementet har översänt remiss avseende rubricerade för yttrande senast Tekniska nämnden skall avge yttrande till kommunstyrelsen som svarar Näringsdepartementet. Tekniska nämnden har vid sammanträde beslutat att till kommunstyrelsen överlämna följande förslag till yttrande: Förslag etc se bilaga 206. att instämma i tekniska nämndens förslag till yttrande med den ändringen att Karlshamns kommun helt avvisar utredningens förslag, vad gäller utökning av det enskilda vägnätet, om inte kommunen får full kostnadstäckning härför i form av statsbidrag. YTTR delges Näringsdepartementet tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 207 AU Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Remiss från Beslutsstöd, kansli gällande rubricerade föreligger för yttrande senast Skrivelse från tekniska nämndens presidium, daterad , föreligger enligt följande: Beslutsstöd kansli har översänt rubricerade skrift för yttrande. Skriften tar upp möjligheter till statsbidrag för lantmäteriförrättning vad avser andelstal med mera i sådana vägföreningar som finns inom detaljplanelagda områden. I Karlshamns kommun finns två sådana vägföreningar nämligen Mörrums vägförening och Svängsta vägförening. Presidiet bedömer att de vägavsnitt som härvid är aktuella är av mycket liten omfattning. Presidiet föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att meddela Beslutsstöd kansli att nämnden bedömer att det ej finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden meddelar Beslutsstöd kansli att nämnden ej bedömer att det finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens besluta:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att med hänvisning till att de vägavsnitt som är aktuella i Karlshamns kommun är av mycket liten omfattning ej ta några initiativ i frågan. YTTR delges Svenska kommunförbundet tekniska nämnden

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 208 AU Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från renhållningschef Jan-Erik Mattsson, daterad , föreligger enligt följande: Karlshamns kommun har tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommuner uppdragit åt Västblekinge Miljö AB att omhänderta avfall från kommunernas hushåll. Enligt 9 i Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512), utfärdad , får från och med utsorterat brännbart avfall inte längre deponeras. Västblekinge Miljö AB har för närvarande ingen möjlighet att omhänderta avfallet på något annat sätt än deponering. Enligt 13 i förordningen har länsstyrelsen möjlighet att i det enskilda fallet medge dispens från förbudet enligt 9. Länsstyrelsen meddelade på ett möte på länsstyrelsen i Karlskrona att Västblekinge Miljö AB kan söka dispens för ägarkommunerna. Mot bakgrund av att innehållet i dispensansökan i huvudsak skall redovisa förhållandena vid Västblekinge Miljö AB:s anläggning i Mörrum och det som har gjorts för att sända brännbart avfall till en förbränningsanläggning, föreslår undertecknad att bolaget får i uppdrag att för kommunens del ansöka om dispens från deponerings-förbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Ordföranden föreslår att nämnden beslut i enlighet med renhållningschef Jan-Erik Mattsons förslag. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

23 dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson, Carl-Eric Birgersson, ordföranden, Hélène Nordin och Rolf Tholén. TEKN delges Västblekinge Miljö AB tekniska nämnden renhållningschefen

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 209 AU Granskning av kommunens delårsrapport Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev gjort en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport. Iakttagelserna framgår av bifogat PM. Vi avser att följa upp hur revisionens synpunkter beaktats i kommande delårsrapporter. PM intas som bilaga 209. att ta rapporten till dagens protokoll. FIN

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 210 AU Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt städ, vaktmästeri och parkverksamheten. Rapporten bifogas. Vi vill betona vikten av: - att ansvar och uppgift förtydligas såväl från styrelse och nämnder som mellan verksamheterna - att en kontroll sker så samverkan fungerar att råd- och stöd såväl erbjuds som utnyttjas av beställarna. Detta är viktigt för att effekterna ska bli optimala till en så låg totalkostnad som möjligt. Nämnderna bör observera att ovanstående synpunkter bör beaktas även i andra frågor såväl mellan som inom förvaltningarna. Vi önskar att få ta del av de åtgärder ni vidtagit vid vårt årliga möte med nämndernas presidium. Rapporten bif som bilaga 210. att ta rapporten till dagens protokoll och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder. att ta rapporten till dagens protokoll

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder och att redovisa dessa till kommunstyrelsen senast FIN delges kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 211 AU Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt Individ- och familjeomsorgen med inriktning på organi-sation, styrning, ledning, uppföljning och arbetsmiljö. Bedömningen framgår av bifogad rapport. Rapporten intas som bilaga 211. att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll. FIN

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 212 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Segelsällskap har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till renovering och tillbyggnad av jollestugan i Svanevik. Karlshamns Segelsällskap anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till 2002 p g a att projektet försenats av olika anledningar. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Segelsällskaps investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Hélène Nordin och ordföranden. BIDR delges Karlshamns Segelsällskap Kultur- och fritidsnämnden

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 213 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Ridklubb har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till ombyggnad av ridanläggningen för att underlätta för funktionshindrade att använda denna. Karlshamns Ridklubb anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till Anledningen är, enligt föreningen, att man inte hunnit med att göra all projektering och bygglovansökan samtidigt som man skaffat fram pengar till de resterande 45 % av investeringen. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Ridklubbs investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkanden Monica Åkesson med instämmanden av Anders Englesson, Rolf Axelsson, Rolf Tholén och Hélène Nordin yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens hemställan. I ärendet yttrar sig även Kenneth Hake och ordföranden.

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Monica Åkessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. att avslå framställningen. FIN delges Karlshamns Ridklubb Kultur- och fritidsnämnden

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 214 AU Avskrivning av fordringar Kommundirektören har i skrivelse uppgivit följande: Beslutsstöd, Ekonomi har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2001 års räkenskaper. Kapitalbelopp ,-- Inkasso ,-- BF/KFM-kostnader , ,-- Avgår förlustansvar SBAB-lån ,-- Summa kronor att anvisa: ,-- I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits. Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning, Göteborg. Med hänvisning till ovanstående föreslår Beslutsstöd, Ekonomi att kommunstyrelsen avskriver ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster. att avskriva ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster.

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS FIN delges beslutsstöd Ekonomi

33 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 215 AU Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, Internservice Fastighet har i skrivelse uppgivit följande: Internservice Fastighet har upprättat köpeavtal med Åkessons Bärgningscenter AB, Södra Stillerydsvägen, Karlshamn. Enligt avtalet överlåter kommunen ca kvm på del av Stilleryd 2:49. Internservice Fastighet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet med Åkessons Bärgningsbolag AB. Köpeavtal, karta samt yttrande från näringslivschefen intas som bilaga 215. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut att godkänna köpeavtalet. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Rolf Axelsson, ordföranden och kommundirektören. FAST delges Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, internservice Fastighet

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 216 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-november 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 216. att ta redovisningen till protokollet. FIN

35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 217 AU Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar Protokollsutdrag från BUS-nämnden intas som bilaga 217. Kanslichefen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att ta del av BUS-nämndens bifogade skrivelse, dnr , Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att skrivelsen lämnas vidare till kommunstyrelsen. att ta del av BUS-nämndens beslut 98 och bifogade skrivelse Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att lämna skrivelsen för kännedom till kommunfullmäktige. FIN delges kommunfullmäktige

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 218 AU Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun Länsstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat följande beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun. Beslutet intas som bilaga 218. Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att ta beslutet till dagens protokoll.

37 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Tacktal Ordföranden framför ett tack till kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän för ett gott samarbete under det gångna året och önskar en God jul och ett Gott Nytt År. Carl-Eric Birgersson framför kommunstyrelsens tack till ordföranden och tillönskar honom och hans familj en God jul och Gott Nytt År. Kommundirektören tackar också och önskar alla en God jul. ÖVR

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen 2012 Kommunfullmäktige 2012-09-24 167 389 Kommunstyrelsen 2012-09-10 171 430 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 162 347 Dnr 12.361-12 septkf12 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsdagen

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer