Kommunstyrelsens protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"
  • Ove Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 197 Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor KS 198 Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos KS 199 Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet KS 200 Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge KS 201 IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen KS 202 Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg

2 KS 203 Förlängning av skolplan för grundskolan KS 204 Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) KS 205 Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr KS 206 Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg KS 207 Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan KS 208 Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall KS 209 Granskning av kommunens delårsrapport KS 210 Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten KS 211 Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen KS 212 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 KS 213 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002

3 KS 214 Avskrivning av fordringar KS 215 Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB KS 216 Månadsrapport frö kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsrapport KS 217 Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar KS 218 Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun KS 219 Tacktal

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommun-styrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 6 och 20 november och 4 december och dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde den 8 november. Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation : 223/2001, Stina Sunesson, turistbyråchef 224/2001, Ledighet med bibehållna löneförmåner för arbetsplatsombudsutbildning, Kommunal s 5 225/2001, Bilavtal. Bengt Mattsson, Netport 226/2001, Bennrik Hermansson, handledare Pilen-projektet Samhällsbyggnadsförvaltningen: G 3 b, Daniel Paulsson, VA-arbetare G 3 b, Nils-Gunnar Nilsson, miljöinspektör Kommunstyrelsens ordförande: Avstående att påkalla prövning av förvärvstillstånd avseende fastigheten Hästaryd 2:100. Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 197 AU Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor Näringslivschefen har i skrivelse uppgivit följande: Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta har för avsikt att driva ett projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor. Målsättningen med projektet är att öka andelen kvinnliga forskarstuderande framförallt inom datateknik. I första hand ska forskarskolan vara ett forum där kvinnliga forskarstuderande inom data-teknik skall arbeta med att bättre anpassa forskning till kvinnors behov och erfarenhet. Forskarskolan kommer även att arbeta med uppdragsforskning samt internationella forskningsprojekt, exempelvis med stöd från EU. Parallellt med detta projekt kommer ett Nutekfinansierat projekt EFFEKT att löpa. Projektet kommer att samverka med den kvinn-liga forskarskolan och inom ramen för EFFEKT ska olika aktiviteter genomföras för att få dessa kvinnor att antingen starta egna företag eller att få ledande befattning på ett företag. Akademiskt ansvarig för forskarskolan kommer Växjö Universitet att vara. Samverkan kommer att ske med Enheten för externa relationer på BTH. Totalt omfattar projektet 5,4 miljoner kronor för 2002 och Av dessa utgör drygt 2 miljoner bidrag från EU, länsstyrelsen och Nutek. Drygt 1 miljon kronor utgör bidrag och insatser från privata företag och är värdet av lokaler tillhandahållna av KABO. Karlshamns kommun föreslår medfinansiera projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga med kronor för respektive år. Medlen föreslås hämtas ur Utvecklingsenhetens budget får marknadsföring och utvecklingsprojekt. Ansökan intas som bilaga 197.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på näringslivschefens förslag. Suzanne Svensson yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan näringslivschefens förslag och Anders Englessons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. att godkänna Karlshamns kommuns medfinansiering av projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga kronor för respektive år och att kostnaden finansiering med medel ur utvecklingsenhetens budget för marknadsföring och utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Hélène Nordin. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

8 NÄRINGSL delges näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 198 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 198. att ta redovisningen till protokollet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 199 AU Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet Arbetsmarknadschefen har upprättat ett förslag till förlängning av ansökan beträffande Pilen-projektet i Karlshamns kommun perioden Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med bl a Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och startade i mars Ansökan intas som bilaga 199. att godkänna det framlagda förslaget till ansökan om bidrag från Europeiska socialfonden och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i arbetsmarknads budget. ARB delges arbetsmarknadschefen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 200 AU Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge Strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge är avslutat. Programmet kommer slutligen att avslutas under år 2002 med en slutrapport. Beslutsgruppen Mål 2 Blekinge har översänt Årsrapport 2000 samt en aktuell uppföljning av indikatorn sysselsättning i Mål 2 Blekinge-programmet. Rapporterna intas som bilaga 200. att ta rapporterna till dagens protokoll. ÖVR

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 201 AU IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen Karlshamns Kabel AB har upprättat IT-infrastrukturprogram 2001 för Karlshamns kommun. Länsstyrelsen har beslutat att godkänna programmet i enlighet med de riktlinjer som regeringen har lagt fast i förordning 2001:350 om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Länsstyrelsen har också godkänt utbetalning av det statligt stöd om kronor för administrativa kostnader som Karlshamns kommun är berättigad till för upprättande av programmet. att överföra utbetalt stöd om kronor till Karlshamns Kabel AB. FIN delges Karlshamns Kabel AB beslutsstöd Ekonomi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 202 AU KS 134 AU Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg Elsa Eliasson har i en motion yrkat att kommunfullmäktige ger BUSnämnden i uppdrag att skicka ut en enkät till föräldrarna och fråga hur de vill ha sin barnomsorg och hur de tänker utnyttja avgiftsfria platser. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Motion samt yttrande från BUS-nämnden intas som bilaga 202 A och B. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Kommundirektören redovisar följande statistik över barnomsorgens utveckling i Karlshamn. Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen att till beslutet även bilägga framtagen statistik att därmed anse motionen besvarad.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens protokollsanteckningar : Yrkanden Ordföranden yrkar återremiss av ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera detsamma och finner att styrelsen har beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut : att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar :

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsens beslut :

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 203 AU Förlängning av skolplan för grundskolan Nämnden för barn, ungdom och skola har vid sammanträde beslutat att föreslå kommunfullmäktige att förlänga gällande skolplan t o m för att den nya vuxenutbildningsnämnden som tillträder bör involveras i arbetet. Skolplanen intas som bilaga 203. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga gällande skolplan t o m Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson och ordföranden.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 204 AU Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) Omsorgsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde med bl a förtydligande av fortsatta riktlinjer för KBH: Uppföljning etc se bilaga 204. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Kanslichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att KBH skall hanteras i enlighet med de av omsorgsnämnden föreslagna riktlinjerna att befintligt reglemente om KBH avskaffas och att uppdra åt omsorgsnämnden att genomföra beslutet i enlighet med föreslagna riktlinjer.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 205 AU Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr Tekniska nämndens presidium har upprättat ett skissförslag till ansökan om LIPstatsbidrag för planerad utbyggnad av GC-väg mellan Karlshamn och Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr. Ansökan intas som bilaga 205. att uppdra åt Bernt Ibertsson att färdigställa och inlämna ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning i Karlshamns kommun gällande gc-väg längs Ronneby-vägen, delen Stockholmsledet Aplakärr, till Miljödepartementet före den 31 december PLAN delges Bernt Ibertsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 206 AU Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg Regeringskansliet, näringsdepartementet har översänt remiss avseende rubricerade för yttrande senast Tekniska nämnden skall avge yttrande till kommunstyrelsen som svarar Näringsdepartementet. Tekniska nämnden har vid sammanträde beslutat att till kommunstyrelsen överlämna följande förslag till yttrande: Förslag etc se bilaga 206. att instämma i tekniska nämndens förslag till yttrande med den ändringen att Karlshamns kommun helt avvisar utredningens förslag, vad gäller utökning av det enskilda vägnätet, om inte kommunen får full kostnadstäckning härför i form av statsbidrag. YTTR delges Näringsdepartementet tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 207 AU Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Remiss från Beslutsstöd, kansli gällande rubricerade föreligger för yttrande senast Skrivelse från tekniska nämndens presidium, daterad , föreligger enligt följande: Beslutsstöd kansli har översänt rubricerade skrift för yttrande. Skriften tar upp möjligheter till statsbidrag för lantmäteriförrättning vad avser andelstal med mera i sådana vägföreningar som finns inom detaljplanelagda områden. I Karlshamns kommun finns två sådana vägföreningar nämligen Mörrums vägförening och Svängsta vägförening. Presidiet bedömer att de vägavsnitt som härvid är aktuella är av mycket liten omfattning. Presidiet föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att meddela Beslutsstöd kansli att nämnden bedömer att det ej finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden meddelar Beslutsstöd kansli att nämnden ej bedömer att det finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens besluta:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att med hänvisning till att de vägavsnitt som är aktuella i Karlshamns kommun är av mycket liten omfattning ej ta några initiativ i frågan. YTTR delges Svenska kommunförbundet tekniska nämnden

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 208 AU Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från renhållningschef Jan-Erik Mattsson, daterad , föreligger enligt följande: Karlshamns kommun har tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommuner uppdragit åt Västblekinge Miljö AB att omhänderta avfall från kommunernas hushåll. Enligt 9 i Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512), utfärdad , får från och med utsorterat brännbart avfall inte längre deponeras. Västblekinge Miljö AB har för närvarande ingen möjlighet att omhänderta avfallet på något annat sätt än deponering. Enligt 13 i förordningen har länsstyrelsen möjlighet att i det enskilda fallet medge dispens från förbudet enligt 9. Länsstyrelsen meddelade på ett möte på länsstyrelsen i Karlskrona att Västblekinge Miljö AB kan söka dispens för ägarkommunerna. Mot bakgrund av att innehållet i dispensansökan i huvudsak skall redovisa förhållandena vid Västblekinge Miljö AB:s anläggning i Mörrum och det som har gjorts för att sända brännbart avfall till en förbränningsanläggning, föreslår undertecknad att bolaget får i uppdrag att för kommunens del ansöka om dispens från deponerings-förbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Ordföranden föreslår att nämnden beslut i enlighet med renhållningschef Jan-Erik Mattsons förslag. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

23 dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson, Carl-Eric Birgersson, ordföranden, Hélène Nordin och Rolf Tholén. TEKN delges Västblekinge Miljö AB tekniska nämnden renhållningschefen

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 209 AU Granskning av kommunens delårsrapport Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev gjort en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport. Iakttagelserna framgår av bifogat PM. Vi avser att följa upp hur revisionens synpunkter beaktats i kommande delårsrapporter. PM intas som bilaga 209. att ta rapporten till dagens protokoll. FIN

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 210 AU Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt städ, vaktmästeri och parkverksamheten. Rapporten bifogas. Vi vill betona vikten av: - att ansvar och uppgift förtydligas såväl från styrelse och nämnder som mellan verksamheterna - att en kontroll sker så samverkan fungerar att råd- och stöd såväl erbjuds som utnyttjas av beställarna. Detta är viktigt för att effekterna ska bli optimala till en så låg totalkostnad som möjligt. Nämnderna bör observera att ovanstående synpunkter bör beaktas även i andra frågor såväl mellan som inom förvaltningarna. Vi önskar att få ta del av de åtgärder ni vidtagit vid vårt årliga möte med nämndernas presidium. Rapporten bif som bilaga 210. att ta rapporten till dagens protokoll och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder. att ta rapporten till dagens protokoll

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder och att redovisa dessa till kommunstyrelsen senast FIN delges kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 211 AU Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt Individ- och familjeomsorgen med inriktning på organi-sation, styrning, ledning, uppföljning och arbetsmiljö. Bedömningen framgår av bifogad rapport. Rapporten intas som bilaga 211. att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll. FIN

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 212 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Segelsällskap har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till renovering och tillbyggnad av jollestugan i Svanevik. Karlshamns Segelsällskap anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till 2002 p g a att projektet försenats av olika anledningar. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Segelsällskaps investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Hélène Nordin och ordföranden. BIDR delges Karlshamns Segelsällskap Kultur- och fritidsnämnden

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 213 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Ridklubb har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till ombyggnad av ridanläggningen för att underlätta för funktionshindrade att använda denna. Karlshamns Ridklubb anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till Anledningen är, enligt föreningen, att man inte hunnit med att göra all projektering och bygglovansökan samtidigt som man skaffat fram pengar till de resterande 45 % av investeringen. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Ridklubbs investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkanden Monica Åkesson med instämmanden av Anders Englesson, Rolf Axelsson, Rolf Tholén och Hélène Nordin yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens hemställan. I ärendet yttrar sig även Kenneth Hake och ordföranden.

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Monica Åkessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. att avslå framställningen. FIN delges Karlshamns Ridklubb Kultur- och fritidsnämnden

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 214 AU Avskrivning av fordringar Kommundirektören har i skrivelse uppgivit följande: Beslutsstöd, Ekonomi har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2001 års räkenskaper. Kapitalbelopp ,-- Inkasso ,-- BF/KFM-kostnader , ,-- Avgår förlustansvar SBAB-lån ,-- Summa kronor att anvisa: ,-- I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits. Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning, Göteborg. Med hänvisning till ovanstående föreslår Beslutsstöd, Ekonomi att kommunstyrelsen avskriver ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster. att avskriva ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster.

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS FIN delges beslutsstöd Ekonomi

33 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 215 AU Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, Internservice Fastighet har i skrivelse uppgivit följande: Internservice Fastighet har upprättat köpeavtal med Åkessons Bärgningscenter AB, Södra Stillerydsvägen, Karlshamn. Enligt avtalet överlåter kommunen ca kvm på del av Stilleryd 2:49. Internservice Fastighet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet med Åkessons Bärgningsbolag AB. Köpeavtal, karta samt yttrande från näringslivschefen intas som bilaga 215. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut att godkänna köpeavtalet. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Rolf Axelsson, ordföranden och kommundirektören. FAST delges Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, internservice Fastighet

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 216 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-november 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 216. att ta redovisningen till protokollet. FIN

35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 217 AU Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar Protokollsutdrag från BUS-nämnden intas som bilaga 217. Kanslichefen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att ta del av BUS-nämndens bifogade skrivelse, dnr , Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att skrivelsen lämnas vidare till kommunstyrelsen. att ta del av BUS-nämndens beslut 98 och bifogade skrivelse Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att lämna skrivelsen för kännedom till kommunfullmäktige. FIN delges kommunfullmäktige

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 218 AU Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun Länsstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat följande beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun. Beslutet intas som bilaga 218. Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att ta beslutet till dagens protokoll.

37 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Tacktal Ordföranden framför ett tack till kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän för ett gott samarbete under det gångna året och önskar en God jul och ett Gott Nytt År. Carl-Eric Birgersson framför kommunstyrelsens tack till ordföranden och tillönskar honom och hans familj en God jul och Gott Nytt År. Kommundirektören tackar också och önskar alla en God jul. ÖVR

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-06-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 35 Paragrafer 92-111 Innehåll KS 92 Information från Vårdförbundet Blekinge KS 93 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2000-11-06 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 45. Paragraferna 137-158 Innehåll KF 137 Fråga om iordningställande av utemiljön vid Väggabadet KF 138 Fråga om reningsverkstomten

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-01-25 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 17 50 Paragrafer 1-15 Innehåll KS 1 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 2 Länsstyrelsens rapport Regionalt miljö- och hushållningsprogram

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-03-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 15 Paragrafer 35-54 Innehåll KS 35 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 36 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2002-11-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 15 Paragrafer 214-239 Innehåll KS 214 Ändring av undertecknare KS 215 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 216 Redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-12-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 35 Paragrafer 234-254 Innehåll KS 234 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 235 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2002-03-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 35 Paragrafer 54-80 Innehåll KS 54 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 55 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-05-29 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 72-91 Innehåll KS 72 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 73 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-17 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 Paragrafer 133-150 Innehåll KS 133 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 134 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 14 Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-21 Asarumssalen, Rådhuset kl 17 00-18 45 Paragraferna 243-265 Innehållsförteckning KS 243 Renhållningstaxor 2007 för Västblekinge Miljö

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2003-12-16 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 40 Paragrafer 244-273 Innehåll KS 244 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 245 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-09-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 21 00. Paragraferna 98-118 Innehåll KF 98 Rundtur KF 99 Årsredovisning 2000 för Vårdförbundet Blekinge KF 100 Svar på motion om samverkan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2002-06-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 22 00. Paragraferna 95-111 KF 95 Godkännande av avtal om överlåtelse av aktier i Karlshamns Kabel AB KF 96 Besked om fyllnadsval

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-03-05 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 20 15. Paragraferna 27-49 Innehåll KF 27 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige KF 28 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117. Kommunstyrelsen 2005-04-19

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117. Kommunstyrelsen 2005-04-19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 76 Ansökan om länsmedel till förbättring för de psykiskt funktionshindrade s k Milton-länsmedel KS 77 Samråd avseende förslag till detaljplan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 11 januari 2004 Socialnämnden 11 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 11 januari 2005 kl 18.30 Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2003-12-17 191 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp) Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Avskrift Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i Kommunallagen samt vad som föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelser i detta reglemente. Sakområde 1 Socialnämnden

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer