i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1"

Transkript

1 - Å r s r e d o v i s n i n g

2 203 GROUP AB (publ) Org.nr Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION 3 AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR 7 FINANSIELL INFORMATION 8 ÅRSREDOVISNING 9 REVISIONSBERÄTTELSE 36 DEFINITION AV NYCKELTAL 37

3 203 GROUP AB (publ) Org.nr ALLMÄN INFORMATION KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), org.nr , kallas till årsstämma fredagen den 1 juni 2012, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Wallingatan 37, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebok fredagen den 25 maj 2012, dels till 203 Web Group anmäla sin avsikt att delta i stämman senast 28 maj Läsanvisningar Sifferuppgifter inom parentes avser, om inget annat anges, 2010 års siffror. Svenska kronor (SEK) används genomgående och tusen kronor förkortas tkr. Under 2010 existerade inte koncernen på det sätt som den gör nu. Av denna anledning har inga fullständiga jämförelsesiffror redovisats för detta år. Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 1 juni 2012 Delårsrapport januari mars maj 2012 Delårsrapport april juni aug 2012 Delårsrapport juli september nov 2012 Bokslutskommuniké feb 2013 Kontaktinformation 203 Web Group AB Wallingatan 37 SE Stockholm Tel: +46 (0) Webb: 1

4 203 GROUP AB (publ) Org.nr VD ORD Det innevarande året har varit en minst sagt spännande period för både oss som är verksamma i bolaget och våra aktieägare. Den fortsatta utvecklingen från ett privat företag till att bli ett bolag med externa aktieägare har krävt betydande resurser av inte bara ledning och styrelse, utan av alla våra anställda. Vi anser emellertid att vi kommit en bra bit på vägen och är stolta över att kunna visa upp en verksamhet vars omsättning ständigt ökar. Det är glädjande att kunna rapportera att vi även kvartal fyra har ett positivt resultat på sista raden i koncernen och att samma siffra är positiv före avskrivningar. Detta trots att vi lagt ned betydande resurser, både i form av kapital men också arbetstid, på att etablera nya sajter i utlandet. Redan på kort tid ser vi att dessa genererar trafik, vilket visar att de koncept som koncernen har utvecklat och driver kan översättas till andra språk och kulturer. Skalbarheten är således hög och vi har redan på den korta tid som gått av 2012 kunnat se betydande positiva effekter på detta. Under 2011 förvärvades Hittarecept.se, vilket etablerade 203 Web Group som den allra största aktören på mat- och receptmarknaden i Sverige. Vi valde därför att etablera Alleoppskrifter.no och Findeopskrifter.dk i Norge respektive Danmark, något som under 2012 sedan följts upp av att konceptet nu också finns på den amerikanska, spanska och tyska marknaden. Etableringarna har tagits emot väl och kommer att följas upp av andra, såväl i fråga om nya länder men också genom att vi tar fler av våra befintliga sajter och lanserar dem internationellt. För varje gång vi gör detta lär vi oss något nytt vilket gör att inlärningskurvan förkortas, något som i sin tur gör att vi uppnår lönsamhet snabbare. Just lönsamhet är ett nyckelord för hela 203 Web Group. Vi har ingen avsikt att etablera en ny sajt eller gå in på en ny marknad utan att det finns förutsättningar att nå en lönsamhet. En kraftfull satsning, men under kontrollerade former och med höga lönsamhetskrav, är den modell vi valt att arbeta utifrån för att kunna ge våra aktieägare en positiv avkastning. Det kommer vi att stå fast vid. Det är också glädjande att fler och fler uppmärksammar vad vi gör, inte bara våra kunder och vår omvärld, utan även bland aktieägarna. Den generella börsutvecklingen under 2011 var för de flesta inte någon upplyftande erfarenhet, och just därför känns det extra kul att vid sidan av kunna meddela våra aktieägare att vi gick med vinst det sista halvåret, samt att vi var en av de aktier som utvecklades bäst under En kursuppgång på 145 procent är en mycket bra utveckling. Det viktigaste för oss är dock att utnyttja de resurser som vi har på ett optimalt sätt och därmed redovisa en maximal vinst. Det är vår förhoppning att kunna fortsätta på detta sätt. 203 Web Group AB (publ) Andereas Friis Verkställande Direktör 2

5 203 GROUP AB (publ) Org.nr VERKSAMHETSÅRET 2011 Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick för helåret 2011 till tkr. För kvartal fyra uppgick den till tkr. Den fortsatt höga försäljningen kan förklaras av förbättrad konjunktur och ett ökat intresse för begagnatsajterna, samt koncernens satsning på den internationella marknaden. De två största köp- och säljsajterna i Sverige, Blocket och Tradera, redovisar båda nya försäljningsrekord under Investeringar s totala investeringar under 2011 uppgick till tkr och avsåg investeringar i dotterbolagen Receptindex i Sverige AB med tkr och det nya säljbolaget 203 Media AB med 50 tkr. Övriga investeringar i aktier avsåg 50 tkr. Investeringar i utvecklingskostnader avsåg 831 tkr samt materiella anläggningstillgångar så som inventarier och maskiner 98 tkr. BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION (tkr) Nettoomsättningen per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 ORGANISATIONEN OCH VERKSAMHETEN 203 Web Group är en innovativ och digital mediekoncern som driver flera egna framgångsrika sajter. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av banner-annonsering och integrerade annonslösningar. Rörelseresultatet före avskrivningar för helåret uppgick till tkr. Resultatet efter finansiella poster till -673 tkr och efter skatt blev resultatet -421 tkr. Resultatet har belastats med tkr i avskrivningar varav tkr avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden, 504 tkr avskrivningar på övriga utvecklingskostnader samt 77 tkr avskrivningar på maskiner och inventarier. I koncernen ingår även en omfattande webbyrå verksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Per ägde 203 Web Group AB (publ) direkt eller indirekt följande företag: Resultatet har även belastats med totalt 598 tkr under helåret 2011 på grund av kundförluster. Bolaget har dessutom tagit stora kostnader i samband med utlandsetableringar, vilka har kostnadsförts löpande under året. 203 GROUP AB (publ) 100% 100% Likviditet och finansiering Den 31 december 2011 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 868 tkr. Långfristiga skulder om Tkr, varav skulder till kreditinstitut 195 tkr och övriga räntebärande skulder i form av uppskjutna skatteskulder tkr. 51% 100% Produktion 203 AB 55,06% 203 MEDIA AB 59% Receptindex i Sverige AB AllaAnnonser Sverige AB Matklubben i Sverige AB Up & Away Sverige AB 3

6 203 GROUP AB (publ) Org.nr VÅRA VIKTIGASTE VARUMÄRKEN HittaRecept Sveriges största sökmotor för recept Matklubben Sveriges största matcommunity AllaAnnonser Sveriges största sökmotor inom köp och sälj av begagnade objekt Flygstart En sökmotor för de som vill hitta billiga flygresor på nätet 4

7 203 GROUP AB (publ) Org.nr Affärsmodell Affärsmodellen för våra intäkter är relativt enkel. Vår kompetens består bland annat av att driva stora trafikvolymer till våra webbplatser och skapa intäkter på automatiserad och insåld reklam. Eftersom besökarna aktivt söker efter specifik information, kan vi enkelt koppla ihop dessa med våra kunder och därigenom skapa affärsmöjligheter för besökarna, kunderna och oss. Vi gör informationen lättillgänglig! Stora mängder av vår trafik kommer från Google som fungerar på samma sätt över hela världen. Med hjälp av erfarenhet av svenska marknaden har vi tagit fram en skalbar etableringsmodell som snabbt gett lönsamhet i de länder vi hittills gått in i. Vi har aktivt jobbat med sökmotoroptimering (SEO) sedan 2003 och beskrivs som ledande inom detta område. Vi vet helt enkelt hur Google fungerar, våra trafiksiffror talar för sig själva. Vår affärsidé är att utveckla innovativa produkter som genererar stora trafikvolymer och att sedan konvertera den trafiken till reklamintäkter. Vår mission är att hela tiden ligga i framkant när det gäller den senaste tekniken. Vi bygger ständigt nya tekniska lösningar som vi tar vidare och applicerar på nya marknader i vår strävan efter att expandera och skapa nya affärsmöjligheter för oss och våra kunder. Vår vision är att all digital information ska vara strukturerad och lättillgänglig för alla. 5

8 203 GROUP AB (publ) Org.nr FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat, även efter det att detta har justerats för de betydande avskrivningarna på övervärden som uppstått i samband med de olika förvärven. Målsättningen är att dra fördel av den skalbarhet som finns i koncernens affärsmodell och fortsätta den internationella expansionen ytterligare och med ett positivt resultat. Vidare har lanseringen av bolagets annons- och matkonceptsidor på nya marknader, som fört med sig initiala kostnader, börjat generera överskott vilket bedöms som långsiktigt uthålliga. Då båda koncepten visat sig fungera internationellt betyder detta att kostnaderna för kommande etableringar bedöms bli lägre än tidigare eftersom inlärningskurvan minskat betydligt. Det är styrelsens målsättning att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader under 2012 samt att undersöka möjligheterna att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Under 2012 och 2013 kommer 203 Web Group successivt att fortsätta förvärvet, enligt tidigare avtal, av Receptindex i för att sedan bli ett helägt dotterbolag till 203 Web Group AB (publ). 6

9 203 GROUP AB (publ) Org.nr STYRELSEN Styrelsens arbete Bolagsstyrningen inom 203 Web Group utgår från svensk lagstiftning, noteringsavtal med Aktietorget samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. 203 Web Groups styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget. 203 Web Group styrelse har sammanträtt tretton gånger under 2011 inklusive det konstituerande mötet i samband med ordinarie bolagsstämma. En gång per år fastställer styrelsen sin arbetsordning, samt instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbete följer således arbetsordningen och arbetet har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Ersättningar till styrelse och verkställande direktör samt ledningsgrupp framgår enligt not 2. AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR Aktiehandeln Aktierna i 203 Web Group AB (publ) handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Aktiekapitalet Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,5 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Per den 31 december 2011 uppgick det egna kapitalet i 203 Web Group till tkr (20 431) varav tkr (5 280) utgjordes av aktiekapital, 0 tkr av bundna reserver och tkr (15 151) av fritt eget kapital. Insynspersoners aktieinnehav Insynspersoners aktieinnehav per 31 december, samt deras aktieförändringar under 2011: Jonas Söderqvist Andereas Friis Darius Stenberg Dieter Kalisch Allan Voreck Christoffer Johansson 0 0 Marie Nilsson 0 0 Utdelning Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

10 203 GROUP AB (publ) Org.nr FINANSIELL INFORMATION NYCKELTAL Lönsamhet och räntabilitet Rörelseresultat före avskrivningar (tkr) Kapitalstruktur Eget kapital (tkr) Balansomslutning (tkr) Sysselsatt kapital (tkr) Räntebärande nettoskuld (tkr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,19 0,50 0,67 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,79 neg neg Likviditet Likvida medel (tkr) Investeringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av materiella anläggningstillgångar (tkr) Försäljning av materiella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av dotterföretag (tkr) Förvärv av aktier och andelar (tkr) Medarbetare Medelantalet anställda (st) Omsättning per anställd (tkr) Antalet anställda (st) Data per aktie Antal aktier (st) Resultat per aktie (kr) 0,01 nneg neg Eget kapital per aktie (kr) 1,92 1,94 1,92 Aktiekurs (kr) 4,20 3,00 4,20 8

11 203 GROUP AB (publ) Org.nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten 203 Web Group AB (publ) driver flera egna framgångsrika sajter, varav de i medier ofta uppmärksammade allaannonser.se, matklubben.se samt hittarecept.se, räknas som de största. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av bannerannonsering och integrerade annonslösningar. I koncernen ingår även en omfattande webbyråverksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Väsentliga händelser under perioden Under 2011 har 203 Web Group, enligt avtal från 2010, genomfört en apportemission och kvittningsemission avseende aktier som betalning av de utestående andelarna i AllaAnnonser Sverige AB. Vidare har bolaget matsökmotorn hittarecept.se. Förvärvet uppgick till tkr, där en del av köpeskillingen avsåg kontantbetalning, en del via kontant avbetalningsplan samt att det emitterades aktier till en kurs om 3,50 kr. Under året har koncernen, på grund av en rekonstruktion hos det externa annonsförsäljningsbolaget Mediacta AB, varit tvungna att skriva ned värdet på en utestående förfallen fordran med 557 tkr. I samband med ovanstående händelse fattade styrelsen beslut om att starta upp ett eget säljbolag, 203 Media AB, med uppgift att sköta all försäljning på koncernens egna sajter. Verksamheten var ingång den 1 september Bolaget har under året bytt bolagsnamn till 203 Web Group AB (publ) från tidigare namn PRODUKTION 203 Media AB (publ). Försäljning och resultat s nettoomsättning för helåret uppgick till tkr (15 804). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till tkr (486) och efter skatt blev resultatet -421 tkr (-1 616). Kapitalbindning s kundfordringarna uppgick till tkr (1 649) vilket motsvarar 0,16 ggr (0,10) årsförsäljningen. Sysselsatt kapital uppgick till tkr (20 926) och kapitalomsättningshastigheten till 0,67 ggr (0,60). Finansiell ställning s likvida medel uppgick till 868 tkr (967). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr (1 960). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 09

12 203 GROUP AB (publ) Org.nr Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter årets utgång har 203 Web Group genomfört lyckade lanseringar av koncernens receptsökmotor i USA Spanien och Tyskland, vilka tagit emot mycket väl av olika matskribenter. Därmed når bolaget en större målgrupp på ytterligare en halv miljard människor. Aktien 203 Web Group har ett aktiekapital om kronor fördelat på aktier. Aktien handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Stockholms Tingsrätt sammankallade till ett borgenärssammanträde den 16 februari 2012, då alla borgenärerna fick rösta gällande ett ackorsförslag. Mediacta AB erbjöd ett ackord om 25 procent av fordringsbeloppet. Styrelsen i 203 Web Group beslutade att rösta för ackordets antagande, vilket även har fastställts av Tingsrätten. Ackordet kommer inte medföra några ytterligare kostnader för koncernen. Det kommer emellertid medföra en beräknad positiv effekt på koncernens likviditet om 440 tkr. Efter räkenskapsårets utgång har koncernen förvärvat webbplatsen, vinklubben.se. Vinklubben.se har funnits på nätet sedan 2003 och är en samlingsplats för Sveriges vinälskare. som driver sajten KontoSmart.se. Sajten erbjuder sina medlemmar bättre och billigare villkor inom el och drivmedel genom kollektiva upphandlingar på nätet. Tjänsten är gratis för användaren och riktar sig till såväl privatpersoner som företagare. Framtiden Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat. Målsättningen är även att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader samt undersöka möjligheten att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Redogörelse för styrelsearbetet Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

13 203 GROUP AB (publ) Org.nr Insynspersoners aktieinnehav per Innehavantal aktier Kommentarer Jonas Söderqvist Styrelsens ordförande Andereas Friis Styrelseledamot, VD Darius Stenberg Styrelseledamot Allan Voreck 200 Styrelseledamot Dieter Kalisch Byråchef Christoffer Johansson 0 VD i dotterbolag Marie Nilsson 0 Ekonomichef Ekonomisk översikt koncernen* Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie -0,04-0,17 Eget kapital per aktie 1,92 2,13 * bildades under Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie 0,05-0,18-0,28-0,11 Eget kapital per aktie 2,16 2,24 3,09 0,41 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres

14 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,10,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 5, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Förändring uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat

15 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill Varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

17 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,10,11, Andel i intressebolagets resultat Minoritetsintressen Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat efter bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

19 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13, Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Nyemission under registrering Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

21 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,11, Förlust vid försäljning av inventarier Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 203 GROUP AB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Utförda tjänsteuppdrag med fast pris vinstavräknas i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, när arbetet är avslutat. Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av BFN allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Bolaget vinstavräkningar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer RR9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av intäkter Intäkter på löpande räkning redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter, huvudregeln.intäkterna redovisas därför i den period där arbetet har utförts eller där tjänsten har tillhandahållits. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp). 20

23 203 GROUP AB (publ) Org.nr Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fulfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen är redovisade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Varumärken och liknande rättigheter Varumärken redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Balanserade utvecklingsutgifter På koncernnivå görs, från och med 1 januari 2011, avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och goodwill på 10 år ( f.g. år på 5 år). Styrelsen anser att koncernen har flera starka varumärken och domäner som kommer generera intäkter under minst 10 år framöver, och därmed gjort en ny bedömning. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 21

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

A P P O R T J A N - S E P

A P P O R T J A N - S E P D E L Å A A N E 2 0 1 1 0 2 DELÅA AN E 2011 EDVIA VIN I KVAAL E E A N A Å E L D tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande delårsrapport för perioden 20110101 20110930 KNCENEN (2011)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer