en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema"

Transkript

1 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet

2 2(9) Allians för Härryda, Strategiskt program, mandatperioden Innehall 1 Bakgrund 3 Strategiskt program 3 Politiska inriktningsmâl, politiska verksamhetsmâl och uppföljning 3 2 Inledning 3 3 Mal för god ekonomisk hushällning 3 Kommunfullmäktiges beslut 3 Finansiella mal 3 Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning 4 4 Skatter 4 5 Drift 4 Kommunens verksamheter 4 Effektivisering 4 Konkurrensutsättning 4 6 Utbildning och kultur 5 Förskola 5 Grundskola 5 Gyrnnasiet 5 Kultur och fritid 5 Folkhälsoarbete 6 7 Socialtjänst. 6 Vârd och omsorg 6 Individ- och familjeomsorg 6 Funktionshinder 6 8 Samhällsbyggnad 7 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle 7 Näringslivspolitik 8 Gatu- och parkverksamhet 8 Kollektivtrafik 8 Mark och bostad 9 Plan och bygglov 9 Avfall 9 Vatten och avlopp 9 9 Teknik och försörjning 9 lo Administrativt stöd 9 11 Avslutning 9 Strategiskt program 20IS

3 3(9) 1 Bakgrund Strategiskt program Alliansen i Härrydas strategiska program gäller för hela mandatperioden ârligen, Upplägget följer disponeringen i Verksamhetsplanen. men revideras Politiska ínriktnmgsmâl, politiska verksamhetsmâl oeh uppföljning Härryda kommun arbetar efter politiska inriktningsmâl. Utifrân de politiska inriktningsmälen ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram de politiska verksamhetsmâl som sedan antas av kommunstyrelsen. De politiska inriktningsmâlen och verksamhetsmâlen är underlag till uppföljningen av verksamheten. Verksamhetsplanen anger omrâdets politiska inriktningsmäl, politiska verksamhetsmäl, indikatorer samt informationsmâtt, Följande politiska inriktningsmäl är antagna av kommunfullmäktige och gäller för alla omrâden i verksamheten: Politiska inriktningsmâl Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Inriktningsmäl för konkurrensutsättning , 28 Politiska inriktningsmâl för folkhälsa , 185 2Inledning Malet för Alliansen i Härryda är att ge alla kommuninvânare ökade möjligheter att skapa sig en meningsfull tillvaro och páverka sin egen livssituation. Var politik ska genomsyras av valfrihet, trygghet och delaktighet. Detta ligger till grund för samtliga kommunala verksamheter som fokuserar pâ samhällsvärden för sâväl enskilda medborgare som olika samhällsgrupper, sa att individen upplever livskvalitet. Det övergripande malet för mandatperioden är att vi far ut mera - sâväl kvantitativt som kvalitativt - av satsade skattepengar. 3 Mal för god ekonomisk hushâllning Kommunfullmäktiges beslut Alliansen i Härryda star bakom malen för god ekonomisk hushâllning i Härryda kommun. De ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid maktskiftet. Finansiella mal Mâluppfyllelsen mäts och analyseras ârligen i rullande fyraârsperioder. - Soliditeten ökar med 1 procentenhet per âr. - Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnader.

4 4(9) Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning Bostadsbyggandet utformas sa att en befolkningsökning pâ ea 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplâtelseformer. Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhallen enhet. Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 4 Skatter En ekonomi i balans säkrar kommunens átaganden gentemot medborgarna. Konjunktursvängningar, ändrade átaganden och skyldigheter kan päkalla förändringar av skatteuttaget. Kommunalskatten anpassas längsiktigt till en lägre nivâ. Hela den aktuella pensionsskulden redovisas fullt ut som en skuld i balansräkningen och pâverkar kommunens soliditet. 5 Drift Kommunens verksamheter Alliansen i Härryda koncentrerar kommunens resurser pä följande kärnomrâden: samhällsplanering, pedagogisk verksamhet samt vârd och omsorg. Vi är positiva till konkurrensutsättning, kundval, entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ. Samma kvalitetskrav ska gälla oavsett driftsform. Härryda kommun ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö. Effektivisering Tydlig mâlstyrning, smâskaliga lösningar och tydliga prioriteringar krävs för en optimal verksarnhet. FIer beslut fattas ute i verksamheten och sker utan detaljstyrning. Genom kontinuerlig effektivisering växer antalet anställda i kommunen i längsammare takt än kommunens befolkning. Konkurrensutsättning Konkurrensutsättning och alternativ drift av verksamheter är ett medel att stimulera utvecklingen mot en högre kvalitet och bättre arbetsformer inom kämverksarnheterna. Samtidigt förbättras möjligheterna till ett mer ändamâlsenligt användande av kommunens resurser. Upphandling av lokalt producerade varor och tjänster övervägs pâ alla ornrâden där det är möjligt utan att bryta mot konkurrenslagstiftningen och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

5 5(9) 6 Utbildning oeh kultur Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller för omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för: Förskola, grundskola, gymnasium och , 90 vuxenutbildning Politiska inriktningsmâl för utbildning, kultur och fritid , 42 Barn- ungdomspolitiska mal , 140 Politiska inriktningsmâl för kostverksamheten , 88 Politiska inriktningsmál för utsatta bam o ungdomar , 184 Politiska inriktningsmâl för kommunens samverkan med idéburna , 182 organisationer Förskola Härryda kommun ska underlätta för alternativa utförare att driva verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och trefamiljssystem. Ett annat alternativ är värdnadsbidrag enligt de regler som är antagna i kommunen. Grundskola Alliansen i Härryda vill införa en kunskapsgaranti i kommunen där alla elever har goda kunskaper i kärnärnnena. Alla ska fa det stöd och den hjälp som krävs för att lärnna grundskolan med gymnasiebehörighet. Gymnasium Alliansen i Härrydas mal är att upprätthâlla och utveckla Hulebäcksgymnasiet som ett attraktivt kunskapscentrum. Gymnasieeleverna ska ha det stöd och den stimulans som gör det möjligt för alla att bli behöriga för högre studier. Kultur och fritid Kulturlivet utgör en viktig del i samhället. Ett rikt kulturutbud främjar ett öppet demokratiskt samhälle och ger livskvalitet för invânarna i Härryda kommun. Skolor pâ orten och kommunala bibliotek ska utgöra naturliga samlingsplatser för invânarna. Väl utbyggda möjligheter till motion, idrott och andra fritidsaktiviteter ska finnas för alla âldrar. Ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid med möjligheter till utvecklande aktiviteter. Detta sker genom stimulans och stöd till ungdomar att ta initiativ till egna verksamheter samt med fortsatt stöd till föreningar.

6 6(9) Verksamheten i Öppen skola ska utformas tillsammans med föräldrar och elever. Folkhälsoarbete Information om Iivsstilspâverkan intensifieras enligt principen hellre förebygga än behandla. Barn- och ungdomsâren ska vara en drogfri period i livet. Hälsoperspektivet ska vägleda samhällsplaneringen. Äldres hälsa ska stödjas genom samordnade insatser fran fiera sektorer, där de äldres delaktighet och inflytande är en viktig förutsättning. 7 Socialtjänst Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmâl för vârd och omsorg , 43 Politiska inriktningsmäl för individ- och familjeomsorgen , 164 Politiska inriktningsmâl för omráde funktionshinder , , 109 Politiska inriktningsmâl för alkohol, narkotika, dopning, tobak och , 183 spei Politiska inriktningsmâl för utsatta bam o ungdomar , 184 Yard och omsorg I Härryda kommun ska man kunna âldras med trygghet och värdighet. Var samhällsplanering tar hänsyn till de äldres behov och förutsättningar. Vikt läggs ocksä vid att äldres behov av aktiviteter tillgodoses genom kommunala och ideella insatser. För att tydliggöra kommunens âtagande inom äldrepolitiken kommer Alliansen i Härryda att arb eta utifrân ett trygghetskontrakt med värdighetsgaranti som omfattar boende, omvârdnad och bemötande valfrihet vid val av utförare i äldreomsorg och hemtjänst genom ett utbud av alternativa vârd- och omsorgsformer. Individ- och familjeomsorg Den sociala om sorgen utgâr fran människans behov av smâ och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiska insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ger förutsättningar för inflytande och delaktighet fran den enskilde, för sâväl vuxna som barn. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulerar de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Offentlig, privat och ideell verksamhet kompletterar varandra. Alliansen i Härryda inriktar arbetet pâ att särskilt stöd ska erbjudas familjer genom uppsökande verksamhet med insatser för att stärka föräldrarollen särskilda insatser ska motverka drogliberala tendenser och tillgángen pâ narkotika hemlösa ska ha en "tak över huvudet garanti". Bostadslösa kvinnor ska ha förtur, förebyggande insatser ska förhindra att bam vräks. Funktionshinder Alliansen i Härryda ser det som självklart att man tar hänsyn till funktionsnedsattas god tillgänglighet vid utforrnningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. behov av Strategiskt program 20IS

7 7(9) Alliansen i Härryda verkar för art göra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter tillgängligt för personer med funktionsnedsärtning pröva alternativa driftsformer inom om sorgen för personer med funktionsnedsärtning. 8 Samhällsbyggnad Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Energipolitiska inriktningsmâl , 62 Politiska inriktningsmâl för bostad , 44 Politiska inriktningsmâl för mark , 45 Politiska inriktningsmäl för kollektivtrafiken , 155 Näringspolitiska inriktningsmäl , 69 Trafikpolitiska inriktningsrnâl , 100 Politiska inriktningsmâl för fastighetsomrádet , 146 Inriktningsmal fòr revidering av översiktsplanen , 3 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle Alliansen i Härrydas övergripande mal är att Härryda kommun ska vara ett Iângsiktigt hall bart samhälle som bevarar förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet. Ert ekonomiskt bärkraftigt Härryda med längsiktig uthâllighet baseras pâ kretsloppstänkande. Industrier och verksamheter etableras i omrâden där de kan utvecklas i balans med miljö, boende och folkhälsa. En välskött kommunal ekonomi och en framsynt samhällsplanering skapar förutsättningar för kraftfulla miljösatsningar. Alla kommunala sektorer har ansvar för art skapa ett lângsiktigt förtroende för kommunens ambitioner art nâ ett hällbart samhälle, där den egna organisationen är en förebild. Alla kommunala sektorer har ansvar för art minimera resursförbrukníng och resursspill. Alliansen i Härryda verkar för art miljöaspekter ska beaktas vid planering av nya bostads- och arbetsomrâden och energisnâla alternativ ska väljas för transporter, resor och boende all upphandling till kommunala verksamheter ska väga in miljökonsekvenser och energieffektivitet miljövinsterna av lokalt upphandlade varor och tjänster ska särskilt beaktas. Inriktningsmâl i flera sektorer ingâr i alliansens samordnade miljöstrategi. Energi Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad. Kommunens energipolitik ska bidra till art hálla nere och lângsiktigt minska utsläppen av växthusgaser. Trafik ach kommunikationer Alliansen i Härryda ska verka för ert lângsiktigt hällbart transportsystem som ger invânarna tillgäng till goda kommunikationer, bade inom kommunen och med grannkommuner. Gâng- och cykelvägar ska byggas ut.

8 8(9) God tillgänglighet, ökad turtäthet och punktlighet ska göra kollektivtrafiken med bussar och tag till ett attraktivt alternativ till bilen och underlättar for medborgama i heia kommunen att välja klimat- och miljövänliga transporter for sâväl arbete som fritid. Pendeltagstrafiken ska utökas genom Götalandsbanan. Det är ocksâ av stor vikt att befintlig järnväg behâlls mellan Göteborg och Boras bade for gods- och persontrafik. Alla större bostadsomräden och arbetsplatser ska ha väl utbyggd kollektivtrafik. Särskilt ska kollektivtrafiken till och fran flygplatsen stärkas. Alliansen i Härryda ska verka for utbyggnad av tvärförbindelser mellan E6, Rv 40 och E20 vilket vidgar arbetsmarknaden, effektiviserar transporterna och minskar milj öbelastningen. Införandet av trängselskatter kommer att aktualisera att "Förbifart Göteborg" halls aktuell i kommande planering. Mark och bostad Alliansen i Härryda ska genomföra exploatering med god markhushállning och med hänsyn till miljön for att skapa en god och hallbar livsmiljö for invânarna. Alliansen i Härryda ska skapa förutsättningar for alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande miljö inom ekologiskt hâllbara ramar. Varierat utbud av upplâtelseformer i kommunens alla delar ska firmas. Fastighet Kommunens fastigheter ska energieffektiviseras och miljösäkras. Näringslivspolitik Härryda är och ska fortsätta att vara en attraktiv kommun for näringslivet. Kommunikationerna ska vara goda. Möjligheten till utbildning av hög standard ska vara god. FIer arbetstillfällen ska skapas genom att stimulera nyföretagande och underlätta företagsetablering i kommunen. Detta sker genom att foretagen möts aven samordnande representant fran kommunen samt genom en kort handläggningstid av till stand och dylikt. Alliansen i Härryda vill âstadkomma en effektiv kommunal samordning och kort handläggningstid nyföretagande och företagsetablering, särskilt smâföretagandet som underlättar fora en fortlöpande dialog med kommunens företagare och näringsidkare för att Iära av och ta tillvara näringsidkares ambitioner, erfarenhet och kunskap erbjuda attraktiva tomter och väiutvecklade kommunikationer samt ett brett utbud av utbildning och kurser utveckia foretagslotsen skapa förutsättningar for turism göra Härryda kommun till Sveriges bästa företagarkommun, Gatu- och parkverksamhet Kommunens vägnät ska hâllas i gott skick sa att värdet säkras. Underhâllsskuld ska redovisas med âtgärdsprogram, Kollektivtrafik Arbetet med förbättringar av kollektivtrafiken fortsätter i enlighet med K2020-arbetet. Samarbetet med Västtrafik intensifieras for att utvidga och samordna möjiigheterna for pendling inom kommunen och till andra kommuner i näromrâdet, Kommunen pâverkar aktivt Trafikverket for en förbättrad standard pä väg ochjärnväg. Strategiskt program 20IS

9 9(9) Mark och bostad Bebyggelse lokaliseras sa att bilberoendet minskar. Arbetet med omvandlings/ förnyelseomrâden ska fortsätta. Skötseln av grönomrâden, kollektiva nyttigheter och natur i och kring bostadsomrâden sköts med beaktande av de boendes önskemâl, Belysning och skötsel av gang- och cykelvägar ska förbättras for att öka säkerheten och trygghet for alla som fardas där. Alliansen i Härryda kommer ocksâ att verka for att bostäder anpassas till naturmiljön trygghetsplanering görs vid nybyggande och initieras vid ombyggnad byggama motiveras att bygga energisnâla hus säkra god markförsörjning eftersom det är särskilt viktig for att kunna hálla god servicenivâ i alla delar i kommunen. Plan och bygglov Alliansen i Härryda vill arbeta för en handläggningstid av mindre än lo veckor för bygglovsärenden samt att öka och bredda medborgerligt engagemang i planfrâgor. Avfall Alliansen i Härryda ska arbeta med den regional a avfallsplanen A2020 som beskriver hur kommunema i Göteborgsregionen ska arbeta tillsammans for att förbättra avfallshanteringen fram till 2020, eftersom det firms mycket att virma pâ att samordna hanteringen av regionens avfall. Vatten och avlopp Alliansen i Härryda ska fortsätta med att reinvesteringama i VA-nätet. Ny vattentäkt ska säkras for att tillgodose framtidens behov av rent vatten. 9 Teknik oeh försörjning Sektom har en stödjande roll till övriga sektorer och följer gällande teknik och är framtidsorienterade. IT-funktionen ska följa upp framtidstrender. En allt viktigare del är uppföljning och utvärdering av upphandlade tjänster och varor. lo Administrativt stöd Sektom ska ha en stödjande roll i förhâllande till övriga förvaltningssektorer och den politiska arenan med syfte att utveckla och förbättra administrativa system och rutiner for uppföljning, kvalitetskontroll, liksom nya system for höjd effektivitet i alla kommunala verksamheter. 11 Avslutning Alliansen i Härryda ska fortsätta sitt gemensamma arbete att utveckla Härryda kommun i sâväl goda som dâliga tider. Härryda kommun har en god ekonomi, geografiska förutsättningar, närhet till flygplats och mycket mer som gör att Härryda kommun är en god kommun att leva i. Detta ska förvaltas och utvecklas till forman for kommande generationer. Samarbetet med Bollebygds, Härrydas och Marks kommuner under namnet Bohäm ska utvecklas likväl som samarbetet med övriga grannkommuner.

10

Alliansen i Härryda. Mandatperioden

Alliansen i Härryda. Mandatperioden 1(14) 2011-01-24 Härryda Alliansen i Härryda Mandatperioden 2010-2014 Per Vorberg Solveig Einarsson-Lundqvist Håkan Eriksson Maria Kornevik Jakobsson Gruppledare Gruppledare Gruppledare Gruppledare Moderaterna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Socialnämndens Måldokument

Socialnämndens Måldokument 160322 Socialnämndens Måldokument 2015-2018 Foto: Ulrika Hannu Här kan du vara dig själv, utvecklas tillsammans med andra och påverka din egen vardag citat ur Kiruna kommuns vision Bakgrund I februari

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Politisk överenskommelse och valteknisk samverkan 2008-2010. Vi vill främja en utveckling av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Övertorneå.

Politisk överenskommelse och valteknisk samverkan 2008-2010. Vi vill främja en utveckling av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Övertorneå. Ö @ ÖVERTORNEÅ- ALTERNATIVET Politisk överenskommelse och valteknisk samverkan 2008-2010 Centerpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Övertorneå- Alternativet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer