en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema"

Transkript

1 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet

2 2(9) Allians för Härryda, Strategiskt program, mandatperioden Innehall 1 Bakgrund 3 Strategiskt program 3 Politiska inriktningsmâl, politiska verksamhetsmâl och uppföljning 3 2 Inledning 3 3 Mal för god ekonomisk hushällning 3 Kommunfullmäktiges beslut 3 Finansiella mal 3 Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning 4 4 Skatter 4 5 Drift 4 Kommunens verksamheter 4 Effektivisering 4 Konkurrensutsättning 4 6 Utbildning och kultur 5 Förskola 5 Grundskola 5 Gyrnnasiet 5 Kultur och fritid 5 Folkhälsoarbete 6 7 Socialtjänst. 6 Vârd och omsorg 6 Individ- och familjeomsorg 6 Funktionshinder 6 8 Samhällsbyggnad 7 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle 7 Näringslivspolitik 8 Gatu- och parkverksamhet 8 Kollektivtrafik 8 Mark och bostad 9 Plan och bygglov 9 Avfall 9 Vatten och avlopp 9 9 Teknik och försörjning 9 lo Administrativt stöd 9 11 Avslutning 9 Strategiskt program 20IS

3 3(9) 1 Bakgrund Strategiskt program Alliansen i Härrydas strategiska program gäller för hela mandatperioden ârligen, Upplägget följer disponeringen i Verksamhetsplanen. men revideras Politiska ínriktnmgsmâl, politiska verksamhetsmâl oeh uppföljning Härryda kommun arbetar efter politiska inriktningsmâl. Utifrân de politiska inriktningsmälen ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram de politiska verksamhetsmâl som sedan antas av kommunstyrelsen. De politiska inriktningsmâlen och verksamhetsmâlen är underlag till uppföljningen av verksamheten. Verksamhetsplanen anger omrâdets politiska inriktningsmäl, politiska verksamhetsmäl, indikatorer samt informationsmâtt, Följande politiska inriktningsmäl är antagna av kommunfullmäktige och gäller för alla omrâden i verksamheten: Politiska inriktningsmâl Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Inriktningsmäl för konkurrensutsättning , 28 Politiska inriktningsmâl för folkhälsa , 185 2Inledning Malet för Alliansen i Härryda är att ge alla kommuninvânare ökade möjligheter att skapa sig en meningsfull tillvaro och páverka sin egen livssituation. Var politik ska genomsyras av valfrihet, trygghet och delaktighet. Detta ligger till grund för samtliga kommunala verksamheter som fokuserar pâ samhällsvärden för sâväl enskilda medborgare som olika samhällsgrupper, sa att individen upplever livskvalitet. Det övergripande malet för mandatperioden är att vi far ut mera - sâväl kvantitativt som kvalitativt - av satsade skattepengar. 3 Mal för god ekonomisk hushâllning Kommunfullmäktiges beslut Alliansen i Härryda star bakom malen för god ekonomisk hushâllning i Härryda kommun. De ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid maktskiftet. Finansiella mal Mâluppfyllelsen mäts och analyseras ârligen i rullande fyraârsperioder. - Soliditeten ökar med 1 procentenhet per âr. - Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnader.

4 4(9) Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning Bostadsbyggandet utformas sa att en befolkningsökning pâ ea 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplâtelseformer. Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhallen enhet. Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 4 Skatter En ekonomi i balans säkrar kommunens átaganden gentemot medborgarna. Konjunktursvängningar, ändrade átaganden och skyldigheter kan päkalla förändringar av skatteuttaget. Kommunalskatten anpassas längsiktigt till en lägre nivâ. Hela den aktuella pensionsskulden redovisas fullt ut som en skuld i balansräkningen och pâverkar kommunens soliditet. 5 Drift Kommunens verksamheter Alliansen i Härryda koncentrerar kommunens resurser pä följande kärnomrâden: samhällsplanering, pedagogisk verksamhet samt vârd och omsorg. Vi är positiva till konkurrensutsättning, kundval, entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ. Samma kvalitetskrav ska gälla oavsett driftsform. Härryda kommun ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö. Effektivisering Tydlig mâlstyrning, smâskaliga lösningar och tydliga prioriteringar krävs för en optimal verksarnhet. FIer beslut fattas ute i verksamheten och sker utan detaljstyrning. Genom kontinuerlig effektivisering växer antalet anställda i kommunen i längsammare takt än kommunens befolkning. Konkurrensutsättning Konkurrensutsättning och alternativ drift av verksamheter är ett medel att stimulera utvecklingen mot en högre kvalitet och bättre arbetsformer inom kämverksarnheterna. Samtidigt förbättras möjligheterna till ett mer ändamâlsenligt användande av kommunens resurser. Upphandling av lokalt producerade varor och tjänster övervägs pâ alla ornrâden där det är möjligt utan att bryta mot konkurrenslagstiftningen och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

5 5(9) 6 Utbildning oeh kultur Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller för omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för: Förskola, grundskola, gymnasium och , 90 vuxenutbildning Politiska inriktningsmâl för utbildning, kultur och fritid , 42 Barn- ungdomspolitiska mal , 140 Politiska inriktningsmâl för kostverksamheten , 88 Politiska inriktningsmál för utsatta bam o ungdomar , 184 Politiska inriktningsmâl för kommunens samverkan med idéburna , 182 organisationer Förskola Härryda kommun ska underlätta för alternativa utförare att driva verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och trefamiljssystem. Ett annat alternativ är värdnadsbidrag enligt de regler som är antagna i kommunen. Grundskola Alliansen i Härryda vill införa en kunskapsgaranti i kommunen där alla elever har goda kunskaper i kärnärnnena. Alla ska fa det stöd och den hjälp som krävs för att lärnna grundskolan med gymnasiebehörighet. Gymnasium Alliansen i Härrydas mal är att upprätthâlla och utveckla Hulebäcksgymnasiet som ett attraktivt kunskapscentrum. Gymnasieeleverna ska ha det stöd och den stimulans som gör det möjligt för alla att bli behöriga för högre studier. Kultur och fritid Kulturlivet utgör en viktig del i samhället. Ett rikt kulturutbud främjar ett öppet demokratiskt samhälle och ger livskvalitet för invânarna i Härryda kommun. Skolor pâ orten och kommunala bibliotek ska utgöra naturliga samlingsplatser för invânarna. Väl utbyggda möjligheter till motion, idrott och andra fritidsaktiviteter ska finnas för alla âldrar. Ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid med möjligheter till utvecklande aktiviteter. Detta sker genom stimulans och stöd till ungdomar att ta initiativ till egna verksamheter samt med fortsatt stöd till föreningar.

6 6(9) Verksamheten i Öppen skola ska utformas tillsammans med föräldrar och elever. Folkhälsoarbete Information om Iivsstilspâverkan intensifieras enligt principen hellre förebygga än behandla. Barn- och ungdomsâren ska vara en drogfri period i livet. Hälsoperspektivet ska vägleda samhällsplaneringen. Äldres hälsa ska stödjas genom samordnade insatser fran fiera sektorer, där de äldres delaktighet och inflytande är en viktig förutsättning. 7 Socialtjänst Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmâl för vârd och omsorg , 43 Politiska inriktningsmäl för individ- och familjeomsorgen , 164 Politiska inriktningsmâl för omráde funktionshinder , , 109 Politiska inriktningsmâl för alkohol, narkotika, dopning, tobak och , 183 spei Politiska inriktningsmâl för utsatta bam o ungdomar , 184 Yard och omsorg I Härryda kommun ska man kunna âldras med trygghet och värdighet. Var samhällsplanering tar hänsyn till de äldres behov och förutsättningar. Vikt läggs ocksä vid att äldres behov av aktiviteter tillgodoses genom kommunala och ideella insatser. För att tydliggöra kommunens âtagande inom äldrepolitiken kommer Alliansen i Härryda att arb eta utifrân ett trygghetskontrakt med värdighetsgaranti som omfattar boende, omvârdnad och bemötande valfrihet vid val av utförare i äldreomsorg och hemtjänst genom ett utbud av alternativa vârd- och omsorgsformer. Individ- och familjeomsorg Den sociala om sorgen utgâr fran människans behov av smâ och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiska insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ger förutsättningar för inflytande och delaktighet fran den enskilde, för sâväl vuxna som barn. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulerar de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Offentlig, privat och ideell verksamhet kompletterar varandra. Alliansen i Härryda inriktar arbetet pâ att särskilt stöd ska erbjudas familjer genom uppsökande verksamhet med insatser för att stärka föräldrarollen särskilda insatser ska motverka drogliberala tendenser och tillgángen pâ narkotika hemlösa ska ha en "tak över huvudet garanti". Bostadslösa kvinnor ska ha förtur, förebyggande insatser ska förhindra att bam vräks. Funktionshinder Alliansen i Härryda ser det som självklart att man tar hänsyn till funktionsnedsattas god tillgänglighet vid utforrnningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. behov av Strategiskt program 20IS

7 7(9) Alliansen i Härryda verkar för art göra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter tillgängligt för personer med funktionsnedsärtning pröva alternativa driftsformer inom om sorgen för personer med funktionsnedsärtning. 8 Samhällsbyggnad Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Energipolitiska inriktningsmâl , 62 Politiska inriktningsmâl för bostad , 44 Politiska inriktningsmâl för mark , 45 Politiska inriktningsmäl för kollektivtrafiken , 155 Näringspolitiska inriktningsmäl , 69 Trafikpolitiska inriktningsrnâl , 100 Politiska inriktningsmâl för fastighetsomrádet , 146 Inriktningsmal fòr revidering av översiktsplanen , 3 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle Alliansen i Härrydas övergripande mal är att Härryda kommun ska vara ett Iângsiktigt hall bart samhälle som bevarar förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet. Ert ekonomiskt bärkraftigt Härryda med längsiktig uthâllighet baseras pâ kretsloppstänkande. Industrier och verksamheter etableras i omrâden där de kan utvecklas i balans med miljö, boende och folkhälsa. En välskött kommunal ekonomi och en framsynt samhällsplanering skapar förutsättningar för kraftfulla miljösatsningar. Alla kommunala sektorer har ansvar för art skapa ett lângsiktigt förtroende för kommunens ambitioner art nâ ett hällbart samhälle, där den egna organisationen är en förebild. Alla kommunala sektorer har ansvar för art minimera resursförbrukníng och resursspill. Alliansen i Härryda verkar för art miljöaspekter ska beaktas vid planering av nya bostads- och arbetsomrâden och energisnâla alternativ ska väljas för transporter, resor och boende all upphandling till kommunala verksamheter ska väga in miljökonsekvenser och energieffektivitet miljövinsterna av lokalt upphandlade varor och tjänster ska särskilt beaktas. Inriktningsmâl i flera sektorer ingâr i alliansens samordnade miljöstrategi. Energi Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad. Kommunens energipolitik ska bidra till art hálla nere och lângsiktigt minska utsläppen av växthusgaser. Trafik ach kommunikationer Alliansen i Härryda ska verka för ert lângsiktigt hällbart transportsystem som ger invânarna tillgäng till goda kommunikationer, bade inom kommunen och med grannkommuner. Gâng- och cykelvägar ska byggas ut.

8 8(9) God tillgänglighet, ökad turtäthet och punktlighet ska göra kollektivtrafiken med bussar och tag till ett attraktivt alternativ till bilen och underlättar for medborgama i heia kommunen att välja klimat- och miljövänliga transporter for sâväl arbete som fritid. Pendeltagstrafiken ska utökas genom Götalandsbanan. Det är ocksâ av stor vikt att befintlig järnväg behâlls mellan Göteborg och Boras bade for gods- och persontrafik. Alla större bostadsomräden och arbetsplatser ska ha väl utbyggd kollektivtrafik. Särskilt ska kollektivtrafiken till och fran flygplatsen stärkas. Alliansen i Härryda ska verka for utbyggnad av tvärförbindelser mellan E6, Rv 40 och E20 vilket vidgar arbetsmarknaden, effektiviserar transporterna och minskar milj öbelastningen. Införandet av trängselskatter kommer att aktualisera att "Förbifart Göteborg" halls aktuell i kommande planering. Mark och bostad Alliansen i Härryda ska genomföra exploatering med god markhushállning och med hänsyn till miljön for att skapa en god och hallbar livsmiljö for invânarna. Alliansen i Härryda ska skapa förutsättningar for alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande miljö inom ekologiskt hâllbara ramar. Varierat utbud av upplâtelseformer i kommunens alla delar ska firmas. Fastighet Kommunens fastigheter ska energieffektiviseras och miljösäkras. Näringslivspolitik Härryda är och ska fortsätta att vara en attraktiv kommun for näringslivet. Kommunikationerna ska vara goda. Möjligheten till utbildning av hög standard ska vara god. FIer arbetstillfällen ska skapas genom att stimulera nyföretagande och underlätta företagsetablering i kommunen. Detta sker genom att foretagen möts aven samordnande representant fran kommunen samt genom en kort handläggningstid av till stand och dylikt. Alliansen i Härryda vill âstadkomma en effektiv kommunal samordning och kort handläggningstid nyföretagande och företagsetablering, särskilt smâföretagandet som underlättar fora en fortlöpande dialog med kommunens företagare och näringsidkare för att Iära av och ta tillvara näringsidkares ambitioner, erfarenhet och kunskap erbjuda attraktiva tomter och väiutvecklade kommunikationer samt ett brett utbud av utbildning och kurser utveckia foretagslotsen skapa förutsättningar for turism göra Härryda kommun till Sveriges bästa företagarkommun, Gatu- och parkverksamhet Kommunens vägnät ska hâllas i gott skick sa att värdet säkras. Underhâllsskuld ska redovisas med âtgärdsprogram, Kollektivtrafik Arbetet med förbättringar av kollektivtrafiken fortsätter i enlighet med K2020-arbetet. Samarbetet med Västtrafik intensifieras for att utvidga och samordna möjiigheterna for pendling inom kommunen och till andra kommuner i näromrâdet, Kommunen pâverkar aktivt Trafikverket for en förbättrad standard pä väg ochjärnväg. Strategiskt program 20IS

9 9(9) Mark och bostad Bebyggelse lokaliseras sa att bilberoendet minskar. Arbetet med omvandlings/ förnyelseomrâden ska fortsätta. Skötseln av grönomrâden, kollektiva nyttigheter och natur i och kring bostadsomrâden sköts med beaktande av de boendes önskemâl, Belysning och skötsel av gang- och cykelvägar ska förbättras for att öka säkerheten och trygghet for alla som fardas där. Alliansen i Härryda kommer ocksâ att verka for att bostäder anpassas till naturmiljön trygghetsplanering görs vid nybyggande och initieras vid ombyggnad byggama motiveras att bygga energisnâla hus säkra god markförsörjning eftersom det är särskilt viktig for att kunna hálla god servicenivâ i alla delar i kommunen. Plan och bygglov Alliansen i Härryda vill arbeta för en handläggningstid av mindre än lo veckor för bygglovsärenden samt att öka och bredda medborgerligt engagemang i planfrâgor. Avfall Alliansen i Härryda ska arbeta med den regional a avfallsplanen A2020 som beskriver hur kommunema i Göteborgsregionen ska arbeta tillsammans for att förbättra avfallshanteringen fram till 2020, eftersom det firms mycket att virma pâ att samordna hanteringen av regionens avfall. Vatten och avlopp Alliansen i Härryda ska fortsätta med att reinvesteringama i VA-nätet. Ny vattentäkt ska säkras for att tillgodose framtidens behov av rent vatten. 9 Teknik oeh försörjning Sektom har en stödjande roll till övriga sektorer och följer gällande teknik och är framtidsorienterade. IT-funktionen ska följa upp framtidstrender. En allt viktigare del är uppföljning och utvärdering av upphandlade tjänster och varor. lo Administrativt stöd Sektom ska ha en stödjande roll i förhâllande till övriga förvaltningssektorer och den politiska arenan med syfte att utveckla och förbättra administrativa system och rutiner for uppföljning, kvalitetskontroll, liksom nya system for höjd effektivitet i alla kommunala verksamheter. 11 Avslutning Alliansen i Härryda ska fortsätta sitt gemensamma arbete att utveckla Härryda kommun i sâväl goda som dâliga tider. Härryda kommun har en god ekonomi, geografiska förutsättningar, närhet till flygplats och mycket mer som gör att Härryda kommun är en god kommun att leva i. Detta ska förvaltas och utvecklas till forman for kommande generationer. Samarbetet med Bollebygds, Härrydas och Marks kommuner under namnet Bohäm ska utvecklas likväl som samarbetet med övriga grannkommuner.

10

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer