i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1"

Transkript

1 - Å r s r e d o v i s n i n g

2 203 GROUP AB (publ) Org.nr Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION 3 AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR 7 FINANSIELL INFORMATION 8 ÅRSREDOVISNING 9 REVISIONSBERÄTTELSE 36 DEFINITION AV NYCKELTAL 37

3 203 GROUP AB (publ) Org.nr ALLMÄN INFORMATION KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ), org.nr , kallas till årsstämma fredagen den 1 juni 2012, klockan 14:00 i bolagets lokaler på Wallingatan 37, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebok fredagen den 25 maj 2012, dels till 203 Web Group anmäla sin avsikt att delta i stämman senast 28 maj Läsanvisningar Sifferuppgifter inom parentes avser, om inget annat anges, 2010 års siffror. Svenska kronor (SEK) används genomgående och tusen kronor förkortas tkr. Under 2010 existerade inte koncernen på det sätt som den gör nu. Av denna anledning har inga fullständiga jämförelsesiffror redovisats för detta år. Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 1 juni 2012 Delårsrapport januari mars maj 2012 Delårsrapport april juni aug 2012 Delårsrapport juli september nov 2012 Bokslutskommuniké feb 2013 Kontaktinformation 203 Web Group AB Wallingatan 37 SE Stockholm Tel: +46 (0) Webb: 1

4 203 GROUP AB (publ) Org.nr VD ORD Det innevarande året har varit en minst sagt spännande period för både oss som är verksamma i bolaget och våra aktieägare. Den fortsatta utvecklingen från ett privat företag till att bli ett bolag med externa aktieägare har krävt betydande resurser av inte bara ledning och styrelse, utan av alla våra anställda. Vi anser emellertid att vi kommit en bra bit på vägen och är stolta över att kunna visa upp en verksamhet vars omsättning ständigt ökar. Det är glädjande att kunna rapportera att vi även kvartal fyra har ett positivt resultat på sista raden i koncernen och att samma siffra är positiv före avskrivningar. Detta trots att vi lagt ned betydande resurser, både i form av kapital men också arbetstid, på att etablera nya sajter i utlandet. Redan på kort tid ser vi att dessa genererar trafik, vilket visar att de koncept som koncernen har utvecklat och driver kan översättas till andra språk och kulturer. Skalbarheten är således hög och vi har redan på den korta tid som gått av 2012 kunnat se betydande positiva effekter på detta. Under 2011 förvärvades Hittarecept.se, vilket etablerade 203 Web Group som den allra största aktören på mat- och receptmarknaden i Sverige. Vi valde därför att etablera Alleoppskrifter.no och Findeopskrifter.dk i Norge respektive Danmark, något som under 2012 sedan följts upp av att konceptet nu också finns på den amerikanska, spanska och tyska marknaden. Etableringarna har tagits emot väl och kommer att följas upp av andra, såväl i fråga om nya länder men också genom att vi tar fler av våra befintliga sajter och lanserar dem internationellt. För varje gång vi gör detta lär vi oss något nytt vilket gör att inlärningskurvan förkortas, något som i sin tur gör att vi uppnår lönsamhet snabbare. Just lönsamhet är ett nyckelord för hela 203 Web Group. Vi har ingen avsikt att etablera en ny sajt eller gå in på en ny marknad utan att det finns förutsättningar att nå en lönsamhet. En kraftfull satsning, men under kontrollerade former och med höga lönsamhetskrav, är den modell vi valt att arbeta utifrån för att kunna ge våra aktieägare en positiv avkastning. Det kommer vi att stå fast vid. Det är också glädjande att fler och fler uppmärksammar vad vi gör, inte bara våra kunder och vår omvärld, utan även bland aktieägarna. Den generella börsutvecklingen under 2011 var för de flesta inte någon upplyftande erfarenhet, och just därför känns det extra kul att vid sidan av kunna meddela våra aktieägare att vi gick med vinst det sista halvåret, samt att vi var en av de aktier som utvecklades bäst under En kursuppgång på 145 procent är en mycket bra utveckling. Det viktigaste för oss är dock att utnyttja de resurser som vi har på ett optimalt sätt och därmed redovisa en maximal vinst. Det är vår förhoppning att kunna fortsätta på detta sätt. 203 Web Group AB (publ) Andereas Friis Verkställande Direktör 2

5 203 GROUP AB (publ) Org.nr VERKSAMHETSÅRET 2011 Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick för helåret 2011 till tkr. För kvartal fyra uppgick den till tkr. Den fortsatt höga försäljningen kan förklaras av förbättrad konjunktur och ett ökat intresse för begagnatsajterna, samt koncernens satsning på den internationella marknaden. De två största köp- och säljsajterna i Sverige, Blocket och Tradera, redovisar båda nya försäljningsrekord under Investeringar s totala investeringar under 2011 uppgick till tkr och avsåg investeringar i dotterbolagen Receptindex i Sverige AB med tkr och det nya säljbolaget 203 Media AB med 50 tkr. Övriga investeringar i aktier avsåg 50 tkr. Investeringar i utvecklingskostnader avsåg 831 tkr samt materiella anläggningstillgångar så som inventarier och maskiner 98 tkr. BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION (tkr) Nettoomsättningen per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 ORGANISATIONEN OCH VERKSAMHETEN 203 Web Group är en innovativ och digital mediekoncern som driver flera egna framgångsrika sajter. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av banner-annonsering och integrerade annonslösningar. Rörelseresultatet före avskrivningar för helåret uppgick till tkr. Resultatet efter finansiella poster till -673 tkr och efter skatt blev resultatet -421 tkr. Resultatet har belastats med tkr i avskrivningar varav tkr avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden, 504 tkr avskrivningar på övriga utvecklingskostnader samt 77 tkr avskrivningar på maskiner och inventarier. I koncernen ingår även en omfattande webbyrå verksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Per ägde 203 Web Group AB (publ) direkt eller indirekt följande företag: Resultatet har även belastats med totalt 598 tkr under helåret 2011 på grund av kundförluster. Bolaget har dessutom tagit stora kostnader i samband med utlandsetableringar, vilka har kostnadsförts löpande under året. 203 GROUP AB (publ) 100% 100% Likviditet och finansiering Den 31 december 2011 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 868 tkr. Långfristiga skulder om Tkr, varav skulder till kreditinstitut 195 tkr och övriga räntebärande skulder i form av uppskjutna skatteskulder tkr. 51% 100% Produktion 203 AB 55,06% 203 MEDIA AB 59% Receptindex i Sverige AB AllaAnnonser Sverige AB Matklubben i Sverige AB Up & Away Sverige AB 3

6 203 GROUP AB (publ) Org.nr VÅRA VIKTIGASTE VARUMÄRKEN HittaRecept Sveriges största sökmotor för recept Matklubben Sveriges största matcommunity AllaAnnonser Sveriges största sökmotor inom köp och sälj av begagnade objekt Flygstart En sökmotor för de som vill hitta billiga flygresor på nätet 4

7 203 GROUP AB (publ) Org.nr Affärsmodell Affärsmodellen för våra intäkter är relativt enkel. Vår kompetens består bland annat av att driva stora trafikvolymer till våra webbplatser och skapa intäkter på automatiserad och insåld reklam. Eftersom besökarna aktivt söker efter specifik information, kan vi enkelt koppla ihop dessa med våra kunder och därigenom skapa affärsmöjligheter för besökarna, kunderna och oss. Vi gör informationen lättillgänglig! Stora mängder av vår trafik kommer från Google som fungerar på samma sätt över hela världen. Med hjälp av erfarenhet av svenska marknaden har vi tagit fram en skalbar etableringsmodell som snabbt gett lönsamhet i de länder vi hittills gått in i. Vi har aktivt jobbat med sökmotoroptimering (SEO) sedan 2003 och beskrivs som ledande inom detta område. Vi vet helt enkelt hur Google fungerar, våra trafiksiffror talar för sig själva. Vår affärsidé är att utveckla innovativa produkter som genererar stora trafikvolymer och att sedan konvertera den trafiken till reklamintäkter. Vår mission är att hela tiden ligga i framkant när det gäller den senaste tekniken. Vi bygger ständigt nya tekniska lösningar som vi tar vidare och applicerar på nya marknader i vår strävan efter att expandera och skapa nya affärsmöjligheter för oss och våra kunder. Vår vision är att all digital information ska vara strukturerad och lättillgänglig för alla. 5

8 203 GROUP AB (publ) Org.nr FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat, även efter det att detta har justerats för de betydande avskrivningarna på övervärden som uppstått i samband med de olika förvärven. Målsättningen är att dra fördel av den skalbarhet som finns i koncernens affärsmodell och fortsätta den internationella expansionen ytterligare och med ett positivt resultat. Vidare har lanseringen av bolagets annons- och matkonceptsidor på nya marknader, som fört med sig initiala kostnader, börjat generera överskott vilket bedöms som långsiktigt uthålliga. Då båda koncepten visat sig fungera internationellt betyder detta att kostnaderna för kommande etableringar bedöms bli lägre än tidigare eftersom inlärningskurvan minskat betydligt. Det är styrelsens målsättning att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader under 2012 samt att undersöka möjligheterna att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Under 2012 och 2013 kommer 203 Web Group successivt att fortsätta förvärvet, enligt tidigare avtal, av Receptindex i för att sedan bli ett helägt dotterbolag till 203 Web Group AB (publ). 6

9 203 GROUP AB (publ) Org.nr STYRELSEN Styrelsens arbete Bolagsstyrningen inom 203 Web Group utgår från svensk lagstiftning, noteringsavtal med Aktietorget samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. 203 Web Groups styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av bolaget. 203 Web Group styrelse har sammanträtt tretton gånger under 2011 inklusive det konstituerande mötet i samband med ordinarie bolagsstämma. En gång per år fastställer styrelsen sin arbetsordning, samt instruktioner för verkställande direktören. Styrelsens arbete följer således arbetsordningen och arbetet har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Ersättningar till styrelse och verkställande direktör samt ledningsgrupp framgår enligt not 2. AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR Aktiehandeln Aktierna i 203 Web Group AB (publ) handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Aktiekapitalet Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,5 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Per den 31 december 2011 uppgick det egna kapitalet i 203 Web Group till tkr (20 431) varav tkr (5 280) utgjordes av aktiekapital, 0 tkr av bundna reserver och tkr (15 151) av fritt eget kapital. Insynspersoners aktieinnehav Insynspersoners aktieinnehav per 31 december, samt deras aktieförändringar under 2011: Jonas Söderqvist Andereas Friis Darius Stenberg Dieter Kalisch Allan Voreck Christoffer Johansson 0 0 Marie Nilsson 0 0 Utdelning Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

10 203 GROUP AB (publ) Org.nr FINANSIELL INFORMATION NYCKELTAL Lönsamhet och räntabilitet Rörelseresultat före avskrivningar (tkr) Kapitalstruktur Eget kapital (tkr) Balansomslutning (tkr) Sysselsatt kapital (tkr) Räntebärande nettoskuld (tkr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,19 0,50 0,67 Räntetäckningsgrad (ggr) 6,79 neg neg Likviditet Likvida medel (tkr) Investeringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av materiella anläggningstillgångar (tkr) Försäljning av materiella anläggningstillgångar (tkr) Förvärv av dotterföretag (tkr) Förvärv av aktier och andelar (tkr) Medarbetare Medelantalet anställda (st) Omsättning per anställd (tkr) Antalet anställda (st) Data per aktie Antal aktier (st) Resultat per aktie (kr) 0,01 nneg neg Eget kapital per aktie (kr) 1,92 1,94 1,92 Aktiekurs (kr) 4,20 3,00 4,20 8

11 203 GROUP AB (publ) Org.nr ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten 203 Web Group AB (publ) driver flera egna framgångsrika sajter, varav de i medier ofta uppmärksammade allaannonser.se, matklubben.se samt hittarecept.se, räknas som de största. Merparten av koncernens intäkter kommer från automatiska inkomstkällor som inte kräver någon direkt införsäljning. Bolaget har anpassat sina koder för att få fram så exakta annonser som möjligt. Därutöver bedrivs även annonsförsäljning via eget säljbolag, i form av bannerannonsering och integrerade annonslösningar. I koncernen ingår även en omfattande webbyråverksamhet, Produktion 203 AB, där sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design står i fokus. Väsentliga händelser under perioden Under 2011 har 203 Web Group, enligt avtal från 2010, genomfört en apportemission och kvittningsemission avseende aktier som betalning av de utestående andelarna i AllaAnnonser Sverige AB. Vidare har bolaget matsökmotorn hittarecept.se. Förvärvet uppgick till tkr, där en del av köpeskillingen avsåg kontantbetalning, en del via kontant avbetalningsplan samt att det emitterades aktier till en kurs om 3,50 kr. Under året har koncernen, på grund av en rekonstruktion hos det externa annonsförsäljningsbolaget Mediacta AB, varit tvungna att skriva ned värdet på en utestående förfallen fordran med 557 tkr. I samband med ovanstående händelse fattade styrelsen beslut om att starta upp ett eget säljbolag, 203 Media AB, med uppgift att sköta all försäljning på koncernens egna sajter. Verksamheten var ingång den 1 september Bolaget har under året bytt bolagsnamn till 203 Web Group AB (publ) från tidigare namn PRODUKTION 203 Media AB (publ). Försäljning och resultat s nettoomsättning för helåret uppgick till tkr (15 804). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till tkr (486) och efter skatt blev resultatet -421 tkr (-1 616). Kapitalbindning s kundfordringarna uppgick till tkr (1 649) vilket motsvarar 0,16 ggr (0,10) årsförsäljningen. Sysselsatt kapital uppgick till tkr (20 926) och kapitalomsättningshastigheten till 0,67 ggr (0,60). Finansiell ställning s likvida medel uppgick till 868 tkr (967). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr (1 960). Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 09

12 203 GROUP AB (publ) Org.nr Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter årets utgång har 203 Web Group genomfört lyckade lanseringar av koncernens receptsökmotor i USA Spanien och Tyskland, vilka tagit emot mycket väl av olika matskribenter. Därmed når bolaget en större målgrupp på ytterligare en halv miljard människor. Aktien 203 Web Group har ett aktiekapital om kronor fördelat på aktier. Aktien handlas sedan 7 december 2009 på AktieTorget under kortnamnet 203. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget. Stockholms Tingsrätt sammankallade till ett borgenärssammanträde den 16 februari 2012, då alla borgenärerna fick rösta gällande ett ackorsförslag. Mediacta AB erbjöd ett ackord om 25 procent av fordringsbeloppet. Styrelsen i 203 Web Group beslutade att rösta för ackordets antagande, vilket även har fastställts av Tingsrätten. Ackordet kommer inte medföra några ytterligare kostnader för koncernen. Det kommer emellertid medföra en beräknad positiv effekt på koncernens likviditet om 440 tkr. Efter räkenskapsårets utgång har koncernen förvärvat webbplatsen, vinklubben.se. Vinklubben.se har funnits på nätet sedan 2003 och är en samlingsplats för Sveriges vinälskare. som driver sajten KontoSmart.se. Sajten erbjuder sina medlemmar bättre och billigare villkor inom el och drivmedel genom kollektiva upphandlingar på nätet. Tjänsten är gratis för användaren och riktar sig till såväl privatpersoner som företagare. Framtiden Styrelsen bedömer att koncernen för 2012 kommer att kunna redovisa ett positivt rörelseresultat. Målsättningen är även att kunna etablera koncernen på ytterligare marknader samt undersöka möjligheten att lansera nya koncept, såväl i Sverige som internationellt. Redogörelse för styrelsearbetet Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

13 203 GROUP AB (publ) Org.nr Insynspersoners aktieinnehav per Innehavantal aktier Kommentarer Jonas Söderqvist Styrelsens ordförande Andereas Friis Styrelseledamot, VD Darius Stenberg Styrelseledamot Allan Voreck 200 Styrelseledamot Dieter Kalisch Byråchef Christoffer Johansson 0 VD i dotterbolag Marie Nilsson 0 Ekonomichef Ekonomisk översikt koncernen* Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie -0,04-0,17 Eget kapital per aktie 1,92 2,13 * bildades under Ekonomisk översikt Nettoomsättning Resultat före avskrivningar Årets resultat Resultat per aktie 0,05-0,18-0,28-0,11 Eget kapital per aktie 2,16 2,24 3,09 0,41 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres

14 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,10,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 5, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Förändring uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Årets resultat

15 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill Varumärken och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Fakturerad ej upparbetad intäkt Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

17 203 GROUP AB (publ) Org.nr KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,10,11, Andel i intressebolagets resultat Minoritetsintressen Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9,11, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag Resultat efter bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

19 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13, Andra långfristiga värdepappersinnehav 15, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Nyemission under registrering Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

21 203 GROUP AB (publ) Org.nr MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 9,11, Förlust vid försäljning av inventarier Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 203 GROUP AB (publ) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Utförda tjänsteuppdrag med fast pris vinstavräknas i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, när arbetet är avslutat. Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av BFN allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Bolaget vinstavräkningar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer RR9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Redovisning av intäkter Intäkter på löpande räkning redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter, huvudregeln.intäkterna redovisas därför i den period där arbetet har utförts eller där tjänsten har tillhandahållits. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp). 20

23 203 GROUP AB (publ) Org.nr Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fulfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I balansräkningen är redovisade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Varumärken och liknande rättigheter Varumärken redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Balanserade utvecklingsutgifter På koncernnivå görs, från och med 1 januari 2011, avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter och goodwill på 10 år ( f.g. år på 5 år). Styrelsen anser att koncernen har flera starka varumärken och domäner som kommer generera intäkter under minst 10 år framöver, och därmed gjort en ny bedömning. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar: Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Finansiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 21

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

S K O M B M U N I K É 2

S K O M B M U N I K É 2 O K L T K O M B M N I K É 2 0 1 1 2011 BOKLTKOMMNIKÉ 2011 KRPPGÅNG PÅ 145% YTTERLIGARE ETT KVARTAL MED VINT + tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer