Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron"

Transkript

1 1 Sveriges Kommuner och Landsting O~ d' ~'\\_"l, f-j ~ 1 1",,- ;..(" (;:"v~v Ek.-...J.STYRELSENS BESLUT NR Vårt cnr Avd lör vård och omsorg Anna Ostbom Landst ingsstyrelsema/regionstyreiscrna samt kommunstyrelsen i Got land s kommun Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för all minska sjukfrånvaron Om Styrelsens beslut Sveriges Kom muner och Landstings styrelse har den 12 december 2008 bes lutat att godkä nna överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för alt minska sjukfrånvaron. Bakgrund Regeringen oc h Landstingförbundct tecknade i december 1005 en ö verenskommelse för perioden om åtgärder för au minska sjukfrånvaron. Överenskommelsen innebar att för van och ett av åren 2007 till 2009 utbetalar staten högst I miljard kronor tilll andstingen. 11m stor del av miljurden so m utbe talas beror huvudsakligcn på minskningen av antalet sj ukpenningdagar. Regeri ngen har i budgetprepositionen för avsatt ytterligare resurser för åren för att stärka den enskildes ställning i sjuks krivnings processen. Enligt överenskommelsen ska landstingen vidta åtg ärder för att förbättra sj ukskrivningsproccsscn. bl.a. inom områdena ledning och styrn ing, samverkan, ko mpejcnsu t veckling och särskild hänsyn ska tas till kvinnors sjukskrivning. Land stin gen ska ge de underlag som Försäkringskassa n behöver för all rchahiliteringskedj nn skn fungera. Särskilda åtgärder ska vidtas för all det För säkringsmedici nska be slutstödet används. Om inte åtgärde r vidtas för att öka användandet utg år ersättning en ligt model l för Överenskommelsen 2009 där ersättning utgår 1010 innebär att en fast del om totalt 250 miljoner kro nor förd elas till landstingen i förhållande till befolkningsmängd och att maximalt 750 miljoner kronor utgår i relation till min skningar i respekt ive län. enligt bifogad modell. Överenskommelse redovisas. i bllugu I. Modellen redo visas i bilaga 2. Sve rige s Kom muller och Landsting Sveriges Ko mmuner och L<andst ing t Stockholm. Besök: Homsgatan 20 Tfn: växer , Fall: kl.se.\'o'ww,skl.se

2 -li- REG ERI N GSI<AN SLI ET Sveriges Kommuner och landsting ~ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att minska sjukfrånvaron gällande insatser 2009 Bakgrund För att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen, införde staten för åren ekonomiska incitament, den s.k, sjukvårdsmiljarden. Utbetalningen av sjukvårdsmiljarden regleras enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som slöts i januari Landstingen tär del av sjukvårdsmiljarden i direkt förhållande till hur mycketantaletsjukpenningdagar minskar i respektive län i förhållande till föregående år. Överenskommelsen frånjanuari 2006 tar sin utgångspunkt bl.a. i det som Professor KristinaAlexandersson på Karolinska Institutet konstaterar i rapporten "Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienterssjukskrivning". I den rapporten framgår att det finns problem på detta område inom hälso- och sjukvården som kan relateras till brister i framför allt ledning, kunskap och samverkan. Som en följd av införandet av sjukvårdsmiljarden undersökte Karolinska Institutet på regeringens uppdrag 2007 hur den högsta ledningen inom landstingen ser på och arbetar med att förbättra hanteringen av patienters sjukfrånvaro. I den rapporten konstateras att sjukvårdsmiljarden har inneburit att de högsta cheferna inom landstingens hälso- och ~ sjukvård nu ger sjukskrivningsfrågan hög prioritet. Det framkommer dock en osäkerhet hos mångachefer kring vad det är som kan ledasoch styras i arbetet med patienters sjukskrivning, snarare än om hur det kan ske. I en skrivelse till regeringen i mars 2008 har SKL, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet och Försäkringskassan föreslagit fortsatta ekonomiskadrivkrafter i landstingen från I den konstateras att erfarenheterna från sjukvårdsmiljarden har varit uteslutande positiva och att man vill fortsätta att arbeta för att ytterligare effektivisera sjukskrivningsprocessen och för att upprätthålla de goda resultat som uppnåtts hitinti Ils.

3 '. " Regeringen delar den uppfattningen och anser att det är angeläget att förlänga de ekonomiska incitament som stimulerat hälso- och sjukvården att aktivt medverka till att utveckla sjukskrivningsprocessen. Mot den bakgrunden har regeringen i budgetpropositionen för 2009 avsatt I miljard kronor årligen från 20 IO. Pengarna avser 2009 men utbetalning sker Nuvarande utbetalningsmodell behöver dock utvecklas för att bli långsiktigt hållbar och i avvaktan på att utvärderingar av nuvarande modell ska bli klara tecknas en överenskommelse avseende 2009, som innebär vad som framgår i det följande. Mot den bakgrunden föreslås en förlängning av nu gällande överenskommelse med vissa justeringar. Åtgärder Utbetalningsmodellen från överenskommelsen i januari 2006 kommer i huvudsak att gälla även för Den innebär att staten utbetalar högst l miljard kronor En förutsättning mr utbetalning är att de överenskommelser om åtgärdsplaner som landstingen slutit med Försäkringskassan under perioden förlängs att även omfatta Tillvägagångssättet vid denna förlängning bör ske på samma sätt som enligt tidigare villkor om träffande av sådan överenskommelse. Medlen utbetalas efter att respektive landsting vidtagit åtgärder och kommeratt fördelas utifrån en fast och en rörlig del. Den fasta delen fördelas mellan landstingen utifrån antalet invånare i respektive landsting. Den rörliga delen fördelas utifrån hur sjukfrånvaron i landstingsområdet har minskat. Närmare principer för beräkning av bidrag till respektive landsting framgår av bilaga. Försäkringskassan kommer att svara för beräkningoch utbetalning av bidragen. Utbetalning skall ske underjanuari månad Den länsvisa överenskommelsen fik 2009 skall precis som tidigare överenskommelser innebäraett åtagande för landstingetatt vidta strukturellaåtgärder fdr att ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet inom hälso- och sjukvården. Eftersom utgångsläget varierar mellan landstingen kommer åtgärderna att variera och anpassas till varje landstingssituation. Överenskommelsen skall omfatta åtgärder som avser att komma tillrätta med de problem som identifierats inom områdena ledning, kompetens, samverkan och kvinnors sjukskrivning (tidigare kallad kvinnors ohälsa).. SKL och staten slöt i maj 2008 en överenskommelse om implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer om missbruks- och beroendevård. Överenskommelsen pekar på användning avevidensbaserade behandlingsmetoder och betydelsen av att skapa effektiva metoderoch arbetssätt som bl.a. främjar tidig upptäckt av missbruk. Att tidigt i ett sjukfall identifiera förekomst av missbruk har också betydelse för skapa en effektiv sjukskrivningsprocess eftersom förekornsten av missbruk försvårar rehabilitering och återgång till arbete. Under 2008 har ett omfattande reformarbete skett inom sjukförsäkringsområdet där bl.a. den s.k. rehabiliteringskedjan införts, Innehållet i rehabiliteringskedjan ställer nya högre krav på betydelsen av välutvecklade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Rehabiliteringskedjans olika tidsgränser ökar betydelsen för Försäkringskassan att så fort som möjligt få tillgång till sådana beslutsunderlag. Landstingen ska bistå

4 / Försäkringskassan i Försäkringskassans arbetet med att fä tillgång till de medicinska underlagen som behövs för att fatta beslut i sjukpenningärenden kompletterades överenskommelsen frånjanuari 2006 med ett krav på att landstingen skulle komplettera sina åtgärdsplaner med aktiviteter för att möjliggöraen implementering av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Försäkringsmedicinska beslutsstödetär ett verktyg för att uppnå en mer kvalitetssäkrad. enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Beslutsstödet är också ett konkret verktyg för att både landstingen och Försäkringskassan ska kunna arbeta effektivt med sjukskrivningsfrågan. Det kan konstateras att det försäkrlngsmedicinska beslutsstöden som införts i sjukskrivningsprocessen fyller en väsentlig funktion, men för att det ska fä avsedd effekt krävs att beslutsstödet används i full utsträckning inom hälso- och sjukvården. För att uppnå önskad effekt bör landstingen vidta åtgärder som leder till att det försäkringsmedicinska beslutsstödet används. De länsvisa överenskommelsernaskall också innehålla en beskrivning av hur effekterna av vidtagna åtgärder skall följas upp. Innan utbetalning sker för respektive år skall landstinget till Försäkringskassan rapportera vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med den regionala överenskommelsen. Årlig avstämning En samlad nationell avstämning bör parterna gemensamt göra i december Vid avstämningen skall följas upp om syftet med bidraget har uppnåtts. Godkännande av överenskommelsen Överenskommelsen blir giltig när den godkänts av regeringen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting samt under förutsättning av riksdagens godkännande av budgetpropositionen för 20 lo. Överenskommelsen gäller till och med den 31 december Stockholm den 12 december 2008 För staten genom Socialdepartementet För Sveriges Kommuner och Landsting Bettina Kashefi Håkan Sörman

5 Bilaga Fast bidrag Ett fast bidrag fördelas 20 IOtill landstingen utifrån respektive läns folkmängd den 30 juni året innan. Det totala beloppet reduceras proportionerligt i det fall inte samtliga landsting deltar i överenskommelsen. Det fasta bidraget för 2010 är 250 miljoner kronor i det fall samtliga landsting deltar i överenskommelsen. Rörligt bidrag Ett rörligt statsbidrag om totalt högst 750 miljoner kronor utbetalas Denna del beror i ett första steg på hur mycket antalet sjukpenningdagar (netto) i länet minskat det senaste året jämfört med året innan. När bidraget 20 loska beräknas jämförs antalet utbetalade nettodagar vad avser sjukpenning i respektive län mellan åren 2008 och Varje sjukpenningdag prissätts genom att använda medelersättning per nettodag i riket två år före utbetalningsåret. När bidraget för 2010 beräknas används således 2008 års medelersättning. l. Den rörliga delen beräknas genom att den procentuella nedgången i antal sjukpenningdagar beräknas för respektive län. Beräkningen baseras därefter på två intervall. I det första intervallet, som omfattar en minskning av antalet nettodagar om 5 procent, erhåller respektive landsting 15 procent av medelersättningen per dag. I det andra intervallet, då antalet dagar har minskat med mer än 5 procent, erhåller respektive landsting 25 procent av medelersättningen per dag. Bidraget framräknat således genom att multiplicera antalet minskade dagar med den andel av medelersättningen som är aktuell (15 respektive 25 procent). 2. För landsting som kompletterar sin åtgärdsplan med ett åtagande om att vidta.åtgärder inom hälso- och sjukvården för att ökad användning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet som utarbetas av Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska beräkningen av bidragets storlek för insatser under 2009 (avser bidrag som utbetalas 2010) istället gälla att för det första intervallet, som omfattar en minskning av antalet nettodagar om 5 procent, erhåller respektive landsting 20 procent av medelsersättningen per dag. I det andra intervallet, då antalet dagar har minskat med mer än 5 procent, erhåller respektive landsting 50 procent av medelsersättningen per dag. Vidtagna åtgärder ska redovisas i den årliga rapport som respektive landsting lämnar till Försäkringskassan. 3. Om antalet nybeviljanden av sjuk- och aktivitetsersättningen i länet ökat mellan de jämförande åren ska det rörliga bidraget reduceras genom att det bidraget som beräknats enligt punkten I multipliceras med en kvot. Vid beräkning av 2010 års bidrag utgörs kvotens täljare av antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar i länet år 2008 och kvotens nämnare utgörs av antalet nybeviljande sjuk- och aktivitetsersättningar i länet år Om antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar i länet minskat mellan åren 2009 och 2008 påverkas inte bidraget. 4. Om summan av samliga landstingsbidrag enligt ovan överstiger 750 miljoner kronor ska varje landstinga rörliga bidrag reduceras. Detta sker genom att respektive landstings rörliga bidrag multipliceras med en kvot. Kvotens täljare utgörs av 750 miljoner kronor och kvotens nämnare utgörs av summan av samtliga landstingsbidrag beräknade enligt punkten l och 2. I Med en nettodag avses sjukpenningdagar omräknat till hela dagar. Exempelvis utgör två halva sjukpenningdagaren nettodag. I detta sammanhang används Försäkringskassans utbetalningsstatistik. Försäkringskassans statistik ska även användas när medelersättningen ett år ska fastställas.

000127 STYRELSENS 2011-12-16

000127 STYRELSENS 2011-12-16 Sveriges Kommuner och Landsting 000127 STYRELSENS BESLUT NR 19 2011-12-16 Vårtdnr 11/0858 Avdelningen för vård och omsorg Cecilia Unge.. ~ Landstingsstyrelserna samt regionstyrelserna i Gotland, Halland,

Läs mer

1 bilaga. Regeringens beslut

1 bilaga. Regeringens beslut Utdrag Protokoll I:7 vid regeringssammanträde 2011-12-15 S2011/11007/FS Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso-

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Socialförsäkringsförmåner till gravida

Socialförsäkringsförmåner till gravida RiR 2006:30 Socialförsäkringsförmåner till gravida Försäkringskassans agerande för en lagenlig och enhetlig tillämpning ISBN 91 7086 098 X RiR 2006:30 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Regeringsbeslut III:1 2013-05-16 S2013/3783/SF (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 20 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m.

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 sbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 2011 Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. spost

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer