M2009/1840/R

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M2009/1840/R"

Transkript

1 Remiss M2009/1840/R Miljödepartementet Rättsenheten Ämnessakkunnig Cecilia Giese Hagberg Telefon e-post Rättssakkunnig Susanne Gerland telefon e-post Miljöprocessutredningens slutbetänkande Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och en departementspromemoria med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar (Ds 2009: ) Remissinstanser: 1. Högsta domstolen 2. Svea hovrätt Miljööverdomstolen 3. Nacka tingsrätt Miljödomstolen 4. Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen 5. Växjö tingsrätt Miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt Miljödomstolen 7. Östersunds tingsrätt Miljödomstolen 8. Affärsverket svenska kraftnät 9. Banverket 10. Bergsstaten 11. Blekinge Tekniska Högskola 12. Boverket 13. Fiskeriverket 14. Försvarsmakten 15. Generalläkaren 16. Kammarkollegiet 17. Luftfartsverket 18. Lunds universitet 19. Länsstyrelsen i Dalarnas län 20. Länsstyrelsen i Hallands län 21. Länsstyrelsen i Jämtlands län 22. Länsstyrelsen i Jönköpings län 23. Länsstyrelsen i Skåne län 24. Länsstyrelsen i Stockholms län 25. Länsstyrelsen i Södermanlands län 26. Länsstyrelsen i Uppsala län

2 27. Länsstyrelsen i Västerbottens län 28. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 29. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 30. Naturvårdsverket 31. Post- och Telestyrelsen 32. Regelrådet 33. Riksantikvarieämbetet 34. Sametinget 35. Sjöfartsverket 36. Skogsstyrelsen 37. Statens energimyndighet 38. Statens jordbruksverk 39. Strålsäkerhetsmyndigheten 40. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 41. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 42. Tillväxtverket 43. Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03) 44. Transportstyrelsen 45. Uppsala universitet 46. Utredningen om översyn av lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05) 47. Vägverket 48. Landstinget Dalarna 49. Landstinget Skåne (Region Skåne) 50. Landstinget Västernorrland 51. Landstinget Västra Götaland (Västra Götalandsregionen) 52. Landstinget Östergötland 53. Norrbottens landsting 54. Arjeplogs kommun 55. Eda kommun 56. Gotlands kommun 57. Gällivare kommun 58. Gävle kommun 59. Göteborgs kommun 60. Haparanda kommun 61. Hudiksvalls kommun 62. Jokkmokks kommun 63. Kristianstads kommun 64. Kungsörs kommun 65. Lerums kommun 66. Lysekils kommun 67. Malmö kommun 68. Malung-Sälens kommun 69. Malå kommun 70. Mjölby kommun 71. Nynäshamns kommun 72. Ovanåkers kommun 73. Stockholms kommun 2

3 3 74. Storumans kommun 75. Sundbybergs kommun 76. Tierps kommun 77. Uppsala kommun 78. Umeå kommun 79. Upplands Bro kommun 80. Vallentuna kommun 81. Växjö kommun 82. Åre kommun 83. Örnsköldsviks kommun 84. Företagarna 85. Jernkontoret 86. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 87. LRF skogsägarna 88. Miljöförbundet Jordens vänner 89. Näringslivets regelnämnd 90. Plast- och kemiföretagen 91. Skogsindustrierna 92. Småkraftverkens Riksförening 93. Svensk Energi 94. Svensk Fjärrvärme 95. Svensk Vindenergi 96. Svenska Botaniska Föreningen 97. Svenska Naturskyddsföreningen 98. Svenska Torvproducentföreningen 99. Svenskt Näringsliv 100. Svenskt Vatten 101. Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) 102. Sveriges Fiskares Riksförbund 103. Sveriges Hamnar 104. Sveriges Kommuner och Landsting 105. Sveriges Ornitologiska Förening 106. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 107. Vattenbrukarnas Riksförbund 108. Världsnaturfonden i Sverige 109. Advokatfirman Åberg & Co AB 110. Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 111. Lagtolken AB 112. Mannheimer Swartling Advokatbyrå 113. SWECO 114. SweMin 115. Teknikföretagen 116. WSP Sverige AB 117. Återvinningsindustrins Service AB Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 13 januari Vi ser helst att vi får remissvaren i elektronisk form via e-post till och även en kopia av remissvaret

4 i wordformat till och för underlättande av arbetet med remissammanställning. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen till författningar och materialet i övrigt. Regeringen önskar även få remissinstansernas svar på följande frågor med anledning av förslagen i departementspromemorian rörande miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. 1. Är de föreslagna möjligheterna ändamålsenliga när det gäller att få länsstyrelsens bedömning av dels hur samrådskretsen bör avgränsas, dels vilken inriktning och omfattning miljökonsekvensbeskrivningen bör ha? 2. Har kravet avseende redogörelse för val av plats och de alternativa platser som har övervägts fått en ändamålsenlig avgränsning? 3. Kan en miljökonsekvensbeskrivning avseende ändring av en verksamhet, vilken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och för vilken det finns förutsättningar att bevilja ändringstillstånd, begränsas till att endast beskriva själva ändringen och dess påverkan på hela verksamheten utan att för den skull på nytt beskriva hela verksamheten? 4. Bör länsstyrelsen även fortsättningsvis besluta om att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken? 5. Finns det något skäl till att inte införa en möjlighet till samordnad prövning mellan miljöbalken och andra författningar? 6. I vilken omfattning ställer tillsynsmyndigheten krav på att det ska finnas en miljökonsekvensbeskrivning i anmälningsärenden (se 25 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 20 förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet)? Bör denna möjlighet finnas kavar? 7. Är övergångsbestämmelserna ändamålsenligt utformade? 8. Finns det någon tillsynsmyndighet som behöver underrättas enligt 6 kap. 11 första stycket miljöbalken enligt 1 b farledslagen? 9. Har de omskrivna paragraferna i de andra författningarna med nya hänvisningar till 6 kap. miljöbalken fått en riktig och ändamålsenlig utformning? Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Remissvarens disposition bör ansluta sig till dispositionen av betänkandet och departementspromemorian. Betänkandet och departementspromemorian finns tillgängliga på regeringens hemsida, 4

5 Denna remiss kommer också att sändas ut i pappersformat. Inför det utskicket kommer departementspromemorian att bearbetas redaktionellt och tryckas. Den får sitt Ds-nummer i samband med tryckningen. I en senare separat remiss kommer en promemoria med förslag till ändringar i förordningen (1998: 905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Den remissen beräknas kunna sändas ut i början av Frågor under remisstiden kan ställas till Cecilia Giese Hagberg tfn (Rättsenheten), Susanne Gerland tfn (Rättsenheten) och Claes Pile tfn (Enheten för hållbar utveckling) vad gäller frågor om miljökonsekvensbeskrivningar m.m. samt Ingela Sundelin tfn (Rättsenheten) vad gäller frågor om områden av riksintresse. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens broschyr Svara på remiss. Hur och varför?. Broschyren kan beställas från Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Information Rosenbad, Stockholm eller hämtas från nätet: 5 Egon Abresparr Rättschef Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

den. 11 maj ge- Inom. Remissmöte ni kan nås. Det och. Remiss och inbjudan. till remissmöte (SOU. BAT-slutsatser.

den. 11 maj ge- Inom. Remissmöte ni kan nås. Det och. Remiss och inbjudan. till remissmöte (SOU. BAT-slutsatser. Remiss och inbjudan till remissmöte 2012-04-12 M2012/1005/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 111 Alternativt förslag till genomförande av industriutsläppsdirektivet

Läs mer

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft 8 Regeringskansliet Remiss 2017-06-29 Dnr M2017/01639/R Miljö- och energidepartementet Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Remissinstanser 1. Riksdagens

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remiss 2017-09-04 M2017/01633/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Andreas Kannesten Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remissinstanser

Läs mer

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Remiss 2017-11-14 M2017/02785/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Linn Åkesson 08-405 84 59 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Remiss 2018-08-08 M2017/02054/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Gruppchef Landmiljö Magnus Bergström 08-405 28 47 magnus.bergstrom@regeringskansliet.se Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Remiss 2018-09-24 M2018/01322/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet, Natur- och kretslopp Johan Fallenius Ankn. 51349 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds-

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering e Regeringskansliet Remiss 2018-07-03 N2018/03415/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Ludvig Lundgren 08-405 32 57 ludvig.lundgren@regeringskansliet.se Betänkandet En utvecklad översiktsplanering

Läs mer

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) _, R E G ER I N G S KAN S LI E T Remiss 2016-10-18 1\12015/04128/~lll Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Linnea Rosenlöf Telefon 08-405 37 89 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun.

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun. 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-03 12019/01357/E Infrastrukturdepartementet Energienheten Andreas Kannesten 08 405 14 98 Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget Remissinstanser 2030-sekretariatet Arvidsjaurs

Läs mer

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Konsultation i frågor som rör det samiska folket Remiss 2017-09-21 Ku2017/01905/DISK Kulturdepartementet Konsultation i frågor som rör det samiska folket Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen 2 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Remiss 2019-01-09 N2018/05882/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Ludvig Lundgren 08-405 32 57 ludvig.lundgren@regeringskansliet.se Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU

Läs mer

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remiss 2019-04-24 M2019/00862/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Conny Hägg 52190 0703776701 Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remissinstanser AB SVAFO Affärsverket

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Remiss 2019-06-20 Ku2019/01308/RS Kulturdepartementet Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Remissinstanser 1 Affärsverket svenska kraftnät 2 Álbmut 3 Amnesty

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning Remiss 2018-0 6-2 0 M2017/03195/Me Miljö - och energidepartementet Miljöprövningsenheten Astrid Öfverholm 08-405 81 03 astrid.ofverholm @ regeringskansliet.se Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget

Läs mer

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Remiss 2016-12-02 M2016/00838/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Lina Oskarsson lina.oskarsson@regeringskansliet.se 08-405 53 72 Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-25 12019/01809/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

Läs mer

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter Remiss 2019-06-10 I2019/01058/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Ämnesråd Stefan Andersson 08-405 34 30 070-220 95 14 Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10)

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10) e Regeringskansliet Remiss 2018-03-26 Fi2018/00966/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Kansliråd Henrik Källsbo 08-4054350 lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam

Läs mer

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1 Bilaga 1 85 Bilaga 1 86 Bilaga 1 87 Bilaga 1 88 Bilaga 1 89 Bilaga 1 90 Bilaga 1 91 Bilaga 1 92 Bilaga 1 93 Bilaga 1 94 Bilaga 1 95 Bilaga 1 96 Bilaga 1 97 Bilaga 1 98 Bilaga 1 99 Bilaga 1 100 Bilaga 1

Läs mer

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss 2018-12-20 Ju2018/05292/L4 Justitiedepartementet Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) ABB Affärsverket Svenska kraftnät Arboga kommun Business Sweden

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

8 Regeringskanslie1. Remissinstanser

8 Regeringskanslie1. Remissinstanser 8 Regeringskanslie1 Remiss 2018-04-04 M2017/01115/1Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Martin H Larsson Tel. 08-405 8988 E-post martin.h.larsson@regeringskansliet.se Ekologisk kompensation.

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Promemoria 2017-10-13 N2017/01927/TS Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Anna Ullström 08-4058446 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Remissinstanser

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Remiss 2018-03-09 Fi2018/01103/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Departementssekreterare Henrik Kjellberg 08-405 87 65 Promemoria om En ny

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren Remiss 2018-03-19 M2018/00852/R Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Charlotta Broman 08-405 19 76 070-655 19 76 Rättssekretariatet Linn Åkesson 08-405 84 59 076-127 67 58 Promemoria om Mer

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) Remiss 2018-12-06 U2018/04219/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Lisa Midlert 08-405 99 91 lisa.midlert@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska

Läs mer

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8) Remiss 2019-03-07 Ju2019/00886 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Johanna Spanne 08-405 38 52 0730-79 99 61 Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9) e Regeringskansliet Remiss 2019-03-05 N2019/00699/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Roger Lind 08-405 99 61 roger.llnd@regeringskansliet.se Betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remiss 2016-12-14 M2016/02523/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Malin Johansson Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remissinstanser 1 Bolagsverket 2 Domstolsverket

Läs mer

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Remiss 2016-07-15 M2016/01874/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Ulrika Gunnesby Telefon 08-405 22 46 Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Läs mer

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Remiss 2017-08-30 S2017/04697/FS Socialdepartementet Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Remissinstanser 1 Justitiekanslern (JK) 2 Förvaltningsrätten i Stockholm 3 Domstolsverket

Läs mer

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster Remiss 2018-06-19 M2018/01630/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Vattenmiljö Ämnesråd/Gruppchef Annika Nilsson 08-405 3880 072-5110005 Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU

Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU e Regeringskansliet Remiss 2018-06-01 N2018/02915/BB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Departementssekreterare Danielle Zachrisson 08-405 39 04 Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) e Regeringskansliet Remiss 2018-09-14 Fi2018/02531/0U Lantmäteriet 20113-09- 18 \nk \61.,- l~_l_~/~~~ onr:........... Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Läs mer

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remiss 2018-01-30 U2017/05010/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remissinstanser

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remiss 2017-06-19 Ju2017/05495/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Ia Hamlin 08-405 51 37 Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remissinstanser 1 Riksdagens

Läs mer

Strandberg Gunnel/Huvudkontoret Kansli- och informationsenheten /F.Öitin J 20.11-04: f8, <~i

Strandberg Gunnel/Huvudkontoret Kansli- och informationsenheten /F.Öitin J 20.11-04: f8, <~i r-l!)lua I ;pr l ILANDSTINGET D~~ Strandberg Gunnel/Huvudkontoret Kansli- och informationsenheten /F.Öitin J 20.11-04: f8,

Läs mer

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m. Karin Sjökvist (Miljödepartementet)

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m. Karin Sjökvist (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Visby den 5 juli 2012 Lena Ek Karin Sjökvist (Miljödepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.

SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Remiss 2018-02-06 S2018/00262/FS Socialdepartementet SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Svea hovrätt (Patent- och marknadsöverdomstolen)

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

REG ER! NG SKANSLIET

REG ER! NG SKANSLIET $ Remiss REG ER! NG SKANSLIET 2019-01-21 Dnr M2019/00i 16/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig

Läs mer

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) Remiss 2017-01-18 M2017/00026/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) Remissinstanser 1 Affärsverket svenska

Läs mer

Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36) Remiss 2019-06-28 Fi2019/02525/S1 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Tove Berlin Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) Remiss

8 Regeringskansliet. Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) Remiss 8 Regeringskansliet Remiss 2019-02-18 U2018/04684/UF Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och folkbildning Kansliråd Petra Capelle 08-405 48 59 Remittering av betänkandet Att förstå och

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00594/Ke

Remissinstanser. Remiss M2017/00594/Ke Remiss 2017-03-15 M2017/00594/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Stina Andersson stina.andersson@regeringskansliet.se Tel: 08-405 13 40 Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: - Förbättrad

Läs mer

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) Remiss 2018-06-28 Fi2018/02431 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Torkel Winbladh torkel.winbladh@regeringskansliet.se 08-405 82 19 Med tillit växer handlingsutrymmet

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor

Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor e Regeringskansliet Remiss 2017-12-21 N2017 /03200/SUBT Näringsdepartementet Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor Remissinstanser 1 Justitiekanslern 2 Svea hovrätt 3 Göteborgs tingsrätt 4 Luleå tingsrätt

Läs mer

M2016/02191/Nm

M2016/02191/Nm Remiss 2017-01-27 M2016/02191/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Caroline Dickson 08-405 21 16 Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Remiss 2019-02-28 U2019/00243/S Utbildningsdepartementet Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Remissinstanser Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Barnombudsmannen Boxholms

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remiss 2019-05-31 S2019/02078/FS Socialdepartementet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remissinstanser Akademikerförbundet

Läs mer

Betänkande: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

Betänkande: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) Remiss 2018-03-22 N2018/01263/BB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för bostäder och byggande Sofia Wellander 08-405 93 43 Betänkande: Effektivare energianvändning (SOU

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Remiss 2018-07-06 Ju2018/03485/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap Ju/L4 Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Remiss 2018-06-21 M2018/01858/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Elisabeth Lidbaum Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Läs mer

Remiss. Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Remiss. Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården d Regeringskansliet Remiss 2018-02-20 S2018/01188/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Christina Fredin Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården Remissinstanser: 1 Riksdagens

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. Remiss 2018-08-24 S2018/03762/FS Socialdepartementet Remiss av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. Remissinstanser ApoEx AB Apotea AB Apotek Hjärtat

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remiss 2019-03-05 N2019/00192/D Näringsdepartementet Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remissinstanser AB Volvo Affärsverket

Läs mer

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Remiss 2019-02-13 Ju2019/00404/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) Remiss 2018-06-29 Ku2018/01470/KO Kulturdepartementet Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) Remissinstanser 1 Alvesta kommun 2 Askersunds kommun

Läs mer

N2016/05385/FJR

N2016/05385/FJR Remiss 2016-08-25 N2016/05385/FJR Näringsdepartementet Enheten för fiske, jakt och rennäring Bilge Tekin Befrits Telefon 08-405 28 37 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27) Remissinstanser:

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

2% M. Regeringskansliet. Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Kommerskollegium. Skatteverket Fi2016l04305/S2

2% M. Regeringskansliet. Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Kommerskollegium. Skatteverket Fi2016l04305/S2 I? Regeringskansliet Remiss 2016-12-08 Fi2016l04305/S2 BOPIEJ»,hi K Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Rättssakkunnig Linnéa Westman 08-405 99 67

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Remiss 2017-10-30 S2017/05519/FS Socialdepartementet Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Remissinstanser 1 Kammarrätten i Stockholm 2 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

9 Regeringskansliet. Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska

9 Regeringskansliet. Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska 9 Regeringskansliet Remiss 2019-05-31 S2019/02078/FS Socialdepartementet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska Remissinstanser

Läs mer

Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01) Remiss 2019-06-03 UD2019/ 07660 Utrikesdepartementet Enheten för främjande och hållbart företagande, Export- och investeringsfrämjande Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt

Läs mer