Protokoll Hälsopolitiska rådet Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25."

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) (v.ordf.) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Ingela Ruthner (m) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Peter Larsson Hans-Lennart Schylberg Katarina Hansson Anders Olsson Ingrid Bouvin Ylva Bryngelsson Förvaltningschef Kommunledningskontoret Förvaltningschef Barn och utbildning Tf. Förvaltningschef Kultur och fritid Verksamhetschef PV Områdeschef Närhälsan BMM/UM Folkhälsoutvecklare KLK Tjänstgörande ersättare/ Ersättare Inger Gillberg-Karlsson (s) Hälso- och sjukvårdsnämnd Trestad Christer Fransson Avdelningschef Soc (B. Lundgren) Seppo Räikkönen (-15:00) Verksamhetsutvecklare TK (P. Petré) Lynn Joel Översiktsplanerare MSB (C. Johansson) Mats Johansson (-15:00) Avd.chef Brandskydd RTJ (B. Eriksson) Mattias Hjelm Enhetschef Sjukgymnastik (G. Jonsson) Övriga Nina Bergman (p21) Utredare KLK Paragrafer: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Ylva Bryngelsson AnnaTora Jonsson

2 18 s sammansättning Ordföranden föredrog kring de diskussioner som förts i presidiet kring rådets sammansättning och hänvisade till utsänt diskussionsunderlag: Som en del av utvecklingsarbetet kring s arbetsformer har frågan om rådets sammansättning varit aktuell. Rådets sammansättning styrs till viss del av folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden samt av Kommunstyrelsen antagna regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd. Utdrag ur avtal mellan kommun och Hälso-och sjukvårdsnämnd Trestad: Folkhälsoarbetet skall ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. I rådet skall förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden ingå. Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande utses bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande och vice ordförande deltar i rådets beredande möten. De lokala behoven och förutsättningarna är styrande för rådets sammansättning och inriktning. Ledande tjänstemän från kommun och primärvård skall delta i folkhälsoarbetet. Representanter från andra samhällsaktörer t.ex. försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, tandvård, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i rådets arbete. Samtliga tjänstemän adjungeras efter den praxis rådet väljer. Rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Utdrag från regler för Uddevalla Hälsopolitiska råd (godkända av samt fastställda i KS ): Sammansättning Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter: 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla Kommunstyrelse, en av dessa utses till ordförande, 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Hälso- och Sjukvårdsnämnd 3, en av dessa utses till vice ordförande, Samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommuns förvaltningar samt räddningschefen, Chefen för Primärvården i Uddevalla samt ytterligare representanter för primärvården. Till rådet kan även andra relevanta parter knytas som t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polis eller frivilligorganisationer. I s presidium ingår ordföranden och vice ordföranden samt folkhälsoutvecklaren. Presidiets synpunkter: Kommunens politiska representanter:

3 Viktigt att representanterna har en nämnd eller liknande där han/hon aktivt kan arbeta för att implementera folkhälsoperspektivet och det gemensamma uppdraget (nr 19) i Strategisk plan i nämndens och därmed även förvaltningarnas ordinarie styrning och arbete. Det är önskvärt med representation från varje kommunal nämnd, inte minst utifrån att uppdrag 19 är knutet till samtliga nämnder. Ordförandens mandat är viktigt och att ordföranden finns med i avgörande sammanhang. Jan Linde förordade att Kommunstyrelsens ordförande är ordförande för rådet. Presidiet menar att detta inte är självklart utan att det personliga engagemanget också betyder mycket. s ordförande bör dock finnas med i Kommunstyrelsen. Det bör vara 3 representanter från majoriteten och 2 från oppositionen (jämförbart med 5- mannanämnd). Övrig sammansättning: Idag är rådet begränsat till parterna i folkhälsoavtalet dvs. kommunen och regionen. Vi har såväl politiker som tjänstemän från dessa organisationer, så har det varit sedan cirka år 2000 då man valde att slå ihop det tidigare rent politiska rådet med tjänstemannagruppen utifrån upplevelsen att detta skulle bli mer effektivt. har vid flertalet gruppdiskussioner inom det aktuella utvecklingsarbetet betonat att sammansättningen med såväl politiker som tjänstemän ses som positiv och givande. Ytterligare parter som t.ex. kommunala bostadsbolag, centrumutvecklingen, polisen skulle göra rådet ännu större på gott och ont. Rådet är relativt stort redan som det är idag och riskerar att bli alltför omfattande om vi lyfter in fler parter. Bredare forum för folkhälsofrågor: En idé som skulle kunna vara värd att testa är att ha en folkhälsodag då man bjuder in brett av aktörer inom folkhälsa och med hjälp av rådslagsteknik eller liknande skapar delaktighet och engagemang.

4 19 Övrigt rådets utveckling - förslag Presidiet har diskuterat de områden för utveckling av s arbete som framkommit under processen i rådet under de senaste mötena. Rådet enades om följande: Vi planerar för en folkhälsodag 2014 och presidiet tar fram förslag på tema. Folkhälsodagens syfte är att bredda engagemanget och kunskapen kring folkhälsofrågor, bidra till ett mer proaktivt arbete samt skapa gemensam kraft mot gemensamma mål. Ekonomisk hänsyn till dessa planer bör tas i budget Nya former för att öka utbytet mellan rådets representanter: En fråga går ut till rådet någon vecka före beredningen med presidiet om aktuella frågor att lägga in på dagordningen. Syftet med detta är att rådets representanter kan lyfta aktuella tvärsektoriella frågor, det finns möjlighet att adjungera in relevanta personer som kan bidra med information och alla ledamöter får möjlighet att förbereda sig kring lyft fråga. Långsiktighet: Teoretisk sett innebär rådets system kring beslut om prioriterade områden för ansökningen om utvecklingsmedel för folkhälsa att alla prioriterade områden kan ändras varje år (våren). Erfarenheten är dock att prioriteringarna endast genomgått små förändringar. För att säkra att verksamheterna även fortsättningsvis kan planera långsiktigt när det gäller utvecklingsmedel från enades rådet om att av de fem prioriteringarna bör 3 vara fasta meden 2 kan vara med anpassningsbara utifrån mer kortsiktiga behov. Lämplig tidpunkt för att fastställa de fasta prioriteringarna skulle kunna vara efter valet när politikerna i kommun och region formerat sig kring gemensamma prioriteringar för perioden.

5 20 Medborgarförslag Rökfria lekplatser (KS/2013:233) Sammanfattning Ett medborgarförslag angående att göra lekplatser till rökfria zoner har inkommit och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till för yttrande. Tobaken är fortfarande ett högst verkligt hot mot de uppväxande generationernas hälsa i Sverige och är den största enskilda förebyggbara orsaken till sjukdom och förtida död. Barn påverkas av vuxnas tobaksbruk genom att de utsätts för passiv rökning, risk för förgiftning samt genom att de vuxna är deras förebilder. Rökförbud enligt tobakslagen gäller på skolgårdar och sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar, dvs. ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller ett fritidshem. Däremot omfattas inte allmänna lekplatser. Utredning kring eventuell utökad lagstiftning pågår på nationell nivå. Ett antal kommuner har valt att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid lekplatser. Under handläggningen av ärendet har Kommunledningskontoret kontaktat Socialtjänsten, Tekniska kontoret, exempelkommuner och Länsstyrelsen. Socialtjänsten, Göteborgs stad och Länsstyrelsen har besvarat förfrågan. Beslutsunderlag Medborgarförslag Charlotta Leijon Protokoll 94 Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse inkl. ärendebesk. KLK Förslag till beslut beslutar att godkänna yttrandet från Kommunledningskontoret inklusive förslag om att med hjälp av skyltning och information uppmana till rökfri zon vid kommunens lekplatser samt genomföra insatser för att uppmuntra motsvarande även vid de privata lekplatserna. att skicka ärendet för yttrande till Tekniska kontoret att under förutsättning att inget avgörande framkommer i nytt yttrande från Tekniska kontoret anmäla ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

6 21 Socioekonomiskt investeringsperspektiv - redovisning med framtidsförslag Sammanfattning Det sociala investeringsperspektivet bygger på idén att man genom förebyggande arbete och tidiga insatser för utsatta grupper kan bryta negativa händelseförlopp som skapar ökade kostnader. Genom att med beräkningar kunna ställa kostnader för föreslagna insatser mot kostnader som uppstår om vi väljer att inte göra några insatser skapas bättre beslutsunderlag för långsiktiga beslut. Socioekonomiska beräkningar kan åskådliggöra underlag för frågor som till exempel: Vad kostar en persons användning av Kompassens öppenvårdsmottagning ställd mot kostnaderna för långårigt missbruk? Hur många ungdomar måste medlingsarbetet fånga upp och hjälpa till bättre liv för att det ska vara lönsamt i förhållande till årskostnaden för kriminell livsstil? Vad är den genomsnittliga förlusten när en ung människa inte fullföljer gymnasieskolan och vilka summor skulle vi om vi inte vill ta dessa framtida kostnader kunna investera för att förebygga detta utan att förlora ekonomiskt på detta? Uddevalla kommun har i strategisk plan fastställt målsättningen att ha en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet med en långsiktigt god hushållning. En av strategierna för att uppnå detta är att i ökad utsträckning sträva efter att använda sig av beslutsstöd som belyser det sociala investeringsperspektivet i beredningen av ärenden och budgetprocesser. Kommunledningskontoret har, bland annat med hjälp av medel från, i linje med strategin i Strategisk plan arbetat med utbildning samt på uppdrag från politiken utvecklat riktlinjer för en social investeringsfond. Kommunledningskontoret föreslår nu ett antal ytterligare åtgärder med syfte att möjliggöra att förvaltningarna i enlighet med Strategisk plan erbjuder socialt investeringsperspektiv och -beräkningar som beslutsstöd vid beredning av ärenden och i budgetprocesser. Beslutsunderlag TS Kommunledningskontoret Rapport Kommunledningskontoret Beslut beslutar att att vidarebefordra kommunledningskontorets rapport till kommunstyrelsen, samt ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till fortsatta åtgärder, det vill säga att

7 Kommunstyrelsen fattar beslut om att ett socialt investeringsperspektiv ska beaktas vid beredning av ärenden och vid beslut i de fall då detta är relevant och tillämpligt. Det sociala investeringsperspektivet bör i synnerhet beaktas i ärenden som rör olika former av besparingar. Det kvarstår ett fortsatt behov av att förankra ett socialt investeringsperspektiv hos chefer på olika nivåer i organisationen. Insatser för att förankra och gradvis implementera synsättet föreslås under våren För att kommunens tjänstemän ska kunna applicera ett socialt investeringsperspektiv på beslutsunderlag, budgetprocesser etc. behövs ytterligare utbildningsinsatser riktade mot ekonomer, utredare, utvecklare samt chefer på olika nivåer. Kortare utbildningar föreslås under våren Kommunledningskontoret arbetar fram ett socioekonomiskt beslutsstöd som förvaltningarnas tjänstemän kan använda vid beredning av ärenden. föreslår dessutom att Kommunstyrelsen beslutar att beslutet om att beakta ett socialt investeringsperspektiv vid ärendeberedning och beslut synliggörs i det digitala stödet till styr- och ledningssystemet (VuV-it).

8 22 Tertialuppföljning tertial 2 Sammanfattning Tertialredovisningen visar på ett överskott för perioden fram till Överskottet beror bland annat på eftersläpning av fakturor som förväntas inkomma från externa mottagare av utvecklingsmedel, kostnader för bland annat tryck av Välfärdsredovisning som var planerad att vara klar under tertial 2 samt oanvända överflyttade medel från 2012 däribland avsatta medel för Hälsans stig i Ljungskile. Utrymme för ytterligare insatser under året, enligt samma villkor som gäller beslut om utvecklingsmedel, finns framför allt inom målområdet Fysisk aktivitet/matvanor och livsmedel samt Miljöer och produkter (Säkert och tryggt). Prognos för helår är ett visst överskott som i så fall enligt avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden återbetalas dit. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Beslut tackar för informationen.

9 23 Inför budget inkomna ansökningar Sammanfattning s utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal. Totalt bidrar Hälso- och sjukvårdsnämnden med :-/år till utveckling inom folkhälsoområdet under förutsättning att Uddevalla kommun bidrar med motsvarande summa. s budget omfattar kostnader för folkhälsoutvecklaren, övergripande folkhälsoutveckling och -samverkan samt ansökningsbara medel för utvecklingsprojekt som syftar till långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling för en god och jämlik hälsa. Till grund för prioriteringar ligger enligt avtalet följande dokument: Västra Götalandsregionens folkhälsopolicy Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Mål- och inriktningsdokument Uddevallas strategiska plan Välfärdsredovisning/Folkhälsoindex Prioriterade områden för 2014 Utveckling av metoder och verktyg för att öka barn och ungas upplevelse av empowerment, delaktighet och inflytande Barn och ungas psykiska hälsa Skadeförebyggande arbete och metoder för att förebygga våld och öka upplevelsen av trygghet Förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar Förstudier eller förberedande arbete inför utvecklingsprojekt knutna till Uddevallas arbete med sociala investeringar Kriterier 1. Utvecklingsarbetets syfte ska ligga i linje med s mål och prioriteringar 2. Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på gruppeller befolkningsnivå 3. Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet 4. Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan verksamhet 5. Ansökande organisation ska visa på hur utvecklingsarbetet, under förutsättning att det faller väl ut, har förutsättningar för fortsättning inom ordinarie verksamhet efter bidragstiden 6. I planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen

10 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Inkomna ansökningar Beslut beslutar att uppdra åt folkhälsoutvecklaren att utifrån dagens diskussion i samråd med presidiet sammanställa budgetförslag för beslut

11 24 Kortare rapporter: a. Vänortsmöte 2014 Folkhälsa Uddevalla kommer att under juni 2014 vara värdar för en nordisk vänortskonferens. Dessa konferenser genomförs vartannat år och värdskapet vandrar runt mellan vänorterna Uddevalla, Skien, Thisted, Loima och Mosfellsbær. Under Uddevallakonferensen kommer temat att vara folkhälsa. Huvudansvarig tjänsteman för vänortsarbetet är Stellan Hedendahl på Kultur och fritid. Folkhälsoutvecklaren kommer att bistå kring programplaneringen. b. Simkunnighet Barn och utbildning har tagit initiativ till en tvärsektoriell diskussion utifrån sviktande simkunnighet i grundskolan. Folkhälsoutvecklaren samt representanter från Kultur och fritid samt Räddningstjänsten har deltagit i detta arbete som lett fram till en skrivelse och presentation bland annat i barn och utbildningsnämnden. c. 10:e Nationella Skadekonferensen Göteborg oktober Folkhälsoutvecklaren samt Ingela Ruthner (m) kommer att delta i den 10:e nationella skadekonferensen som pågår i Göteborg den oktober. Uddevalla kommer att ha en monter med information om det skadeförebyggande arbetet tillsammans med Tjörns och Lidköpings kommuner som också är certifierade som Safe Communities. Folkhälsoutvecklare kommer också att tillsammans med Lidköpings dito att hålla i ett seminarium kallat Russinen ur kakan erfarenheter från två säkra och trygga kommuner. d. CAN 2013 Resultatet från årets drogvaneundersökning (CAN) kommer att offentliggöras den 15 oktober. Berörda politiker mfl. Kommer att få ett stödmaterial inför eventuella frågor från pressen men Eva Annerås är den som vi hänvisar till för mer fördjupade frågor. Eva Annerås och Ulrika Engelbrektsson kommer att kommunicera resultatet i olika verksamheter etc. Möjlighet att få en fördjupad föredragning i ett tvärsektoriellt forum finns i samband med Barnkonventionsfrukosten den 6 december 7:45-9:00. Anmälan till Folkhälsoutvecklaren. e. Suicid Det pågår mycket metodutveckling kring suicid (självmord) både främjande av psykisk hälsa, förebyggande samt hur man agerar vid suicid både runt offret och i omgivningen. Folkhälsoutvecklaren ställde frågan till rådets ledamöter om man upplever att det finns behov av ett samlat tvärsektoriellt grepp kring detta eller om man upplever att kunskap och rutiner är tillfredställande. Var och en undersöker behov och synpunkter i egen organisation till nästa möte.

12 f. Föräldrastöd - Nationell strategi, konferens samt inställd föräldramässa Socialdepartementet har uppdaterat den nationella strategin för föräldrastöd: Promemorian beskriver Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla (2009) och att FHI på regeringens uppdrag delat ut 140 milj. till kommuner i samarbete med lärosäten för att utveckla, sprida och utvärdera det lokala föräldrastödsarbetet. Arbetet har varit intensivt och lett till ökad spridning i landet. FHI har gjort beräkningar som visar att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på föräldrar. För att nå målet att alla föräldrar ska erbjudas stöd återstår dock en del ansträngningar och arbetet med strategin löper vidare. Föräldramässa 2013: Årets Föräldramässa kommer inte att genomföras. Mässan planeras till Under hösten genomförs inte heller någon Föräldraföreläsning eller annan aktivitet pga. det ekonomiska läget. g. Remissyttrande Jämställt Västra Götaland Remissversion Jämställt Västra Götaland har arbetats fram av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Arbetet är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att ta fram en länsövergripande jämställdhetsstrategi för rapportering till regeringen i februari Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för att samordna, stödja och följa upp arbetet under perioden samt för utvärdering och revidering Strategin är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag (lägesanalyser) och ger förslag på jämställdhetsfrämjande insatser utifrån lägesanalysen. För att få berörda aktörers synpunkter på Jämställt Västra Götaland har Länsstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen beslutat att skicka förslaget på remiss. Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har efter beredning av ärendet uppdragit till kommunledningskontoret att sammanställa yttrande. I remissutlåtandet lyfter kommunledningskontoret fram följande synpunkter; äldre kvinnors och mäns livsvillkor/situationer såsom fördelning av bistånd/hjälp, bedömning av hemgång efter sjukvårdsvistelse, boende på äldre dar, våld i nära relationer etcetera bör beskrivas med därtill kopplade regionala delmål samt insatser för arbetet vid planering av möten och konferenser som berör hela regionen/länet bör dessa förläggas till olika orter i regionen för att underlätta ett varierat deltagande

13 25 Rundan/Övriga frågor Ingela Ruthner: Även Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat på remiss om Jämställt Västra Götaland Anders Olsson: Årets influensavaccinering har startat. Lynn Joel: Översiktsplanen för Uddevalla tätort är klar för samråd. I denna lyfts folkhälsoaspekter som t.ex. demokrati, grönområden och vandringsmöjligheter. Katarina Hansson: Vandringsintresset växer och CNN har varit här och filmat vandring. Ett projekt i samarbete med Naturvårdsstyrelsen pågår kring kuststigen mellan Ljungskile och Uddevalla. En övergripande tanke är att knyta ihop lederna så att man kan vandra från den ena över till den andra. Man vill också skapa delsträckor och slingor så att man kan vandra kortare sträckor och även kombinera med kollektivtrafiksresor. Christer Fransson: Socialtjänsten fick en intresseförfrågan från HSN3 i våras om att bedriva Ungdomsmottagningen. Socialtjänsten arbetar vidare kring hur detta i så fall skulle kunna se ut. En arbetsgrupp är tillsatt som ska lyfta fram såväl fördelar som nackdelar. Anna-Lena Heydar: Kommunen har hand om 71 lekplatser som planeras att bli 61 genom en del sammanslagningar. Cykelplanen är nu klar och det är dags att skapa verkstad för att ge de miljö- säkerhetsoch folkhälsovinster som beräknas. Arbetet utifrån Belysningsplanen fortsätter nu med området runt Bäveån. Ett arbete pågår kring rätt fart i staden, det handlar om att bland annat med fysiska åtgärder påverka hur hastigheten på våra vägar. Även gatustandarden och snöröjningen håller på att gås igenom. Medborgardialog pågår kring åtgärder vid Kungstorget och Hasselbacken. Peter Larsson: Initiativet för att minska svarttaxiproblematiken har avrapporterats till Kommunstyrelsen. För att försvåra för svarttaxiförare att rekrytera kunder har man satt upp nya angöringspunkter för Taxi samt infört förbud mot inkörning vid Kampenhof för andra än legala taxibilar. Informationsinsatser har gjorts bland annat i samarbete med krögarna och Uddevalla centrumförening. Insatserna har varit delvis lyckade och man väljer att permanenta angöringspunkter och förbud. Utbildningen i Gruppdynamik som var en rest från Föräldrastödsprojektet har följts upp. Utvärderingen visade på god nytta och nöjda deltagare. Social sponsring är något som blivit intressant för vissa företag. IKANO har valt att sponsra Nike-verksamheten med :-.

14 Ingrid Bouvin: Ungdomsmottagningen arbetar med att locka fler killar till verksamheten. Uddevalla Ungdomsmottagning har ansökt om att hålla i en större Ungdomsmottagningskonferens under 2015 och inväntar nu besked. Hans-Lennart Schylberg: Barn och Utbildning har lämnat ett remissyttrande kring en mobil ungdomsmottagning för uppsökande verksamhet vid till exempel festivaler. Man planerar att genomföra en medborgardialog kring social utsatthet och funderar nu över vilka naturliga plattformar det finns för en sådan dialog. AnnaTora Jonsson: Arbetet med matchmaking-konferenser kring ungas inflytande fortsätter och nästa tillfälle för detta är 26 november.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson Kommunstyrelsen Elving Andersson Kommunstyrelsen Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord Hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur

PROTOKOLL 2012-01-17. Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45. Ylva Bryngelsson. Nicklas Attefjord. Justerandes signatur SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Kompassen (plan 4) kl. 13:30-15:45 LEDAMÖTER Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Caroline Henriksson (fp) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp) Hälso- och

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Matilda Strömbäck Projekt Viktiga barn ( 18)

Matilda Strömbäck Projekt Viktiga barn ( 18) SAMMANTRÄDE Hälsopolitiska rådet PLATS OCH TID Bodelid kl. 13:30-16:30 LEDAMÖTER Elving Andersson (C) (ordf.) Kommunstyrelsen Essam El-Naggar (FP) Kommunstyrelsen (-15:00) Stefan Skoglund (S) Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Roger Hansson Ingrid Cassel Bo Andersson Birgit Strömberg Lisbeth Arff Roland Kindslätt 8.30-11.00

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID HSO:s lokal, Göteborgsvägen 25 A, kl. 13.00-16.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Britt-Marie Forsström, HSO Bojan Karlsson, HSO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv

Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevalla 51 000 invånare Borgerlig majoritet Hav & sjöar, granit

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-20 1 [10] Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 20.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Marianne Olsson (SB), 1:e vice

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Spår 1 Från tanke till handling! Spridningskonferens 26 april 2012 Spår 1 Analys och strategi Uppbyggnad och start av arbetet

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35

PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl 09.00-16.35 Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 14.00-16.10 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 Övriga deltagare Utses

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer