i s n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1"

Transkript

1 - Å r s r e d o v i s n i n g

2 203 GROUP AB (publ) Org.nr Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION 3 AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR 7 FINANSIELL INFORMATION 8 ÅRSREDOVISNING 9 REVISIONSBERÄTTELSE 36 DEFINITION AV NYCKELTAL 37

3 203 GROUP AB (publ) Org.nr ALLMÄN INFORMATION KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), org.nr , kallas till årsstämma fredagen den 1 juni 2012, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Wallingatan 37, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebok fredagen den 25 maj 2012, dels till 203 Web Group anmäla sin avsikt att delta i stämman senast 28 maj Läsanvisningar Sifferuppgifter inom parentes avser, om inget annat anges, 2010 års siffror. Svenska kronor (SEK) används genomgående och tusen kronor förkortas tkr. Under 2010 existerade inte koncernen på det sätt som den gör nu. Av denna anledning har inga fullständiga jämförelsesiffror redovisats för detta år. Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 1 juni 2012 Delårsrapport januari mars maj 2012 Delårsrapport april juni aug 2012 Delårsrapport juli september nov 2012 Bokslutskommuniké feb 2013 Kontaktinformation 203 Web Group AB Wallingatan 37 SE Stockholm Tel: +46 (0) Webb: 1

4 203 GROUP AB (publ) Org.nr VD ORD Det innevarande året har varit en minst sagt spännande period för både oss som är verksamma i bolaget och våra aktieägare. Den fortsatta utvecklingen från ett privat företag till att bli ett bolag med externa aktieägare har krävt betydande resurser av inte bara ledning och styrelse, utan av alla våra anställda. Vi anser emellertid att vi kommit en bra bit på vägen och är stolta över att kunna visa upp en verksamhet vars omsättning ständigt ökar. Det är glädjande att kunna rapportera att vi även kvartal fyra har ett positivt resultat på sista raden i koncernen och att samma siffra är positiv före avskrivningar. Detta trots att vi lagt ned betydande resurser, både i form av kapital men också arbetstid, på att etablera nya sajter i utlandet. Redan på kort tid ser vi att dessa genererar trafik, vilket visar att de koncept som koncernen har utvecklat och driver kan översättas till andra språk och kulturer. Skalbarheten är således hög och vi har redan på den korta tid som gått av 2012 kunnat se betydande positiva effekter på detta. Under 2011 förvärvades Hittarecept.se, vilket etablerade 203 Web Group som den allra största aktören på mat- och receptmarknaden i Sverige. Vi valde därför att etablera Alleoppskrifter.no och Findeopskrifter.dk i Norge respektive Danmark, något som under 2012 sedan följts upp av att konceptet nu också finns på den amerikanska, spanska och tyska marknaden. Etableringarna har tagits emot väl och kommer att följas upp av andra, såväl i fråga om nya länder men också genom att vi tar fler av våra befintliga sajter och lanserar dem internationellt. För varje gång vi gör detta lär vi oss något nytt vilket gör att inlärningskurvan förkortas, något som i sin tur gör att vi uppnår lönsamhet snabbare. Just lönsamhet är ett nyckelord för hela 203 Web Group. Vi har ingen avsikt att etablera en ny sajt eller gå in på en ny marknad utan att det finns förutsättningar att nå en lönsamhet. En kraftfull satsning, men under kontrollerade former och med höga lönsamhetskrav, är den modell vi valt att arbeta utifrån för att kunna ge våra aktieägare en positiv avkastning. Det kommer vi att stå fast vid. Det är också glädjande att fler och fler uppmärksammar vad vi gör, inte bara våra kunder och vår omvärld, utan även bland aktieägarna. Den generella börsutvecklingen under 2011 var för de flesta inte någon upplyftande erfarenhet, och just därför känns det extra kul att vid sidan av kunna meddela våra aktieägare att vi gick med vinst det sista halvåret, samt att vi var en av de aktier som utvecklades bäst under En kursuppgång på 145 procent är en mycket bra utveckling. Det viktigaste för oss är dock att utnyttja de resurser som vi har på ett optimalt sätt och därmed redovisa en maximal vinst. Det är vår förhoppning att kunna fortsätta på detta sätt. 203 Web Group AB (publ) Andereas Friis Verkställande Direktör 2

5 203 GROUP AB (publ) Org.nr VERKSAMHETSÅRET 2011 Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick för helåret 2011 till tkr. För kvartal fyra uppgick den till tkr. Den fortsatt höga försäljningen kan förklaras av förbättrad konjunktur och ett ökat intresse för begagnatsajterna, samt koncernens satsning på den internationella marknaden. De två största köp- och säljsajterna i Sverige, Blocket och Tradera, redovisar båda nya försäljningsrekord under Investeringar s totala investeringar under 2011 uppgick till tkr och avsåg investeringar i dotterbolagen Receptindex i Sverige AB med tkr och det nya säljbolaget 203 Media AB med 50 tkr. Övriga investeringar i aktier avsåg 50 tkr. Investeringar i utvecklingskostnader avsåg 831 tkr samt materiella anläggningstillgångar så som inventarier och maskiner 98 tkr. BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION (tkr) Nettoomsättningen per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 ORGANISATIONEN OCH VERKSAMHETEN 203 Web Group är en innovativ och digital mediekoncern som driver flera egna framgångsrika sajter. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av banner-annonsering och integrerade annonslösningar. Rörelseresultatet före avskrivningar för helåret uppgick till tkr. Resultatet efter finansiella poster till -673 tkr och efter skatt blev resultatet -421 tkr. Resultatet har belastats med tkr i avskrivningar varav tkr avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden, 504 tkr avskrivningar på övriga utvecklingskostnader samt 77 tkr avskrivningar på maskiner och inventarier. I koncernen ingår även en omfattande webbyrå verksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Per ägde 203 Web Group AB (publ) direkt eller indirekt följande företag: Resultatet har även belastats med totalt 598 tkr under helåret 2011 på grund av kundförluster. Bolaget har dessutom tagit stora kostnader i samband med utlandsetableringar, vilka har kostnadsförts löpande under året. 203 GROUP AB (publ) 100% 100% Likviditet och finansiering Den 31 december 2011 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 868 tkr. Långfristiga skulder om Tkr, varav skulder till kreditinstitut 195 tkr och övriga räntebärande skulder i form av uppskjutna skatteskulder tkr. 51% 100% Produktion 203 AB 55,06% 203 MEDIA AB 59% Receptindex i Sverige AB AllaAnnonser Sverige AB Matklubben i Sverige AB Up & Away Sverige AB 3

6 203 GROUP AB (publ) Org.nr VÅRA VIKTIGASTE VARUMÄRKEN HittaRecept Sveriges största sökmotor för recept Matklubben Sveriges största matcommunity AllaAnnonser Sveriges största sökmotor inom köp och sälj av begagnade objekt Flygstart En sökmotor för de som vill hitta billiga flygresor på nätet 4

7 203 GROUP AB (publ) Org.nr Affärsmodell Affärsmodellen för våra intäkter är relativt enkel. Vår kompetens består bland annat av att driva stora trafikvolymer till våra webbplatser och skapa intäkter på automatiserad och insåld reklam. Eftersom besökarna aktivt söker efter specifik information, kan vi enkelt koppla ihop dessa med våra kunder och därigenom skapa affärsmöjligheter för besökarna, kunderna och oss. Vi gör informationen lättillgänglig! Stora mängder av vår trafik kommer från Google som fungerar på samma sätt över hela världen. Med hjälp av erfarenhet av svenska marknaden har vi tagit fram en skalbar etableringsmodell som snabbt gett lönsamhet i de länder vi hittills gått in i. Vi har aktivt jobbat med sökmotoroptimering (SEO) sedan 2003 och beskrivs som ledande inom detta område. Vi vet helt enkelt hur Google fungerar, våra trafiksiffror talar för sig själva. Vår affärsidé är att utveckla innovativa produkter som genererar stora trafikvolymer och att sedan konvertera den trafiken till reklamintäkter. Vår mission är att hela tiden ligga i framkant när det gäller den senaste tekniken. Vi bygger ständigt nya tekniska lösningar som vi tar vidare och applicerar på nya marknader i vår strävan efter att expandera och skapa nya affärsmöjligheter för oss och våra kunder. Vår vision är att all digital information ska vara strukturerad och lättillgänglig för alla. 5

8 203 GROUP AB (publ) Org.nr FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat, även efter det att detta har justerats för de betydande avskrivningarna på övervärden som uppstått i samband med de olika förvärven. Målsättningen är att dra fördel av den skalbarhet som finns i koncernens affärsmodell och fortsätta den internationella expansionen ytterligare och med ett positivt resultat. Vidare har lanseringen av bolagets annons- och matkonceptsidor på nya marknader, som fört med sig initiala kostnader, börjat generera överskott vilket bedöms som långsiktigt uthålliga. Då båda koncepten visat sig fungera internationellt betyder detta att kostnaderna för kommande etableringar bedöms bli lägre än tidigare eftersom inlärningskurvan minskat betydligt. Det är styrelsens målsättning att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader under 2012 samt att undersöka möjligheterna att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Under 2012 och 2013 kommer 203 Web Group successivt att fortsätta förvärvet, enligt tidigare avtal, av Receptindex i för att sedan bli ett helägt dotterbolag till 203 Web Group AB (publ). 6

9 203 GROUP AB (publ) Org.nr STYRELSEN Styrelsens arbete Bolagsstyrningen inom 203 Web Group utgår från svensk lagstiftning, noteringsavtal med Aktietorget samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. 203 Web Groups styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget. 203 Web Group styrelse har sammanträtt tretton gånger under 2011 inklusive det konstituerande mötet i samband med ordinarie bolagsstämma. En gång per år fastställer styrelsen sin arbetsordning, samt instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbete följer således arbetsordningen och arbetet har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Ersättningar till styrelse och verkställande direktör samt ledningsgrupp framgår enligt not 2. AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR Aktiehandeln Aktierna i 203 Web Group AB (publ) handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Aktiekapitalet Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,5 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Per den 31 december 2011 uppgick det egna kapitalet i 203 Web Group till tkr (20 431) varav tkr (5 280) utgjordes av aktiekapital, 0 tkr av bundna reserver och tkr (15 151) av fritt eget kapital. Insynspersoners aktieinnehav Insynspersoners aktieinnehav per 31 december, samt deras aktieförändringar under 2011: Jonas Söderqvist Andereas Friis Darius Stenberg Dieter Kalisch Allan Voreck Christoffer Johansson 0 0 Marie Nilsson 0 0 Utdelning Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

10 203 GROUP AB (publ) Org.nr FINANSIELL INFORMATION NYCKELTAL Lönsamhet och räntabilitet Rörelseresultat före avskrivningar (tkr) Kapitalstruktur Eget kapital (tkr) Balansomslutning (tkr) Sysselsatt kapital (tkr) Räntebärande nettoskuld (tkr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,19 0,50 0,67 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,79 neg neg Likviditet Likvida medel (tkr) Investeringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av materiella anläggningstillgångar (tkr) Försäljning av materiella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av dotterföretag (tkr) Förvärv av aktier och andelar (tkr) Medarbetare Medelantalet anställda (st) Omsättning per anställd (tkr) Antalet anställda (st) Data per aktie Antal aktier (st) Resultat per aktie (kr) 0,01 nneg neg Eget kapital per aktie (kr) 1,92 1,94 1,92 Aktiekurs (kr) 4,20 3,00 4,20 8

11 203 GROUP AB (publ) Org.nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten 203 Web Group AB (publ) driver flera egna framgångsrika sajter, varav de i medier ofta uppmärksammade allaannonser.se, matklubben.se samt hittarecept.se, räknas som de största. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av bannerannonsering och integrerade annonslösningar. I koncernen ingår även en omfattande webbyråverksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Väsentliga händelser under perioden Under 2011 har 203 Web Group, enligt avtal från 2010, genomfört en apportemission och kvittningsemission avseende aktier som betalning av de utestående andelarna i AllaAnnonser Sverige AB. Vidare har bolaget matsökmotorn hittarecept.se. Förvärvet uppgick till tkr, där en del av köpeskillingen avsåg kontantbetalning, en del via kontant avbetalningsplan samt att det emitterades aktier till en kurs om 3,50 kr. Under året har koncernen, på grund av en rekonstruktion hos det externa annonsförsäljningsbolaget Mediacta AB, varit tvungna att skriva ned värdet på en utestående förfallen fordran med 557 tkr. I samband med ovanstående händelse fattade styrelsen beslut om att starta upp ett eget säljbolag, 203 Media AB, med uppgift att sköta all försäljning på koncernens egna sajter. Verksamheten var ingång den 1 september Bolaget har under året bytt bolagsnamn till 203 Web Group AB (publ) från tidigare namn PRODUKTION 203 Media AB (publ). Försäljning och resultat s nettoomsättning för helåret uppgick till tkr (15 804). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till tkr (486) och efter skatt blev resultatet -421 tkr (-1 616). Kapitalbindning s kundfordringarna uppgick till tkr (1 649) vilket motsvarar 0,16 ggr (0,10) årsförsäljningen. Sysselsatt kapital uppgick till tkr (20 926) och kapitalomsättningshastigheten till 0,67 ggr (0,60). Finansiell ställning s likvida medel uppgick till 868 tkr (967). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr (1 960). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 09

12 203 GROUP AB (publ) Org.nr Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter årets utgång har 203 Web Group genomfört lyckade lanseringar av koncernens receptsökmotor i USA Spanien och Tyskland, vilka tagit emot mycket väl av olika matskribenter. Därmed når bolaget en större målgrupp på ytterligare en halv miljard människor. Aktien 203 Web Group har ett aktiekapital om kronor fördelat på aktier. Aktien handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Stockholms Tingsrätt sammankallade till ett borgenärssammanträde den 16 februari 2012, då alla borgenärerna fick rösta gällande ett ackorsförslag. Mediacta AB erbjöd ett ackord om 25 procent av fordringsbeloppet. Styrelsen i 203 Web Group beslutade att rösta för ackordets antagande, vilket även har fastställts av Tingsrätten. Ackordet kommer inte medföra några ytterligare kostnader för koncernen. Det kommer emellertid medföra en beräknad positiv effekt på koncernens likviditet om 440 tkr. Efter räkenskapsårets utgång har koncernen förvärvat webbplatsen, vinklubben.se. Vinklubben.se har funnits på nätet sedan 2003 och är en samlingsplats för Sveriges vinälskare. som driver sajten KontoSmart.se. Sajten erbjuder sina medlemmar bättre och billigare villkor inom el och drivmedel genom kollektiva upphandlingar på nätet. Tjänsten är gratis för användaren och riktar sig till såväl privatpersoner som företagare. Framtiden Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat. Målsättningen är även att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader samt undersöka möjligheten att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Redogörelse för styrelsearbetet Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

13 203 GROUP AB (publ) Org.nr Insynspersoners aktieinnehav per Innehavantal aktier Kommentarer Jonas Söderqvist Styrelsens ordförande Andereas Friis Styrelseledamot, VD Darius Stenberg Styrelseledamot Allan Voreck 200 Styrelseledamot Dieter Kalisch Byråchef Christoffer Johansson 0 VD i dotterbolag Marie Nilsson 0 Ekonomichef Ekonomisk översikt koncernen* Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie -0,04-0,17 Eget kapital per aktie 1,92 2,13 * bildades under Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie 0,05-0,18-0,28-0,11 Eget kapital per aktie 2,16 2,24 3,09 0,41 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres

14 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,10,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 5, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Förändring uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat

15 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill Varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

17 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,10,11, Andel i intressebolagets resultat Minoritetsintressen Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat efter bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

19 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13, Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Nyemission under registrering Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

21 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,11, Förlust vid försäljning av inventarier Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 203 GROUP AB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Utförda tjänsteuppdrag med fast pris vinstavräknas i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, när arbetet är avslutat. Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av BFN allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Bolaget vinstavräkningar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer RR9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av intäkter Intäkter på löpande räkning redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter, huvudregeln.intäkterna redovisas därför i den period där arbetet har utförts eller där tjänsten har tillhandahållits. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp). 20

23 203 GROUP AB (publ) Org.nr Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fulfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen är redovisade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Varumärken och liknande rättigheter Varumärken redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Balanserade utvecklingsutgifter På koncernnivå görs, från och med 1 januari 2011, avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och goodwill på 10 år ( f.g. år på 5 år). Styrelsen anser att koncernen har flera starka varumärken och domäner som kommer generera intäkter under minst 10 år framöver, och därmed gjort en ny bedömning. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 21

Årsredovisning 2010 PRODUKTION203 Media AB (publ)

Årsredovisning 2010 PRODUKTION203 Media AB (publ) Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 -, 556710-8757 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3-5 KONCERNEN...6-9 RESULTATRÄKNING... 6 BALANSRÄKNING...7-8 KASSAFLÖDESANALYS... 9 MODERBOLAGET...10-13

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 - Trafikrekord men ativt kassaflöde Styrelsen och verkställande direktören för 23 Web Group AB (publ) avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden 212-1-1-212-12-31 Koncernen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan - mars 2012 Ett starkt och. första kvartal

Delårsrapport jan - mars 2012 Ett starkt och. första kvartal Delårsrapport jan - mars 2012 Ett starkt och händelsrikt första kvartal Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

S K O M B M U N I K É 2

S K O M B M U N I K É 2 O K L T K O M B M N I K É 2 0 1 1 2011 BOKLTKOMMNIKÉ 2011 KRPPGÅNG PÅ 145% YTTERLIGARE ETT KVARTAL MED VINT + tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer