BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Vinteraspen. Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING 769606-9744"

Transkript

1 Brf Vinteraspen ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret

2 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året till Styrelse och revisorer Ordinarie styrelseledamöter Bo Nyström, Ordf. Johan Andersson, V. ordf. Katarina Grip, Kassör Patrik Instedt Styrelsesuppleanter Dagmar Fuhrmann Birgitta Lennartsson Ordinarie revisorer Roland Svahn Revisorsuppleanter Laila Grönberg Valberedning Christina Löfmark Anna Engström Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. Medlemmar och hyresgäster har informerats om styrelsens arbete och verksamheten genom ett informationsblad, samt i förekommande fall via anslag i trappuppgångarna. Föreningens stadgar Föreningens stadgar registrerades hos PRV Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Ankungen 1. Byggnadsår På fastigheten finns två byggnader, innehållandes: Bostäder 1868 m 2 Kontor 118 m 2 2

3 Lager mm 44 m 2 Summa 2030 m 2 Fördelning bostäder 4st 31st 1 rum och kök 2 rum och kök Av samtliga bostäder är 30 upplåtna med bostadsrätt och 5 med hyresrätt. I fastigheten ingår också 11st parkeringsplatser för uthyrning. Kölista för lediga platser finns för föreningens medlemmar. Taxeringsvärde 2005 Föreningen är taxerad som hyreshusenhet, bostäder och lokaler. Värdeår Delvärde, kr Byggnader Bostäder Lokaler Totalt byggnader Mark Bostäder Lokaler Totalt mark Totalt tax. Värde Administration De företag och personer som försett föreningen med tjänster under 2005 är: Brandkontoret Driftia förvaltning Botema Fastighets AB Entex entrétextilier Renhållningsförvaltningen IL Recycling AB Stockholm Vatten Fortum UPC Fastighetsförsäkring Teknisk förvaltning och städning Ekonomisk förvaltning Entrémattor Sophantering Grovsopor och återvinningsstationer Vatten och avlopp Fjärrvärme Kabel-TV Leopold Nilsson har anlitats för snöskottning och sandning. 3

4 Löner och arvoden Inga arvoden och löner betalades ut under verksamhetsåret. Vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande: Tidigare års balanserade förlust Årets förlust på Årets avsättning till yttre fond Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Föreningens ekonomiska ställning Under förra året lades ett av lånen på ÖEB om med en lägre ränta som följd och samtidigt amorterades kr. I år har ytterligare ett mindre lån lagts om till rörlig och därmed lägre ränta. Den rörliga räntan möjliggör dessutom snabb avbetalning av lånet om föreningen framöver skulle få möjlighet till det. Detta tillsammans med tidigare besparingar bidrar till att föreningen i år gör ett positivt resultat före avskrivningar på kr. Betydelsen av detta är att föreningen för närvarande har en ekonomi i balans mellan intäkter och utgifter. Nästa lån förfaller i november 2007 och förhoppningsvis kan föreningen räkna med en något lägre ränta för det lånet, men med tanke på att räntorna långsamt är på väg upp är det oklart hur mycket kostnaderna kan minskas vid det tillfället. Vad som däremot står klart är att vårt tomträttsavtal förfaller i och med nästa år och därmed kommer tomträtten att under tre år framöver stegvis höjas till kr. Ärendet överklagades på central nivå och kommunen fick avslag på att ta ut en högre avgiftshöjning för bostadsrättsföreningar än för hyresfastigheter. Eventuellt kan kommunstyrelsen komma att besluta att sänka avgifterna till samma som för hyresfastigheter, vilket för Vinteraspens del skulle innebära en något lägre avgiftshöjning. Vad gäller detaljer i föreningens ekonomiska ställning ber styrelsen i övrigt att få hänvisa till resultat- och balansräkningen samt bifogade noter. 4

5 Föreningens övriga aktiviteter och planer Trädgårdsgruppen har under året sett till att vi fått en trevligare boendemiljö genom att organisera två arbetsdagar. Planteringarna har skötts om och buskar och träd ansats. Vi passade också på att göra oss av med en hel del gammal bråte från cykelrum och vindar. Uppslutningen har varit relativt god båda gångerna. Stormen Gudrun blottade en del brister på taken som under hösten resulterade i en något utdragen takreparation. Det hela avslutades som tur var innan snön kom. Föreningen har också valt att från och med 2006 reservera föreningens parkeringsplatser åt de egna medlemmarna. Även om det kändes svårt att säga upp de externa hyresgästerna kändes det ändå nödvändigt med tanke på den långa kötiden till en plats. Det har också tagit en del vällovliga egna initiativ i föreningen. Vinteraspen har fått sin egen sandlåda för föreningens yngsta medlemmar och källaren och städskrubben har snyggats upp lite grann. Vid föreningsstämman 2005 löper mandatperioden ut för föreningens nuvarande ordförande Bo Nyström samt ordinarie styrelseledamoten Katarina Grip. Nya styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning skall också utses. Ledamot Patrik Instedt och vice ordförande Johan Andersson har ett år kvar av sina respektive mandatperioder. 5

6 RESULTATRÄKNING Intäkter Nettoomsättning NOT Fastighetskostnader Drift NOT Fastighetsskatt Avskrivningar NOT Summa Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter NOT Räntekostnader och liknande resultatposter NOT Resultat efter finansiella poster Redovisat årsresultat

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT 6 Byggnader Inventarier och verktyg Mark Summa anläggningstillgångar Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar Interim fordran Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Insatser Upplåtelseavgift Föreningens fond för yttre underhåll NOT Bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Avsättning till yttre fond Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Danske Bank NOT Danske Bank Danske Bank Summa långfristiga skulder Leverantörer Skatteskulder Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder

8 SUMMA SKULDER / EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER ANSVARSFÖRBINDELSE INGA INGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Avskrivning av byggnad har skett med 1,0% av byggnadsvärdet. Avskrivning av inventarier har skett med 20,0%. Avsättning till yttre underhållsfond har gjorts enligt stadgarna med 0,3% av taxeringsvärdet. Fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2003: NETTOOMSÄTTNING NOT 1 Hyror bostäder Hyra lokaler Hyra P-platser Avgifter Övriga intäkter Summa intäkter DRIFT NOT 2 Lön / arvoden Föreningsavgifter Vatten Fjärrvärme El Renhållning Städning Snöskottning Reparation och underhåll Fastighetsskötsel Fastighetsförvaltning Kabel-TV Entréematta Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Övriga fastighetskostnader Hyresgästföreningen Främmande tjänster Föreningsmöten Gårdsutsmyckning

9 Summa övriga kostnader Ränteintäkter NOT 4 Ränteintäkter Räntebidrag Ränta skattekonto 5 0 Summa Räntekostnader NOT 5 Räntekostnader Bank/PG kostnader Summa Byggnader och mark NOT 3 Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Varav byggnad Varav mark Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Summa Fond för yttre underhåll NOT 6 Ingående värde Årets avsättning mot balanserat resultat Utgående värde Skuld till kreditinstitut NOT 7 Långivare Kapital Räntesats Villkorsändring Danske Bank ,45%

10 Danske Bank ,07% Danske Bank rörligt Summa Varav kortfristig del 0 Stockholm Bo Nyström Katarina Grip Johan Andersson Patrik Instedt Bifogas revisionsberättelse 10

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer