Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006"

Transkript

1 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Interaktionsteknologi 120p Examensprojekt 20p VT2006 Bilder av framtiden Utveckling inom distansutbildningsområdet Författare: Torbjörn Jönsson IT99 Handledare: Michael Svedemar

2 Abstract The technological development during the recent past, i.e. information technology (IT), has presented new possibilities for distance learning. IT has, so far, mostly been used to enhance the communication between teachers and students. With e-learning or technology-based learning the emphasis is rather on content in education instead of how education is performed. There is a need of improvements for more efficient e-learning within distance learning. The objectives of this study were to develop synchronous collaborative software application, based on five factors for more efficient e-learning, that researcher in cognition science Maria Larsson presented The software application was evaluated through a case study in a distance course of Organisation communication. The task was how to identify the culture in a specific organisation. The application was tested on two occasions with three participants at each occasion. The first test was as low-tech concept test and the second test was made with the use of the digital prototype. On both occasions the participants reflections was recorded during the test sessions and after the tests interviews were performed with each participant. My conclusions following the evaluation of the observations and the responses to the interviews are that it is possible to develop an application based on the five factors (learning styles, narrative form, collaboration, interaction and feedback) for more efficient e-learning. However, more research and testing are needed. Keywords: E-learning, collaborative learning, pedagogy, synchronous software application, interactiondesign. 2

3 Sammanfattning De senaste årens tekniska utveckling på datorområdet har även gett återverkningar inom distansutbildningen. Den nya Informationstekniken (IT) har används mest för att utveckla kommunikationen mellan lärare och studenter på distansutbildningarna. I utgångsläget har tekniken alltså används för att underlätta arbetet inom kurserna, inte för att utveckla metoder för hur undervisning ska bedrivas. Elektroniskt lärande (e-learning) kan förklaras som Teknikbaserat lärande (technology-based learning) och innefattar all form av undervisning som sker med hjälp av elektroniska media. Betoningen på lärande visar att tyngdpunkten förflyttats från hur utbildningen genomförs, till ett innehåll i utbildningen. Det finns behov av förbättringar för effektivare e-lärande inom distansutbildning. Samarbete och gemensam arbetsuppgift anses vara till hjälp vid lärande. I hög grad sker utbildning och dialog inom distansundervisning och e-lärande asynkront. Detta innebär att deltagarna inte samtidigt har direktkommunikation med varandra utan kommunikationen sker i med e-post. För att kunna möta möjligheterna till effektivare e-lärande borde en möjlighet till synkront kollaborativt arbete över gemensam arbetsyta vara av intresse. Syftet med projektet var att utveckla en synkron kollaborativ bild- och textbaserad applikation för e-lärande. Baserad på forskaren inom kognitionsvetenskap Maria Larssons rapport om fem faktorer för effektivare e-lärande samt utvärdera dessa genom en prototyp. Applikationen var tänkt att användas vid ett moment i ämnet "Organisationskommunikation" inom en distanskurs, där studenterna skulle bilda sig en uppfattning om en organisations kultur. Applikationen testades vid två tillfällen, först som ett koncepttest och därefter som en digitalt konstruerad prototyp. Tre personer deltog vid varje testtillfälle. Koncepttestet genomfördes med observation av deltagarna med dokumenterad ljudinspelning av dialogen samt efterföljande intervjufrågor. Prototyptestet utfördes med observation och med think-aloud metoden samt intervjufrågor. Här skedde dokumentationen med hjälp av ljudinspelning samt skärmdumpar. Utvärderingen utgjordes av observation och intervjuer med testdeltagarna och visade att applikationen till stor del baserades på Maria Larssons fem faktorer. Min slutsats är att det varit möjligt att utveckla en applikation som till stor del baseras på de fem faktorerna och att konceptet samt prototypen kan vidareutvecklas. Värdet av ett par enstaka test kan vara begränsat då det enbart gällt sex personer. Utökade testsessioner med flera olika grupper hade kunnat ge mer tillförlitliga resultat. Jag finner att det är angeläget med fortsatt forskning angående inlärning via Internet. Nyckelord: E-lärande, kollaborativt lärande, pedagogik, synkron applikation, interaktionsdesign. 3

4 Förord Det har varit en lång och mödosam process att göra detta examensarbete. Men det har varit en lärorik process och har jag har lärt mig mycket på vägen. Jag vill ge handledare Michael Svedemar ett stort tack för engagerat stöd och examinator Lone Malmborg för stort tålamod och konstruktiv kritik. Ett varmt tack till Helen Uliczka för språkgranskning och synpunkter Torbjörn Jönsson Malmö, augusti

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Distansutbildning och e-lärande Olika leverantörer av e-utbildning Olika teorier om lärande Faktorer för effektivare e-lärande Definitioner Problemformulering Syfte Teoribakgrund för utveckling av applikation Designprocessens teoribakgrund CSCL-teori Applikationens koncept Fem faktorer som påverkar lärande Metaforers roll i designen Metod /Material Urval/avgränsning för fallstudien: Målgrupp Organisationskommunikation Kursuppgift Kursadministratör Mina roller Avgränsningar Faktainsamling om målgruppen Gruppfördelning Studieresultat Enkäter Designmaterial Persona Scenario: Applikationen i en kontext Koncepttest Urval av testpersoner Urval av bildmotiv Utförande av koncepttest Contextual Inquiry Prototyptest Urval av testpersoner Urval av bildmotiv Think aloud - protocol Utförande av prototyptest Resultat Resultat av koncepttest Utvärdering av de fem faktorerna Resultat av prototyptest Utvärdering av de fem faktorerna Gestaltning Prototyp Systemet

6 5.3.2 Gränssnittet Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion De fem faktorernas betydelse Kritik av applikationen Realiserbarhet för prototypen Slutsats Litteraturförteckning Bilagor Appendix A

7 1 Inledning Ökad användning av Internet håller på att förändra vårt samhälle. Tillgänglighet till information och möjlighet till kommunikation öppnar upp nya marknader. Ett område som håller på att förändras i och med dessa nya möjligheter är utbildningsområdet. Universitet och högskolor kan idag erbjuda en mängd utbildningar och kurser på distans via Internet. Begreppet distansutbildning har ändrat karaktär, efter att tidigare för många ha förknippats med brev-/korrespondenskurser, till att vara övervägande datorbaserad. Många distansutbildningar är dock fortfarande förhållandevis traditionella till sin utformning. Med detta uppsatsarbete vill jag pröva möjlighet till att utveckla ett distansutbildnings - koncept, i form av en bild- och textbaserad applikation, där studerande kan kommunicera samtidigt över gemensam studieuppgift, utan att befinna sig på samma fysiska plats. 1.2 Bakgrund Distansutbildning och e-lärande Uppdelningen mellan arbete och studier har varit ganska strikt, antingen arbetar man full tid eller studerar man full tid. Genom distansutbildning kan människor kombinera både arbete och studier. Det kan delvis förändra rollen för universitet och högskolor, från att vara en plats för socialt samspel och kunskapsinhämtning, till en mer renodlad roll som kunskapsleverantör. Inom distansutbildningsområdet finns idag ett flertal företag på en marknad som hanterar kurser med Internet som bas. En del företag levererar enbart tjänster för kursadministration och kommunikation. Tjänsterna ger lärare och de lärande en möjlighet lägga upp kursmaterial på ett gemensamt kursutrymme. Kommunikationen sköts huvudsakligen via e- post och chatt. Det finns även möjlighet att utföra enklare tester, som handlar om att kryssa för rätt svar i en ruta och på så sätt besvara en fråga. Andra företag vars produkter finns tillgängliga via Internet har tagit ett steg längre. De kan förutom att tillhandahålla olika former av chattar och administrationssystem, även erbjuda audio- och videokonferenssystem. Några företag ger möjlighet till programdelning, en teknik som kan liknas vid ett fjärrskrivbord en deltagare tillåter andra att ta kontroll över det aktuella programmet för att till exempel visa vissa funktioner. Det finns olika former av distansutbildning och även om den följande beskrivningen har en kronologisk uppbyggnad, utesluter inte de tidigare formerna av distansutbildning fortfarande används. Distansutbildningsområdet är omfattande med både offentliga och privata intressenter. Producenterna av utbildning återfinns till exempel både inom universitetsvärlden och privata företag. Vad innebär distansutbildning? Frågan är inte helt lätt att besvara. I ett delbetänkande av DistansUtbildningsKommitten (DUKOM): Utvärdering av distansutbildningsprojekt med IT stöd. (SOU 1998:57), anges att en egentlig och allmänt accepterad definition saknas. Men i beskrivningen som DUKOM lämnar handlar det om en utbildningsform med en frihet i tid och rum. I begreppet ligger då ett synsätt på hur utbildningen genomförs, inte vad den innehåller. Detta får ses som det mest grundläggande inom en beskrivning av 7

8 distansutbildning. Man har tagit fasta på en avgränsning mot vanlig undervisning med lärare/handledare och studenter som delar samma tid och rum. DUKOM lämnar även en beskrivning av hur en typisk distansutbildning har genomförts under de sista 30 åren. Genomförandet av utbildningen består då av litteraturbaserade självstudier som varvas med fysiska möten i grupp, en styrande studiehandledning, inlämningsuppgifter och individuell handledning via distansöverbryggande medier. De senaste årens tekniska utveckling på datorområdet har även gett återverkningar inom distansutbildningen. Den nya Informationstekniken (IT) har används mest för att utveckla kommunikationen mellan lärare och studenter på distansutbildningarna. I utgångsläget har tekniken alltså används för att underlätta arbetet inom kurserna, inte för att utveckla metoder för hur undervisning ska bedrivas. Även begreppet elektroniskt lärande, det vill säga e-lärande (eng. e-learning) råder det delade meningar om vad begreppet egentligen innebär. Att e-lärande är ett relativt nytt fenomen kan vara en bidragande orsak till att det inte finns någon allmänt accepterad definition av begreppet. Exempel på andra begrepp som används parallellt är datorstödd utbildning, webbaserad- och interaktiv utbildning mm. I boken Utbilda via Internet: handbok i IT -pedagogik: del 1 (Nyberg & Strandvall, 2000) diskuteras begreppet e-learning. Betoningen på lärande visar att tyngdpunkten förflyttats från hur utbildningen genomförs, till ett innehåll i utbildningen. Det handlar då om inlärning med elektroniska hjälpmedel. I Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet (SOU 2000:115) förklaras begreppet e-learning som Teknikbaserat lärande (technology-based learning) och innefattar all form av undervisning som sker med hjälp av elektroniska media, t.ex. Internet, intranet, extranet, satellit, radio, TV och CD-rom. Figur 1. Olika underavdelningar av lärandeformer. Källa: Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet (SOU 2000:115) Figuren ovan kommer ursprungligen ifrån en artikel av Urdan & Weggen (2000). Där finns beskrivningar av de olika formerna av lärande. Dessa presenteras här: Datorbaserat lärande (computer-based learning): Lärande med hjälp av dator, men utan att man nödvändigtvis är uppkopplad till något nät. En kurs eller utbildningsmaterial som presenteras med hjälp av dator, i första hand CD-ROM. Detta lärande kräver inte en dator kopplad till nätverk och har därför sällan länkar till utbildningsmaterial utanför kursen. 8

9 Nätbaserat lärande (online learning, web-based learning eller Internet-based learning): Utbildningens innehåll levereras via webbläsare över Internet alternativt intranät. Nätbaserat lärande tillhandahåller länkar för utbildningsmaterial utanför kursen, som till exempel referenser, e-post, anslagstavlor och diskussionsgrupper. Detta lärande har fördelarna av datorstött lärande och behåller samtidigt fördelarna av lärarledd utbildning. Teknikbaserat lärande (e-learning eller technology-based learning): Täcker ett brett område av applikationer och processer såsom nätbaserat lärande, datorbaserat lärande och digital kollaboration. Kursinnehållet kan levereras via Internet, intranet, audio/video band, interaktiv TV och CD-ROM. Denna form av lärande är smalare än distansutbildning, som även innefattar textbaserat lärande och utförs via skriven korrespondens. Distansutbildning (distance learning): En utbildningssituation där läraren och den lärande är åtskilda i tid, plats eller båda. Utbildning förmedlas till olika platser på synkront eller asynkront sätt, med instruktioner, skriven brevväxling, text, bild, audio/videoband, CD-ROM, nätlärande, audio/video konferenser och interaktiv TV. Distansutbildning hindrar inte användningen av det traditionella klassrummet. Definitionen av distansutbildning är bredare och innehåller definitionen av teknikbaserat lärande Olika leverantörer av e-utbildning Maria Larsson (2001) gör en kategorisering av de olika leverantörerna av e-utbildning. För att förstå rollfördelningen mellan olika leverantörer används denna kategorisering i min uppsats. Kategoriseringen är: Plattformsleverantören Tillhandahåller publicerings- och redigeringsverktyg för webben, det kan handla om exempelvis administrationssystem. Innehållsleverantören Ansvarar för det pedagogiska innehållet, t ex studiematerial och metodik. Tjänsteleverantören Håller studiematerialet uppdaterat och ansvarar för att tekniken fungerar Olika teorier om lärande Inlärning är ett komplext begrepp som innehåller många olika beståndsdelar. Från att förr ha fokuserat på det katederbundna utlärandet, har modern pedagogik nu helt svängt detta till at istället se människan som en social varelse, som lär sig i samspel med andra och världen runtomkring sig. En av de första förespråkarna för ett modernare synsätt var John Dewey ( ), som lade grunden till den progressiva pedagogiken med sitt Learning by doing. 9

10 Via kognitivismen (Qvarsell, 1978), med dess helhetsperspektiv på individen och dennas erfarenheter, har inlärningspsykologin numera närmat sig ett förenande mellan de biologiska, representerade av bl a Piaget (Kamii, 1976) och socialkonstruktivistiska teoribildningarna, representerade av bl a Vygotskij, som betonar fantasi samt språkliga och sociala aktiviteter. (Vygotskij, 1981) Människan kan ses som en lärande individ som lär sig genom sociala kontakter, i mötet med andra människor. Maria Larsson (2001) nämner hur bilder har varit viktiga för kommunikation och har haft betydelse tidigt i människans utveckling. Bilden kan också vara bärare av större mängd och mer komplex information. När material skapas för att kunna kommunicera med människor som talar andra språk, med barn eller döva, används ofta bilder eftersom de säger så mycket. Kanske bilden ger oss tillgång till vårt stora minne, som gör att individen kan forma kunskapen där utav? Människan har nämligen ett stort passivt minne, som innebär att vi har en stor förmåga till att känna igen given information. Vårt aktiva minne, som ger oss förmågan att aktivt producera kunskap är ytterst begränsat i storlek (Gulz, 1999). Det grafiska gränssnittet med färg, form och bild, tillåter människan att i högre grad utnyttja sitt kraftfulla passiva minne istället för det begränsande aktiva minnet. För majoriteten av människor är de grafiska gränssnitten lättare att se mening i och minnas. Människan kan då bättre utnyttja sina naturliga kognitiva strategier. Individer uppfattar information på olika sätt och vi har olika inlärningsstilar, kognitiv variation. Detta innebär att vi inhämtar och formar (konstruerar) vår kunskap på olika sätt. En del individer får lättare förståelse genom att se mönster och sammanhang, andra genom detaljer eller text. Därför anser Gulz (1999) att man vid IT-design bör ta hänsyn till den kognitiva variationen hos användarna och så långt det går anpassa gränssnittet till en ökad grad av individualisering Faktorer för effektivare e-lärande I Fem faktorer för effektivare e-lärande, D-uppsats av Maria Larsson (2001), undersöks vad som kan påverka e-lärande. Uppsatsen använder olika inlärningsteorier som stöd för de utvalda faktorerna. I uppsatsen är faktorerna underbyggda med betydligt bredare och längre förklaringar. Här återges förklaringarna översiktligt. Inlärningsstilar Olika individer har olika inlärningsstilar, d.v.s. alla individer lär sig inte på samma sätt. Vissa föredrar text- och ljudbaserad material, medan andra lär sig bättre genom att se informationen grafiskt. Det är en fördel om kursdeltagarna själva kan välja vilket sätt de i huvudsak vill använda. Desto fler sinnen som engageras vid lärandet desto bättre. I samband med datorstött lärande använder vi oftast inte mer än syn och hörsel. Bilder spelar en viktig roll i kommunikationen mellan människor. I människans utveckling har vi tänkt längre i bilder än med ord. En bild kan ibland enklare beskriva komplexa informationsmängder. Maria Larsson nämner även den holistiskt kognitiva inlärningsstilen, som innebär att individen får förståelse genom att se mönster, sammanhang och helhet först. Vid den analytiska inlärningsstilen får individen lättare förståelse genom att först ta till sig delarna, detaljerna. 10

11 Narrativa former Berättelser knyter ihop information, till skillnad från material med separata faktauppgifter. Det gör att vi minns innehållet bättre. Människan har lättare att komma ihåg något i ett sammanhang i jämförelse med en isolerad händelse. Att använda associationer i berättelsen kan vara till stor hjälp i lärandet. Enligt Piagets teori om assimilation så sorterar den lärande in nya begrepp i den egna kognitiva strukturen utan att förändra den. Vid ackommodation ändras den egna kognitiva strukturen efter nya intryck och erfarenheter. Den lärande bör kunna få hjälp med att associera genom att använda material som binder samman situation eller fenomen som ska läras med tidigare erfarenheter och situationer. En utveckling av narrativitet kan alltså vara att den lärande delvis utformar berättelsen själv. Vårt minne har lätt för att känna igen strukturer i berättande. Med hjälp av det vi kan skaffa oss ny kunskap genom att jämföra med tidigare erfarenheter, eller anpassa ny kunskap till gammal. Samarbete Lärandet kan stimuleras genom att utföra gruppuppgifter, exempelvis som att gruppdiskussioner ger fördelar vid inlärning. Studier har visat att förmågan att lösa problem ökar i grupp jämfört med att arbeta enskilt. Vid samarbete behöver man klargöra sin syn på problemet inför andra, vilket stödjer reflektionen över det egna sättet att lösa vid problemlösning. Därför är det viktigt att materialet uppmanar till samarbete. Förhoppningen om att datorn ska underlätta arbete i grupp är stor. Ett helt forskningsfält som benämns Computer Support for Collaborative Learning (CSCL) har skapats utifrån hypoteser om att kollaborativt lärande i vissa fall är mer effektivt än individuellt lärande skriver Maria Larsson. Interaktion Inlärningsteorierna påvisar att, egen handling leder till djupare förståelse, jämfört med att lyssna på eller iaktta andra. Pedagogen John Dewey förespråkade en problemlösningsmetod där de lärande aktivt experimenterar och reflekterar. Inom e-utbildning förekommer ofta experimenterande men inte i lika hög grad reflektion. Interaktivitet speglar graden av aktivitet mellan den lärande och dataprogrammet. Det finns olika nivåer av interaktivitet. En hög nivå är när den lärande har ett antal verktyg som kan användas för att simulera förlopp, skapa olika handlingar och se konsekvenserna där utav. Simuleringar, den lärande jobbar i en låtsasvärld och kan utför sina handlingar är ett exempel. Fördelen med en simulerad miljö är att den är säkrare och ger möjlighet till direkt återkoppling. Ett annat exempel på hög nivå av interaktivitet enligt Maria Larsson är så kallat ett Tutoring system med en virtuell handledare. Ett sådant system består av tre komponenter: (1) domänkunskap, till exempel en simuleringsmodell, (2) en modell av eleven (kunskapsnivå). Dessutom en modell av (3) undervisningssituationen, som är lärarens perspektiv, baserat på de vanligaste pedagogiska problemen inom området. Det finns beskrivet förslag som är bra att tänka på vid utveckling av datorstött lärande, dessa är: Att den lärande får stöd i form av instruktioner under tiden den arbetar Att en klar målsättning med övningen ges. Att den underliggande modellen som övningen bygger på förklaras. Att använda teknik som exempelvis simuleringar och virtuella världar. 11

12 För att utveckla kunskap krävs både experimenterande och reflektion. Det är viktigt att den lärande lär sig granska, reflektera över och kritiskt värdera sitt eget arbete. I datorn kan den lärande skriva en elektronisk loggbok och där spara sina arbeten, för att i senare tillsammans med läraren se om sättet att tänka förändrats. Återkoppling När vi samtalar och interagerar med andra får vi omedelbar återkoppling, antingen muntligt och/eller med kroppsspråk. Interaktionens roll för lärande betonas starkt. Återkoppling kan vara en del av interaktionen. Det Maria Larsson avser är den form av återkoppling som ges från datorstött lärande. Exempel på explicit återkoppling är ett test i slutet av en kurs, där den lärande kan jämföra sitt svar med ett facit. Den lärande kan också bli hänvisad till en uppgift att utföra en handling praktiskt. Vid implicit återkoppling anpassar sig programmet efter den lärandes prestationer och handlingar under kursens gång Definitioner Med distansutbildning avses i denna uppsats att kommunikationen mellan deltagarna huvudsakligen utförs via Internet. Med begreppet e-lärande (e-learning) avses i uppsatsen, interaktivt lärande vid användning av elektroniskt undervisningsmaterial (SOU 2000:115), i det här fallet en bild- textbaserad applikation. Med lärande avses den process där individen bearbetar sina tidigare uppfattningar med hjälp av nya kunskaper och omkonstruerar dessa till förändringar vad gäller känslor, attityder eller tankar. (Nyberg. & Strandvall. 2000) Med gemensam arbetsyta menas att kursdeltagarna delar en yta där arbetsmaterial kan manipuleras under gemensam tidsrymd. Synkron kommunikation är samtidig direkt kommunikation mellan deltagarna, till skillnad från asynkron kommunikation som inte sker samtidigt med direktkommunikation, utan sker vid olika tidsperioder. (SOU 2000:115) 12

13 1.3 Problemformulering Distansutbildning har flera nackdelar jämfört med platsbunden undervisning. Den sker just på distans, vilket innebär att studentens kontakt med andra studenter, och med lärare, blir begränsad. Kunskapsutbyte kan då inte ske i direkt diskussionsform, vilket innebär att nyanser i andras tänkande och uttryckssätt försvinner. Undervisningen inom distansutbildningen sker huvudsakligen genom att inhämta skriven text, det vill säga genom det traditionella sättet. Det finns behov av förbättringar för effektivare e-lärande inom distansutbildning. Samarbete och gemensam arbetsuppgift anses vara till hjälp vid lärande. I hög grad sker utbildning och dialog inom distansundervisning och e-lärande asynkront. Detta innebär att deltagarna inte samtidigt har direktkommunikation med varandra utan kommunikationen sker via e-post. Att öka möjligheterna för snabb, direkt kommunikation och diskussion kan vara en metod. Att öka mängden bildmaterial som kan ge pedagogiska krokar att hänga upp textens fakta kan vara en annan metod. En applikation med möjlighet att både arbeta med bild och text skulle kunna ge en möjlighet till individualisering. För att utveckla ett effektivare e-lärande borde möjlighet till synkront kollaborativt arbete med möjlighet till variation i inlärningsstil vara av intresse. Min frågeställning är: Hur kan man utveckla en kollaborativt bild- och textbaserad applikation för e-lärande baserad på Maria Larssons fem faktorer för effektivare e-lärande? 1.4 Syfte Syftet med mitt examensarbete är att utveckla en synkron kollaborativ bild- och textbaserad applikation för e-lärande, baserad på Maria Larssons fem faktorer för effektivare e-learning samt utvärdera denna genom en fallstudie. 13

14 2 Teoribakgrund för utveckling av applikation 2.1 Designprocessens teoribakgrund Ett relativt sentida vetenskapligt område för att studera, konstruera och utvärdera design av datorbaserade interaktiva system är disciplinen Human-Computer Interaction (HCI), vilken har som primärt mål att uppnå hög grad av användbarhet (usability). HCI-design skall vara användarcentrerad och involvera användaren så mycket som möjligt. Då användbarhetsdesign alltså är ett begrepp som är mer relaterat till interaktionskomponenten av mjukvaran, än till mjukvaran som sådan (Hartson, 1998), bör designprocessen föregås av inhämtande av kunskaper från många vetenskaper. Därmed blir HCI med nödvändighet ett utpräglat tvärvetenskapligt teorifält. Förutom kunskaper från ren dataingenjörskonst, datateknik och AI (artificial intelligence) anses det vara viktigt att integrera lärdomar från kognitiv- social- och organisationspsykologi (Preece, 1994). Begreppet användbarhet kan ges en bred definition som lätt-att-använda (Hartson, 1998). När det gäller detta bör den fysiska utformningen av gränssnittet ge en hög affordance, det vill säga användaren skall snabbt kunna känna igen sig och förstå vilka funktioner som leder till vilka resultat. En användbar programvara skall ge tydlig och snabb feed-back till användaren och möjlighet till snabbhet i uppgiftsutförandet, såväl som ökande av användarens belåtenhet och minskade möjligheter till misstag. Designen bör även bygga på usefulness, det vill säga att programvaran eller hårdvaran skall klara av de uppgifter användaren önskar utföra. För att uppnå en hög användbarhet av programvaran måste man börja med att göra en kravanalys, där man med utgångspunkt från användarens behov formulerar vilka funktioner programmet skall klara. Ett annat sett att se på användbarhet är utgå från ett antal mätbara faktorer som skall uppfyllas. Perspektivet kan härledas till en mer teknisk ingenjörstradition. Man kan tala om en objektiv inställning till användbarheten. I boken Design av informationsteknik (Löwgren & Stolterman, 1998), lämnas en sådan beskrivning som anger att det som skall testas kan mätas i produktivitet, preferenser, lärbarhet eller prestation. Men i dagens situation lyfts även subjektiviteten fram där användarnas upplevelser bildar utgångspunkt för designen. Denna syn återfinns inom den participativa designinriktningen (Preece, 1994) som använder etnografiska metoder. Där används metoderna för att studera användarnas beteenden och livsmiljöer. Det finns många olika metoder, som kan ses som ett stöd för designern. Att använda metoder är dock ingen garanti för att kvalitetssäkra designprocessen, som enligt Löwgren &Stolterman (1998) aldrig blir bättre än den enskilde designern, oavsett vilken metod som används. Design av programvara som skall användas av många olika människor kan inte enbart bygga på kunskap om teknik och eventuellt möjliga funktioner, utan måste ta hänsyn till faktorer som rör användaren och interaktionerna mellan användare. Maximering av antalet funktioner är ofta sämre än adekvat design (Löwgren & Stolterman, 1998), vilket innebär att designern måste bedöma vilket som är det mest lämpliga designalternativet i ett givet sammanhang. Flera designmodeller har presenterats under åren och redan tidigt fanns det en användarcentrering i en del av dem, till exempel i Xerox Systems Development Division Methodology från Andra, exempelvis vattenfallsmodellen, är relativt linjära i ett topdown-system från tanke till färdig produkt. En av de moderna modellerna är Hix och Hartsons (1993) "star-life cycle" (fig. 2) där evalueringen, utvärderingen, placerats i centrum av 14

15 modellen, istället för att vara sista momentet i denna. Denna placering möjliggör iteration, det vill säga ett upprepande av delstegen i designprocessen och modellen blir på så sätt självkorrigerande. Genom att det finns feed-back loops till varje delmoment kan designern göra empiriska test för att sedan gå tillbaka för att förbättra och förfina, tills produkten till sist befinns vara den bästa möjliga utifrån kravspecifikation och användbarhet. Implementation Task analysis/ functional analysis Prototyping Evaluation Requirements specification Conceptual design/ formal design Figur 2. Designprocessens olika delmoment och feedback-loops enligt modellen the starlife cycle konstruerad av Hix and Hartson Utvärderingen befinner sig i centrum. Därigenom kan designern i iterationsprocessen, efter varje utvärdering, gå tillbaka till de omkringliggande delmomenten och förbättra programvaran för att sedan utvärdera på nytt. (Avbildad från Preece, 1994) 2.2 CSCL-teori Med Collaborative Learning (CL) avses arbete bland lärande i grupp med en gemensam uppgift att lösa. När informationsteknologi används för att stödja interaktion och lärande i grupper används begreppet, computer supported collaborative learning (CSCL), på svenska datorstött kollaborativt lärande. När de samarbetande lärande individerna är geografiskt åtskilda, som vid distansutbildning, kallas det för computer support for distributed collaborative learning (CSdCL) enligt Bäckström & Said (2004). Teorin om CSCL har utvecklats genom datorns användning som multimedia verktyg för lärande i grupp enligt Koschmann (1996) och fokuserar på det sociala lärandet och lärprocessen, istället för på resultatet. CSCL baseras på konstruktivistiska teorier. Definitioner av CSCL varierar. Det finns dock vissa gemensamma faktorer som återfinns i CSCL-miljöer. Vanligtvis är det är en grupp av lärande, fördelade på olika platser, som 15

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister

Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister Att designa en informativ och interaktiv dataapplikation om dagens energisamhälle som riktas till gymnasister David Ziobro 2007-02-23 Examensarbete i Datavetenskap, 20 poäng Handledare på Umeå universitet:

Läs mer

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE 1< 17 Lärkraft vill väcka din nyfikenhet för den forskning som bedrivs inom området IT och lärande. Vi vet fortfarande ganska lite

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kommunikationskanaler i ett byggprojekt - En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter

Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Data och Elektroteknik Valfritt Informatikprogram Mobila turisttjänster - En fältstudie med fokus på användbarhetsaspekter C-uppsats i Informatik

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT THE USE OF INFORMATIONTECHNOLOGY IN DISTRIBUTED PROJECTS Jenny Johansson, Maria Nielsen, Martin Persson Institutionen för informatik och matematik EXAMENSARBETE FÖR

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer