Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kort presentation av koncernen Finansiell information Verksamheten Övrig information Styrelse, ledning, ägare"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och personal 9 Factum Electronics AB 10 Effnet AB 14 Styrelse, ledning, ägare Styrelse, ledning och revisorer 18 Aktien och ägarna 20 Finansiell information Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar 26 Kassaflödesanalyser 27 Balansräkningar 28 Förändringar i eget kapital 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 36 Revisionsberättelse 37 Övrig information Finansiell ordlista 38 Teknisk ordlista 38 Adresser 40 Information till aktieägarna Årsstämma 2008 Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 22 april 2008 klockan på Gustafs Konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G i Bromma (T-bana Alvik). Särskild kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken den 16 april, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan onsdagen den 16 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid men dock senast den 16 april 2008 inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att ha rätt att delta i stämman. Ekonomisk rapportering Januari mars 2008: 22 april Januari juni 2008: 22 juli Januari september 2008: 21 oktober Bokslutskommuniké 2008: 28 januari, 2009 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: EFFNET HOLDING AB

3 Kort om Effnet Holding ledande teknik inom digital kommunikation Effnet Holding AB (publ) Moderbolag factum electronics ab Digital Broadcasting effnet ab Header Compression Verksamhet Effnetkoncernen är verksam inom digital kommunikation och betjänar inom sina nischer kunder i marknadssegment som karaktäriseras av hög tillväxtpotential. Koncernens produkter baseras på ledande teknologi och affärsidén innebär att vara främst inom respektive marknadssegment. Koncernen har två affärsområden, Digital Broadcasting och Header Compression. Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DMB, digital multimedia broadcasting, vilket även inbegriper digitalradio, DAB. Factum Electronics utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till radio-/tv-bolag och nätverksoperatörer över hela världen. Factum Electronics levererar även egenutvecklad modulär programvara (middleware) för tillverkare av chip till mottagare, både traditionella radioapparater och mobiltelefoner, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM) till radio-/tv-bolag och nätverksoperatörer. Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression. Effnet Header Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IPtrafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Typiska kunder är tillverkare av chipsets, protokollstacksleverantörer och tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. Effnet är den ledande leverantören inom sitt område. NETTOOMSÄTTNING 2007, MSEK NETTOOMSÄTTNING 2007, MSEK Header Compression 4,6 Nordamerika 2,3 Övriga världen 0,1 Digital Broadcasting 20,0 Europa 9,9 Asien 12,3 resultatutveckling, MSEK * Nettoomsättning 24,6 36,3 53,8 27,3 Rörelseresultat -15,3-3,6 14,6-7,2 Årets resultat -14,7 1,2 17,8 - Antal anställda vid årets slut * För 2004 redovisas proformasiffror, se not 1.4. EFFNET HOLDING AB

4 Händelser under 2007 Koncernen Koncernen redovisar ett resultat om MSEK 14,7 (1,2) eller SEK 0,14 (0,01) per aktie. Marcus Olsson anställdes som CFO. Factum Electronics AB Factum Electronics hade ett svagt år men behåller sin marknadsposition. Omsättningen uppgick till MSEK 20,0 (33,3). Under året erhöll Factum Electronics order på DAB/ DMB-system från kunder i Frankrike, Kina, Singapore, Storbritannien, Sydkorea och Tjeckien. Under året levererades utrustning till den fortsatta utbyggnaden av mobil-tv via DMB i Tyskland. Factum Electronics ingick en strategisk allians med sin tidigare konkurrent Harris Corporation som ger Factum tillgång till Harris globala marknadsförings- och distributionsnät. På branschmässan BroadcastAsia i Singapore demonstrerades en fullständig signalkedja med DAB+ i vilken Factums nya ljudkodare MAP250 ingick. Under året skedde en viss minskning i efterfrågan på NICAM-produkter. En av Effnets ingenjörer utsågs till ordförande i the ROHC Working Group. Under året tecknades en produktionslicens med Paradise Datacom Ltd., en leverantör av utrustning och system för satellitkommunikation. I slutet av året sålde Effnet en testlicens till det amerikanska försvaret vilket är en mycket bra referenskund för den fortsatta inbrytningen i försvarssegmentet. Händelser i början av 2008 Effnet släppte en ny release av Effnet ROHC. Denna release, Effnet ROHC ver 2.3, är dels ett led i Effnets policy att alltid hålla sina produkter uppdaterade och dels förenklar den användningen av programvaran. I samband med detta har Effnet också framgångsrikt testat sin implementation på operativsystemet Nucleus som bl a används till mobila terminaler. Effnet annonserade ett samarbete med RMI Corporation, ett amerikanskt bolag specialiserat på så kallade multi-core processorer. Effnet publicerade tillsammans med Freescale ett så kallat white paper vilket beskriver resultatet av tester med Effnet ROHC på Freescales senaste PowerQUICC processor. Effnet AB Effnet ökade under 2007 sin omsättning från MSEK 3,0 till MSEK 4,6. Hitachi omvandlade sin testlicens till en produktionslicens. Effnet fick ett genombrott inom WCDMA-segmentet i och med licensierings- och samarbetsavtalen med Infineon och Comneon. I början av året upprättades ett så kallat white paper tillsammans med Intel. 4 EFFNET HOLDING AB

5 Fem år, översikt och nyckeltal MSEK om ej annat anges NETTOOMSÄTTNING, MSEK Nettoomsättning Omsättningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal Förädlingsgrad Årets resultat Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6-32% -15,3 Neg 36% -14,7-6,4 36,3-32% -3,6 Neg 49% 1,2-4,5 53,8 97% 14,6 27% 64% 17,8 13,4 27,3 32% -7,2 Neg 49% Neg -10,6 20,8 109% -12,6 Neg 24% Neg -13, Balansomslutning Eget kapital Soliditet Likvida medel Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital 34,1 26,0 76% 16,0 Neg Neg 47,4 39,8 84% 23,4 3% Neg 46,0 37,9 83% 29,2 61% 50% 26,3 20,1 76% 16,5 Neg Neg Antal anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd Förädlingsvärde per anställd Antal aktier, tusental, vid årets utgång Antal aktier, tusental, i genomsnitt Antal aktier vid maximal utspädning, tusental, vid årets utgång Nettoomsättning per aktie, kronor Resultat per aktie, kronor Kassaflöde per aktie, kronor Likvida medel per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Börskurs vid årets slut, kronor Kurs/eget kapital Börsvärde Utdelning per aktie, kronor ,9 0, Neg -0,06 0,15 0,24 0,95 398% 103,2 0,00* ,5 0, ,33 0,01-0,04 0,22 0,37 1,86 508% 202,1 0, ,6 1, ,50 0,16 0,12 0,27 0,35 2,14 613% 232,5 0, ,2 0, ,25 Neg -0,10 0,15 0,19 0,49 265% 53,2 0, ,9 0, ,19 Neg -0,12 Kommentar Vid nyckeltalsberäkning har nuvarande antal utestående aktier använts. Vid årsstämman den 26 april 2006 beslutades om ett optionsprogram riktat till personalen. Per den 31 december 2007 fanns utestående optioner motsvarande ( ) aktier. Lösenkursen 4,92 kr översteg kursen vid årsskiftet varför nyckeltalen ej beräknats med hänsyn till någon utspädning. För 2004 och tidigare år redovisas proformasiffror, se not 1.4, vissa jämförelsetal är därmed ej meningsfulla. Finansiell ordlista återfinns på sidan 38. * Styrelsens förslag. EFFNET HOLDING AB 5

6 VD-ord ett tufft år för Factum Electronics men ett starkt år för vår Header Compression-verksamhet Tillfälligt minskad totalmarknad för Digital Broadcasting Fortsatt uppbyggnad av kontraktsstocken inom Header Compression Ovanstående uttalande kan synas märkligt mot bakgrund av årets resultat och därför tarva en förklaring. Att Factum hade ett dåligt år går inte att sticka under stol med men vad menar jag då med att vår Header Compression-verksamhet hade ett starkt år? Affärsmodellen för våra båda dotterbolag skiljer sig markant åt. Factum är än så länge företrädesvis inriktat på systemförsäljning vilket innebär att den huvudsakliga intäktsströmmen kommer vid försäljningstillfället. Effnet AB, vårt dotterbolag som sysslar med Header Compression, arbetar däremot med en royalty-modell vilket innebär att intäktsströmmarna från ingångna kontrakt fördelar sig över många år framåt i tiden, snarare än att omedelbart vid kontraktens ingående generera intäkter. Uppbyggnaden av denna portfölj av mycket långa kontrakt där vi prioriterat löpande och över tiden stigande intäktsströmmar var mycket framgångsrik under Minskad totalmarknad för Digital Broadcasting Totalmarknaden för system inom digital broadcasting minskade kraftigt jämfört med föregående år. Factum bibehöll dock sin starka marknadsposition. Minskningen av marknaden berodde främst på senarelagda projekt hos kunderna vilket bl a föranleddes av en avvaktan med anledning av det pågående produktgenerationsskiftet mot DAB+. Försäljningen i framför allt Asien var väsentligt lägre än förväntat och vi mötte också en ökad prispress på några av marknaderna där. Under 2008 förväntar vi oss en kraftig tillväxt för systemsidan speciellt mot bakgrund av nedgången under föregående år, förväntan om att försenade projekt nu kommer att genomföras samt att ett antal nya utrullningar planeras under året och i början av Under 2008 kommer t.ex. både kommersiell radio och public service i Australien att genomföra större upphandlingar av system och en fortsatt utbyggnad av digitalradio kommer att äga rum i bl.a. England, Italien, Schweiz och Tyskland. Factum är med sitt goda varumärke och tekniska ledarskap i god position att ta del av den förväntade tillväxten. I början av 2007 ingick Factum en strategisk allians med den tidigare konkurrenten Harris Corporation vilket ger Factum möjlighet till än bättre marknadspenetrering och ökad försäljning. I tillägg till den under 2007 minskade marknaden för system minskade också affärsområdet NICAM sin försäljning av komponenter. Huruvida det senare är en tillfällighet eller en bestående marknadsförändring får 2008 utvisa. Marginalerna inom affärsområdet är dock fortsatt goda. Arbetet med att bredda Factums produkterbjudande och kundkategorier fortsätter med oförminskad kraft, och under året har ny- och vidareutvecklingen av produkter fortsatt framgångsrikt. Under året lanserades bl.a. en ljudkodare för DAB+ och våra system har numera stöd för IP. Även inom området Middleware görs framsteg och vi räknar med att kunna annonsera ett genombrottsavtal för detta segment under första halvåret EFFNET HOLDING AB

7 Ett urval av våra kunder och samarbetspartners: Växande kontraktsstock inom Header Compression Vår strategi inom Header Compression är att bygga upp en portfölj med återkommande och stigande intäktsströmmar över tiden. Kontrakten är mycket långa med förväntade och avtalade intäkter över en löptid som kan överstiga 10 år. Detta innebär att endast en mindre del av intäktsmassan kommer i början av kontraktstiden. Vi var mycket framgångsrika med denna strategi under året och kunde notera framgångar inom alla våra delsegment. Framgångarna kan exemplifieras med några av de kontrakt vi ingick under året. Inom CDMA2000 förvandlade Hitachi sin testlicens till en produktionslicens och inom WCDMA fick vi ett genombrott i och med licensierings- och samarbetsavtalet med Infineon och Comneon. Vi förstärkte vidare vår redan starka position i satellitsegmentet genom att teckna en produktionslicens med Paradise Datacom. Inom försvarssegmentet sålde vi efter många års ansträngningar en testlicens till det amerikanska försvaret vilket jag tror kommer att få stor betydelse för vår fortsatta framgång inom försvarssegmentet. Effnet har fortsatt ett mycket starkt varumärke inom området Header Compression vilket också förstärkts genom samarbetena med Intel och Freescale, samt med det något mindre Raza Microelectronics, samtliga bolag verksamma inom området integrerade kretsar. Vidare utsågs under perioden en av Effnets ingenjörer till ordförande i the ROHC Working Group, en arbetsgrupp inom the Internet Engineering Task Force (IETF), ett standardiseringsorgan för Internet. Utsikter inför 2008 Trots ett resultatmässigt svagt 2007 förblir vi finansiellt starka. Den ryckighet som vi sett i vår försäljningsoch resultatutveckling kan komma att bestå en tid framöver, men på sikt kommer vi bland annat tack vare en framgångsrik uppbyggnad av kontraktsstocken hos främst Effnet AB att uppnå en mer attraktiv utveckling av omsättning och vinster. Digitalisering av radio och utbyggnad av mobil TV kommer utan tvekan att fortsatt visa en starkt positiv långsiktig trend samtidigt som efterfrågan för Header Compression växer som en följd av det ökade användandet av multimedia och VOIP samt det faktum att ROHC numera ingår i de flesta standarder för mobil telefoni och datakommunikation såsom t.ex. WiMAX. Sammanfattningsvis ser jag därför mycket positivt på framtiden. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra lojala, hårt arbetande och kunniga medarbetare för goda insatser under året. Stockholm i mars 2008 Hans Runesten Koncernchef och VD i Effnet Holding AB EFFNET HOLDING AB 7

8 Affärsidé, mål och strategier aktieägarvärde genom långsiktig lönsam tillväxt Affärsidé Koncernens affärsidé är att inom digital kommunikation leverera ledande produkter och tjänster till kunder inom marknadssegment med hög tillväxtpotential. Övergripande mål Koncernens övergripande mål är ökat aktieägarvärde vilket framförallt skapas genom långsiktig lönsamhet och tillväxt. Finansiella mål Ett antal finansiella mål har fastställts. Syftet med dessa är dels att styra verksamheten mot det övergripande målet och dels att begränsa risken. De finansiella målen gäller vid nuvarande koncernstruktur och risknivå och kan komma att justeras vid förändringar, exempelvis i samband med förvärv. Kassaflöde och resultat Varje verksamhetsområde skall uppvisa positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat. Soliditet Med hänsyn till att verksamheten har relativt hög risk skall soliditeten vara minst 40 procent. Resultat per aktie Resultatet per aktie skall kontinuerligt förbättras. Koncernen kan, i samband med förvärv eller av andra skäl, komma att emittera nya aktier. Vägledande för ett sådant beslut skall vara att resultatet per aktie alltid skall förbättras. Utdelning Styrelsen prioriterar för närvarande bolagets kapitalbehov för expansion och investeringar i produktutveckling och i nya eller kompletterande verksamheter. Strategier Koncernens huvudstrategi är att organiskt vidareutveckla sina verksamheter. Därutöver kan koncernen genom förvärv tillföras nya eller kompletterande verksamheter under förutsättning att dessa skapar mervärde för aktieägarna. 8 EFFNET HOLDING AB

9 Organisation och personal kompetenta medarbetare Organisationsstruktur Effnetkoncernens organisation är starkt kundorienterad med marknads- och försäljningsansvariga knutna till respektive affärsområde. Båda affärsområdena har starka utvecklingsavdelningar. Factum Electronics verksamhet bedrivs i Linköping medan Effnet finns i Bromma och Luleå. Koncernfunktionerna finns på huvudkontoret i Bromma. Försäljningsorganisationerna för båda affärsområdena består dels av egen personal med bas i Sverige och med större delen av världen som arbetsfält, dels av ett allt större nät av agenter på de viktigaste marknaderna. Utvecklingsingenjörerna utnyttjas alltmer i säljprocessen som är mycket teknikintensiv. Flexibilitet Koncernen strävar efter stor ömsesidig flexibilitet visavi sina anställda. Denna flexibilitet innebär att koncernen är positivt inställd till föräldraledighet och exempelvis ledighet för studier. I gengäld förväntas de anställda vara flexibla beträffande arbetstider, semestrar och liknande. Två personer arbetade deltid vid årsskiftet. Kompetent personal/hög utbildningsnivå Koncernens personal har generellt en hög utbildningsnivå. Utvecklingsingenjörerna har lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom sina respektive områden. MEDARBETARE PER FUNKTION 2007 Ledning och administration 11% Forskning, Försäljning och utveckling och marknadsföring 23% produktion 66% ÅLDERSFÖRDELNING år 13% -29 år 7% Nyanställningar Medelantalet anställda under året uppgick till 26 (24) personer. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 30 (27), varav 3 (2) kvinnor. Det ökade antalet anställda har sin bakgrund i en långsiktig satsning på produktutveckling, inklusive nyrekrytering av utvecklingsingenjörer. Dessutom har produktions- och logistikkapaciteten förstärkts. Medelantal % Medelantal anställda Personalomsättning, % % år 63% UTBILDNINGSNIVÅ I KONCERNEN 2007 Jämställdhet Koncernen verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Effnetkoncernen erbjuder sina anställda lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan bakgrund eller tillhörighet. Som enda ledstjärnor vid anställning eller befordran används kompetens och lämplighet Gymnasium 15% Övriga akademiker 19% Teknisk högskola 66% EFFNET HOLDING AB

10 Factum Electronics AB fortsatt stark ställning trots ett år i motvind Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital multimedia broadcasting (DMB), såsom digitalradio (DAB/DAB+) och mobil TV, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). Kunderna är radio- och TV-företag över hela världen samt deras nätverksoperatörer. Factum har också utvecklat middleware för DAB/DMB där programvaran licensieras till chip- och mottagartillverkare. Digital Broadcasting (DAB/DMB) Kundnytta DAB/DMB är en världsomspännande standard för digitala utsändningar av radio, data och TV till mobila mottagare. DAB/DMB-tekniken ger kunderna möjlighet att erbjuda ett bredare utbud i kombination med lägre driftkostnader och bättre kvalitet, samt gör det också möjligt att anpassa kapacitetsutnyttjandet över tiden. Introduktionen av den nya ljudkodningsstandarden DAB+ har inneburit att operatörerna kan sända ca tre gånger så många radiokanaler med samma infrastruktur som byggts för DAB. DMB är den tekniskt och ekonomiskt mest effektiva metoden för att sända TV till mobil. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics är en världsledande leverantör av kompletta systemlösningar inom DAB/DMB. DAB/ DMB by Factum, är numera ett etablerat och starkt varumärke som står för användarvänliga, flexibla och högkvalitativa system och komponenter. Produktsortimentet omfattar bland annat ljudkodare, multiplexrar, utrustningar för IP- och videobroadcasting, styr- och monitorsystem, testsystem samt lösningar för systemredundans. Kunderna använder utrustningen i gränssnittet mellan studio och sändarmast. I takt med att allt fler reguljära digitala sändningar startar, ökar kraven på tjänsternas tillgänglighet och driftsäkra systemlösningar, vilket innebär stora marknadsfördelar för Factum Electronics lösningar för redundans, det vill säga med kompletta reservsystem för säker drift. I nära samarbete med kunderna driver Factum Electronics en ständig vidareutveckling och förädling av produktsortimentet. Under 2007 har Factum Electronics bland annat utvecklat DAB/DMB-systemet med ljudkodare för DAB+ och nya funktioner för att distribuera signalerna över IP-nät. Under året har Factum Electronics fortsatt varit aktiva i WorldDMB och deltagit i såväl den tekniska som marknadsmässiga utvecklingen av DAB/DMB-standarden. Marknad Marknaden för DAB/DMB förväntas växa kraftigt under de kommande åren blev ett svagt år bland annat därför att många länder sköt upp sina utrullningar av DAB i avvaktan på DAB+, den nya DAB-generationen. De tillgängliga frekvenserna för digital broadcasting kommer att öka efter hand som 10 EFFNET HOLDING AB

11 analoga TV- och radioutsändningar släcks ner. Den europeiska frekvenskonferensen RRC06 har beslutat att de frekvenser där analog TV och radio idag sänds efterhand skall användas för digital broadcasting. Ett så omfattande teknikskifte kan dock ta flera år och är ofta beroende av andra politiska beslut. Redan 2006 kunde över 500 miljoner människor nås av mer än 1000 olika DAB/DMB-tjänster. Såväl antal konsumenter som antalet tjänster förväntas växa efterhand som fler licenser delas ut och fler länder introducerar DAB/DMB-standarden. Danmark, Norge, Schweiz, Storbritannien och Sydkorea är bland de ledande länderna inom DAB/ DMB med mottagning i större delen av respektive land. I Sydkorea har utvecklingen av DMB gått snabbt och under 2007 fortsatte utbyggnaden med regionala sändningar. Antalet sålda mottagare i Sydkorea uppgick till 8,7 miljoner vid utgången av Även Storbritannien fortsätter sin utbyggnad och en ny nationell licens för kommersiell radio har delats ut tillsammans med ett antal licenser för regionala sändningar. Infrastrukturen för dessa licenser skall byggas under Vid utgången av 2007 uppskattar Financial Times antalet sålda DAB-radiomottagare i Storbritannien till 6,5 miljoner. I Schweiz planeras en vidare utbyggnad under 2008 då kommersiell radio skall börja sända i DAB+. I Australien har beslut tagits att såväl public service radio som kommersiell radio skall börja sända DAB+ i de sex största städerna den 1 januari Detta innebär att utrullningen av nödvändig infrastruktur kommer att ske under I Belgien, Italien och Tyskland har utvecklingen kommit igång och i flera andra länder pågår tester med DAB/DMB som i t.ex. Frankrike, Indonesien, Kina, Malaysia och Tjeckien. Utsändningarna i Sverige täcker idag storstadsregionerna med omkring 35 procent av befolkningen, sändarnätet är dock utbyggt för att täcka 85 procent av befolkningen. Radio- och TV-verket har fått regeringens uppdrag att utreda utsändningsteknik för radio i Sverige. En slutrapport skall vara klar senast sommaren Kunder Factum Electronics är idag den ledande leverantören inom DAB/DMB. Factum Electronics har sålt kompletta DAB/DMB-system och komponenter till statliga och privata nätoperatörer och broadcastingbolag i ett stort antal länder. Exempel på kunder är Sveriges Radio och Teracom i Sverige, NRK och Norkring i Norge, Danmarks Radio i Danmark, T-Systems i Tyskland, SRG SSR idée Suisse i Schweiz, VRT i Belgien, RaiWay i Italien, BBC i Storbritannien och Radio Beijing i Kina. I Sydkorea är Factum Electronics den ledande leverantören av DMBsystem med samtliga större broadcastingbolag som kunder. Mobil TV via DMB kommer att tillföra nya kunder exempelvis mobiloperatörer. factum electronics produkter och marknader Produktgrupp Standard Marknadssegment DMB-system ETS Middleware NICAM-kodare/ modulatorer ETSI TS / EN Digitala broadcastingnät, digitala mobiltelefoninät Mobiltelefoner och digitala radiomottagare Analoga broadcastingnät Kabel-TV Målgrupper Radio- och TV-stationer, systemleverantörer och nätoperatörer Chiptillverkare, tillverkare av mobiltelefoner och digitala audiomottagare TV-stationer, systemleverantörer, samt nät- och kabel-tv-operatörer En fördjupad teknisk beskrivning av Factum Electronics produkter finns på Mer information om DMB finns på EFFNET HOLDING AB 11

12 Konkurrenter På marknaden finns idag ett fåtal konkurrenter inom DAB/DMB. Mätt som nyförsäljning av DAB/DMB multiplexersystem är Factum Electronics marknadsledande, följt av konkurrenterna RadioScape (UK) och VDL (F). I början av 2007 ingick Factum Electronics en strategisk allians med den tidigare konkurrenten Harris Corporation. USA och Japan har valt andra standarder för digitalradio, HD-Radio respektive ISDB. Dessutom finns andra standarder avseende digital långvågsradio och satellitsänd radio. Inom mobil TV förekommer även konkurrens från standarderna DVB-H och MediaFLO. Middleware Kundnytta DAB/DMB-tekniken är nu mogen för mer avancerade datatjänster och intresset för detta ökar hos både broadcasters och konsumenter. Detta innebär att digitala radiomottagare och mobiltelefoner måste kunna hantera avkodningen av dessa nya tjänster. Sådana programmoduler, som funktionellt ligger mellan mottagarens hårdvara och applikationerna, kallas för middleware. För chip- och mottagartillverkarna är både låg utvecklingskostnad och time-to-market viktigt och därmed tillgången på färdiga programmoduler för avkodning av avancerade tjänster. Produkter och teknisk utveckling Som den ledande leverantören av DAB/DMB-system har Factum Electronics en unik kunskap om hur de olika tjänsterna kodas innan utsändning. Baserat på denna kunskap har Factum Electronics under 2007 fortsatt utveckla middleware-moduler. Genom förmågan att utveckla och testa hela kedjan garanteras kompatibiliteten i Factums middleware-moduler gentemot DAB/DMB-standarden. Framtida middleware-moduler är till exempel trafikinformation (TPEG), slide show (SLS) och broadcasting av websidor (BWS). Tillsammans med Factums middleware-modul för elektronisk programguide (EPG) finns även en EPG klient och en simulator. Klienten är ett enkelt verktyg som kan användas av broadcasters för att komma igång med att sända elektronisk programinformation. Simulatorn används av chip- och mottagartillverkarna i applikationsutvecklingen baserad på Factum EPG MW. Factum Electronics kan också erbjuda chip- och mottagartillverkarna ett DAB/DMB-testsystem, vilket är ett system med begränsad funktionalitet för att lokalt sända ut DAB/DMB-signaler och därmed möjliggöra test av chip och mottagare. Marknad Marknaden för DAB/DMB-mottagare växer kraftigt. Exempelvis uppskattade Eureka Research 2006 att det år 2012 kommer att ha sålts 145 miljoner digitala radiomottagare. Till detta kommer mobiltelefoner med inbyggd DAB/DMB-mottagning och andra typer av DMB-mottagare. Detta tillsammans med behovet av avancerade datatjänster gör att middleware är en starkt växande marknad. Kunder Kunderna kan delas in i tre grupper; chiptillverkare, modultillverkare (förser baschipet med processorkapacitet och viss programvara) och mottagartillverkare. Chiptillverkarna levererar till flera modultillverkare som i sin tur levererar till många mottagartillverkare. Genom att i första hand vända sig till chiptillverkarna kan en liten kontaktyta generera en stor bredd av slutanvändare. Diskussioner pågår med ett antal chiptillverkare som visat stort intresse av att tillsammans ta fram referensinstallationer med Factums middleware-moduler på deras respektive chip. 12 EFFNET HOLDING AB

13 Den största koncentrationen av chiptillverkare finns i Indien, Kina, Storbritannien, Sydkorea och Taiwan, länder där Factum Electronics redan är aktiva med DAB/DMB-system. Sedan 2006 har Factum Electronics en strategisk allians med Frontier Silicon, den ledande tillverkaren av chipsets för DAB/DMB. Under första halvåret 2008 räknar Factum Electronics med en genombrottsorder inom detta segment. Konkurrenter Konkurrensen utgörs av att de större mottagartillverkarna utvecklar sina egna middleware-moduler. Exempel på sådana kunder, som också kan tänkas sälja programmodulerna separat, är Imagination Technologies/Pure, Storbritannien, och NDS, Israel. Digitalt stereoljud i TV-utsändningar (NICAM) Kundnytta Övergången till digital-tv pågår men under tiden är NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) en kostnadseffektiv lösning för nätoperatören vid uppgradering av befintliga analoga TV-utsändningar med digitalt stereoljud. Nätoperatören får också möjlighet att sända två språk samtidigt i sitt analoga system. NICAM är liksom text-tv en tilläggstjänst. Mottagare för NICAM finns inbyggda i alla moderna TV-apparater. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics erbjuder väl beprövade NICAMkomponenter som installeras i en TV-studio eller i en TV-sändare. Factum Electronics säljer även NICAMmoduler till leverantörer av kompletta huvudcentraler för kabel-tv. Kärnprodukten är en egenutvecklad komponent för NICAM-kodning. Produkterna kundanpassas och moderniseras löpande. Marknad Idag används NICAM i cirka 35 länder. Den största delen av NICAM-marknaden utgörs idag av rekonditionering och komplettering av befintliga nät. För ytterligare ett antal länder skulle NICAM kunna vara en intressant lösning för uppgradering av de analoga TV-näten. Kunder Factum Electronics har NICAM-kunder bland TV-bolag, nätoperatörer, systemintegratörer och sändartillverkare över hela världen. Konkurrenter Factum Electronics möter idag obetydlig konkurrens inom NICAM när det gäller broadcasting. I kabel-tvsektorn finns det några mindre konkurrenter. Affärsmodell Factum Electronics intäkter inom DAB/DMB och NICAM avser levererade system och komponenter. Därtill kommer arvode för kundanpassningar och utbildning samt intäkter för underhåll. Factum Electronics säljer ett stort antal system och komponenter per år, där priset för en komponent kan vara från ett par tusen kronor medan ett system kan vara alltifrån hundratusen kronor till flera miljoner kronor. Affärsområdet middleware innebär försäljning baserad på licensintäkter och royalty från chip- och mottagartillverkare, till exempel mobiltelefontillverkare. Under 2007 hade Factum Electronics en nettoomsättning om MSEK 20,0 (33,3). EFFNET HOLDING AB 13

14 Effnet AB fortsatt uppbyggnad av kontraktsportföljen Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression och underhållstjänster till tillverkare av chipsets, protokollstackar, infrastruktur och terminaler inom främst telekom. Effnet Header Compression sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Effnet Header Compression (HC) Kundnytta Vid IP-trafik skickas informationen som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Huvudet, som kan vara den största delen av paketet, är i princip en adresslapp som informerar om paketets innehåll, ursprung och destination. Effnets Header Compressionprodukter komprimerar huvudet på datapaketen varigenom utrymme på datalänken frigörs så att fler datapaket kan skickas och överföringskapaciteten ökas. Okomprimerat huvud 40 byte IP UDP RTP Data Header Compression Komprimerat huvud 2-4byte Data Vid IP-trafik skickas informationen som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Effnets Header Compressionprodukter komprimerar huvudet, i princip en adresslapp, på datapaketen varigenom utrymme på datalänken frigörs så att fler datapaket kan skickas och överföringskapaciteten ökas. Den minskade storleken på paketen förbättrar även tillförlitligheten och kvaliteten genom att risken för störningar minskar. Effnet Header Compression ger störst användarvärde för applikationer som skickar många och små informationspaket där huvudet är relativt stort, till exempel Voice over IP (rösttrafik över Internet), Video over IP (bildtrafik över Internet) och multimedietjänster, samt för mobil IP via länkar med begränsad och kostsam bandbredd. Detta gör produkterna intressanta för bland annat tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler till fasta och mobila nät och deras underleverantörer samt för tillverkare av utrustning för satellitnätverk. Telekom: Mobila nätverk Effnet Header Compression möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av dyrbart frekvensutrymme. Genom det minskade behovet av bandbredd och de mindre paketförlusterna ökas kapaciteten i näten samtidigt som svarstiderna förkortas. Den ökade hastigheten 14 EFFNET HOLDING AB

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnetkoncernens omsättning uppgick till 3,8 (5,0). Rörelseresultatet var -3,5 (-2,1). Periodens

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 6,2 (4,5). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 4,5 (13,1). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernen redovisar sitt starkaste kvartal och någonsin med rekordhög omsättning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetkoncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 7,2 (6,4). Omsättningen för

Läs mer

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information

Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2006 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari juni sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Jämförelsesiffror i denna

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetkoncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (7,2). Omsättningen för

Läs mer

Innehåll. Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.effnetholding.se 2 EFFNET HOLDING AB

Innehåll. Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.effnetholding.se 2 EFFNET HOLDING AB Å r s r ed vi o s n in g 20 08 H O L D I N G Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2008 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari juni sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Koncernen förvärvade under

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ)

Header Compression Sweden Holding AB (publ) Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember sida 1 av (9) Header Compression Sweden Holding AB

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari mars sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Jämförelsesiffror i denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januaridecember sida 1 av (9) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Jämförelsesiffror i

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 5,7 (3,9). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 1,5 (5,7). Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2007 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2007 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé,

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2016 Effnetplattformen AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2016 sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2016 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 EFFNET HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2005 EFFNET HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2005 EFFNET HOLDING AB Innehåll Information till aktieägarna 2 Effnet Holding 3 Händelser under 2005 4 Teknikutveckling och trender 5 Affärsidé, mål och strategier 6 Fem år i sammandrag

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

200 g isnin v o sred r

200 g isnin v o sred r H O L D I N G Årsredovisning 2009 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under 2009 4 Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars Effnetkoncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 4,0 (3,5). Rörelseresultatet för

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 016 Det som beskrivs i denna rapport är Effnetplattformens tidigare verksamhet som delades ut till dess dåvarande aktieägare den 16 januari

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Effnetplattformen Dividend AB (publ)

Effnetplattformen Dividend AB (publ) Effnetplattformen Dividend AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2017 sida 1 av (10) Effnetplattformen Dividend AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2017 Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Factum Electronics Holding AB (publ)

Factum Electronics Holding AB (publ) Factum Electronics Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Factum Electronics Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2015 Effnetplattformen AB (publ) Org.nr 556981-7660

Årsredovisning 2015 Effnetplattformen AB (publ) Org.nr 556981-7660 Årsredovisning 215 Effnetplattformen AB (publ) Org.nr 556981766 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnetplattformen AB 3 Händelser under 215 3 Flerårsöversikt

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer