framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40"

Transkript

1 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014

2 Sida 2 av 40

3 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad service till forskare från hela Sverige som vill utnyttjaa BBMRI.se nationella storskaliga biobanksfacilitet. -Nationellt samordnat stöd till landstingsbaserad biobanksverksamhett inom kliniskk laboratoriemedicin, med en majoritet av svenska landsting som avnämare. -Hög produktivitet inom infrastrukturell forskning, dvs forskning inomm hur biobanker kan användas, i synnerhet om i) etiska och juridiska aspekter på biobanksverksamhet ii) kvalitet av prov och provanalyser iii) datahantering inom biobanker och register samt iv) översiktsartikö klar och undervisning, inkluderande fortsatt hög aktivitet för utveckling av internet-baserade forskningsresurser. -Delaktighet som medsökande och partner i ett flertal biobanksbaserade projekt finansierade av andra anslagsgivare, exempelvis EU, VINNOVA, NordForsk och andra VR-anslag. BBMRI..se har också kunnat göra mycket stora framsteg internationel lt, såväl på nordisk, europeisk samt internationell nivå. BBMRI.se var den första nationella biobanksplattformenn inom BBMRI, men idag har ett 15-tal länder lanseratt motsvarande nationella BBMRI-infrastrukturer (BBMRI.fi, BBMRI..it, BBMRI.de, BBMRI.nl etcetera) och denna process har haft en avgörande betydelse inför bildandet av den europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC. BBMRI.se blevv under 2014 utsedd till en av 4 noder i ett Europeisktt BBMRI-ERIC-center för etiska och legala frågor om biobanker. Ett annat exempel på vår höga internationell profil är vårt medlemskap, inklusive styrelseordförandeskap, för det WHO-koordi inerade internationella biobanksnätverket BCNet (Biobank & Cohort Network). Vi deltar också som partner i ett mycket stort antal internationella biobanksprojekt, i synnerhet på EU-nivå. Sammanfattningsvis kan sägas att BBMRI.see i allra högsta grad uppfyller målet att stödja svensk medicinsk forskning och utveckling av den för forskningen väsentligaa biobanksinfrastrukturen, både på nationell och internationell nivå. Stockholmm Joakim Dillner, Föreståndare Sida 3 av 40

4 Innehållsförteckning 1 ORGANISATION NATIONELL BIOBANKSFACILITET: SVENSK STORSKAL LIG BIOBANK STÖD TILL NATIONELLTT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISKK LABORATORIEMEDICIN ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BAKGRUND... 5 INFORMATIONSSPRIDNING STYRELSE... 6 NODSAMORDNARE tillika Ledamöter i Nationellt samordningsråd... 6 SCIENTIFIC ADVISORY BOARDD (SAB)... 7 EKONOMISK REDOVISNING... 7 Rapportering för WP2,, Sammanfattning... 8 BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik Utbildning/konferenser VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive( nya grupper) Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning, inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/ /fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/ellerr nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen Sida 4 av 40

5 1 ORGANISATION (WP1) 1.1 BAKGRUND BBMRI..se har under året varit uppbyggt i ett t antal avdelningar (arbetspaket/work k packages (WP)). Denna struktur är densamma som vi har använt inom BBMRI EU. Det finns bara en skillnad och det är att det i Sverige också funnits ett arbetspaket, WP6, för storskalig provmottagnip ing, lagring och framplockning av prover (Se Tabell 1). Liknade WP-struktur användss inom ett flertal andra nationella biobanksinfrastrukturer, som BBMRI.no (Biobank Norway) och BBMRI.fi. Varjee arbetspakett har ett nationellt uppdrag att ge service till t forskare från hela landet utan hänsyn till derass hemort. För ett flertal av arbetspaketen innefattade detta ävenn att bedriva verksamhet vid flera orter över hela landet. Tabell 1 Organisation med Arbetspaket som använts fram t.o.m Arbetspaket Uppgift Leds från Ledare WP 1 Projektledning och samordning KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) WP 2 Populations-baserade biobankskohorter Umeå Göran Hallmans WP 3 Klinisk biobanksverksamhet KI Joakim Dillner WP 4 Analys av biobanksprov v Uppsala Ulf Landegren WP 5 Biobanksinformatik KI Loreana Norlin WP 6 Storskalig nationell service för provmottagning, lagringg och framplockning av prover KI Mark Divers WP 7 Etiska och rättsliga r frågor Uppsala Mats G Hansson WP 8 Finansiering och innovation KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) 1.2 INFORMATIONSSPRIDNING En viktig del av BBMRI.se utbildningsuppdrag genomförs genom konferensen HandsOn: Biobanks som avser att på ett praktiskt sätt lära ut hur man använder biobanker. Vi ordnade den första HandsOn: Biobanks konferensen i Uppsala 2012, då mer än 400 personer från 277 länder deltog. Vi var medorganisatör för HandsOn: Biobanks som arrangerades i Nederländerna, med BBMRI.nl som huvudarrangör års upplagaa av Hands:On Biobanks arrangeradess i septemberer 2014 i Helsingfors, med BBMRI.fi som huvudarrangör och med BBMRI.se som medarrangör. Vår hemsida är också ett mycket viktigt redskap för att tydligt visaa upp vilken service som vi kan hjälpa tilll med. Sida 5 av 40

6 Nyhetsbrevet biobank SWEDEN publiceras med minst 4 nummer/år och o sänds ut till >2000 personer både i Sverige och internationellt. Under 2014 fortsatte BBMRI.se att genomföra webinarerr för att sprida kunskap omm intressantaa biobanksaktiviteter via video. Webinarerna var mycket uppskattade och efterfrågade. 1.3 STYRELSE 6 styrelsemöten har hållits under Styrelsen har under 2014 bestått av: T.f. Styrelseordförande: Mats Karlsson, Örebro Universitet Ledamöter: Anu Jalanko, BBMRI.fi Åke Lernmark, Lunds universitet/vr Bertil Lindahl, Uppsala universitet/skl Jan Forslid, Stockholms Läns Landsting Johanna Adami, Vinnova Mari Westin, Novartis Sverige 1.4 NODSAMORDNARE tillika Ledamöter i Nationellt samordningsråd Ledamöter till BBMRI.se nationella vetenskapliga samordningsråd nominerades 2009 av de medicinska universitetens rektorer. Rådet avsågs vara en viktig kanal för kommunikation mellan BBMRI..se och respektive universitet samt för att ge konkreta råd för uppbyggnadd av BBMRI..se, i synnerhet nationell spridning vid uppbyggnadd av BBMRI.se-noder som ger service samt främjande av nationelll användning för såväl nsättning som uttag. Under 2013 inrättades en ny funktion i BBMRI.se organisation, nämligen Nodsamordnare. Dessa har ett ansvar för att samordna BBMRI.se servicee vid varje deltagande universitet ochh nomineras av respektive universitet. Nodsamordnarna har spelat en viktig roll även under De flesta universitet utsåg samma person till Nodsamordnare som man tidigare utsetts till medlem m i Nationellt Samordningsråd. Eftersom det Nationella Samordningsrådets uppgifter överlapparar med Nodsamordnarnas uppgifter så har nodsamordnarna under 2014 även betraktats som ledamöter i det Nationella Samordningsrådet och idag finns detta även formellt bekräftat av partners och Styrelsen. De experter (arbetspaketsledare) som leder det operativa arbetet med att erbjuda e BBMRI.se service har regelbundet sammanträtt tillsammans med nodsamordnarna i ett utvidgat nationellt samordningsråd. Dessutom har Sonja Eaker, representant för NBR, ingått. De Nodsamordnare som nominerats av universiteten och utsetts av styrelsen är: Umeå: Göran Hallmans Uppsala: Anna Beskow Örebro: Mats Karlsson Linköping: Lena Thunell Göteborg: Göran Larsson Lund: Peter Nilsson För Karolinska Institutet (värduniversitet) är föreståndaren med automatik Nodsamordnare (Specificerat i BBMRI.se Beslut och Delegationsordning). Sida 6 av 40

7 1.5 SCIENTIFICC ADVISORY BOARD (SAB) Styrelsen har i enlighet med villkoren utsett en internationell rådgivande kommittéé SAB. Ledamöterna är internationellt erkända experter inom biobanksområdet och är intee verksammaa i Sverige. Följande personer ingår: Ordförande: Gert-Jan B. van Ommen Professor, chef för Department of Human Genetics of Leiden University Medical Center (LUMC), föreståndare BBMRI.nl Kristian Hveem Professor, HUNT forskningssenter, DMF, Norges N teknisk- naturvitenskapelige universitet, föreståndare BBMRI.no Fay Betsou Chief Biospecimen Science, Integrated Biobank of Luxembourg Alison Spaull Executivee director, Canadian Partnership for tomorrow Project Marianne K. Henderson, President ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), USA 1.6 EKONOMISK REDOVISNING I bilaga 1 finns det ekonomiska utfallet för VR-anslaget under hela anslagsperioden , den fullständiga listan på all inköpt utrustning under samt ett diagram d som m visar hur BBMRI.se användaravgifter för erbjuden service har ökat över tid. 2 NATIONELL BIOBANKSFACILITET: SVENSK STORSKALIG BIOBANK I BBMRI.se nationella biobanksfacilitet kan forskare från hela landet deponera prov och forskare från hela världen kan vända sig dit förr att få tillgång till prov. I alla olika biobanksprojb ekt insamlats materialen enligt samma internationellt harmoniserade kvalitetsstandarder för provhantering och datainsamling. Nuvarande facilitet beräknas ha en kapacitet om cirka 16 miljoner prover och kommer att fylla BBMRI..se behov av lagring av storskaliga nationella studier för de närmaste åren. Ett viktigt led l i implementeringen har varit att skapa skalbar kapacitet som vi kan ökaa stegvis genom ständiga processförbättringar. 3 STÖD TILLL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN Klinisk cytologi Sedan tidigare erbjuder BBMRI.se stöd för ett nationellt samordnat sparande av de prover som tas inom gynekologisk cellprovtagning, ett program som erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan års ålder. Årligen tas gynekologiska cellprov. Sedan ett par år tas de flesta prov med en förvaringsvätska som gör att DNA, RNA, protein och intakta celler ärr stabila vid långtidsförvaring. BBMRI..se nationellaa system för biobankningg av dessa prover har fr.o.m. april 2011 ställts till förfogande för sjukvården i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, n, Örebro länss landsting och Västerbottens läns landsting. Göteborg, Örebro och Västerbotten hanterar också proven Sida 7 av 40

8 för de angränsande landstingen så att den nationellt standardiserade processen idag används av 12 av 20 landsting i Sverige. Under 2014 har ocksåå förberedande arbete för installation även i Östergötland initierats. Under 2014 har två regioner, Umeåå och Göteborg, expanderat cytologibiobanksverksamheten och utökats till biobankningssystem per ort. Antalet total lagrade cellprover i det av BBMRi.se samordnade nätverket uppgår nu till över prover varav prover sparades in av Klinisk Cytologisk biobank vid Karolinska sjukhuset (utökat med cellprover jämför med 2013). Visionen är, förutom nationell standardisering, att genom samordning åstadkomma kostnadsbesparing och kvalitetsförhöjning samt att förenkla tillgängliggörandet av dessa prover för kliniskt utvecklingsarbete och medicinsk forskning. Klinisk mikrobiologi BBMRI..se erbjuder stöd till biobanksverksamhet inom klinisk mikrobiologi, där årligen cirka 1 miljon blodprover tas och sparas, vanligen i 6-10 år,, innan de kasseras. Projektets fokus ligger initialtt på mödrahälsovårdens serologiska hälsokontroll l som omfattar >98% av alla gravida kvinnor i hela landet och sparar drygt serumprov per år. Målet är att dessa prover mer m systematiskt ställs till förfogande för forskning vilket skulle öppna nya möjligheter att åstadkomma en förbättrad mödrahälsovård och ökad kunskap om kvinnors och barns hälsa. Projektet aktiverades 2013 när BBMRI..se övertog den nationellaa samordningsfunktion som tidigare funnits för detta sparande vid dåvarande Smittskyddsinstitutet. Medan vissaa landsting sparar mödrahälsovårdsprov tills vidare, kasserar ett antal landsting proven efter 5 eller 10 år. Med hjälp av arbetspaket 7 genomfördess under 2014 en utredning av legala och etiska aspekter kring fortsatt bevarande av de mödrahälsovårdsprov som annars kasseras. I nationellt samarbete förädlas nu denna utredning till en nationell, operationell modell för hur BBMRI.se kan aktivt stödja bevarande och förbättrat tillgängliggörande av prov för forskning. Detta stöd inkluderar en nationell provförvaringsfacilitet som byggdes upp under 2014 och omfattar ett -20 C frysrum med plats för cirka 3 miljoner mödrahälsovårdsprover, fryshotell med plats för lågtemperaturfrysar och LIMS (Laboratory Information Management System) för spårbarhet av samtliga prov och uttagna alikvoter. För att stödja en nationell standardisering och kvalitetssäkring av sparandet genomfördes en upphandling avv biobankningsrobotar som erbjuds intresserade kliniska laboratorier. Genom nationell samverkan förväntas också en betydande kostnadsbesparing genom minskat dubbelarbetee och ett förbättrat tillgängliggörande för forskning. 4 ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se Rapportering från WP2, Sammanfattning Utgångspunkten för beskrivning av nyckeltall för WP2 är den redovisning av arbete/rådgivningg och de infrastrukturer som WP2 arbetat med i syfte att uppnå de målsättningar som angivits i ansökann till VR. Dessa målsättningar har formulerats på följande sätt: 1. Samordna befintliga biobanker/andraa forskningsmaterial från olika delar av Sverige till internationellt ledande forskningsinfrastrukturer som kan återanvändas till många forskningsprojekt. Detta kan möjliggöra världsledande forskning om olikaa sjukdomar som inte kan genomföras i forskningsmaterialen vart och ett för sig; 2. Specifikt stötta uppbyggnaden av familjestudier som Northpop och LifeGene; 3. Utveckla tillämpningar av modern molekylärepidemiologisk teknik t för olika former av genetiska studier och annan storskalig omik-teknologi samt uppbyggnad av infrastruktur/organisationn för återanvändning av omik-data; Sida 8 av 40

9 4. Tillse att berörda biobanker omfattass av likartade kvalitetssystem som även kontinuerligt vidareutvecklas; 5. Stödja vidareutvecklingen av en nationell humanbiologisk miljöprovbankk samt en nationell immunitetsbiobank; 6. Stödja olika former av internationellaa samarbeten inom biobanksområdet.. Delta i stora internationella biobanksnätverk. I ansökan nämns speciellt BBMRI.eu ochh EPIC men det finns även en ambition att samarbeta utanför Europa. Sammanfattning av uppnådda resultat, se i övrigt bilaga 2 Efter ett omfattande planeringsarbete finns nuu alla medicinska universitet aktivt med i BBMRI.se sedan Inom WP2 finns dock ej Örebro representerat. Under 2014 har personal från allaa de noder som finns med på ett konstruktivt sätt interagerat med personal inom de övriga arbetspaketen. Forskarkarriärer inom BBMRI.se: Diskussioner har förts för att tillskapa s.k. kombinationstjänster. Fortsatt utredningsarbete bör ske och frågan bör tas upp i ansökan förr BBMRI.se Ett viktigt förhållande som återkommande påpekats är attt satsa på infrastrukturer som kan leda fram till direkt eller i vissa fall indirekt patientnytta. Dessa förhållanden skall särskilt beaktas när nya infrastrukturer skapas. 1. Samordningen av befintliga biobanker/andra forskningsmaterial från olikaa delar av Sverige till internationellt ledande forskningsinfrastrukturer som kan återanvändas till många forskningsprojekt fortsätter att fungera bra. Detta möjliggör världsledandv de forskning om olika sjukdomar på den nyskapade infrastrukturen som inte kan genomföras i forskningsmaterialen var och ett för sig. De infrastrukturerr som f.n. är aktuella finns sammanställda, se bilaga 2. Fyra infrastrukturer där BBMRI.se personal varit särskilt engagerade redovisas där separat: SCAPIS, MetaHealth, DEMOS och UFO. Ett Swedish cohort consortium (SCC) kommer att utvecklas med MethaHealth-projektet som pilotprojekt ochh ledas från Uppsala universitet. Projektet har fått basfinansiering av BBMRI.se och nu även direkt d från VR. Ett rimligt sätt att driva ett sådant nationellt konsortium är att utgå från olika frågeställningar och därefter samla in de material som besvarar frågorna bäst. Konsensus kommer att skapas på nationell basis över inklusionskriterier m.m. 2. Bygga nya koncept för populationsba aserade flergenerationsstudier av människors hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor och skapa infrastrukturer för att studera utvecklingen av och förebyggande av sjukdom. Praktiska test för att använda genealogier i denn praktiska patientrådgivningen förbereds f.n. viaa intensiva diskussioner mellan m berörda forskargrupper. Diskussioner förs med SCB om regelverken som skall göra detta möjligt. Formellt måste det finnas en forskningskoppling för att SCB skall godkänna att vissa v uppgifter används. NorthPop barn byggs upp, se vidare bilaga 2. LifeGene, som är ett annat familjeprojekt är nu åter i full gång med provtagning inom familjer och inte minstt på de barn som föds inom kohorten. Att följa hela familjer, f bådee sådana som delar ett biologiskt arv och sådana som enbart delar miljö, är viktigt för att förstå sambanden mellan arv a och miljö. LifeGene följer därför hela hushåll, inklusive de barnn som föds inom kohorten. Även i Skåne byggs det nu upp ett genealogiskt inriktat projekt, Malmö Offspring Study (MOS), där barnn och barnbarn till deltagare i studien Malmö Kost Cancer (MKC) aktivt söks upp. Barnen ärr nu i 50- tilll 55- årsåldern och barnbarnenn ca årr gamla. Syftet är att följaa hur sjukdomar ansamlas inom Sida 9 av 40

10 en och samma familj, genom både inverkan av genetiskt arv och o livsstilsfaktorer. En pilotstudie genomfördes 2013 och i den nu pågående fullskalestudien inbjuds barn och barnbarn till totalt 6000 deltagare i MKC. 3. Specifika infrastrukturer har vidareutvecklats för tillämpningar av modernn molekylärepidemiologisk teknik för storskalig omik-teknologi genom återanvändning av omikdata. Arbetet var ursprungligen tänkt att ledas av WP2- representanter er på KI och UmU, men pga. personalomsättning inom WP2 på KI har arbetet på senare tid kommit att enbart ledas från Umeå i samarbete med Göteborg. En första kartläggning av tillgängliga GWAS- material har genomförts och kommerr att föras in i den gemensamma studiekatalog som WP5 tagit fram. Återanvändningen av GWAS-material har fungerat väl där GWAS-material från 4 olika studier använts i minst 5 internationella/nationella projekt. I Umeå U finns 9 olika GWAS- material innehållande ca unikaa individer. 4. Tillämpningar av grundläggande kvalitetskrav har lett fram till en ny organisatorisk form av BBMRI.se. Kvalitetsarbetet täcker alla delar av arbetet inom en biobank, inte minst de legala förhållandenn som reglerar verksamheten. En viktig uppgift har varit att utvärdera hur provers kvalitet upprätthålls, bl.a. genom att jämföra egna och andras analysresultat. Detta kan i förlängningen leda till nya rekommendationer om ex. vikten av a att upprätthålla fryskedja m.m. Ett omfattande arbete harr lagts ner påå detta. Komplexet berör både önskemålet om snabb nedfrysning (väldokumenterat) och behov av fasteprover för många m former av analyser för att minimera ex. påverkan av mikrobiotan i tarmen och kosten vid metabolomicsstudier. Diskussioner har förts med bl.a. BBMRI.se, SC, LifeGene och Epihealth i denna fråga. Målsättningen bör långsiktigt vara att erhålla en infrysning inom 1 2 timmar. Detta kräver på vissa håll stora förändringar i provtagningsrutinerna. Ett allt bättre b samarbete med landstingen förväntas underlätta arbetet med att snabba på infrysningstider på flera universitetssjukhus. 5. WP2 har supporterat vidareutvecklingen av en nationell humanbiologisk miljöprovbank samt en nationell immunitetsbiobank. Se bilaga WP2 har även initierat och bistått olika former av internationella samarbeten, specielltt EPIC, inom biobanksområdet, se s separat rapportering nedan om denna punkt. I EPIC- projektet har forskare från hela landet engagerats. Under året har ett nära samarbete utvecklats med BBMRI-LPC, bl.a. via samordningsdiskussioner med MetaHealth-projektet. Vetenskaplig produktion: se bilaga BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik a. Databasstatistik b. Biobanksstatistik insatta prov c. Biobanksstatistik uttagna prov Utbildning/konferenserr a. Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit d b. Kurser Sida 10 av 40

11 4.2.1 Produktionsstatistik Databasstatistik Arbetspaket 3 Ett och samma standardiserade LIMS (Laboratory Information Management System) är upphandlat och används för biobankning inom både klinisk cytologi och klinisk mikrobiologim i. De kunder som önskar använda detta system erbjuds systemet gratis samt gratis support från BBMRI.se. För närvarande används det av 9 kunder (9 landsting) samt av Nationella Provförvaringsfaciliteten, där en särskild konfigurering för proverr från klinisk k mikrobiologi utarbetats. Arbetspaket 4 Databasstatistik (BARCdb, MolMeth Antal resurser respektive protokoll) Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARCdb) I databasen för teknologier och resurser för analys av biobanksprover som byggts inom ramenn för BBMRI.se WP4 finns idag: 143 unika resurser representerade (555 % ökning sedan 2013). Databasen uppdateras och utökas kontinuerligt och innehåller nu resurser från stora delar av Europa.. Molecular Methods Database (MolMeth) sidor med protokoll och SOPs ligger i databasen. Provmätningar inom metabolomik vid Swedish Metabolomics Center (Umeå) UHPLC-QTOF (200 prov) för Einar Jensen, Yvonne Pasing, Tromsö Universitet, Norge, metabolomik och kliniskk studie om påverkan av vitamin D nivåer. MSMS (20 prov) för Elin Chorell, Umeå Universitet, Sverige, lipidomik i muskelvävnad i en nutrition- och hälsostudie av överviktiga patienter. UHPLC-QTOF (144 prov) Anna Woulikannien, Umeå Univeristet, Sverige, metabolomik studie av plasma från ALS och Parkinsons patienter. UHPLC-QTOF (200 prov) för Miles Trupp, Umeå Universitet, Sverige, metabolomik i CSF från Parkinson patienter med och utan demens. Arbetspaket 5 Antal provsamlingar i BBMRI.se register över vilka sparade prover som finns (forskningsprovsamlingar från både kliniska och populationsbaseradee biobanker): : 114 provsamlingar och 89 registrerade användare (www.bbmriregister.se) Biobanksstatistik insatta prover Arbetspaket 3 Nationell Klinisk Cytologibiobank: antal provgivare: cellprover/ /år antal insättningar: kvinnor med prover/år antal kunder: 12 av de totalt 20 landstingen i Sverige. Då i synnerhet storaa landsting utnyttjar BBMRI.se service så täcker BMMRI.se standardiserade biobankningssystem större delen av den svenska befolkningen. Sida 11 av 40

12 Kundernas hemort: Stockholms Länss Landsting, Västra Götalandsregionen (Göteborg-Borås), Örebro läns landsting (via Örebro: Sörmland, Gävleborg, Värmland, Dalarna, Västmanland), Västerbotten (via Västerbotten: Norrbotten, Jämtland). Överenskommelsee träffad under december 2014, men arbetet ej påbörjat än för Östergötland. Lagrade prover vid olika noder återanvänds både inom kliniken d.v.s. för patienten själv och för det kliniska utvecklingsarbetet samt för forskning. Tabell-2 i Huddinge underr nedan är sammanfattning av cytologibiobankens aktiviteter vid Karolinska sjukhuset Tabell 2: Studienamn (Fenotyp) Utvärdering av falskt negativaa i HPV primärscreeningen. Genotypning av HPV för klinisk handläggningg Förekomst av högrisk HPV på lagrade LBC- prover RT-Långförvaringseffekt på LBC-provebiobankning Kvalitetskontrol av innann lagrade LBC-prover för HPV Kvalitetskontroll av lagrade LBC-prover för morfologisk diagnostik Validering av diagnostik kit för Ki67 och p16 Ansvarig forskare (hemort) Anders Hjerpe Karolinska sjukhuset Kristina Elfgren Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset Ingrid Norman, Klinisk Cytologi, Karolinska sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Roche Ventana Stockholm- Sverige Antal ingående biobankade cellprover c Start datum (slutdatum) (Pågående) (Pågående) (Pågående) (Pågående) ( ) ( ) (Pågående) Genetiska studier av hemofagocyterande lymfohistiocytos i association med malignitet Biobanksbaserad studie av biomarkörer för livmoderhalscancer Prediktion av Kvinnocancer med OMICS teknik att individualisera screening och prevention Bio/Medicinska utbildningar Klinisk omdiagnostisering Jan-Inge Henter och Marie Meets, Barncancerforskningsen heten, Karolinska sjukhuset Joakim Dillner Karolinska sjukhuset Proff Martin Widschwendter, University College London Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Klinisk Patologi- Cytologi Kontinuerligt Kontinuerligt (Pågående) (Pågående) Kontinuerligt Kontinuerligt Sida 12 av 40

13 Klinisk Mikrobiologibiobank: I dagsläget är Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) enda e kund. Kontakter har tagits med landstingen i Västerbotten, Uppsala, Örebro, Dalarna, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och Värmland. Som stöd till fortsatt bevarande avv mödrahälsovårdsprov ( som annars skulle kasseras), och förbättrat tillgängligörande av dessa för forskning, tas i en nationell avtalsmall fram avseende förvaringsservice av sådana prov med tillhörande personuppgifter i BBMRI.se s nationella provförvaringsfacilitet. Arbetspaket 6 Nya biobankstudier (kunder) under nya forskningsstudier har startat provinsamling i BBMRI.se nationella facilitett under 2014, och en studie har överfört redan insamlade prov för förvaring (se tabell 3). Vid V uppstart av en ny biobanksstudie krävs ett förarbete på i genomsnitt timmar. Arbetet omfattarr rådgivning kring legala frågor, provtyper och provtagning samt logistikplanering, IT-integrering, remissdesign, dokumentation och biobanksavtal. Under 2014 har ca 2000 timmar harr lagts på uppstart av nya studier. Tabell 3: Nya biobankstudier som använder BBMRI.se nationella facilitet under 2014 Studie 1. ADAPT 2. AHLDI 3. BiPOCD RCT Fenotyp ADHD hos barn Akut hjärtlungsjukdom hos äldre Kognitiv beteende terapi vid Obsessive Compulsive Disorder Ansvarig forskare och universitet Linda Halldner Henriksson, KI, MEB Johan Fristegård, KI, IMM Eva Serlachius, KI, CNS 4. CABG-PREFERS 5. CAHRES 6. COSM-C/SMC-C 7. CTi001 Hjärtsvikt Bröstcancer Prospektiv kohort Klinisk studie för farmakokinetik Matthias Corbascio, KI, MMK Per Hall, KI, MEB Alicja Wolk, KI, IMMM Ragnar Klingberg, NBMI Science AB, Karolinskaa Science Park 8. GeBRA 9. KLLL Psykopati och gener Kronisk lymfatisk leukemi Jari Tiihonen, KI, CNS Per-Ola Andersson, Sahlgrenska, Göteborg 10. mglurspet Glutamatreceptorn och alkoholberoendee Johan Franck, KI, CNS 11. SCREESCO 12. SD 13. SDPP20 Koloncancerscreening i 60-åringar Äcklande dofter och immunförsvar Stockholm Diabetes Preventiva Program Rolf Hultcrantz, KI, MedH Mats Olsson, CNS Anton Lager, KI, NVS 14. Småsyskon 15. SPRätt Småsyskon till barn med autism Stockholmsprojektet för Sven Bölte, KI, KBH Anette Johansson, KI, CNS Rättspsykiatri Sida 13 av 40

14 Pågående provinsamlingar Utöver de för 2014 nya studierna, har ett flertal studier som under tidigare år påbörjat insamling med service från BBMRI.se nationellaa facilitet fortsatt med attt använda BBMRI.se service under Totalt har under 2014 hela 49 forskningsstudier skickat prov till BBMRI.se nationella facilitett för hantering av olika slag, såsom t.ex. alikvotering och DNA-extraktion,, samt förvaring. För sammanfattning, se tabell 4. Antal kunder: 49 (jämfört med 38 under 2013) Antal provgivare: (jämfört med under 2013) Antal insättningar: (ca sedan start 2010) Antal DNA extraktioner: : Tabell 4: Alla användares insättningar i BBMRI.se nationella biobanksfacilitet under 2014 Studie Fenotyp Antal l provgivare Antal prov 60-årskohorten AHLDI ANGI Artros-DNA Beroende BiPOCD RCT BPS CABG CATSSS CogAlc EIMS EIMS-Saliv EpiHealth Födelsekohorten GENOVA Gravidstudien Homo Musicus IMSE IMSE 2 KKT KLL KONTAKT LifeGene MAESTRO MDS NORD-STAR NTXMR PAROKRANK Prospektiv kohort Hjärtkärlsjukdomar Anorexi Artros Alkohol beroende Kognitiv terapi t vid OCD Parkinsonn Hjärtkärlsjukdomar Tvilling kohort Alkohol beroende Multipel Skleros Multipel Skleros Prospektiv kohort Prospektiv kohort Cancer Prospektiv kohort Musikalitet Multipel Skleros Multipel Skleros Kardiorenala syndromet Kronisk lymfatisk leukemi Autism Prospektiv kohort Astma MyeloDsyplastic Syndrome Reumatismm Beroende Paradontal och kranskärlssjukdom Sida 14 av 40

15 PREFECT RATSSS SAGA SATSA10 SBP SCREESCO SD SDPP20 SKOLGEN-2 Sleepy Brain SLEVIC Småsyskon SPP-Sthlm SRQ STAGE Saliva STHLM-3 STOPPA TBI TWINHEAR UppStART YATSSS Psykiska sjukdomars 906 Svensk Tvilling studie 118 Autism 435 Svensk Tvilling studie, adoption & åldrande 35 Bipolär sjukdom 122 Koloncancer friska 60-åringar 3215 Äcklande dofter och immunförsvar 3 Stockholm Diabetes Preventiva Program 849 Idiopatisk skolios 78 Stress och sömn 38 Autoimmun 144 Småsyskon till barn med autism 24 Prostata cancer 105 Reumatismm 970 Svensk Tvilling studie 4 Prostata cancer Astma 144 Traumatisk hjärnskada 13 Hörsel 1 IVF behandlingar 79 Svensk Tvilling studie 505 Totalt: Kommande användare (i pipeline) Nya användare fortsätter att strömma in kontinuerligt. Under sista delen av 2014 har planeringar börjat för de första nya användarna som planerar attt samla in prov med service från BBMRI.se nationella facilitet under 2015 (tabell 5). Tabell 5: Användare av BBMRI.se nationellaa facilitet med planerad nsamlingsstart 2015 (i pipeline) Studie och fenotyp Ansvarig forskare och universitet SPCG-15 (fas 3 studie behandling avancerad prostata cancer) Olof Akre, KI MedS ALLO (framtagning av PBMC från allogen Katarina LeBlanc, KI, stamcellstransplantationspatienter) LabMedd MAGDALENA (antidepressivbehandlingg vid Katarina Wide, KI, graviditetsdepression) CLINTEC Thioredoxin och lungcancer Ola Brodin, KI, LabMed Prim-care (psykiskk sjukdom) Jeanettee Westman,, KI, NVS Biobanksstatistik uttagna prover Arbetspaket 3 Sida 15 av 40

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 2, 2015 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. I samarbete med: Innehåll KI Biobank och BBMRI...4

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

Nationell Biobanksutbildning

Nationell Biobanksutbildning Nationell Biobanksutbildning -praktisk tillämpning och tillgång till blodprov Karolin Bergenstråhle, Agenda s uppdrag och organisation Preanalytiska faktorer, några exempel Praktisk tillämpning i Uppsala-Örebro

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar Tillgång till prov för forskning/klinisk prövning Gemensam biobanksdokumentation Organisation nationell & regional

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer Nätverket mot gynekologisk cancer Verksamhetsrapport för år 2013 Om Nätverket mot gynekologisk cancer Föreningsform: Ideell förening Postadress: Nätverket mot gynekologisk cancer, Parkvägen 46, 131 41

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene 20 Datum Diarienr 2011-12-16 766-2011 Karolinska Institutet Box 281 171 77 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene Datainspektionens beslut Datainspektionen förelägger Karolinska

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt Regionalt ioanksregister, Universitetssjukhuset

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur

Rapport från projektgruppen. Gemensam Svensk Biobankstruktur Rapport från projektgruppen Gemensam Svensk Biobankstruktur 2013 Förord Denna rapport är resultatet av ett intensivt interaktivt arbete. Arbetsformerna har varit gemensamma protokollförda möten i projektgruppen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt ioan info info Inledning Vilka rutiner

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience

Stockholm Brain Institute. Strategic Research Centre & Berzelii centre for. Cognitive and Computational Neuroscience Stockholm Brain Institute Strategic Research Centre & Berzelii centre for Cognitive and Computational Neuroscience The objective for SBI is to apply a systems neurobiology approach to higher brain functions;

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011

Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011 Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2011 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549, +46 (0)70 482 69 93 secretary@ncbio.org

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare

Forskningsetikprövning varför och hur? Margareta Möller Vetenskaplig sekreterare Forskningsetikprövning varför och hur? World Medical Association Declaration of Helsinki Recommendations guiding physicians in biomedical research involving human subjects. 18th WMA General Assembly, Helsinki,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer