en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema"

Transkript

1 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet

2 2(9) Allians för Härryda, Strategiskt program, mandatperioden Innehall 1 Bakgrund 3 Strategiskt program 3 Politiska inriktningsmâl, politiska verksamhetsmâl och uppföljning 3 2 Inledning 3 3 Mal för god ekonomisk hushällning 3 Kommunfullmäktiges beslut 3 Finansiella mal 3 Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning 4 4 Skatter 4 5 Drift 4 Kommunens verksamheter 4 Effektivisering 4 Konkurrensutsättning 4 6 Utbildning och kultur 5 Förskola 5 Grundskola 5 Gyrnnasiet 5 Kultur och fritid 5 Folkhälsoarbete 6 7 Socialtjänst. 6 Vârd och omsorg 6 Individ- och familjeomsorg 6 Funktionshinder 6 8 Samhällsbyggnad 7 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle 7 Näringslivspolitik 8 Gatu- och parkverksamhet 8 Kollektivtrafik 8 Mark och bostad 9 Plan och bygglov 9 Avfall 9 Vatten och avlopp 9 9 Teknik och försörjning 9 lo Administrativt stöd 9 11 Avslutning 9 Strategiskt program 20IS

3 3(9) 1 Bakgrund Strategiskt program Alliansen i Härrydas strategiska program gäller för hela mandatperioden ârligen, Upplägget följer disponeringen i Verksamhetsplanen. men revideras Politiska ínriktnmgsmâl, politiska verksamhetsmâl oeh uppföljning Härryda kommun arbetar efter politiska inriktningsmâl. Utifrân de politiska inriktningsmälen ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram de politiska verksamhetsmâl som sedan antas av kommunstyrelsen. De politiska inriktningsmâlen och verksamhetsmâlen är underlag till uppföljningen av verksamheten. Verksamhetsplanen anger omrâdets politiska inriktningsmäl, politiska verksamhetsmäl, indikatorer samt informationsmâtt, Följande politiska inriktningsmäl är antagna av kommunfullmäktige och gäller för alla omrâden i verksamheten: Politiska inriktningsmâl Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Inriktningsmäl för konkurrensutsättning , 28 Politiska inriktningsmâl för folkhälsa , 185 2Inledning Malet för Alliansen i Härryda är att ge alla kommuninvânare ökade möjligheter att skapa sig en meningsfull tillvaro och páverka sin egen livssituation. Var politik ska genomsyras av valfrihet, trygghet och delaktighet. Detta ligger till grund för samtliga kommunala verksamheter som fokuserar pâ samhällsvärden för sâväl enskilda medborgare som olika samhällsgrupper, sa att individen upplever livskvalitet. Det övergripande malet för mandatperioden är att vi far ut mera - sâväl kvantitativt som kvalitativt - av satsade skattepengar. 3 Mal för god ekonomisk hushâllning Kommunfullmäktiges beslut Alliansen i Härryda star bakom malen för god ekonomisk hushâllning i Härryda kommun. De ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid maktskiftet. Finansiella mal Mâluppfyllelsen mäts och analyseras ârligen i rullande fyraârsperioder. - Soliditeten ökar med 1 procentenhet per âr. - Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnader.

4 4(9) Verksamhetsmâl för god ekonomisk hushâllning Bostadsbyggandet utformas sa att en befolkningsökning pâ ea 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplâtelseformer. Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhallen enhet. Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. 4 Skatter En ekonomi i balans säkrar kommunens átaganden gentemot medborgarna. Konjunktursvängningar, ändrade átaganden och skyldigheter kan päkalla förändringar av skatteuttaget. Kommunalskatten anpassas längsiktigt till en lägre nivâ. Hela den aktuella pensionsskulden redovisas fullt ut som en skuld i balansräkningen och pâverkar kommunens soliditet. 5 Drift Kommunens verksamheter Alliansen i Härryda koncentrerar kommunens resurser pä följande kärnomrâden: samhällsplanering, pedagogisk verksamhet samt vârd och omsorg. Vi är positiva till konkurrensutsättning, kundval, entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ. Samma kvalitetskrav ska gälla oavsett driftsform. Härryda kommun ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö. Effektivisering Tydlig mâlstyrning, smâskaliga lösningar och tydliga prioriteringar krävs för en optimal verksarnhet. FIer beslut fattas ute i verksamheten och sker utan detaljstyrning. Genom kontinuerlig effektivisering växer antalet anställda i kommunen i längsammare takt än kommunens befolkning. Konkurrensutsättning Konkurrensutsättning och alternativ drift av verksamheter är ett medel att stimulera utvecklingen mot en högre kvalitet och bättre arbetsformer inom kämverksarnheterna. Samtidigt förbättras möjligheterna till ett mer ändamâlsenligt användande av kommunens resurser. Upphandling av lokalt producerade varor och tjänster övervägs pâ alla ornrâden där det är möjligt utan att bryta mot konkurrenslagstiftningen och LOU (Lagen om offentlig upphandling).

5 5(9) 6 Utbildning oeh kultur Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller för omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för: Förskola, grundskola, gymnasium och , 90 vuxenutbildning Politiska inriktningsmâl för utbildning, kultur och fritid , 42 Barn- ungdomspolitiska mal , 140 Politiska inriktningsmâl för kostverksamheten , 88 Politiska inriktningsmál för utsatta bam o ungdomar , 184 Politiska inriktningsmâl för kommunens samverkan med idéburna , 182 organisationer Förskola Härryda kommun ska underlätta för alternativa utförare att driva verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och trefamiljssystem. Ett annat alternativ är värdnadsbidrag enligt de regler som är antagna i kommunen. Grundskola Alliansen i Härryda vill införa en kunskapsgaranti i kommunen där alla elever har goda kunskaper i kärnärnnena. Alla ska fa det stöd och den hjälp som krävs för att lärnna grundskolan med gymnasiebehörighet. Gymnasium Alliansen i Härrydas mal är att upprätthâlla och utveckla Hulebäcksgymnasiet som ett attraktivt kunskapscentrum. Gymnasieeleverna ska ha det stöd och den stimulans som gör det möjligt för alla att bli behöriga för högre studier. Kultur och fritid Kulturlivet utgör en viktig del i samhället. Ett rikt kulturutbud främjar ett öppet demokratiskt samhälle och ger livskvalitet för invânarna i Härryda kommun. Skolor pâ orten och kommunala bibliotek ska utgöra naturliga samlingsplatser för invânarna. Väl utbyggda möjligheter till motion, idrott och andra fritidsaktiviteter ska finnas för alla âldrar. Ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid med möjligheter till utvecklande aktiviteter. Detta sker genom stimulans och stöd till ungdomar att ta initiativ till egna verksamheter samt med fortsatt stöd till föreningar.

6 6(9) Verksamheten i Öppen skola ska utformas tillsammans med föräldrar och elever. Folkhälsoarbete Information om Iivsstilspâverkan intensifieras enligt principen hellre förebygga än behandla. Barn- och ungdomsâren ska vara en drogfri period i livet. Hälsoperspektivet ska vägleda samhällsplaneringen. Äldres hälsa ska stödjas genom samordnade insatser fran fiera sektorer, där de äldres delaktighet och inflytande är en viktig förutsättning. 7 Socialtjänst Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmâl för vârd och omsorg , 43 Politiska inriktningsmäl för individ- och familjeomsorgen , 164 Politiska inriktningsmâl för omráde funktionshinder , , 109 Politiska inriktningsmâl för alkohol, narkotika, dopning, tobak och , 183 spei Politiska inriktningsmâl för utsatta bam o ungdomar , 184 Yard och omsorg I Härryda kommun ska man kunna âldras med trygghet och värdighet. Var samhällsplanering tar hänsyn till de äldres behov och förutsättningar. Vikt läggs ocksä vid att äldres behov av aktiviteter tillgodoses genom kommunala och ideella insatser. För att tydliggöra kommunens âtagande inom äldrepolitiken kommer Alliansen i Härryda att arb eta utifrân ett trygghetskontrakt med värdighetsgaranti som omfattar boende, omvârdnad och bemötande valfrihet vid val av utförare i äldreomsorg och hemtjänst genom ett utbud av alternativa vârd- och omsorgsformer. Individ- och familjeomsorg Den sociala om sorgen utgâr fran människans behov av smâ och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiska insatser ska präglas av respekt för den personliga integriteten och ger förutsättningar för inflytande och delaktighet fran den enskilde, för sâväl vuxna som barn. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulerar de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Offentlig, privat och ideell verksamhet kompletterar varandra. Alliansen i Härryda inriktar arbetet pâ att särskilt stöd ska erbjudas familjer genom uppsökande verksamhet med insatser för att stärka föräldrarollen särskilda insatser ska motverka drogliberala tendenser och tillgángen pâ narkotika hemlösa ska ha en "tak över huvudet garanti". Bostadslösa kvinnor ska ha förtur, förebyggande insatser ska förhindra att bam vräks. Funktionshinder Alliansen i Härryda ser det som självklart att man tar hänsyn till funktionsnedsattas god tillgänglighet vid utforrnningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. behov av Strategiskt program 20IS

7 7(9) Alliansen i Härryda verkar för art göra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter tillgängligt för personer med funktionsnedsärtning pröva alternativa driftsformer inom om sorgen för personer med funktionsnedsärtning. 8 Samhällsbyggnad Följande politiska inriktningsmal är antagna av kommunfullmäktige och gäller fòr omradet: Politiska inriktningsmal Fullm sammanträde Politiska inriktningsmäl för miljö , 104 Energipolitiska inriktningsmâl , 62 Politiska inriktningsmâl för bostad , 44 Politiska inriktningsmâl för mark , 45 Politiska inriktningsmäl för kollektivtrafiken , 155 Näringspolitiska inriktningsmäl , 69 Trafikpolitiska inriktningsrnâl , 100 Politiska inriktningsmâl för fastighetsomrádet , 146 Inriktningsmal fòr revidering av översiktsplanen , 3 Samordnad utveckling och miljö för ett hâllbart samhälle Alliansen i Härrydas övergripande mal är att Härryda kommun ska vara ett Iângsiktigt hall bart samhälle som bevarar förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet. Ert ekonomiskt bärkraftigt Härryda med längsiktig uthâllighet baseras pâ kretsloppstänkande. Industrier och verksamheter etableras i omrâden där de kan utvecklas i balans med miljö, boende och folkhälsa. En välskött kommunal ekonomi och en framsynt samhällsplanering skapar förutsättningar för kraftfulla miljösatsningar. Alla kommunala sektorer har ansvar för art skapa ett lângsiktigt förtroende för kommunens ambitioner art nâ ett hällbart samhälle, där den egna organisationen är en förebild. Alla kommunala sektorer har ansvar för art minimera resursförbrukníng och resursspill. Alliansen i Härryda verkar för art miljöaspekter ska beaktas vid planering av nya bostads- och arbetsomrâden och energisnâla alternativ ska väljas för transporter, resor och boende all upphandling till kommunala verksamheter ska väga in miljökonsekvenser och energieffektivitet miljövinsterna av lokalt upphandlade varor och tjänster ska särskilt beaktas. Inriktningsmâl i flera sektorer ingâr i alliansens samordnade miljöstrategi. Energi Kommunens energiförsörjning ska vara trygg, säker och miljöanpassad. Kommunens energipolitik ska bidra till art hálla nere och lângsiktigt minska utsläppen av växthusgaser. Trafik ach kommunikationer Alliansen i Härryda ska verka för ert lângsiktigt hällbart transportsystem som ger invânarna tillgäng till goda kommunikationer, bade inom kommunen och med grannkommuner. Gâng- och cykelvägar ska byggas ut.

8 8(9) God tillgänglighet, ökad turtäthet och punktlighet ska göra kollektivtrafiken med bussar och tag till ett attraktivt alternativ till bilen och underlättar for medborgama i heia kommunen att välja klimat- och miljövänliga transporter for sâväl arbete som fritid. Pendeltagstrafiken ska utökas genom Götalandsbanan. Det är ocksâ av stor vikt att befintlig järnväg behâlls mellan Göteborg och Boras bade for gods- och persontrafik. Alla större bostadsomräden och arbetsplatser ska ha väl utbyggd kollektivtrafik. Särskilt ska kollektivtrafiken till och fran flygplatsen stärkas. Alliansen i Härryda ska verka for utbyggnad av tvärförbindelser mellan E6, Rv 40 och E20 vilket vidgar arbetsmarknaden, effektiviserar transporterna och minskar milj öbelastningen. Införandet av trängselskatter kommer att aktualisera att "Förbifart Göteborg" halls aktuell i kommande planering. Mark och bostad Alliansen i Härryda ska genomföra exploatering med god markhushállning och med hänsyn till miljön for att skapa en god och hallbar livsmiljö for invânarna. Alliansen i Härryda ska skapa förutsättningar for alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande miljö inom ekologiskt hâllbara ramar. Varierat utbud av upplâtelseformer i kommunens alla delar ska firmas. Fastighet Kommunens fastigheter ska energieffektiviseras och miljösäkras. Näringslivspolitik Härryda är och ska fortsätta att vara en attraktiv kommun for näringslivet. Kommunikationerna ska vara goda. Möjligheten till utbildning av hög standard ska vara god. FIer arbetstillfällen ska skapas genom att stimulera nyföretagande och underlätta företagsetablering i kommunen. Detta sker genom att foretagen möts aven samordnande representant fran kommunen samt genom en kort handläggningstid av till stand och dylikt. Alliansen i Härryda vill âstadkomma en effektiv kommunal samordning och kort handläggningstid nyföretagande och företagsetablering, särskilt smâföretagandet som underlättar fora en fortlöpande dialog med kommunens företagare och näringsidkare för att Iära av och ta tillvara näringsidkares ambitioner, erfarenhet och kunskap erbjuda attraktiva tomter och väiutvecklade kommunikationer samt ett brett utbud av utbildning och kurser utveckia foretagslotsen skapa förutsättningar for turism göra Härryda kommun till Sveriges bästa företagarkommun, Gatu- och parkverksamhet Kommunens vägnät ska hâllas i gott skick sa att värdet säkras. Underhâllsskuld ska redovisas med âtgärdsprogram, Kollektivtrafik Arbetet med förbättringar av kollektivtrafiken fortsätter i enlighet med K2020-arbetet. Samarbetet med Västtrafik intensifieras for att utvidga och samordna möjiigheterna for pendling inom kommunen och till andra kommuner i näromrâdet, Kommunen pâverkar aktivt Trafikverket for en förbättrad standard pä väg ochjärnväg. Strategiskt program 20IS

9 9(9) Mark och bostad Bebyggelse lokaliseras sa att bilberoendet minskar. Arbetet med omvandlings/ förnyelseomrâden ska fortsätta. Skötseln av grönomrâden, kollektiva nyttigheter och natur i och kring bostadsomrâden sköts med beaktande av de boendes önskemâl, Belysning och skötsel av gang- och cykelvägar ska förbättras for att öka säkerheten och trygghet for alla som fardas där. Alliansen i Härryda kommer ocksâ att verka for att bostäder anpassas till naturmiljön trygghetsplanering görs vid nybyggande och initieras vid ombyggnad byggama motiveras att bygga energisnâla hus säkra god markförsörjning eftersom det är särskilt viktig for att kunna hálla god servicenivâ i alla delar i kommunen. Plan och bygglov Alliansen i Härryda vill arbeta för en handläggningstid av mindre än lo veckor för bygglovsärenden samt att öka och bredda medborgerligt engagemang i planfrâgor. Avfall Alliansen i Härryda ska arbeta med den regional a avfallsplanen A2020 som beskriver hur kommunema i Göteborgsregionen ska arbeta tillsammans for att förbättra avfallshanteringen fram till 2020, eftersom det firms mycket att virma pâ att samordna hanteringen av regionens avfall. Vatten och avlopp Alliansen i Härryda ska fortsätta med att reinvesteringama i VA-nätet. Ny vattentäkt ska säkras for att tillgodose framtidens behov av rent vatten. 9 Teknik oeh försörjning Sektom har en stödjande roll till övriga sektorer och följer gällande teknik och är framtidsorienterade. IT-funktionen ska följa upp framtidstrender. En allt viktigare del är uppföljning och utvärdering av upphandlade tjänster och varor. lo Administrativt stöd Sektom ska ha en stödjande roll i förhâllande till övriga förvaltningssektorer och den politiska arenan med syfte att utveckla och förbättra administrativa system och rutiner for uppföljning, kvalitetskontroll, liksom nya system for höjd effektivitet i alla kommunala verksamheter. 11 Avslutning Alliansen i Härryda ska fortsätta sitt gemensamma arbete att utveckla Härryda kommun i sâväl goda som dâliga tider. Härryda kommun har en god ekonomi, geografiska förutsättningar, närhet till flygplats och mycket mer som gör att Härryda kommun är en god kommun att leva i. Detta ska förvaltas och utvecklas till forman for kommande generationer. Samarbetet med Bollebygds, Härrydas och Marks kommuner under namnet Bohäm ska utvecklas likväl som samarbetet med övriga grannkommuner.

10

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer