Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och personal 9 Factum Electronics AB 10 Effnet AB 14 Styrelse, ledning, ägare Styrelse, ledning och revisorer 18 Aktien och ägarna 20 Finansiell information Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar 26 Kassaflödesanalyser 27 Balansräkningar 28 Förändringar i eget kapital 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 36 Revisionsberättelse 37 Övrig information Finansiell ordlista 38 Teknisk ordlista 38 Adresser 40 Information till aktieägarna Årsstämma 2008 Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 22 april 2008 klockan på Gustafs Konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G i Bromma (T-bana Alvik). Särskild kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken den 16 april, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan onsdagen den 16 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid men dock senast den 16 april 2008 inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att ha rätt att delta i stämman. Ekonomisk rapportering Januari mars 2008: 22 april Januari juni 2008: 22 juli Januari september 2008: 21 oktober Bokslutskommuniké 2008: 28 januari, 2009 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: EFFNET HOLDING AB

3 Kort om Effnet Holding ledande teknik inom digital kommunikation Effnet Holding AB (publ) Moderbolag factum electronics ab Digital Broadcasting effnet ab Header Compression Verksamhet Effnetkoncernen är verksam inom digital kommunikation och betjänar inom sina nischer kunder i marknadssegment som karaktäriseras av hög tillväxtpotential. Koncernens produkter baseras på ledande teknologi och affärsidén innebär att vara främst inom respektive marknadssegment. Koncernen har två affärsområden, Digital Broadcasting och Header Compression. Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DMB, digital multimedia broadcasting, vilket även inbegriper digitalradio, DAB. Factum Electronics utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till radio-/tv-bolag och nätverksoperatörer över hela världen. Factum Electronics levererar även egenutvecklad modulär programvara (middleware) för tillverkare av chip till mottagare, både traditionella radioapparater och mobiltelefoner, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM) till radio-/tv-bolag och nätverksoperatörer. Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression. Effnet Header Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Typiska kunder är tillverkare av chipsets, protokollstacksleverantörer och tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. Effnet är den ledande leverantören inom sitt område. NETTOOMSÄTTNING 2007, MSEK NETTOOMSÄTTNING 2007, MSEK Header Compression 4,6 Nordamerika 2,3 Övriga världen 0,1 Digital Broadcasting 20,0 Europa 9,9 Asien 12,3 resultatutveckling, MSEK * Nettoomsättning 24,6 36,3 53,8 27,3 Rörelseresultat -15,3-3,6 14,6-7,2 Årets resultat -14,7 1,2 17,8 - Antal anställda vid årets slut * För 2004 redovisas proformasiffror, se not 1.4. EFFNET HOLDING AB

4 Händelser under 2007 Koncernen Koncernen redovisar ett resultat om MSEK 14,7 (1,2) eller SEK 0,14 (0,01) per aktie. Marcus Olsson anställdes som CFO. Factum Electronics AB Factum Electronics hade ett svagt år men behåller sin marknadsposition. Omsättningen uppgick till MSEK 20,0 (33,3). Under året erhöll Factum Electronics order på DAB/ DMB-system från kunder i Frankrike, Kina, Singapore, Storbritannien, Sydkorea och Tjeckien. Under året levererades utrustning till den fortsatta utbyggnaden av mobil-tv via DMB i Tyskland. Factum Electronics ingick en strategisk allians med sin tidigare konkurrent Harris Corporation som ger Factum tillgång till Harris globala marknadsförings- och distributionsnät. På branschmässan BroadcastAsia i Singapore demonstrerades en fullständig signalkedja med DAB+ i vilken Factums nya ljudkodare MAP250 ingick. Under året skedde en viss minskning i efterfrågan på NICAM-produkter. En av Effnets ingenjörer utsågs till ordförande i the ROHC Working Group. Under året tecknades en produktionslicens med Paradise Datacom Ltd., en leverantör av utrustning och system för satellitkommunikation. I slutet av året sålde Effnet en testlicens till det amerikanska försvaret vilket är en mycket bra referenskund för den fortsatta inbrytningen i försvarssegmentet. Händelser i början av 2008 Effnet släppte en ny release av Effnet ROHC. Denna release, Effnet ROHC ver 2.3, är dels ett led i Effnets policy att alltid hålla sina produkter uppdaterade och dels förenklar den användningen av programvaran. I samband med detta har Effnet också framgångsrikt testat sin implementation på operativsystemet Nucleus som bl a används till mobila terminaler. Effnet annonserade ett samarbete med RMI Corporation, ett amerikanskt bolag specialiserat på så kallade multi-core processorer. Effnet publicerade tillsammans med Freescale ett så kallat white paper vilket beskriver resultatet av tester med Effnet ROHC på Freescales senaste PowerQUICC processor. Effnet AB Effnet ökade under 2007 sin omsättning från MSEK 3,0 till MSEK 4,6. Hitachi omvandlade sin testlicens till en produktionslicens. Effnet fick ett genombrott inom WCDMA-segmentet i och med licensierings- och samarbetsavtalen med Infineon och Comneon. I början av året upprättades ett så kallat white paper tillsammans med Intel. 4 EFFNET HOLDING AB

5 Fem år, översikt och nyckeltal MSEK om ej annat anges NETTOOMSÄTTNING, MSEK Nettoomsättning Omsättningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal Förädlingsgrad Årets resultat Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6-32% -15,3 Neg 36% -14,7-6,4 36,3-32% -3,6 Neg 49% 1,2-4,5 53,8 97% 14,6 27% 64% 17,8 13,4 27,3 32% -7,2 Neg 49% Neg -10,6 20,8 109% -12,6 Neg 24% Neg -13, Balansomslutning Eget kapital Soliditet Likvida medel Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital 34,1 26,0 76% 16,0 Neg Neg 47,4 39,8 84% 23,4 3% Neg 46,0 37,9 83% 29,2 61% 50% 26,3 20,1 76% 16,5 Neg Neg Antal anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd Förädlingsvärde per anställd Antal aktier, tusental, vid årets utgång Antal aktier, tusental, i genomsnitt Antal aktier vid maximal utspädning, tusental, vid årets utgång Nettoomsättning per aktie, kronor Resultat per aktie, kronor Kassaflöde per aktie, kronor Likvida medel per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Börskurs vid årets slut, kronor Kurs/eget kapital Börsvärde Utdelning per aktie, kronor ,9 0, Neg -0,06 0,15 0,24 0,95 398% 103,2 0,00* ,5 0, ,33 0,01-0,04 0,22 0,37 1,86 508% 202,1 0, ,6 1, ,50 0,16 0,12 0,27 0,35 2,14 613% 232,5 0, ,2 0, ,25 Neg -0,10 0,15 0,19 0,49 265% 53,2 0, ,9 0, ,19 Neg -0,12 Kommentar Vid nyckeltalsberäkning har nuvarande antal utestående aktier använts. Vid årsstämman den 26 april 2006 beslutades om ett optionsprogram riktat till personalen. Per den 31 december 2007 fanns utestående optioner motsvarande ( ) aktier. Lösenkursen 4,92 kr översteg kursen vid årsskiftet varför nyckeltalen ej beräknats med hänsyn till någon utspädning. För 2004 och tidigare år redovisas proformasiffror, se not 1.4, vissa jämförelsetal är därmed ej meningsfulla. Finansiell ordlista återfinns på sidan 38. * Styrelsens förslag. EFFNET HOLDING AB 5

6 VD-ord ett tufft år för Factum Electronics men ett starkt år för vår Header Compression-verksamhet Tillfälligt minskad totalmarknad för Digital Broadcasting Fortsatt uppbyggnad av kontraktsstocken inom Header Compression Ovanstående uttalande kan synas märkligt mot bakgrund av årets resultat och därför tarva en förklaring. Att Factum hade ett dåligt år går inte att sticka under stol med men vad menar jag då med att vår Header Compression-verksamhet hade ett starkt år? Affärsmodellen för våra båda dotterbolag skiljer sig markant åt. Factum är än så länge företrädesvis inriktat på systemförsäljning vilket innebär att den huvudsakliga intäktsströmmen kommer vid försäljningstillfället. Effnet AB, vårt dotterbolag som sysslar med Header Compression, arbetar däremot med en royalty-modell vilket innebär att intäktsströmmarna från ingångna kontrakt fördelar sig över många år framåt i tiden, snarare än att omedelbart vid kontraktens ingående generera intäkter. Uppbyggnaden av denna portfölj av mycket långa kontrakt där vi prioriterat löpande och över tiden stigande intäktsströmmar var mycket framgångsrik under Minskad totalmarknad för Digital Broadcasting Totalmarknaden för system inom digital broadcasting minskade kraftigt jämfört med föregående år. Factum bibehöll dock sin starka marknadsposition. Minskningen av marknaden berodde främst på senarelagda projekt hos kunderna vilket bl a föranleddes av en avvaktan med anledning av det pågående produktgenerationsskiftet mot DAB+. Försäljningen i framför allt Asien var väsentligt lägre än förväntat och vi mötte också en ökad prispress på några av marknaderna där. Under 2008 förväntar vi oss en kraftig tillväxt för systemsidan speciellt mot bakgrund av nedgången under föregående år, förväntan om att försenade projekt nu kommer att genomföras samt att ett antal nya utrullningar planeras under året och i början av Under 2008 kommer t.ex. både kommersiell radio och public service i Australien att genomföra större upphandlingar av system och en fortsatt utbyggnad av digitalradio kommer att äga rum i bl.a. England, Italien, Schweiz och Tyskland. Factum är med sitt goda varumärke och tekniska ledarskap i god position att ta del av den förväntade tillväxten. I början av 2007 ingick Factum en strategisk allians med den tidigare konkurrenten Harris Corporation vilket ger Factum möjlighet till än bättre marknadspenetrering och ökad försäljning. I tillägg till den under 2007 minskade marknaden för system minskade också affärsområdet NICAM sin försäljning av komponenter. Huruvida det senare är en tillfällighet eller en bestående marknadsförändring får 2008 utvisa. Marginalerna inom affärsområdet är dock fortsatt goda. Arbetet med att bredda Factums produkterbjudande och kundkategorier fortsätter med oförminskad kraft, och under året har ny- och vidareutvecklingen av produkter fortsatt framgångsrikt. Under året lanserades bl.a. en ljudkodare för DAB+ och våra system har numera stöd för IP. Även inom området Middleware görs framsteg och vi räknar med att kunna annonsera ett genombrottsavtal för detta segment under första halvåret EFFNET HOLDING AB

7 Ett urval av våra kunder och samarbetspartners: Växande kontraktsstock inom Header Compression Vår strategi inom Header Compression är att bygga upp en portfölj med återkommande och stigande intäktsströmmar över tiden. Kontrakten är mycket långa med förväntade och avtalade intäkter över en löptid som kan överstiga 10 år. Detta innebär att endast en mindre del av intäktsmassan kommer i början av kontraktstiden. Vi var mycket framgångsrika med denna strategi under året och kunde notera framgångar inom alla våra delsegment. Framgångarna kan exemplifieras med några av de kontrakt vi ingick under året. Inom CDMA2000 förvandlade Hitachi sin testlicens till en produktionslicens och inom WCDMA fick vi ett genombrott i och med licensierings- och samarbetsavtalet med Infineon och Comneon. Vi förstärkte vidare vår redan starka position i satellitsegmentet genom att teckna en produktionslicens med Paradise Datacom. Inom försvarssegmentet sålde vi efter många års ansträngningar en testlicens till det amerikanska försvaret vilket jag tror kommer att få stor betydelse för vår fortsatta framgång inom försvarssegmentet. Effnet har fortsatt ett mycket starkt varumärke inom området Header Compression vilket också förstärkts genom samarbetena med Intel och Freescale, samt med det något mindre Raza Microelectronics, samtliga bolag verksamma inom området integrerade kretsar. Vidare utsågs under perioden en av Effnets ingenjörer till ordförande i the ROHC Working Group, en arbetsgrupp inom the Internet Engineering Task Force (IETF), ett standardiseringsorgan för Internet. Utsikter inför 2008 Trots ett resultatmässigt svagt 2007 förblir vi finansiellt starka. Den ryckighet som vi sett i vår försäljningsoch resultatutveckling kan komma att bestå en tid framöver, men på sikt kommer vi bland annat tack vare en framgångsrik uppbyggnad av kontraktsstocken hos främst Effnet AB att uppnå en mer attraktiv utveckling av omsättning och vinster. Digitalisering av radio och utbyggnad av mobil TV kommer utan tvekan att fortsatt visa en starkt positiv långsiktig trend samtidigt som efterfrågan för Header Compression växer som en följd av det ökade användandet av multimedia och VOIP samt det faktum att ROHC numera ingår i de flesta standarder för mobil telefoni och datakommunikation såsom t.ex. WiMAX. Sammanfattningsvis ser jag därför mycket positivt på framtiden. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra lojala, hårt arbetande och kunniga medarbetare för goda insatser under året. Stockholm i mars 2008 Hans Runesten Koncernchef och VD i Effnet Holding AB EFFNET HOLDING AB 7

8 Affärsidé, mål och strategier aktieägarvärde genom långsiktig lönsam tillväxt Affärsidé Koncernens affärsidé är att inom digital kommunikation leverera ledande produkter och tjänster till kunder inom marknadssegment med hög tillväxtpotential. Övergripande mål Koncernens övergripande mål är ökat aktieägarvärde vilket framförallt skapas genom långsiktig lönsamhet och tillväxt. Finansiella mål Ett antal finansiella mål har fastställts. Syftet med dessa är dels att styra verksamheten mot det övergripande målet och dels att begränsa risken. De finansiella målen gäller vid nuvarande koncernstruktur och risknivå och kan komma att justeras vid förändringar, exempelvis i samband med förvärv. Kassaflöde och resultat Varje verksamhetsområde skall uppvisa positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat. Soliditet Med hänsyn till att verksamheten har relativt hög risk skall soliditeten vara minst 40 procent. Resultat per aktie Resultatet per aktie skall kontinuerligt förbättras. Koncernen kan, i samband med förvärv eller av andra skäl, komma att emittera nya aktier. Vägledande för ett sådant beslut skall vara att resultatet per aktie alltid skall förbättras. Utdelning Styrelsen prioriterar för närvarande bolagets kapitalbehov för expansion och investeringar i produktutveckling och i nya eller kompletterande verksamheter. Strategier Koncernens huvudstrategi är att organiskt vidareutveckla sina verksamheter. Därutöver kan koncernen genom förvärv tillföras nya eller kompletterande verksamheter under förutsättning att dessa skapar mervärde för aktieägarna. 8 EFFNET HOLDING AB

9 Organisation och personal kompetenta medarbetare Organisationsstruktur Effnetkoncernens organisation är starkt kundorienterad med marknads- och försäljningsansvariga knutna till respektive affärsområde. Båda affärsområdena har starka utvecklingsavdelningar. Factum Electronics verksamhet bedrivs i Linköping medan Effnet finns i Bromma och Luleå. Koncernfunktionerna finns på huvudkontoret i Bromma. Försäljningsorganisationerna för båda affärsområdena består dels av egen personal med bas i Sverige och med större delen av världen som arbetsfält, dels av ett allt större nät av agenter på de viktigaste marknaderna. Utvecklingsingenjörerna utnyttjas alltmer i säljprocessen som är mycket teknikintensiv. Flexibilitet Koncernen strävar efter stor ömsesidig flexibilitet visavi sina anställda. Denna flexibilitet innebär att koncernen är positivt inställd till föräldraledighet och exempelvis ledighet för studier. I gengäld förväntas de anställda vara flexibla beträffande arbetstider, semestrar och liknande. Två personer arbetade deltid vid årsskiftet. Kompetent personal/hög utbildningsnivå Koncernens personal har generellt en hög utbildningsnivå. Utvecklingsingenjörerna har lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom sina respektive områden. MEDARBETARE PER FUNKTION 2007 Ledning och administration 11% Forskning, Försäljning och utveckling och marknadsföring 23% produktion 66% ÅLDERSFÖRDELNING år 13% -29 år 7% Nyanställningar Medelantalet anställda under året uppgick till 26 (24) personer. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 30 (27), varav 3 (2) kvinnor. Det ökade antalet anställda har sin bakgrund i en långsiktig satsning på produktutveckling, inklusive nyrekrytering av utvecklingsingenjörer. Dessutom har produktions- och logistikkapaciteten förstärkts. Medelantal % Medelantal anställda Personalomsättning, % % år 63% UTBILDNINGSNIVÅ I KONCERNEN 2007 Jämställdhet Koncernen verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Effnetkoncernen erbjuder sina anställda lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan bakgrund eller tillhörighet. Som enda ledstjärnor vid anställning eller befordran används kompetens och lämplighet Gymnasium 15% Övriga akademiker 19% Teknisk högskola 66% EFFNET HOLDING AB

10 Factum Electronics AB fortsatt stark ställning trots ett år i motvind Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital multimedia broadcasting (DMB), såsom digitalradio (DAB/DAB+) och mobil TV, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). Kunderna är radio- och TV-företag över hela världen samt deras nätverksoperatörer. Factum har också utvecklat middleware för DAB/DMB där programvaran licensieras till chip- och mottagartillverkare. Digital Broadcasting (DAB/DMB) Kundnytta DAB/DMB är en världsomspännande standard för digitala utsändningar av radio, data och TV till mobila mottagare. DAB/DMB-tekniken ger kunderna möjlighet att erbjuda ett bredare utbud i kombination med lägre driftkostnader och bättre kvalitet, samt gör det också möjligt att anpassa kapacitetsutnyttjandet över tiden. Introduktionen av den nya ljudkodningsstandarden DAB+ har inneburit att operatörerna kan sända ca tre gånger så många radiokanaler med samma infrastruktur som byggts för DAB. DMB är den tekniskt och ekonomiskt mest effektiva metoden för att sända TV till mobil. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics är en världsledande leverantör av kompletta systemlösningar inom DAB/DMB. DAB/ DMB by Factum, är numera ett etablerat och starkt varumärke som står för användarvänliga, flexibla och högkvalitativa system och komponenter. Produktsortimentet omfattar bland annat ljudkodare, multiplexrar, utrustningar för IP- och videobroadcasting, styr- och monitorsystem, testsystem samt lösningar för systemredundans. Kunderna använder utrustningen i gränssnittet mellan studio och sändarmast. I takt med att allt fler reguljära digitala sändningar startar, ökar kraven på tjänsternas tillgänglighet och driftsäkra systemlösningar, vilket innebär stora marknadsfördelar för Factum Electronics lösningar för redundans, det vill säga med kompletta reservsystem för säker drift. I nära samarbete med kunderna driver Factum Electronics en ständig vidareutveckling och förädling av produktsortimentet. Under 2007 har Factum Electronics bland annat utvecklat DAB/DMB-systemet med ljudkodare för DAB+ och nya funktioner för att distribuera signalerna över IP-nät. Under året har Factum Electronics fortsatt varit aktiva i WorldDMB och deltagit i såväl den tekniska som marknadsmässiga utvecklingen av DAB/DMB-standarden. Marknad Marknaden för DAB/DMB förväntas växa kraftigt under de kommande åren blev ett svagt år bland annat därför att många länder sköt upp sina utrullningar av DAB i avvaktan på DAB+, den nya DAB-generationen. De tillgängliga frekvenserna för digital broadcasting kommer att öka efter hand som 10 EFFNET HOLDING AB

11 analoga TV- och radioutsändningar släcks ner. Den europeiska frekvenskonferensen RRC06 har beslutat att de frekvenser där analog TV och radio idag sänds efterhand skall användas för digital broadcasting. Ett så omfattande teknikskifte kan dock ta flera år och är ofta beroende av andra politiska beslut. Redan 2006 kunde över 500 miljoner människor nås av mer än 1000 olika DAB/DMB-tjänster. Såväl antal konsumenter som antalet tjänster förväntas växa efterhand som fler licenser delas ut och fler länder introducerar DAB/DMB-standarden. Danmark, Norge, Schweiz, Storbritannien och Sydkorea är bland de ledande länderna inom DAB/ DMB med mottagning i större delen av respektive land. I Sydkorea har utvecklingen av DMB gått snabbt och under 2007 fortsatte utbyggnaden med regionala sändningar. Antalet sålda mottagare i Sydkorea uppgick till 8,7 miljoner vid utgången av Även Storbritannien fortsätter sin utbyggnad och en ny nationell licens för kommersiell radio har delats ut tillsammans med ett antal licenser för regionala sändningar. Infrastrukturen för dessa licenser skall byggas under Vid utgången av 2007 uppskattar Financial Times antalet sålda DAB-radiomottagare i Storbritannien till 6,5 miljoner. I Schweiz planeras en vidare utbyggnad under 2008 då kommersiell radio skall börja sända i DAB+. I Australien har beslut tagits att såväl public service radio som kommersiell radio skall börja sända DAB+ i de sex största städerna den 1 januari Detta innebär att utrullningen av nödvändig infrastruktur kommer att ske under I Belgien, Italien och Tyskland har utvecklingen kommit igång och i flera andra länder pågår tester med DAB/DMB som i t.ex. Frankrike, Indonesien, Kina, Malaysia och Tjeckien. Utsändningarna i Sverige täcker idag storstadsregionerna med omkring 35 procent av befolkningen, sändarnätet är dock utbyggt för att täcka 85 procent av befolkningen. Radio- och TV-verket har fått regeringens uppdrag att utreda utsändningsteknik för radio i Sverige. En slutrapport skall vara klar senast sommaren Kunder Factum Electronics är idag den ledande leverantören inom DAB/DMB. Factum Electronics har sålt kompletta DAB/DMB-system och komponenter till statliga och privata nätoperatörer och broadcastingbolag i ett stort antal länder. Exempel på kunder är Sveriges Radio och Teracom i Sverige, NRK och Norkring i Norge, Danmarks Radio i Danmark, T-Systems i Tyskland, SRG SSR idée Suisse i Schweiz, VRT i Belgien, RaiWay i Italien, BBC i Storbritannien och Radio Beijing i Kina. I Sydkorea är Factum Electronics den ledande leverantören av DMBsystem med samtliga större broadcastingbolag som kunder. Mobil TV via DMB kommer att tillföra nya kunder exempelvis mobiloperatörer. factum electronics produkter och marknader Produktgrupp Standard Marknadssegment DMB-system ETS Middleware NICAM-kodare/ modulatorer ETSI TS / EN Digitala broadcastingnät, digitala mobiltelefoninät Mobiltelefoner och digitala radiomottagare Analoga broadcastingnät Kabel-TV Målgrupper Radio- och TV-stationer, systemleverantörer och nätoperatörer Chiptillverkare, tillverkare av mobiltelefoner och digitala audiomottagare TV-stationer, systemleverantörer, samt nät- och kabel-tv-operatörer En fördjupad teknisk beskrivning av Factum Electronics produkter finns på Mer information om DMB finns på EFFNET HOLDING AB 11

12 Konkurrenter På marknaden finns idag ett fåtal konkurrenter inom DAB/DMB. Mätt som nyförsäljning av DAB/DMB multiplexersystem är Factum Electronics marknadsledande, följt av konkurrenterna RadioScape (UK) och VDL (F). I början av 2007 ingick Factum Electronics en strategisk allians med den tidigare konkurrenten Harris Corporation. USA och Japan har valt andra standarder för digitalradio, HD-Radio respektive ISDB. Dessutom finns andra standarder avseende digital långvågsradio och satellitsänd radio. Inom mobil TV förekommer även konkurrens från standarderna DVB-H och MediaFLO. Middleware Kundnytta DAB/DMB-tekniken är nu mogen för mer avancerade datatjänster och intresset för detta ökar hos både broadcasters och konsumenter. Detta innebär att digitala radiomottagare och mobiltelefoner måste kunna hantera avkodningen av dessa nya tjänster. Sådana programmoduler, som funktionellt ligger mellan mottagarens hårdvara och applikationerna, kallas för middleware. För chip- och mottagartillverkarna är både låg utvecklingskostnad och time-to-market viktigt och därmed tillgången på färdiga programmoduler för avkodning av avancerade tjänster. Produkter och teknisk utveckling Som den ledande leverantören av DAB/DMB-system har Factum Electronics en unik kunskap om hur de olika tjänsterna kodas innan utsändning. Baserat på denna kunskap har Factum Electronics under 2007 fortsatt utveckla middleware-moduler. Genom förmågan att utveckla och testa hela kedjan garanteras kompatibiliteten i Factums middleware-moduler gentemot DAB/DMB-standarden. Framtida middleware-moduler är till exempel trafikinformation (TPEG), slide show (SLS) och broadcasting av websidor (BWS). Tillsammans med Factums middleware-modul för elektronisk programguide (EPG) finns även en EPG klient och en simulator. Klienten är ett enkelt verktyg som kan användas av broadcasters för att komma igång med att sända elektronisk programinformation. Simulatorn används av chip- och mottagartillverkarna i applikationsutvecklingen baserad på Factum EPG MW. Factum Electronics kan också erbjuda chip- och mottagartillverkarna ett DAB/DMB-testsystem, vilket är ett system med begränsad funktionalitet för att lokalt sända ut DAB/DMB-signaler och därmed möjliggöra test av chip och mottagare. Marknad Marknaden för DAB/DMB-mottagare växer kraftigt. Exempelvis uppskattade Eureka Research 2006 att det år 2012 kommer att ha sålts 145 miljoner digitala radiomottagare. Till detta kommer mobiltelefoner med inbyggd DAB/DMB-mottagning och andra typer av DMB-mottagare. Detta tillsammans med behovet av avancerade datatjänster gör att middleware är en starkt växande marknad. Kunder Kunderna kan delas in i tre grupper; chiptillverkare, modultillverkare (förser baschipet med processorkapacitet och viss programvara) och mottagartillverkare. Chiptillverkarna levererar till flera modultillverkare som i sin tur levererar till många mottagartillverkare. Genom att i första hand vända sig till chiptillverkarna kan en liten kontaktyta generera en stor bredd av slutanvändare. Diskussioner pågår med ett antal chiptillverkare som visat stort intresse av att tillsammans ta fram referensinstallationer med Factums middleware-moduler på deras respektive chip. 12 EFFNET HOLDING AB

13 Den största koncentrationen av chiptillverkare finns i Indien, Kina, Storbritannien, Sydkorea och Taiwan, länder där Factum Electronics redan är aktiva med DAB/DMB-system. Sedan 2006 har Factum Electronics en strategisk allians med Frontier Silicon, den ledande tillverkaren av chipsets för DAB/DMB. Under första halvåret 2008 räknar Factum Electronics med en genombrottsorder inom detta segment. Konkurrenter Konkurrensen utgörs av att de större mottagartillverkarna utvecklar sina egna middleware-moduler. Exempel på sådana kunder, som också kan tänkas sälja programmodulerna separat, är Imagination Technologies/Pure, Storbritannien, och NDS, Israel. Digitalt stereoljud i TV-utsändningar (NICAM) Kundnytta Övergången till digital-tv pågår men under tiden är NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) en kostnadseffektiv lösning för nätoperatören vid uppgradering av befintliga analoga TV-utsändningar med digitalt stereoljud. Nätoperatören får också möjlighet att sända två språk samtidigt i sitt analoga system. NICAM är liksom text-tv en tilläggstjänst. Mottagare för NICAM finns inbyggda i alla moderna TV-apparater. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics erbjuder väl beprövade NICAMkomponenter som installeras i en TV-studio eller i en TV-sändare. Factum Electronics säljer även NICAMmoduler till leverantörer av kompletta huvudcentraler för kabel-tv. Kärnprodukten är en egenutvecklad komponent för NICAM-kodning. Produkterna kundanpassas och moderniseras löpande. Marknad Idag används NICAM i cirka 35 länder. Den största delen av NICAM-marknaden utgörs idag av rekonditionering och komplettering av befintliga nät. För ytterligare ett antal länder skulle NICAM kunna vara en intressant lösning för uppgradering av de analoga TV-näten. Kunder Factum Electronics har NICAM-kunder bland TV-bolag, nätoperatörer, systemintegratörer och sändartillverkare över hela världen. Konkurrenter Factum Electronics möter idag obetydlig konkurrens inom NICAM när det gäller broadcasting. I kabel-tvsektorn finns det några mindre konkurrenter. Affärsmodell Factum Electronics intäkter inom DAB/DMB och NICAM avser levererade system och komponenter. Därtill kommer arvode för kundanpassningar och utbildning samt intäkter för underhåll. Factum Electronics säljer ett stort antal system och komponenter per år, där priset för en komponent kan vara från ett par tusen kronor medan ett system kan vara alltifrån hundratusen kronor till flera miljoner kronor. Affärsområdet middleware innebär försäljning baserad på licensintäkter och royalty från chip- och mottagartillverkare, till exempel mobiltelefontillverkare. Under 2007 hade Factum Electronics en nettoomsättning om MSEK 20,0 (33,3). EFFNET HOLDING AB 13

14 Effnet AB fortsatt uppbyggnad av kontraktsportföljen Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression och underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastruktur och terminaler inom främst telekom. Effnet Header Compression sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Effnet Header Compression (HC) Kundnytta Vid IP-trafik skickas informationen som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Huvudet, som kan vara den största delen av paketet, är i princip en adresslapp som informerar om paketets innehåll, ursprung och destination. Effnets Header Compressionprodukter komprimerar huvudet på datapaketen varigenom utrymme på datalänken frigörs så att fler datapaket kan skickas och överföringskapaciteten ökas. Okomprimerat huvud 40 byte IP UDP RTP Data Header Compression Komprimerat huvud 2-4byte Data Vid IP-trafik skickas informationen som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Effnets Header Compressionprodukter komprimerar huvudet, i princip en adresslapp, på datapaketen varigenom utrymme på datalänken frigörs så att fler datapaket kan skickas och överföringskapaciteten ökas. Den minskade storleken på paketen förbättrar även tillförlitligheten och kvaliteten genom att risken för störningar minskar. Effnet Header Compression ger störst användarvärde för applikationer som skickar många och små informationspaket där huvudet är relativt stort, till exempel Voice over IP (rösttrafik över Internet), Video over IP (bildtrafik över Internet) och multimedietjänster, samt för mobil IP via länkar med begränsad och kostsam bandbredd. Detta gör produkterna intressanta för bland annat tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler till fasta och mobila nät och deras underleverantörer samt för tillverkare av utrustning för satellitnätverk. Telekom: Mobila nätverk Effnet Header Compression möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av dyrbart frekvensutrymme. Genom det minskade behovet av bandbredd och de mindre paketförlusterna ökas kapaciteten i näten samtidigt som svarstiderna förkortas. Den ökade hastigheten 14 EFFNET HOLDING AB

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL)

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför notering på NASDAQ OMX First North November 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari 2 mars 2015 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningsperiod Fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier 16 februari

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Brev från verkställande direktör och koncernchef 2 Verksamhetsöversikt 4 Femårsöversikt 8 Aktieinformation 10 Brev från styrelsens ordförande 15 Förvaltningsberättelse (reviderat)

Läs mer

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Vilka färger? INNE HÅLL Händelser under året... 3 VD har ordet... 4 Teknik- och marknadsöversikt... 6 Affärsområde MeatTrac... 8 Affärsområde TracTech

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 ÅRSREDOVISNING Innehåll Verksamhetsberättelse Bolaget och 2013 i korthet, nyckeltal... 4 Vd-ord... 6 Marknad... 8 Verksamhet Vår idé... 12 Produkter och tjänster... 13 Organisation... 16 Ordförandeord...

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer