framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40"

Transkript

1 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014

2 Sida 2 av 40

3 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad service till forskare från hela Sverige som vill utnyttjaa BBMRI.se nationella storskaliga biobanksfacilitet. -Nationellt samordnat stöd till landstingsbaserad biobanksverksamhett inom kliniskk laboratoriemedicin, med en majoritet av svenska landsting som avnämare. -Hög produktivitet inom infrastrukturell forskning, dvs forskning inomm hur biobanker kan användas, i synnerhet om i) etiska och juridiska aspekter på biobanksverksamhet ii) kvalitet av prov och provanalyser iii) datahantering inom biobanker och register samt iv) översiktsartikö klar och undervisning, inkluderande fortsatt hög aktivitet för utveckling av internet-baserade forskningsresurser. -Delaktighet som medsökande och partner i ett flertal biobanksbaserade projekt finansierade av andra anslagsgivare, exempelvis EU, VINNOVA, NordForsk och andra VR-anslag. BBMRI..se har också kunnat göra mycket stora framsteg internationel lt, såväl på nordisk, europeisk samt internationell nivå. BBMRI.se var den första nationella biobanksplattformenn inom BBMRI, men idag har ett 15-tal länder lanseratt motsvarande nationella BBMRI-infrastrukturer (BBMRI.fi, BBMRI..it, BBMRI.de, BBMRI.nl etcetera) och denna process har haft en avgörande betydelse inför bildandet av den europeiska biobanksplattformen BBMRI-ERIC. BBMRI.se blevv under 2014 utsedd till en av 4 noder i ett Europeisktt BBMRI-ERIC-center för etiska och legala frågor om biobanker. Ett annat exempel på vår höga internationell profil är vårt medlemskap, inklusive styrelseordförandeskap, för det WHO-koordi inerade internationella biobanksnätverket BCNet (Biobank & Cohort Network). Vi deltar också som partner i ett mycket stort antal internationella biobanksprojekt, i synnerhet på EU-nivå. Sammanfattningsvis kan sägas att BBMRI.see i allra högsta grad uppfyller målet att stödja svensk medicinsk forskning och utveckling av den för forskningen väsentligaa biobanksinfrastrukturen, både på nationell och internationell nivå. Stockholmm Joakim Dillner, Föreståndare Sida 3 av 40

4 Innehållsförteckning 1 ORGANISATION NATIONELL BIOBANKSFACILITET: SVENSK STORSKAL LIG BIOBANK STÖD TILL NATIONELLTT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISKK LABORATORIEMEDICIN ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se BAKGRUND... 5 INFORMATIONSSPRIDNING STYRELSE... 6 NODSAMORDNARE tillika Ledamöter i Nationellt samordningsråd... 6 SCIENTIFIC ADVISORY BOARDD (SAB)... 7 EKONOMISK REDOVISNING... 7 Rapportering för WP2,, Sammanfattning... 8 BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik Utbildning/konferenser VETENSKAPSRÅDETS NYCKELTAL Antal användare (inklusive( nya grupper) Större förändringar av organisationen Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen Antal patent relaterade till infrastrukturen Ekonomisk redovisning, inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/ /fåtts Nationella och internationella kontakter/samarbeten (inklusive projekt med infrastrukturkaraktär) Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/ellerr nya/reviderade mål) Större vetenskapliga genombrott Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen Sida 4 av 40

5 1 ORGANISATION (WP1) 1.1 BAKGRUND BBMRI..se har under året varit uppbyggt i ett t antal avdelningar (arbetspaket/work k packages (WP)). Denna struktur är densamma som vi har använt inom BBMRI EU. Det finns bara en skillnad och det är att det i Sverige också funnits ett arbetspaket, WP6, för storskalig provmottagnip ing, lagring och framplockning av prover (Se Tabell 1). Liknade WP-struktur användss inom ett flertal andra nationella biobanksinfrastrukturer, som BBMRI.no (Biobank Norway) och BBMRI.fi. Varjee arbetspakett har ett nationellt uppdrag att ge service till t forskare från hela landet utan hänsyn till derass hemort. För ett flertal av arbetspaketen innefattade detta ävenn att bedriva verksamhet vid flera orter över hela landet. Tabell 1 Organisation med Arbetspaket som använts fram t.o.m Arbetspaket Uppgift Leds från Ledare WP 1 Projektledning och samordning KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) WP 2 Populations-baserade biobankskohorter Umeå Göran Hallmans WP 3 Klinisk biobanksverksamhet KI Joakim Dillner WP 4 Analys av biobanksprov v Uppsala Ulf Landegren WP 5 Biobanksinformatik KI Loreana Norlin WP 6 Storskalig nationell service för provmottagning, lagringg och framplockning av prover KI Mark Divers WP 7 Etiska och rättsliga r frågor Uppsala Mats G Hansson WP 8 Finansiering och innovation KI Joakim Dillner (Fram till Jan-Eric Litton) 1.2 INFORMATIONSSPRIDNING En viktig del av BBMRI.se utbildningsuppdrag genomförs genom konferensen HandsOn: Biobanks som avser att på ett praktiskt sätt lära ut hur man använder biobanker. Vi ordnade den första HandsOn: Biobanks konferensen i Uppsala 2012, då mer än 400 personer från 277 länder deltog. Vi var medorganisatör för HandsOn: Biobanks som arrangerades i Nederländerna, med BBMRI.nl som huvudarrangör års upplagaa av Hands:On Biobanks arrangeradess i septemberer 2014 i Helsingfors, med BBMRI.fi som huvudarrangör och med BBMRI.se som medarrangör. Vår hemsida är också ett mycket viktigt redskap för att tydligt visaa upp vilken service som vi kan hjälpa tilll med. Sida 5 av 40

6 Nyhetsbrevet biobank SWEDEN publiceras med minst 4 nummer/år och o sänds ut till >2000 personer både i Sverige och internationellt. Under 2014 fortsatte BBMRI.se att genomföra webinarerr för att sprida kunskap omm intressantaa biobanksaktiviteter via video. Webinarerna var mycket uppskattade och efterfrågade. 1.3 STYRELSE 6 styrelsemöten har hållits under Styrelsen har under 2014 bestått av: T.f. Styrelseordförande: Mats Karlsson, Örebro Universitet Ledamöter: Anu Jalanko, BBMRI.fi Åke Lernmark, Lunds universitet/vr Bertil Lindahl, Uppsala universitet/skl Jan Forslid, Stockholms Läns Landsting Johanna Adami, Vinnova Mari Westin, Novartis Sverige 1.4 NODSAMORDNARE tillika Ledamöter i Nationellt samordningsråd Ledamöter till BBMRI.se nationella vetenskapliga samordningsråd nominerades 2009 av de medicinska universitetens rektorer. Rådet avsågs vara en viktig kanal för kommunikation mellan BBMRI..se och respektive universitet samt för att ge konkreta råd för uppbyggnadd av BBMRI..se, i synnerhet nationell spridning vid uppbyggnadd av BBMRI.se-noder som ger service samt främjande av nationelll användning för såväl nsättning som uttag. Under 2013 inrättades en ny funktion i BBMRI.se organisation, nämligen Nodsamordnare. Dessa har ett ansvar för att samordna BBMRI.se servicee vid varje deltagande universitet ochh nomineras av respektive universitet. Nodsamordnarna har spelat en viktig roll även under De flesta universitet utsåg samma person till Nodsamordnare som man tidigare utsetts till medlem m i Nationellt Samordningsråd. Eftersom det Nationella Samordningsrådets uppgifter överlapparar med Nodsamordnarnas uppgifter så har nodsamordnarna under 2014 även betraktats som ledamöter i det Nationella Samordningsrådet och idag finns detta även formellt bekräftat av partners och Styrelsen. De experter (arbetspaketsledare) som leder det operativa arbetet med att erbjuda e BBMRI.se service har regelbundet sammanträtt tillsammans med nodsamordnarna i ett utvidgat nationellt samordningsråd. Dessutom har Sonja Eaker, representant för NBR, ingått. De Nodsamordnare som nominerats av universiteten och utsetts av styrelsen är: Umeå: Göran Hallmans Uppsala: Anna Beskow Örebro: Mats Karlsson Linköping: Lena Thunell Göteborg: Göran Larsson Lund: Peter Nilsson För Karolinska Institutet (värduniversitet) är föreståndaren med automatik Nodsamordnare (Specificerat i BBMRI.se Beslut och Delegationsordning). Sida 6 av 40

7 1.5 SCIENTIFICC ADVISORY BOARD (SAB) Styrelsen har i enlighet med villkoren utsett en internationell rådgivande kommittéé SAB. Ledamöterna är internationellt erkända experter inom biobanksområdet och är intee verksammaa i Sverige. Följande personer ingår: Ordförande: Gert-Jan B. van Ommen Professor, chef för Department of Human Genetics of Leiden University Medical Center (LUMC), föreståndare BBMRI.nl Kristian Hveem Professor, HUNT forskningssenter, DMF, Norges N teknisk- naturvitenskapelige universitet, föreståndare BBMRI.no Fay Betsou Chief Biospecimen Science, Integrated Biobank of Luxembourg Alison Spaull Executivee director, Canadian Partnership for tomorrow Project Marianne K. Henderson, President ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), USA 1.6 EKONOMISK REDOVISNING I bilaga 1 finns det ekonomiska utfallet för VR-anslaget under hela anslagsperioden , den fullständiga listan på all inköpt utrustning under samt ett diagram d som m visar hur BBMRI.se användaravgifter för erbjuden service har ökat över tid. 2 NATIONELL BIOBANKSFACILITET: SVENSK STORSKALIG BIOBANK I BBMRI.se nationella biobanksfacilitet kan forskare från hela landet deponera prov och forskare från hela världen kan vända sig dit förr att få tillgång till prov. I alla olika biobanksprojb ekt insamlats materialen enligt samma internationellt harmoniserade kvalitetsstandarder för provhantering och datainsamling. Nuvarande facilitet beräknas ha en kapacitet om cirka 16 miljoner prover och kommer att fylla BBMRI..se behov av lagring av storskaliga nationella studier för de närmaste åren. Ett viktigt led l i implementeringen har varit att skapa skalbar kapacitet som vi kan ökaa stegvis genom ständiga processförbättringar. 3 STÖD TILLL NATIONELLT STANDARDISERAD BIOBANKSVERKSAMHET INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN Klinisk cytologi Sedan tidigare erbjuder BBMRI.se stöd för ett nationellt samordnat sparande av de prover som tas inom gynekologisk cellprovtagning, ett program som erbjuds alla kvinnor i Sverige mellan års ålder. Årligen tas gynekologiska cellprov. Sedan ett par år tas de flesta prov med en förvaringsvätska som gör att DNA, RNA, protein och intakta celler ärr stabila vid långtidsförvaring. BBMRI..se nationellaa system för biobankningg av dessa prover har fr.o.m. april 2011 ställts till förfogande för sjukvården i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, n, Örebro länss landsting och Västerbottens läns landsting. Göteborg, Örebro och Västerbotten hanterar också proven Sida 7 av 40

8 för de angränsande landstingen så att den nationellt standardiserade processen idag används av 12 av 20 landsting i Sverige. Under 2014 har ocksåå förberedande arbete för installation även i Östergötland initierats. Under 2014 har två regioner, Umeåå och Göteborg, expanderat cytologibiobanksverksamheten och utökats till biobankningssystem per ort. Antalet total lagrade cellprover i det av BBMRi.se samordnade nätverket uppgår nu till över prover varav prover sparades in av Klinisk Cytologisk biobank vid Karolinska sjukhuset (utökat med cellprover jämför med 2013). Visionen är, förutom nationell standardisering, att genom samordning åstadkomma kostnadsbesparing och kvalitetsförhöjning samt att förenkla tillgängliggörandet av dessa prover för kliniskt utvecklingsarbete och medicinsk forskning. Klinisk mikrobiologi BBMRI..se erbjuder stöd till biobanksverksamhet inom klinisk mikrobiologi, där årligen cirka 1 miljon blodprover tas och sparas, vanligen i 6-10 år,, innan de kasseras. Projektets fokus ligger initialtt på mödrahälsovårdens serologiska hälsokontroll l som omfattar >98% av alla gravida kvinnor i hela landet och sparar drygt serumprov per år. Målet är att dessa prover mer m systematiskt ställs till förfogande för forskning vilket skulle öppna nya möjligheter att åstadkomma en förbättrad mödrahälsovård och ökad kunskap om kvinnors och barns hälsa. Projektet aktiverades 2013 när BBMRI..se övertog den nationellaa samordningsfunktion som tidigare funnits för detta sparande vid dåvarande Smittskyddsinstitutet. Medan vissaa landsting sparar mödrahälsovårdsprov tills vidare, kasserar ett antal landsting proven efter 5 eller 10 år. Med hjälp av arbetspaket 7 genomfördess under 2014 en utredning av legala och etiska aspekter kring fortsatt bevarande av de mödrahälsovårdsprov som annars kasseras. I nationellt samarbete förädlas nu denna utredning till en nationell, operationell modell för hur BBMRI.se kan aktivt stödja bevarande och förbättrat tillgängliggörande av prov för forskning. Detta stöd inkluderar en nationell provförvaringsfacilitet som byggdes upp under 2014 och omfattar ett -20 C frysrum med plats för cirka 3 miljoner mödrahälsovårdsprover, fryshotell med plats för lågtemperaturfrysar och LIMS (Laboratory Information Management System) för spårbarhet av samtliga prov och uttagna alikvoter. För att stödja en nationell standardisering och kvalitetssäkring av sparandet genomfördes en upphandling avv biobankningsrobotar som erbjuds intresserade kliniska laboratorier. Genom nationell samverkan förväntas också en betydande kostnadsbesparing genom minskat dubbelarbetee och ett förbättrat tillgängliggörande för forskning. 4 ÅTERRAPPORTERINGSPUNKTER FÖR BBMRI.se Rapportering från WP2, Sammanfattning Utgångspunkten för beskrivning av nyckeltall för WP2 är den redovisning av arbete/rådgivningg och de infrastrukturer som WP2 arbetat med i syfte att uppnå de målsättningar som angivits i ansökann till VR. Dessa målsättningar har formulerats på följande sätt: 1. Samordna befintliga biobanker/andraa forskningsmaterial från olika delar av Sverige till internationellt ledande forskningsinfrastrukturer som kan återanvändas till många forskningsprojekt. Detta kan möjliggöra världsledande forskning om olikaa sjukdomar som inte kan genomföras i forskningsmaterialen vart och ett för sig; 2. Specifikt stötta uppbyggnaden av familjestudier som Northpop och LifeGene; 3. Utveckla tillämpningar av modern molekylärepidemiologisk teknik t för olika former av genetiska studier och annan storskalig omik-teknologi samt uppbyggnad av infrastruktur/organisationn för återanvändning av omik-data; Sida 8 av 40

9 4. Tillse att berörda biobanker omfattass av likartade kvalitetssystem som även kontinuerligt vidareutvecklas; 5. Stödja vidareutvecklingen av en nationell humanbiologisk miljöprovbankk samt en nationell immunitetsbiobank; 6. Stödja olika former av internationellaa samarbeten inom biobanksområdet.. Delta i stora internationella biobanksnätverk. I ansökan nämns speciellt BBMRI.eu ochh EPIC men det finns även en ambition att samarbeta utanför Europa. Sammanfattning av uppnådda resultat, se i övrigt bilaga 2 Efter ett omfattande planeringsarbete finns nuu alla medicinska universitet aktivt med i BBMRI.se sedan Inom WP2 finns dock ej Örebro representerat. Under 2014 har personal från allaa de noder som finns med på ett konstruktivt sätt interagerat med personal inom de övriga arbetspaketen. Forskarkarriärer inom BBMRI.se: Diskussioner har förts för att tillskapa s.k. kombinationstjänster. Fortsatt utredningsarbete bör ske och frågan bör tas upp i ansökan förr BBMRI.se Ett viktigt förhållande som återkommande påpekats är attt satsa på infrastrukturer som kan leda fram till direkt eller i vissa fall indirekt patientnytta. Dessa förhållanden skall särskilt beaktas när nya infrastrukturer skapas. 1. Samordningen av befintliga biobanker/andra forskningsmaterial från olikaa delar av Sverige till internationellt ledande forskningsinfrastrukturer som kan återanvändas till många forskningsprojekt fortsätter att fungera bra. Detta möjliggör världsledandv de forskning om olika sjukdomar på den nyskapade infrastrukturen som inte kan genomföras i forskningsmaterialen var och ett för sig. De infrastrukturerr som f.n. är aktuella finns sammanställda, se bilaga 2. Fyra infrastrukturer där BBMRI.se personal varit särskilt engagerade redovisas där separat: SCAPIS, MetaHealth, DEMOS och UFO. Ett Swedish cohort consortium (SCC) kommer att utvecklas med MethaHealth-projektet som pilotprojekt ochh ledas från Uppsala universitet. Projektet har fått basfinansiering av BBMRI.se och nu även direkt d från VR. Ett rimligt sätt att driva ett sådant nationellt konsortium är att utgå från olika frågeställningar och därefter samla in de material som besvarar frågorna bäst. Konsensus kommer att skapas på nationell basis över inklusionskriterier m.m. 2. Bygga nya koncept för populationsba aserade flergenerationsstudier av människors hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor och skapa infrastrukturer för att studera utvecklingen av och förebyggande av sjukdom. Praktiska test för att använda genealogier i denn praktiska patientrådgivningen förbereds f.n. viaa intensiva diskussioner mellan m berörda forskargrupper. Diskussioner förs med SCB om regelverken som skall göra detta möjligt. Formellt måste det finnas en forskningskoppling för att SCB skall godkänna att vissa v uppgifter används. NorthPop barn byggs upp, se vidare bilaga 2. LifeGene, som är ett annat familjeprojekt är nu åter i full gång med provtagning inom familjer och inte minstt på de barn som föds inom kohorten. Att följa hela familjer, f bådee sådana som delar ett biologiskt arv och sådana som enbart delar miljö, är viktigt för att förstå sambanden mellan arv a och miljö. LifeGene följer därför hela hushåll, inklusive de barnn som föds inom kohorten. Även i Skåne byggs det nu upp ett genealogiskt inriktat projekt, Malmö Offspring Study (MOS), där barnn och barnbarn till deltagare i studien Malmö Kost Cancer (MKC) aktivt söks upp. Barnen ärr nu i 50- tilll 55- årsåldern och barnbarnenn ca årr gamla. Syftet är att följaa hur sjukdomar ansamlas inom Sida 9 av 40

10 en och samma familj, genom både inverkan av genetiskt arv och o livsstilsfaktorer. En pilotstudie genomfördes 2013 och i den nu pågående fullskalestudien inbjuds barn och barnbarn till totalt 6000 deltagare i MKC. 3. Specifika infrastrukturer har vidareutvecklats för tillämpningar av modernn molekylärepidemiologisk teknik för storskalig omik-teknologi genom återanvändning av omikdata. Arbetet var ursprungligen tänkt att ledas av WP2- representanter er på KI och UmU, men pga. personalomsättning inom WP2 på KI har arbetet på senare tid kommit att enbart ledas från Umeå i samarbete med Göteborg. En första kartläggning av tillgängliga GWAS- material har genomförts och kommerr att föras in i den gemensamma studiekatalog som WP5 tagit fram. Återanvändningen av GWAS-material har fungerat väl där GWAS-material från 4 olika studier använts i minst 5 internationella/nationella projekt. I Umeå U finns 9 olika GWAS- material innehållande ca unikaa individer. 4. Tillämpningar av grundläggande kvalitetskrav har lett fram till en ny organisatorisk form av BBMRI.se. Kvalitetsarbetet täcker alla delar av arbetet inom en biobank, inte minst de legala förhållandenn som reglerar verksamheten. En viktig uppgift har varit att utvärdera hur provers kvalitet upprätthålls, bl.a. genom att jämföra egna och andras analysresultat. Detta kan i förlängningen leda till nya rekommendationer om ex. vikten av a att upprätthålla fryskedja m.m. Ett omfattande arbete harr lagts ner påå detta. Komplexet berör både önskemålet om snabb nedfrysning (väldokumenterat) och behov av fasteprover för många m former av analyser för att minimera ex. påverkan av mikrobiotan i tarmen och kosten vid metabolomicsstudier. Diskussioner har förts med bl.a. BBMRI.se, SC, LifeGene och Epihealth i denna fråga. Målsättningen bör långsiktigt vara att erhålla en infrysning inom 1 2 timmar. Detta kräver på vissa håll stora förändringar i provtagningsrutinerna. Ett allt bättre b samarbete med landstingen förväntas underlätta arbetet med att snabba på infrysningstider på flera universitetssjukhus. 5. WP2 har supporterat vidareutvecklingen av en nationell humanbiologisk miljöprovbank samt en nationell immunitetsbiobank. Se bilaga WP2 har även initierat och bistått olika former av internationella samarbeten, specielltt EPIC, inom biobanksområdet, se s separat rapportering nedan om denna punkt. I EPIC- projektet har forskare från hela landet engagerats. Under året har ett nära samarbete utvecklats med BBMRI-LPC, bl.a. via samordningsdiskussioner med MetaHealth-projektet. Vetenskaplig produktion: se bilaga BBMRI.se EGNA NYCKELTAL Produktionsstatistik a. Databasstatistik b. Biobanksstatistik insatta prov c. Biobanksstatistik uttagna prov Utbildning/konferenserr a. Officiellt utlysta konferenser/workshops där BBMRI.se har deltagit d b. Kurser Sida 10 av 40

11 4.2.1 Produktionsstatistik Databasstatistik Arbetspaket 3 Ett och samma standardiserade LIMS (Laboratory Information Management System) är upphandlat och används för biobankning inom både klinisk cytologi och klinisk mikrobiologim i. De kunder som önskar använda detta system erbjuds systemet gratis samt gratis support från BBMRI.se. För närvarande används det av 9 kunder (9 landsting) samt av Nationella Provförvaringsfaciliteten, där en särskild konfigurering för proverr från klinisk k mikrobiologi utarbetats. Arbetspaket 4 Databasstatistik (BARCdb, MolMeth Antal resurser respektive protokoll) Biobanking Analysis Resource Catalogue (BARCdb) I databasen för teknologier och resurser för analys av biobanksprover som byggts inom ramenn för BBMRI.se WP4 finns idag: 143 unika resurser representerade (555 % ökning sedan 2013). Databasen uppdateras och utökas kontinuerligt och innehåller nu resurser från stora delar av Europa.. Molecular Methods Database (MolMeth) sidor med protokoll och SOPs ligger i databasen. Provmätningar inom metabolomik vid Swedish Metabolomics Center (Umeå) UHPLC-QTOF (200 prov) för Einar Jensen, Yvonne Pasing, Tromsö Universitet, Norge, metabolomik och kliniskk studie om påverkan av vitamin D nivåer. MSMS (20 prov) för Elin Chorell, Umeå Universitet, Sverige, lipidomik i muskelvävnad i en nutrition- och hälsostudie av överviktiga patienter. UHPLC-QTOF (144 prov) Anna Woulikannien, Umeå Univeristet, Sverige, metabolomik studie av plasma från ALS och Parkinsons patienter. UHPLC-QTOF (200 prov) för Miles Trupp, Umeå Universitet, Sverige, metabolomik i CSF från Parkinson patienter med och utan demens. Arbetspaket 5 Antal provsamlingar i BBMRI.se register över vilka sparade prover som finns (forskningsprovsamlingar från både kliniska och populationsbaseradee biobanker): : 114 provsamlingar och 89 registrerade användare (www.bbmriregister.se) Biobanksstatistik insatta prover Arbetspaket 3 Nationell Klinisk Cytologibiobank: antal provgivare: cellprover/ /år antal insättningar: kvinnor med prover/år antal kunder: 12 av de totalt 20 landstingen i Sverige. Då i synnerhet storaa landsting utnyttjar BBMRI.se service så täcker BMMRI.se standardiserade biobankningssystem större delen av den svenska befolkningen. Sida 11 av 40

12 Kundernas hemort: Stockholms Länss Landsting, Västra Götalandsregionen (Göteborg-Borås), Örebro läns landsting (via Örebro: Sörmland, Gävleborg, Värmland, Dalarna, Västmanland), Västerbotten (via Västerbotten: Norrbotten, Jämtland). Överenskommelsee träffad under december 2014, men arbetet ej påbörjat än för Östergötland. Lagrade prover vid olika noder återanvänds både inom kliniken d.v.s. för patienten själv och för det kliniska utvecklingsarbetet samt för forskning. Tabell-2 i Huddinge underr nedan är sammanfattning av cytologibiobankens aktiviteter vid Karolinska sjukhuset Tabell 2: Studienamn (Fenotyp) Utvärdering av falskt negativaa i HPV primärscreeningen. Genotypning av HPV för klinisk handläggningg Förekomst av högrisk HPV på lagrade LBC- prover RT-Långförvaringseffekt på LBC-provebiobankning Kvalitetskontrol av innann lagrade LBC-prover för HPV Kvalitetskontroll av lagrade LBC-prover för morfologisk diagnostik Validering av diagnostik kit för Ki67 och p16 Ansvarig forskare (hemort) Anders Hjerpe Karolinska sjukhuset Kristina Elfgren Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset Ingrid Norman, Klinisk Cytologi, Karolinska sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Roche Ventana Stockholm- Sverige Antal ingående biobankade cellprover c Start datum (slutdatum) (Pågående) (Pågående) (Pågående) (Pågående) ( ) ( ) (Pågående) Genetiska studier av hemofagocyterande lymfohistiocytos i association med malignitet Biobanksbaserad studie av biomarkörer för livmoderhalscancer Prediktion av Kvinnocancer med OMICS teknik att individualisera screening och prevention Bio/Medicinska utbildningar Klinisk omdiagnostisering Jan-Inge Henter och Marie Meets, Barncancerforskningsen heten, Karolinska sjukhuset Joakim Dillner Karolinska sjukhuset Proff Martin Widschwendter, University College London Nasrin Perskvistt Cytologibiobankk Karolinska Sjukhuset Klinisk Patologi- Cytologi Kontinuerligt Kontinuerligt (Pågående) (Pågående) Kontinuerligt Kontinuerligt Sida 12 av 40

13 Klinisk Mikrobiologibiobank: I dagsläget är Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) enda e kund. Kontakter har tagits med landstingen i Västerbotten, Uppsala, Örebro, Dalarna, Jönköping, Västra Götaland, Skåne och Värmland. Som stöd till fortsatt bevarande avv mödrahälsovårdsprov ( som annars skulle kasseras), och förbättrat tillgängligörande av dessa för forskning, tas i en nationell avtalsmall fram avseende förvaringsservice av sådana prov med tillhörande personuppgifter i BBMRI.se s nationella provförvaringsfacilitet. Arbetspaket 6 Nya biobankstudier (kunder) under nya forskningsstudier har startat provinsamling i BBMRI.se nationella facilitett under 2014, och en studie har överfört redan insamlade prov för förvaring (se tabell 3). Vid V uppstart av en ny biobanksstudie krävs ett förarbete på i genomsnitt timmar. Arbetet omfattarr rådgivning kring legala frågor, provtyper och provtagning samt logistikplanering, IT-integrering, remissdesign, dokumentation och biobanksavtal. Under 2014 har ca 2000 timmar harr lagts på uppstart av nya studier. Tabell 3: Nya biobankstudier som använder BBMRI.se nationella facilitet under 2014 Studie 1. ADAPT 2. AHLDI 3. BiPOCD RCT Fenotyp ADHD hos barn Akut hjärtlungsjukdom hos äldre Kognitiv beteende terapi vid Obsessive Compulsive Disorder Ansvarig forskare och universitet Linda Halldner Henriksson, KI, MEB Johan Fristegård, KI, IMM Eva Serlachius, KI, CNS 4. CABG-PREFERS 5. CAHRES 6. COSM-C/SMC-C 7. CTi001 Hjärtsvikt Bröstcancer Prospektiv kohort Klinisk studie för farmakokinetik Matthias Corbascio, KI, MMK Per Hall, KI, MEB Alicja Wolk, KI, IMMM Ragnar Klingberg, NBMI Science AB, Karolinskaa Science Park 8. GeBRA 9. KLLL Psykopati och gener Kronisk lymfatisk leukemi Jari Tiihonen, KI, CNS Per-Ola Andersson, Sahlgrenska, Göteborg 10. mglurspet Glutamatreceptorn och alkoholberoendee Johan Franck, KI, CNS 11. SCREESCO 12. SD 13. SDPP20 Koloncancerscreening i 60-åringar Äcklande dofter och immunförsvar Stockholm Diabetes Preventiva Program Rolf Hultcrantz, KI, MedH Mats Olsson, CNS Anton Lager, KI, NVS 14. Småsyskon 15. SPRätt Småsyskon till barn med autism Stockholmsprojektet för Sven Bölte, KI, KBH Anette Johansson, KI, CNS Rättspsykiatri Sida 13 av 40

14 Pågående provinsamlingar Utöver de för 2014 nya studierna, har ett flertal studier som under tidigare år påbörjat insamling med service från BBMRI.se nationellaa facilitet fortsatt med attt använda BBMRI.se service under Totalt har under 2014 hela 49 forskningsstudier skickat prov till BBMRI.se nationella facilitett för hantering av olika slag, såsom t.ex. alikvotering och DNA-extraktion,, samt förvaring. För sammanfattning, se tabell 4. Antal kunder: 49 (jämfört med 38 under 2013) Antal provgivare: (jämfört med under 2013) Antal insättningar: (ca sedan start 2010) Antal DNA extraktioner: : Tabell 4: Alla användares insättningar i BBMRI.se nationella biobanksfacilitet under 2014 Studie Fenotyp Antal l provgivare Antal prov 60-årskohorten AHLDI ANGI Artros-DNA Beroende BiPOCD RCT BPS CABG CATSSS CogAlc EIMS EIMS-Saliv EpiHealth Födelsekohorten GENOVA Gravidstudien Homo Musicus IMSE IMSE 2 KKT KLL KONTAKT LifeGene MAESTRO MDS NORD-STAR NTXMR PAROKRANK Prospektiv kohort Hjärtkärlsjukdomar Anorexi Artros Alkohol beroende Kognitiv terapi t vid OCD Parkinsonn Hjärtkärlsjukdomar Tvilling kohort Alkohol beroende Multipel Skleros Multipel Skleros Prospektiv kohort Prospektiv kohort Cancer Prospektiv kohort Musikalitet Multipel Skleros Multipel Skleros Kardiorenala syndromet Kronisk lymfatisk leukemi Autism Prospektiv kohort Astma MyeloDsyplastic Syndrome Reumatismm Beroende Paradontal och kranskärlssjukdom Sida 14 av 40

15 PREFECT RATSSS SAGA SATSA10 SBP SCREESCO SD SDPP20 SKOLGEN-2 Sleepy Brain SLEVIC Småsyskon SPP-Sthlm SRQ STAGE Saliva STHLM-3 STOPPA TBI TWINHEAR UppStART YATSSS Psykiska sjukdomars 906 Svensk Tvilling studie 118 Autism 435 Svensk Tvilling studie, adoption & åldrande 35 Bipolär sjukdom 122 Koloncancer friska 60-åringar 3215 Äcklande dofter och immunförsvar 3 Stockholm Diabetes Preventiva Program 849 Idiopatisk skolios 78 Stress och sömn 38 Autoimmun 144 Småsyskon till barn med autism 24 Prostata cancer 105 Reumatismm 970 Svensk Tvilling studie 4 Prostata cancer Astma 144 Traumatisk hjärnskada 13 Hörsel 1 IVF behandlingar 79 Svensk Tvilling studie 505 Totalt: Kommande användare (i pipeline) Nya användare fortsätter att strömma in kontinuerligt. Under sista delen av 2014 har planeringar börjat för de första nya användarna som planerar attt samla in prov med service från BBMRI.se nationella facilitet under 2015 (tabell 5). Tabell 5: Användare av BBMRI.se nationellaa facilitet med planerad nsamlingsstart 2015 (i pipeline) Studie och fenotyp Ansvarig forskare och universitet SPCG-15 (fas 3 studie behandling avancerad prostata cancer) Olof Akre, KI MedS ALLO (framtagning av PBMC från allogen Katarina LeBlanc, KI, stamcellstransplantationspatienter) LabMedd MAGDALENA (antidepressivbehandlingg vid Katarina Wide, KI, graviditetsdepression) CLINTEC Thioredoxin och lungcancer Ola Brodin, KI, LabMed Prim-care (psykiskk sjukdom) Jeanettee Westman,, KI, NVS Biobanksstatistik uttagna prover Arbetspaket 3 Sida 15 av 40

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Lars I. Andersson Project Leader Biobanking Clinical Microbiology BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)

Läs mer

Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013

Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013 Styrelsemöte BBMRI.se 30/9-2013 Rapport från verksamheten Minimum Information About Biobank data Sharing MIABIS 2.0 Samarbeten utanför Sverige MIABIS 2.0 National Genomics Infrastructure (NGI) - Graz,

Läs mer

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl. 10.00-15.00. Avbrott för lunch ca 12.00 Plats: Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Organisationer inom biobanksområdet

Organisationer inom biobanksområdet Organisationer inom biobanksområdet Nationellt Biobanksråd (NBR) Nationellt samarbetsorgan i biobanksfrågor, inrättat av SKL 2006 Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker

Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Tillgång till prov för forskning Sonja Eaker Ordf. Nationella biobanksrådet (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion Ca 450 biobanker i Sverige Landsting/region, ca 200 - över

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 MÖTESANTECKNINGAR

MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 MÖTESANTECKNINGAR MÖTESPROTOKOLL 4 februari 2014, 10:00-16:00 TYP AV MÖTE VID PROTOKOLLET NÄSTA MÖTE NÄRVARANDE WP-ledaremöte kombinerat med Nodsamordnarmöte Jeanette Danielsson Veckan 3-7 Mars (Doodle kommer) Nodsamordnare:

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Uppsala Biobank. Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse. Uppsala Biobank

Uppsala Biobank. Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse. Uppsala Biobank Infrastruktur och erfarenheter av nationell betydelse anna.beskow@uppsalabiobank.uu.se Biobankslagen (Januari 2003) Syftet med lagen är att göra det möjligt att i biobanker ställa humanbiologiskt material

Läs mer

WP6 status för BBMRI.se styrelse. 2013-09-30 Mark Divers

WP6 status för BBMRI.se styrelse. 2013-09-30 Mark Divers WP6 status för BBMRI.se styrelse 2013-09-30 Mark Divers 1 Vad var tänkt och godkänt, WP6? Förstudie 2009 Svensk Storskalig Biobank, SSB VR Ansökan (bilaga A, s.11) 1. Build & run a facility 2. Enabler

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012.

Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012. Foto: Ulf Sirborn/Bildmakarna Bilder från HandsOn: Biobanks och BBMRI.se Retreat, 2012. Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2012 Sida 2 av 35 Sammanfattning Under året har alla medicinska universitet/fakulteter

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1]

Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1] Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2015 [1] [2] 1 ORGANISATION OCH CENTRAL VERKSAMHET... 5 1.1 Sammanfattning... 5 1.2 Anställda, Samarbetspartners och Användare... 6 1.3 Informationsspridning...

Läs mer

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur

VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning. VR uppdrag. Finansiering. Policy information utvärdering. Infrastruktur VRs syn på stöd till kvalitetsregisterforskning VR uppdrag Finansiering Infrastruktur Policy information utvärdering 1 Delar i instruktion för Vetenskapsrådet som understödjer klinisk och registerbaserad

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014. Det finns ett starkt önskemål från både. Landstingen har tillsammans över 300

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014. Det finns ett starkt önskemål från både. Landstingen har tillsammans över 300 NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 14 maj 2014 Landstingen har tillsammans över 300 biobanker, de omfattar framförallt prov tagna för vård, diagnostik och behandling men innehåller även prov tagna

Läs mer

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Gisela Dahlquist Professor,Umeå universitet, Ledamot, SKLs Nationella biobanksråd, Vetenskaplig sekreterare,centrala

Läs mer

BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser. En lägesrapport och framtidsplanering.

BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser. En lägesrapport och framtidsplanering. BBMRI.se: Svensk Nationell Infrastruktur för Biobanksverksamhet och Molekylära Resurser En lägesrapport och framtidsplanering Joakim Dillner 1 VRs hitintills största satsning på medicinsk infrastruktur.

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SAMNORDISKA REGISTER- MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Tina Lidén Mascher R.N., Degree in physioth., MBA Strategist- Industry & International collaborations National Quality Registries, Sweden International

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet.

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. www.u-can.uu.se Kort om oss Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. Kort om oss Omfattar patienter med cancer i Uppsala- Örebro

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Anvisningar och rutiner

Anvisningar och rutiner Dokument M1 Version 4.6 Sida 1 (7) Kontaktadress info@biobanksverige.se Fastställd av Nationella biobanksrådet - AU Datum 2013-11-19 Landstingens gemensamma Anvisningar och rutiner för tillgång till nyinsamlade

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Regionala forskningsrådet

Regionala forskningsrådet Regionala forskningsrådet Katarina Wijk, docent, föreståndare 2 juni 2016 Forskning utan gränser Exempel på pågående forskningsprojekt över regiongränserna Samarbete med fokus på förebyggande av livmoderhalscancer

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Biobankslagen Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Det svenska biobankslandskapet Landsting, ca 300 (54 %) Minskar för varje år 556 biobanker

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl

MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl MINNESANTECKNINGAR 21 maj 2014, kl 09.30 12.30 TYP AV MÖTE PLATS VID PROTOKOLLET NÄSTA MÖTE NÄRVARANDE Scientific Council (Gemensamt möte med Nationell Samordningsgrupp och WP-ledare) Arlanda, Sky City

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)

Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F) 2012-06-29 Dnr 21/12 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F) Statens medicinsk-etiska råd, SMER, är ett rådgivande organ till

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den

Forskningsfinansieringen för psykisk hälsa i Europa är förhållandevis liten jämfört med den Varför forska i psykisk hälsa? Psykisk ohälsa kan förorsaka en belastning för de som drabbas, deras närstående och för samhället överlag. Varje år upplever åtminstone en av tre européer psykisk ohälsa.

Läs mer

Svenska Tvillingregistret

Svenska Tvillingregistret Svenska Tvillingregistret Tjänstekatalog och prislista Svenska Tvillingregistret är en KI core facility som erbjuder möjligheter att genomföra olika typer av tvillingstudier. Vårt uppdrag Svenska Tvillingregistrets

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Sammanställning av prov som inte sparas p.g.a. ändrat samtycke Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2014 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion 1 Kommentarer Samtliga tabeller och figurer är uppgifter inhämtade

Läs mer

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016

Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier. Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Forum Uppsala-Örebro: Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier Patric Amcoff Samverkansnämnden, Västerås, 23/9 2016 Uppdraget Starka Tillsammans Regeringen beslutade den 11 september 2014 att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO

VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO Sonja Eaker, Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro Sjukvårdsregion. 2016-02-26, version 0.5 Sida 1 av 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RBC UPPSALA ÖREBRO - 2015 Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett sjukvårdsregionalt

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Utbildningsplan för magisterprogrammet Utbildningsplan för magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3CY08

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

MSD Sverige Metodbeskrivning

MSD Sverige Metodbeskrivning MSD Sverige Metodbeskrivning Introduktion Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD) anser att interaktioner mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården och dess experter har en solid och positiv påverkan

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin

Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Svensk nationell datatjänst en infrastruktur för forskningsdata inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin Elisabeth Strandhagen, forskningssamordnare för ämnesområde medicin och hälsa elisabeth.strandhagen@gu.se

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Bakgrund Verksamhetsplanen för beredningsgruppen 2015 har utgått från Samverkansnämndens aktivitetsplan 2015 En verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Joakim Dillner BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010

Joakim Dillner BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010 Joakim Dillner 2011-02-15 BBMRI.se Återrapportering till Vetenskapsrådet för år 2010 Återrapportering för 2010 för BBMRI.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Uppbyggnad och driftsättning av

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Nordic Evaluation of Sport Science

Nordic Evaluation of Sport Science Nordic Evaluation of Sport Science 2010-2011 Centrum för idrottsforskning 2012-02-03 Christine Dartsch Syftet med utvärderingen Idrottsforskningens status? Kvaliteten och produktivitet? Styrkor och svagheter?

Läs mer

Påverkansarbete inom Horisont 2020

Påverkansarbete inom Horisont 2020 Påverkansarbete inom Horisont 2020 Maria Wästfelt ledamot programkommittén inom området för hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Svensk organisation, hälsoutmaningen programkommittén Horizon

Läs mer

Evidensbaserat förhållningssätt till internetförmedlad behandling

Evidensbaserat förhållningssätt till internetförmedlad behandling Evidensbaserat förhållningssätt till internetförmedlad behandling Svenska Läkaresällskapets IT-Inspirationsdag den 16 mars 2016 Cecilia Svanborg, MD, PhD, leg psykoterapeut Ledningsansvarig överläkare

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 21 226 223 142 14 129 13 149 165 25 235 282 279 266 261 22 228 225 221 223 23 29 517 568 55 566

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Forskning om sjukfrånvaro

Forskning om sjukfrånvaro Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson Kristina.alexanderson@ki.se Professor i socialförsäkring Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 2, 2015 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. I samarbete med: Innehåll KI Biobank och BBMRI...4

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012

Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012 Inledande steg mot svensk samordning av mikroskopi Referat från hearing den 19 september 2012 Snabb teknisk utveckling och framväxande europeisk forskningsinfrastruktur öppnar nya möjligheter för mikroskopi

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer