Fastighetsbolag väljer rätt för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsbolag väljer rätt för äldre"

Transkript

1 Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV) i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (HI) En rapport om hur HBV fastställt kriterier för upphandlade produkters användbarhet vid äldres kvarboende. Rapporten sammanställdes av Anne-Christine Ehn och Lena Cronstedt under perioden Faktagranskning av Elisabet Svensson

2 Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Syfte... 6 Metod och material... 6 Tillvägagångssätt... 7 Anpassning av äldres boendemiljöer... 7 Tillgänglighet billigare i längden... 9 Verktyg för tillgänglighetsanpassning Ombyggnadsregler Nybyggnation Utemiljö Parkering Carport Garageportar Fastighetsägarperspektivet Förutsättningar för uppmärkningen Gemensamma utrymmen Entré Dörrautomatik Passersystem, entré Sittplatser Hiss Cykel och barnvagnsförråd Avfallshantering Tvättstuga Tvätt och tork Torktumlare Strykbräda Tvätthoar Bokningssystem I bostaden Tamburdörr

3 Innerdörrar och trösklar Innerdörrar Trösklar Dörrtrycke Kapphyllor Fönster Kök Vitvaror Kyl och frys Spisar Ugnar Köksfläktar Timer eller spisvakt Diskmaskiner Skåp Vask och disklåda Köksblandare Köksbelysning Pappershållare Badrum Tvättställsblandare Tvättställsblandare med handfatspropp Dusch och badkarsblandare Duschhandtag Belysning Handdukshållare värmeslinga Sanitetsporslin och stöd WC stolar Armstöd/stödhandtag Tvättställ Tvättmaskiner och torkutrustning hemelektronik Pappershållare

4 Våtrumskassetter Elektricitet Resultat Slutsats Källor Sidor på nätet: Publikationer och trycksaker: Bilaga Avtalsområden

5 Sammanfattning Det finns många produkter på marknaden som är tillgängliga och användbara för alla och därmed kan underlätta kvarboende. Med kvarboende avses att äldre personer ges möjlighet att bo kvar i den egna bostaden istället för att flytta till någon form av institutionsboende. Husbyggnads-varor HBV Förening har genom sina ramavtal kunnat knyta leverantörer av många produkter till föreningen. Flera leverantörer har arbetat in kravbilden för tillgänglighetsprodukter i sitt ordinarie sortiment vilket gör att det finns bra produkter inom de flesta av de avtalsområden där HBV tillhandahåller ramavtal vilket gynnar kvarboendet. Det är dessa produkter har vi fokuserat på i detta projektarbete. HBV har en mycket liten möjlighet att påverka sina medlemmar i deras val av produkter för att öka bostadsbeståndets tillgänglighet. Det kan endast göras genom att tillhandahålla ramavtal med fokus på fastighetsägarperspektivet. De ramavtalsområden som tillhandahålls av HBV är framtagna genom önskemål från medlemmarna, i huvudsak kommunala bostadsbolag. Lagar och regler styr ny-, om- och tillbyggnad och måste följas av fastighetsägaren. För att underlätta för fastighetsägarna har HBV tagit fram kriterier för produkters tillgänglighet och användbarhet. Kriterierna är avsedda att användas vid upphandling av produkter och finns redovisade i denna rapport. HBV har märkt produkter i ramavtalssortimenten enligt dessa kriterier för att därmed tydligagöra vilka produkter som är bäst lämpade för att uppnå tillgänglighet och användbarhet och därmed underlätta kvarboende i egen bostad för äldre. Denna märkning finns tillgänglig på HBVs hemsida som information till fastighetsägare som är medlemmar i HBV. I samband med införande av en s.k. inköpsportal kommer märkningen att framgå i portalen. Då hänsyn måste tas till fastighetsägarnas perspektiv omfattas endast de fasta inventarierna i ett boende av kartläggningen. Lösa inventarier och produkter som främst används vid individuell anpassning av bostäder har inte tagits med eftersom dessa ligger utanför fastighetsägarens ansvarsområde. Exempel på detta kan vara inventarier som måste anpassas efter den boendes teknikförståelse, rörelseförmåga etc. och lösa inventarier som flyttbara dörrögon, flyttbara strömbrytare, ljuslister vid golv och flyttbara sprinkler. Dessa produkter saluförs endast i begränsad omfattning genom HBVs ramavtal och berörs inte i denna kartläggning. Uppmärkningen av produkter lämpade för äldres boende har genomförts på ramavtalens standardsortiment, varvid även de produkter som faller utanför fastighetsägarnas standardiserade normer märkts. Ett exempel på detta är toaletthandtag med led-dioder som lyser vid upptaget. Kartläggningen och uppmärkningen har enbart omfattat det produktsortiment som finns att tillgå genom HBVs ramavtal. Det innebär att det kan finnas bättre lämpade produkter att tillgå på marknaden men att dessa i så fall får anskaffas enligt gällande regler om direktupphandling. 5

6 Inledning Husbyggnadsvaror HBV Förening är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, till största del kommunala bostadsbolag. HBV har en roll som inköpscentral och arbetar sedan flera år med miljömässigt- och socialt ansvarstagande i sina upphandlingar av ramavtal. Inom området socialt ansvarstagande ryms projektarbetet som HBV genomfört tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet. Projektets syfte är att tydliggöra vilka kriterier som kan och bör ställas vid upphandling av produkter för att en bostadsmiljö som ska vara tillgänglig och användbar även för äldre. För att underlätta för HBVs medlemmar att hitta de produkter som är bäst lämpade för att en tillgänglig och användbar miljö även för äldre ska uppnås, har produkter som finns att tillgå genom HBVs ramavtal klassats enligt kriterierna. Lista över produkterna finns att tillgå för HBVs medlemmar på HBVs hemsida. Projektet har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Teknik för äldre, Syfte Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning och byggande med syftet att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och beaktande av den enskilda människans frihet (SFS 2010:900 kap 1 1). Byggnadsverk ska vid nybyggnad, ombyggnad och andra ändringar utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I lokaler dit allmänheten har tillträde (kan i bostadshus exempelvis gälla butiker) ska hinder alltid åtgärdas om detta med hänsyn tyll de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt (SFS 2010:900 8 kap 1 och 2 ). Med utgångspunkt i ovanstående behöver fastighetsägare kunna identifiera såväl produkter som underlättar efterlevnaden av lagens krav som produkter som går utöver lagens krav som t.ex. är särskilt lämpade för äldrebostäder. Projektet har fokuserat på att ta fram kriterier för produkters tillgänglighet som kan användas vid upphandling samt att tillämpa kriterierna på produkter som finns att tillgå genom HBVs ramavtal och genomföra märkning av dessa på ett lättförståeligt sätt. Genom att följa märkningen kan fastighetsägarna hitta produkter som är mer eller mindre bra utifrån tillgänglighetsperspektivet. Metod och material Projektet startades under hösten Stor del av den första tiden ägnades åt att kartlägga vilka lagar, regler och kravställningar som styr frågorna runt tillgänglighet och användbarhet av i första hand äldres boende. För detta har Hjälpmedelsinstitutet tillhandahållit en mängd broschyrer och hänvisningar till hemsidor. Utöver det har Nätverket för äldres boende bistått med en mängd frågeställningar och krav. Nätverket består av kommunala fastighetsägare i Stockholmsområdet samt SABO, Hjälpmedelsinstitutet och Äldreförvaltningen i Stockholm. 6

7 Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Stockholms stads fastighetsbolag för vård- och omsorgsfastigheter) har bistått med sina projekteringsanvisningar och information om hur de arbetar med tillgängligheten i bostadslägenheter. Studiebesök har genomförts i deras visningslägenhet. Vid genomgång av produktsortimentet har system för märkning diskuterats. Beslut att ta fram kriterier för märkning av produkterna enligt trafikljusprincipen togs under inledande skede. Grönt indikerar kriteriet för produkter som är mycket lämpliga, gult indikerar kriteriet för produkter som går att använda men det finns bättre alternativ och rött indikerar kriteriet för produkter är olämpliga att använda i bl. a. äldres boende. För att få fram märkning av respektive produkt har ett antal frågeställningar använts. Dessa har t.ex. varit: Hur ser förbättring av tillgängligheten för att underlätta kvarboende egentligen ut för en äldre människa? För vem ska befintliga bostashus förbättras/göras tillgängliga; en person som kan röra sig fritt, är synsvag, använder rollator eller rullstol? Ska man beakta personer som har försvagade muskler i händer och armar, svårt att lyfta armarna över huvudet? Hur kan HBV underlätta för medlemmarna att hitta vilka produkter som är lämpade? Tillvägagångssätt Varje produkt inom de avtalsområden HBV funnit relevanta har undersökts gällande kriterier för dess lämplighet ur perspektivet hur den kan uppfattas eller användas av kvarboende. Produkten får t.ex. inte vara för smal att hålla i (trycken, duschhandtag), för svåra att få grepp om eller att se, uppfatta eller förstå (blandarhandtag till tvättställ och diskbänkar, märkning av duschtermostater, beslag till lådor och skåp, porttelefon m.m.). Människor med nedsatt rörelseförmåga som har rollatorer/är rullstolsburna måste kunna använda produkterna varför inte bara produktens utformning utan också hur den placeras är viktigt. I ett första skede övervägde HBV att kartlägga produkterna utifrån statistik från leverantörerna på vilka produkter medlemmarna anskaffar från ramavtalen. Detta tillvägagångssätt var dock inte möjligt att genomföra då upphandlingar av ramavtal pågår kontinuerligt och leverantörerna varierar samt att inte alla leverantörer har en detaljerad försäljningsstatistik tillgänglig. Utformning av äldres boendemiljöer Vad behövs för att göra livet lättare för en människa som har tappat kraft, kanske både syn och hörsel, men som fortfarande vill bo hemma? Många av dessa bor i fastigheter som tillhör miljonprogrammet och byggdes mellan Vid denna tidpunkt 7

8 föreskrev inte gällande byggregler tillräckligt breda entrédörrar, hissar för att kunna komma in med rullstolar eller rollatorer. Tillgänglighet var inte påtänkt. Små åtgärder av fastighetsägaren kan innebära stora förbättringar och ha stor betydelse för om en person kan bo kvar i sin lägenhet vid en funktionsnedsättning. När en produkt som ska användas av boende ska upphandlas bör därför i princip alltid tillgänglighetsaspekter beaktas. Att tänka tillgänglighet är att tänka på möjligheten för hyresgäster med funktionsnedsättning att komma fram till entrén, uteplatser, källar- eller vindsförråd och tvättstuga m.m. Det är också att så långt möjligt utforma bostadslägenheter så att de fungerar så bra som möjligt för alla, samt så att anpassningsåtgärder för personer med nedsatt funktionsförmåga underlättas. Detta bör fastighetsägare fokusera på vid upprustning av byggnader, då vi tack vare vår nutida forskning klarar sjukdomar bättre och blir allt äldre. Enkla hjälpmedel som dörröppnare eller stadiga räcken vid entréer, bra belysning, möjlighet att förvara rollator och rullstol i anslutning till entrén m.m. gör att tillgängligheten ökar. Funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för att klara sig själv. Bostadsanpassning En person med nedsatt funktionsförmåga behöver ofta individuell anpassning av sin bostad. En sådan anpassning kan finansieras genom bostadsanpassningsbidrag. Bidraget söks av den boende hos kommunen. Bidrag ska avse åtgärder som gör det möjligt för sökanden att utföra primära boendefunktioner som att komma in och ut ur bostaden, sköta sin hygien, sova, äta, vila, laga mat, umgås etc. Vanliga bostadsanpassningsåtgärder är tröskel-borttagning, ombyggnad av badrum till duschrum och köksanpassningar. Bostadsanpassningsåtgärder kan även göras utanför bostadslägenheten. Exempel på sådana åtgärder är installation av dörröppnare, utjämning av nivåskillnader och uppsättning av ledstänger. Sådana åtgärder bör göras så att de även kan användas av andra boende. På sikt bör fastighetsägaren ta över ansvaret för åtgärderna t.ex. driftansvaret för dörröppnare. Det finns även bidrag att söka för återställning av bostadsanpassning om detta skulle vara önskvärt. Se vidare Lag (1992:1574) om bostadsanpassning m.m. samt Handboken om bostadsanpassningsbidrag, Boverket. Fler exempel på anpassningsåtgärder/tillgänglighetsförbättrande åtgärder Fastighetsägaren har inget ansvar för att vidta individuella anpassningsåtgärder men vad som är en individuell anpassningsåtgärd och vad som är en generellt tillgänglighets- 8

9 förbättrande åtgärd beror inte alltid på typ av åtgärd utan på i vilken situation åtgärden vidtas. (T.ex. borttagning av trösklar kan vara både bostadsanpassning och generell tillgänglighetsförbättrande åtgärd). Fastighetsägaren bör vid upphandling av produkter välja sådana som uppfyller lagkraven och som därutöver så långt möjligt inom ekonomiskt rimliga gränser förbättrar den generella tillgängligheten eller som underlättar anpassning. Om personen sitter i rullstol eller har rollator ska fasta inventarier i största möjliga mån sättas på en lägre höjd. Det ska vara lätt att nå ur en sittandes perspektiv. Det ska vara lätt att komma intill disklådor, toalettstolar och handfat. Trösklar ska tas bort helt och där de behövs i vanliga fall, sätts en infällbar släplist in i dörrarna (Tamburdörr). Det finns lister som klarar EI30, vilket räcker gott och väl för en klass 2-dörr (EI30). Anpassningen bör se helt annorlunda ut om den är gjord för en synsvag. Det som är viktigt är att exempelvis tryckknappar, hjälphandtag vid duschvägg är i kontrastfärg så att det är lätta att hitta vid behov. Toalettsitsen bör vara i avvikande färg, så att användaren inte sätter sig fel. Allmänbelysningen bör vara av mycket god kvalitet både i kök och badrum utan att vara bländande. Siffror på spisvred, termostatblandare och klockor bör vara av större och tydligare snitt. En annan typ av åtgärd är LED-belysning längs golv mot badrum som aktiveras med rörelsevakt när den boende kliver ur sängen för nattliga toalettbesök. Det finns även rörelsestyrd nattlampa eller lampa kopplad till kontakt som kan sättas var som helst och inte sitter fast i väggen (lösa inventarier). På detta sätt behöver inte den boende utsättas för onödig skada genom att falla eller gå in i möbler eller dörrposter. Om personen har reumatism eller är allmänt svag ska grepp på blandare för tvättställ och diskbänkar vara så pass långa och lätta att få grepp om så att de med lätthet kan användas av den boende. Handtag på dörrar och skåp bör inte vara för små eller för tunna. Det ska vara lätt att få grepp om dem. Dörrtrycken bör vara återfjädrande. Det ska vara lätt att komma in i klädkammare och skåp och framförallt: lätt att komma åt saker på hyllorna. Tillgänglighet billigare i längden Avfallshanteringen i en byggnad, hushållssopor och källsortering i olika fraktioner är enklare att lösa genom att anlägga underjordsbehållare eller sophus på gårdsmark än att ha invändiga sopnedkast. Dessa är svåra att nå för rullstolsburna. Renhållingen behöver inte ta sig in i källarplan för att hämta avfallet vilket är en arbetsmiljöfråga för den personalkategorin samt att fastighetsägarna får reducering av hämtningsavgifter vid enklare hantering. Dock bör tänkas på att sophus/underjordsbehållare inte ska anläggas mer än 50 meter från bostadshusets entré. Passersystem till tvättstugor och dörröppnare är produkter som installeras allt mer. Det förbättrar den generella tillgängligheten och gör att obehöriga hålls utanför bostadshuset. 9

10 Verktyg för förbättring av tillgängligheten Det finns ett bra verktyg som tagits fram av SABO och Hjälpmedelsinstitutet tillgänglighet i befintliga byggnader, förkortat TIBB. Verktyget är egentligen ett protokoll som fastighetsägaren lätt kan fylla i. Protokollet ger möjlighet att få överblick över gångvägar till entréer, entréer och dess närområde, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser alla delar av fastigheten där förbättringar hjälper de boende att komma fram lättare. Det behöver inte bara vara de med funktionsnedsättning som gynnas, även de med barnvagnar har svårt att komma fram på grund av för branta barnvagnsramper, höga kanter på gräsmattan eller att vilplanet utanför entrédörren är för litet. Det kanske saknas hiss i huset, portdörren är för tung eller att det inte finns sittplatser eller bänkar att sitta på när man är ute. Ombyggnadsregler Enligt bygglagstiftningen ska befintliga bostadshus som ska byggas om göras tillgängliga och användbara. Vid annan ändring i byggnad än ombyggnad ska själva ändringen uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. Enkelt avhjälpta hinder ska anhjälpas i publika miljöer i bostadshus. Exempel på en publik miljö i ett bostadshus kan t.ex. vara en butik. Ett byggnadsverk ska underhållas så att tillgängligheten och användbarheten i huvudsak bevaras. En anordning ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål beträffande tillgänglighet och användbarhet. Om det t ex finns behov av att bygga ramp i eller i anslutning till byggnad eller på tomt ska denna vara tillgänglig. De bör utföras enligt följande: Minst 2 m långa vilplan Höjdskillnad på högst 0,5 m mellan vilplanen Fri bredd på 1,3 m Minst 4 cm högt avåkningsskydd Ledstänger på sidorna Lutning högst 1:12 (helst 1:20) Kontrastmarkering i början och slut Se vidare bestämmelserna i BBR 3:1222, 3:1223, 8:2322 och 8:91. Hissar och befintliga dörröppnare ska hållas i gott skick. Med enkla åtgärder som förbättrar tillgängligheten kan bostäderna göras mer attraktiva för alla och kvarboende för äldre kan underlättas. Nybyggnation Vid nybyggnation ställer bygglagstiftningen och Boverkets Byggregler krav på tillgänglighet och användbarhet. Lagar och regelverk måste följas, men för att god tillgänglighet ska uppnås behövs också kunskap och förståelse för de funktionsnedsattas 10

11 behov. T.ex. de som behöver åka färdtjänst bör ha en bänk eller nedfällbart säte att vänta på i porten och färdtjänsten bör ha möjlighet att köra ända fram till porten. Bostad i byggnad med färre än tre våningsplan behöver inte vara tillgängliga med hiss. Om bostaden inte kan nås från marken ska dock byggnaden vara projekterad och utförd så att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet.(sfs 2011:338 3 kap 18). I trapporna ska första och sista steget ha en avvikande färg för att undvika att användaren missar var trappan börjar och slutar. Detta gäller inte enbart synsvaga då även barn har svårt med avståndsbedömningen. Ett greppvänligt trappräcke bör med tanke på äldre alltid finnas på ömse sidor vid trappor (krävs dock enligt byggregler endast vid ena sidan för trappor med högst tre sättsteg i icke publika miljöer) Trappräcket bör löpa förbi trappans början och slut med minst 30 cm. Räcket bör ha ett rundat avslut på vardera sidan för att undvika att någon fastnar och dessutom vara i kontrasterande färg mot omgivande väggar. Fastighetsägaren kan få mycket kunskap om vad som är tillämpligt genom Hjälpmedelsinstitutets webb-plats tillgangligtboende.se. På webb-platsen återfinns information som kan vara till hjälp i arbetet med att göra fastigheten tillgänglig. Här står det om funktionskrav och bygglagstiftningar samt förslag på lösningar för förbättrad tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet. Det finns även goda exempel på hur bostadsbolag har gjort och det går att få inblick i hur man kan tänka kring tillgänglighet vid nyproduktion. Utemiljö De flesta människor prioriterar utevistelse om de får välja. Våra första barndomsintryck brukar vara en doft eller ett speciellt ljud förknippat med utevistelser. Naturen med dess vegetation och vindens sus i buskar och träd har stor betydelse för människors välbefinnande. Det minskar stress, sänker blodtrycket, stimulerar fantasin och har en läkande och lugnande effekt. En god och trygg utemiljö höjer människors livskvalitet och bör definitivt ses som en tillgång. Det är en plats där boende kan umgås med andra och samtidigt få en naturupplevelse, frisk luft och solsken som så väl behövs för att tillverka en daglig dos D-vitamin. En tillgänglig utemiljö med väl avpassade sittplatser med vegetation som ett naturligt skydd mot väder och vind skapar en naturlig träffpunkt. Om det byggs lättframkomligt med gummiplattor runt lekplatser i stället för staket och djup sand, kan alla nå fram oavsett om de är barn, föräldrar eller morföräldrar. Även platser med trädgårdsbord och stolar bör vara lättframkomliga för den med gångsvårigheter, rullstol eller rollator. Dessa kan vara belagda med packat stenmjöl. Att det finns lekplatser ute för barn är inte konstigt. Däremot är det mer ovanligt men inte mindre viktigt med träningsplatser för äldre. Dessa ska vara åtskilda från lekplatserna med en egen plats då de inte är lekredskap. Det som är viktigt när en person blir äldre, oavsett rörlighetsgrad, är att fortsätta träna de stora muskelgrupperna: lår, mage, armar och rygg. Rörlighet i axlar och armar, i höftböjmuskeln och ben är också viktigt att hålla i gång. Till 11

12 detta finns det redskap för vuxna att tränaa på. (Cecilia Jensfelt Utomhusträning för äldre, HI) Parkering Parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från bostadens entré, (BBR 3:122) ). Eventuellaa bommar eller liknande ska kunna fjärrstyras från fordonet. Carport Minsta breddmått 3,9 meter Minsta breddmått 3,6 meter Breddmått < 3,6 meter Garageportar Minsta breddmått 3,9 meter Garageporten går uppåt med hjälpp av elektronik (fjärrstyrd från bil eller hand) Minsta breddmått 3,6 meter Garaget har slagdörrar utåt som kan fjärrstyras Breddmått <3,6 meter Garaget har uppåtgående dörrar/slagdörrar utan fjärrstyrning Fastighetsägarperspektivet Det finns otaliga sätt att öka tillgängligheten. Genom att tänka igenom vad som skulle kunna ändras på och genomföra kartläggning av tillgängligheten, får fastighetsägaren många uppslag på enkla lösningar. Här är några grundläggande tips: Utjämna nivåskillnader utanför/vid entrén. Installera dörröppnare till entrén. Rörelsestyrd belysning i trapphus ochh källare. Bygga om badrummen i lägenheternaa till större om möjligt, badkar ersätts med duschplats vid behov. Byta plats på tvättställ och toalettstol för att få ettt utrymme vid v sidan omm toalettstolen från båda håll. 12

13 Byta ut toalettstol till en med högre sits och armstöd. OBS! att a denna åtgärd ej gäller generellt. Bredda dörrhål till t ex badrum för lättare tillgänglighet med rullstol/rollator. Se till att det är förhållandevis lätt att flytta skåp i kök till höjdd så att de t.ex. blir lättt att nå från sittande (på skenor). Så även klädhängare och hatthylla i tamburen. Underlätta för de med gångsvårigheter i bostaden genom att ta bort trösklar. För huvuddelen av ovanstående förbättringsförslag finns produkter som kan användas i HBVs ramavtal. Värt att notera är också att många av ovanstående förbättringsförslagg för ökad tillgänglighet inte bara gagnar äldres boenden utan är tänkta att fungera även för t.ex. barnfamiljers behov. Förutsättningar för uppmärkningen Gemensamma utrymmen Entré Ett vilplan utanför en entré ska vara plantt och ha en svängradiee på minst 1,5 m. Det bör finnas skydd för väder och vind (s.k. vindfång) samt tak. Entrédörren ska vara försedd med dörrautomatik och passersystem om det behövs. Dörrautomatik - På ut och insida av entrédörr ska finnass en lättåtkomlig dörröppnare i avvikande färg. - Entrédörren ska hållas öppen så pass lång tid att en person i rullstol ellerr rollator ska kunna ta sig in och ut utan att känna stress (30 sek 45 sek) - Dörrautomatik ska vara placerad i lämplig höjd för att kunna nås från rullstol samt lätt att avläsa för synsvaga. Den får inte placeras för nära hörn för att nås från rullstol eller för nära öppnande dörr av säkerhetsskäl. Passersystem, entré - Dörren bör kunna öppnas med en upplåsningsenhet i form av bricka ellerr tag. - Passersystemet ska vara kopplad till låset så att det går att öppna med dörröppnare efter upplåsning Sittplatser I entréhallen ska finnas sittplatser för denn som behöver vänta i porten på t..ex. taxi, eller färdtjänst. En bra sittplats är t..ex. Nola Access som har ett bra armstöd med en bubbla på för att kunna skjuta ifrån vid uppstigning och har lätt framåtlutadd sits. God belysning gäller för samtliga plan. Sittplatsen ska vara hög nog för att en äldre person medd lätthet skaa kunna ta sig ur den. Sittplatsen ska ha stadiga armstöd med möjlighet att skjuta ifrån eller dra sig upp i stående ställning. 13

14 Sittplatsen ska vara vagt lutande framåt för att underlätta uppstigning Sittplatsen ska vara så utformad så att en person med rollator r medd lätthet kommer ända in till sitsen Sittplatsen har för låga alternativt för smala armstöd Sittplatsen har ingen lutning framåt för att underlätta uppstigning Sittplatsen är så konstruerad, medd exempelvis bredare betongfundament nedtill, att persone med rollatorer inte kommer ända fram Sittplatsen har inget armstöd Sittplatsen har bakåtlutande säte Sittplatsen har ett fundament som gör att det är svårt för person med rollator att sätta sig på sitsen På vardera plan ska det finnas våningssiffra för orienterbarhet. Trappan ska ha avvikande markeringar eller kulör på nedersta och översta sättsteget. Hiss Hissenss konsol ska ha tydlig märkning och tryckknappar i enlighet med SS-EN Se BBR 3:144. Då hissprodukter inte finns som avtalsområde har HBV inte markerat dessa. Det bör finnas fällbar sits i hissen om bostadshuset är högre änn fem våningar. Då urvalet av fällbara sitsar är litett har HBV valt att grönmarkera samtliga. Cykel- och barnvagnsförråd I bostadshusets entré eller i närheten av denna ska det finnas låsbart utrymme. Dessa förråd bör, förutom cyklar och barnvagnar, även hysa rollatorer och eldrivna rullstolar med möjlighet till rengöring och laddning. Kontakter placeras under strömställars ren cirka 100 cm över befintligt golv. Avfallshantering I eller i anslutning till byggnader skall finnas avfallsutrymmen som s kan nyttjas av boende och andra brukare. Utrymmen och anordningar för avfallshante ering skall vara anpassade till avfallets mängd och sammansättning samt till hanteringssystem och hur ofta avfall hämtas. (BFS 1995:17) De avfallshanteringssystem som våra ramavtalsleverantörer tillhandahåller är av typen fristående med lucka, semi-nedgräva ochh helt nedgrävda för utomhusplacering. 14

15 Kriterier för grön markering, avfallsbehållare: Höjd upp till avfallsöppning får ej vara högre än 940 mm Höjd upp till handtag max 1000 mmm Inget lock eller lätt öppningsbart lock Kriterier för gul markering, avfallsbehå ållare: Höjd upp till avfallsöppningens lägsta kant ej högre än 1050 mm Höjd upp till handtag max 1150 mmm Lätt öppningsbart lock utan vridanordning Kriterier för röd markering, avfallsbehå ållare: Höjd upp till avfallsöppningens lägsta kant högre än 1050 mm Höjd upp till handtag >1150 mm Lock med vridanordning som kräver kraft Tvättstuga I tvättstugan är det viktigt att ha ett halkfritt, lättstädat, golv. Tvätthoar ska inte ha skåp under utan medge att en rullstolsburen person kan komma näraa tvätthon. Av samma anledning bör tvätthoar vara grunda så att en person i sittställning lätt kan komma åt handtvätt på botten av tvätthon. Dörren till tvättstugan bör vara med glasöppning. Tvätt- och tork Tvättmaskiner bör vara maximalt 115 cm höga med tvättmedelsfack på framsidan utan sockel. Maskiner där tvättmedelsfacket sitter på ovansidan får inte vara högre än 112 cm och ska då placeras utan sockel. Vid automatisk tvättmedelsdosering spelar höjden ingen roll. De maskiner som har denna höjd eller mindre har markerats som fullt godtagbaraa (grönmarkerade). Samtliga tvättmaskinerr över dessa höjder har gulmarkerats. Om sockel måste till ska den inte i vara högre än 19 cm och sockel ska vara inräknad i angivenn maxhöjd. Kriterier för grön markering, tvättmaskiner: Maximalt 115 cm hög med tvättmedelsfack på framsidann Automatisk tvättmedelsdosering Frontmatad tvättmaskin Lättöverskådlig tvättprogram med ratt och display Handtvättprogram/snabbprogram Kriterier för gul markering, tvättmaskint ner: Maximalt 112 cm hög med tvättmedelsfack på ovansidann Frontmatad tvättmaskin Lättöverskådligt tvättprogram med ratt eller tydliga lättryckta knappar och display 15

16 Handtvättprogram/snabbprogram Kriterier för röd markering, tvättmaskit ner: Tvättmaskinen är högre än 115 cm Tvättmaskinen har tvättmedelsfackk på ovansidan i dennaa höjd För många tvättprogram (vilseledande) För liten textt för val av tvättprogramt Torktumlare Kriterier för grön markering, torktumlare: Frontmatad Lättöverskådligt torkprogram med ratt/tryckknappar och display d Något större text Snabbprogram Kriterier för gul markering, torktumlaret e: Frontmatad Lättöverskådligt torkprogram med ratt eller knappar med tydlig text och display Snabbprogram Kriterier för röd markering, torktumlart re: Frontmatad Torkprogram med tryckknappar eller touch-kontroll och display d Liten och mycket text Många olika program Strykbräda Bör vara väggfast med möjlighet att höja och sänka. Detta gör att enn rollator eller rullstol får plats intill eller under strykbrädan Helt väggfast utan möjlighet att höja eller sänka Vanlig stående strykbräda där du kan sänka till lagom höjd Tvätthoar Kriterier för grön markering, tvätthoar: Tvätthon ska vara monterad på sådant system att det är lätt att höjaa och sänka Tvätthon bör inte vara djupare än 40 cm 16

17 Tvätthon bör ha en lätt anordning för tömning av hon (t. ex. e vred) Det ska inte finnas något skrymmande under tvätthon, typ skåp eller trådbackar. Kriterier för gul markering, tvätthoar: t Tvätthon är fast på lagom höjd (exx genom fastsättning i vägg) v Tvätthon bör inte vara djupare än 40 cm Tvätthon bör ha en lätt anordning för tömning av hon (t. ex. e vred) Det kan finnas något skrymmandee under tvätthon, typ skåp eller trådbackar dock ej under tvätthon Kriterier för röd markering, tvätthoar: t Fast tvättho på höga ben Tvätthon är djupare än 40 cm Tvätthon har en anordning för tömning av hon (t. ex. vred) Skrymmande skåp eller trådbackar under tvätthon Bokningssystem HBV gjorde 2008 en test gällande bokningssystem för tvättstugor. Dessa bokningssystem kan även knytas till andra funktioner/allmänna ytor som t ex upplåsningsenhet till cykelrum. HBV testade dåvarande tre ledande på marknaden Aptus, A ELS-boka fler som kommit t.ex t och QT- system. De systemen finns fortfarande kvar tillsammans med några Electrolux system Vision och Assa Abloys ARX. Problemen kvarstår: Ingett av systemen fungerar helt funktionellt ur äldres synpunkt. Det är fortfarande förvirrande mycket information på en del av skärmarna vilkett gör att informationen är svårtolkad, skärmarna är för små, knapparna har för dålig/ingenn märkning. Då displayerna hinnerr slockna på grund av inaktivitett av användaren på grund av valsvårigheter, får användaren starta om från början. Detta har resulterat i att HBVV har valt att gulmarkera samtliga nuvarande system. Stor tydlig display med tryckknappar av större storlek Lättförståeligt system. Lätt att gå fram och tillbaka i menyerna och ändra när den boende behöver Mindre mängd text på varje sida som annars kan förvirraa den boende Tydligt bokningssystem av tvättstuga där det är lätt att see vem som bokat och tidpunkt för bokningen Sidan ska inte vara självstyrd utann sidan matas fram när användaren bekräftarr att den är klar Samtliga av dagens bokningssystem som dels HBV har testat och o dels som finns på marknaden i dag är gulmarkerade. 17

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit

BOKLOK FLEX KÖK. BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad HANDTAG IKEA BLANKETT. DISKBÄNK IKEA BOHOLMEN (ovanlimmad) LUCKA IKEA METOD, Veddinge vit KÖK BÄNKSKIVA IKEA PERSONLIG, ekmönstrad Fukt-, värme- och reptålig laminatbänkskiva som är lätt att rengöra. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt rengöringsmedel eller tvållösning. Eftertorka

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX INREDNING KÖK. IKEA FOLKLIG Induktionshäll med booster, svart. IKEA BEJUBLAD Ugn, vit glas

BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX INREDNING KÖK. IKEA FOLKLIG Induktionshäll med booster, svart. IKEA BEJUBLAD Ugn, vit glas BOKLOK FLEX RUMSBESKRIVNING FLEX Väggarna är vitmålade, i taket sitter vita gipsskivor och golven är av matt eklaminat. INREDNING KÖK METOD-köket är från IKEA och monteras med IKEA VEDDINGE vita luckor-

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) M. 5.6 RIKTLINJER FÖR BASANPASSNING AV BOSTÄDER Allmänt Riktlinjer för basanpassning av bostäder i Lomma kommun har fastställts av kommunfullmäktige. Basanpassning innebär att

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval

Stambyte. BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER. Standard & Tillval Stambyte BBrf Kälkbacken PRODUKTKATALOG - HYRESGÄSTER Standard & Tillval!1 DITT NYA BADRUM Era badrum byggdes i en tid när våra vanor kring personlig hygien såg annorlunda ut än idag. Framförallt duschar

Läs mer

BYGG FÖR ALLA. BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN. BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30

BYGG FÖR ALLA. BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN. BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30 Basutformning BASANPASSNING Antaget av HN 2002-11-27 Antaget av KF 2003-01-30 BYGG FÖR ALLA BASUTFORMNING AV LÄGENHETER och KOMMUNALA LOKALER KARLSKRONA KOMMUN 2005-03-21 1 Basutformade bostäder bättre

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2009-11-05 ALN-2009-0160 Thomas Eriksson Reviderad 2010-09-14 Reviderad 2012-06-21 Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Läs mer

Val och tillval till Golvläggaren

Val och tillval till Golvläggaren Val och tillval till Golvläggaren När du flyttar till en nybyggd lägenhet hos Stockholmshem är du garanterad en grundstandard med vackra parkettgolv och helkaklat badrum. För att göra inredningen lite

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET RUMSBESKRIVNING VÅRVETET UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på fasad Eluttag Belysningsarmatur på fasad Brevlåda ENTRÉ / UTEPLATS FRAMSIDA Betongmarksten 70x70 cm, grå Buskar,

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN [U K T S A ] T U N D ERLAG F Ö R F O R T S AT T D I A L O G VITA BJÖRN 1 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN Huset du bor i har stått i 50 år och behöver nu renoveras. Vi har tagit fram några förslag som

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus Entré (4,0 m2) Ytskikt Klinker vid entrén Konradsson Enjoy 330x330 Förberett för kapphylla Vägguttag (jordat, dubbelt) 2 st Vardagsrum (23,3 m2) Ytskikt Vägguttag (jordat, dubbelt) 6 st Mediauttag Trippel

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009

Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla Basutformningsprogram/utgåva 3/2009 Bättre för alla - version 3 antogs av kommunfullmäktige i Lund 2009-06-16 Bättre för alla - basutformningsprogram 3 Bättre för alla Förord Begreppen

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

HAGARKITEKTER. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - indsvåningen. DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER

HAGARKITEKTER. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - indsvåningen. DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERGRUPPEN ARKITEKTER k minibalkong indsvåningen. m skymtar på r fint ljusinfall. PARHUS - Skiss 2011-12-09 Perspektiv 3 - DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKTER B T: w DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKTER DEL I SÖDERRUPPEN ARKITEKT VAKSALA LUNDA,

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn

CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn CENTRUMLÄGENHET VID KÖPMANSGATAN 16 Mariehamn 2 rum & kök om ca 76 m² Centrumlägenhet i andra våningen omfattande kök, vardagsrum, sovrum, hall, förråd och badrum. Fastigheten och lägenheten är renoverad

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn

Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Centralt belägen aktielägenhet om 1 R+Kv 37 m 2 på Köpmansgatan 12 Mariehamn Presentation Trevlig och välplanerad etta i centralt och lugnt kvarter på Köpmansgatan 12 i Mariehamn. Bostaden inrymmer hall/entré

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

RUMSFUNKTIONSPROGRAM 1(7) Allmänt Rumshöjd i vistelserum skall vara min 2,7 m. RUMSFUNKTIONSPROGRAM Fönster Minst ett av fönstren i klassrum och grupprum ska vara öppningsbart. Öppningsbara fönster ska utrustas med säkerhetsbeslag.

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar.

Isolering: Träull, väggar 240 mm, tak 400 mm, 300 mm grundisolering cellplast. Utvändig belysning: Fasta väggarmaturer vid samtliga ytterdörrar. det enkla boendet. Ett hus att trivas i Det Enkla Boendet är ett hus på 103 kvadratmeter med en hög boendestandard, låg energiförbrukning och en oslagbar trivselfaktor. Huset är gediget byggt med noga

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2007-02-12 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011

Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011 Bättre för alla Basutformningsprogram Utgåva 2-2011 2 Bättre för alla - basutformningsprogram Bättre för alla Text: Bengt Ramde Layout: Kerstin Olsson Foto: Smålandsbilder Stadsbyggnadskontoret, augusti

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Planskisser och tekniska beskrivningar

Planskisser och tekniska beskrivningar Livskvalitet i Tylöskogen Planskisser och tekniska beskrivningar Bekvämt och exklusivt boende för dig som är 55+ Lägenhetsfakta I hela lägenheten ligger ett Kährs Verona 2-stavs ekparkettgolv, utom i hallen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen sm garage, balkng ch förråd ckså ska

Läs mer

Brf Skogsvåningarna. 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering

Brf Skogsvåningarna. 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering Brf Skogsvåningarna 4 ROK- Rumsbeskrivning, teknisk beskrivning samt beskrivning av tillvalshantering Sida 2 Rumsbeskrivning Inredarens val Kök Golv Lackad lamellekparkett, 3 stav, slipbar Köksstommar

Läs mer

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Objektbeskrivning Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Stockholm, Kista Sorögatan 117 Boarea: 80 m 2 Avgift: Utgångspris: 4 100 kr 1 500 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr 639 -använd länken i

Läs mer