Nystart för arbetslösa. från Åbo Akademi Nr KOKE ett alternativ för högutbildade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nystart för arbetslösa. från Åbo Akademi Nr 13 29.9.2006. KOKE ett alternativ för högutbildade"

Transkript

1 från Åbo Akademi Nr Nystart för arbetslösa KOKE ett alternativ för högutbildade Utvecklingsprogrammet KOKE har pågått i två år. Erfarenheterna är goda, säger projektchef Greger Lind.

2 EN FRÅGA FÅR SVAR MinPlan avancerar Användandet av Åbo Akademis webbtjänst för individuell studieplanering, MinPlan, avancerar planenligt, och vid årsskiftet tas kurs- och tentamensanmäningsmodulen i bruk inom hela Åbo Akademi. I vilket skede är arbetet med den nya modulen, byråchef Johan Nikula och studierådgivare Sanna Westerlund, området för studieärenden? Kurs- och tentamensanmälningsmodulen tas i bruk inom pedagogiska fakulteten som ett pilotprojekt från och med den andra oktober. Under hösten testas systemet vid PF och från årsskiftet skall systemet tas i bruk vid alla fakulteter och för alla studerande, också de som är inskivna före år Det nya anmälningssystemet kommer att underlätta också lärarnas arbete och planering väsentligt, tror Johan Nikula. Det bör bland annat bli lättare att boka lämpligt auditorium för kurser och tentamina när anmälningarna införs online. På sikt ska modulen utvecklas så att listor över anmälda till tentamina kan samköras med listor över tentamensresultat, hittills har detta arbete varit en separat fas. De stora modulerna inom MinPlan är kursdatabasen och den personliga studieplaneringen samt hanteringen av denna. De flesta lärarna samt alla studerande som skrivits in från och med hösten 2005 använder MinPlan aktivt. En ny modul som blir aktuell i höst är tillgodoräknande av studier som avlagts utanför Åbo Akademi, säger Nikula och Westerlund. PS Satsning på internationell nivå Germansk filologi profilerar sig starkt Ämnet tyska/germansk filologi vid Åbo Akademi stärker sin internationella inriktning. Via forskningssamarbete och deltagande i internationella konferenser har ÅA-germanistiken lyckats etablera ett fruktbart samarbete med många förgreningar. Den internationella dimensionen är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som huvudämne, konstaterar professor Dagmar Neuendorff. En av profileringarna vid ÅA är den joint degree-examen som erbjuds från magisternivå upp till forskarexamen. Det handlar då om att studerande vid ÅA avlägger examen både här och vid något universitet i Tyskland eller Schweiz, samt att studerande från tyska eller schweiziska universitet på motsvarande sätt avlägger examen både vid sitt eget universitet och vid ÅA. Våra studerande kan själva välja mellan 15 universitet, och alla har möjlighet att tillbringa upp till ett helt år utomlands inom ramen för sina studier, berättar Dagmar Neuendorff. På motsvarade sätt kan studerande från tyska och schweiziska universitet komma till ÅA för en tid under sina studier. Avhandlingarna bedöms sedan både vid ÅA och vid det universitet som fungerar som samarbetspart i Tyskland eller Schweiz. Den dubbla bedömningen ger en konstant nivåkontroll och kvalitetsutvärdering av var vi ligger i relation till andra universitet och viceversa. Det har fungerat mycket bra, och i höst kommer vi att få vår första joint degreedoktorsexamen i samarbete med universitetet i Flensburg, berättar Dagmar Neuendorff. Sammanlagt har germansk filologi vid ÅA ett tiotal doktorander på gång, de flesta i samarbete med utländska universitet. Det internationella nätverket Professorsinstallationer vid ÅA Fredagen den 29 september installeras två professorer vid Åbo Akademi. Professorn i statskunskap, särskilt jämförande politik, politices doktor Carsten Anckar, installeras vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten och professorn i biologi, särskilt cellbiologi, fi losofi e doktor John Eriksson, vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I anledning av att de tillträtt sina ämbeten håller de varsin offentlig föreläsning. Professor Carsten Anckar föreläser över ämnet Nya möjligheter och utmaningar inom studiet av jämförande politik och professor John Eriksson föreläser över ämnet Livets små signaler. Installationsföreläsningarna är öppna för allmänheten och hålls kl. 18 i Gamla Akademihusets Solennitetssal, Rothoviusgatan 2, Åbo. Nästa MfÅA utkommer Deadline är MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

3 ger germanistiken vid ÅA ett mycket positivt särdrag, konstaterar prof. Neuendorff. Detta kommer till uttryck bland annat i det faktum att ämnet germansk filologi vid ÅA har fått gott betyg för sin verksamhet av rådet för utvärdering av högskolorna i Finland. Vi ansökte om status som spetsforskningsenhet, men nådde inte riktigt fram den här gången. Omdömet var dock positivt, säger Dagmar Neuendorff. I utlåtandet från rådet sägs bl.a. att utbildningen har en tydlig profil och att enhetens styrkeområden är arbetslivsintegrerade studier, internationalism och individuell handledning av de studerande. Vidare konstateras: Enhetens ansökan öppnar ett intressant perspektiv på vilka utvecklingsriktningar det internationella samarbetet erbjuder. De facto skiljer sig denna ansökan från andra genom att den ser undervisningen som bestående av ett internationellt nätverk och gemensamma examina. Viktiga konferenser I augusti deltog prof. Neuendorff tillsammans med FD, forskare Michael Szurawitzki i Asiatische Germanistentagung i Sydkoreas huvudstad Seoul. I denna Asiens största germanistkonferens deltog över 250 germanister från hela världen. Det var årets största internationella germanistkonferens utanför Tyskland, och platsen var Sydkoreas största universitet, Seoul National University, berättar Michael Szurawitzki. Från Finland deltog Neuendorff, Szurawitzki samt professor Annikki Koskensalo från Åbo universitet. De finländska deltagarnas föredrag väckte stor uppmärksamhet och ledde till diskussioner på hög nivå, något som öppnade vägarna för nya, internationella kontakter och för ÅA-forskarna nya inbjudningar till internationella konferenser i Asien och Europa. I november kommer germansk filologi vid ÅA att stå värd för ett internationellt symposium i anslutning till HF:s FAX-linje. Deltagarna kommer både från näringslivet och från olika vetenskapsområden. För närmare information se htm Det internationella nätverket ger germanistiken vid ÅA ett positivt särdrag, konstaterar prof. Dagmar Neuendorff och FD, forskare Michael Szurawitzki. PETER SANDSTRÖM INNEHÅLL NR 13/2006 Internationell satsning Germansk filologi profilerar sig... När orden gömmer sig Språkliga defekter vanliga efter hjärnskada... Högklassigt elektroniskt bibliotek Ebrary ny resurs för ÅA... Ungdomar läser för lite Monica von Bonsdorff betonar skönlitteraturen... Jakten på krigstraumat Ny forskning om veteranerna... ÅA fräschar upp sin grafiska image... Disputationer Kungaparet på alerten ÅA i Vasa fick fin publicitet... ÅA-styrelsen valde ny linje Strategiarbetsgruppens arbete betonas... Nystart för arbetslösa KOKE ett alternativ för högutbildade... Veckans skribent: Malin Brännback Inte första gången... Baksidan Självklar trygghetsreservoar... Personalspalten... Examina MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 3

4 Vad föreställer bilden? Ett benämningstest kan avslöja även lindrigare former av anomi, säger professor Matti Laine. AKTUELL FORSKNING När orden gömmer sig Språkliga defekter vanliga efter hjärnskada Jag såg den där, vad heter han nu igen, en lång karl i alla fall, nå han stod utanför detdär gula huset vid torget. Det kan vara svårt att finna ord ibland. Ifall man har sett en bekant mansperson utanför Åbo svenska teater kanske det är stört omöjligt att komma ihåg hans namn och namnet på byggnaden han stod utanför när det är dags att berätta om upplevelsen. Svårigheter att hitta ord är den vanligaste språkliga defekten hos hjärnskadade människor, men fenomenet är inte obekant för friska människor heller var och en är ibland tvungen att verkligen leta efter orden när man ska säga något, säger Matti Laine, professor i psykologi vid Åbo Akademi. Laine är i höst aktuell med boken Anomia. Theoretical and Clinical Aspects som han har skrivit tillsammans med professor Nadine Martin från Temple University, Philadelphia. Det handlar om en bred kartläggning av anomi och dess hjärnkorrelat samt förslag till utveckling av klinisk diagnostik och behandlingsformer. Boken utkommer på Psychology Press och publiceras samtidigt i Europa och USA/Kanada. Anomi är ett kardinalsymptom i olika former av afasi som förekommer hos patienter som drabbats av stroke och vars vänstra hjärnhalva har skadats. Anomi är vanlig också bland annat hos demenspatienter som lider av en mera diffus och pro- 4 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

5 gredierande rubbning av hjärnfunktionen, berättar Matti Laine. Som fenomen är anomin ett viktigt kliniskt symptom, men forskning i anomiska svårigheter öppnar också fascinerande infallsvinklar i hjärnans språkliga funktioner, konstaterar Laine. Komplexa delprocesser En grundfunktion för talet är de mekanismer med vilka hjärnan lagrar och processerar ord. Vid ett benämningstest där man får titta på bilder och ska säga vad de föreställer är den kognitiva processen normalt så snabb att de olika delprocesserna kan vara svåra att särskilja och definiera. Normalt tar det ungefär en sekund från det att du ser bilden av en penna tills du har sagt ordet penna, säger Matti Laine. Men denna sekund inrymmer flera delprocesser i hjärnan. I den friska hjärnan sker följande: åsynen av pennan aktiverar en visuell minnesbild av det bekanta föremålet, minnesbilden aktiverar begreppets semantiska betydelse, vilket i sin tur aktiverar den fonologiska ordformen, som går vidare till artikulationen av ordet penna. Det handlar alltså om en kedja av delprocesser. En hjärnskada kan rubba denna kedja var som helst, konstaterar Matti Laine. Defekterna kan diagnosticeras via benämningstest, bland annat via bedömning av antalet fel, typ av fel och mätning av tiden det tar att benämna ett objekt som visas i testet. Ett vanligt test är det så kallade Bostonbenämningstestet, där bildserien går från högfrekventa objekt ofta vardagsföremål som tandborste eller dricksglas till lågfrekventa ord, mera sällsynta objekt, som bilden av en pelikan eller en enhörning. I en diskussion kan benämningsfel kringgås, man kan uttrycka sig på ett sätt som undviker användningen av de ord man inte kommer ihåg. Men ett benämningstest avslöjar även lindrigare former av anomi. Ett benämningstest räcker dock inte till för att fastställa vilka delprocesser som är drabbade, utan man måste även kartlägga visuell varseblivning, begreppssystemet och fonologisk förmåga med tilläggsuppgifter, konstaterar Matti Laine. Långvarig forskning De forskningsrön som Matti Laine och Nadine Martin nu publicerar baserar sig på långvarigt forskningssamarbete och omfattande litteraturgenomgång. Boken tar upp bland annat relevanta modeller för mekanismerna bakom ordproduktion. Ord är ju i mycket hög grad språkliga överenskommelser. Vi har i språket enats om vad vissa saker och företeelser heter. Vid anomi, liksom ibland hos normala språkanvändare, kan det finnas en spärr mellan det semantiska och det fonologiska; man vet vad något är, men man hittar inte ordet, säger Matti Laine. I vissa fall kan i synnerhet namn på personer eller platser vara ytterst svåra att hitta för personer som lider av anomi, medan begrepp för föremål kan vara enklare. Det kan även finnas tydliga skillnader mellan benämning av levande versus icke-levande objekt som ger intressant information om det semantiska systemets organisation i hjärnan. Terapeutiska ansatser Också lindriga former av anomi kan innebära betydande problem, i synnerhet för personer i arbetslivet, där vardagen för många byggs upp kring kommunikation i form av möten, diskussioner, presentationer med mera. I sin bok presenterar Matti Laine och Nadine Martin också terapeutiska ansatser på området. Det gäller att stimulera och aktivera de länkar som kan vara skadade i den språkliga processeringen. En av de mera experimentella metoderna som vi själv har utvecklat utgår från massiv upprepning av ord i en viss kontext. Via en aktivering av det semantiska systemet kan man komma vidare till en aktivering av det fonologiska, berättar Matti Laine. Det finns också intressanta försök med medicinering av hjärnans dopaminsystem i samverkan med behaviorell terapi. Effekterna har i viss mån varit positiva. Boken Anomia. Theoretical and Clinical Aspects är närmast avsedd som lärobok på universitetsnivå, och den väntas vara av intresse för i synnerhet logopeder och neuropsykologer. Vi har i språket enats om vad vissa saker och företeelser heter. Vid anomi, liksom ibland hos normala språkanvändare, kan det finnas en spärr mellan det semantiska och det fonologiska; man vet vad något är, men man hittar inte ordet. PETER SANDSTRÖM MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 5

6 Det är stora och seriösa förlag som har bidragit till det elektroniska biblioteket Ebrarys utbud. Böckerna som Åbo Akademi har tillgång till är kvalitetsgaranterade vetenskapliga källor. E-BÖCKER Nytt högklassigt elektroniskt bibliotek Ebrary ny resurs för ÅA med cirka vetenskapliga böcker Ebrary Academic Complete är ett högklassigt elektroniskt bibliotek som innehåller cirka vetenskapliga böcker. Åbo Akademis bibliotek har användarlicens för det sedan i vintras och rekommenderar det nu för både studerande och ÅA:s personal. Tre nyheter skall dessutom göra det enklare att hitta och läsa e-böcker. Alla e- böcker man har tillgång till vid ÅA skall katalogiseras in i databasen Alma, och därmed blir de lika lätta att hitta som tryckta böcker. 6 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Datacentralen kommer också att på alla ÅA:s datorer installera ett klientprogram som behövs för att man skall kunna läsa Ebrarys e-böcker. Det är enkelt att använda Ebrary, men vi kommer ändå att demonstrera det för folk. Åbo Akademi har så pass många olika elektroniska resurser, att man annars lätt kan blanda på dem, säger bibliotekarie Eva Costiander-Huldén. Den tredje nyheten är att datacentralen kommer att installera EzProxy, ett system som gör det lättare för ÅA:s användare att

7 logga in sig i ÅA:s nätverk från datorer utanför det, till exempel hemifrån. När man loggar in räcker det att bara uppge användarnamn och lösenord, inga inställningar behöver ändras eller liknande. Tillgängligheten är viktig. Nu blir det tack vare det här lika enkelt att nå bland annat Ebrary hemifrån eller någonstans ute i världen som från ÅA:s nätverk, konstaterar Costiander-Huldén. Mångsidigt utbud Ebrarys bokutbud är mångsidigt. En del gamla klassiker ingår bland annat romaner av Charles Dickens, Jane Austen och Mary Shelley, och politiska verk av till exempel Karl Marx men det mesta är ändå färska, vetenskapliga böcker. Det finns vetenskapliga titlar i princip inom alla områden, men kanske mest inom till exempel företagsekonomi och samhällsvetenskap. Utöver det finns det också bland annat kartor och handböcker till och med sådant som sätt att tjäna pengar, ler Costiander-Huldén. Men det bör kanske betonas att det är stora och seriösa förlag som har bidragit till utbudet. Böckerna är kvalitetsgaranterade vetenskapliga källor. De är kända, och de flesta av dem har också tryckts på papper. Costiander-Huldén bläddrar fram som ett exempel ÅA-professorn Roger D. Sells bok Children s Literature as Communication. Men det är klart att några centrala böcker saknas. Vissa böcker av de allra största guruerna är inte med. Orsaken är väl antagligen att deras verk läses så mycket också utan att göras till e-böcker, säger Costiander-Huldén. En nackdel å andra sidan är att Ebrarys urval överlag är lite väl amerikanskt. Att hitta e-böcker på svenska är fortfarande ett problem, konstaterar Flemming. Nordiska förlag har kanske inte ännu hunnit satsa på den här tekniken, eller så är den bara för dyr för dem att investera i. Bekväma funktioner Ebrary har många bekväma funktioner. Man kan söka efter böcker förstås på titel och författare, men också på ämne. Sina favoriter kan man spara i en egen virtuell bokhylla, och när man bläddrar i böckerna kan man göra egna anteckningar och understreckningar i dem. Det som man dock inte kan göra är skriva ut mer än fem sidor per gång. Man är bunden till skärmen. Det är sant att det kanske inte så bekvämt att vara tvungen att läsa e-böckerna på skärmen. För det mänskliga ögat är det svårare att läsa digitalt än det som är tryckt på papper, så det kommer väl knappast att vara så många som i Ebrary läser till exempel hela Shelley s Frankenstein, säger Costiander-Huldén. Men det är ju ändå bra att kunna hitta en kursbok, som inte annars är tillgänglig. Det lättar lite på trycket också för oss i kursbiblioteket. Jag tror att Ebrary blir ett bra komplement. Det är bra att på webben kunna hitta en kursbok, som inte annars är tillgänglig. Det lättar lite på trycket också för oss i kursbiblioteket. Jag tror att Ebrary blir ett bra komplement. Fungerat länge i Vasa I Vasa är Åbo Akademis bibliotek Tritonia gemensamt med Vasa universitet och Svenska handelshögskolan. Där har Ebrary använts redan i några år. E-böckerna fungerar riktigt bra, om man bara har allt som behövs installerat på sin dator, säger Christina Flemming, byråchef på Tritonia. Det är ett jättejobb nu för Datacentralen att uppdatera alla datorer, men om det är någon som vill börja använda Ebrary genast går det säkert att ta kontakt med DC och be om hjälp. En stor fördel med Ebrary är att många samtidigt kan läsa samma böcker. Andra e- bibliotek har ofta begränsningar för det. Lämpliga e-böcker Christina Flemming tror att speciellt uppslagsverk och handböcker lämpar sig väl som e-böcker. Det verkar vara där som det finns en marknad. Uppslagsverk lämpar sig helt enkelt bättre som e-böcker än romaner. Ebrary hittas på: lib/abo Man kan också gå dit via ÅAB:s webbsidor. Klicka på Databaser och e-tidskrifter och gå sedan ned till avdelningen E-böcker. Där hittas också flera andra databaser. MICHAEL KARLSSON MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 7

8 Finlandssvenska ungdomar läser för lite Först pendlade hon mellan Helsingfors och Vasa. Varje vecka, läsåret runt. Sedan var det dags för Barösund-Helsingfors-Vasa. I fortsättningen blir det mest Barösund- Helsingfors. I början av september gick Peffanlektorn Monica von Bonsdorff, 63, i pension. Vilket ingalunda betyder att hon blir pensionär på riktigt. Den förra lektorn i modersmål och litteratur tänker fortsätta som frilans. Hon har kvar sin stol i studentexamensnämnden, hon skriver läroböcker och undervisar i litteraturpedagogik i både Helsingfors och Åbo. Jag trivs otroligt bra på ÅA. Att få undervisa och forska i en stimulerande miljö är det bästa jag vet. Men 600 kilometer mellan hem och arbete är för mycket. Man kan säga att jag pensionerar mig som pendlare! Å andra sidan har resorna aldrig varit ett problem. Jag jobbar bra och effektivt på tåget och det är förstås en förutsättning för att överhuvudtaget orka pendla. Osaklig debatt Helsingforsaren Monica von Bonsdorff hör till dem som anser att pedagogiska fakulteten hör hemma i Vasa. Fördomar finns på bägge håll, påpekar hon, och debatten om Vasa kontra Helsingfors har ofta varit osaklig. Var och en utgår från sina egna intressen. Naturligtvis förstår jag att många ämneslärare, med barn och familj, kan ha svårt att ta sig till Vasa. Det är inte lätt att frigöra sig ekonomiskt och socialt. Därför Lampan som tidigare hängde över Peffanlektorn Monica von Bonsdorffs skrivbord föreställer i själva verket alla de värdegrunder, frågor och teman som ska genomströmma skolan från sjuan till nian. Årskursvisionen fick hon av några modersmålsauskultanter våren MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

9 är jag också glad över att vi kunnat erbjuda utlokaliserad utbildning i Helsingfors. I det här huset har man å sin sida sysslat mycket med positionsbevakning, man har inte vågat tro på sin egen kompetens. Också på den punkten har jag sett en klar förbättring. Själv har hon njutit av att få språkbada i Österbotten. Tänk att man kan gå in i vilken affär som helst och tala svenska! Varje modersmålslärare borde komma hit för att uppleva ett annat Svenskfinland. Visst hade jag fördomar i början, det sticker jag inte under stol med. Vasa står ut med mig ett år och jag står ut med Vasa ett år. Trodde jag. Tji fick hon. Det blev 18 år. I drygt tio år har Monica von Bonsdorff varit medlem i studentexamensnämnden. Om finlandssvenska ungdomars kunskaper i svenska säger hon så här: Det är inte så illa som det sägs, men det är inte heller oproblematiskt. Det märks att de läser för lite. Enda sättet att få ett rikare språk är att läsa mer. Språkundervisningen borde funktionaliseras i förhållande till ett tema. Om du jobbar med en sak som engagerar dig så kommer också orden till dig. Genom att skriva blir man en bättre skribent, genom att tala blir man en bättre talare. På tvåspråkiga orter måste man jobba hårt med den språkliga medvetenheten, men man måste göra det på ett sätt som intresserar eleverna. Undersökningar visar att modersmålet inte alls är nåt populärt ämne. Det borde vara det populäraste! Skolrevolutionär Meddelanderedaktören tittade in hos Monica von Bonsdorff under hennes sista dag på jobbet. Det visade sig vara en röj-uppi-röran-dag. Städa, slänga, spara. Det lilla arbetsrummet med utsikt mot en tegelvägg andades uppbrott. I ena hörnet hade hon staplat orangefärgade flyttlådor med mappar och böcker. Teckningar och fotografier på barn och barnbarn lyste upp en i övrigt kal, vit vägg. Lektorn själv var uppsluppen, glad, måhända lite sorgsen bortom skratten. Jag har inte släppt fram alla känslor än. Det gör mig bara deprimerad! Till pedagogiska fakulteten och Vasa kom hon 1988 efter att ha jobbat på bland annat Mattlidens skola och gymnasium och Esbo svenska mellanskola. Litteraturvetaren blev lärare i slutet av 1960-talet, stående på barrikaderna och förvissad om att det är jag som ska förändra skolan. Fyrtio år senare skrattar hon gott åt minnet. Efter mitt första år som lärare i Svenska normallyceum i slutet av 1960-talet förstod jag att detta kan ingen människa förändra! På den tiden var Norsen en konservativ pojkskola. Nej, tänkte jag, lärare vill jag inte bli. Lyckligtvis blev jag gravid och kunde dra mig ur med hedern i behåll. Vändpunkten kom under auskulteringen. Under sin första litteraturlektion läste hon en saga för 40 pojkar. Deras ögon tindrade Jag insåg att man kan göra fantastiska saker för att skolan och litteraturen ska bli meningsfullt för dem. Skönlitteraturen är i bästa fall en upptäcktsfärd i fantasin och verkligheten, ett verktyg för att förstå sig själv och världen man lever i. Den kan ha stor betydelse för en växande människa. Böckerna berättar om erfarenheter som man antingen känner igen sig i eller som man kan använda som dörrar in till en ny, okänd värld. Litteratur och livskunskap Monica von Bonsdorff slår gärna ett slag för erfarenhetspedagogiken där eleverna görs till subjekt i undervisningen. Det är deras frågor, tankar och känslor som måste få utrymme i undervisningen, inte lärarens eller författarens. I läroplanen står det att modersmålet är ett livskunskapsämne. Men vad är ett livskunskapsämne, egentligen? Det är kring den frågan jag jobbat och forskat. Det är så lätt att dra fram de fina honnörsorden, men vad betyder de i praktiken? I grund och botten handlar det om att eleven inte är ett tabula rasa som ska tömmas på allt liv. Också den litteratur och kultur som ungdomarna känner till utanför skolan måste få komma in som ett eget språk i klassrummet. Man måste jobba med teman som är angelägna och personligt förankrade hos eleverna. Så hur gick det då för läraren på barrikaderna? Lyckades hon förändra skolan? Nå, på egen hand förändrar man ingenting. Men utvecklingen har definitivt gått åt rätt håll. Modersmålet är ett fantastiskt ämne. Som lärare har jag kunnat hjälpa eleverna att hitta fram till konst och kultur och få dem att förstå att det har relevans för deras liv. Skönlitteraturen är i bästa fall en upptäcktsfärd i fantasin och verkligheten, ett verktyg för att förstå sig själv och världen man lever i. NINA DAHLBÄCK MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 9

10 AKTUELL FORSKNING Jakten på krigstraumat Ny undersökning om veteranerna och deras problem efter kriget Det är väldigt svårt då det inte tidigare har gjorts någon liknande forskning i Finland. I traumaforskning ligger Finland på efterkälken. Det är USA som genom Vietnamkriget går i bräschen för historisk traumaforskning. Veteranerna är allt som oftast på tapeten. Ofta handlar det om veteraner som inte fått vård eller har det annars svårt. Andra gånger handlar det om pengainsamlingar för veteraner. Ett som är säkert är att veteranerna innehar hjältestatus i Finland och dem får man inte kritisera. Filosofie magister Ville Kivimäki var tidigare inskriven vid Joensuu universitet. Genom ett forskningsprojekt i historia vid Åbo Akademi kom han till Åbo och doktorerar nu kring veteranernas psykologiska hälsa och problem i efterkrigstida Finland. Traumat är hans inkörsport och det han vill forska i. Hur kriget och de handlingar som begicks under kriget traumatiserade och påverkade de inblandade. Jag höll först på med tyska veteraners psykologiska problem efter andra världskriget, berättar Kivimäki. Efter en tid insåg jag att mina språkkunskaper kanske inte räcker till och märkte att våra egna finländska veteraner var mycket mer intressanta. Kivimäki påpekar också att han haft egna erfarenheter av veteranerna då hans farföräldrar har deltagit i kriget. Tabubelagt ämne Kivimäki bestämde sig för att börja forska i hur veteranerna kände sig efter kriget. Hur krigets traumor behandlades samt hurudana problem veteranerna stod inför då kriget var över. Ämnet var länge tabubelagt men på senare tid har det blivit aktuellt då barnen till veteranerna vill undersöka sina rötter, säger Kivimäki. Enligt Kivimäki har det svåraste med forskningen hittills varit att man måste akta sig för att inte romantisera bilden av veteranerna. Många av dem gjorde horribla saker under kriget som satte sina spår i själen. Vilket ofta kom till uttryck i raseriutbrott och alkoholmissbruk. Det är svårt att godta att vissa har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och att veteranerna kanske inte är de hjältar vi ofta ser dem som, säger Kivimäki. I sin forskning har Kivimäki fått ta emot hatbrev och på vissa diskussionsforum har forskningen fått sig en Taistoitstämpling. Det märks att jag rör i en het gryta då det finns otroligt mycket känslor med i frågan, säger Kivimäki. Jag hoppas att människorna skall förstå att jag inte vill hänga ut någon utan bara forska i hur veteranernas vardag såg ut tiden efter kriget. Samt granska om de fick den vård de behövde. Ny begreppsapparat I sin forskning använder Kivimäki sig av psykologin en hel del. Han försöker implementera en psykologisk begreppsapparat på den historiska. Det är väldigt svårt då det inte tidigare har gjorts någon liknande forskning i Finland, säger Kivimäki. I traumaforskning ligger Finland på efterkälken. Det är USA som genom Vietnamkriget går i bräschen för historisk traumaforskning. Kivimäki berättar att det i de andra nordiska länderna har gjorts ganska mycket traumaforskning på grund av invandrarna och de trauman de bär på. Enligt Kivimäki har det svåraste varit att hitta rätt sorts metod då man forskar. Det finns inte någon egentlig färdig begreppsapparat utan man tvingas bygga upp en själv då problem uppstår. Jag är tvungen att låna från många olika ämnen och blanda mycket, säger Kivimäki. På samma gång som det är tungt är det mycket givande och intressant. Koherent källmaterial Ett annat problem som Kivimäki arbetar med är bristen på koherent källmaterial. Det finns många olika sorters källmaterial men allt är mycket svårt att handskas med. 10 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI

11 Ville Kivimäki rör om i veterangrytan. Enligt honom är det viktigt att också kunna forska i tabubelagda ämnen. Det som skrivits ner måste hela tiden kritiskt granskas och ses över varför just det har skrivits ner, säger Kivimäki. Jag har exempelvis gått igenom skönlitterära verk som veteranerna gav ut direkt efter kriget under talet och sedan analyserat texten för att kanske kunna se traumat som lyser igenom texten. Härnäst skulle han vilja gå igenom statens stängda arkiv där det finns psykologiska evalueringar av veteranerna då de kom hem från kriget. Där kan det finnas mycket intressant och behövlig information. Inga intervjuer Kivimäki fortsätter forska men han är tydlig på punkten om att han inte kommer att intervjua någon veteran. Intervjuer som gjorts direkt efter kriget skulle vara bra men inte i det här skedet, säger Kivimäki. Problemet är att veteranerna ofta har glömt, eller bara inte vill komma ihåg eller kanske inte vill berätta om de svåra besluten som gjordes. Dessutom kan de inte själv berätta om de har blivit traumatiserade eller inte. Eller hur det har påverkat dem senare i livet. Kivimäki fortsätter på det intressanta ämnet och han skulle gärna åka till USA för att på plats bekanta sig med forskningen där. Det skulle vara väldigt intressant och jag kunde få mycket substans till forskningsdiskussionen i Finland, säger Kivimäki. Det är ännu lite öppet med finansieringen för en resa till USA, men jag hoppas. JESPER ALM MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI 11

12 Kungaparet på alerten i Vasa Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia fick en snabbkurs i finlandssvensk högskoleutbildning under sitt besök på Åbo Akademi i Vasa. Drottningen avslöjade bland annat att hon är mäkta imponerad av den finländska lärarutbildningen. Hon var väldigt intresserad och alert och ställde många frågor, säger utvecklingschef Bo Riska. Men vänta, låt oss backa tillbaka till torsdagen den 14 september, halvtiotiden: In genom de stora glasdörrarna i Academills foajé kliver kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, republikens president Tarja Halonen och doktor Pentti Arajärvi. I följet finns också Vasas fullmäktigeordförande Håkan Nordman, stadsdirektör Markku Lumio, Finlands ambassadör i Stockholm Alec Aalto, säkerhetsvakter och hovdamer. Bo Riska agerar lätt stressad ciceron sällskapet är aningen försenat efter den inledande sitsen i förvaltningsbyggnaden. Under kristallkronan har man talat om August Alexander Lévon och Carl Axel Setterberg, den förres stora intresse för ångmaskiner, om målningar och arkitektur och om hur det kom sig att en mjölig kvarn blev ett modernt universitet. Enligt ciceronen borde studentkören Pedavoces stämma upp i Gubben Noa, men i stället får kung och president lyssna till bordsvisorna Dans, drikk med oss och Bort allt vad oro gör. Efteråt står drottningen och presidenten artigt kvar en stund; Halonen tackar till och med för den fina sången. De kungliga ställer nyfikna frågor om skruven som dominerar inredningen i foajén. En trappa? Nej, ett gammalt transportband för mjölsäckar! I Akademisalen presenterar företrädare för ÅA, svenska Yle, 12 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i samspråk med doktor Pentti Arajärvi (t.v.) och utvecklingschef Bo Riska. Vasabladet och Vasa universitet respektive verksamhet för gästerna och 150 anställda och studerande. Rektor Jorma Mattinen berättar att ÅA är ett av Finlands effektivaste universitet och att filialen i Vasa dessutom begåvats med landets vackraste campus. Kungen nickar gillande när Mattinen påminner om den svenske finansmannen Bengt Carlsons donation på 500 miljoner kronor till Östersjöforskningen. Drottningen antecknar i sin tur flitigt när Matti Jakobsson, rektor på Vasa universitet, förklarar att även stadens andra högskola är inhyst i en fabrik. Guldpennan dyker upp en gång till, strax efter att Jakobsson presenterat Vasa universitets språkbadsmetod. Presidentparet lämnar ÅA efter föredragen i Akademisalen medan kungen och drottningen gör ett improviserat besök i MediaCitys studio. På vägen ner till studion är Bo Riska nervös. Jag hade ingen aning om vad vi skulle mötas av. Det hade faktiskt varit fest kvällen innan. Var studion städad eller låg det en massa tomma flaskor på golvet? Det var snyggt och prydligt, tack och lov. Kungen och drottningen får bland annat veta att akademins Vasafilial har två fakulteter, att alla finlandssvenska lärare utbildas vid ÅA, att en viss Lars Sund skrivit en bok som snart blir film och att alla avsnitt av Så ska det låta klippts i Österbotten. Drottningen: Gör ni Tina också (matprogram i SVT)? Även idtv Lab väcker drottningens intresse. Bo Riska förklarar att man undersöker publikreaktioner med hjälp av psykofysiologiska reaktioner som svett och puls. Det finns bara ett likadant labb till i världen, i Australien. Och det här är det närmaste man kommer en riktig lögndetektor, säger utvecklingschefen. Va? Varför har ni inte exporterat den till det svenska valet, undrar drottningen. Oj, det har vi inte tänkt på! Bo Riska beskriver stämningen som avspänd koncentration. Men en sak glömde värdarna nere i tv-studion. Vett och etikett! Det var nog ingen som kom ihåg att inleda med Ers Majestät Trots det är han mer än nöjd med besöket. ÅA i Vasa har fått fin publicitet. Det är inte varje dag vi når över nyhetströskeln i till exempel Helsingin Sanomat. En direkt följd av besöket är att HS gör ett reportage om labbet. Bilden på Helsingin Sanomats webbplats föreställde en viftande Bo Riska i färd med att förklara att ingen, absolut ingen, kan lura labbets lögndetektor. Drottningens min är tja förskräckt, förvånad, förbluffad. NINA DAHLBÄCK

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

Databasen TURA hjälper forskare

Databasen TURA hjälper forskare EN FRÅGA FÅR SVAR Återbetalning av studiestöd Folkpensionsanstalten skickade i mitten av februari brev med krav på återbetalning av studiestödet till totalt 28.400 studerande som år 2001 överskridit gränsen

Läs mer

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende

Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende från Åbo Akademi Nr 2 3.2.2006 Sexologi, genetik och hormoner Spetsforskning i sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende EN FRÅGA FÅR SVAR Universitetspedagogik I mars avslutas den femte kursen i

Läs mer

Bra arbetsklimat vid ÅA

Bra arbetsklimat vid ÅA EN FRÅGA FÅR SVAR Miljöprogrammet Åbo Akademis styrelse godkände i november ett miljöprogram för ÅA:s interna fysiska miljöarbete. Vad innehåller miljöprogrammet, planeringschef Bengt Sandell? I miljöprogrammet

Läs mer

Hur mäta effektivitet?

Hur mäta effektivitet? från Åbo Akademi Nr 12 15.9.2006 Hur mäta effektivitet? Nytt forskningsprojekt i samarbete med den marina industrin Professor Kim Wikström (t.v.) och forskare Thomas Westerholm ser projektet M-Net som

Läs mer

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare

Intresset för att studera vid ÅA lika stort som tidigare EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt telefonsystem För att spara pengar har Åbo Akademi tagit i bruk ett nytt system som gör det billigare att ringa från akademins bordstelefoner till mobiltelefoner. Hur fungerar det

Läs mer

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008

Afrikanska perspektiv. från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 från Åbo Akademi Nr 14 17.10.2008 Afrikanska perspektiv Leonia Raphael och Norman Taku är utbytesstuderande i Åbo inom ett nytt samarbetsprojekt kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. EN FRÅGA

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi

från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi från Åbo Akademi Nr 12 21.9.2007 Första kvinnliga teologiprofessorn Bernice Sundkvist expert på praktisk teologi EN FRÅGA FÅR SVAR Westermarck-centrum Sociobiologen och professor emeritius Stephen K. Sanderson

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING Informationskompetens Nya standarder presenteras Utbildning såväl på nätet som i Åbo Bibliotekssystem byts ut Nya styrelsen presenterar sig /200 MARS

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades

från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades från Åbo Akademi Nr 1 19.1.2007 Forskare blickar framåt ÅA:s cellbiologer prisbelönades EN FRÅGA FÅR SVAR Investering i Jstad Stiftelsen för Åbo Akademi har köpt byggnaderna i Jakobstads centrum som förr

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Kan vi skilja på politik och person?

Kan vi skilja på politik och person? MfÅA 23.4.2010 www.abo.fi/meddelanden NR 07 VAD KAN FILM LÄRA OSS OM RELIGION I DAG? TD Sofia Sjö bedriver forskning inom religionsvetenskap, hon undersöker hur religiositet uttrycks i nordisk film. FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt faktakort om ÅA Årets faktakort om

Läs mer

Stockholms universitetsnytt 5/2003. De får pedagogiska priset. Mitt universitet. Mycket pengar från EU. Din personliga hund sid 10 11

Stockholms universitetsnytt 5/2003. De får pedagogiska priset. Mitt universitet. Mycket pengar från EU. Din personliga hund sid 10 11 De får pedagogiska priset Stockholms universitetsnytt 5/2003 Mitt universitet Mycket pengar från EU Din personliga hund sid 10 11 Jubilar i förändring med långsiktiga ideal SU-NYTT 5/2003 SU-NYTT är personaltidningen

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer

från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer från Åbo Akademi Nr 9 19.5.2006 HERCULES gör storverk Stort EU-projekt forskar i effektivare dieselmotorer EN FRÅGA FÅR SVAR Akademiskt skrivande Studerande och forskare får undervisning i akademiskt skrivande

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Polymerforskningen avancerar

Polymerforskningen avancerar EN FRÅGA FÅR SVAR Lärarutbildningen Behovet av en fullskalig parallellutbildning av ämnes- och klasslärare i Helsingfors har igen diskuterats i offentligheten. En arbetsgrupp inom ÅA presenterade nyligen

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga

LÄRA STOCKHOLM. Stenhård mjukiscoach. Stavros Louca: Michael Treschow i exklusiv intervju. Salong Normal fick eleverna att våga LÄRA STOCKHOLM INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD NR 2 2011 Stavros Louca: Stenhård mjukiscoach Michael Treschow i exklusiv intervju Salong Normal fick eleverna

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

soc&kom informerar större mångfald bland journalisterna nummer 2 december 2010 svenska social- och kommunalhögskolan vid helsingfors universitet

soc&kom informerar större mångfald bland journalisterna nummer 2 december 2010 svenska social- och kommunalhögskolan vid helsingfors universitet soc&kom informerar svenska social- och kommunalhögskolan vid helsingfors universitet nummer 2 december 2010 större mångfald bland journalisterna s o c & k o m i n f o r m e r a r nummer 2/2010 a n s v

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn SiS följer upp och utvecklar 2/01 Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Sven Forsling Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Foto: Martin Cejie.Aftonbladet Bild.

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013

DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN. PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 DRÖMSTUDENT - RAPPORT ÖVER LÄRARENKÄTEN PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 4 / 2013 Text av Katarina Kiiskinen Tryckt i Åbo, november 2013 Förord 4 Bakgrundsfakta om respondenterna 6 I Vad personalen

Läs mer