Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kort presentation av koncernen Verksamheten Styrelse, ledning, ägare Finansiell information Övrig information"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006

2 Innehåll Kort presentation av koncernen Information till aktieägarna 2 Kort om Effnet Holding 3 Händelser under Fem år, översikt och nyckeltal 5 Verksamheten VD-ord 6 Affärsidé, mål och strategier 8 Organisation och personal 9 Factum Electronics AB 10 Effnet AB 14 Styrelse, ledning, ägare Styrelse, ledning och revisorer 18 Aktien och ägarna 20 Finansiell information Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkning 26 Kassafl ödesanalys 27 Balansräkningar 28 Förändring i eget kapital 29 Noter 30 Förslag till vinstdisposition 36 Revisionsberättelse 37 Övrig information Finansiell ordlista 38 Teknisk ordlista 38 Adresser 40 Information till aktieägarna Årsstämma 2007 Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2007 klockan på Gustafs Konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G i Bromma (T-bana Alvik). Särskild kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken den 18 april, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast klockan onsdagen den 18 april Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid men dock senast den 18 april 2007 inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att ha rätt att delta i stämman. Ekonomisk rapportering Januarimars 2007: 24 april Januarijuni 2007: 24 juli Januariseptember 2007: 23 oktober Bokslutskommuniké 2007: 30 januari, 2008 Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden fi nns tillgängliga på bolagets hemsida:

3 Kort om Effnet Holding - ledande teknik inom digital kommunikation EFFNET HOLDING AB (PUBL) Moderbolag FACTUM ELECTRONICS AB Digital Broadcasting EFFNET AB Header Compression Verksamhet Effnetkoncernen är verksam inom digital kommunikation och betjänar inom sina nischer kunder i marknadssegment som karaktäriseras av hög tillväxtpotential. Koncernens produkter baseras på ledande teknologi och affärsidén innebär att vara främst inom respektive marknadssegment. Koncernen har två affärsområden, Digital Broadcasting och Header Compression. Digital Broadcasting Factum Electronics AB är ledande inom DMB, digital multimedia broadcasting, vilket även inbegriper digitalradio, DAB. Factum Electronics utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till radio-/tv-stationer och nätverksoperatörer över hela världen. Factum Electronics levererar även egenutvecklad modulär programvara (middleware) för tillverkare av chip till mottagare, både traditionella radioapparater och mobiltelefoner, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TVutsändningar (NICAM) till radio-/tv-stationer och nätverksoperatörer. Header Compression Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression. Effnet Header Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafi k i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Typiska kunder är tillverkare av chipsets, protokollstacksleverantörer och tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. Effnet är den ledande leverantören inom sitt område. NETTOOMSÄTTNING 2006, MSEK NETTOOMSÄTTNING 2006, MSEK Header Compression 3,0 Nordamerika 1,7 Asien 11,1 Övriga världen Digital Broadcasting 33,3 Europa 23,3 RESULTATUTVECKLING, MSEK * Nettoomsättning 36,3 53,8 27,3 Rörelseresultat -3,6 14,6-7,2 Årets resultat 1,2 17,8 - Antal anställda vid årets slut * För 2004 redovisas proformasiffror, se not 1.4. EFFNET HOLDING AB 3

4 Händelser under 2006 Koncernen Koncernen redovisar nettovinst, MSEK 1,2 (17,8) eller SEK 0,01 (0,16) per aktie. Under året har Effnet medverkat i standardiseringen av Robust Header Compression (RoHC) inom WiMAX (mobilt bredband) och DMB. Styrelsen förstärktes med två oberoende ledamöter, Peter Jacobsson och Lennart Pihl. Factum Electronics AB Factum Electronics behöll sin starka marknadsposition under året. Omsättningen uppgick till MSEK 33,3 (35,1). Under 2006 genomförde Effnet tillsammans och Intel prestandatestning och validering av Effnet ROHC på Intels nya Dual-Core arkitektur. Testerna gick mycket bra och resulterade i ett gemensamt så kallat white paper som publicerades i början av Detta white paper fi nns för nedladdning på Koncernen redovisar en nettovinst om MSEK 1,2 (17,8) eller SEK 0,01 (0,16) per aktie. Ökande aktivitet inom båda affärsområdenas marknader. Factum Electronics erhöll DMB-order från radiostationer och operatörer i bland annat Tyskland, Schweiz, Norge och Italien. DMB utvecklades vidare som den starkaste internationella standarden för digital multimedia, inkludrande digitalradio (tidigare DAB) och mobil TV. Under året har Factum Electronics lanserat middleware, en modulär programvara för DMB-mottagare. Verksamheten inom NICAM var fortsatt stabil och lönsam. Effnet AB Effnet fick under året nya order på testlicenser och kundanpassningar. Omsättningen uppgick till MSEK 3,0 (18.7). Effnet förstärkte sin ställning som ledande leverantör av Header Compression med den fullständiga och uppda terade programvarufamiljen Effnet Header Compression. Händelser i början av 2007 Factum Electronics fick en strategiskt viktig initial order i samband med den fortsatta DMB-utbygg naden i Sydkorea. Factum Electronics levererade ett komplett DMBsystem till Singapore, som därmed blir ytterligare ett land som valt DMB-tekniken för digitalisering av radio och utsändning av mobil TV. Hitachi, som under 2006 köpte en testlicens för Effnet Header Compression, följde i början av 2007 upp denna med en för Effnet viktig produktionslicens. Effnet ingick ett licensierings- och samarbetsavtal med Infineon, en tillverkare av chipsets och mobil telefonplattformar, och dess dotterbolag Comneon, en protokollstacksleverantör. Avtalet innebär ett genombrott för Effnet inom WCDMA-segmentet. Factum Electronics ingick en strategisk allians med Harris Corporation, vilket ger Factum tillgång till Harris globala distributionsnät. 4 EFFNET HOLDING AB

5 Fem år, översikt och nyckeltal MSEK om ej annat anges NETTOOMSÄTTNING MSEK Nettoomsättning Omsättningstillväxt Rörelseresultat Rörelsemarginal Förädlingsgrad 36,3-32% -3,6 Neg 49% 53,8 97% 14,6 27% 64% 27,3 32% -7,2 Neg 49% 20,8 109% -12,6 Neg 24% 9,9-3% -62,0 Neg Neg Årets resultat 1,2 17,8 Neg Neg Neg Kassaflöde -4,5 13,4-10,6-13,6-57, Balansomslutning 47,4 46,0 26,3 0 Eget kapital Soliditet Likvida medel Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital 39,8 84% 23,4 3% Neg 37,9 83% 29,2 61% 50% 20,1 76% 16,5 Neg Neg Antal anställda Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd Förädlingsvärde per anställd Antal aktier, tusental, vid årets utgång Antal aktier, tusental, i genomsnitt Antal aktier vid maximal utspädning, tusental, vid årets utgång Nettoomsättning per aktie, kronor Resultat per aktie, kronor Kassaflöde per aktie, kronor Likvida medel per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor Börskurs vid årets slut, kronor Kurs/eget kapital Börsvärde Utdelning per aktie, kronor ,5 0, ,33 0,01-0,04 2 0,37 1,86 508% 202,1 0,00* ,6 1, ,50 0,16 0,12 7 0,35 2,14 613% 232,5 0, ,2 0, Neg -0,10 0,15 0,19 0,49 265% 53,2 0, , ,19 Neg -0, ,3 Neg ,09 Neg -0,53 Kommentar Vid nyckeltalsberäkning har nuvarande antal utestående aktier använts. Vid årsstämman den 26 april 2006 beslutades om ett optionsprogram riktat till personalen. Per fanns utestående optioner motsvarande aktier. Lösenkursen 4,92 kr översteg kursen vid årsskiftet varför nyckeltalen ej beräknats med hänsyn till någon utspädning. För 2004 och tidigare år redovisas proformasiffror, se not 1.4, vissa jämförelsetal är därmed ej meningsfulla. Finansiell ordlista återfinns på sidan 38. * Styrelsens förslag. EFFNET HOLDING AB 5

6 VD-ord stark ställning på marknader med hög tillväxtpotential Effnetkoncernen har i båda sina affärsområden ledande teknologi. Det innebär att vi ligger långt framme, ibland längre fram än de marknader vi verkar på som fortfarande befi nner sig i tidiga skeden men som vi bedömer har en mycket betydande potential. Vi har starka varumärken som stöder sig på våra högkvalitativa produkter och vi har ett gott namn hos våra referenskunder och partners som är världsledande inom sina områden.»»»» Koncernens viktigaste tillgångar Effektiv organisation med kunniga medarbetare och högkvalitativa produkter. Marknadssegment med hög tillväxtpotential. Marknadsmässigt och tekniskt ledarskap. Starka varumärken: Effnet - the Experts in IP Header Compression och DMB by Factum. Ledande produkter Digital Broadcasting Vårt dotterbolag Factum Electronics AB med affärsområdet Digital Broadcasting redovisade en något minskad försäljning jämfört med föregående år, men var fortsatt lönsamt. Den minskade försäljningen berodde på en försenad utbyggnad av DMB (Digital Multimedia Broadcasting) i Sydkorea. När detta skrivs har Factum Electronics tagit den första ordern i samband med denna regionala expansion. Bolaget har också sedan årsskiftet fått ytterligare ordrar bland annat från Singapore som blir ett nytt land på DMB-kartan. Detta illustrerar väl den verklighet vi lever i med stora svängningar på marknaden, som är beroende av både kommersiella och politiska beslut. Digitalradio har funnits i ett drygt decennium, men det är först under senare år som utbyggnaden har tagit fart. Det beror delvis på en ökad takt i digitaliseringen av analog radio men också på den ökade funktionalitet som DMB innebär jämfört med DAB (Digital Audio Broadcasting). Hittills har ett trettiotal länder lanserat DAB/DMB, och flera länder tillkommer varje år. Jämfört med konkurrerande digitala broadcastingstandarder är DAB/DMB tekniskt ledande och mest kostnadseffektiv. Liksom tidigare ser vi en stor potential för mobil-tv, där DMB till skillnad från konkurrerande tekniker är en färdig teknik som redan fi nns i drift i ett flertal länder. Under året har Middleware, en kompletterande produktgren inom vår DMB-familj, tillkommit. Den modulära programvaran middleware vidgar vår kundkrets till att också omfatta tillverkare av chipset för DMB-mottagare, såväl traditionella radioapparater som mobiltelefoner. Factum Electronics andra affärsområde, NICAM, digitalt stereoljud för analog television, är fortsatt stabilt med goda marginaler. För många länder är en övergång till digital television f n inte ett ekonomiskt realistiskt alternativ, varför vi tror att NICAM kommer att kunna fortsätta generera resultat under många år framöver. Header Compression Den enskilt viktigaste delmarknaden för Effnet Header Compression är telekommarknaden som inom 3G i sin tur kan delas in i de två standarderna CDMA-2000 respektive WCDMA. Inom båda dessa standarder har header compression defi nierats som krav. CDMA-2000 återfi nns främst i USA och Asien medan WCDMA som utvecklats i Europa fi nns runtom i världen och har en större marknadstillväxt. Antalet WCDMA-terminaler väntas år 2010 vara mångdubbelt fler än antalet CDMA terminaler. 6 EFFNET HOLDING AB

7 Under 2005 kunde Effnet registrera en genombrottsorder från amerikanska Qualcomm, den marknadsdominerande tillverkaren av chipsets till CDMA-2000 terminaler. Under 2006 fokuserades Effnets arbete på dels tillverkare av infrastrukturutrustning för CDMA-2000 dels på det större segmentet WCDMA avseende såväl terminaler som infrastruktur. Under året sålde vi testlicenser bland annat till japanska Hitachi och en ledande operatör i USA - och vi arbetade mycket nära våra kunder i deras utvärdering av vår programvara. Resultatet av dessa satsningar kunde vi börja skörda i början av Hitachi konverterade i februari sin testlicens för Effnet Header Compression till en produktionslicens avseende deras produkter för infrastruktursystem inom CDMA I mars kunde vi registrera vår genombrottsorder inom det stora WCDMA-segmentet då chipsettillverkaren Infi neon licensierade Effnets programvara för integration i dotterbolaget Comneons protokollstack och i sin egen 3G-plattform. Ytterligare ett kvitto på att Effnet är på rätt väg kom i februari 2007 då vårt samarbete med den ledande amerikanska chipsettillverkaren Intel dokumenterades i ett gemensamt white paper. Av dessa prestandatest framgår hur väl Effnets programvara fungerar på deras senaste chipset samt de betydande effektivitetsvinster som kan göras av telekomoperatörerna som använder header compressiontekniken för att balansera den kraftiga trafi kökning i näten som förutspås i spåren av framtidens ökande datatrafi k. Med dessa viktiga milstolpar bakom oss inom Effnet Header Compression är vi trygga i vår övertygelse om att fokusering och tålamod bygger långsiktiga resultat. Vi erbjuder en heltäckande, grundligt testad och väl fungerande programvaruprodukt som är ett utmärkt tids- och kostnadseffektivt alternativ till självutveckling för både mindre och större aktörer inom telekom. Starka finanser Effnetkoncernen har en soliditet om 84 procent, en kassa om MSEK 23,4 och inga lån. Effnetaktien, som är noterad på First North (tidigare Nya Marknaden), har en mycket god likviditet. Våra starka fi nanser ger oss stor handlingsfrihet och lång uthållighet, oavsett om vi vill utveckla egna produkter eller om vi vill förvärva kompletterande verksamheter. Utsikter inför 2007 Både Factum och Effnet har under de senaste åren lyckats med strategin att placera sina produkter hos ledande kunder inom marknadssegment med hög tillväxtpotential. Det naturliga nästa steget för båda våra produktområden vore därför stark tillväxt under god lönsamhet, det vill säga en fortsättning på utfallet Den ryckighet i försäljning vi upplevt med stora variationer över såväl kvartal som år hoppas jag över tiden skall överbryggas dels genom en ökad marknadsmognad men framförallt genom en fortsatt framgångsrik uppbyggnad av vår kontraktsstock med återkommande och växande intäktsströmmar. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under det gångna året. Stockholm i mars 2007 Hans Runesten Koncernchef och VD i Effnet Holding AB Välkända referenskunder: BBC, Hitachi, Infineon, KDDI, Kyocera, Qualcomm etc. Stark finansiell ställning med god likviditet, hög soliditet, inga lån och mycket likvid aktie. Kontraktsstock med återkommande och växande intäktsströmmar. EFFNET HOLDING AB 7

8 Affärsidé, mål och strategier aktieägarvärde genom långsiktig lönsam tillväxt Affärsidé Koncernens affärsidé är att inom digital kommunikation leverera ledande produkter och tjänster till kunder inom marknadssegment med hög tillväxtpotential. Övergripande mål Koncernens övergripande mål är ökat aktieägarvärde vilket framförallt skapas genom långsiktig lönsamhet och tillväxt. Finansiella mål Ett antal fi nansiella mål har fastställts. Syftet med dessa är dels att styra verksamheten mot det övergripande målet och dels att begränsa risken. De fi nansiella målen gäller vid nuvarande koncernstruktur och risknivå och kan komma att justeras vid förändringar, exempelvis i samband med förvärv. Kassaflöde och resultat Varje verksamhetsområde skall uppvisa positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat. Soliditet Med hänsyn till att verksamheten har relativt hög risk skall soliditeten vara minst 40 procent. Resultat per aktie Resultatet per aktie skall kontinuerligt förbättras. Koncernen kan, i samband med förvärv eller av andra skäl, komma att emittera nya aktier. Vägledande för ett sådant beslut skall vara att resultatet per aktie alltid skall förbättras. Utdelning Styrelsen prioriterar för närvarande bolagets kapitalbehov för expansion och investeringar i produktutveckling och i nya eller kompletterande verksamheter. Strategier Koncernens huvudstrategi är att organiskt vidareutveckla sina verksamheter. Därutöver kan koncernen genom förvärv tillföras nya eller kompletterande verksamheter under förutsättning att dessa skapar mervärde för aktieägarna. 8 EFFNET HOLDING AB

9 Organisation och personal kompetenta medarbetare Organisationsstruktur Effnetkoncernens organisationen är starkt kundorienterad med marknads- och försäljningsansvariga knutna till respektive affärsområde. Båda affärsområdena har starka utvecklingsavdelningar. Factum Electronics verksamhet bedrivs i Linköping medan Effnet fi nns i Bromma och Luleå. Koncernfunktionerna fi nns på huvudkontoret i Bromma. Försäljningsorganisationerna för båda affärsområdena består dels av egen personal med bas i Sverige och med större delen av världen som arbetsfält, dels av ett allt större nät av agenter på de viktigaste marknaderna. Utvecklingsingenjörerna utnyttjas alltmer i säljprocessen som är mycket teknikintensiv. Nyanställningar Medelantalet anställda under året uppgick till 24 (21) personer. Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 27 (23), varav 2 (3) kvinnor. Det ökade antalet anställda har sin bakgrund i en långsiktig satsning på produktutveckling, inklusive nyrekrytering av utvecklingsingenjörer. Dessutom har produktions- och logistikkapaciteten förstärkts. Jämställdhet Koncernen verkar i en traditionellt mansdominerad bransch. Effnetkoncernen erbjuder sina anställda lika utvecklingsmöjligheter oavsett kön, ras, religion eller annan bakgrund eller tillhörighet. Som enda ledstjärnor vid anställning eller befordran används kompetens och lämplighet. Flexibilitet Koncernen strävar efter stor ömsesidig flexibilitet visavi sina anställda. Denna flexibilitet innebär att koncernen är positivt inställd till föräldraledighet och exempelvis ledighet för studier. I gengäld förväntas de anställda vara flexibla beträffande arbetstider, semestrar och liknande. Tre personer arbetade deltid vid årsskiftet. Kompetent personal/hög utbildningsnivå Koncernens personal har generellt en god utbildningsnivå. Utvecklingsingenjörerna har lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom sina respektive områden. Medelantal 40 % 40 Jörgen Scott, CTO Factum Electronics Att jobba inom Effnetkoncernen innebär många intressanta utmaningar. Här kan man utvecklas både i sitt arbete och som person. Nyckelorden är frihet under ansvar. MEDARBETARE PER FUNKTION 2006 Ledning och administration 11% Forskning, utveckling och produktion 62% ÅLDERSFÖRDELNING % 50- år 11% -29 år 8% Försäljning och marknadsföring 27% år 59% Optionsprogram Vid årsstämman i april 2006 beslutades om ett optionsprogram riktat till personalen. Motivet bakom programmet var att stärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och att synliggöra sambandet mellan resultatutveckling och anställningsförmåner samt att därigenom kunna rekrytera och behålla kompetent personal Medelantal anställda Personalomsättning, % UTBILDNINGSNIVÅ I KONCERNEN 2006 Gymnasium 18% Övriga akademiker 15% Teknisk högskola 67% EFFNET HOLDING AB 9

10 Factum Electronics AB fortsatt stark ställning Factum Electronics AB utvecklar och säljer komponenter och system för digital multimedia broadcasting (DMB), såsom digitalradio (DAB) och TV till mobila mottagare, samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). Maria Hedqvist, ekonomiansvarig Factum Electronics I mitt arbete med ekonomin på Factum har jag mycket internationella kontakter vilket är både spännande och lärorikt. Kunderna är radio- och TV-stationer över hela världen samt deras nätverksoperatörer. Under 2006 har middleware utvecklats, en produktgrupp som vänder sig till nya kundgrupper och med en ny affärsmodell, där modulära programvaror licensieras till chip- och mottagartillverkare. Digital Multimedia Broadcasting (DMB) Kundnytta DMB är en världsomspännande standard för digitala utsändningar av radio, data och TV till mobila mottagare. DMB-tekniken ger kunderna möjlighet att erbjuda ett bredare utbud i kombination med lägre driftkostnader och bättre kvalitet, samt gör det också möjligt att anpassa kapacitetsutnyttjandet över tiden. DMB är den tekniskt och ekonomiskt mest effektiva metoden för att sända TV till mobil. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics är en världsledande leverantör av kompletta systemlösningar inom DMB. DMB by Factum, är numera ett etablerat och starkt varumärke som står för användarvänliga, flexibla och högkvalitativa system och komponenter. Produktsortimentet omfattar bland annat ljudkodare, multiplexrar, utrustningar för IP- och videobroadcasting, styr- och monitorsystem, testsystem samt lösningar för systemredundans. Kunderna använder utrustningen i gränssnittet mellan studio och sändarmast. I takt med att allt fler reguljära digitala sändningar startar, ökar kraven på tjänsternas tillgänglighet och driftsäkra systemlösningar, vilket innebär stora marknadsfördelar för Factum Electronics lösningar för redundans, det vill säga med kompletta reservsystem för säker drift. I nära samarbete med kunderna driver Factum Electronics en ständig vidareutveckling och förädling av produktsortimentet. Under 2006 har Factum Electronics utvecklat DMB-systemet med till exempel funktioner för conditional access (CA) och elektronisk programguide (EPG). Under året har Factum Electronics, tillsammans med WorldDMB, medverkat i arbetet med en kompletterade ljudkodningsalgoritm för digital radio i DMB-standarden, DAB+ (advanced audio coding). Under 2007 kommer Factum Electronics DMB-system att kompletteras med denna funktion som innebär att operatören kan erbjuda fler ljudtjänster inom tillgänglig kapacitet. Marknad Marknaden för DMB förväntas växa kraftigt under de kommande åren. De tillgängliga frekvenserna för digital broadcasting kommer att öka efter hand som analoga TV- och radioutsändningar släcks ner. Den europeiska frekvenskonferensen RRC06 beslutade att de frekvenser där analog TV och radio idag sänds efterhand skall användas för digital broadcasting. Ett så omfattande teknikskifte kan dock ta flera år och är ofta beroende av andra politiska beslut. 10 EFFNET HOLDING AB

11 Över 500 miljoner människor nås idag av mer än 1000 olika DMB-tjänster. Såväl antal konsumenter som antalet tjänster växer snabbt efterhand som fler licenser delas ut och fler länder introducerar DMB-standarden. Danmark, Norge, Schweiz, Storbritannien och Sydkorea är bland de ledande inom DMB med mottagning i större delen av respektive land. I Sydkorea har utvecklingen av DMB gått snabbt. Under det första året av reguljära sändningar har över två miljoner mottagare sålts. Under 2007 planerar Sydkorea att bygga ut med regionala utsändningar utanför Seoul. I Belgien, Italien och Tyskland har också utvecklingen kommit igång. Tyskland började sända TV till mobiltelefoner i samband med fotbolls-vm sommaren Detta är den första europeiska kommersiella licensen för TV till mobiltelefoner i samarbete mellan broadcasting- och telecomindustrin. Även till Tyskland fick Factum Electronics förtroendet att leverera DMB-systemen. I flera andra länder pågår nu tester med DMB, t.ex. i Kina som en förberedelse inför OS TV till mobila mottagare är en starkt drivande faktor för utbyggnaden av DMB. Under året har WorldDAB bytt namn till WorldDMB för att markera att tekniken bär alla typer av mulitmediatjänster och inte bara radio som DAB förknippas med. Utsändningarna i Sverige täcker idag storstadsregionerna med omkring 35 procent av befolkningen, sändarnätet är dock utbyggt för att täcka 85 procent av befolkningen. Radio- och TV-verket har fått regeringens uppdrag att utreda utsändningsteknik för radio i Sverige. En slutrapport skall vara klar senast sommaren Kunder Factum Electronics är idag den ledande leverantören inom DMB. Factum Electronics har sålt kompletta DMB-system och komponenter till statliga och privata nätoperatörer och broadcastingbolag i ett stort antal länder. Exempel på kunder är Sveriges Radio och Teracom i Sverige, NRK och Norkring i Norge, Danmarks Radio i Danmark, T-Systems i Tyskland, SRG SSR idée suisse i Schweiz, VRT i Belgien och BBC i Storbritannien. I Sydkorea är Factum Electronics den ledande leverantören av DMB-system med samtliga större broadcastingbolag som kunder. Mobil TV via DMB kommer att tillföra nya kunder exempelvis mobiloperatörer. Konkurrenter På marknaden fi nns idag en handfull konkurrenter inom DMB. Mätt som nyförsäljning av DMB multiplexersystem är Factum Electronics marknadsledande, följt av konkurrenterna RadioScape (UK), VDL (F) och Rohde & Schwarz (D). USA och Japan har valt andra standarder för digitalradio, HD-Radio respektive ISDB. Dessutom fi nns andra standarder avseende digital långvågsradio och satellitsänd radio. Inom TV till mobil förekommer även konkurrens från standarderna DVB-H och MediaFLO. FACTUM ELECTRONICS PRODUKTER OCH MARKNADER Produktgrupp Standard Marknadssegment DMB-system ETS Middleware NICAM-kodare/ modulatorer ETSI TS / EN Digitala broadcastingnät, digitala mobiltelefoninät Mobiltelefoner och digitala radiomottagare Analoga broadcastingnät Kabel-TV Målgrupper Radio- och TV-stationer, systemleverantörer och nätoperatörer Chiptillverkare, tillverkare av mobiltelefoner och digitala audiomottagare TV-stationer, systemleverantörer, samt nät- och kabel-tv-operatörer En fördjupad teknisk beskrivning av Factum Electronics produkter fi nns på Mer information om DMB fi nns på www. worlddab.org. EFFNET HOLDING AB 11

12 Komplett DMB-system från Factum Electronics, med ljudkodare, videokodare, dataserver, multiplexer samt redundansswitch. Middleware Kundnytta DMB-tekniken är nu mogen för mer avancerade datatjänster och intresset för detta ökar hos både broadcasters och konsumenter. Detta innebär att digitala radiomottagare och mobiltelefoner måste kunna hantera avkodningen av dessa nya tjänster. Sådana programmoduler, som funktionellt ligger mellan mottagarens hårdvara och applikationerna, kallas för middleware. För chip- och mottagartillverkarna är både låg utvecklingskostnad och time-to-market viktigt och därmed tillgången på färdiga programmoduler för avkodning av avancerade tjänster. Produkter och teknisk utveckling Som den ledande leverantören av DMB-system har Factum Electronics en unik kunskap om hur de olika tjänsterna kodas innan utsändning. Baserat på denna kunskap har Factum Electronics under 2006 utvecklat den första middleware programmodulen, Factum EPG MW, för avkodning av elektronisk programguide (EPG). Genom förmågan att utveckla och testa hela kedjan garanteras kompatibiliteten i Factum EPG MW gentemot DMB standarden. Parallellt med Factum EPG MW har även en EPG klient och simulator utvecklats. Klienten är ett enkelt verktyg som kan användas av broadcasters för att komma igång med att sända elektronisk programinformation. Simulatorn används av chip- och mottagartillverkarna i applikationsutvecklingen baserad på Factum EPG MW. Factum Electronics kan också erbjuda chip- och mottagartillverkarna ett DMB-testsystem, vilket är ett system med begränsad funktionalitet för att lokalt sända ut DMB-signaler och därmed möjliggöra test av chip och mottagare. Framöver kommer Factum Electronics, i nära samarbete med kunderna, att utveckla ytterligare programmoduler för avkodning av andra tjänster. Möjliga framtida programmoduler är till exempel trafi kinformation (TPEG), slide show (SLS) och broadcasting av websidor (BWS). Marknad Marknaden för DMB-mottagare växer kraftigt. Exempelvis uppskattar Eureka Reserch att år 2012 kommer 145 miljoner digitala radiomottagare att ha sålts. Till detta kommer mobiltelefoner med inbyggd DMB-mottagning och andra typer av DMB-mottagare. Detta tillsammans med behovet av avancerade datatjänster gör att middleware är en starkt växande marknad. Factum EPG MW lanserades på den internationella broadcastingmässan IBC i september 2006 och väckte stort intresse hos chiptillverkare och deras kunder. Kunder Kunderna kan delas in i tre grupper; chiptillverkare, modultillverkare (förser baschipet med processorkapacitet och viss programvara) och mottagartillverkare. Chiptillverkarna levererar till flera modultillverkare som i sin tur levererar till många mottagartillverkare. Genom att i första hand vända sig till chiptillverkarna kan en liten kontaktyta generera en stor bredd av slutanvändare. Diskussioner pågår med ett antal chiptillverkare som visat stort intresse av att tillsammans ta fram en referensinstallation av Factum EPG MW på deras respektive chip. Den största koncentrationen av chiptillverkare finns i Indien, Kina, Storbritannien, Sydkorea och Taiwan, länder där Factum Electronics redan är aktiva med DMB-system. 12 EFFNET HOLDING AB

13 Konkurrenter Konkurrensen utgörs av att de större mottagartillverkarna utvecklar sina egna middlewaremoduler. Exempel på sådana kunder, som också kan tänkas sälja programmodulerna separat, är Imagination Technologies/Pure, Storbritannien, och NDS, Israel. Digitalt stereoljud i TV-utsändningar (NICAM) Kundnytta Övergången till digital-tv dröjer. Under tiden är NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) en kostnadseffektiv lösning för nätoperatören vid uppgradering av befi ntliga analoga TV-utsändningar med digitalt stereoljud. Nätoperatören får också möjlighet att sända två språk samtidigt i sitt analoga system. NICAM är liksom text-tv en tilläggstjänst. Mottagare för NICAM fi nns inbyggda i alla moderna TV-apparater. Produkter och teknisk utveckling Factum Electronics erbjuder väl beprövade NICAMkomponenter som installeras i en TV-studio eller i en TV-sändare. Factum Electronics säljer även NICAMmoduler till leverantörer av kompletta huvudcentraler för kabel-tv. Kärnprodukten är en egenutvecklad komponent för NICAM-kodning. Produkterna kundanpassas och moderniseras löpande. Marknad Idag används NICAM i cirka 35 länder. Den största delen av NICAM-marknaden utgörs idag av rekonditionering och komplettering av befintliga nät. För ytterligare ett antal länder skulle NICAM kunna vara en intressant lösning för uppgradering av de analoga TV-näten. Kunder Factum Electronics har NICAM-kunder bland TVstationer, nätoperatörer, systemintegratörer och sändartillverkare över hela världen. Konkurrenter Factum Electronics möter idag obetydlig konkurrens inom NICAM när det gäller broadcasting. I kabel-tvsektorn fi nns det några mindre konkurrenter. Affärsmodell Factum Electronics intäkter avser levererade system och komponenter. Därtill kommer arvode för kundanpassningar och utbildning samt intäkter för underhåll. Factum Electronics säljer ett stort antal system och komponenter per år, där priset för en komponent kan vara från ett par tusen kronor medan ett system kan vara alltifrån hundratusen kronor till flera miljoner kronor. Det nya affärsområdet middleware innebär försäljning baserad på licensintäkter och royalty från nya kundkategorier som chip- och mottagartillverkare, till exempel mobiltelefontillverkare. Under 2006 hade Factum Electronics en nettoomsättning om MSEK 33,3 (35,1). Factum Electronics ingick i början av 2007 en strategisk allians med Harris Corporation, vilket ger Factum tillgång till Harris globala distributionsnät. Under 2006 ingick Factum Electronics en strategisk allians med Frontier Silicon, den ledande tillverkaren chipsets för DMB/ mobil TV. EFFNET HOLDING AB 13

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL)

EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) EFFNETPLATTFORMEN AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför notering på NASDAQ OMX First North November 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnet Holding AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december Effnetkoncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 13,9 (20,4). Omsättningen

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari mars 2008 Koncernens omsättning uppgick till 4,1 (7,6). Rörelseresultatet blev 3,7 (-2,3). Periodens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1

Innehåll ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2004 1 ÅRSREDOVISNING 2004 Innehåll Brev från verkställande direktör och koncernchef 2 Verksamhetsöversikt 4 Femårsöversikt 8 Aktieinformation 10 Brev från styrelsens ordförande 15 Förvaltningsberättelse (reviderat)

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1

Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Års redo vis ning Trachtechnology Årsredovisning 2007 1 Vilka färger? INNE HÅLL Händelser under året... 3 VD har ordet... 4 Teknik- och marknadsöversikt... 6 Affärsområde MeatTrac... 8 Affärsområde TracTech

Läs mer

Making light make sense Årsredovisning 2010

Making light make sense Årsredovisning 2010 Making light make sense Årsredovisning 2010 Möjligheter till tillväxt 2014 63.9 Exabyte/månad Global IP trafik. Mängden datatrafik, och då specifikt trafik som använder IP protokoll, ökar explosionsartat

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Effnetplattformen AB (publ) 16 februari 2 mars 2015 Villkor i sammandrag Företrädesrätt Teckningsperiod Fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier 16 februari

Läs mer

NEONET ARSREDOVISNING 2007

NEONET ARSREDOVISNING 2007 NEONET ARSREDOVISNING 2007 Neonet I KORTHET Affärsidé Neonets affärsidé är att utveckla effektiva systemlösningar för global värdepappershandel. Målsättningen är att vara marknadsaktörernas förstahandsval

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

TradeDoubler. Årsredovisning

TradeDoubler. Årsredovisning TradeDoubler 2005 Årsredovisning Innehåll TradeDoubler i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 10 Affärsmodell 12 Kundstruktur 14 Geografisk närvaro 16 Produkter och tjänster 20 Teknikplattform

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014

ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014 ÅRSREDOVISNING VERISEC AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2014 INNEHÅLL VERISEC PÅ 5 MINUTER 3 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 MARKNAD & STRATEGI 8 AKTIEN 12 STYRELSE 14 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE & REVISORER 16

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin

Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Aspiros kontor i Oslo, Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Berlin Aspiros kunder i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Storbritannien, Tyskland, Portugal, Österrike, Chile, USA,

Läs mer

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer