Instruktions- och säkerhetshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktions- och säkerhetshandbok"

Transkript

1 Instruktions- och säkerhetshandbok Utgåva 2016: facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik

2 2016:05 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten i bruk! Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns i denna instruktionsbok och i vissa fall på produkten. Felaktig användning, service eller reparation av denna produkt kan medföra risker som resulterar i personskada eller dödsfall! Denna instruktionsbok skall förvaras lättåtkomligt för användaren av produkten. En ny instruktionsbok kan beställas från ATA Bygg- och Markprodukter AB. De flesta olyckor i samband med användning, underhåll och reparation av produkt orsakas av underlåtenhet att iaktta grundläggande föreskrifter och försiktighetsåtgärder. Olyckor kan ofta undvikas genom att möjliga risksituationer förutses. Användaren måste vara uppmärksam på föreliggande risker. Användaren måste även ha adekvat utbildning, nödvändiga kunskaper och utrustning för att kunna uppmärksamma sådana situationer. ATA kan inte förutse varje upptänklig risksituation. Varningarna i denna instruktionsbok och på produkten är därför inte allomfattande. Om redskap, arbetsmetoder eller driftstekniker som inte uttryckligen rekommenderats av ATA används, måste du förvissa dig om att dessa inte innebär någon oacceptabel säkerhetsrisk för dig själv eller andra. Förvissa dig också om att produkten inte kommer att ta skada eller utgör fara genom de metoder för användning, smörjning, service eller reparation som du tillämpar. Alla uppgifter, specifikationer och illustrationer som återfinns i denna instruktionsbok grundar sig vid utgivningstillfället tillgänglig information. Specifikationer och andra uppgifter kan när som helst bli föremål för ändringar. Sådana ändringar kan påverka produktens underhåll. Se till att du har tillgång till fullständig och aktuell information innan du påbörjar arbete. Ditt närmsta ATA-kontor har alltid tillgång till aktuell information. 2

3 2016:05 Innehåll Viktig Information 2 Säkerhetsföreskrifter 4 Vikarmar 4 Klämrisk 4 Installation 4 Motor 4 Rengöring / underhåll 5 Garanti 5 Avhjälpande 5 Ansvarsbegränsning 5 Reklamation 6 Dröjsmål 6 Skadestånd 6 Tvist 6 Miljöplan 6 Återvinning 6 Reservdelar 7 Byte av motor 12 Byte av arm 14 Montering gasfjäder 16 Hålbild Förvarningsljus 17 Tekniska specifikationer 18 Elschema 19 Elschema radiostyrning 20 EG-försäkran om överensstämmelse 21 3

4 2016:05 Säkerhetsföreskrifter Vikarmar Kassettens armar och dess infästningar får endast justeras/lossas av fackman. Inuti armarna finns kraftigt spända fjädrar. Om armarna av någon anledning måste lossas, skall dessa säkras med kraftiga stripes, spännband eller rep, innan något fäste lossas. I de fall när gasfjädrar är monterade och dessa av någon anledning måste lossas, skall detta göras med armarna helt utfällda. Armkonstruktionen får under inga omständigheter öppnas. Klämrisk Risk att bli klämd när kassetten fälls ihop. Kassetten fjärrstyrs och kan starta utan förvarning. Installation Kassett / Takskylt skall monteras och inkopplas av fackman. Montera konsolerna vågrätt och så nära armarna som möjligt. När installationen är klar, kontrollera/efterdra alla skruvar på kassetten. Motor Om elmotorn inte fungerar är en vanlig orsak dålig kontakt i anslutningarna eller säkringen. Vid misstanke att motorn är trasig kontakta i första hand ATA. Motorn har ett termoskydd som stänger av efter ca 5 minuters användning. När termoskyddet slagit ifrån motorn tar det ca 10 minuter innan den går att köra igen. Gränslägena på motorn är injusterade och behöver normalt ingen efterjustering. Efterjustering av gränslägen på Beckermotor: 1. Kör kassetten tills den stoppar själv. 2. Backa lite. 3. Skruva på plus(+) för att öka gångtid, minus(-) för att minska. 1 varv på skruven = ca 20 mm gångväg. 4. Kör in kassetten lite och sedan ut igen, behövs mer justering, upprepa punkt 2 & 3. Kör inte in kassetten helt, lämna mm mellan frontskena och duk/dukrör, detta för att motorn skall stanna av gränsläget, inte av mekaniskt stopp. 4

5 2016:05 Rengöring / underhåll Kassetten kan tvättas på samma sätt som en personbil. OBS! Högtryckstvätt eller avfettning får inte användas mot motorn eller direkt mot duk/budskap. Lågt tryck eller långt avstånd från munstycket gäller. Armlederna bör smörjas efter tvätt eller 4-5 gånger/år. Se till att duken/rullen är fri från smuts och skräp innan inrullning. Det är speciellt viktigt under vintertid att inte snö och is rullas in på rullen. Garanti ATA förbinder sig gentemot kund/återförsäljare att, i enlighet med punkterna nedan, avhjälpa alla fel som uppkommit på kassett/takskylt som levererats av ATA, vilka fel kan hänföras till bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. ATA:s ansvar avser endast de fel som visar sig inom ett (1) år från leveransdagen. Under förutsättning att kassett/takskylt är installerad och inkopplad av fackman och att den har vår maskinskylt (CE-etikett) väl synlig. Avhjälpande När ATA mottagit meddelande om fel skall ATA utan dröjsmål avhjälpa anmält fel. Efter att ATA har avlämnat reparerad eller utbytt vara till kund skall ATA anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende den felaktiga varan. Om ATA godkänner reklamationen svarar ATA för transport till ATA och retur till kund. Felaktiga delar som bytts ut av kund eller ombud i enlighet enligt ovan skall utan dröjsmål returneras till ATA märkt med order-/reklamationsnummer. Ansvarsbegränsning ATA anvarar endast för de fel som uppstår vid normal och riktig användning. Garantin gäller ej fel som orsakats av olycka, oriktig montering eller oriktig installation. Garantin gäller inte heller för försämringar som beror på normalt slitage, smuts eller andra luftföroreningar. ATA ansvarar inte heller för skador som uppkommer med skylten utfälld om fordonet framförs med högre hastighet än 30 km/h. Utöver vad som stadgats ovan har ATA inget ansvar för fel. ATA är inte skyldig att till kund eller någon annan utge någon som helst ersättning, vare sig för personskada eller skada på egendom, som inte omfattas av avtalet, eller utebliven vinst eller annan skada av indirekt slag. 5

6 2016:05 Reklamation Om kund vill ha fel avhjälpt måste han omedelbart eller senast 14 dagar från det han blev uppmärksam på felet, meddela ATA detta. Reklamation sker till någon av ATA:s säljare som registrerar en reklamationsorder och fyller i en reklamationsblankett tillsammans med kund. Uppgifter som behövs vid reklamation är: modell, serienummer, inköpsdatum och beskrivning om vad som har hänt. Vara som skickas till ATA utan registrerad order behandlas inte utan returneras till kund med mottagarfrakt. ATA ansvarar inte för omärkta returer/ reklamationer, dessa kasserar efter 3 månader. Dröjsmål Av ATA angiven leveranstidpunkt är angiven efter bästa förmåga, men utgör endast en uppskattning, varför ATA inte skall hållas ansvarig för eventuellt dröjsmål med leverans. Skadestånd För de fall ATA, trots vad som stadgats ovan, befinnes skyldig att till kund utge skadestånd, skall skyldigheten under alla omständigheter vara begränsad till ett belopp motsvarande köpeskillingen för godset eller del av godset, varom talan föres. Tvist Tvist i anledning av leveranser av ATA till kund skall avgöras i Attunda tingsrätt som första instans. Miljöplan Vi använder material som har lång hållbarhet och därmed liten miljöpåverkan. Vi separerar och sorterar spill och rester vid tillverkning. Vi har avtal med ett återvinningsföretag som tar hand om restmateriel. Om ni önskar en detaljerad miljödeklaration, kontakta ATA så skickar vi information. Återvinning Uttjänta kassetter/takskyltar demonteras och lämnas till återvinning, antingen till återvinningsföretag, eller vid egen återvinning separeras de olika metallerna, motor, ljus, kabel var för sig. Duk från kassetter kan lämnas till bränning eller till företag anslutna till Texyloop återvinning. Vi kan ta emot och återvinna kassetter och takskyltar. Vill ni anlita oss för att återvinna uttjänta kassetter/takskyltar, måste ni avtala i förväg och betala frakten till oss. 6

7 2016:05 2 Reservdelar (Modell 4020*) *er med eller över dukbredd 1770 mm

8 2016:05 2 (Modell 3014/3018*) *er med dukbredd under 1770 mm

9 2016:05 Pos 1 ArtNr Beskrivning Frontskena vit 1280 mm (modell 3014) Frontskena, vit 1580 mm (modell 3018) Frontskena vit 1970 mm (modell 4020) Kapas till önskat mått Ändskydd frontskena vit Rörbussning 78 mm, med plastlager för Ø78-rör A Arm modell 190 A 1 st högerarm och 1 st vänsterarm inkl. pos (6) (24) Används till vikarmkassetter med dukbredd över 1770 mm Mutter M10 A2 fzb för vikarmar Frontfäste standard höger (märkt R ) För att bestämma vänster/höger sida, ställ dig med vikarmarna synliga framför dig. Vikarmen du ser till vänster = vänster arm; höger = höger arm T-spårskruv M10x23 för kassettarmar Lagertapp för gavelbeslag (13) U-fäste rak modell alu inkl. bult M10x60 A2 + låsbricka M Dukrör stål Ø78 mm, 1280 mm (modell 3014) Dukrör stål Ø78 mm, 1580 mm (modell 3018) Dukrör stål Ø78 mm, 1860 mm (modell 4020) Färdigkapat och lackerat 9

10 2016:05 Pos 11 ArtNr Beskrivning Abs-rör 5,7 mm Används för att fästa duk i dukrör (10) och frontprofil (1) Ändskydd till fyrkantsrör i stål 35x35 mm, grå plast Gavelbeslag Turnils för kassett inkl. bult M8x30 och flänsmutter M Motor T-12V Becker inkl. drivhjul & medbringare Motor T-24V Becker inkl. drivhjul & medbringare Monteringsbleck Becker Frontfäste special höger (märkt R ) För att bestämma vänster/höger sida, ställ dig med vikarmarna synliga framför dig. Vikarmen du ser till vänster = vänster arm; höger = höger arm Insexskruv M6x8 A Armfäste SP stål för omlottvikarm för vikarmskassett Sexkantskruv M10x20 A B Arm modell 190 B (för omlott) 1 st högerarm och 1 st vänsterarm inkl. pos (24) (16) Används till vikarmkassetter med dukbredd under 1770 mm

11 2016:05 Pos ArtNr Beskrivning Ändskydd till fyrkantsrör i vitlackad alu 35x35 mm, vit plast Bricka BRB M10 10,5x20x2 A Låsbricka LB AZ M10 A Frontfäste standard vänster (märkt L ) För att bestämma vänster/höger sida, ställ dig med vikarmarna synliga framför dig. Vikarmen du ser till vänster = vänster arm; höger = höger arm. 11

12 2016:05 Byte av motor OBS! Mycket kraftig fjäderspänning inne i armarna. Motorbyte får endast utföras av kunnig person, vid osäkerhet kontakta ATA. Iakttag stor försiktighet vid demontering av motor och vid hantering av kassetten. Säkra alltid armarna, innan arbetet påbörjas, med rem, spännband eller kraftiga stripes runt båda armprofilerna så att de inte kan slå ut. Byte av motor. (motor med drivhjul, medbringare och motorfäste) - Koppla ur motorkabeln, kablarna på motorn är numrerade, notera vilket nummer som går till respektive plint. - När armarna är säkrade, duk ej för spänd, lossa lagertapp och, vid behov, motorfäste, dra av det från bärprofilen (fyrkantsröret), dra ut motorn ur dukröret. - Skjut i nya motorn i dukröret, den ska gå lätt att skjuta in. Om det går trögt kontrollera att röret inte är skadat, att slå in motorn med ex hammare är inte tillåtet. - Om motorfästet är skadat eller rostigt, byt ut det. - Skjut tillbaka gavelbeslaget, passa in motorn i motorfästet så att båda ställskruvarna har riktning rakt bakåt, så att de lätt kan nås. - Koppla in motorkabeln. 12

13 2016:05 Justering av gränslägen (1 varv på skruven 20 mm gångväg) Skruva inte när motorn står still, gränsläget kan skadas. Använd en 4 mm insexnyckel eller spårskruvmejsel för justering. - Ställ strömställaren i utläge, kör ut kassetten tills den stannar själv. OBS! I vissa fall kan motorn vara justerat så att motorn går väldigt långt. Justera yttre stoppläget genom att skruva undre ställskruven medurs (+) tills duken är rullad ett halvt varv = Abs-röret nedåt. Fabriksinställda gränslägen har kort gångväg, man måste skruva ganska många varv på ställskruvarna. Om den åker ut för mycket, kör in lite, skruva ställskruven lite moturs (-) och prova igen. Upprepa till rätt läge har nåtts. - Skruva den övre ställskruven ca 15 varv moturs (-). Ställ strömställaren i inläge, kör in kassetten tills den stannar själv. Justera inläget genom att skruva ställskruven medurs (+). Kör inte in kassetten helt, lämna mm mellan frontskenan och duk, motorn skall stanna av gränsläget, inte av mekaniskt stopp. Om den åker in för mycket, kör ut lite, skruva ställskruven lite moturs (-) och prova igen. Upprepa till rätt läge nåtts. - Kör kassetten helt ut och sedan helt in ett par gånger för att kontrollera att den stannar där den ska. Övre ställskruv Undre ställskruv 13

14 2016:05 Byte av arm OBS! Mycket kraftig fjäderspänning inne i armarna. Armbyte får endast utföras av kunnig person, vid osäkerhet kontakta ATA. Iakttag stor försiktighet vid öppning av paketet och vid hantering av vikarm. Ta inte bort plastbanderollerna (röd/grön), förrän armarna är fastskruvade. Utbyte av armar - Markera var de gamla armarna sitter på fyrkantsröret och säkra armarna innan arbetet påbörjas, med rem, spänn-band eller kraftiga stripes runt båda armprofilerna så att de inte kan slå ut. - Ta bort duken, frontskenan, dukröret och motor. Lossa armarna från fyrkantsröret och frontskenan (den vita profilen där den övre delen av duken sitter fast) och ta bort dom. - Montera de nya armarna på fyrkantsröret på samma ställe där de gamla satt. Dra fast. 190A Vänster 190A Höger 190B Vänster 190B Höger 14

15 2016:05 Justera armvinkel och rikta arm - (arm 190 A): Markeringen på armfästena skall stå på 90o-strecket (det grova) mitt i graderingen. Ni kan behöva skruva på insexskruven med nyckel 4 mm för att nå strecket. - Omlottkassett(arm 190 B): Vänster arm (grön), ta bort insexskruven, ställ markeringen på 0o-strecket. Höger arm (röd), ställ markeringen stå på 90ostrecket (det grova) mitt i graderingen. - Dra åt M12-muttrarna med en 19-hylsa växelvis utan att överdra, ca 50 Nm. - Återmontera gavelbeslaget med motorfästet. Lyft i dukrör med duk och återmontera det andra gavelbeslaget, inte stumt, det skall vara ett par mm i spel. Återmontera frontskenan, centrera mot dukrör och duk. - Håll emot frontskenan och lossa plastbanderollerna från de nya armarna. Släpp efter sakta. Armarna skall nu sträcka ut duken så att den spänns uppåt. - Kontrollera och efterdra alla skruvar på kassetten. - Kontrollera att armarna hamnar paralellt med fyrkantsröret och inte slår i varandra eller frontskenan. Justera vid behov genom att lossa den ena och dra åt den andra M12-muttern. Justering av gränslägen Se avsnitt Byte av motor Gasfjädrar Om gasfjädrar skall monteras på de nya armarna, se särskild instruktion för detta. Mät inte på gamla armarna, använd instruktionens mått för fästena. Gasfjädrarna monteras med armarna helt utfällda. 15

16 2016:05 Montering gasfjäder Gasfjädersats består av: 2 st Gasfjäderfäste Hög med fäste 39 2 st Gasfjäderfäste Låg med avslipat fäste st popnit 6x12 2 st Gasfjäder 400 N 4 st Fäste 3 (kulhanske) Borrmall Måtten är från alu-profilens kant till centrum på första hålet. Borra med 6,2 mm borr. Gasfjäderfäste Låg Nedre armprofil 65x30 mm 359 mm Mittled Övre armprofil 52x26 mm 68 mm Gasfjäderfäste Hög Monteringsinstruktion: Borra försiktigt, bara precis igenom profilsidan, för att inte skada wire & fjäder inne i den nedre armprofilen. 1. Borra första hålen centrerat på armprofilernas smala sida enligt mått ovan. 2. Nita fast fästet med popnit 6x Borra övriga hål och nita fast resterande nitar. 4. Gasfjädrarna monteras med armarna helt utfällda, den tjockare delen monteras på den övre armprofilen. 16

17 2016:05 Hålbild Förvarningsljus Hål (genomgående) för fästen för förvarnings borras från ovansidan på fronskenan. M8-bult och mutterstycke används som skruvförband. För ett par förvarningsljus används dom två yttersta hålen och för två par används även dom två innre. Vid dubbelsidig vikarmaskassett används samma fästhål Mått från från frontskenans ytterkant Ø8,5 innre yttre 17

18 2016:05 Tekniska specifikationer Strömförsörjning 12 V eller 24 V A20 - Varning för vägarbete Normalstorlek och FDG-reflex Lyftkraft, överkapacitet för ex. förvarningljus Lyftkraft utan gasfjäder: 5,2 kg Lyftkraft med gasfjäder 400 N: 10,0 kg X2 - Markeringsskärm för hinder FDG-reflex Bredd: mm Höjd: 300 mm (*2 st) Förvarningsljus Ø200 mm LED-optik Strömförbrukning dagtid: 1,8A (12V) Strömförbrukning nattetid: 0,2 A (12V) Testade enl. EN12352, klass L8H Vik: 2,7kg/par ink. fästen Modell 4020 Byggmått (bredd x höjd x djup): 2080 mm x 250 mm/1810 mm x 200 mm Dukmått (bredd x höjd): 1770x1800 mm Vikt: 30kg (exkl. förvarningsljus) Modell 3018 Byggmått (bredd x höjd x djup): 1655 mm x 250 mm/1900 mm x 300 mm Dukmått (bredd x höjd): 1550x1900 mm Vikt: 28kg (exkl. förvarningsljus) Modell 3014 Byggmått (bredd x höjd x djup): 1350 mm x 250 mm/1900 mm x 300 mm Dukmått (bredd x höjd): 1250x1900 mm Vikt: 25kg (exkl. förvarningsljus) Modeller listade ovan är standardsortiment. en byggs och anpassas alltid efter fordonets bredd. 18

19 2016:05 Motor R6G (24V / DC) R4G (12V / DC) (kablarna är märkt 1-4) NER UPP (-) (+) Elschema Förbrukare Motor 12 / 24 VDC 9,0 A / 6,3A LED-optik, par 1,8A Med kontrollbox fr.o.m juni 2016 LED-optik 200 mm L8H 12/24V VDC (framåt, option) LED-optik 200 mm L8H 12/24V VDC (bakåt, option) Brun (+) Blå (-) Brun (+) Blå (-) Kopplingsbox 12-pol Strömbrytare belyst Förvarningjus Strömbrytare Dukrörelse Upp/Ned 2 Flexistrip LED-list Röd Vid lång sträcka från matning till motor bör grövre kabel användas. 12 V med 5 m 1,5 mm² kabel = förlust 1.0 V 24 V med 12 m 1,5 mm² kabel = förlust 2.0 V 4 3 Kontrollbox 3 Matningskablar 1,5 mm² 10 A Säkring 19

20 2016:05 Elschema radiostyrning Förbrukare Motor 12 / 24 VDC 9,0 A / 6,3A LED-optik, par 1,8A Motor R6G (24V / DC) R4G (12V / DC) 1 2 (-) 3 (+) LED-optik 200 mm L8H 12/24V VDC Slav L + N - Radiomottagare R1 R2 R3 C NO NC C NO NC C NO NC Blå (-) Moder Brun (+) Indikeringslampa Matningskablar 1,5 mm² 10 A Säkring 20

21 2016:05 EG-försäkran om överensstämmelse ATA Bygg- och Markprodukter AB Staffans väg Sollentuna Tel Fax försäkrar härmed att: Produkt Serienummer Tillverkningsår modell A enligt CE-etikett enligt CE-etikett modell B enligt CE-etikett enligt CE-etikett är tillverkad i överensstämmelse med RÅDETS DIREKTIV. Rådets direktiv 2006/42/EG angående inbördes närmande av medlemsstaternas lagstiftning rörande maskiner, med särskilda hänvisningar till direktivets Bilaga 1 om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med konstruktion och tillverkning av maskiner. Rådets direktiv (EMC) 89/336/EEC, av den 1 januari 1992 och 92/31/EEC av den 1 januari Rådets direktiv (LVD) 73/23/ECC av den 19 augusti 1974 med ändring 93/68/ ECC avden 1 januari Förbehåll: Försäkran är giltig endast under förutsättning att medföljande drift och underhållsinstruktion följs. Sollentuna datum enligt CE-etikett och leveranssedel ATA Bygg- och Markprodukter AB... Thomas Wuopio VD 21

22 2016:05 22

23 2016:05 23

24 ATA har över 45 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning och är rikstäckande med huvudkontor i Sollentuna. ATA:s mål är att minska olycksrisken för dem som vistas på vägen, både som trafikant och vägarbetare. ATA är ett dotterbolag i den brittiska industrikoncernen Hill & Smith Holdings PLC, en världsomspännande producent av infrastrukturprodukter. Vajer- och balkräcken, transitions, krockdämpare och bullerskydd TMA-skydd, ljuspilsutrustningar, VMS och ITS Påkörningsskydd, P-räcken, pollare, farthinder och rullstop Hyresprodukter, TMA-fordon, Ta-planer och totalentreprenad Skyltar, väg- och kantmarkering, tung avstängning och byggstaket Nivåkurser APV, kommunkurser SKL, Heta arbeten och Hjälp på väg facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik

ATA-takskylten. Instruktions- och säkerhetshandbok. Utgåva 2016:

ATA-takskylten. Instruktions- och säkerhetshandbok. Utgåva 2016: Instruktions- och säkerhetshandbok ATA-takskylten Utgåva 06:0 575 00000 60 facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik ATA-Takskylten 06:0 Viktig Information

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok VMS E13

Instruktions- och säkerhetshandbok VMS E13 Instruktions- och säkerhetshandbok VMS E13 Utgåva 2013:01 575 00000 060 VMS E13 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq TMA-trailer

Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq TMA-trailer Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq TMA-trailer Utgåva 2014:02 575 00000 070 facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik Vorteq TMA-trailer 2014:02

Läs mer

ALP 1 VMS-ljuspil. Utgåva 2016: For the love of lives

ALP 1 VMS-ljuspil. Utgåva 2016: For the love of lives VMS-ljuspil Utgåva 575 00000 220 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten i bruk! Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok ProTec 100

Instruktions- och säkerhetshandbok ProTec 100 Instruktions- och säkerhetshandbok ProTec 100 Skyddsbarriär Utgåva 2013:01 575 00000 150 ProTec 100 skyddsbarriär 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok ATA-ljuspilen

Instruktions- och säkerhetshandbok ATA-ljuspilen Instruktions- och säkerhetshandbok ATA-ljuspilen Utgåva 2013:01 575 00000 100 ATA-ljuspilen 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan

Läs mer

Zoneguard Skyddsbarriär

Zoneguard Skyddsbarriär Instruktions- och säkerhetshandbok Zoneguard Skyddsbarriär Utgåva 2015:01 575 00000 310 facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik Zoneguard 2015:01 Viktig

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq ljuspil

Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq ljuspil Instruktions- och säkerhetshandbok Vorteq ljuspil Utgåva 2013:02 575 00000 020 Vorteq ljuspil 2013:02 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Alpha 60MD 2.0

Instruktions- och säkerhetshandbok Alpha 60MD 2.0 Instruktions- och säkerhetshandbok Alpha 60MD 2.0 Utgåva 2016:01 575 00000 010 facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik TMA Alpha 60MD 2.0 2016:01 Viktig

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Installation, underhålls- och reparationsmanual QuadGuard CEN

Installation, underhålls- och reparationsmanual QuadGuard CEN Installation, underhålls- och reparationsmanual QuadGuard CEN Utgåva 2013:01 575 00000 110 QuadGuard CEN 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken

Läs mer

ATA Traffic Safety Solutions

ATA Traffic Safety Solutions ATA Traffic Safety Solutions www.ata.se facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik Index ATA Traffic Safety Solutions ATA Infra ATA Tech ATA Proactive ATA

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok BM2 Ljuspil

Instruktions- och säkerhetshandbok BM2 Ljuspil Instruktions- och säkerhetshandbok BM Ljuspil Utgåva 03:0 575 00000 090 BM Ljuspil 03:0 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan du tar produkten

Läs mer

ATA Hill & Smith AB. For the love of lives

ATA Hill & Smith AB. For the love of lives ATA Hill & Smith AB For the love of lives Kontaktuppgifter Kundtjänst Faktureringsadress 08-98 80 70 Box 7051, 192 07 Sollentuna Hemsida www.ata.se Mail info@ata.se Filialer Sollentuna (HK) Postadress:

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Safe-stop 180

Instruktions- och säkerhetshandbok Safe-stop 180 Instruktions- och säkerhetshandbok Safe-stop 180 Utgåva 2013:01 575 00000 050 Safe-stop 180 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i instruktionsboken innan

Läs mer

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis T20/T25 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Ljuspilsystem med VMS

Ljuspilsystem med VMS Instruktions- och säkerhetshandbok Ljuspilsystem med VMS RMS 4000 1.0 Utgåva 2013:01 575 00000 030 RMS 4000 1.0 VMS & Ljuspilsutrustning 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått

Läs mer

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1 PW TRANSPORTÖR Bruks- och monteringsanvisning 2016-05-09 Fig. 1 Läs anvisningen noga innan maskinen tas i bruk. PW Transportör levereras omonterad och monteras enligt anvisningar på sidan 4-7. Teknisk

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Terrassmarkis 3x2m 3,6x2,5m 4,5x3m

B R U K S A N V I S N I N G. Terrassmarkis 3x2m 3,6x2,5m 4,5x3m B R U K S A N V I S N I N G Terrassmarkis 3x2m 3,6x2,5m 4,5x3m 1 Terrassmarkis 3x2m 3,6x2,5m 4,5x3m SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före montering och användning. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

Ljuspilsystem med VMS

Ljuspilsystem med VMS Instruktions- och säkerhetshandbok Ljuspilsystem med VMS RMS 4000 2.0 Utgåva 2013:01 575 00000 130 RMS 4000 2.0 VMS & Ljuspilsutrustning 2013:01 Viktig Information Se till att du noga läst igenom och förstått

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Markisolette. Nordic Light MT74 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Markisolette. Nordic Light MT74 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Installationsanvisning Janfire bottenskruv

Installationsanvisning Janfire bottenskruv Installationsanvisning Janfire bottenskruv 29099001 R3 SV Janfire 2011 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA. City Ranger 2250

Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA. City Ranger 2250 Bruksanvisning TIPPBAR SKOPA City Ranger 2250 Introduktion Bästa kund! Vi hoppas du ska bli nöjd med din nya Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 2250 är en redskapsbärare som är utvecklad och tillverkad

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel!

Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel! Art.nr. BR701-4, utgåva 2-2000-09-22 Gratulerar till ditt köp av EasyStand magician 7000 ståhjälpmedel! För att Ni ska kunna använda Er EasyStand till fullo är det mycket viktigt att Ni läser igenom denna

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338

INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338 Svenska Skötbord 336 / 338 Dok. Nr: M33X Utgåva: 2 Datum: 2009-01-09 INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338 336/338 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport: Tel. 011-19

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Utdragbar skid-/snowboardhållare Accessories Part No. Date Instruction

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

INSTRUKTION STORSÄCKSLYFT. Art.Nr , 25211, 25212, och Reviderad

INSTRUKTION STORSÄCKSLYFT. Art.Nr , 25211, 25212, och Reviderad INSTRUKTION STORSÄCKSLYFT Art.Nr. 25210, 25211, 25212, 25213 och 25217. Reviderad 2011-06-14 Förord Innehåll Instruktionsboken vänder sig till användaren av storsäckslyft med artikelnummer enlgit framsidan.

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

Balkongmarkis. Nordic Light BC56 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Balkongmarkis. Nordic Light BC56 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Casa Roof asennusohje SE.indd 1 3/7/2011 12:10:56 PM Innehåll Monteringsanvisning Montering av undertakets genomföringstätning... 4 Genomföring för tegeltak... 5 Genomföring

Läs mer

Ljuspilsystem med VMS

Ljuspilsystem med VMS Instruktions- och säkerhetshandbok Ljuspilsystem med VMS RMS 4000 2.0 Utgåva 2016:01 575 00000 130 facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik issuu.com/atatrafik RMS 4000 2.0

Läs mer

621-002 Fliptop MAXI. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop.

621-002 Fliptop MAXI. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop. Utgåva 1.0 2015 621-002 Fliptop MAXI Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar Öppningsbara Taksystem Monteringsanvisning MAXI Tack att ni har köpt ett Fliptop MAXI, här följer instruktioner för montage

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Instruktionsbok för ClickitUp - Standard

Instruktionsbok för ClickitUp - Standard Instruktionsbok för ClickitUp - Standard ErgoSafe AB Reparatörgatan 1 SE 302 62 Halmstad Phone +46(0)35 41170 Innehållsförteckning Säkerhet... 3 Mottagande lossning... 3 Installation... 4 Teknisk specifikation...

Läs mer

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop.

Fliptop Multi. Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar. Öppningsbara Taksystem. Utgåva 1.0 2015. www.fliptop.se info@fliptop. Utgåva 1.0 2015 Fliptop Multi Säkerhetsinstruktioner och Montageanvisningar Öppningsbara Taksystem Tack att ni har köpt ett Fliptop Multi, här följer instruktioner för montage av våran produkt. Det förekommer

Läs mer

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar

Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 1/10 Monteringsanvisning Cykelskydd på betongplintar 2/10 Ingående detaljer Cykelskydd (3 sektioner) BRB10,4 Skruv M10x90 Kanalplastprofil Staps L-38 + bricka med gummitätning BRB10,4 Tandad bricka Kanalplast

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning

Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI. Monteringsanvisning Jeven kåpa JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI Denna monteringsanvisning beskriver enbart uppackning, upphängning och montering av kåpor. Information om igångkörning samt drift- och skötsel finns på Jevens hem:

Läs mer

Garantihandbok. Förord

Garantihandbok. Förord Garantihandbok Rev 6 Förord Kvalitet och service har fått en allt större betydelse för produkternas goda rykte. Därför är det viktigt att garantiärenden vid varje tillfälle ges en korrekt behandling. I

Läs mer

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Monteringsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go. Det är viktigt att du läser anvisningen

Läs mer

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning

Roomba. Inomhusrollator. Bruksanvisning DE DE Roomba Inomhusrollator Bruksanvisning Rollatorns delar 1 2 9 4 8 12 6 7 5 11 10 1. Handtag 7. Framhjul 2. Bromshandtag 8. Korg. Parkeringsbroms 9. Bricka 4. Sprint för höjdjustering 10. Bromswire

Läs mer

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015 Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av 2015 BYTE AV FRÄMRE STÖTDÄMPARE (Long Stroke Shock Absorber) 1. Bilen på pallbockar fram, använd en domkraft passande för bilens vikt och den höjd den

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

MANUAL. CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993.

MANUAL. CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993. 1 MANUAL HYD-00-123 EL-00-123 CE-märkt enligt Direktivet för medicinska produkter 93/42/EEG inkl tillägg samt EMC-direktivet 89/336/EQF enligt standard EN60601-1-2:1993. OBS! t skall enbart användas tillsammans

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY

INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY Ver. 1.1 Art.Nr 81003 INSTRUKTION FÖR ATT BYTA DISPLAY Detta är en instruktionsanvisning för att byta Displayen. Läs igenom instruktionen, titta på bilderna och planera ditt arbete innan du börjar. Vid

Läs mer

StairTrainer HANDBOK STAIRTRAINER SE VERSION 2.0

StairTrainer HANDBOK STAIRTRAINER SE VERSION 2.0 Handbok StairTrainer HANDBOK STAIRTRAINER SE VERSION 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Danmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innehåll 1. Förord...3 2. EG-försäkran om

Läs mer

Monteringsanvisning Publicus cykeltak

Monteringsanvisning Publicus cykeltak Publicus cykeltak levereras som ensidig lösning eller dubbel. Vid dubbel lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg Måsvinge med takrännesystem.

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

Saab 9-5 -M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5 -M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Väghållningssats MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Atlet Vikarmsmarkis i helkassett

Atlet Vikarmsmarkis i helkassett Atlet Vikarmsmarkis i helkassett Tillbehör. Aluminiumprofil med monterad borstlist för tätning av glipa mellan vägg och markis 242 Montagekonsol Teknisk information Atlet Vikarmsmarkis är en helkassett.

Läs mer