Brf Rhodesia. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper Sida 1 6 7

2 1(16) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Rhodesia,, får härmed avge årsredovisning för Ordinarie ledamöter Ulrika Rosberg Leif Johansson Mikael Svensson Maria Bennison Carl Rosslin Johan Lundberg Styrelsesuppleanter Henrik Fredriksson Sofia Stjärnerud Ingvar Olofsson Ordinarie revisorer Hans Ehrlinder Ehrlinders Revisionsbyré AB Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Vald t. o. m. föreningsstämman Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening.

3 2(16) Föreningen äger fastigheten Lomma 30:2 i Lomma kommun med därpå uppförda byggnader med 24 lägenheter och 1 lokal. Byggnaderna är uppförda Föreningen upplåter 24 lägenheter med bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt. Lagenhetsfördelning: 1 rök 2 rök 7 8 Total tomtarea: Total bostadsarea: Total lokalarea: 3 rök kvm 1 210kvm 76kvm Fastigheten arfullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar Skåne. Bredablick Förvaltning i Sverige AB har biträtt styrelsen med föreningens ekonomiska förvaltning enligt tecknat avtal. Arets underhåll Föreningen har under räkenskapsåret utfört reparationer för kr och planerat underhåll för kr. Reparationskostnader respektive underhållskostnader specificeras närmare i not 3 respektive not 4 till resultaträkningen. Underhållsplan och kommande ers underhåll Enligt av styrelsen antagen underhéllsplan uppger det genomsnittliga underhällsbehovet de kommande tio åren till kr per år. Händelser under året och framtida utveckling Aret började med färdigställande av elementbyte samt byte av värmeväxlare. De Rör jouren inte gjort sina åtagande enligt avtalat, beslutade styrelsen sig för att inte betala sista fakturan på kr. Detta ledde till en rättslig process där vi fick anlita advokat stadfäste tingsrätten att föreningen skulle betala kr till Rör Jouren, således kr mindre än avtalet vilket vi var nöjda med. l april hade vi årets fixardag. l juni ingick vi avtal med en städfirma som heter Pro Assistans. Deras uppgift är att städa trappor, tvättstuga och källargång varannan vecka. Sommarfesten hölls 30/8. Den 31/8 drabbades vi av översvämning, vilket fyllde källaren upp till 1 meter. Ocab skötte ayfuktning/sanering och arbetslgate Hjelm & Co satte in nytt kök samt målade i biljardlokalen. Vissa delar av kostnader stod försäkringsbolaget för och vissa fick föreningen själv stå för hölls extrastämma, där ärenden handlade om: - Beslut om stadgeändring som ska godkännas på en andra stämma. - Avskaffande av sjalvförvaltning som godkändes. - Ändring av styrelsemedlemmar som godkändes hölls andra extrastämman där vi godkände stadgeandring angående andrahandsuthyming. Snörasksyddet åtgärdades innan vintern kom. Inför 2015 Lagning av plattor vid ingångarna till våra trappor fortgår.,

4 3(16) Problem med avloppet i form av avrinning och lukt. utredning pågår. Hitta ny entreprenör till gräsklippning/snöröjning, de Tomas som tidigare haft denna uppgift beslutade sig för att avsluta sin anställning Inväntar offerter. Ett län pä kr ska omförhandlas Nuvarande ränta ar 4, 77 %. y{,

5 4(16) Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie föreningsstämma den 11 juni 2014 samt extra stämma 21 oktober Styrelsen har under året kontinuerligt hållit protokollförda sammanträden, Årsredovisningen upprättas för första gången enligt det såkallade K2-regelverket. Övergången till det nya regelverket har inneburit att tidigare års pågående nyanläggningar har redovisats som underhållskostnad. Förändringen har belastat årets resultat med en engångskostnad på kr. Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Arets resultat Avsättning till underhållsfond lanspräkstagande av underhållsfond Resultat efter fondförändringar Totalt eget kapital Balansomslutning Soliditet % Likviditet % Årsavgift för bostäder, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm Ränta, kr / kvm Underhållsfond, kr / kvm Län. kr/kvm Arsavgiftsnivåför bostäder i kr/kvm samt eventuellt bränsletillägg i kr/kvm har bostadsarean som beräkningsgrund. Driftskostnad i kr/kvm, ränta i kr/kvm, underhållsfond i kr/kvm samt lån kr/kvm har bostads- och eventuell lokalarea som beräkningsgrund. Årsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 januari 2014 då avgifterna höjdes med 2 %. Avseende årsavgifterna för 2015 har beslut fattats och årsavgifterna höjdes med 2 % per 1 januari Överlåtelser Under 2014 har 7 överlåtelser av bostadsrätter skett. Vid årets utgång hade föreningen 30 medlemmar. Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Avtal Föreningen har följande väsentliga avtal: Bredablick Förvaltning Com Hem Com Hem E. ON Kraftringen Nät AB SITA Presto Siemens Ekonomisk förvaltning Kabel-TV Bredband El Fjärrvärme Sophantering Brandsäkerhet Varmecentral p

6 5(16) Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Arets resultat före fondförändring Arets avsättning till underhällsfond enligt underhéllsplan Arets ianspråktagande av underhållsfond över/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman: Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 74GOOO (16) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Årsavgifter och hyror 1 Övriga rörelseintakter 2 rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Rörelsekostnader Fastighetskostnader 3, 4,5 Övriga kostnader 6 Personalkostnader 7 Avskrivning av anläggningstillgångar S rörelse kostnad er Rörelseresultat Finansiella poster Räntekostnader 10 Ränteintäkter 9 finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Arets resultat ^

8 7(16) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Omsättningstillgéngar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Fömtbetalda kostnader och upplupna intäkter kortfristiga fordringar Kassa och bank omsättningstillgéngar SUMMA TILLGÅNGAR ^

9 . 1 Brf Rhodesia 8(16) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatser Reservfond Underhållsfond bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat fritt eget kapital eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån långfristiga skulder 16, 17 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslän ställda säkerheter Ansvarsförbi ndelser A nsvars förbindelser Inga Inga^

10 9(16) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Belopp i kr om inget annat anges. Inkomstskatt Sedan 2007 ska bostadsrättsföreningar inte längre ta upp någon schablonintäkt av fastigheter till beskattning. Som skattepliktig intakt ska inte heller erhållna statliga räntebidrag för bostadsändamål tas upp. Avdrag får inte göras för ränta på lånat kapital som avser fastigheten, "reparation och underhåll, återbetalning av statliga räntebidrag eller tomträttsavgald. Till beskattning ska bostadsrättsföreningar ta upp ränteintäkter som inte härar från förvaltningen av fastigheten, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper och fastigheter samt inlästa och därefter sälda bostadsrätter. Inkomstskatten uppgår till 22% på skattepliktig inkomst. Föreningen har inga outtnyttjade underskott från tidigare er som skulle kunnat utnyttjats mot framtida skattepliktiga resultat. Underhéll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhéllsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i undertrållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital Avsättningar enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition pé töreningsstämma. Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat, i^

11 10(16) Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Standardförbättringar; 20 er Standardförbattringar; 33 år Standardförbattringar; 40 år Standardförbättringar; Relining Torktumlare Gräsklippare Bredband 66 år 20 år 33 är 40 är 50 er 5 år 5 år 20 år Noter Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler Övriga objekt Not 2 Övriga rörelseintäkter KabelTV-avgifter/Bredband Overlätelseavgifter Övriga intäkter Rörelsens sidointäkter och korrigeringar Not 3 Reparationer VA & sanitet, installationer Värme, installationer Huskropp Vattenskador w

12 11(16) Not 4 Planerat underhåll Tvättutrustning, gemensamma utrymmen Tappvatten och värmesystem Huskropp, tak Övrigt Not 5 Driftskostnader Fastighetsskatt Fastighetsfön/altning Städning Sen/iceavtal Förbrukningsinventarier Förbrukn ingsmaterial El Uppvärmning Vatten och avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Maskin och fordonsförsäkring Systematiskt brandskyddsarbete Kabel-T\/ Internet Not 6 Övriga kostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Arbetskläder och skyddsmaterial Kostnader för transportmedel Kontorsmateriel och trycksaker Tele och post Förvaltningskostnader Revision Jurist- och advokatkostnader Bankkostnader Stämpelskatt Övriga externa tjänster Övriga externa kostnader ^;

13 12(16) Not 7 Arvoden Föreningen har haft en anställd under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har utgått. Arvoden, ersättningar och sociala avgifter Styrelsean/oden Löner till anställda Utbildning Förändring av semesterskuld Sociala avgifter Övriga avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader och standardförbättringar Maskiner och inventarier Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter bank Ränteintäkterhyres/kundfordringar Ränteintäkter, skattekonto Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslén Räntekostnader för kortfristiga skulder ^

14 . 1 Brf Rhodesia 13(16) Not 11 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början -Byggnader -Standard förbättringar Arets anskaffningar -Standardförbättringar anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets böljan -Byggnader -Standardförbattringar Årets avskrivning -Arets avskrivning pé byggnader -Arets avskrivning pé standardförbättringar ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Standardförbättringar Taxeringsvärden Bostäder Lokaler Totalt taxeringsvärde Varav byggnader yc

15 14(16) Not 12 Maskiner och inventarier A nskaffnings värden Vid årets början -Maskiner och inventarier Arets anskaffningar anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -Maskiner och inventarier Arets avskrivningar -Maskiner och inventarier ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga förutbetalda kostnader Not 14 Kassa och bank Transaktionskonto. Handelsbanken Not 15 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och Reservfond Underhålls- Balanserat Arets upplåtelseavgifter fond Resultat Resultat Vid årets början Disposition enligt föreningsstämma Avsättning till underhållsfond lanspraktagande av underhéllsfond Arets resultat Avruncfningsdifferens Vid årets slut ^ ^

16 15(16) Not 16 Förfall fastighetslån Förfaller inom ett er från balansdagen Förfaller 2-5 år från balansdagen Förfaller senare än fem år från balansdagen Not 17 Fastighetslån Fastighetslån Låneinstitut Ränta Rörligt/Bundet till Ing. skuld SEB 4, 77% SEB 5, 47% SEB 3, 32% SEB 3, 51 % Stadshypotek 3, 04% Stadshypotek 3, 53% Nya lån Arets amort. Utg. skuld Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och arvoden samt sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Upplupna driftskostnader Upplupna revisionsarvoden Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ^

17 16(16) Underskrifter LOMMA OS^- i^ Ulrika Rosberg '^a^^(. Leif Johansson Mikael Svensson /. ^l^w<^av-- Maria Bennison Carl Rosslin Johan Lundberg Min revisiyi sberattelse har lämnats (?^- 27 Auktoriserad revisor,

18 Ehrtinders Revisionsbyra AB - Aukt. och Godk. Revisor - Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Rhodesia Org. nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Rhodesia för räkenskapsåret Styrelsens ansvar for årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn til] omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen l årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf Rhodesias finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

19 Ehrlinders Revisionsbyra AB - Aukt. och Godk. Revisor - Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Rhodesia för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot pä annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malm%qyi5-?,.- ^ /^Kans Elirlinder Auktoriserad revisoi 7 _

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18

RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 RU{sbyggens Brt Malmöhus 18 rg ilr Arsredovisning 1/9 2008 e 31/8 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning RIKSBYGGENS

Årsredovisning RIKSBYGGENS Riksbyggen fzuiwl frt ht.to.,lwt:t: Årsredovisning RIKSBYGGENS BRF NORRKÖPINGSHUS NR 5 1/72013-30/6 2014 Org. nr. 725000-3535 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer