Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling"

Transkript

1 Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer)

2 Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) 1

3 Produktion: Försäkringskassan och Landstinget i Östergötland Grafisk form Johnny Dahlgren Tryck AB Danagårds Grafiska 2

4 Innehåll Förord 5 1. Uppdrag 7 Tradition av samverkan 7 Principöverenskommelse 7 Långsiktig strategi 8 Bred dialog Sjukskrivningskommitté med dialog som verktyg 15 Sjukskrivningskommittén består av fyra personer med gemensam vilja 16 Forum för dialog 17 Läkare ska hjälpa och inte stjälpa 19 Sjukskrivningskommitténs arbete leder till medvetet agerande 21 Kommittén om sina drivkrafter Att skapa utbildningar i försäkringsmedicin 23 Grunden för det hela 24 Idén och det pedagogiska genomförandet 24 Frågorna och innehållet 26 Respekten för varandra och för frågan 27 Utbildningen är ett steg i en viktig förändringsprocess Sjuksköterskors erfarenhet av utbildning i försäkringsmedicin samt tillämpning vid telefonrådgivning på vårdcentral 31 Utbildningen i Försäkringsmedicin 31 Kontakten med patienter 33 Rätten till sjukskrivning 34 Slutsatser 35 3

5 5. Nya arbetsformer 37 Socsam 37 Resam 38 Motala/Vadstena 38 Norrköping 40 Multidisciplinära team/resursteam 42 Genombrottsprojekt för psykisk hälsa 43 Övrig verksamhetsutveckling Reflektion och efterskrift 47 Utveckling av lärande i samverkan Projektkatalog 51 4

6 Förord I denna rapport presenteras några exempel från det lokala förbättringsarbetet som bedrivits inom ramen för principöverenskommelsen mellan Försäkringskassan och Landstinget i Östergötland. Styrgruppen för samverkan beslutade under hösten 2005 att dokumentera en del av det arbete som utförts i länet. Rapporten föreskriver inga recept utan är snarare tänkt som ett inspirations- och diskussionsmaterial i det fortsatta arbetet. Arbetet med att ta fram föreliggande verksamhetsbeskrivning har pågått under Tack till alla som så generöst delat med sig av sina erfarenheter samt till Christina Källgren Peterson och Elsy Söderberg som varit redaktörer. Respektive författare svarar själv för innehållet i sitt/sina kapitel. Linköping i oktober 2006 Åke Rosandher Direktör Kristin Ritter Direktör 5

7 6

8 1. Uppdrag Av Anki Alm Tradition av samverkan Det finns en lång tradition av samverkan i Östergötland. Landsting, kommuner och andra aktörer har länge försökt hitta nya vägar att mötas kring östgötarnas behov. Därför var det ingen slump att ett av försöken med den så kallade Socsam-lagstiftningen i slutet av 90-talet hamnade i Östergötland. Finspång blev arenan för ett experiment där nya finansieringsformer och nya lösningar skulle testas för att uppnå samhällsekonomiska vinster och välfärdsvinster för enskilda presenterade Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket en slutrapport om Socsam-försöket. Där slog man fast att försöket var lyckat. Framgångarna i bland annat Finspång hade väckt ett nationellt intresse och en permanent lagstiftning var att vänta. Men frågan var när den skulle komma och vad man kunde göra fram till dess. Såväl tjänstemän som politiker i Östergötland ansåg att försöket i Finspång var något att bygga vidare på omgående. De började diskutera en bredare samverkan för att kunna arbeta mer metodiskt med att få ned de höga sjukskrivningstalen i Östergötland. Idén om en principöverenskommelse var född. Principöverenskommelse om samverkan Den 17 juni 2002 skrev de högsta politikerna och tjänstemännen i Landstinget och på Försäkringskassan under det grunddokument som skulle styra samverkansarbetet under projektperioden fram till 31 december Principöverenskommelsen blev ett inriktningsdokument där landstinget och Försäkringskassan slog fast sitt gemensamma ansvar för att se till att hälsoläget i Östergötland förbättrades. Finansieringen var också gemensam. 7

9 Försäkringskassan använde samverkansmedel och landstinget finansierade sin medverkan genom de så kallade Dagmar-pengarna. Överenskommelsen byggde på erfarenheterna från Socsam-försöket i Finspång, men det fanns några viktiga skillnader. Socsam-försöket var mer omfattande till sin natur, med fler samverkansparter och en bredare målgrupp. Samverkan i principöverenskommelsen rörde enbart landstinget och Försäkringskassan och det uttalade målet var att få ned sjukskrivningarna att ge arbetsförmågan tillbaka till östgötarna. Principöverenskommelsen var i mångt och mycket ett sätt att beskriva det vi redan gjorde tillsammans. Vi hade haft ett långt informellt samarbete och vi tyckte att det var viktigt att ha dokumentet så att vi kunde gå vidare med den traditionen. Att vi kunde lägga en del av våra resurser i en gemensam påse var resultatet av ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Paul Håkansson (s), landstingsråd i Landstinget i Östergötland ( ). Paul Håkansson Långsiktig strategi Det fanns några strategiskt viktiga grunddrag i själva principöverenskommelsen. En var tidsomfattningen. Genom att skriva överenskommelsen över fem år slog de båda huvudmännen fast en långsiktig strategi. Fem år är tillräckligt lång tid för att få handlingsutrymme att genomföra de åtgärder som krävs, samtidigt som en bortre tidsgräns gör det nödvändigt att leverera resultat att uppfylla mål. Strategiskt viktig var också styrningen och ledningen av projektet. En regional styrgrupp tillsattes, som bland annat bestod av landstingets och försäkringskassans direktörer, hälso- och sjukvårdsdirektören i landstinget och försäkringschefen i länet. Det var en markering att det här var en fråga som togs på största allvar och som högsta ledningen tog ansvar för. Dessutom fick det stor effekt på hur arbetet kom att drivas framåt. Styrgruppen bestod av personer som också hade mandat att driva igenom frågor i sina egna verksamheter. På det sättet har den övergripande viljeinriktningen med ett framåtsyftande förhållningssätt påverkat arbetet långt ner i verksamheten. För principöverenskommelsen tillsattes också en projektledare på heltid som fick uppdraget att skapa rätt förutsättningar för en långsiktig lokal samverkan. 8

10 Vi har haft olika typer av ettårsavtal tidigare, men det har visat sig att det krävs en längre uppstartssträcka än så. Den här gången ville vi göra något som skulle genomsyra båda organisationerna och då ville vi ge det lång tid. Samtidigt måste man på något sätt göra en tidsbegränsning för att kunna se vart man nått i slutet av perioden. Conny Öhman (s), ordförande i styrelsen för Försäkringskassan i Östergötland ( ). Conny Öhman Om man inte har med alla nivåer i en organisation i den här typen av arbete så blir det inget. Vi i den högsta ledningen hade vår del i att det blev en lyckad samverkan, men övriga nivåer är avgörande för att det ska bli något i slutändan. Birgitta Wågbrandt, verksamhetschef på Försäkringskassan i Östergötland Principöverenskommelsen byggde i huvudsak på tre delar: Verksamhetsutvecklingen skulle fortsätta med utgångspunkt i erfarenheterna från Finspång, ett samarbete med universitetet kring kunskapsutveckling skulle sättas igång och dessutom innehöll överenskommelsen en tydlig intention att stötta läkarna i sjukskrivningsprocessen. Verksamhetsutveckling Sjukskrivningskommitté Kunskapsutveckling Figur 1. Identifierade hörnpelare i samverkansarbetet i länet Under hösten 2002 rekryterades en projektledare för principöverenskommelsen och samtidigt tillsattes tre arbetsgrupper, en för varje del i överenskommelsen. De olika arbetsgrupperna började ta fram strategier för att 9

11 utveckla varje område och för att komma fram till åtgärder. En tidig handlingsplan presenterades under hösten 2002 och innehöll de första konkreta förslagen. Ett av dem var tillsättandet av en sjukskrivningskommitté, ett annat förslaget om dialogträffar med vårdcentralerna och i handlingsplanen presenterades också flera förslag på utvärderingsprojekt. Den första handlingsplanen slog fast de åtgärder som ansågs mest angelägna i ett tidigt skede, men fungerade också som ett slags paraply över aktiviteter som redan var påbörjade och som hade nära koppling till målen med principöverenskommelsen. Sedan dess har samverkansarbetet lagts fast i årliga handlingsplaner som beslutats av den regionala styrgruppen. Åtgärderna har vuxit fram steg för steg i takt med att nya behov blivit synliga och successivt har handlingsplanerna förändrats. Många aktiviteter har prövats i projekt och sedan uppdragits åt verksamheterna att utföra inom ramen för den ordinarie verksamheten. Handlingsplanerna har varit ett viktigt sätt att föra projektet framåt och har gett god legitimitet åt det faktiska arbetet. Genom grunddokumentet och de beslutade handlingsplanerna har åtgärder i verksamheten varit förankrade hos den politiska ledningen och även hos tjänstemannaledningen. Bred dialog Utifrån den första handlingsplanen drog arbetet omedelbart igång hösten Projektledaren Christina Källgren-Peterson började med att träffa de tre nytillsatta primärvårdsdirektörerna i landstinget för att diskutera vad överenskommelsen gick ut på. Nästa steg blev att bjuda in sig själv till samtliga vårdcentraler i länet och där träffa läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer för att få deras syn på situationen. Meningen var att få igång en bred dialog och diskussion kring frågor som medicinska underlag, hur patienter skulle kunna få en snabb och fungerande rehabilitering och vilka behov verksamheten hade. Delegationen bestod av Christina Källgren- Peterson, en representant från Försäkringskassan och en försäkringsläkare. Med sig hade de också ett erbjudande om projektpengar för verksamhetsutveckling. Frågan till vårdcentralerna var om multidisciplinära team skulle kunna vara ett sätt att få en bättre struktur kring sjukskrivna personer. Ur de dialogerna föddes så småningom resursteamen ute på vårdcentralerna och den breda dialogen med verksamheten blev en viktig pusselbit i framgångskonceptet för principöverenskommelsen. 10

12 Strategin var att möta medarbetare där de arbetar och på det sättet stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete. Vi ville verkligen veta hur vi skulle kunna förbättra samarbetet mellan landstinget och Försäkringskassan och på så vis få en snabbare och bättre rehabilitering för sjukskrivna patienter. I stället för att bara bjuda in till möten och nå en liten klick, dem som oftast redan gör ett bra arbete, så gjorde vi tvärtom. Vi lät vårdcentralerna helt styra tiderna och så anpassade vi oss. En gång var vi i Ödeshög på morgonen och åkte direkt därifrån, 18 mil till Östra Husby på eftermiddagen. Christina Källgren-Peterson, projektledare för principöverenskommelsen Under diskussionerna med vårdcentralerna kom också ett annat behov i dagen. Många pekade på nödvändigheten av att få med företagshälsovården i projektet, med tanke på arbetsgivarens ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. En ny turné tog vid till företagshälsovården över hela Östergötland och det arbetet resulterade så småningom i en gemensam handlingsplan för samarbetet mellan landstinget och företagshälsovården där rollerna klargjordes och renodlades. Parallellt med dialogträffarna med vårdcentralerna under 2003 pågick också den del av principöverenskommelsen som handlade om kunskapsutveckling. Redan i den första handlingsplanen hade ett antal utvärderingsprojekt lyfts fram, men även andra studier fick stor betydelse för den inledande dialogen med exempelvis vårdcentralerna. Till träffarna med vårdcentralernas medarbetare kunde delegationen från samverksansprojektet efterhand ha med sig läkarintygsstudier, som visade hur kvaliteten på de medicinska underlagen till Försäkringskassan såg ut, och en undersökning om östgötens psykiska hälsa. Se projektkatalogen. Det tredje spåret i principöverenskommelsen, och i den första handlingsplanen, handlade om att stötta läkarna i sjukskrivningsprocessen. Hösten 2002 bildades sjukskrivningskommittén med representanter från både landstinget och Försäkringskassan och den gick sedan vidare i sitt arbete med en utbildning i försäkringsmedicin för läkare. Så småningom fick även många sjuksköterskor samma utbildning. Dokumenten i all ära, men arbetssättet att man har tagit ett samlat grepp och ett gemensamt ansvar tror jag har varit den stora framgångsfaktorn bakom principöverenskommelsen. Det har drivits ett konkret arbete för att lösa de bekymmer man har sett allt från bättre utbildning av läkare kring 11

13 sjukskrivningsfrågeställningar till en nära dialog med vårdcentralerna. Och dialogen har förts på så många olika sätt. Jag uppfattar nog att de inblandade parterna har kommit närmare varandra i och med samarbetet. Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör För att inte projekten under principöverenskommelsen skulle leva sitt eget liv, knöts åtgärderna nära både de politiska församlingarna och den Lena Lundgren ordinarie verksamheten i både landstinget och Försäkringskassan. I landstinget har en uppföljning av samarbetet med Försäkringskassan varit en årligen återkommande punkt för HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden. I sina uppdrag till verksamheterna har HSN också lyft arbetet med sjukskrivna patienter och gett det hög prioritet. Inom Försäkringskassan har arbetet följts upp i Försäkringsdelegationen, som kontinuerligt fått information om utvecklingen. De olika konkreta resultaten av samverkan har också förts in i Försäkringskassans handlingsplaner och blivit en naturlig del i verksamhetsplaneringen. På det sättet har verksamhetsutvecklingen inom ramen för principöverenskommelsen blivit verktyg i handläggarnas vardagsarbete. Vårt arbete i Försäkringskassan bygger mycket på att samordningen med landstinget fungerar. Jag tycker att vi inom ramen för principöverenskommelsen har tagit tag i strategiska frågor med ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Det har varit väldigt lätt att komma överens. Birgitta Wågbrandt, verksamhetschef på Försäkringskassan i Östergötland Handlingsplaner och strategier i samverkansarbetet har givetvis också påverkats av vad som har Birgitta Wågbrandt skett på nationell nivå. Regeringsbeslutet att halvera antalet sjukskrivningar till 2008 har införts som ett övergripande mål för principöverenskommelsen och när lagstiftningen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Resam, blev klar låg Motala/Vadstena och Norrköping redan i startgroparna för att bilda förbund. 12

14 Den så kallade miljardöverenskommelsen från hösten 2005 är ännu ett kvitto på att man tänkt rätt i Östergötland. Den struktur regeringen kräver för att dela ut medlen har många drag gemensamma med upplägget i Östergötland. Eftersom miljardöverenskommelsen sträcker sig till och med 2008 kommer principöverenskommelsen i Östergötland att leva vidare så länge också. Minst. 13

15 14

16 2. Sjukskrivningskommitté med dialog som verktyg Av Heléne Thomsson Vi gör mer skada än nytta på det sätt vi doktorer sjukskriver idag. Jag har svårt att stå ut med att se det, och vill göra något åt det. Det är en person ur sjukskrivningskommittén som formulerar sig. De andra nickar instämmande. De är eniga om att detta är en viktig utgångspunkt för sjukskrivningskommittén i Östergötland 1. Deltagarna i kommittén samlas för att reflektera kring det de gör. Tillsammans med dem finns jag i rollen som iakttagare, lyssnare utan någon anknytning till deras arbete, Försäkringskassan eller Landstinget. Min uppgift är att förstå vad de själva menar att de gör, varför de gör det de gör, och vad det leder till. Gruppen får som instruktion att de ska samtala med varandra och inte med mig. De ska reflektera kring sjukskrivningskommitténs arbete. De ska sätta ord på sina tankar, försöka att fördjupa diskussionen, kanske genom att ställa frågor till varandra eller genom att tänka högt. Jag ber dem fokusera på sin personliga grund för att driva sjukskrivningskommitténs arbete på det sätt som de gör. De bestämmer själva vad de vill ta upp och hur mycket de vill berätta. De pratar ivrigt i nästan två timmar utan att jag ställer en enda fråga. 1 Sjukskrivningskommittén i Östergötland har funnits sedan 2003 och bygger på en principöverenskommelse mellan Försäkringskassan och Landstinget. 15

17 Sjukskrivningskommittén består av fyra personer med gemensam vilja Sjukskrivningskommittén består av fyra personer 2. Lite förenklat kan man säga att här finns både tänkaren, känslomänniskan, den mer filosofiska grubblaren och marknadsföraren. Rollerna går ihop, men de poängterar gärna själva vikten av att de tillför olika saker. Här finns en viss åldersskillnad, två kvinnor och två män, försäkringsläkare och försäkringsöverläkare, medicinsk rådgivare från Landstinget och ST-läkare i allmän medicin. Alla fyra har nuvarande eller tidigare erfarenhet av kliniskt arbete som läkare. Olika erfarenheter, intressen och läggningar är viktigt, säger de, men man måste ha gemensamma grundvärderingar för att bygga upp hörnstenarna i arbetet. En sjukskrivningskommitté kan man inte bara utse, säger denna kommitté. De menar att man måste brinna för frågorna och ha just samma hörnstenar. Annars skulle det inte gå att arbeta på det sätt de gör. Lilla sjukskrivningskommittén, bestående av Maud Smeds, Petra Björk, administratör, Lizabeth Bellander, Torbjörn Rudström och Urban Bengtson. 2 De kallas Lilla sjukskrivningskommittén. Deltagare är Lizabeth Bellander, Urban Bengtson, Maud Smeds och Torbjörn Rudström. Det finns även en Stora där dessa personer ingår tillsammans med primärvårdscheferna och en vårdcentralschef/läkare. 16

18 Vilka är då de hörnstenar som de ser som så viktiga? Den ena tycks vara viljan att göra gott, något de återkommer till många gånger under samtalet. Den andra hörnstenen tycks vara tron på människors egen förmåga att ta ansvar för sitt liv och sina ageranden. Den tredje hörnstenen tycks vara tron på dialogens kraft. Den fjärde kanske är viljan och modet att ifrågasätta det invanda och öppna upp för nytänkande? Detta är åtminstone teman som återkommer gång efter gång i sjukskrivningskommitténs samtal. De beskriver hur det hela började med att några av dem satt lite var stans, på caféer och i arbetsrum och pratade om läkares sjukskrivningsproblematik. De berättar hur de blev till just denna grupp genom att de hittade varandra i en gemensam grundsyn. Det är den personligt bottnade viljan att göra gott som är kommitténs bränsle, menar de. De menar att de känner en trygghet i det de gör. För vi tror att det vi gör är bra för patienterna, säger de. Kommittén består även av vad de själva omnämner som ett administrativt hjärta. En person som håller samman allt, som administrerar och möjliggör arbetet. En viktig person som också hon förstår frågorna, och som utför sitt arbete med insikt 4. Forum för dialog Sjukskrivningskommittén är ett forum för utvecklande dialog. De för samtal med andra läkare om riktlinjer, attityder och förhållningssätt vid sjukskrivning, men också om konsekvenser av sjukskrivningar. De pratar om själva sjukdomsbegreppet och om läkarens roll. Deras målsättning är att få till pågående samtal om svåra saker. De vill få till samtal som sprider sig läkare emellan, vårdpersonal emellan, men också och kanske framför allt till mötet mellan läkare och patient. Läkare pratar och reflekterar för lite om det som är svårt, och ibland leder det till mer olycka för människor än till lycka och tillfrisknande. Detta är kommitténs deltagare överens om. Besök på vårdcentraler Två och två besöker de vårdcentraler, läkare och vårdteam som önskar deras 4 Petra Björk. 17

19 besök. Väl på plats så lyssnar och pratar de, reflekterar och ställer sig frågor tillsammans med dem som bjudit in dem. Det är ett extremt subtilt arbete, säger de, som de driver hela tiden, varje gång de för samtal. De anordnar också seminarier för vårdcentralschefer och medicinskt ansvariga läkare med flera i länet. Hittills har det varit ett seminarium om själva sjukskrivningsarbetet och dess utveckling och ett om vad de kallar ett friskare sjukdomsbegrepp. Till hjälp har man tagit in t ex en filosof från Göteborgs universitet. Vi skapar arenor, förutsättningar för samtalet. Och vi ser till att samtal kommer igång. Ger eld åt samtalen. De inleder ofta samtalen med att säga att Nu ska vi inte lägga de här frågorna utanför oss själva. Det finns en massa andra aktörer, och de har sitt ansvar. Men vi ska använda de här två timmarna till det som är vårt ansvar. De menar att det är viktigt att föra upp diskussionen om vad det är vi läkare (det är så de uttrycker sig, alltid vi ) håller på med. Vill vi doktorer fortsätta som vi gör? frågar de sig och återkommer till att läkare många gånger gör mer skada än nytta. Sjukskrivningskommittén ser inte som sitt uppdrag att tala om för andra läkare hur de ska göra, för det menar de att de inte kan. Varje läkare måste sjukskriva på sitt sätt och ta ansvar själv för hur det görs. Hittills har de haft många samtal med läkare om hur sjukskrivningar inleds eller avstyrs. Men nu ser de att det är dags att ta tag i hur man avslutar sjukskrivningar. Avslutandet kan vara svårare än inledandet, särskilt om man inlett en sjukskrivning på felaktig grund. Samtalen är inte alltid lätta, det finns försvar och det är lätt skjuta ifrån sig. Att ta ansvar och att ställa frågor Jag tycker det här samtalet vi har här just nu är ett mycket bra och konkret exempel på hur vi jobbar. För det är precis så här vi suttit och spånat, tänkt högt, pratat och vänt och vridit. Ibland haft olika åsikter. Det här är så känsliga grejer, så kommer man lite olika in så blir det lätt kollision. Sjukskrivningskommittén menar att det viktiga är att åsikter får ventileras och brytas mot varandra, att komplexa fenomen får stötas och blötas i en dialog präglad av respekt. 18

20 De säger också att just detta att visa respekt för andras tankar och åsikter, det måste läkare förstå vad det betyder i möten med patienter. Genom att bjuda in till dialog kring sjukdom, smärta och eget ansvar tror sjukskrivningskommittén att läkare kan hjälpa människor att ta ansvar för sina egna liv. Det gör gott att få vara subjekt i sitt eget liv, säger de och menar att läkare behöver se sin roll i detta. De menar också att läkarens uppgift ibland kan vara att hjälpa patienten att upptäcka sina egna frågor och att upptäcka att de egna frågorna för framåt. Någon av deltagarna i kommittén nämner Sokrates och hans tankar om nödvändigheten i att ställa frågor. Sokrates sa så här, alla människor har egentligen kunskapen. Det gäller bara att man måste plocka fram den och tänka efter så inser man. Det är så vi tänker. Läkare ska hjälpa och inte stjälpa Människor går till doktorn för att bli hjälpta. Många tror att den hjälpen heter sjukskrivning. Men den som blir sjukskriven blir inte alltid hjälpt, istället blir den sjukskrivna stjälpt, säger sjukskrivningskommittén. Därför måste läkare bli mer aktsamma i sjukskrivningssituationen och fundera över hur de på bästa sätt kan hjälpa den person de har framför sig. Det handlar inte om att sluta sjukskriva, utan om att använda sjukskrivning på sätt som hjälper patienten att tillfriskna. Problemet menar sjukskrivningskommittén är att det är alltför svårt att komma tillbaka i jobb efter en sjukskrivningsperiod, patienten blir passiv och läkaren duckar för problemet. Tidigare har man inom läkarkåren inte pratat så mycket om detta. Men ju längre och fler sjukskrivningarna har tenderat att bli, desto mer synlig har den destruktiva baksidan blivit. Långa sjukskrivningar får en touch av bedrägeri, säger sjukskrivningskommittén. Den som har det svårt går till doktorn för att bli hjälpt och ber kanske om att få bli sjukskriven. Men det är ingen hjälp man får, man får motsatsen och man blir stjälpt, menar de. Sjukskrivning har en beroendeframkallande risk. Någon i gruppen kallar det pengarnas sötma. Någon annan kallar det ansvarsbefrielse. 19

21 Sjukskrivningskommittén menar att läkare idag är bra på den tekniska medicinska biten. Men hur de hanterar människan framför sig i en sjukskrivningssituation, det har de funderat mindre över. Det har blivit så lätt att tappa helheten och att glömma bort att en del i tillfrisknandet bygger på att patienten ser sig själv som en människa med valmöjligheter och ansvar. Om att sluta ordinera ansvarsbefrielse Sjukskrivningskommittén menar att läkare har en tradition där de alltid varit den stora hjälparen. Läkare har fått rollen eller uppdraget att visa andra människor vägen, men har ofta glömt bort att hänvisa till den viktigaste aktören i människors liv, nämligen personen själv. Man har glömt bort att hänvisa till den egna kapaciteten att läka sig själv. Hur den egna kapaciteten ser ut måste man prata om med de enskilda patienterna, menar kommittén. För vad är det som säger att läkare vet vem som har kapacitet och förmåga, frågar de sig. Någon av dem säger Att tilltro någon något kan skapa en enorm kraft. De menar att ett problem som läkare ställs inför är svårigheten att säga nej till patienter som ber om sjukskrivning. Patienterna kommer med sina krav, de lever i en verklighet som de ibland önskar fly ifrån. De är moderna människor som är vana vid att allt kan fixas, de ser inte och vill inte acceptera några begränsningar. För läkare gäller det att lägga tillbaka ansvaret på patienten, få patienten att förstå att han eller hon är aktör i sitt eget liv, menar sjukskrivningskommittén. Läkare måste kliva av rollen som den ständiga räddaren, och se och förstå sitt eget agerande i dessa stunder. Det är idag tyvärr så att doktorn ibland är beredd att ljuga för att människor ska få som de vill, säger någon i kommittén. Men, säger de i stark enighet, man ska inte skriva sånt man inte kan stå för av egen övertygelse. Ändå har de full förståelse både för läkare som vill hjälpa och patienter som vill fly. Vem vill inte slippa ibland?, säger de. De menar dock att läkare måste se upp med att ordinera ansvarsbefrielse genom sjukskrivning. Istället måste de våga se att välbefinnandet faktiskt kan öka, när människor som inte mår bra lär sig hantera lidande som en del av livet. Läkare måste våga stå för att psykiska reaktioner är något man måste ta sig igenom, som man kanske inte alltid bör sjukskrivas för. Det handlar om att som läkare hjälpa den människa man har framför sig att växa som människa, menar de. Kommittén är enig om att många av de problem som måste diskuteras i läkarkåren idag rör existentiella frågor, som alltför ofta görs om till medicinska frågor av både läkare och patienter. 20

22 De menar att läkare alltför ofta tvingas låtsas att de kan bota för att människor inte ska behöva acceptera lidanden och begränsningar i livet. Så länge man inte talar om att man som läkare inte kan bota så slipper man trösta, säger någon. Så länge man inte säger hur livet är slipper man känna skuld. Läkare behöver stöd här, menar gruppen. Det handlar om att orka vara närvarande i människors liv och se smärtan, utan att känna sig otillräcklig. Läkare måste lära sig att inte smita undan sitt ansvar. Det här tar man inte upp på läkarlinjen, men kommittén tar gärna upp det i sina dialoger med andra läkare. Sjukskrivningskommitténs arbete leder till medvetet agerande Det är svårt att veta vad sjukskrivningskommitténs arbete leder till. Men kommittén tycker själva att de ser att det finns en betydligt större öppenhet nu än för bara några år sedan när de startade sitt arbete, vad det gäller hur läkare sjukskriver. Attityder har förändrats, synsätt har förändrats och därmed människors verklighet. Sjukskivningskommitténs förhoppning är att deras arbete bidrar till en positiv utveckling. De vill att läkare ska ta tag i frågan där de är, ta ansvar som doktor när de skriver intyg, utifrån sina tankar och förutsättningar. Att de ska känna sig trygga och veta att det inte finns något rätt eller fel när det gäller sjukskrivning, men att det krävs en del för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. De vill att deras arbete ska leda till ett medvetandegörande av läkare och därigenom även av patienter. Först medvetandegöra doktorn, det är vårt arbete. Sen ska doktorn medvetandegöra patienten, säger de. Det som de konkret kan se hända när de är ute och träffar läkare är att det blir givande dialoger där det är omöjligt att lägga frågorna utanför sig själv. Man vill gärna prata om andra aktörer, men det enda vi kan påverka är oss själva för det är vi som håller i pennan, säger kommittén. De tycker sig se att de får ett allt större gensvar för inställningen att det är jag som doktor som måste ta ansvar för vad jag gör. 21

23 Kommittén om sina drivkrafter Vad är det då som får dessa fyra personer att driva dessa frågor på det sätt de gör? Ja det är väl att så som vi sjukskriver i Sverige idag så gör vi skada. Mycket, mycket mer skada än nytta. Det är nog min huvudsakliga drivkraft. Jag har svårt att stå ut med att se att det är så. Det är en av deltagarna i sjukskrivningskommittén som försöker förklara sin drivkraft i arbetet i sjukskrivningskommittén. De andra nickar instämmande. Men de säger också att en drivkraft från början var att läkare överlag tycker att sjukskrivningar är så svåra att hantera. Det saknades en dialog om denna svåra uppgift. En drivkraft var att få till stånd en sådan dialog interkollegialt. Någon säger att intresset för att förstå sjukdomsbegreppet är en drivkraft i sig. Någon annan säger att en drivkraft är att fundera över hur man själv fungerar. De säger också att de tror på det arbetssätt de utvecklat. De tror att de skapar förutsättningar för människors växande och det känns bra. Det är ett kreativt arbete som har ett viktigt syfte. Alternativa arbetsätt Alternativet till det dialogarbete sjukskrivningskommittén ägnar sig åt skulle vara skriftliga rutiner och riktlinjer. Men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att formulera sig i skrift när det gäller dessa komplexa saker menar de själva. Det finns en risk att man då dödar reflekterandet, att man instrumentaliserar istället för att skapa utveckling. Förmodligen är det omöjligt att få till en process av medvetandegörande och av ett läkare-och-patientgemensamt ansvarstagande i sjukskrivningsprocessen på något annat sätt än via dialog. Däremot säger de att det bör finnas nedtecknade rutiner och riktlinjer, som ett komplement. Beslutsstöd kan vara bra att luta sig emot i möten med besvärliga situationer, säger de. Men dialogen behövs ändå. Människors ryggsäckar ser olika ut och en fara i beslutsstöd är att man inte tar hänsyn till det. Beslutsstöd är heller inte till hjälp i det som är det allra svåraste, att bottna i sig själv och känna en säkerhet i att man hjälper och inte stjälper den unika människa man har framför sig i sjukskrivningssituationen, menar sjukskrivningskommittén. 22

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer