K/I Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-01-17 K/I 5253. Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007"

Transkript

1 Minnesanteckningar K/I 5253 Analys och verksamhetsutveckling Andreas Richter Handläggare Hörsel Minnesanteckningar från möte med HIs Referensgrupp hörsel den 8 november 2007 Närvarande: Ann-Sofie Andertoft, SvAF Bo Ahlner, SMAF, Ulrika Brändström, HI, Susann Forsberg, HI, ordf., Majvor Hellström, SPAF Hanna Sejlitz, HRF, suppl. för Ulf Olsson, Andreas Richter, HI, sekr., Inger Tillberg, SAS, Per Broms, Ej närvarande: Ola Hendar, Psykologerna, Kjell-Erik Israelsson, STAF, Yvonne Lundin, YSDH, 1 Inledning, Susann Forsberg Dagordningen godkänns. 2 Uppföljning minnesanteckningar från mötet 14 maj 2007 Sid 2. HIs nya styrelse har haft möte 2 gånger sedan referensgruppens möte den 14 maj. Nu har HI även nytt brukarråd, som är rådgivande till styrelsen. Ny ordförande i brukarrådet är Pelle Kölhed, RTP. Inger Nilsson, Schizofreniförbundet, är också ny ledamot. Övriga medlemmar sitter kvar sedan tidigare, bl.a. är Jan-Peter Strömgren från HRF med. Utbildningspaket förskrivningsprocessen: Demo finns för referensgruppen. Vissa landsting har abonnemang på den webbaserade versionen av utbildningen, så personal inom hörselvården kan använda sig av det. De Box 510 Tfn E-post Org nr Vällingby Fax Webbplats Postgiro Besöksadress Sorterargatan 23 Texttfn Bankgiro

2 landsting som har abonnemang är Blekinge, Sörmland och Dalarna. Utbildningsmaterialet kan även beställas som DVD från Hjälpmedelsinstitutet. HI har i uppdrag från SKL att göra en kartläggning av landstings och kommuners överenskommelser om grundutrustning och personliga hjälpmedel för barn- och ungdomar i skolan. Enkät har skickats ut till hjälpmedelschefer, chefer för hörcentraler och habiliteringschefer. Rektorer på kommunala skolor kommer att få enkäten under november. Undersökningen innefattar inte komvux, särvux eller friskolor. Syftet är bland annat att hitta exempel på bra lösningar och utreda vilka problem som finns. Rapporten kommer troligen att redovisas i mars 2008 och då på SKLs och HIs webbplatser. Kommentarer från referensgruppen är bl.a. att det spretar så mycket i landet, vad gäller terminologi, uppdelning mellan verksamheter o.s.v., vilket gör det svårt att få en övergripande bild av hur verksamheten fungerar. Försäkringar: HI har tyvärr inget nytt att säga, utan återkommer. Hinfo har ett nytt kansli som leds av Ulla-Britt Blomquist på HI. 3 Aktuellt från HI 3.1 Konferens Chefer inom hörselvården 2007 Konferensen hålls den november. Endast ett fåtal läkare är anmälda. Per anser att konferensen har stor relevans för läkare som är chefer. Verksamhetschefer deltar vid konferensen. Inbjudan går ut till de chefer HI känner till, genom en e-postlista. Om referensgruppen känner till att någon chef inte får inbjudan så meddela HI. Programmet finns på HIs webbsida, under Kalendarium 3.2 Nya trycksaker/kurser/konferenser Ny version av hjälpmedelsklassificeringen ISO 9999 har kommit. Den börjar gälla De förändringar som införs berör hörselområdet, så att alla produkter inom hörselområdet får ny klassificeringskod. Det berör Hinfo och landstingens beställarsystem. Exempel är hörhjälpmedel, där bl.a. hörapparater ingår, som får den nya koden Information om klassificeringen har gått ut till hörcentraler, hjälpmedelscentraler m.fl. 2

3 3 Referensgrupp hörsel Försäkringskassans hantering av arbetshjälpmedel, Per Broms Bo Ahlner och Per Broms har som enda läkare inom hörselvården anställning av Försäkringskassan (FK) för att jobba med hörselfrågor. FK genomgår en stor omorganisation vilket bl.a. påverkar handläggningen av arbetshjälpmedelsärenden, som flyttats från lokala kontor till kontor i Säffle och Åmål. Enheterna där kommer snart att flytta till Karlstad. För personer som har haft anställning över ett år kan/ska arbetsgivaren betala för vissa hjälpmedel, medan FK står för speciella hjälpmedel. Arbetsförmedlingen har ansvar för personer med nyanställning eller lönebidrag. På grund av att handläggningen tidigare skedde lokalt har det uppstått skillnader i tillämpningen av FKs regelverk, man har t.ex. tagit fram blanketter på lokal nivå för ärendehantering. Ärendehanteringen har på vissa håll i landet också anpassats efter landstingens regelverk. Exempel är att FK i landsting med kostnadstak för hörapparater har stått för den kostnad som överstiger taket. I Östergötland där man endast anpassat en hörapparat har FK fått in många ansökningar. I Skåne sköttes anpassning av hörapparater i regel av en privat firma (Hörseltjänst) med ett flertal lokalkontor i hela Skåne. I praktiken har landstinget inte befattat sig med arbetshjälpmedel, vilket lett till att kompetensen om t.ex. hörapparater för tuffare miljöer försämrats. Ett typiskt fall som hamnat hos FK i Skåne är en person som av landstinget bedöms ha för lätt hörselnedsättning för att få hörapparat, men som har stor nytta av hörapparat i sin tjänst. Vanligt är även ansökan om hörapparat för ensidiga hörselnedsättningar sedan tidigt i livet. Av alla arbetshjälpmedelsärenden som FK handlagt är mer än hälften hörselhjälpmedel. Per har haft kontakt med HRF om dessa frågor, och han bör kunna erbjuda HRF statistik om arbetshjälpmedel. 1 april 2007 började enheten i Säffle-Åmål. Per har sedan dess granskat ärenden som verkat annorlunda. Han har försökt hitta bra sätt att hitta lämpliga generella lösningar på hur man ska hantera arbetshjälpmedel enligt FKs regelverk. Regelverket inom landstingens hörselvård är vanligen att hörselrehabilitering för personer som har behov av hörapparat för att klara det vardagliga livet ska bekostas av landstinget. Har man behov utöver det ska man ansöka om arbetshjälpmedel. Hanna kommenterar att det finns ett glapp i samarbetet mellan landstingens hörselrehabilitering och FK, så att patienter i behov av

4 arbetshjälpmedel inte får upplysning om att vända sig till FK. Bo menar att företagshälsovården borde vara den första instansen som bedömer att behov av arbetshjälpmedel finns, och hänvisar vidare till FK. Per har två frågor till referensgruppen: 1. Hörseltjänst och privata vårdgivare gör ibland bedömning att nya hörapparater och tillbehör med avancerade algoritmer behövs, t.ex. hörapparater som kommunicerar med varandra. Hur bra är dessa hörapparater? Kommentarer: landstingen har varit tvungna att göra upphandlingar av hörapparater, där sortimentet blir mer basalt, bl.a. p.g.a. att man inte har evidens för nyttan hos ny funktionalitet i hörapparater. En anledning till att FK bekostat dyrare hörapparater är att man inte haft samma krav på att pressa priserna. 2. Kammarrättsdom från 2001: En person fick inte sina HA godkända som arbetshjälpmedel av FK. Kammarrätten bedömde att personen behövde digitala hörapparater och att de behövdes i rehabiliteringen, vilket inte FK hade bedömt. Domen kan vara svår att förstå eftersom hörapparater generellt behövs för rehabiliteringen. Frågan om huruvida digitala eller analoga hörapparater ska bekostas är inte längre aktuell eftersom analoga hörapparater i princip inte finns på marknaden sedan något år. Det är viktigt att den information som Per gett referensgruppen sprids genom andra kanaler, t.ex. i tidningar som sprids till yrkesföreningar, konferenser, Auris. Dialog med Arbetsförmedlingen behövs också, för att man ska hitta gränsdragningar. Bo är konsult åt AF Rehab. De omorganiseras, det finns krav på att man ska ensa, effektivisera och rationalisera organisationen. HI ser till att den information Per gett ska spridas under hörselchefskonferensen november Någon i gruppen föreslog att HI skulle kunna vara en spindel i nätet för samordning/samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingen. 5 Fritt val av hjälpmedel, Anna Ingmanson Regeringen beslutade i augusti 2007 att starta försök med fritt val av hjälpmedel. Försöket har karaktären av en praktiskt inriktad utredning, eftersom frågeställningar ska utredas parallellt med att försöken görs. Försöket är nu i en uppstartsfas och ska genomföras i landstingen 4

5 5 Referensgrupp hörsel Sörmland, Stockholm och Kronoberg. Pengarna för projektet ska inte täcka hjälpmedelkostnader utan omkostnader för drift av projektet. Försöket är en del i regeringens syn på välfärdsfrågor generellt. Det ska skapas ökade möjligheter för den enskilda att göra egna val. Kostnaderna kan bli lägre när brukarna själva kan använda sin kompetens. De som ges möjlighet till fritt val är personer med funktionsnedsättningar som har långvariga behov av hjälpmedel. De som önskar och bedömts ha behov av hjälpmedel ska ha möjlighet att få hjälpmedlet på traditionellt sätt, genom landstinget/kommunen. Landstingen avgränsar själva omfattningen av försöket och beslut om avgränsningarna har ännu inte tagits. De begränsningar som finns i regeringsuppdraget gäller vissa medicintekniska produkter. HI kan inte styra t.ex. vilka hjälpmedelsområden som ska ingå, och de landsting som ska genomföra försöket har uttryckt att man avser pröva fritt val inom ett flertal hjälpmedelsområden. Referensgruppens kommentarer är: Det är viktigt att man angriper detta på ett vetenskapligt sätt, för att beslutsunderlaget ska vara av hög kvalitet. Det är t.ex. viktigt att utreda om privat hjälpmedelsförsörjning faktisk är billigare än offentlig. Det är också viktigt att bedömning av brukarnyttan görs så att det avspeglar långsiktig nytta och inte enbart första bemötandet och upplevelsen av väntrummet. Det är troligen få brukare som har så god sakkunskap att de kan göra bra val av hjälpmedel. Det är viktigt att en bra genomförd behovsanalys värderas högt i förhållande till möjligheten att välja fritt. Fritt val kan dock vara stimulerande för att man ska kunna välja hörapparaten Viktigt att de resultat man kommer fram till inte leder till olika implementeringar, vilket senare leder till att övriga landsting använder någon av de tre modellerna som grund för sin egen Frittval-verksamhet. Detta kan snarare leda till att man har olika verksamhet i varje enskilt landsting. Frågan om vem som ska stå för försäkring bör ingå i frågan om vem som äger hjälpmedlet. Iréne Vasberg är projektledare för försöket i Sörmland, Projektledare för Stockholm och Kronoberg har ännu inte utsetts. Några frågor som försöket ska utreda är: - Hur ska brukaren få information om de hjälpmedel som finns? HIs webbplats? Internet? Mässor? Tidningar? De olika aktörerna?

6 - Hur kommer rekvisitionen att fungera? Kan man lägga in att rekvisitionen förutsätter att brukaren måste vända sig till personal med relevant kompetens? - Var går gränserna för konsumentköpslagen, när det gäller anpassade hjälpmedel? - Hur kan ett hjälpmedel bli billigare, när landstinget idag pressar priserna genom sina stora inköp. I december fattas beslut om när första brukaren ska erbjudas fritt val. 6 Presentation av ny rapport om 2006 års statistik från hörcentraler, Sara Brundell Saras presentation biläggs protokollet. Några av de upplysningar Sara gav var: miljoner kronor per år för inköp a hörapparater under de senaste mätningarna miljoner för inköp av hörseltekniska hjälpmedel. Nya brukare utgör merparten av det totala antalet brukare. Nya brukare: Monaural 50% män, 50% kvinnor. Binaural 60% män, 40% kvinnor. Om man skulle ta hänsyn till att kvinnor har högre livslängd än män skulle det vara fler män än kvinnor som fick monaural anpassning av hörapparat. Byte av hörapparat: Kvinnor 45%, män 55%, både monauralt och binauralt. SCBs statistik om hörselnedsättning: år, 44% kvinnor, 56% män. Förskrivningen av hörapparater har ökat sedan 2001, från ca till ca hörapparater var det ca 80000, den största ökningen har alltså varit mellan år 2004 och Förskrivning av hörapparater: 47% kvinnor, 53% män. Stora skillnader i landet, mellan 50-50, På Gotland och i norrbotten var det stora könsskillnader. I Norrbotten kan skillnaderna delvis förklaras med jakt och gruvindustrin. I storstadsregionerna var det små eller inga skillnader. 6

7 Statistikinsamlingen ska förändras, från post-/excelenkät till webbaserad enkät. Under pilotundersökning 2008 behövs samarbete med verksamhetschefer för pilotundersökning. Survey Generator (Alstra) är verktyget som ska testas. Nysam (Nyckeltal i samverkan): Ann-Sofie Andertoft sitter med i en grupp som representerar hörselområdet inom Nysam. Man ska ta fram statistik som kan jämföras över hela landet. Mer information finns på Kostnaderna för hörapparatförskrivning har inte ökat, trots att fler hörapparater förskrivs. Oklart om det är bra eller dåligt. Hörapparater är trots allt en liten kostnad för samhället i förhållande till t.ex. läkemedel. Att kostnaden är konstant kan bero bl.a. på att man pressat priserna genom regionala upphandlingar. Det skulle också kunna bero på att fler avancerade anpassningar görs med Försäkringskassans medel för arbetshjälpmedel. Samtidigt tycks det finnas tendenser att man förskriver hörapparater men att det sparas in på övrigt stöd i form av t.ex. rehabilitering. Sara vill ha hjälp av referensgruppen att knyta kontakter med verksamhetschefer för analys av resultatet m.m. 7 Teknik för Äldre Treårigt regeringsuppdrag till HI. Satsningen omfattar 22 miljoner kr HI kan använda högst 2 miljoner/år till egen administration. Den 17 september var sista ansökningsdag för ansökan om utvecklings/projektmedel till Teknik för Äldre. Beslut om vilka som fått uppdrag kommer under november. Inlämningsdatum för nästa ansökningsomgång är den 3 mars Et projekt inom hörselområdet som fått medel leds av Marie Öberg i Linköping 85-åringars hörsel plus hörapparatnytta, en förstudie. Projektet pågår under hela Enkäter ska skickas ut till äldre i Östergötland. Informationsdag om Teknik för Äldre i Göteborg 23 november. De flesta handlar ansökningar handlade om boende, och ansökningarna inom hörselområdet var få. 7.1 Halland skapar privat marknad för hjälpmedel Inom Teknik för Äldre drivs ett projekt för att skapa en hjälpmedelsmarknad för enklare hjälpmedel. Försöket görs i Halland, där man inte längre har möjlighet att få enkla hjälpmedel förskrivna. Iniom försöket ska man 7

8 studera vilka aktörer som finns på marknaden, hur brukarna tänker och vilka behov de har. Friska aktiva äldre är i fokus. Man ska stimulera butiksinförande, i t.ex. stormarknader, specialbutiker m.m. Försöket ska också innehålla ett informationspaket för att primärvården ska kunna informera om var och hur man får tag på enkla hjälpmedel. I uppdraget från regeringen (Teknik för äldre) stod det uttryckligen att det skulle göras ett försök med komplement till den vanliga hjälpmedelsverksamheten. 7.2 Test av mobiltelefoner för äldre PRO har beviljats pengar för ett projekt där äldre intervjuas och tycker till om ett urval mobiltelefoner som marknadsförs mot äldre, samt ett par vanliga mobiltelefoner. HI kommer att genomföra testerna på PROs uppdrag, under december januari Äldre personer ska testa att använda mobiltelefonerna och svara på enkäter samt delta i fokusgruppsintervjuer. 8 Aktuellt från hörselområdet, Andreas Richter, Ulrika Brändström Under 2008 planerar HI bl.a. att - Uppdatera broschyren om mobiltelefoner för hörselskadade under Samarbeta med STAF för att ta fram riktlinjer för produktinformation för FM-system (primärt för skolbruk). - Utforma och hålla en utbildning om hörselhjälpmedel för audionomer. Tanken var från början att fokus ska vara kring teleslingor, men även andra hjälpmedel kan ingå. HI har fått kännedom om att texttelefoner ofta inte fungerar när de används med IP-telefoni. Texttelefonerna använder modem för att skicka texten, och IP-telefonin innebär att modemtonerna förvanskas vilket i sin tur medför att texten förvanskas. Det förekommer med jämna mellanrum att texttelefonianvändare byter till IP-telefoni och sedan upptäcker att de inte längre kan ringa. De får då betala för att installera om det fasta telefonabonnemang de just sagt upp. I nya fastigheter drar man ofta inte in telefonkablar, utan de boende är hänvisade endast till IP-telefoni. För texttelefonianvändare kan detta innebära problem. Omnitor AB undersöker för närvarande möjliga nödlösningar på problemet. 8

9 HI har under hösten deltagit i en arbetsgrupp som leds av Socialstyrelsen, för att se över statsbidraget för elektronisk kommunikation. Statsbidraget ges till landstingen som ett stimulansbidrag för utrustning för elektronisk kommunikation för personer som p.g.a. dövhet, grava hörselskador, dövblindhet, tal- eller språkskador inte kan använda telefonen för fjärrkommunikation. Regeringen gav i slutet av 2006 Socialstyrelsen i uppdrag att se över statsbidraget. Översynen motiverades bl.a. med att antalet personer vars behov tillgodosetts minskat från 1850 till 1350 mellan år 2002 och Antalet personer vars behov inte kunnat tillgodoses har varit konstant (400) under perioden. Socialstyrelsen ska rapportera till regeringen i slutet av november I det preliminära förslag som Socialstyrelsen lämnat till HI föreslås att statsbidraget införlivas i den kommunalekonomiska utjämningsmodellen, att HI får ett uppdrag att genomföra en kontinuerlig informationssatsning, att Socialstyrelsen får ett särskilt uppdrag att följa upp utfallet av rutinerna hos landstingen samt att det nyckeltal för fördelning som användes år 2007 används för fördelning av statsbidraget framöver. Pågående hörapparatupphandlingar: - Stockholm och Gotland. - Östergötland, Jönköping och Kalmar. - Mellansvenska regionen 9 Övrigt Avtal mellan SLL och Storken AB (inom koncernen Avesina AB) har skrivits. Tidigare har Aleris haft merparten av förskrivningarna i Stockholm, men även LIC/Hörsam. Storken AB bedriver i dagsläget mödravård i Linköping. Aleris överklagade upphandlingen i länsrätten, förlorade och överklagade sedan till kammarrätten. Ulf Rosenhall har enligt Stockholms upphandlande enhet varit tillfrågad i ett tidigt stadium av upphandlingen, men var inte involverad i detaljer. Försäkringskassan har en lista med 75 diagnoser med beslutsstöd, d.v.s. vad diagnoserna medför för individen i form av sjukskrivning m.m. Beslutsstöden som berör hörselskada är indelade under tre rubriker: Hörselnedsättning, tinnitus/ljudöverkänslighet, Menières sjukdom. Beslutsstöden finns att läsa om på Socialstyrelsens webbplats, se dicin/diagnoser-start.htm. 10 Nästa möte 17 april 2008 kl

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet

Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014

Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Minnesanteckningar från dialogmöte om nätverk på SKL den 21 januari 2014 Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna runt bordet och de fyra deltagarna per telefon. Programpunkterna för mötet

Läs mer

Statistik från Hörcentraler 2006

Statistik från Hörcentraler 2006 Statistik från Hörcentraler 2006 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Sara Brundell, HI Foto: www.matton.se Ansvarig informatör: Ulla-Jane Saxberger, HI ISBN 978-91-85435-44-9 URN:NBN:se:hi-2007-07348-pdf

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel kan förbättra, bevara och kompensera för en nedsatt eller förlorad funktion. Med hjälpmedel

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna. Årsrapport 2012

Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna. Årsrapport 2012 Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna Årsrapport 2012 Version 1 Rapport utgiven av Forskningsinstitutet Hörselbron Innehåll Introduktion... 3 Referensgrupp... 4 Metod... 5 Deltagare... 6 Täckningsgrad...

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-05-02 11 18 1(7) Plats och tid Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen YTTRANDE 2017-10- 25 Dnr S2017/03349/FST Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen 1. Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet Socialstyrelsen Regler och tillstånd 2012-03-20 Dnr 6.2.9-30813/2011-41(5) Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet apiai 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Emma Everitt Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman, SKL SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn Öppna jämförelser

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel. Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Arbetshjälpmedel Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel Syfte ett led i en rehabilitering av en försäkrad förvärvsarbetande för att personer med en funktionsnedsättning ska kunna fortsätta

Läs mer

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden

Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden 26 juni 2015 Direktiv till Hjälpmedelsutredning - Förslag på frågor från Handikappförbunden Kontaktpersoner: Pelle Kölhed (styrelse), Marie Steen (styrelse) och Sofia Karlsson (intressepolitisk utredare,

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Tisdagen den 4 oktober 2016 Länsenheten särskilt stöd/funktionshinder, Köpmangatan 37, Luleå Närvarande SPF seniorer, Gunilla Bergstedt SPRF

Läs mer

IKT-hjälpmedel i landstingen

IKT-hjälpmedel i landstingen Artikel IKT-hjälpmedel i landstingen Av Ole E. Mortensen, projektledare, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor För lite tid och för lite kunskap. Det ser landstingen som sina största utmaningar

Läs mer

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor Datum 2015-12-10 Representanter från regionen Susanna Stenevi Lundgren, SUS Malmö Charlotte Sönne, Hjm Helsingborg Yvonne Sommerfeldt, Hjm Skåne Cecilia Nilsson, VuxHab Lund Representanter från kommuner

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning

Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 140481-A29 1(3) Landstingsfullmäktige Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar

Läs mer

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsen Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Stöd till hur webbutbildningen kan användas i gruppdiskussion med förskrivare 1 Innehåll Inledning 03 Om webbutbildningen 03 Hur ska det här materialet användas?

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Motionssvar - Det öppna landstinget - från vision till verklighet

Motionssvar - Det öppna landstinget - från vision till verklighet MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 LS-LED15-0733-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL

Handikapprådet PROTOKOLL Handikapprådet PROTOKOLL 2013-09-23 Sid 114 Inledning... 1 115 Val av justeringsledamot... 1 116 Godkännande av dagordningen... 1 117 Föregående protokoll... 1 118 Anmälan av nya ledamöter... 1 119 Information

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Mie Claesson Magnell Verksamhetscontroller 040-675 36 13 mie.claessonmagnell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1400976 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Bäckarslöf Utvecklingsenheten +46155245350 2016-04-01 NSV16-0010-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11.

Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11. LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida Tolk- och hörselrådet 2012-03-13 1 10 1(7) Plats och tid Falu lasarett, konferenscentrum A 1, kl 10.00 11.35 Ordinarie ledamöter

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING OCH BEHOVSANALYS FÖR MÅLGRUPPEN LÅNGTIDSSJUKA I SÖRMLANDS LÄN Eskilstuna 2016-11-30 Thomas Aronsson Claes Malmquist Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi Bakgrund Försäkringskassan

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer