Protokoll Hälsopolitiska rådet Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25."

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) (v.ordf.) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Ingela Ruthner (m) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Peter Larsson Hans-Lennart Schylberg Katarina Hansson Anders Olsson Ingrid Bouvin Ylva Bryngelsson Förvaltningschef Kommunledningskontoret Förvaltningschef Barn och utbildning Tf. Förvaltningschef Kultur och fritid Verksamhetschef PV Områdeschef Närhälsan BMM/UM Folkhälsoutvecklare KLK Tjänstgörande ersättare/ Ersättare Inger Gillberg-Karlsson (s) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Christer Fransson Avdelningschef Soc (B. Lundgren) Seppo Räikkönen (-15:00) Verksamhetsutvecklare TK (P. Petré) Lynn Joel Översiktsplanerare MSB (C. Johansson) Mats Johansson (-15:00) Avd.chef Brandskydd RTJ (B. Eriksson) Mattias Hjelm Enhetschef Sjukgymnastik (G. Jonsson) Övriga Nina Bergman (p21) Utredare KLK Paragrafer: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Ylva Bryngelsson AnnaTora Jonsson

2 18 s sammansättning Ordföranden föredrog kring de diskussioner som förts i presidiet kring rådets sammansättning och hänvisade till utsänt diskussionsunderlag: Som en del av utvecklingsarbetet kring s arbetsformer har frågan om rådets sammansättning varit aktuell. Rådets sammansättning styrs till viss del av folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden samt av Kommunstyrelsen antagna regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd. Utdrag ur avtal mellan kommun och Hälso-och sjukvårdsnämnd Trestad: Folkhälsoarbetet skall ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. I rådet skall förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden ingå. Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande utses bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande och vice ordförande deltar i rådets beredande möten. De lokala behoven och förutsättningarna är styrande för rådets sammansättning och inriktning. Ledande tjänstemän från kommun och primärvård skall delta i folkhälsoarbetet. Representanter från andra samhällsaktörer t.ex. försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, tandvård, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i rådets arbete. Samtliga tjänstemän adjungeras efter den praxis rådet väljer. Rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Utdrag från regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd (godkända av samt fastställda i KS ): Sammansättning Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter: 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla Kommunstyrelse, en av dessa utses till ordförande, 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Hälso- och Sjukvårdsnämnd 3, en av dessa utses till vice ordförande, Samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommuns förvaltningar samt räddningschefen, Chefen för Primärvården i Uddevalla samt ytterligare representanter för primärvården. Till rådet kan även andra relevanta parter knytas som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polis eller frivilligorganisationer. I s presidium ingår ordföranden och vice ordföranden samt folkhälsoutvecklaren. Presidiets synpunkter: Kommunens politiska representanter:

3 Viktigt att representanterna har en nämnd eller liknande där han/hon aktivt kan arbeta för att implementera folkhälsoperspektivet och det gemensamma uppdraget (nr 19) i Strategisk plan i nämndens och därmed även förvaltningarnas ordinarie styrning och arbete. Det är önskvärt med representation från varje kommunal nämnd, inte minst utifrån att uppdrag 19 är knutet till samtliga nämnder. Ordförandens mandat är viktigt och att ordföranden finns med i avgörande sammanhang. Jan Linde förordade att Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för rådet. Presidiet menar att detta inte är självklart utan att det personliga engagemanget också betyder mycket. s ordförande bör dock finnas med i Kommunstyrelsen. Det bör vara 3 representanter från majoriteten och 2 från oppositionen (jämförbart med 5- mannanämnd). Övrig sammansättning: Idag är rådet begränsat till parterna i folkhälsoavtalet dvs. kommunen och regionen. Vi har såväl politiker som tjänstemän från dessa organisationer, så har det varit sedan cirka år 2000 då man valde att slå ihop det tidigare rent politiska rådet med tjänstemannagruppen utifrån upplevelsen att detta skulle bli mer effektivt. har vid flertalet gruppdiskussioner inom det aktuella utvecklingsarbetet betonat att sammansättningen med såväl politiker som tjänstemän ses som positiv och givande. Ytterligare parter som t.ex. kommunala bostadsbolag, centrumutvecklingen, polisen skulle göra rådet ännu större på gott och ont. Rådet är relativt stort redan som det är idag och riskerar att bli alltför omfattande om vi lyfter in fler parter. Bredare forum för folkhälsofrågor: En idé som skulle kunna vara värd att testa är att ha en folkhälsodag då man bjuder in brett av aktörer inom folkhälsa och med hjälp av rådslagsteknik eller liknande skapar delaktighet och engagemang.

4 19 Övrigt rådets utveckling - förslag Presidiet har diskuterat de områden för utveckling av s arbete som framkommit under processen i rådet under de senaste mötena. Rådet enades om följande: Vi planerar för en folkhälsodag 2014 och presidiet tar fram förslag på tema. Folkhälsodagens syfte är att bredda engagemanget och kunskapen kring folkhälsofrågor, bidra till ett mer proaktivt arbete samt skapa gemensam kraft mot gemensamma mål. Ekonomisk hänsyn till dessa planer bör tas i budget Nya former för att öka utbytet mellan rådets representanter: En fråga går ut till rådet någon vecka före beredningen med presidiet om aktuella frågor att lägga in på dagordningen. Syftet med detta är att rådets representanter kan lyfta aktuella tvärsektoriella frågor, det finns möjlighet att adjungera in relevanta personer som kan bidra med information och alla ledamöter får möjlighet att förbereda sig kring lyft fråga. Långsiktighet: Teoretisk sett innebär rådets system kring beslut om prioriterade områden för ansökningen om utvecklingsmedel för folkhälsa att alla prioriterade områden kan ändras varje år (våren). Erfarenheten är dock att prioriteringarna endast genomgått små förändringar. För att säkra att verksamheterna även fortsättningsvis kan planera långsiktigt när det gäller utvecklingsmedel från enades rådet om att av de fem prioriteringarna bör 3 vara fasta meden 2 kan vara med anpassningsbara utifrån mer kortsiktiga behov. Lämplig tidpunkt för att fastställa de fasta prioriteringarna skulle kunna vara efter valet när politikerna i kommun och region formerat sig kring gemensamma prioriteringar för perioden.

5 20 Medborgarförslag Rökfria lekplatser (KS/2013:233) Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. Under handläggningen av ärendet har Kommunledningskontoret kontaktat Socialtjänsten, Tekniska kontoret, exempelkommuner och Länsstyrelsen. Socialtjänsten, Göteborgs stad och Länsstyrelsen har besvarat förfrågan. Beslutsunderlag Medborgarförslag Charlotta Leijon Protokoll 94 Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse inkl. ärendebesk. KLK Förslag till beslut beslutar att godkänna yttrandet från Kommunledningskontoret inklusive förslag om att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. att skicka ärendet för yttrande till Tekniska kontoret att under förutsättning att inget avgörande framkommer i nytt yttrande från Tekniska kontoret anmäla ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

6 21 Socioekonomiskt investeringsperspektiv - redovisning med framtidsförslag Sammanfattning Det sociala investeringsperspektivet bygger på idén att man genom förebyggande arbete och tidiga insatser för utsatta grupper kan bryta negativa händelseförlopp som skapar ökade kostnader. Genom att med beräkningar kunna ställa kostnader för föreslagna insatser mot kostnader som uppstår om vi väljer att inte göra några insatser skapas bättre beslutsunderlag för långsiktiga beslut. Socioekonomiska beräkningar kan åskådliggöra underlag för frågor som till exempel: Vad kostar en persons användning av Kompassens öppenvårdsmottagning ställd mot kostnaderna för långårigt missbruk? Hur många ungdomar måste medlingsarbetet fånga upp och hjälpa till bättre liv för att det ska vara lönsamt i förhållande till årskostnaden för kriminell livsstil? Vad är den genomsnittliga förlusten när en ung människa inte fullföljer gymnasieskolan och vilka summor skulle vi om vi inte vill ta dessa framtida kostnader kunna investera för att förebygga detta utan att förlora ekonomiskt på detta? Uddevalla kommun har i strategisk plan fastställt målsättningen att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en långsiktigt god hushållning. En av strategierna för att uppnå detta är att i ökad utsträckning sträva efter att använda sig av beslutsstöd som belyser det sociala investeringsperspektivet i beredningen av ärenden och budgetprocesser. Kommunledningskontoret har, bland annat med hjälp av medel från, i linje med strategin i Strategisk plan arbetat med utbildning samt på uppdrag från politiken utvecklat riktlinjer för en social investeringsfond. Kommunledningskontoret föreslår nu ett antal ytterligare åtgärder med syfte att möjliggöra att förvaltningarna i enlighet med Strategisk plan erbjuder socialt investeringsperspektiv och -beräkningar som beslutsstöd vid beredning av ärenden och i budgetprocesser. Beslutsunderlag TS Kommunledningskontoret Rapport Kommunledningskontoret Beslut beslutar att att vidarebefordra kommunledningskontorets rapport till kommunstyrelsen, samt ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till fortsatta åtgärder, det vill säga att

7 Kommunstyrelsen fattar beslut om att ett socialt investeringsperspektiv ska beaktas vid beredning av ärenden och vid beslut i de fall då detta är relevant och tillämpligt. Det sociala investeringsperspektivet bör i synnerhet beaktas i ärenden som rör olika former av besparingar. Det kvarstår ett fortsatt behov av att förankra ett socialt investeringsperspektiv hos chefer på olika nivåer i organisationen. Insatser för att förankra och gradvis implementera synsättet föreslås under våren För att kommunens tjänstemän ska kunna applicera ett socialt investeringsperspektiv på beslutsunderlag, budgetprocesser etc. behövs ytterligare utbildningsinsatser riktade mot ekonomer, utredare, utvecklare samt chefer på olika nivåer. Kortare utbildningar föreslås under våren Kommunledningskontoret arbetar fram ett socioekonomiskt beslutsstöd som förvaltningarnas tjänstemän kan använda vid beredning av ärenden. föreslår dessutom att Kommunstyrelsen beslutar att beslutet om att beakta ett socialt investeringsperspektiv vid ärendeberedning och beslut synliggörs i det digitala stödet till styr- och ledningssystemet (VuV-it).

8 22 Tertialuppföljning tertial 2 Sammanfattning Tertialredovisningen visar på ett överskott för perioden fram till Överskottet beror bland annat på eftersläpning av fakturor som förväntas inkomma från externa mottagare av utvecklingsmedel, kostnader för bland annat tryck av Välfärdsredovisning som var planerad att vara klar under tertial 2 samt oanvända överflyttade medel från 2012 däribland avsatta medel för Hälsans stig i Ljungskile. Utrymme för ytterligare insatser under året, enligt samma villkor som gäller beslut om utvecklingsmedel, finns framför allt inom målområdet Fysisk aktivitet/matvanor och livsmedel samt Miljöer och produkter (Säkert och tryggt). Prognos för helår är ett visst överskott som i så fall enligt avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden återbetalas dit. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Beslut tackar för informationen.

9 23 Inför budget inkomna ansökningar Sammanfattning s utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar Hälso- och sjukvårdsnämnden med :-/år till utveckling inom folkhälsoområdet under förutsättning att Uddevalla kommun bidrar med motsvarande summa. s budget omfattar kostnader för folkhälsoutvecklaren, övergripande folkhälsoutveckling och -samverkan samt ansökningsbara medel för utvecklingsprojekt som syftar till långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling för en god och jämlik hälsa. Till grund för prioriteringar ligger enligt avtalet följande dokument: Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Mål- och inriktningsdokument Uddevallas strategiska plan Välfärdsredovisning/Folkhälsoindex Prioriterade områden för 2014 Utveckling av metoder och verktyg för att öka barn och ungas upplevelse av empowerment, delaktighet och inflytande Barn och ungas psykiska hälsa Skadeförebyggande arbete och metoder för att förebygga våld och öka upplevelsen av trygghet Förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar Förstudier eller förberedande arbete inför utvecklingsprojekt knutna till Uddevallas arbete med sociala investeringar Kriterier 1. Utvecklingsarbetets syfte ska ligga i linje med s mål och prioriteringar 2. Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på gruppeller befolkningsnivå 3. Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet 4. Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet 5. Ansökande organisation ska visa på hur utvecklingsarbetet, under förutsättning att det faller väl ut, har förutsättningar för fortsättning inom ordinarie verksamhet efter bidragstiden 6. I planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen

10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Inkomna ansökningar Beslut beslutar att uppdra åt folkhälsoutvecklaren att utifrån dagens diskussion i samråd med presidiet sammanställa budgetförslag för beslut

11 24 Kortare rapporter: a. Vänortsmöte 2014 Folkhälsa Uddevalla kommer att under juni 2014 vara värdar för en nordisk vänortskonferens. Dessa konferenser genomförs vartannat år och värdskapet vandrar runt mellan vänorterna Uddevalla, Skien, Thisted, Loima och Mosfellsbær. Under Uddevallakonferensen kommer temat att vara folkhälsa. Huvudansvarig tjänsteman för vänortsarbetet är Stellan Hedendahl på Kultur och fritid. Folkhälsoutvecklaren kommer att bistå kring programplaneringen. b. Simkunnighet Barn och utbildning har tagit initiativ till en tvärsektoriell diskussion utifrån sviktande simkunnighet i grundskolan. Folkhälsoutvecklaren samt representanter från Kultur och fritid samt Räddningstjänsten har deltagit i detta arbete som lett fram till en skrivelse och presentation bland annat i barn och utbildningsnämnden. c. 10:e Nationella Skadekonferensen Göteborg oktober Folkhälsoutvecklaren samt Ingela Ruthner (m) kommer att delta i den 10:e nationella skadekonferensen som pågår i Göteborg den oktober. Uddevalla kommer att ha en monter med information om det skadeförebyggande arbetet tillsammans med Tjörns och Lidköpings kommuner som också är certifierade som Safe Communities. Folkhälsoutvecklare kommer också att tillsammans med Lidköpings dito att hålla i ett seminarium kallat Russinen ur kakan erfarenheter från två säkra och trygga kommuner. d. CAN 2013 Resultatet från årets drogvaneundersökning (CAN) kommer att offentliggöras den 15 oktober. Berörda politiker mfl. Kommer att få ett stödmaterial inför eventuella frågor från pressen men Eva Annerås är den som vi hänvisar till för mer fördjupade frågor. Eva Annerås och Ulrika Engelbrektsson kommer att kommunicera resultatet i olika verksamheter etc. Möjlighet att få en fördjupad föredragning i ett tvärsektoriellt forum finns i samband med Barnkonventionsfrukosten den 6 december 7:45-9:00. Anmälan till Folkhälsoutvecklaren. e. Suicid Det pågår mycket metodutveckling kring suicid (självmord) både främjande av psykisk hälsa, förebyggande samt hur man agerar vid suicid både runt offret och i omgivningen. Folkhälsoutvecklaren ställde frågan till rådets ledamöter om man upplever att det finns behov av ett samlat tvärsektoriellt grepp kring detta eller om man upplever att kunskap och rutiner är tillfredställande. Var och en undersöker behov och synpunkter i egen organisation till nästa möte.

12 f. Föräldrastöd - Nationell strategi, konferens samt inställd föräldramässa Socialdepartementet har uppdaterat den nationella strategin för föräldrastöd: Promemorian beskriver Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla (2009) och att FHI på regeringens uppdrag delat ut 140 milj. till kommuner i samarbete med lärosäten för att utveckla, sprida och utvärdera det lokala föräldrastödsarbetet. Arbetet har varit intensivt och lett till ökad spridning i landet. FHI har gjort beräkningar som visar att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på föräldrar. För att nå målet att alla föräldrar ska erbjudas stöd återstår dock en del ansträngningar och arbetet med strategin löper vidare. Föräldramässa 2013: Årets Föräldramässa kommer inte att genomföras. Mässan planeras till Under hösten genomförs inte heller någon Föräldraföreläsning eller annan aktivitet pga. det ekonomiska läget. g. Remissyttrande Jämställt Västra Götaland Remissversion Jämställt Västra Götaland har arbetats fram av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Arbetet är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att ta fram en länsövergripande jämställdhetsstrategi för rapportering till regeringen i februari Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för att samordna, stödja och följa upp arbetet under perioden samt för utvärdering och revidering Strategin är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag (lägesanalyser) och ger förslag på jämställdhetsfrämjande insatser utifrån lägesanalysen. För att få berörda aktörers synpunkter på Jämställt Västra Götaland har Länsstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen beslutat att skicka förslaget på remiss. Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har efter beredning av ärendet uppdragit till kommunledningskontoret att sammanställa yttrande. I remissutlåtandet lyfter kommunledningskontoret fram följande synpunkter; äldre kvinnors och mäns livsvillkor/situationer såsom fördelning av bistånd/hjälp, bedömning av hemgång efter sjukvårdsvistelse, boende på äldre dar, våld i nära relationer etcetera bör beskrivas med därtill kopplade regionala delmål samt insatser för arbetet vid planering av möten och konferenser som berör hela regionen/länet bör dessa förläggas till olika orter i regionen för att underlätta ett varierat deltagande

13 25 Rundan/Övriga frågor Ingela Ruthner: Även Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat på remiss om Jämställt Västra Götaland Anders Olsson: Årets influensavaccinering har startat. Lynn Joel: Översiktsplanen för Uddevalla tätort är klar för samråd. I denna lyfts folkhälsoaspekter som t.ex. demokrati, grönområden och vandringsmöjligheter. Katarina Hansson: Vandringsintresset växer och CNN har varit här och filmat vandring. Ett projekt i samarbete med Naturvårdsstyrelsen pågår kring kuststigen mellan Ljungskile och Uddevalla. En övergripande tanke är att knyta ihop lederna så att man kan vandra från den ena över till den andra. Man vill också skapa delsträckor och slingor så att man kan vandra kortare sträckor och även kombinera med kollektivtrafiksresor. Christer Fransson: Socialtjänsten fick en intresseförfrågan från HSN3 i våras om att bedriva Ungdomsmottagningen. Socialtjänsten arbetar vidare kring hur detta i så fall skulle kunna se ut. En arbetsgrupp är tillsatt som ska lyfta fram såväl fördelar som nackdelar. Anna-Lena Heydar: Kommunen har hand om 71 lekplatser som planeras att bli 61 genom en del sammanslagningar. Cykelplanen är nu klar och det är dags att skapa verkstad för att ge de miljö- säkerhetsoch folkhälsovinster som beräknas. Arbetet utifrån Belysningsplanen fortsätter nu med området runt Bäveån. Ett arbete pågår kring rätt fart i staden, det handlar om att bland annat med fysiska åtgärder påverka hur hastigheten på våra vägar. Även gatustandarden och snöröjningen håller på att gås igenom. Medborgardialog pågår kring åtgärder vid Kungstorget och Hasselbacken. Peter Larsson: Initiativet för att minska svarttaxiproblematiken har avrapporterats till Kommunstyrelsen. För att försvåra för svarttaxiförare att rekrytera kunder har man satt upp nya angöringspunkter för Taxi samt infört förbud mot inkörning vid Kampenhof för andra än legala taxibilar. Informationsinsatser har gjorts bland annat i samarbete med krögarna och Uddevalla centrumförening. Insatserna har varit delvis lyckade och man väljer att permanenta angöringspunkter och förbud. Utbildningen i Gruppdynamik som var en rest från Föräldrastödsprojektet har följts upp. Utvärderingen visade på god nytta och nöjda deltagare. Social sponsring är något som blivit intressant för vissa företag. IKANO har valt att sponsra Nike-verksamheten med :-.

14 Ingrid Bouvin: Ungdomsmottagningen arbetar med att locka fler killar till verksamheten. Uddevalla Ungdomsmottagning har ansökt om att hålla i en större Ungdomsmottagningskonferens under 2015 och inväntar nu besked. Hans-Lennart Schylberg: Barn och Utbildning har lämnat ett remissyttrande kring en mobil ungdomsmottagning för uppsökande verksamhet vid till exempel festivaler. Man planerar att genomföra en medborgardialog kring social utsatthet och funderar nu över vilka naturliga plattformar det finns för en sådan dialog. AnnaTora Jonsson: Arbetet med matchmaking-konferenser kring ungas inflytande fortsätter och nästa tillfälle för detta är 26 november.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson Kommunstyrelsen Elving Andersson Kommunstyrelsen Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord Hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45 LEDAMÖTER Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Caroline Henriksson (fp) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) Hälso- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 LYSEKILS KOMMUN Verksamhetsplan 2016 För folkhälsoarbetet i Lysekils kommun Folkhälsopolitiska rådet Verksamhetsplanen utgår från folkhälsoavtal mellan Lysekils kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd norra

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

Lynn Joel (-14:00) MSB (Carina Johansson) Lena Tegenfeldt (ej 30) KLK (Leif Börjesson) Seppo Räikkönen Tk (Patrik Petré)

Lynn Joel (-14:00) MSB (Carina Johansson) Lena Tegenfeldt (ej 30) KLK (Leif Börjesson) Seppo Räikkönen Tk (Patrik Petré) SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen kl. 13:30-16:30 LEDAMÖTER Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Caroline Henriksson (fp) Kommunstyrelsen Stefan Skoglund (s) (-16:20) Kommunstyrelsen

Läs mer

2014-03-11. Elving Andersson (C) KS Ingela Ruthner (m) HSN3 Inger Gillberg-Karlsson (s) HSN3 David Sahlsten (kd) HSN3

2014-03-11. Elving Andersson (C) KS Ingela Ruthner (m) HSN3 Inger Gillberg-Karlsson (s) HSN3 David Sahlsten (kd) HSN3 Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 13:30-16:30 Ledamöter/Ersättare Anna Tora Jonsson (MP) KS Elving Andersson (C) KS Ingela Ruthner (m) HSN3 Inger Gillberg-Karlsson (s) HSN3 David Sahlsten

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Plats och tid ande Aleväv, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra HSN

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

FOLKHÄLSA 2014. Folkhälsoutveckling i Uddevalla kommun Hälsopolitiska rådet

FOLKHÄLSA 2014. Folkhälsoutveckling i Uddevalla kommun Hälsopolitiska rådet FOLKHÄLSA 2014 Folkhälsoutveckling i Uddevalla kommun Hälsopolitiska rådet Hälsa inbegriper fyra positiva värden: - Långt liv - Friskt liv - Rikt liv - Jämlikt liv Hälsa - en resurs i vardagen Hälsa skapas

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

PROTOKOLL 2010-11-23. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Bodelid kl. 13:30-16:30

PROTOKOLL 2010-11-23. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Bodelid kl. 13:30-16:30 SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Bodelid kl. 13:30-16:30 LEDAMÖTER Elving Andersson (c) (ordf.) Kommunstyrelsen Stefan Skoglund (s) Kommunstyrelsen Ingela Ruthner (m) (v.ordf.) Hälso- och

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet 2016-09-07 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsopolitiska rådet Plats och tid: Koch, Kommunhuset Forum kl. 09.00-12.00 ande: Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsen, ordf. Ulla Gustafsson (M), kommunstyrelsen

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Vänortskommittén Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35

Vänortskommittén Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sammanträdesrum Hedegärde, kl.17:00-18:35 Alf Gillberg (S), Ordförande Ralph Steen (L), 1:e vice ordförande Gösta Dahlberg (M)

Läs mer

;:. (_ J' /l. .,,i/_,:;;, ',. /' /. ./'.::::..:rr.-:,.;;:::... Sven Bassler. /.P:~> ::~d~! ' '.:? ;r.~ Protokoll

;:. (_ J' /l. .,,i/_,:;;, ',. /' /. ./'.::::..:rr.-:,.;;:::... Sven Bassler. /.P:~> ::~d~! ' '.:? ;r.~ Protokoll Sammanträde Plats och!id Ledamöter Kompassen, kl. 13:30-16:30 Sven Bassler (MP) ordförande, kommunstyrelsen Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen Kerstin Wallsby (V) kommunstyrelsen lngela Ruthner (M) kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid Sjuntorpsrummet kl.8.30 12.00 Beslutande Monica Hanson (ordf.) (KS) Sofia Lindholm(KS) Ulrik Hammar (HSN) Kalle Blomgren(HSN) Adjungerade Christina Lantz (ASF) Fredrik Linnarsson (MF)tom

Läs mer

PROTOKOLL 2009-02-10. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kain Gabrielsson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2009-02-10. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Kain Gabrielsson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Hans Schub Olle Tillquist Roger Wallentin 1-7 Thorgny Fransson 1-6 Andreas Roos Susanne Karnström Karin Gabrielsson Britt Hellstedt 1-6 Dan Andersson sekr. Kommunstyrelsen

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista

Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 2(11) Val av justerare, anmälan om nya ärenden och fastställande av föredragningslista 3(11) Förvaltningschefens information Sammanfattning Ekonomi 2012-01-01-2102-11-23 Statistik (delas ut under mötet)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Mål för arbetet med sociala investeringar

Mål för arbetet med sociala investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Åsa Ranung Folkhälsocentrum +46155245843 2014-02-20 HBN14-004-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U M Mål

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention

Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Tjänsteskrivelse 2016-01-27 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2015.0109 Tvärsektoriellt råd respektive tvärsektoriellt nätverk gällande folkhälsa och barnkonvention Bakgrund Folkhälsa och barnkonvention är

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL 2013-11-19. Närvarande:Liselotte Broberg ordf. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2013-11-19. Närvarande:Liselotte Broberg ordf. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. 1 Närvarande:Liselotte Broberg ordf. Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson Birgitta Nilsson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson 17-19 Karin Gabrielsson Henrik Svedberg

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Hälsopolitiska rådet

Kallelse Föredragningslista Hälsopolitiska rådet Kallelse Föredragningslista Hälsopolitiska rådet 1(2) 2017-04-10 Sammanträde Hälsopolitiska rådet Plats och tid Stadshuset, Varvet kl. 13: 00-16:30 tisdagen den 18 april 2017 Ordförande sekreterare Gunilla

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 1(9) Plats och tid ande Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014

April FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 April 2014 FALKENBERGSNÄMNDEN Uppföljningsrapport 1 Januari- mars 2014 Uppföljningsrapport 1 2014 Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter Jan Berge (MP), ordf. Catharina Berghorn (S), vice ordf Eva Agbrant

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2005-06-13 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 13 juni 2005, klockan 13.00 16.30 ande Robert Svensson (c) Kerstin Nordström (s) Gösta Olsson (s) Stig Andersson

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-03-16 Falkenbergsnämnden Tid: Onsdag 16 mars 2016, kl 13:15 Plats: Affecta psykiatrimottagning, Stortorget 1, Falkenberg OBS! Kl 13:15 - Information Affecta- Lars

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Matilda Strömbäck Projekt Viktiga barn ( 18)

Matilda Strömbäck Projekt Viktiga barn ( 18) SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Bodelid kl. 13:30-16:30 LEDAMÖTER Elving Andersson (C) (ordf.) Kommunstyrelsen Essam El-Naggar (FP) Kommunstyrelsen (-15:00) Stefan Skoglund (S) Kommunstyrelsen

Läs mer

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevalla 51 000 invånare Borgerlig majoritet Hav & sjöar, granit

Läs mer