Protokoll Hälsopolitiska rådet Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25."

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) (v.ordf.) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Ingela Ruthner (m) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Peter Larsson Hans-Lennart Schylberg Katarina Hansson Anders Olsson Ingrid Bouvin Ylva Bryngelsson Förvaltningschef Kommunledningskontoret Förvaltningschef Barn och utbildning Tf. Förvaltningschef Kultur och fritid Verksamhetschef PV Områdeschef Närhälsan BMM/UM Folkhälsoutvecklare KLK Tjänstgörande ersättare/ Ersättare Inger Gillberg-Karlsson (s) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Christer Fransson Avdelningschef Soc (B. Lundgren) Seppo Räikkönen (-15:00) Verksamhetsutvecklare TK (P. Petré) Lynn Joel Översiktsplanerare MSB (C. Johansson) Mats Johansson (-15:00) Avd.chef Brandskydd RTJ (B. Eriksson) Mattias Hjelm Enhetschef Sjukgymnastik (G. Jonsson) Övriga Nina Bergman (p21) Utredare KLK Paragrafer: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Ylva Bryngelsson AnnaTora Jonsson

2 18 s sammansättning Ordföranden föredrog kring de diskussioner som förts i presidiet kring rådets sammansättning och hänvisade till utsänt diskussionsunderlag: Som en del av utvecklingsarbetet kring s arbetsformer har frågan om rådets sammansättning varit aktuell. Rådets sammansättning styrs till viss del av folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden samt av Kommunstyrelsen antagna regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd. Utdrag ur avtal mellan kommun och Hälso-och sjukvårdsnämnd Trestad: Folkhälsoarbetet skall ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. I rådet skall förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden ingå. Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande utses bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande och vice ordförande deltar i rådets beredande möten. De lokala behoven och förutsättningarna är styrande för rådets sammansättning och inriktning. Ledande tjänstemän från kommun och primärvård skall delta i folkhälsoarbetet. Representanter från andra samhällsaktörer t.ex. försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, tandvård, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i rådets arbete. Samtliga tjänstemän adjungeras efter den praxis rådet väljer. Rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Utdrag från regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd (godkända av samt fastställda i KS ): Sammansättning Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter: 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla Kommunstyrelse, en av dessa utses till ordförande, 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Hälso- och Sjukvårdsnämnd 3, en av dessa utses till vice ordförande, Samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommuns förvaltningar samt räddningschefen, Chefen för Primärvården i Uddevalla samt ytterligare representanter för primärvården. Till rådet kan även andra relevanta parter knytas som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polis eller frivilligorganisationer. I s presidium ingår ordföranden och vice ordföranden samt folkhälsoutvecklaren. Presidiets synpunkter: Kommunens politiska representanter:

3 Viktigt att representanterna har en nämnd eller liknande där han/hon aktivt kan arbeta för att implementera folkhälsoperspektivet och det gemensamma uppdraget (nr 19) i Strategisk plan i nämndens och därmed även förvaltningarnas ordinarie styrning och arbete. Det är önskvärt med representation från varje kommunal nämnd, inte minst utifrån att uppdrag 19 är knutet till samtliga nämnder. Ordförandens mandat är viktigt och att ordföranden finns med i avgörande sammanhang. Jan Linde förordade att Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för rådet. Presidiet menar att detta inte är självklart utan att det personliga engagemanget också betyder mycket. s ordförande bör dock finnas med i Kommunstyrelsen. Det bör vara 3 representanter från majoriteten och 2 från oppositionen (jämförbart med 5- mannanämnd). Övrig sammansättning: Idag är rådet begränsat till parterna i folkhälsoavtalet dvs. kommunen och regionen. Vi har såväl politiker som tjänstemän från dessa organisationer, så har det varit sedan cirka år 2000 då man valde att slå ihop det tidigare rent politiska rådet med tjänstemannagruppen utifrån upplevelsen att detta skulle bli mer effektivt. har vid flertalet gruppdiskussioner inom det aktuella utvecklingsarbetet betonat att sammansättningen med såväl politiker som tjänstemän ses som positiv och givande. Ytterligare parter som t.ex. kommunala bostadsbolag, centrumutvecklingen, polisen skulle göra rådet ännu större på gott och ont. Rådet är relativt stort redan som det är idag och riskerar att bli alltför omfattande om vi lyfter in fler parter. Bredare forum för folkhälsofrågor: En idé som skulle kunna vara värd att testa är att ha en folkhälsodag då man bjuder in brett av aktörer inom folkhälsa och med hjälp av rådslagsteknik eller liknande skapar delaktighet och engagemang.

4 19 Övrigt rådets utveckling - förslag Presidiet har diskuterat de områden för utveckling av s arbete som framkommit under processen i rådet under de senaste mötena. Rådet enades om följande: Vi planerar för en folkhälsodag 2014 och presidiet tar fram förslag på tema. Folkhälsodagens syfte är att bredda engagemanget och kunskapen kring folkhälsofrågor, bidra till ett mer proaktivt arbete samt skapa gemensam kraft mot gemensamma mål. Ekonomisk hänsyn till dessa planer bör tas i budget Nya former för att öka utbytet mellan rådets representanter: En fråga går ut till rådet någon vecka före beredningen med presidiet om aktuella frågor att lägga in på dagordningen. Syftet med detta är att rådets representanter kan lyfta aktuella tvärsektoriella frågor, det finns möjlighet att adjungera in relevanta personer som kan bidra med information och alla ledamöter får möjlighet att förbereda sig kring lyft fråga. Långsiktighet: Teoretisk sett innebär rådets system kring beslut om prioriterade områden för ansökningen om utvecklingsmedel för folkhälsa att alla prioriterade områden kan ändras varje år (våren). Erfarenheten är dock att prioriteringarna endast genomgått små förändringar. För att säkra att verksamheterna även fortsättningsvis kan planera långsiktigt när det gäller utvecklingsmedel från enades rådet om att av de fem prioriteringarna bör 3 vara fasta meden 2 kan vara med anpassningsbara utifrån mer kortsiktiga behov. Lämplig tidpunkt för att fastställa de fasta prioriteringarna skulle kunna vara efter valet när politikerna i kommun och region formerat sig kring gemensamma prioriteringar för perioden.

5 20 Medborgarförslag Rökfria lekplatser (KS/2013:233) Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. Under handläggningen av ärendet har Kommunledningskontoret kontaktat Socialtjänsten, Tekniska kontoret, exempelkommuner och Länsstyrelsen. Socialtjänsten, Göteborgs stad och Länsstyrelsen har besvarat förfrågan. Beslutsunderlag Medborgarförslag Charlotta Leijon Protokoll 94 Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse inkl. ärendebesk. KLK Förslag till beslut beslutar att godkänna yttrandet från Kommunledningskontoret inklusive förslag om att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. att skicka ärendet för yttrande till Tekniska kontoret att under förutsättning att inget avgörande framkommer i nytt yttrande från Tekniska kontoret anmäla ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

6 21 Socioekonomiskt investeringsperspektiv - redovisning med framtidsförslag Sammanfattning Det sociala investeringsperspektivet bygger på idén att man genom förebyggande arbete och tidiga insatser för utsatta grupper kan bryta negativa händelseförlopp som skapar ökade kostnader. Genom att med beräkningar kunna ställa kostnader för föreslagna insatser mot kostnader som uppstår om vi väljer att inte göra några insatser skapas bättre beslutsunderlag för långsiktiga beslut. Socioekonomiska beräkningar kan åskådliggöra underlag för frågor som till exempel: Vad kostar en persons användning av Kompassens öppenvårdsmottagning ställd mot kostnaderna för långårigt missbruk? Hur många ungdomar måste medlingsarbetet fånga upp och hjälpa till bättre liv för att det ska vara lönsamt i förhållande till årskostnaden för kriminell livsstil? Vad är den genomsnittliga förlusten när en ung människa inte fullföljer gymnasieskolan och vilka summor skulle vi om vi inte vill ta dessa framtida kostnader kunna investera för att förebygga detta utan att förlora ekonomiskt på detta? Uddevalla kommun har i strategisk plan fastställt målsättningen att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en långsiktigt god hushållning. En av strategierna för att uppnå detta är att i ökad utsträckning sträva efter att använda sig av beslutsstöd som belyser det sociala investeringsperspektivet i beredningen av ärenden och budgetprocesser. Kommunledningskontoret har, bland annat med hjälp av medel från, i linje med strategin i Strategisk plan arbetat med utbildning samt på uppdrag från politiken utvecklat riktlinjer för en social investeringsfond. Kommunledningskontoret föreslår nu ett antal ytterligare åtgärder med syfte att möjliggöra att förvaltningarna i enlighet med Strategisk plan erbjuder socialt investeringsperspektiv och -beräkningar som beslutsstöd vid beredning av ärenden och i budgetprocesser. Beslutsunderlag TS Kommunledningskontoret Rapport Kommunledningskontoret Beslut beslutar att att vidarebefordra kommunledningskontorets rapport till kommunstyrelsen, samt ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till fortsatta åtgärder, det vill säga att

7 Kommunstyrelsen fattar beslut om att ett socialt investeringsperspektiv ska beaktas vid beredning av ärenden och vid beslut i de fall då detta är relevant och tillämpligt. Det sociala investeringsperspektivet bör i synnerhet beaktas i ärenden som rör olika former av besparingar. Det kvarstår ett fortsatt behov av att förankra ett socialt investeringsperspektiv hos chefer på olika nivåer i organisationen. Insatser för att förankra och gradvis implementera synsättet föreslås under våren För att kommunens tjänstemän ska kunna applicera ett socialt investeringsperspektiv på beslutsunderlag, budgetprocesser etc. behövs ytterligare utbildningsinsatser riktade mot ekonomer, utredare, utvecklare samt chefer på olika nivåer. Kortare utbildningar föreslås under våren Kommunledningskontoret arbetar fram ett socioekonomiskt beslutsstöd som förvaltningarnas tjänstemän kan använda vid beredning av ärenden. föreslår dessutom att Kommunstyrelsen beslutar att beslutet om att beakta ett socialt investeringsperspektiv vid ärendeberedning och beslut synliggörs i det digitala stödet till styr- och ledningssystemet (VuV-it).

8 22 Tertialuppföljning tertial 2 Sammanfattning Tertialredovisningen visar på ett överskott för perioden fram till Överskottet beror bland annat på eftersläpning av fakturor som förväntas inkomma från externa mottagare av utvecklingsmedel, kostnader för bland annat tryck av Välfärdsredovisning som var planerad att vara klar under tertial 2 samt oanvända överflyttade medel från 2012 däribland avsatta medel för Hälsans stig i Ljungskile. Utrymme för ytterligare insatser under året, enligt samma villkor som gäller beslut om utvecklingsmedel, finns framför allt inom målområdet Fysisk aktivitet/matvanor och livsmedel samt Miljöer och produkter (Säkert och tryggt). Prognos för helår är ett visst överskott som i så fall enligt avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden återbetalas dit. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Beslut tackar för informationen.

9 23 Inför budget inkomna ansökningar Sammanfattning s utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar Hälso- och sjukvårdsnämnden med :-/år till utveckling inom folkhälsoområdet under förutsättning att Uddevalla kommun bidrar med motsvarande summa. s budget omfattar kostnader för folkhälsoutvecklaren, övergripande folkhälsoutveckling och -samverkan samt ansökningsbara medel för utvecklingsprojekt som syftar till långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling för en god och jämlik hälsa. Till grund för prioriteringar ligger enligt avtalet följande dokument: Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Mål- och inriktningsdokument Uddevallas strategiska plan Välfärdsredovisning/Folkhälsoindex Prioriterade områden för 2014 Utveckling av metoder och verktyg för att öka barn och ungas upplevelse av empowerment, delaktighet och inflytande Barn och ungas psykiska hälsa Skadeförebyggande arbete och metoder för att förebygga våld och öka upplevelsen av trygghet Förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar Förstudier eller förberedande arbete inför utvecklingsprojekt knutna till Uddevallas arbete med sociala investeringar Kriterier 1. Utvecklingsarbetets syfte ska ligga i linje med s mål och prioriteringar 2. Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på gruppeller befolkningsnivå 3. Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet 4. Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet 5. Ansökande organisation ska visa på hur utvecklingsarbetet, under förutsättning att det faller väl ut, har förutsättningar för fortsättning inom ordinarie verksamhet efter bidragstiden 6. I planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen

10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Inkomna ansökningar Beslut beslutar att uppdra åt folkhälsoutvecklaren att utifrån dagens diskussion i samråd med presidiet sammanställa budgetförslag för beslut

11 24 Kortare rapporter: a. Vänortsmöte 2014 Folkhälsa Uddevalla kommer att under juni 2014 vara värdar för en nordisk vänortskonferens. Dessa konferenser genomförs vartannat år och värdskapet vandrar runt mellan vänorterna Uddevalla, Skien, Thisted, Loima och Mosfellsbær. Under Uddevallakonferensen kommer temat att vara folkhälsa. Huvudansvarig tjänsteman för vänortsarbetet är Stellan Hedendahl på Kultur och fritid. Folkhälsoutvecklaren kommer att bistå kring programplaneringen. b. Simkunnighet Barn och utbildning har tagit initiativ till en tvärsektoriell diskussion utifrån sviktande simkunnighet i grundskolan. Folkhälsoutvecklaren samt representanter från Kultur och fritid samt Räddningstjänsten har deltagit i detta arbete som lett fram till en skrivelse och presentation bland annat i barn och utbildningsnämnden. c. 10:e Nationella Skadekonferensen Göteborg oktober Folkhälsoutvecklaren samt Ingela Ruthner (m) kommer att delta i den 10:e nationella skadekonferensen som pågår i Göteborg den oktober. Uddevalla kommer att ha en monter med information om det skadeförebyggande arbetet tillsammans med Tjörns och Lidköpings kommuner som också är certifierade som Safe Communities. Folkhälsoutvecklare kommer också att tillsammans med Lidköpings dito att hålla i ett seminarium kallat Russinen ur kakan erfarenheter från två säkra och trygga kommuner. d. CAN 2013 Resultatet från årets drogvaneundersökning (CAN) kommer att offentliggöras den 15 oktober. Berörda politiker mfl. Kommer att få ett stödmaterial inför eventuella frågor från pressen men Eva Annerås är den som vi hänvisar till för mer fördjupade frågor. Eva Annerås och Ulrika Engelbrektsson kommer att kommunicera resultatet i olika verksamheter etc. Möjlighet att få en fördjupad föredragning i ett tvärsektoriellt forum finns i samband med Barnkonventionsfrukosten den 6 december 7:45-9:00. Anmälan till Folkhälsoutvecklaren. e. Suicid Det pågår mycket metodutveckling kring suicid (självmord) både främjande av psykisk hälsa, förebyggande samt hur man agerar vid suicid både runt offret och i omgivningen. Folkhälsoutvecklaren ställde frågan till rådets ledamöter om man upplever att det finns behov av ett samlat tvärsektoriellt grepp kring detta eller om man upplever att kunskap och rutiner är tillfredställande. Var och en undersöker behov och synpunkter i egen organisation till nästa möte.

12 f. Föräldrastöd - Nationell strategi, konferens samt inställd föräldramässa Socialdepartementet har uppdaterat den nationella strategin för föräldrastöd: Promemorian beskriver Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla (2009) och att FHI på regeringens uppdrag delat ut 140 milj. till kommuner i samarbete med lärosäten för att utveckla, sprida och utvärdera det lokala föräldrastödsarbetet. Arbetet har varit intensivt och lett till ökad spridning i landet. FHI har gjort beräkningar som visar att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på föräldrar. För att nå målet att alla föräldrar ska erbjudas stöd återstår dock en del ansträngningar och arbetet med strategin löper vidare. Föräldramässa 2013: Årets Föräldramässa kommer inte att genomföras. Mässan planeras till Under hösten genomförs inte heller någon Föräldraföreläsning eller annan aktivitet pga. det ekonomiska läget. g. Remissyttrande Jämställt Västra Götaland Remissversion Jämställt Västra Götaland har arbetats fram av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Arbetet är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att ta fram en länsövergripande jämställdhetsstrategi för rapportering till regeringen i februari Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för att samordna, stödja och följa upp arbetet under perioden samt för utvärdering och revidering Strategin är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag (lägesanalyser) och ger förslag på jämställdhetsfrämjande insatser utifrån lägesanalysen. För att få berörda aktörers synpunkter på Jämställt Västra Götaland har Länsstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen beslutat att skicka förslaget på remiss. Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har efter beredning av ärendet uppdragit till kommunledningskontoret att sammanställa yttrande. I remissutlåtandet lyfter kommunledningskontoret fram följande synpunkter; äldre kvinnors och mäns livsvillkor/situationer såsom fördelning av bistånd/hjälp, bedömning av hemgång efter sjukvårdsvistelse, boende på äldre dar, våld i nära relationer etcetera bör beskrivas med därtill kopplade regionala delmål samt insatser för arbetet vid planering av möten och konferenser som berör hela regionen/länet bör dessa förläggas till olika orter i regionen för att underlätta ett varierat deltagande

13 25 Rundan/Övriga frågor Ingela Ruthner: Även Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat på remiss om Jämställt Västra Götaland Anders Olsson: Årets influensavaccinering har startat. Lynn Joel: Översiktsplanen för Uddevalla tätort är klar för samråd. I denna lyfts folkhälsoaspekter som t.ex. demokrati, grönområden och vandringsmöjligheter. Katarina Hansson: Vandringsintresset växer och CNN har varit här och filmat vandring. Ett projekt i samarbete med Naturvårdsstyrelsen pågår kring kuststigen mellan Ljungskile och Uddevalla. En övergripande tanke är att knyta ihop lederna så att man kan vandra från den ena över till den andra. Man vill också skapa delsträckor och slingor så att man kan vandra kortare sträckor och även kombinera med kollektivtrafiksresor. Christer Fransson: Socialtjänsten fick en intresseförfrågan från HSN3 i våras om att bedriva Ungdomsmottagningen. Socialtjänsten arbetar vidare kring hur detta i så fall skulle kunna se ut. En arbetsgrupp är tillsatt som ska lyfta fram såväl fördelar som nackdelar. Anna-Lena Heydar: Kommunen har hand om 71 lekplatser som planeras att bli 61 genom en del sammanslagningar. Cykelplanen är nu klar och det är dags att skapa verkstad för att ge de miljö- säkerhetsoch folkhälsovinster som beräknas. Arbetet utifrån Belysningsplanen fortsätter nu med området runt Bäveån. Ett arbete pågår kring rätt fart i staden, det handlar om att bland annat med fysiska åtgärder påverka hur hastigheten på våra vägar. Även gatustandarden och snöröjningen håller på att gås igenom. Medborgardialog pågår kring åtgärder vid Kungstorget och Hasselbacken. Peter Larsson: Initiativet för att minska svarttaxiproblematiken har avrapporterats till Kommunstyrelsen. För att försvåra för svarttaxiförare att rekrytera kunder har man satt upp nya angöringspunkter för Taxi samt infört förbud mot inkörning vid Kampenhof för andra än legala taxibilar. Informationsinsatser har gjorts bland annat i samarbete med krögarna och Uddevalla centrumförening. Insatserna har varit delvis lyckade och man väljer att permanenta angöringspunkter och förbud. Utbildningen i Gruppdynamik som var en rest från Föräldrastödsprojektet har följts upp. Utvärderingen visade på god nytta och nöjda deltagare. Social sponsring är något som blivit intressant för vissa företag. IKANO har valt att sponsra Nike-verksamheten med :-.

14 Ingrid Bouvin: Ungdomsmottagningen arbetar med att locka fler killar till verksamheten. Uddevalla Ungdomsmottagning har ansökt om att hålla i en större Ungdomsmottagningskonferens under 2015 och inväntar nu besked. Hans-Lennart Schylberg: Barn och Utbildning har lämnat ett remissyttrande kring en mobil ungdomsmottagning för uppsökande verksamhet vid till exempel festivaler. Man planerar att genomföra en medborgardialog kring social utsatthet och funderar nu över vilka naturliga plattformar det finns för en sådan dialog. AnnaTora Jonsson: Arbetet med matchmaking-konferenser kring ungas inflytande fortsätter och nästa tillfälle för detta är 26 november.

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer