Stråk, platser, utblickar. Bostäder, befolkning och arbetsplatser. Grönstruktur. Butiker, service och nöjen. Barriärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stråk, platser, utblickar. Bostäder, befolkning och arbetsplatser. Grönstruktur. Butiker, service och nöjen. Barriärer"

Transkript

1 1.3. Stadsinnehåll, rörelsemönster och rumslia samband ida En utförli analys av stadsinnehållet och förutsättninarna för stadsliv i södra Helsinbor finns redovisad i skriften Stadsrum och stadsliv framtaen av Gehl Architects, Köpenhamn Därför har här endast jorts en översiktli kartredovisnin av stadens innehåll, barriärer, och rörelsestråk för ående för att komplettera redovisninen av bebyelse och stadsstruktur. Bostäder, befolknin och arbetser Helsinbor prälas av en tydli uppdelnin av funktioner och stadsinnehåll som till stora delar har sin rund i stadens historia. En tydli räns mellan norr och söder i staden, både i stadsstrukturen och i helsinborarnas bild av staden, år i Trädårds norr om stadsparken Krookska Planterinen. Söders framväxt som industri- och arbetarstadsdel läns Söder prälar fortfarande stadsdelens identitet. Kvarteren öster om järn domineras av bostäder med butiker och annan service i atuplanet. Väster om järn finns en kvartersrad på vardera sidan Bred som tidiare huvudsaklien innehöll industrier men ida huserar universitetscampus och tjänsteföreta. Där finns också nåra bostadshus i kvarteret söder om Rönnows. Gåsebäck är ett tydlit småindustri- och hantverkarområde med en del servicefunktioner som brandstation, kommunala förråd, järnvässervice m.m. Mellan Oljehamnsleden och hamnspåret finns ett område som huvudsaklien innehåller serviceverksamheter som kontor, laer, en skola och småindustrier. Butiker, service och nöjen Butiker och annan service, på kartan symboliserat av röda prickar, är koncentrerad till Söder och Carl Krooks i kvarteren runt Adolfs tor. Söder bildar norr om Mäster Palms ett stråk av butiker som binder samman Söder med Stor i den amla staden. Söderut finns butiker vid Industri i Raus planterin. Det finns alltså ett stort lapp i serviceutbudet läns stråken söderut från Adolfs tor. Barriärer Den överripande naturlia barriären, som dominerar hela Helsinbor, är landboren med sin nivåskillnad. Den berör dock inte H+området och är på Söder enombruten med flera atusträckninar. Daens barriärer för ående består av trafikleder och järnvässpår. Därutöver utör hela hamnområdet en barriär för att komma ner till Öresund. Jämfört med norra Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 32 Helsinbor är Söder starkt prälat av trafikbarriärer som isolerar flera delar från varandra. Stråk, er, utblickar De viktiaste stråken för främst ående och cyklister är på kartan markerade med blå pilar. Huvudstråket är naturlit no Söder med alla sina målpunkter, men även Bred är ett viktit nordsydlit stråk, särskilt för cykeltrafik, med bekväm förbindelse till Raus Planterin. Öst-västlit är stråken påverkade av järn och Malmöleden. Söder om Konsul Perssons och till Ramlösa station finns bara tre passaer där man kan ta si över eller under järn. Det tydliaste stråket är Furutorps. Furutorps är också en av de få ator som bjuder på utblickar mot hamnen och Öresund. Gåsebäcksområdet är helt omärdat av barriärer och har bara två infarter och en utfart för biltrafik. Sand kan säas vara huvudstråket i Gåsebäck och har en åntunnel under järn, men åntrafiken på detta stråk är beränsad. Sand har dock utblickar mot hamnen och Öresund. Grönstruktur Grönstrukturen i södra Helsinbor består huvudsaklien av de två parkerna Furutorpsparken och Sturzen- Beckers. Därutöver finns planterade delar av Malmöledens omivnin och en del obebyda rönytor i Planterinen. I ränsen mot centrala staden lier också Stadsparken.

2 Teckenförklarin Butik Skola Barriär för ående och cyklister Rörelsestråk för ående BOSTÄDER SERVICE BOSTÄDER PARK SKOA PARK PARK BOSTÄDER PARK SERVICE VÄG OCH JÄRNVÄG KONTOR SKOA BOSTÄDER SMÅIND PARK AGER KONTOR SMÅIND AGER KONTOR SKOA BOSTÄDER VÄG OCH JÄRNVÄG SMÅIND AGER KONTOR Norr HAMNVERKSAMHET HESINGBORG KUTURMIJÖANAYS H+ STADSINNEHÅ RÖRESEMÖNSTER BARRIÄRER RAPPORT m Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 33

3 1.4. Sammanfattande stadskaraktär Arbetarstadsdel med industripräel Söders historia spelar tydlit den expansiva industriepokens stad. Söder är den stadsdel i Helsinbor där industrier etablerades under senare hälften av 1800-talet och där arbetarbefolkninen bosatte si nära arbetserna. Denna historia är fortfarande levande hos den äldre enerationen Helsinborsbor och vikti att föra vidare till kommande enerationer. Ida har karaktären av arbetarstadsdel ändrats till att vara invandrar- och arbetarstadsdel och de större industrierna har försvunnit och ersatts av kontor och universitetscampus. Gränsen mellan det rika norr och det fattiare Söder är fortfarande tydli, såväl i stadsbilden som i månas medvetande. Gränszonen är mellan Trädårds och Gasverks/ Mäster Palms. Söders struktur med den tidstypiska rutnätsplanen anpassad till Söders amla sträcknin och med 1800-talsstadens element som Adolfs kyrka och tor i centrum är en vikti del av stadskaraktären. Trots att antalet bevarade bynader från sent 1800-tal och tidit 1900-tal är beränsat så bibehåller Söder sin klassiska innerstadskaraktär. De industribynader som finns kvar väster om järn inordnar si även de i huvudsak i rutnätsplanens ursprunlia kvartersmönster. Husarreementets kasernård inpassades även det i den ursprunlia rutnätsplanen enom att sex kvarter slos samman. Utbynaden av Gåsebäcksområdet med småindustrier på och 40-talen och senare laer och terminalbebyelsen intill banården har byt vidare på Söders karaktär av industri- och kommunikationsområde. Hamnnära stadsdel Förutom äldre industrier och bakrunden som arbetarstadsdel er hamnen den dominerande karaktären för södra Helsinbor. Hamnen syns tydlit i flera atuperspektiv med kranar och containers och trafiken till hamnen är påtali läns de stora trafiklederna. Samtidit blockerar hamnverksamheten människors kontakt med Öresund och omöjliör nästan helt promenader eller cykelturer ner till och läns med vattnet. Omärdat av trafikanläninar och 70-talets trafikledsbyande har, tillsammans med järn, ivit starka barriärer och ivit stadskaraktären dra av förort i kontrast till rutnätsstadens innerstadskaraktär. Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 34

4 2. Kulturmiljöresurser en analys och värderin (Valuate) Kulturmiljöer består inte enbart av de traditionellt utpekade mest värdefulla bynaderna och bebyelsemiljöerna. Bereppet kulturmiljö måste ses på ett bredare sätt. Kulturmiljön spelar olika perioders synsätt på vilka kvaliteter som ansås viktia i hus- och stadsbyandet. En bred uppsättnin representativa miljöer från olika perioder är därför en vikti rund för att förstå historien. Samtidit ses oftast en sammanhållen och konsekvent stadsmiljö oavsett tidsepok som mer attraktiv än en splittrad stadsmiljö med olika epokers ideal vad äller stadsstruktur och bebyelse blandade huller om buller. Öppen förortsbebyelse och trafikleder i en tät rutnätsstad er ofta öppna sår i skarven mellan olika stadsbynadsideal. Men bebyelse från olika tider som respekterar stadsstrukturen, oavsett det är kvartersstad eller öppen förortsstad, er ofta en spännande stadsmiljö där olika arkitektoniska ideal samspelar inom ramen för samma stadskaraktär. En rundprincip för en attraktiv stadsmiljö skulle kunna vara att tydliöra och renodla stadskaraktären inom respektive delområde. I ett samhälle som allt starkare prälas av konkurrens att skapa attraktiva livsmiljöer för att locka innovativa och företasamma människor, blir kulturmiljön och de resurser den besitter en vikti pusselbit. Stadsmiljöer, som bär på en tydli historia, som utnyttjas på ett framsynt sätt kan vara en avörande faktor för att skapa en attraktiv stad. Att hitta en nisch eller specialitet som inen annan har, t.ex bland städerna i Öresundsreionen, är sannolikt en nyckel till framån. I detta perspektiv har följande analys och värderin jorts Tidiare utredninar Som underla till kulturmiljöanalysens innehåll och värderin av kulturmiljöer och bynader har följande utredninar leat till rund. Riksintresse Helsinbor Delar av Helsinbor är av Riksantikvarieämbetet utpekat som riksintresse för kulturmiljövården med följande text, citerad från änsstyrelsens hemsida: Helsinbor [M:K 15] 6215/1307 Motiverin: A) Hamn- och industristad, med för sjöfart och försvar strateisk placerin vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidiaste medeltid. Staden Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 35 spelar de måna utvecklinsskedena alltifrån den tidimedeltida höstaden runt den kunlia boren, den under hömedeltiden framvuxna låstaden, 1600-talets befästninsstad till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad. B) Institutionsmiljö i form av S:ta Maria sjukhusområde - en väl sammanhållen sjukhusanlänin av unik social och arkitektonisk betydelse. Uttryck för riksintresset: A) Kärnan från 1300-talet, som utjorde kärntornet i kunaboren och andra lämninar av höstaden på landborshöjden, kulturlaer från tidi medeltid till stormaktstid, den välbevarade Mariakyrkan från 1300-talet. åstaden med atunät som huvudsaklien växte ut under medeltidens senare del. Den småskalia bebyelsekaraktären med hus som spänner från medeltiden och framåt och där bara de offentlia bynaderna tillåtits bryta skalan. ämninar och spår i atunät och bildninar av 1600-talets befästninsstad. Spår av amla västräckninar och ränslinjer i det som tidiare var stadens jordar runt den amla stadskärnan och av den förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyelse utmed infartsväarna. Det sena 1800-talets och tidia 1900-talets stadsbyande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, bildninar, parker och offentlia bynader. Den sedan 1800-talet successivt utbyda hamnen och järn med tillhörande bynader som visar på funktionen som vikti hamn- och även järnvässtad. Burna villaområden, arbetarkvarter, industrier och andra arbetser som berättar om stadens sociala och funktionella skiktnin. Uttryck för modernismens byande som konserthuset, tullhuset vid Sundstoret, H55-utställninen, krematoriet samt olika bostadsområden. Den lokala bynadstraditionen med mycket teel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. B) S:ta Maria - Helsinbors hospital - komplett sjukhusanlänin i parkmiljö av arkitekten C Westman från med kyrka och väl bevarat bynadsbestånd i helsinborsteel. Riksintresset bedöms beröra området för denna kulturmiljöanalys på följande sätt: - Helsinbors roll som industri- och hamnstad och den expansion verksamheten haft under det sena 1800-talet och hela 1900-talet är av riksintresse. Det innebär att järn och tillhörande bynader, hamnstrukturen och hamnverksamhetens bynader som visar på funktionen som vikti hamn- och järnvässtad är en del av riksintresset.

5 - Spåren av amla förindustriella västräckninar och äoränser samt den förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyelse utmed infartsväarna är av riksintresse. - Det sena 1800-talets och tidia 1900-talets stadsbyande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, bildninar, parker och offentlia bynader, t.ex Söder, är av riksintresse. -Arbetarkvarter, industrier och andra arbetser som berättar om stadens sociala och funktionella skiktnin är av riksintresse. - Den lokala bynadstraditionen med mycket teel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader är av riksintresse Kulturminnesvårdsproram 1991 Pekar ut flera pedaoiska exempel på Helsinbors utvecklin som kulturhistoriska värden, som - Det historiska vänätets bibehållande fram till ida, t.ex Söder i amla andskronas sträcknin, Malmöleden i amla Ramlösas läe och Gasverks i amla Eneborss läe. - Järnväs- och hamnutbynaderna med Inre hamnen som var Sveries första betonkonstruktion av betydelse, och järns dranin. - De betydande industrianläninarna på Söder och vid hamnen, där de ida enda kvarvarande bynaderna finns vid Bred. - Husarreementets bynader har ett samhälls- och bynadshistoriskt värde då de tydlit redovisar en äldre form av bynadsskick knuten till den speciella funktionen. - Söders arbetarbebyelse är vikti att bevara som minne av Helsinbors industriella utvecklin, särskilt de få kvarvarande tvåvåninshusen som var den förhärskande bynadstypen. Förutom kyrkan är Adolfs församlinshem och badhuset viktia offentlia bynader. Även Folkets hus har ett stort värde, socialhistoriskt och arkitektoniskt. - Raus planterin, som exempel på utanför stadsränsen orelerad stadsutvecklin, har i de kvarvarande delarna i kvarteren Palmen östra och Palmen västra och i kvarteret Hyacinten stora kulturhistoriska värden. Kulturmiljöer i Gåsebäck Helsinbors museer, Karin sson, 2002 De enskilda bynader som redovisas är - Jutefabriken (Japan 4) - okverkstäderna (Söder 2:70) - ions industrier (Portual 9) - Konstkvarnstensfabriken (Portual 6) - Svahns boktryckeri (Spanien 11) - Brandstationen (Italien 8) - Funkisbynader i Portual 1, 7 och 8 samt Spanien 5 - Tekniska förvaltninens kontorsbynader vid Gåsebäcks, kv Spanien - Banankompaniet (Asien 17) - Kärnkaffe (Asien 21) - f.d Verkstadsmekano (Spanien 11) - Snickeriet (Asien 19) - Entek/Gatukontorets förrådsläna vid Motor (Spanien) - Berstens tryckeri i kv Karpen - Postmodernistisk bynad i hörnet Kvarnstens- Östra Sand (Spanien 11) Stadsdelsanalys för Gåsebäck Stadsbynadskontoret, Caroline Dahl, Maja Jonasson, 2006 Beskriver Gåsebäck som ett renodlat verksamhetsområde för mindre industrier, hantverk och järnvässervice. Ett antal kulturhistoriskt värdefulla bynader och miljöer, huvudsaklien från och 40-talet pekas ut: 1. Jutefabriken (Japan 4) 2. okverkstäderna (Söder 2:70) 3. ions industrier (Portual 9) 4. Konstkvarnstensfabriken (Portual 6) 5. Svahns boktryckeri (Spanien 11) 6. Brandstationen (Italien 8) 7. Banankompaniet (Asien 17) 8. Kärnkaffe (Asien 21) 9. f.d Verkstadsmekano (Spanien 11) 10. Snickeriet (Asien 19) Stadsdelsanalys för hamnen Stadsbynadskontoret, Caroline Dahl, Johanna Kaaman, 2006 Beskriver Gåsebäcks historia och bebyelseutvecklin som ett månfasetterat Omfattar området mellan Carl Krooks och Sjö från Inre hamnen till Västra småindustri- och serviceverksamhetsområde. Redovisar Gåsebäcks kulturhistoriska Sand. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyelsen som pekas ut är värden som en broki och inte alltid estetisk blandnin men med stark een karaktär. Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 36

6 - Husarreementet, nuvarande Rönnowska skolan, 1882 och 1950-tal som i si är spännande, dels ör det möjlit att ta si ut till vattnet. Västhamnsfisket - Sockerbruket, nuvarande IKEA Huvudkontor, är ett intressant sådant exempel som skulle kunna byas ut så att miljön läns - Tretornfabriken, 1890 och piren blir mer attraktiv. En passae ner till vattnet i Sands förlännin skulle - Kvarteret eda 2, Rönnows/ Bred, återupprätta Söders och Gåsebäcks tidiare kontakt med Öresund. - Bred 19, kafferosteri mm Maasin 405, Oceanhamnen, Kulturmiljöns resurser - Maasin 402 med de välvda taken, 1964 De stadsstrukturer som finns i södra Helsinbor ida och deras historia, som - Kvarteren Hannover, Kolonien och Söder vid Carl Krooks. beskrivits i tidiare kapitel, är en resurs som kan nyttjas och skapa mervärde för de Kulturhistorisk utrednin Hamnen- Gåsebäck nya stadsdelar som ska växa fram inom H+ området. Mot denna bakrund har de God Bostad Kulturmiljökonsult, Daniel Melchert, 2007 stadsstrukturer och bynader som bedöms kunna vara en kulturmiljöresurs lyfts fram. Bred enomån av den historiska utvecklinen av södra Helsinbor med dess bebyelsestruktur och bebyelsekaraktär med exempel på bynader från olika De miljöerna som presenteras här bidrar på olika sätt till berättelsen om Helsinbors epoker. historiska framväxt och kulturmiljöernas betydelse för stadsdelens och hela Försla till Bevarandeproram för Planterinen Helsinbors karaktär. För att synliöra vilka miljöer och stadsstrukturer som antas Bevarandeplanskommittén. Inventerin av Adam Katzeff. Utkast 2009, ej antaet. ha störst potential att skapa detta mervärde har vi jort följande sammanställnin. Denna lista skall inte ses som en bevarandevärderin motsvarande de som örs i Beskriver Planterinens historia och alla delområden på fastihetsnivå. Aner för de bevarandeproram, utan som ett framåtblickande kunskapsstöd för att kunna utnyttja tre kvarter som inår i kulturmiljöanalysens område följande bynader som dels kulturmiljön på bästa sätt i planerinen där så är möjlit med hänsyn till andra Särskilt värdefull bebyelse enlit PB 3:12, dels Bebyelse av kompletterande planerinsförutsättninar. värde enlit PB 3:10, dels Övri bebyelse. För att öra listan över kulturmiljöresurser, samt tillhörande kartor, mer lättläslia är 2.2. Historia, stämnin och karaktär som kan vara stadsstrukturer och bynader indelade i tre nyanser som visar i hur hö rad de antas en framtidsresurs kunna utöra en kulturmiljöresurs. De kulturmiljöresurser som anses kunna utöra en mycket stor kulturmiljöresurs presenteras först och de som anses kunna utöra en viss Upplevelserik industri- arbetar- och invandrarstadsdel kulturmiljöresurs sist. Söders karaktär av arbetar- och invandrarstadsdel skulle kunna vidareutvecklas till en stadsdel där en rik variation av kulturer, tolerans mot människor med olika bakrund, De stadsstrukturer, bynader och anläninar som anses kunna utöra en mycket öppenhet mot omvärlden blir ett starkt bidra till Helsinbors attraktivitet. stor kulturmiljöresurs berättar om stadens historia på mycket värdefullt sätt. De utör Stadsmiljö och stadsstruktur med den amla rutnätsstaden kan e en bra ram för ett också exempel på hö kvalitet på arkitektur och/eller stadsbyande och bedöms sådant blandat och varierat stadsinnehåll och stadsliv. En näraliande jämförelse kan kunna ha oda möjliheter att nyttjas för att skapa en attraktiv framtida stadsmiljö. vara stadsdelen Möllevånen i Malmö, som har en liknande historisk bakrund och Annan stadsstruktur, bynader och anläninar anses kunna utöra en stor ida är en av de mest spännande och attraktiva stadsdelarna i Malmö. Där har under kulturmiljöresurs enom att de berättar om stadens historia, har od kvalitet på de senaste tio åren den månfasetterade miljön med butiker och retauraner rundat arkitektur och/eller stadsbyande, och bedöms kunna ha möjliheter att nyttjas för en positiv spiral som ökat inflyttninen av ynre som i sin tur attraherat andra. Den att skapa en attraktiv framtida stadsmiljö. sammanhållna stadsmiljön krin Möllevånstoret, också en sen 1800-talsstad, har bidrait till attraktiviteten. Inom området finns det dessutom stadsstruktur, bynader och anläninar som har ett visst värde för att berätta om stadens historia och därför anses kunna vara en viss Hamnprälad stadsdel kulturmiljöresurs. Dessa miljöer kännetecknas inte i första hand av od arkitektur, Närheten till hamnen är en tillån, den er stadsdelen en särskild stämnin. Istället men kan ändå i vissa fall vara intressanta att använda i den framtida stadsstrukturen. för att se hamnen som ett hinder för vattenkontakt skulle det kunna vara möjlit att ordna säkra förbindelsestråk mellan Söder och vattnet som dels visar hamnmiljön, Bereppet kulturmiljöresurs är eneröst såtillvida att de stadsstrukturer och bynader som listas på olika sätt kan bidra till en attraktiv framtida stadsmiljö. I Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 37

7 ånvinkels K K Norra Mölle Präst Enebors N Tvär Öv.Holl. Sadelmakare Tranemans Nytorsbacken Övre Nytors Inspekt. Olje ett fall kan det vara intressant att bevara en bynad intakt, i ett annat att fullfölja en påbörjad historisk stadsstruktur, medan det på ett tredje ställe kan vara acceptabelt att riva och bya nytt med inspiration från det amla. Avväninen mot andra intressen kommer att öras i den fördjupade översiktsplanen. I den framtida planerinen kan andra intressen än de som lyfts i detta PM prioriteras. I dessa fall är det viktit att kunna redovisa även de intressen som prioriterats bort samt hur avväninen ått till. Eventuellt ställninstaande till framtida skyddsbestämmelser örs ej i detta PM utan kommer att ske i arbetet med kommande detaljplaner med stöd i den fördjupade översiktsplanen Stadsstrukturer och bynader som bedömts kunna vara en framtidsresurs Stadsstrukturer och bynader som av arbetsruppen bedömts kunna vara kulturmiljöresurser är följande. Kulturmiljöanalysen ör en samlad bedömnin som inte nödvänditvis följer de olika bevarandeprorammen. Söders tidstypiska industri- och arbetarrutnätsstad från sent 1800-tal Den tydliaste stadsstrukturen som finns inom det studerade området är den rutnätsstruktur som lades fast i stadsplanen från 1876 och 1881 och som därefter har bebyts under flera årtionden. Den har ivit rundkaraktären åt Söder som en een stadsdel med kyrka, skola, service och handel och arbetser i flera stora industrier i och intill stadsdelen och är en mycket stor kulturmiljöresurs. Rutnätsstrukturen är också en vikti del av Helsinbor som Riksintresse. Grundläande för att bibehålla Söders innerstadskaraktär är att inte frånå rutnätsstadens principer med rätvinklit atunät, bebyelse i kvartersränsen, ett blandat innehåll, en varierad husutformnin, mänskli skala i atuplanet och butiker och service i atuplanet läns de viktia stråken. De bynader som finns kvar från sent 1800-tal är viktia för att åskådliöra den sena 1800-talsarbetarstadsdelen och bidra till denna stadskaraktär. De viktia bynaderna är: (inom Kulturmiljöanalysens område) Bostadshus från 1800-talet i Kvarteren Hannover, Kolonien och Söder väster om Carl Krooks Söders arbetarbebyelse är vikti att bevara som minne av Helsinbors industriella utvecklin, särskilt de få kvarvarande två- trevåninshusen som var den förhärskande bynadstypen. Kunälvs Köpine Tore ko Koral vs Visk Vanmans Traktörs Guldsmeds Visk Varbers Närlunda Skåne Skölden bors Bj.m. Hövitsmans Studie Munka Mal mö Klock are Apotekare Enebors Hand.- mans Direktörs Faktors Furutorps Olympiav Övre ånvinkels Hallb. Bere str. S:t Clemens Bom ränd Ålr Kulla Hebsackers Torn Munthe Kärnr Nedre ers off ri st Hästmöller Slottshas N Stor Norra Kolm.r Kuns Badhus Str. Manus Erikssons Vall Söders rutnätsstruktur från 1870-talet skulle kunna vara en mycket stor kulturmiljöresurs Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 38 Tullare. r p. Bro S:t Peders Sprin r Strand. Stall. Kons. Trapps Tor Stortoret Drottn. Östra Bille Hallb.tr. Maria Str. Marar.. Beraliden Bruks Himmelr.r ränden S Vall. Strand Stor Karls Beral Trädårds Prins Kristians T Röins Terminal Söder Bollbro Kalif. Vi sitörs N Eneborsv Gasverks Sämsk m. a tan Bjäre Bostadshus med butiker och industribynader av Söders ursprunlia karaktär läns Carl Krooks. Höra bilden visar en tobaksfabrik från 1903 Konsul Buntm. Mäster Palms Perssons Smedje Övre Kvarn- Universitetsen Ned. Holländare Siöcrona lins Wetter Carl Krooks Socker Nedre Nytors bruks Gas Adolfs Adolfs tor Kommiss Maister S Tvär verks För saml. Furutorps Rönnows Håkan Söderat. Sture Kristine illb undbers Bostadshus mm i Kv Hannover, Kolonien och Söder Kv. Kolonien Kv. Hermes Bred Kv. Castor o Pollux Kv. Hannover Kv. eda Bryare at. Sture. Adolfs Sturzen-Beckers Gåsebäcks Motor Kv. Italien Cinders Hantv.- Wieselrens- Hamntoret Höab.- Kunstoret Sundstoret Rådh.- toret Siöcronaen Kv. Spanien Kv. Irak Kv. Orienten Kv. Portual Västra Sand

8 toret Norra Mölle Präst Ö F ridh. Enebors Fäktmäst N Tvär Öv.Holl. Sadelmakare Tranemans Skos Ramlösa Tomte Klitter Skosfru Nytorsbacken Övre Nytors Tors Inspekt. e D Ö F ridh. Syd Fäktmäst Klitter Tors tan e D Skos Tomte Skosfru Östra Sand Drottn. Östra Bille Hallb.tr. Maria Str. Västra Sand Marar.. Beraliden stens Verkstads Olympiav Kv. Japan Kv. Persien Kv. Arabien Kv. Asien Himmelr.r Bruks Gasmästare Bynaderna utör en kulturmiljöresurs enom att vara de enda kvarvarande av de typiska bostadshus som bydes på Söder under expansionsåren Eftersom de är mycket viktia för berättelsen om Helsinbors historiska utvecklin och Söders karaktär av industriepokens stadsdel skulle de kunna utöra en mycket stor kulturmiljöresurs. Bynad i Kvarteret eda 2, Rönnows/ Bred Rönnows 2, Byår: 1904, Arkitekt: Ola Anderson, Bymästare: F.A. undren, Byherre: Skåne Hallands Utsädesaktiebola Uppfördes i ett av de kvarter som lats ut för laerbynader i stadsplanen från 1876 för Söder. Teelbynad i fyra våninar. Fasader i rött teel med putsade fält ovanför fönster på första och fjärde våninarna. Sockel i ljus puts. Entrén vetter mot Bred och är delvis ombyd, liksom fönstren, som ursprunlien var mindre och delvis täckta av fönsterluckor. Bynaden rymmer ida kontorslokaler. (Beskrivnin ur Stadsdelsanalys hamnen) Kunälvs ränden S Vall. Strand Stor Karls Ny Rååns Gås Kv. Karpen Studie Beral Köpine Sydhamns eb Inenjörs V Sandviks Munka Östra Sandviks Trädårds ä Kv. Hyacinten c Kv. Palmen västra k Kv. Palmen östra Öre s Verkmästare sunds Redare T Röins Terminal Skåne Prins Kristians Norra jun Tore ko Koral Söder Wiener i e Bollbro b vs Kalif. äc kskr oken Mal mö Rännarbanan Västra Vi Fridhems sitörs Förmans N Eneborsv Sämsk Klock m. are Gasverks Konsul a tan Bjäre Buntm. Mäster Palms Perssons Visk Vanmans Apotekare Smedje Tryckeri Viktoria Elinebersen Enebors Övre Flys. Freds Kvarn- Universitetsen Ned. Holländare Västra Tall Siöcrona are lins Östra Tall Wetter Carl Krooks Kv. Kolonien Kv. Hermes Bred övstien Kv. Castor o Pollux Ocean Kontorshus i kv eda vid Rönnows/Bred Socker Nedre Nytors bruks Barrstien Industri jun Traktörs Guldsmeds Direktörs Faktors Gas Kommiss Maister Rännar banan Adolfs Kapplöpnins Adolfs tor S Tvär Kv. Hannover verks Furutorps Strandbads Ryttare Visk Sture Varbers Kristine illb Sture. Sturzen-Beckers uville ca Säl Vide Kärr Hjorthorns Furu Gåsebäcks Ramlösa a Cours Motor Rönne Älv Vallmo Bäckamans Olje Cinders statio nsv. Miatorps Berz jusebäcks. Kristinelunds Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 39 Atlant För saml. Furutorps Rönnows Håkan Söderat. Nafta undbers Bryare at. Adolfs Kv. Italien Elinebersen Kunstoret Siöcronaen Kv. Spanien hamns Närlunda Kv. Portual Kontorshus i kv eda vid Rönnows/ Bred Kv. eda Kv. Irak Kv. Orienten Tidiare kafferosteri vid Bred Västra Sand Östra Sand leden Västra Sand stens Boreby Bynaden är en av de få kvarvarande bynaderna i kvarteren väster om järn från det sena 1800-talets industriepok och är mycket vikti för berättelsen om Helsinbors historiska utvecklin. Den arkitektoniska kvalitén är hö och den har också oda möjliheter att utnyttjas för att berika den framtida stadsmiljön. Bynaden skulle därför kunna vara en mycket stor kulturmiljöresurs Kafferosteri Bred 19 Byår: , Arkitekt: Mauritz S:son Claes, Byherre: Skånska Kaffe Aktiebolaet Uppfördes i ett av de kvarter som lats ut för laerbynader i stadsplanen från 1876 för Söder. Inrymde bland annat råkaffelaer, rosteri, plockninssal och kontor. Bynaden är ett fint exempel på stadsmässi nyklassicism i brun-rött helsinborsteel med delvis utsmyckad fasad. Två ordinära våninar följs av en mezzaninvånin som avslutas med en rundbåefris, varefter de översta våninarna tar vid. På 1970-talet tos ett större hål upp i fasaden på mezzaninvåninen. Ida sitter där ett fönsterband men bortsett från detta är fasaden välbevarad. (Beskrivnin ur Stadsdelsanalys hamnen) Bynaden är en av de få kvarvarande bynaderna i kvarteren väster om järn från det sena 1800-talets industriepok och är mycket vikti för berättelsen om Helsinbors historiska utvecklin. Den arkitektoniska kvalitén är hö och den har också oda möjliheter att utnyttjas för att berika den framtida stadsmiljön. Bynaden skulle därför kunna vara en mycket stor kulturmiljöresurs Verkstads Kv. Japan Kv. Persien Kv. Arabien Kv. Asien Gasmästare Ny Massodsleden Rååns Gås Kv. Karpen Sydhamns eb Inenjörs V Sandviks Östra Sandviks ä Kv. Hyacinten c Kv. Palmen västra k Kv. Palmen östra Öre s Verkmästare sunds Cistern Norra jun Wiener i e b äc kskr oken Rännarbanan Västra Fridhems Förmans Sydhamns Hand.- mans Hantv.- Wieselrens Höab.- Tryckeri Tidiare kafferosteri vid Bred Viktoria Flys. Freds hamnsviadukten Västra Tall are Östra Tall övstien Barrstien Industri jun Rännar banan Kapplöpnins Strandbads Ryttare Storm ca uville Säl Vide Kärr Hjorthorns Furu Ramlösa a Cours Rönne Älv Vallmo Bäckamans statio nsv. Miatorps Berz jusebäcks. Kristinelunds Boreby

9 ånvinkels K K Norra Mölle Präst Enebors N Tvär Öv.Holl. Sadelmakare Tranemans Nytorsbacken Övre Nytors Inspekt. Tretorns amla fabriksbynader från 1890 och Kv Hermes 11, Rönnows 6-10, Bred 7-11 Byår: 1890, Arkitekt: Ola Anderson / Mauritz Frohm, Moens Moensen, Bymästare: F.A. undren, Byherre: Konsul Olsson Första delen av aloschfabriken på Bred uppfördes som en fyra våninars mönstermurad bynad. Redan under 1890-talet bydes den ut i flera omånar. Den ursprunlia fabriken revs senare och daens bynad uppfördes på 1940-talet. Bynaden murades i helsinborsteel i sex våninar och fick 150 meter låna symmetriska fasader mot Bred och Rönnows. År 2000 invides Campus Helsinbor, som är en del av unds universitet, i det ombyda och renoverade kvarteret Hermes som även rymmer ett flertal företa. Ett nytt entréparti utformades mot den nyanlada Universitetsen i ljusul puts med stora fönsterpartier. Bynaden er ett slutet intryck både mot Bred och Rönnows. Fönster i reelbundna rader förstärker fasadens horisontalitet. (Beskrivnin ur Stadsdelsanalys hamnen) Bynaderna representerar den viktiaste kvarvarande industrimiljön i hamnen från det sena 1800-talets industriepok och ett av de viktia Helsinborsföretaen. Miljön är mycket vikti för berättelsen om Helsinbors historiska utvecklin. Den har också oda möjliheter att utnyttjas för att berika den framtida stadsmiljön. Bynaden skulle därför kunna vara en mycket stor kulturmiljöresurs Övre ånvinkels Gamla Tretornfabriken, ida Campus Helsinbor och kontorslokaler Hallb. Bere str. S:t Clemens Bom ränd Ålr Kulla Hebsackers Torn Skölden Kärnr bors Munthe Nedre r Bj.m. p. ers off ri st Hästmöller S:t Peders Slottshas Sprin Norra N Stor Kolm.r Kuns Hövitsmans Badhus Str. Manus Erikssons Vall r Strand. Stall. Kons. Trapps Tor Stortoret Drottn. Östra Bille Hallb.tr. Maria Str. Marar.. Beraliden Olympiav Himmelr.r Bruks Gamla Sockerbruket, nuvarande IKEA Huvudkontor, Kv Castor och Pollux, Sjö 1 Byår: , Arkitekt: Mauritz Frohm, Wikerstål arkitekter Byherre: Helsinbors Sockerfabriks AB, IKEA Helsinbors sockerbruk uppfördes i fyra våninar i både ult Röle-teel ( Olsasten ) och rödbrunt helsinborsteel ( Persasten ). Exteriören utformades i så kallad Rundboen-stil, en blandnin av förebilder från Bysans, romantik och italiensk unrenässans. Daens utseende är ett resultat av en enomripande ombynad för att inrymma Ikeas huvudkontor. Av exteriören är det lätt att utläsa vilka delar som är nya och vilka som är ursprunlia. Tilläen är utförda i svart korruerad minerit och ljus puts. Materialen bildar en tydli kontrast mot det ula telet, både avseende fär och struktur. (Beskrivnin ur Stadsdelsanalys hamnen) Bynaden är en av de få kvarvarande industribynaden i hamnen från det sena 1800-talets industriepok och är mycket vikti för berättelsen om Helsinbors historiska utvecklin. Den har också oda möjliheter att utnyttjas för att berika den framtida stadsmiljön. Bynaden skulle därför kunna vara mycket stor kulturmiljöresurs Kunälvs ränden S Vall. Studie Köpine Munka Tore ko Gamla sockerbruket, ida IKEA:s huvudkontor Strand Stor Karls Beral Trädårds Prins Kristians T Röins Terminal Koral Söder Bollbro vs Kalif. Mal mö Vi sitörs N Eneborsv Gasverks Sämsk Konsul Klock m. are a tan Bjäre Buntm. Mäster Palms Perssons Visk Vanmans Apotekare Smedje Gamla Tretornfabriken, ida Campus Helsinbor och kontorslokaler Skåne Övre Enebors Kvarn- Universitetsen Ned. Holländare Siöcrona lins Wetter Carl Krooks Kv. Kolonien Kv. Hermes Bred Kv. Castor o Pollux Socker Nedre Nytors bruks Traktörs Guldsmeds Direktörs Faktors Gas Adolfs Adolfs tor Kommiss Maister S Tvär Kv. Hannover verks För saml. Furutorps Furutorps Rönnows Håkan Söderat. Kv. eda Visk Sture Varbers Kristine illb undbers Bryare at. Sture. Adolfs Sturzen-Beckers Gåsebäcks Motor Kv. Italien Kv. Irak Cinders Hand.- mans Hantv.- Wieselrens- Hamntoret Höab.- Kunstoret Sundstoret Rådh.- toret Siöcronaen Kv. Spanien Kv. Orienten Närlunda Kv. Portual Västra Sand Östra Sand Västra Sand stens Verkstads Kv. Japan Kv. Persien Kv. Arabien Kv. Asien Gasmästare Tullare. Bro Gamla sockerbruket, ida IKEA:s huvudkontor Olje Kvickbron Kulturmiljöanalys H+ Helsinbor Rapport Sid 40 Redare Ocean Nafta hamns leden Mass Parapeten Atlant

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07

NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07 NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07 dnr 2013-00460-54 2013-06-07 Nuläges- och värdebeskrivningen är framtagen i samarbete med Stockholms

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del III VÄRLDSARV I SVERIGE Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER INLEDNING Förord Kommunstyrelsen i Västervik godkände 2010-05-10 en avsiktsförklaring

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer