Kommunstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"
  • Ove Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 197 Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor KS 198 Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos KS 199 Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet KS 200 Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge KS 201 IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen KS 202 Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg

2 KS 203 Förlängning av skolplan för grundskolan KS 204 Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) KS 205 Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr KS 206 Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg KS 207 Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan KS 208 Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall KS 209 Granskning av kommunens delårsrapport KS 210 Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten KS 211 Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen KS 212 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 KS 213 Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002

3 KS 214 Avskrivning av fordringar KS 215 Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB KS 216 Månadsrapport frö kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsrapport KS 217 Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar KS 218 Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun KS 219 Tacktal

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommun-styrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 6 och 20 november och 4 december och dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde den 8 november. Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation : 223/2001, Stina Sunesson, turistbyråchef 224/2001, Ledighet med bibehållna löneförmåner för arbetsplatsombudsutbildning, Kommunal s 5 225/2001, Bilavtal. Bengt Mattsson, Netport 226/2001, Bennrik Hermansson, handledare Pilen-projektet Samhällsbyggnadsförvaltningen: G 3 b, Daniel Paulsson, VA-arbetare G 3 b, Nils-Gunnar Nilsson, miljöinspektör Kommunstyrelsens ordförande: Avstående att påkalla prövning av förvärvstillstånd avseende fastigheten Hästaryd 2:100. Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 197 AU Medfinansiering till projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor Näringslivschefen har i skrivelse uppgivit följande: Stiftelsen Elektronikcentrum i Svängsta har för avsikt att driva ett projekt Etablering och utveckling av forskarskola för kvinnor. Målsättningen med projektet är att öka andelen kvinnliga forskarstuderande framförallt inom datateknik. I första hand ska forskarskolan vara ett forum där kvinnliga forskarstuderande inom data-teknik skall arbeta med att bättre anpassa forskning till kvinnors behov och erfarenhet. Forskarskolan kommer även att arbeta med uppdragsforskning samt internationella forskningsprojekt, exempelvis med stöd från EU. Parallellt med detta projekt kommer ett Nutekfinansierat projekt EFFEKT att löpa. Projektet kommer att samverka med den kvinn-liga forskarskolan och inom ramen för EFFEKT ska olika aktiviteter genomföras för att få dessa kvinnor att antingen starta egna företag eller att få ledande befattning på ett företag. Akademiskt ansvarig för forskarskolan kommer Växjö Universitet att vara. Samverkan kommer att ske med Enheten för externa relationer på BTH. Totalt omfattar projektet 5,4 miljoner kronor för 2002 och Av dessa utgör drygt 2 miljoner bidrag från EU, länsstyrelsen och Nutek. Drygt 1 miljon kronor utgör bidrag och insatser från privata företag och är värdet av lokaler tillhandahållna av KABO. Karlshamns kommun föreslår medfinansiera projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga med kronor för respektive år. Medlen föreslås hämtas ur Utvecklingsenhetens budget får marknadsföring och utvecklingsprojekt. Ansökan intas som bilaga 197.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på näringslivschefens förslag. Suzanne Svensson yrkar bifall till förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan näringslivschefens förslag och Anders Englessons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. att godkänna Karlshamns kommuns medfinansiering av projektet med sammanlagt kronor för 2002 och 2003 det vill säga kronor för respektive år och att kostnaden finansiering med medel ur utvecklingsenhetens budget för marknadsföring och utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Hélène Nordin. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

8 NÄRINGSL delges näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 198 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-okt samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 198. att ta redovisningen till protokollet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 199 AU Förlängning av ansökan om bidrag från Växtkraft, mål 3 (Europeiska socialfonden) avseende Pilen-projektet Arbetsmarknadschefen har upprättat ett förslag till förlängning av ansökan beträffande Pilen-projektet i Karlshamns kommun perioden Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete med bl a Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och startade i mars Ansökan intas som bilaga 199. att godkänna det framlagda förslaget till ansökan om bidrag från Europeiska socialfonden och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i arbetsmarknads budget. ARB delges arbetsmarknadschefen

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 200 AU Årsrapport 2000 och Uppföljning av indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge Strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge är avslutat. Programmet kommer slutligen att avslutas under år 2002 med en slutrapport. Beslutsgruppen Mål 2 Blekinge har översänt Årsrapport 2000 samt en aktuell uppföljning av indikatorn sysselsättning i Mål 2 Blekinge-programmet. Rapporterna intas som bilaga 200. att ta rapporterna till dagens protokoll. ÖVR

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 201 AU IT-infrastrukturprogram 2001 för kommunen Karlshamns Kabel AB har upprättat IT-infrastrukturprogram 2001 för Karlshamns kommun. Länsstyrelsen har beslutat att godkänna programmet i enlighet med de riktlinjer som regeringen har lagt fast i förordning 2001:350 om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Länsstyrelsen har också godkänt utbetalning av det statligt stöd om kronor för administrativa kostnader som Karlshamns kommun är berättigad till för upprättande av programmet. att överföra utbetalt stöd om kronor till Karlshamns Kabel AB. FIN delges Karlshamns Kabel AB beslutsstöd Ekonomi

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 202 AU KS 134 AU Svar på motion om enkät till föräldrar i behov av barnomsorg Elsa Eliasson har i en motion yrkat att kommunfullmäktige ger BUSnämnden i uppdrag att skicka ut en enkät till föräldrarna och fråga hur de vill ha sin barnomsorg och hur de tänker utnyttja avgiftsfria platser. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Motion samt yttrande från BUS-nämnden intas som bilaga 202 A och B. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Kommundirektören redovisar följande statistik över barnomsorgens utveckling i Karlshamn. Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen att till beslutet även bilägga framtagen statistik att därmed anse motionen besvarad.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsens protokollsanteckningar : Yrkanden Ordföranden yrkar återremiss av ärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera detsamma och finner att styrelsen har beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut : att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Arbetsutskottets protokollsanteckningar : Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan BUS-nämndens förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut : Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till yttrande från nämnden för barn, ungdom och skola avslå motionen och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar :

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Carl-Eric Birgerssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsens beslut :

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 203 AU Förlängning av skolplan för grundskolan Nämnden för barn, ungdom och skola har vid sammanträde beslutat att föreslå kommunfullmäktige att förlänga gällande skolplan t o m för att den nya vuxenutbildningsnämnden som tillträder bör involveras i arbetet. Skolplanen intas som bilaga 203. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga gällande skolplan t o m Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson och ordföranden.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 204 AU Uppföljning av KBH (kommunalt bostadstillägg till handikappade) Omsorgsnämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde med bl a förtydligande av fortsatta riktlinjer för KBH: Uppföljning etc se bilaga 204. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Kanslichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att KBH skall hanteras i enlighet med de av omsorgsnämnden föreslagna riktlinjerna att befintligt reglemente om KBH avskaffas och att uppdra åt omsorgsnämnden att genomföra beslutet i enlighet med föreslagna riktlinjer.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 205 AU Ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbar omställning i Karlshamns kommun (LIP) för GC-väg till Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr Tekniska nämndens presidium har upprättat ett skissförslag till ansökan om LIPstatsbidrag för planerad utbyggnad av GC-väg mellan Karlshamn och Hällaryd, delen Stockholmsledet Aplakärr. Ansökan intas som bilaga 205. att uppdra åt Bernt Ibertsson att färdigställa och inlämna ansökan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning i Karlshamns kommun gällande gc-väg längs Ronneby-vägen, delen Stockholmsledet Aplakärr, till Miljödepartementet före den 31 december PLAN delges Bernt Ibertsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 206 AU Yttrande över betänkandet Enskild eller allmän väg Regeringskansliet, näringsdepartementet har översänt remiss avseende rubricerade för yttrande senast Tekniska nämnden skall avge yttrande till kommunstyrelsen som svarar Näringsdepartementet. Tekniska nämnden har vid sammanträde beslutat att till kommunstyrelsen överlämna följande förslag till yttrande: Förslag etc se bilaga 206. att instämma i tekniska nämndens förslag till yttrande med den ändringen att Karlshamns kommun helt avvisar utredningens förslag, vad gäller utökning av det enskilda vägnätet, om inte kommunen får full kostnadstäckning härför i form av statsbidrag. YTTR delges Näringsdepartementet tekniska nämnden

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 207 AU Yttrande över Svenska kommunförbundets skrift Kommunerna och sovande vägföreningar inom områden med detaljplan Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Remiss från Beslutsstöd, kansli gällande rubricerade föreligger för yttrande senast Skrivelse från tekniska nämndens presidium, daterad , föreligger enligt följande: Beslutsstöd kansli har översänt rubricerade skrift för yttrande. Skriften tar upp möjligheter till statsbidrag för lantmäteriförrättning vad avser andelstal med mera i sådana vägföreningar som finns inom detaljplanelagda områden. I Karlshamns kommun finns två sådana vägföreningar nämligen Mörrums vägförening och Svängsta vägförening. Presidiet bedömer att de vägavsnitt som härvid är aktuella är av mycket liten omfattning. Presidiet föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att meddela Beslutsstöd kansli att nämnden bedömer att det ej finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden meddelar Beslutsstöd kansli att nämnden ej bedömer att det finns skäl för kommunen att ta några initiativ i frågan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens besluta:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att med hänvisning till att de vägavsnitt som är aktuella i Karlshamns kommun är av mycket liten omfattning ej ta några initiativ i frågan. YTTR delges Svenska kommunförbundet tekniska nämnden

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 208 AU Ansökan om dispens från förbud om deponering av brännbart avfall Tekniska nämnden har överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från renhållningschef Jan-Erik Mattsson, daterad , föreligger enligt följande: Karlshamns kommun har tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommuner uppdragit åt Västblekinge Miljö AB att omhänderta avfall från kommunernas hushåll. Enligt 9 i Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512), utfärdad , får från och med utsorterat brännbart avfall inte längre deponeras. Västblekinge Miljö AB har för närvarande ingen möjlighet att omhänderta avfallet på något annat sätt än deponering. Enligt 13 i förordningen har länsstyrelsen möjlighet att i det enskilda fallet medge dispens från förbudet enligt 9. Länsstyrelsen meddelade på ett möte på länsstyrelsen i Karlskrona att Västblekinge Miljö AB kan söka dispens för ägarkommunerna. Mot bakgrund av att innehållet i dispensansökan i huvudsak skall redovisa förhållandena vid Västblekinge Miljö AB:s anläggning i Mörrum och det som har gjorts för att sända brännbart avfall till en förbränningsanläggning, föreslår undertecknad att bolaget får i uppdrag att för kommunens del ansöka om dispens från deponerings-förbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Ordföranden föreslår att nämnden beslut i enlighet med renhållningschef Jan-Erik Mattsons förslag. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS

23 dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. att uppdra till Västblekinge Miljö AB, att för kommunens del ansöka om dispens från deponeringsförbudet intill dess möjlighet finns att omhänderta avfallet på annat sätt. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Bärthil Ottosson, Carl-Eric Birgersson, ordföranden, Hélène Nordin och Rolf Tholén. TEKN delges Västblekinge Miljö AB tekniska nämnden renhållningschefen

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 209 AU Granskning av kommunens delårsrapport Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev gjort en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport. Iakttagelserna framgår av bifogat PM. Vi avser att följa upp hur revisionens synpunkter beaktats i kommande delårsrapporter. PM intas som bilaga 209. att ta rapporten till dagens protokoll. FIN

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 210 AU Granskningsrapport avseende städ-, vaktmästeri- och parkverksamheten Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt städ, vaktmästeri och parkverksamheten. Rapporten bifogas. Vi vill betona vikten av: - att ansvar och uppgift förtydligas såväl från styrelse och nämnder som mellan verksamheterna - att en kontroll sker så samverkan fungerar att råd- och stöd såväl erbjuds som utnyttjas av beställarna. Detta är viktigt för att effekterna ska bli optimala till en så låg totalkostnad som möjligt. Nämnderna bör observera att ovanstående synpunkter bör beaktas även i andra frågor såväl mellan som inom förvaltningarna. Vi önskar att få ta del av de åtgärder ni vidtagit vid vårt årliga möte med nämndernas presidium. Rapporten bif som bilaga 210. att ta rapporten till dagens protokoll och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder. att ta rapporten till dagens protokoll

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS och att uppdra åt kommundirektören att vidta lämpliga åtgärder och att redovisa dessa till kommunstyrelsen senast FIN delges kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 211 AU Granskningsrapport avseende Individ- och familjeomsorgen Revisorernas ordförande har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat och bedömt Individ- och familjeomsorgen med inriktning på organi-sation, styrning, ledning, uppföljning och arbetsmiljö. Bedömningen framgår av bifogad rapport. Rapporten intas som bilaga 211. att ta rapporten för kännedom till dagens protokoll. FIN

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 212 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Segelsällskap till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Segelsällskap har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till renovering och tillbyggnad av jollestugan i Svanevik. Karlshamns Segelsällskap anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till 2002 p g a att projektet försenats av olika anledningar. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Segelsällskaps investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Hélène Nordin och ordföranden. BIDR delges Karlshamns Segelsällskap Kultur- och fritidsnämnden

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 213 AU Överföring av beviljat investeringsbidrag till Karlshamns Ridklubb till år 2002 Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde uppgivit följande: Karlshamns Ridklubb har beviljats investeringsbidrag innevarande år med max kronor till ombyggnad av ridanläggningen för att underlätta för funktionshindrade att använda denna. Karlshamns Ridklubb anhåller i skrivelse om att beviljat investeringsbidrag för 2001 överförs till Anledningen är, enligt föreningen, att man inte hunnit med att göra all projektering och bygglovansökan samtidigt som man skaffat fram pengar till de resterande 45 % av investeringen. Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att få Karlshamns Ridklubbs investeringsbidrag överfört till år att avslå framställningen. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkanden Monica Åkesson med instämmanden av Anders Englesson, Rolf Axelsson, Rolf Tholén och Hélène Nordin yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens hemställan. I ärendet yttrar sig även Kenneth Hake och ordföranden.

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Monica Åkessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. att avslå framställningen. FIN delges Karlshamns Ridklubb Kultur- och fritidsnämnden

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 214 AU Avskrivning av fordringar Kommundirektören har i skrivelse uppgivit följande: Beslutsstöd, Ekonomi har efter vederbörliga åtgärder i sin kravverksamhet ett antal fordringar, som föreslås bli föremål för avskrivning i 2001 års räkenskaper. Kapitalbelopp ,-- Inkasso ,-- BF/KFM-kostnader , ,-- Avgår förlustansvar SBAB-lån ,-- Summa kronor att anvisa: ,-- I samtliga fall har rättsliga åtgärder vidtagits. Efterbevakning kommer att ske av Intrum Justitia Inkassobevakning, Göteborg. Med hänvisning till ovanstående föreslår Beslutsstöd, Ekonomi att kommunstyrelsen avskriver ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster. att avskriva ovanstående fordringar på kronor och att täckning sker av i 2001 års budget avsatta medel för kundförluster.

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS FIN delges beslutsstöd Ekonomi

33 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 215 AU Försäljning av del av fastigheten Stilleryd 2:49 till Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, Internservice Fastighet har i skrivelse uppgivit följande: Internservice Fastighet har upprättat köpeavtal med Åkessons Bärgningscenter AB, Södra Stillerydsvägen, Karlshamn. Enligt avtalet överlåter kommunen ca kvm på del av Stilleryd 2:49. Internservice Fastighet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna avtalet med Åkessons Bärgningsbolag AB. Köpeavtal, karta samt yttrande från näringslivschefen intas som bilaga 215. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut att godkänna köpeavtalet. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Rolf Axelsson, ordföranden och kommundirektören. FAST delges Åkessons Bärgningsbolag AB Göran Broberg, internservice Fastighet

34 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 216 AU Månadsrapport för kommunstyrelsen jan-nov samt ny helårsprognos Kommundirektören har överlämnat en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen avseende perioden januari-november 2001 samt en ny helårsrapport. Rapporten intas som bilaga 216. att ta redovisningen till protokollet. FIN

35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 217 AU Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar Protokollsutdrag från BUS-nämnden intas som bilaga 217. Kanslichefen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att ta del av BUS-nämndens bifogade skrivelse, dnr , Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att skrivelsen lämnas vidare till kommunstyrelsen. att ta del av BUS-nämndens beslut 98 och bifogade skrivelse Uppföljning av BUS-nämndens budget 2001 redovisning av åtgärder och förutsättningar och att lämna skrivelsen för kännedom till kommunfullmäktige. FIN delges kommunfullmäktige

36 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 218 AU Beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun Länsstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat följande beslut om ändrad valdistriktsindelning i Karlshamns kommun. Beslutet intas som bilaga 218. Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att ta beslutet till dagens protokoll.

37 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Tacktal Ordföranden framför ett tack till kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän för ett gott samarbete under det gångna året och önskar en God jul och ett Gott Nytt År. Carl-Eric Birgersson framför kommunstyrelsens tack till ordföranden och tillönskar honom och hans familj en God jul och Gott Nytt År. Kommundirektören tackar också och önskar alla en God jul. ÖVR

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen 2013-03-19 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl17.00-19.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer