En ny bank växer fram...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny bank växer fram..."

Transkript

1 En ny bank växer fram...

2 Innehåll Samgåendet och Rapportering 4 Kort om MeritaNordbanken 5 Från projekt till ledande bankgrupp 6 En gemensam vision 8 Ekonomiska och finansiella mål 12 Organisation 12 Regionbanksrörelsen (Retail) 14 Kapitalförvaltning 19 Storföretag (Corporate) 23 Markets 26 Fastigheter 28 Personal 32 Informationsteknik 34 Europeiskt valutasamarbete 36 Pro forma information 38 Revisorsutlåtande 45 Nyckeltal och aktiedata 46 Riskhantering 48 Skatter 50 Rating 51 Styrelse 52 Koncernledning 54 Ledande befattningshavare 55 Revisorer 56 Dotterbolag 57 Adresser 58 En ny bank växer fram... är en lägesrapport, utgiven i samband med att Merita Abp och Nordbanken Holding AB i mars 1998 publicerar sina respektive årsredovisningar för Lägesrapporten och årsredovisningarna finns på bankkontoren men kan också beställas från MeritaNordbanken MeritaNordbanken Investor Relations Investor Relations SE STOCKHOLM FIN MERITA Telefax: (+46 8) Telefax: (+358 9) Telefon: (+46 8) Telefon: (+358 9)

3 Samgåendet Sedan den 1 januari 1998 verkar den nya MeritaNordbanken ledningsmässigt och operationellt som en enhet. Samgåendet mellan Merita och Nordbanken genomförs formellt via två holdingbolag, Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ). Holdingbolagen är noterade på Helsingfors respektive Stockholms fondbörser. De två bolagen kommer gemensamt att äga ett nybildat finskt bolag, MeritaNordbanken Abp. Merita och Nordbanken Holding överlåter sina tillgångar, d v s i allt väsentligt de två bankerna Merita Bank och Nordbanken, till MeritaNordbanken Abp mot vederlag i form av aktier i detta bolag. MeritaNordbanken ägs därefter till 40 respektive 60 procent av Merita respektive Nordbanken Holding. Det senare bolagets innehav utgörs av 40 procentenheter ordinarie aktier och 20 procentenheter preferensaktier utan rösträtt. Samtliga transaktioner beräknas vara genomförda under våren Rapportering Delårsrapporter under 1998: Januari mars Januari juni Januari september 5 maj 19 augusti 27 oktober Bolagsstämma i Merita Abp äger rum måndagen den 20 april 1998 klockan i Mässcentret, Kongressflygeln, Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors. Bolagsstämma i Nordbanken Holding AB (publ) äger rum torsdagen den 23 april 1998 klockan på China Teatern, Berzelii Park, Stockholm. 4

4 Kort om MeritaNordbanken MeritaNordbanken blir en av nordöstra Europas ledande bankgrupper. Med Finland och Sverige som bas utvecklar och marknadsför gruppen ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner, företag, institutioner och den offentliga sektorn. Kundbasen omfattar ca 6,5 miljoner privatpersoner och över företag och institutioner, MeritaNordbanken, 1997 (pro forma) Mdr Mk Mdr Kr Balansomslutning, 31 dec Utlåning, 31 dec Inlåning, 31 dec Rörelseresultat 6,3 9,2 Räntabilitet 18,9% Antal anställda som betjänas via ca 800 kontor och svenska postkontor, kompletterade av ett omfattande nät av betalningsautomater och bankomater. Över en miljon kunder använder MeritaNordbankens nätverkstjänster som t ex telefonbank och bank via PC/ Internet. Banken finns representerad utanför Norden i 19 länder. MeritaNordbanken Aktieägare Aktieägare Merita Abp Noterat på Helsingforsbörsen Samverkansavtal Gemensamma styrelser En ledning Nordbanken Holding AB Noterat på Stockholmsbörsen 40% stamaktier MeritaNordbanken 40% stamaktier 20% preferensaktier (utan rösträtt) 100% Övrig rörelse inkl fastigheter Merita Bank Nordbanken MeritaNordbankengruppen För kunder, aktieägare och anställda verkar MeritaNordbanken som en enhet. Med MeritaNordbankengruppen avses MeritaNordbanken Abp samt de båda börsnoterade bolagen Merita Abp respektive Nordbanken Holding AB. När samgåendet formellt fullbordats under våren 1998 äger aktieägarna i Merita indirekt 40 procent och aktieägarna i Nordbanken Holding indirekt 60 procent av MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppen ska förvaltas som en enhet i samtliga aktieägares gemensamma intresse. Detta innebär bland annat att skillnader i kapitalstruktur, tillgångar och skulder inklusive likvida medel i de båda börsnoterade bolagen inte ska påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende. Detta innebär att aktieägarna i Merita har rätt till 40 procent av gruppens kapital per 31 december 1997, efter utdelning, samt 40 procent av det resultat som gruppen genererar i framtiden. På motsvarande sätt har aktieägarna i Nordbanken Holding rätt till 60 procent av nämnda kapital och resultat. 5

5 MeritaNordbanken från projekt till ledande bankgrupp i nordöstra Europa Den 13 oktober 1997 undertecknades samgåendeoch samarbetsavtalet. Från vänster Hans Dalborg, Vesa Vainio, Timo Peltola och Jacob Palmstierna. 13 oktober 1997 Styrelserna i Merita Ab och Nordbanken AB föreslår enhälligt att de två företagen ska gå samman genom att bilda den nya koncernen MeritaNordbanken Abp. 5 november 1997 MeritaNordbanken publicerar den första pro forma redovisningen för den nya koncernen. 5 november 1997 Representanter för de större ägarna offentliggör förslag till styrelseledamöter i Merita, Nordbanken Holding samt MeritaNordbanken. 11 november 1997 Finansinspektionen i Sverige ger sitt tillstånd för Nordbanken Holding att förvärva Nordbanken AB. 12 november 1997 Prospekt över erbjudandet till aktieägarna i Nordbanken och information till aktieägarna i Merita offentliggörs. 25 november 1997 Finansinspektionen i Finland ger sitt tillstånd till samgåendet. 6

6 26 november 1997 Extra bolagsstämma i Merita godkänner förslaget till samgående med Nordbanken och väljer ny styrelse. 26 november 1997 Extra bolagsstämma i Nordbanken Holding väljer ny styrelse. 26 november 1997 Social- och hälsovårdsministeriet i Finland ger sitt tillstånd avseende försäkringsverksamheten. 7 december 1997 Nordbanken Holding meddelar att bolaget innehar ca 99 procent av aktierna i Nordbanken, att utbyteserbjudandet ska fullföljas samt att tvångsinlösenförfarande kommer att påkallas. Anmälningstiden för utbyte förlängs till den 10 december. 18 december 1997 MeritaNordbankens organisation med utnämningar av närmare 100 chefer offentliggörs. 1 januari 1998 Från och med ingången av 1998 påbörjas koncernens verksamhet som en finansiell enhet. Juridiskt sammanförs funktionerna under våren januari 1998 Den första gemensamma tjänsten för MeritaNordbankens kunder införs i form av kostnadsfria uttag från kontantautomater i Finland och Sverige för Nordbankens respektive Meritas kunder. 8 december 1997 Nordbankaktien avnoteras från Stockholms Fondbörs. Nordbanken Holdingaktien noteras fr o m den 15 december. 9 december 1997 Utförsäljningen av svenska statens aktier i Nordbanken Holding avslutas. Den 15 december meddelar staten att totalt 218 miljoner aktier sålts. Därefter uppgår statens ägande i Nordbanken Holding till 42,5 procent vilket motsvarar ca 25 procent i MeritaNordbanken. 10 december 1997 EU-kommissionen godkänner samgåendet mellan Merita och Nordbanken. 12 december 1997 Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s höjer ratingbetygen för Merita Bank och bekräftar betygen för Nordbanken. 17 december 1997 Nordbanken Holding meddelar att bolaget totalt erhållit 99,7 procent av aktierna i Nordbanken och att tvångsinlösen av resterande aktier påkallats. I Meritas Solo betalautomater kan kunderna betala räkningar och föra över pengar mellan konton. 26 februari 1998 Bokslutsrapporter från MeritaNordbanken, Merita och Nordbanken Holding. 20 april 1998 Bolagsstämma hålls i Merita. 23 april 1998 Bolagsstämma hålls i Nordbanken Holding. 7

7 En gemensam vision Hans Dalborg och Vesa Vainio I vår vision är MeritaNordbanken den ledande banken i nordöstra Europa. Vi hjälper våra kunder att växa genom att vara deras ledande finansiella partner, den bästa IT-banken och den mest kostnadseffektiva banken. Vi vill också bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Vi attraherar och utvecklar de bästa ledarna och medarbetarna till en dynamisk och effektiv organisation med en gemensam vision och gemensamma värden. Denna vision förde oss samman under Redan i januari 1998 kunde vi ta de första stegen för att ge våra kunder direkta fördelar av att MeritaNordbanken etablerats. Finska och svenska kunder kan lättare göra sina bankaffärer i båda länderna. Under hela 1998 pågår ett intensivt arbete för att förverkliga de möjligheter som samgåendet erbjuder för kunder, aktieägare och medarbetare. 8

8 Bakgrunden: Förändringar av marknaden På bara några år har de politiska och ekonomiska förutsättningarna för finansiell verksamhet i vår del av världen förändrats i grunden. En ny tillväxtregion Länderna i Baltikum har öppnats och utvecklingen av ekonomierna inletts. Tillväxten skjuter fart och flera länder förbereder sig för medlemskap i EU. Samtidigt har de nordiska länderna övervunnit sina olika kriser. Norge har en stark ekonomi bl a till följd av oljetillgångarna. Danmark har gjort stora anpassningar och uppvisar nu en god tillväxt. Både Finland och Sverige har fått budgetbalans, dämpat inflationen och skapat nya möjligheter till uthållig tillväxt. Västra Ryssland och länderna runt Östersjön är på väg att bli ett tillväxtområde i Europa. Strukturomvandling Samtidigt tilltar internationaliseringen i synnerhet inom den finansiella sektorn med ökad handel, snabbare kapitalflöden och ett EMU som är på väg att bli verklighet. Informationsteknologin är grunden för en globalisering. Den ökar möjligheterna till effektivitet inom vår verksamhet och påverkar situationen även för våra kunder. I sin tur har detta lett till omfattande strukturella förändringar inom den finansiella sektorn. Dels har branschglidningen inom finansiella tjänster fortsatt med eliminering av gamla gränser mellan bank, fond och försäkring. Dels har en omstrukturering inom branschen inletts i Europa genom samarbeten och fusioner mellan etablerade aktörer för att uppnå stordriftsfördelar. Samtidigt har nya specialiserade nischaktörer startat verksamhet. För att vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden krävs antingen storlekens skalfördelar eller fokusering på en nisch. Beslutet: Förändringarna ger nya möjligheter Denna verklighet gällde för Merita Bank och Nordbanken när ledningar och styrelser såg över bankernas strategiska position och framtidsutsikter i mitten av Båda bankerna var små i ett internationellt perspektiv men stora på sin respektive hemmamarknad. Ytterligare stordriftsfördelar behövde uppnås för att kunna möta nya nischaktörer och stå emot växande internationell konkurrens. Konsolideringsprocessen gjorde att båda bankerna var föremål för fusionsspekulationer. En ny analys Så här resonerade vi i båda bankerna. För att vara framgångsrika behöver vi utnyttja den nya marknadssituationen och möta kundernas krav i en internationellt öppnare marknad med högre IT-användning bland kunderna och ett ökande, allt mer mångfacetterat, sparande. Det medför att vi behöver ett bredare och bättre sortiment av konkurrenskraftiga tjänster som motsvarar kundernas önskemål. Vi behöver växa och skapa stordriftsfördelar för att få större möjlighet att investera och bli en ledande aktör i konkurrens med andra banker i vår region. Vi behöver en partner. I arbetet med att hitta möjliga partners kom båda fram till att det var dags att söka utanför den gamla hemmamarknaden. Båda identifierade Norden och Östersjöområdet som en ny tillväxtmarknad. Båda såg att det fanns en annan väg än att etablera sig som nischaktör utanför den gamla hemmamarknaden. Vi kompletterade varandra väl och hade endast en begränsad överlappning av kunder och kontor. Vi kom fram till att vi skulle genomföra ett samgående för tillväxt. Nordöstra Europa vår hemmamarknad De iakttagelser och analyser som vi hunnit göra inom MeritaNordbanken bekräftar bedömningen att nordöstra Europa med länderna i Norden och runt Östersjön är en dynamisk region med betydande potential för framtiden med ökande investeringar och handel inom och mellan länderna. En högre ekonomisk aktivitet i regionen skapar många nya investeringsmöjligheter och gör samtidigt att efterfrågan på banktjänster ökar. Vi vill medverka i denna utveckling och hjälpa våra kunder att dra fördel av den. 9

9 Vi har därför definierat nordöstra Europa som vår nya hemmamarknad där vi med Finland och Sverige som initial bas betjänar stora företag och institutioner, små och medelstora företag samt privatpersoner. En marknad som befinner sig i tillväxt. Den nya banken: Tydliga affärsidéer, åtaganden och värderingar Kunder som vill växa i nordöstra Europa ska se MeritaNordbanken som ett naturligt val för finansiella tjänster. Tre affärslogiker i en sammanhållen koncern Till våra kunder erbjuder vi ett brett sortiment av kundanpassade finansiella tjänster enligt tre väl definierade affärsstrategier: I Sverige och Finland och de ytterligare länder där vi går samman med ledande aktörer erbjuder vi ett fullständigt sortiment av finansiella tjänster till en vid krets av kunder. I övriga Norden och Östersjöområdet erbjuder vi ett anpassat produktsortiment till företag och utvalda privatpersoner. Internationellt koncentrerar vi oss på nordiskt relaterade företagsaffärer. Vi gör detta i en sammanhållen finansiell koncern med måttot en vilja en plånbok. En regional förnyare med lägst kostnader Visionen som förde oss samman är radikal. Under de närmaste åren ska vi tillryggalägga den första etappen av förverkligandet. Våra åtaganden är tydliga: Vi ska sänka kostnader och höja lönsamhet. Inom tre år ska resultatet sammanlagt förbättras med nära 700 miljoner mark eller 1 miljard kronor. Delposterna är: Vi ska vinna nya trogna kunder och inledningsvis öka försäljningsintäkterna från svensk-finska kunder med 113 miljoner mark / 160 miljoner kronor. Vi ska bli en ledande produktutvecklare och bästa IT-bank med tjänster som ökar försäljningen och tillgängligheten för kunderna. Vi ska börja med att öka försäljningsintäkterna från befintliga kunder med mer än 106 miljoner mark / 150 miljoner kronor genom korsförsäljning mellan länderna. Vi ska bli en dynamisk bank med de bästa medarbetarna och regionens lägsta omkostnader. Vi ska över en treårsperiod successivt reducera kostnaderna med 244 miljoner mark / 345 miljoner kronor för bemanning, 106 / 150 miljoner för teknik och system, 35 / 50 miljoner för lokaler, 28 / 40 miljoner för finansiering samt förverkliga samordningsvinster om 60 / 85 miljoner. Partnerskap grundläggande värdering arbetsmetod Vi arbetar i partnerskap med våra kunder för att i långsiktiga kundrelationer uppnå ömsesidig nytta som bygger förtroende hos kunderna, tillväxt för dem och oss samt värde för aktieägarna. MeritaNordbanken strävar efter kundorientering och kvalitet i allt vi gör. Vi försöker ständigt öka effektiviteten och arbetar med mätbara mål där alla ska veta vad som förväntas och ha rätt till uppföljning. Vi attraherar de bästa ledarna och medarbetarna med en gemensam vision, gemensamma värden och utvecklingsmöjligheter för alla. Vi är nyfikna och lärande när vi lyssnar, raka och uppriktiga när vi talar. Hög etik, kontrollerad och välavvägd riskhantering är av största vikt och som flernationell institution ska vi vara en god medborgare varhelst vi verkar. Strategierna: Fokusering för att förverkliga målen Den nya banken ska vara en ledande aktör i nordöstra Europa. Initialt är våra hemmamarknader Finland och Sverige men vi är öppna för att genom nya samgåenden addera ytterligare hemmamarknader. I denna process ska vi självklart utnyttja de styrkor och kunskaper som vi tidigare etablerat inom våra banker. Strategi för ökade marknadsandelar Vi har redan relationer till fler kunder än någon annan bank i regionen. Detta ska vi självklart ta till vara. Vi ska värna om våra kunder och växa med trogna kunder som använder flera av våra tjänster. Kundanalys och personlig bearbetning tillsammans med rättvisa avgifter och sänkta kostnader är viktiga redskap för detta. Samtidigt ska vi utnyttja vår storlek och position i regionen för att vinna nya kunder. I ett första steg siktar vi på att vinna nya svensk-finska kunder och kunder med internationella intressen i regionen. I samarbetet med våra kunder ska vi vara tillgängliga på kundens villkor. Kontoren kommer även framdeles att utgöra grunden för den rådgivande kontakten med våra kunder. Samtidigt vill vi vara tillgängliga för kunderna oberoende av var, när eller 10

10 hur de behöver våra tjänster. Samarbetet med svenska Posten, automater och telefon är etablerade kontaktvägar. Internet och on-line tjänster växer nu snabbt i betydelse. Strategi för bättre produkter Genom samgåendet får alla kunder tillgång till de bästa produkterna från båda bankerna. Vi kommer att lägga stor vikt vid att genomföra produktbyten och utväxla ledande kompetens best practice under Vi kommer långsiktigt att satsa resurser på att utveckla ledande produkter och tjänster med inriktning på IT, kundanpassade servicepaket och internationella tjänster i vår region. Strategi för dynamik och effektivitet Vi ska ha en stark organisation med lokal förankring och kännedom, som stöds av samordnade koncernverksamheter och gemensamma integrerade system. Vi kommer samtidigt att samordnat satsa på att utnyttja informationsteknologins fördelar inom alla områden. Kostnadseffektivitet och fortlöpande rationalisering är nyckelord. Minskat dubbelarbete vid huvudkontoret kommer först. Samtidigt pågår fortsatt arbete med vardagsrationalisering. Sänkta finansieringskostnader är ytterligare ett mål för samgåendet. Sammantaget ska detta gynna både våra kunder, som erbjuds bättre produkter och våra aktieägare, som får högre avkastning. Omstöpningen: Under 1998 ska vi ta avgörande steg 1.Vi ska etablera vår position Vi ska nå delmål för merförsäljning till kunder. Vi ska inta en regional ledarroll. En tydlig koncernidentitet ska etableras. 2.Vi ska förbättra våra produkter Genom att lära av varandra ska vi skapa nya och bättre produkter. Fastighetsbeståndets avveckling ska fortsätta. Vi ska förbättra avkastningen och värdet genom en aktiv utveckling. 3.Vi ska öka kraften och effektiviteten i organisationen. Samordning av koncernverksamheter storföretagsgrupperna, tradingrummen, utlandsverksamheterna, fonder, försäkringsrörelse, PC/Internetbank, administration ska genomföras enligt plan. Vi ska genomföra best practice -projekt och besparingar. 4. Vi ska ta ytterligare steg ut i regionen. Vi ska vara öppna för samgående med finansiella institutioner i regionen med stark hemmamarknadsställning. Under 1998 fullföljs samgåendet. MeritaNordbanken växer fram. Vesa Vainio Hans Dalborg 11

11 Ekonomiska och finansiella mål MeritaNordbankens övergripande ekonomiska mål är att varaktigt prestera en räntabilitet som är konkurrenskraftig på marknaden för riskkapital, f n bedömd till minst 15 procent över en konjunkturcykel. MeritaNordbanken ska vidare eftersträva att i fråga om räntabilitet vara en av de bästa bankerna i Norden. Det övergripande finansiella målet är att vidmakthålla en primärkapitalrelation väl över 6,5 procent så att en hög rating och kostnadseffektiv finansiering kan uppnås. För att uppfylla de ekonomiska och finansiella målen krävs att följande riktmärken beaktas för bankrörelsen: ett I/K-tal om minst 1,8, efter kreditförluster om högst 0,5 procent över en konjunkturcykel, samt begränsade och kontrollerade ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Utdelning Målet är att aktieutdelningen ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av nettoresultatet. Nivån bestäms framför allt utifrån marknadens krav på direktavkastning och behovet av primärkapital. Vidare eftersträvas en jämn utdelningstillväxt som minst motsvarar inflationstakten. Organisation Styrelse Koncernchef Koncernstaber Koncernledning Serviceenheter Kapitalförvaltning Storföretag (Corporate) Regionbanksrörelsen (Retail) Markets Fastigheter Regionbanker 12

12 Bankautomater ger ökad tillgänglighet för kunderna och kostnadseffektivitet för banken. 13

13 Regionbanksrörelsen R egionbanksrörelsen (retail) ska, med Sverige och Finland som bas, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster till en bred krets av privatpersoner, företag och institutioner samt till den offentliga sektorn. MeritaNordbankens strategi är att utveckla den stora potential för merförsäljning som finns i nuvarande kundbas och att genom olika kundkoncept och prissättning övertyga kunderna att samla merparten av sina affärer i banken. Detta nås genom fokusering på långsiktiga relationer med hög kundnöjdhet vilket leder till att verksamheten får en varaktig och hög räntabilitet. MeritaNordbanken har en kundbas på 6,5 miljoner privatpersoner, vilket innebär att var tredje invånare i Norden är kund i den nya banken. Över företag och institutioner samt stora delar av den offentliga sektorn är också kunder i banken. Den sammanlagda affärsvolymen i retailverksamheten (in- och utlåningsvolym) var vid ingången av 1998 ca 460 miljarder mark / 670 miljarder svenska kronor. Inom MeritaNordbankens geografiska regioner i Finland och Sverige arbetar ca anställda i den direkta bankrörelsen, d v s på bank- och regionkontoren. Till detta kommer 90 anställda inom Privatbanken i Finland. Unik distribution Ständigt förbättrad distribution innebär att tillgängligheten för kunderna ska öka samtidigt som kostnaderna för distributionsnätet ska hållas låga. Detta bygger bl a på en ökad penetration och användning av nätverkstjänsterna, men också på en anpassning av distributionsnätet för att möta kunderna på kundernas egna villkor avseende både tid och plats. Ett viktigt inslag i genomförandet av distributionsstrategin är bankkontorets och regionens ställning som egna resultatenheter. Kunderna betjänas dels via ett distributionsnät som omfattar sammanlagt ca 800 bankkontor och serviceställen samt svenska postkontor. Där- Försäljningsstrategi Antal kontor Kärn Mellan Små Kundbas 6,5 miljoner

14 till kommer ca Solo betalautomater och mer än kontantautomater i sambruk i Finland. I Sverige finns 550 helägda bankomater och totalt kontantautomater är tillgängliga för bankens kunder genom avtal med andra banker. Antalet kontor har successivt minskats under de senaste åren. Utvecklingen fortsätter mot färre antal kontor och mindre serviceytor samt längre öppettider. Kontor etableras också i nya former, som t ex Bank-i-Butik. Kunderna har utöver kontoren tillgång till telefonbank och bank via PC/Internet genom vilka man kan göra betalningar, flytta pengar mellan konton, köpa och sälja värdepapper, ansöka om krediter samt beställa olika bankprodukter. På detta område är MeritaNordbanken sannolikt Europas största bank med ca kunder i telefonbanker med fullservice och ca PC/Internetbankskunder. Bara inom Internet utnyttjade t ex i december 1997 sammanlagt över kunder de tillgängliga banktjänsterna. Denna distributionskanal förväntas Internetanslutna PC etc/1 000 invånare (juli 1997) Finland Island Norge USA Sverige Danmark UK Tyskland Japan Frankrike Estland Lettland få en synnerligen stark utveckling under de kommande åren. MeritaNordbanken har den stora kundbas och de resurser som krävs för att nå framgång i denna kostnadseffektiva serviceform. Källa: Network Wizards MeritaNordbankens nordligaste kontor ligger i Utsjoki-Nuorgam i gränslandet mot Norge. Banken har totalt ca 800 kontor i Sverige och Finland. 15

15 Rätt produkter, bra koncept Retailverksamhetens produkt- och marknadsorganisation ansvarar för att utveckla och tillhandahålla enkla, standardiserade produkter, passande för massmarknaderna och bred effektiv distribution. Organisationen ska också specialanpassa lösningar för enskilda kunder via t ex privatbanken eller företagsserviceenheter. För att tillvarata de bästa erfarenheterna och den djupa kompetens som finns inom MeritaNordbanken har ett antal utvecklingsenheter bildats: Företag och Finansiering utvecklar servicekoncept och produkter riktade till företag som t ex företagskonto, lång- och kortfristig finansiering samt produkter för privatpersoner som t ex personlån och hypotekslån. Personkunder och Inlåning ansvarar för kundkoncept till privatpersoner och inlåningsprodukter. Kapitalförvaltning och Private Banking utvecklar servicekoncept för förmögna kunder samt produkter för långsiktig förvaltning av sparmedel i t ex fonder och värdepapper. Betalningar och Bankservice i datanät tillhandahåller alla slags betalningstjänster. Här utvecklas också nya generationer av nätverkstjänster för transaktioner via Internet, telefonbank och andra medier. Marknadsstöd svarar för marknadskommunikation såväl via traditionella annonsmedia som direktreklam samt för marknadsanalys. Distribution och Servicenät utformar och driver distributionsstrategier, inklusive kontorsnätets utformning, samordnar serviceutbud och distributionskanaler samt svarar för relationer med samarbetspartners som t ex Posten i Sverige. Produktivitet och Produktion har övergripande ansvar för produktivitetsutveckling och leder vissa gemensamma backofficefunktioner. Produkter och marknader Produktbolag MeritaNordbanken Regionbanksrörelsen (Retail) Chef Lars G Nordström stf chef Markku Pohjola Regionbanker Regionbanker Produktbolagen MeritaNordbankens produktbolag producerar och levererar produkter till kundenheterna eller direkt till kunder. Bolagen är inriktade på sina speciella produktområden: Huoneistokeskus Ab Bostadsförmedlingsföretag med fullservice Industrikredit AB Långfristig finansiering, små och medelstora företag Livförsäkringsaktiebolaget LIVIA Standardiserade liv- och pensionsförsäkringar Merita Capital Ab Venture capital finansieringsbolag Merita Finans Ab Finlands ledande finansbolag Merita Fondbolag Ab Finlands ledande fondbolag Merita Kundfinans Ab Konsumentfinansiering Merita Livförsäkring Ab Ett av Finlands ledande livförsäkringsbolag Nordbanken Inkasso AB Inkassoverksamhet Nordbanken Asset Management AB Förvaltning av Luxemburg-baserade fonder Nordbanken Finans AB Ett av Sveriges ledande finansbolag Stabs- och servicefunktioner Nordbanken Kapitalförvaltning AB Ett av Sveriges ledande fondbolag Nordbanken Hypotek AB Ett av Sveriges ledande hypoteksbolag Nordbanken Kommunlån AB Långfristig finansiering av kommuner Nordbanken Portfölj förvaltning AB Diskretionär förvaltning för företag och institutioner Perimistoimisto Contant Oy Inkassoverksamhet i Finland och Estland 16

16 Ystadskontoret Bankkontoret är en hörnsten i MeritaNordbankens distributionsstrategi. Kontoret i Ystad är det sydligaste i Sverige. Regionbankerna MeritaNordbanken har åtta geografiska regionbanker som ansvarar för samtliga kunder i området, samt en särskild enhet, Privatbanken som vänder sig till kunder med behov av att placera stora belopp. Inom varje regionbank har kontoren risk- och resultatansvar för sina respektive kunder. Bankkontoret har lönsamhetsansvar för samtliga kunder i sitt område och är alltid ansvariga för kreditbeslut. Detta bidrar till en god styrning av kunder till olika distributionskanaler, som telefonbank och Internet-kanaler eller till samarbetspartners såsom Posten i Sverige. Affärsbesluten är långt decentraliserade vilket medför betydande självständighet. Arbetssätt och processer är i hög utsträckning formaliserade och standardiserade för att säkerställa hög kvalitet och låg kostnad. 17

17 De nio regionbankerna Helsingfors/Nyland hade hösten 1997 en rörelsevolym 1) om 80 miljarder mark / 116 miljarder kronor, anställda samt 146 bankkontor och serviceställen. Mellersta och Västra Finland hade 64 miljarder mark / 93 miljarder kronor i rörelsevolym 1), anställda samt 179 bankkontor och serviceställen. Östra och Norra Finland samt Österbotten hade 72 miljarder mark / 105 miljarder kronor i rörelsevolym 1) och anställda samt 210 bankkontor och serviceställen. Sydsverige med en rörelsevolym 1) på 39 miljarder mark / 57 miljarder kronor och 625 anställda. Inom regionen finns 52 kontor. Västsverige hade en rörelsevolym 1) på 45 miljarder mark / 66 miljarder kronor, 908 anställda och 63 bankkontor. Stockholm hade en rörelsevolym 1) på 77 miljarder mark / 112 miljarder kronor, 894 anställda och 52 bankkontor. Mellansverige hade en rörelsevolym 1) på 51 miljarder mark / 75 miljarder kronor och 901 anställda på 67 kontor. Norrland hade en rörelsevolym 1) på 34 miljarder mark / 50 miljarder kronor och 580 anställda samt 35 bankkontor. Privatbanken inriktar sig mot förmögna kunder med individuella placeringsbehov och ett kapital överstigande 5 miljoner mark. Det finns ett kontor i Helsingfors och ett dotterbolag i Luxemburg för internationellt inriktade kunder. Förvaltat kapital överstiger 20 miljarder mark / 29 miljarder kronor. Privatbanken har ca 90 anställda. 1) Samlad ut- och inlåning Norrland Mellansverige Östra och Norra Finland samt Österbotten Mellersta och Västra Finland Stockholm Helsingfors/ Nyland Västsverige Sydsverige 18

18 Kapitalförvaltning MeritaNordbanken Kapitalförvaltning ska med Finland och Sverige som bas utveckla, producera och marknadsföra ett brett sortiment av placeringsprodukter till bankens kundkrets. MeritaNordbanken Kapitalförvaltning är en av Nordens största förvaltare med tillgångar under förvaltning som totalt uppgår till 95 miljarder mark / 137 miljarder kronor. Bolaget är tillräckligt stort för att kunna erbjuda ett brett sortiment av produkter vilket ger stora valmöjligheter för kunderna, bedriva förvaltningen rationellt genom att ta tillvara stordriftsfördelar, kunna göra betydande marknadsföringsinsatser, samt attrahera kompetenta individer till den egna organisationen. Kapitalförvaltningen är tydligt resultatorienterad. Det innebär att ett konkurrenskraftigt resultat ska uppnås samtidigt som verksamheten ska nå mål som avser marknadsandelar och kundnöjdhet. Bankens starka marknadsposition och väl utbyggda distributionsnät ger förutsättningar för fortsatt stark tillväxt av verksamheten. Stark marknadsutveckling Det privata nettosparandet har ökat starkt i hela västvärlden under 1990-talet. Insikten om individens ansvar för sin egen långsiktiga välfärd har ökat hos stora grupper. Denna trend ökar efterfrågan på kompetent kapitalförvaltning. Det har på senare år blivit allt svårare för företag och institutioner att förvalta medel så att uppställda avkastningskrav nås. Detta bidrar till att öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning och diskretionär förvaltning (portföljförvaltning). MeritaNordbanken erbjuder fonder och livförsäkringar samt individuell portföljförvaltning. Ut- MeritaNordbanken Kapitalförvaltning Chef Karl-Olof Hammarkvist Fonder Portföljförvaltning Försäkringar Private Banking 19

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

SEB idag en nordeuropeisk finansiell koncern Geografisk fördelning av anställda

SEB idag en nordeuropeisk finansiell koncern Geografisk fördelning av anställda Årsöversikt 24 Mer lokal än de internationella Mer internationell än de lokala SEB finns nära kunderna och känner den lokala marknaden väl. Samtidigt kan vi med den internationella bankens resurser och

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

FöreningsSparbankens Årsredovisning

FöreningsSparbankens Årsredovisning FöreningsSparbankens Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Innehållsförteckning 2 Bolagsstämma och Ekonomisk information 3 1999 i korthet 4 VD-kommentar 6 Nyckeltal under fem år 7 Femårssammandrag 8 Ägare och

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

2006 i korthet. Utdelning Per SEB-aktie, kronor

2006 i korthet. Utdelning Per SEB-aktie, kronor Årsöversikt 26 Inom SEB strävar vi alltid efter att erbjuda våra kunder en helhet alltifrån enkla basprodukter till komplexa rådgivningstjänster. I dag betjänar vi 4 företag och fem miljoner privatkunder

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Oberoende europeisk finanskoncern

Oberoende europeisk finanskoncern Oberoende europeisk finanskoncern Årsredovisning 2012 Catella Årsredovisning 2012 En oberoende europeisk finanskoncern Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalför valtare. Vi finns i tolv

Läs mer