K/I Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-01-17 K/I 5253. Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007"

Transkript

1 Minnesanteckningar K/I 5253 Analys och verksamhetsutveckling Andreas Richter Handläggare Hörsel Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007 Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, SvAF Bo Ahlner, SMAF, Ulrika Brändström, HI, Susann Forsberg, HI, ordf., Majvor Hellström, SPAF Hanna Sejlitz, HRF, suppl. för Ulf Olsson, Andreas Richter, HI, sekr., Inger Tillberg, SAS, Per Broms, Ej närvarande: Ola Hendar, Psykologerna, Kjell-Erik Israelsson, STAF, Yvonne Lundin, YSDH, 1 Inledning, Susann Forsberg Dagordningen godkänns. 2 Uppföljning minnesanteckningar från mötet 14 maj 2007 Sid 2. HIs nya styrelse har haft möte 2 gånger sedan referensgruppens möte den 14 maj. Nu har HI även nytt brukarråd, som är rådgivande till styrelsen. Ny ordförande i brukarrådet är Pelle Kölhed, RTP. Inger Nilsson, Schizofreniförbundet, är också ny ledamot. Övriga medlemmar sitter kvar sedan tidigare, bl.a. är Jan-Peter Strömgren från HRF med. Utbildningspaket förskrivningsprocessen: Demo finns för referensgruppen. Vissa landsting har abonnemang på den webbaserade versionen av utbildningen, så personal inom hörselvården kan använda sig av det. De Box 510 Tfn E-post Org nr Vällingby Fax Webbplats Postgiro Besöksadress Sorterargatan 23 Texttfn Bankgiro

2 landsting som har abonnemang är Blekinge, Sörmland och Dalarna. Utbildningsmaterialet kan även beställas som DVD från Hjälpmedelsinstitutet. HI har i uppdrag från SKL att göra en kartläggning av landstings och kommuners överenskommelser om grundutrustning och personliga hjälpmedel för barn- och ungdomar i skolan. Enkät har skickats ut till hjälpmedelschefer, chefer för hörcentraler och habiliteringschefer. Rektorer på kommunala skolor kommer att få enkäten under november. Undersökningen innefattar inte komvux, särvux eller friskolor. Syftet är bland annat att hitta exempel på bra lösningar och utreda vilka problem som finns. Rapporten kommer troligen att redovisas i mars 2008 och då på SKLs och HIs webbplatser. Kommentarer från referensgruppen är bl.a. att det spretar så mycket i landet, vad gäller terminologi, uppdelning mellan verksamheter o.s.v., vilket gör det svårt att få en övergripande bild av hur verksamheten fungerar. Försäkringar: HI har tyvärr inget nytt att säga, utan återkommer. Hinfo har ett nytt kansli som leds av Ulla-Britt Blomquist på HI. 3 Aktuellt från HI 3.1 Konferens Chefer inom hörselvården 2007 Konferensen hålls den november. Endast ett fåtal läkare är anmälda. Per anser att konferensen har stor relevans för läkare som är chefer. Verksamhetschefer deltar vid konferensen. Inbjudan går ut till de chefer HI känner till, genom en e-postlista. Om referensgruppen känner till att någon chef inte får inbjudan så meddela HI. Programmet finns på HIs webbsida, under Kalendarium 3.2 Nya trycksaker/kurser/konferenser Ny version av hjälpmedelsklassificeringen ISO 9999 har kommit. Den börjar gälla De förändringar som införs berör hörselområdet, så att alla produkter inom hörselområdet får ny klassificeringskod. Det berör Hinfo och landstingens beställarsystem. Exempel är hörhjälpmedel, där bl.a. hörapparater ingår, som får den nya koden Information om klassificeringen har gått ut till hörcentraler, hjälpmedelscentraler m.fl. 2

3 3 Referensgrupp hörsel Försäkringskassans hantering av arbetshjälpmedel, Per Broms Bo Ahlner och Per Broms har som enda läkare inom hörselvården anställning av Försäkringskassan (FK) för att jobba med hörselfrågor. FK genomgår en stor omorganisation vilket bl.a. påverkar handläggningen av arbetshjälpmedelsärenden, som flyttats från lokala kontor till kontor i Säffle och Åmål. Enheterna där kommer snart att flytta till Karlstad. För personer som har haft anställning över ett år kan/ska arbetsgivaren betala för vissa hjälpmedel, medan FK står för speciella hjälpmedel. Arbetsförmedlingen har ansvar för personer med nyanställning eller lönebidrag. På grund av att handläggningen tidigare skedde lokalt har det uppstått skillnader i tillämpningen av FKs regelverk, man har t.ex. tagit fram blanketter på lokal nivå för ärendehantering. Ärendehanteringen har på vissa håll i landet också anpassats efter landstingens regelverk. Exempel är att FK i landsting med kostnadstak för hörapparater har stått för den kostnad som överstiger taket. I Östergötland där man endast anpassat en hörapparat har FK fått in många ansökningar. I Skåne sköttes anpassning av hörapparater i regel av en privat firma (Hörseltjänst) med ett flertal lokalkontor i hela Skåne. I praktiken har landstinget inte befattat sig med arbetshjälpmedel, vilket lett till att kompetensen om t.ex. hörapparater för tuffare miljöer försämrats. Ett typiskt fall som hamnat hos FK i Skåne är en person som av landstinget bedöms ha för lätt hörselnedsättning för att få hörapparat, men som har stor nytta av hörapparat i sin tjänst. Vanligt är även ansökan om hörapparat för ensidiga hörselnedsättningar sedan tidigt i livet. Av alla arbetshjälpmedelsärenden som FK handlagt är mer än hälften hörselhjälpmedel. Per har haft kontakt med HRF om dessa frågor, och han bör kunna erbjuda HRF statistik om arbetshjälpmedel. 1 april 2007 började enheten i Säffle-Åmål. Per har sedan dess granskat ärenden som verkat annorlunda. Han har försökt hitta bra sätt att hitta lämpliga generella lösningar på hur man ska hantera arbetshjälpmedel enligt FKs regelverk. Regelverket inom landstingens hörselvård är vanligen att hörselrehabilitering för personer som har behov av hörapparat för att klara det vardagliga livet ska bekostas av landstinget. Har man behov utöver det ska man ansöka om arbetshjälpmedel. Hanna kommenterar att det finns ett glapp i samarbetet mellan landstingens hörselrehabilitering och FK, så att patienter i behov av

4 arbetshjälpmedel inte får upplysning om att vända sig till FK. Bo menar att företagshälsovården borde vara den första instansen som bedömer att behov av arbetshjälpmedel finns, och hänvisar vidare till FK. Per har två frågor till referensgruppen: 1. Hörseltjänst och privata vårdgivare gör ibland bedömning att nya hörapparater och tillbehör med avancerade algoritmer behövs, t.ex. hörapparater som kommunicerar med varandra. Hur bra är dessa hörapparater? Kommentarer: landstingen har varit tvungna att göra upphandlingar av hörapparater, där sortimentet blir mer basalt, bl.a. p.g.a. att man inte har evidens för nyttan hos ny funktionalitet i hörapparater. En anledning till att FK bekostat dyrare hörapparater är att man inte haft samma krav på att pressa priserna. 2. Kammarrättsdom från 2001: En person fick inte sina HA godkända som arbetshjälpmedel av FK. Kammarrätten bedömde att personen behövde digitala hörapparater och att de behövdes i rehabiliteringen, vilket inte FK hade bedömt. Domen kan vara svår att förstå eftersom hörapparater generellt behövs för rehabiliteringen. Frågan om huruvida digitala eller analoga hörapparater ska bekostas är inte längre aktuell eftersom analoga hörapparater i princip inte finns på marknaden sedan något år. Det är viktigt att den information som Per gett referensgruppen sprids genom andra kanaler, t.ex. i tidningar som sprids till yrkesföreningar, konferenser, Auris. Dialog med Arbetsförmedlingen behövs också, för att man ska hitta gränsdragningar. Bo är konsult åt AF Rehab. De omorganiseras, det finns krav på att man ska ensa, effektivisera och rationalisera organisationen. HI ser till att den information Per gett ska spridas under hörselchefskonferensen november Någon i gruppen föreslog att HI skulle kunna vara en spindel i nätet för samordning/samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingen. 5 Fritt val av hjälpmedel, Anna Ingmanson Regeringen beslutade i augusti 2007 att starta försök med fritt val av hjälpmedel. Försöket har karaktären av en praktiskt inriktad utredning, eftersom frågeställningar ska utredas parallellt med att försöken görs. Försöket är nu i en uppstartsfas och ska genomföras i landstingen 4

5 5 Referensgrupp hörsel Sörmland, Stockholm och Kronoberg. Pengarna för projektet ska inte täcka hjälpmedelkostnader utan omkostnader för drift av projektet. Försöket är en del i regeringens syn på välfärdsfrågor generellt. Det ska skapas ökade möjligheter för den enskilda att göra egna val. Kostnaderna kan bli lägre när brukarna själva kan använda sin kompetens. De som ges möjlighet till fritt val är personer med funktionsnedsättningar som har långvariga behov av hjälpmedel. De som önskar och bedömts ha behov av hjälpmedel ska ha möjlighet att få hjälpmedlet på traditionellt sätt, genom landstinget/kommunen. Landstingen avgränsar själva omfattningen av försöket och beslut om avgränsningarna har ännu inte tagits. De begränsningar som finns i regeringsuppdraget gäller vissa medicintekniska produkter. HI kan inte styra t.ex. vilka hjälpmedelsområden som ska ingå, och de landsting som ska genomföra försöket har uttryckt att man avser pröva fritt val inom ett flertal hjälpmedelsområden. Referensgruppens kommentarer är: Det är viktigt att man angriper detta på ett vetenskapligt sätt, för att beslutsunderlaget ska vara av hög kvalitet. Det är t.ex. viktigt att utreda om privat hjälpmedelsförsörjning faktisk är billigare än offentlig. Det är också viktigt att bedömning av brukarnyttan görs så att det avspeglar långsiktig nytta och inte enbart första bemötandet och upplevelsen av väntrummet. Det är troligen få brukare som har så god sakkunskap att de kan göra bra val av hjälpmedel. Det är viktigt att en bra genomförd behovsanalys värderas högt i förhållande till möjligheten att välja fritt. Fritt val kan dock vara stimulerande för att man ska kunna välja hörapparaten Viktigt att de resultat man kommer fram till inte leder till olika implementeringar, vilket senare leder till att övriga landsting använder någon av de tre modellerna som grund för sin egen Frittval-verksamhet. Detta kan snarare leda till att man har olika verksamhet i varje enskilt landsting. Frågan om vem som ska stå för försäkring bör ingå i frågan om vem som äger hjälpmedlet. Iréne Vasberg är projektledare för försöket i Sörmland, Projektledare för Stockholm och Kronoberg har ännu inte utsetts. Några frågor som försöket ska utreda är: - Hur ska brukaren få information om de hjälpmedel som finns? HIs webbplats? Internet? Mässor? Tidningar? De olika aktörerna?

6 - Hur kommer rekvisitionen att fungera? Kan man lägga in att rekvisitionen förutsätter att brukaren måste vända sig till personal med relevant kompetens? - Var går gränserna för konsumentköpslagen, när det gäller anpassade hjälpmedel? - Hur kan ett hjälpmedel bli billigare, när landstinget idag pressar priserna genom sina stora inköp. I december fattas beslut om när första brukaren ska erbjudas fritt val. 6 Presentation av ny rapport om 2006 års statistik från hörcentraler, Sara Brundell Saras presentation biläggs protokollet. Några av de upplysningar Sara gav var: miljoner kronor per år för inköp a hörapparater under de senaste mätningarna miljoner för inköp av hörseltekniska hjälpmedel. Nya brukare utgör merparten av det totala antalet brukare. Nya brukare: Monaural 50% män, 50% kvinnor. Binaural 60% män, 40% kvinnor. Om man skulle ta hänsyn till att kvinnor har högre livslängd än män skulle det vara fler män än kvinnor som fick monaural anpassning av hörapparat. Byte av hörapparat: Kvinnor 45%, män 55%, både monauralt och binauralt. SCBs statistik om hörselnedsättning: år, 44% kvinnor, 56% män. Förskrivningen av hörapparater har ökat sedan 2001, från ca till ca hörapparater var det ca 80000, den största ökningen har alltså varit mellan år 2004 och Förskrivning av hörapparater: 47% kvinnor, 53% män. Stora skillnader i landet, mellan 50-50, På Gotland och i norrbotten var det stora könsskillnader. I Norrbotten kan skillnaderna delvis förklaras med jakt och gruvindustrin. I storstadsregionerna var det små eller inga skillnader. 6

7 Statistikinsamlingen ska förändras, från post-/excelenkät till webbaserad enkät. Under pilotundersökning 2008 behövs samarbete med verksamhetschefer för pilotundersökning. Survey Generator (Alstra) är verktyget som ska testas. Nysam (Nyckeltal i samverkan): Ann-Sofie Andertoft sitter med i en grupp som representerar hörselområdet inom Nysam. Man ska ta fram statistik som kan jämföras över hela landet. Mer information finns på Kostnaderna för hörapparatförskrivning har inte ökat, trots att fler hörapparater förskrivs. Oklart om det är bra eller dåligt. Hörapparater är trots allt en liten kostnad för samhället i förhållande till t.ex. läkemedel. Att kostnaden är konstant kan bero bl.a. på att man pressat priserna genom regionala upphandlingar. Det skulle också kunna bero på att fler avancerade anpassningar görs med Försäkringskassans medel för arbetshjälpmedel. Samtidigt tycks det finnas tendenser att man förskriver hörapparater men att det sparas in på övrigt stöd i form av t.ex. rehabilitering. Sara vill ha hjälp av referensgruppen att knyta kontakter med verksamhetschefer för analys av resultatet m.m. 7 Teknik för Äldre Treårigt regeringsuppdrag till HI. Satsningen omfattar 22 miljoner kr HI kan använda högst 2 miljoner/år till egen administration. Den 17 september var sista ansökningsdag för ansökan om utvecklings/projektmedel till Teknik för Äldre. Beslut om vilka som fått uppdrag kommer under november. Inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång är den 3 mars Et projekt inom hörselområdet som fått medel leds av Marie Öberg i Linköping 85-åringars hörsel plus hörapparatnytta, en förstudie. Projektet pågår under hela Enkäter ska skickas ut till äldre i Östergötland. Informationsdag om Teknik för Äldre i Göteborg 23 november. De flesta handlar ansökningar handlade om boende, och ansökningarna inom hörselområdet var få. 7.1 Halland skapar privat marknad för hjälpmedel Inom Teknik för Äldre drivs ett projekt för att skapa en hjälpmedelsmarknad för enklare hjälpmedel. Försöket görs i Halland, där man inte längre har möjlighet att få enkla hjälpmedel förskrivna. Iniom försöket ska man 7

8 studera vilka aktörer som finns på marknaden, hur brukarna tänker och vilka behov de har. Friska aktiva äldre är i fokus. Man ska stimulera butiksinförande, i t.ex. stormarknader, specialbutiker m.m. Försöket ska också innehålla ett informationspaket för att primärvården ska kunna informera om var och hur man får tag på enkla hjälpmedel. I uppdraget från regeringen (Teknik för äldre) stod det uttryckligen att det skulle göras ett försök med komplement till den vanliga hjälpmedelsverksamheten. 7.2 Test av mobiltelefoner för äldre PRO har beviljats pengar för ett projekt där äldre intervjuas och tycker till om ett urval mobiltelefoner som marknadsförs mot äldre, samt ett par vanliga mobiltelefoner. HI kommer att genomföra testerna på PROs uppdrag, under december januari Äldre personer ska testa att använda mobiltelefonerna och svara på enkäter samt delta i fokusgruppsintervjuer. 8 Aktuellt från hörselområdet, Andreas Richter, Ulrika Brändström Under 2008 planerar HI bl.a. att - Uppdatera broschyren om mobiltelefoner för hörselskadade under Samarbeta med STAF för att ta fram riktlinjer för produktinformation för FM-system (primärt för skolbruk). - Utforma och hålla en utbildning om hörselhjälpmedel för audionomer. Tanken var från början att fokus ska vara kring teleslingor, men även andra hjälpmedel kan ingå. HI har fått kännedom om att texttelefoner ofta inte fungerar när de används med IP-telefoni. Texttelefonerna använder modem för att skicka texten, och IP-telefonin innebär att modemtonerna förvanskas vilket i sin tur medför att texten förvanskas. Det förekommer med jämna mellanrum att texttelefonianvändare byter till IP-telefoni och sedan upptäcker att de inte längre kan ringa. De får då betala för att installera om det fasta telefonabonnemang de just sagt upp. I nya fastigheter drar man ofta inte in telefonkablar, utan de boende är hänvisade endast till IP-telefoni. För texttelefonianvändare kan detta innebära problem. Omnitor AB undersöker för närvarande möjliga nödlösningar på problemet. 8

9 HI har under hösten deltagit i en arbetsgrupp som leds av Socialstyrelsen, för att se över statsbidraget för elektronisk kommunikation. Statsbidraget ges till landstingen som ett stimulansbidrag för utrustning för elektronisk kommunikation för personer som p.g.a. dövhet, grava hörselskador, dövblindhet, tal- eller språkskador inte kan använda telefonen för fjärrkommunikation. Regeringen gav i slutet av 2006 Socialstyrelsen i uppdrag att se över statsbidraget. Översynen motiverades bl.a. med att antalet personer vars behov tillgodosetts minskat från 1850 till 1350 mellan år 2002 och Antalet personer vars behov inte kunnat tillgodoses har varit konstant (400) under perioden. Socialstyrelsen ska rapportera till regeringen i slutet av november I det preliminära förslag som Socialstyrelsen lämnat till HI föreslås att statsbidraget införlivas i den kommunalekonomiska utjämningsmodellen, att HI får ett uppdrag att genomföra en kontinuerlig informationssatsning, att Socialstyrelsen får ett särskilt uppdrag att följa upp utfallet av rutinerna hos landstingen samt att det nyckeltal för fördelning som användes år 2007 används för fördelning av statsbidraget framöver. Pågående hörapparatupphandlingar: - Stockholm och Gotland. - Östergötland, Jönköping och Kalmar. - Mellansvenska regionen 9 Övrigt Avtal mellan SLL och Storken AB (inom koncernen Avesina AB) har skrivits. Tidigare har Aleris haft merparten av förskrivningarna i Stockholm, men även LIC/Hörsam. Storken AB bedriver i dagsläget mödravård i Linköping. Aleris överklagade upphandlingen i länsrätten, förlorade och överklagade sedan till kammarrätten. Ulf Rosenhall har enligt Stockholms upphandlande enhet varit tillfrågad i ett tidigt stadium av upphandlingen, men var inte involverad i detaljer. Försäkringskassan har en lista med 75 diagnoser med beslutsstöd, d.v.s. vad diagnoserna medför för individen i form av sjukskrivning m.m. Beslutsstöden som berör hörselskada är indelade under tre rubriker: Hörselnedsättning, tinnitus/ljudöverkänslighet, Menières sjukdom. Beslutsstöden finns att läsa om på Socialstyrelsens webbplats, se dicin/diagnoser-start.htm. 10 Nästa möte 17 april 2008 kl

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel. Delredovisning av försöksverksamheten 2008

Fritt val av hjälpmedel. Delredovisning av försöksverksamheten 2008 Fritt val av hjälpmedel Delredovisning av försöksverksamheten 2008 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Författare: Martina Estreen, Mattias Fredricson, Ulla-Britt Blomquist, Siv Zethreaus, Anne Hertzberg,

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning. Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning. Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Andreas Richter Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare:

Läs mer

Delmarknad 2: Arbetsmarknad. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 2: Arbetsmarknad. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 2: Arbetsmarknad - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 2: Arbetsmarknad... 4 Introduktion... 4 Organisation och roller på Arbetsförmedlingen...

Läs mer

SKL:s statistikuppdrag till Hjälpmedelsinstitutet Slutrapport

SKL:s statistikuppdrag till Hjälpmedelsinstitutet Slutrapport SKL:s statistikuppdrag till Hjälpmedelsinstitutet Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Linda Gustafsson Ansvarig chef: Susann Forsberg URN:NBN:se:hi-2011-11350-pdf (pdf) Artikelnummer:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Större inflytande och delaktighet Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Huvudförfattare: Martina Estreen Medförfattare: Dina Jacobson, Göran Bergquist,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni

Att ringa med datorn. Handledning för att inspirera till bildtelefoni Att ringa med datorn Handledning för att inspirera till bildtelefoni På dvd:n finns PowerPoint-presentation. Kort film som visar hur du kan ha glädje av Skype. Korta (ljudlösa) filmsekvenser som visar

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Framtid 2012-2015. Bakgrund 2011-09-30

Framtid 2012-2015. Bakgrund 2011-09-30 2011-09-30 Framtid 2012-2015 Bakgrund Tillgången till bra och väl fungerande hjälpmedel och en tillgänglig bostads och närmiljö är av avgörande betydelse för att förverkliga målen i äldre- och handikappolitiken.

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting

Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting Fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting Stockholm i maj 2015 Dag Boman Ulrika Brändström Carin Magnusson 1 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige

årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige hörselskadades riksförbund (hrf) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med cirka 36 000 medlemmar från norr

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Utvidgat försök med AFU 2013

Utvidgat försök med AFU 2013 Wimi 2005 FK90010_004_G 1 (7) Utvidgat försök med AFU 2013 Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av AFU 2013 Detta dokument innehåller gällande villkor och förutsättningar för en utvidgad

Läs mer

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige

årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige årsrapport 2003 på lina slak om hörselskadades situation i Sverige 3 hörselskadades riksförbund (hrf) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med cirka 33 000 medlemmar från norr till

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen.

SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen. 1 (5) Protokoll fört vid Styrelsemöte med föreningen Datum: 2012-04-11 Plats: Telefonmöte Deltagare: Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas Randsalu, Karl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 140211 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Harry Eriksson Berit Swärd, HRF Vänersborg/Trollhättan Hans

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer. Minnesanteckningar 2012-08-24. Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30. Plats: Börshuset, Malmö

Brukarsamverkan med Handikapporganisationer. Minnesanteckningar 2012-08-24. Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30. Plats: Börshuset, Malmö Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Datum 2012-09-10 Brukarsamverkan med Handikapporganisationer Minnesanteckningar 2012-08-24 Tid: 2012-08-24, kl 13.15 16.30 Plats: Börshuset, Malmö Närvarande:

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer