En ny bank växer fram...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny bank växer fram..."

Transkript

1 En ny bank växer fram...

2 Innehåll Samgåendet och Rapportering 4 Kort om MeritaNordbanken 5 Från projekt till ledande bankgrupp 6 En gemensam vision 8 Ekonomiska och finansiella mål 12 Organisation 12 Regionbanksrörelsen (Retail) 14 Kapitalförvaltning 19 Storföretag (Corporate) 23 Markets 26 Fastigheter 28 Personal 32 Informationsteknik 34 Europeiskt valutasamarbete 36 Pro forma information 38 Revisorsutlåtande 45 Nyckeltal och aktiedata 46 Riskhantering 48 Skatter 50 Rating 51 Styrelse 52 Koncernledning 54 Ledande befattningshavare 55 Revisorer 56 Dotterbolag 57 Adresser 58 En ny bank växer fram... är en lägesrapport, utgiven i samband med att Merita Abp och Nordbanken Holding AB i mars 1998 publicerar sina respektive årsredovisningar för Lägesrapporten och årsredovisningarna finns på bankkontoren men kan också beställas från MeritaNordbanken MeritaNordbanken Investor Relations Investor Relations SE STOCKHOLM FIN MERITA Telefax: (+46 8) Telefax: (+358 9) Telefon: (+46 8) Telefon: (+358 9)

3 Samgåendet Sedan den 1 januari 1998 verkar den nya MeritaNordbanken ledningsmässigt och operationellt som en enhet. Samgåendet mellan Merita och Nordbanken genomförs formellt via två holdingbolag, Merita Abp och Nordbanken Holding AB (publ). Holdingbolagen är noterade på Helsingfors respektive Stockholms fondbörser. De två bolagen kommer gemensamt att äga ett nybildat finskt bolag, MeritaNordbanken Abp. Merita och Nordbanken Holding överlåter sina tillgångar, d v s i allt väsentligt de två bankerna Merita Bank och Nordbanken, till MeritaNordbanken Abp mot vederlag i form av aktier i detta bolag. MeritaNordbanken ägs därefter till 40 respektive 60 procent av Merita respektive Nordbanken Holding. Det senare bolagets innehav utgörs av 40 procentenheter ordinarie aktier och 20 procentenheter preferensaktier utan rösträtt. Samtliga transaktioner beräknas vara genomförda under våren Rapportering Delårsrapporter under 1998: Januari mars Januari juni Januari september 5 maj 19 augusti 27 oktober Bolagsstämma i Merita Abp äger rum måndagen den 20 april 1998 klockan i Mässcentret, Kongressflygeln, Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors. Bolagsstämma i Nordbanken Holding AB (publ) äger rum torsdagen den 23 april 1998 klockan på China Teatern, Berzelii Park, Stockholm. 4

4 Kort om MeritaNordbanken MeritaNordbanken blir en av nordöstra Europas ledande bankgrupper. Med Finland och Sverige som bas utvecklar och marknadsför gruppen ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster till privatpersoner, företag, institutioner och den offentliga sektorn. Kundbasen omfattar ca 6,5 miljoner privatpersoner och över företag och institutioner, MeritaNordbanken, 1997 (pro forma) Mdr Mk Mdr Kr Balansomslutning, 31 dec Utlåning, 31 dec Inlåning, 31 dec Rörelseresultat 6,3 9,2 Räntabilitet 18,9% Antal anställda som betjänas via ca 800 kontor och svenska postkontor, kompletterade av ett omfattande nät av betalningsautomater och bankomater. Över en miljon kunder använder MeritaNordbankens nätverkstjänster som t ex telefonbank och bank via PC/ Internet. Banken finns representerad utanför Norden i 19 länder. MeritaNordbanken Aktieägare Aktieägare Merita Abp Noterat på Helsingforsbörsen Samverkansavtal Gemensamma styrelser En ledning Nordbanken Holding AB Noterat på Stockholmsbörsen 40% stamaktier MeritaNordbanken 40% stamaktier 20% preferensaktier (utan rösträtt) 100% Övrig rörelse inkl fastigheter Merita Bank Nordbanken MeritaNordbankengruppen För kunder, aktieägare och anställda verkar MeritaNordbanken som en enhet. Med MeritaNordbankengruppen avses MeritaNordbanken Abp samt de båda börsnoterade bolagen Merita Abp respektive Nordbanken Holding AB. När samgåendet formellt fullbordats under våren 1998 äger aktieägarna i Merita indirekt 40 procent och aktieägarna i Nordbanken Holding indirekt 60 procent av MeritaNordbankengruppen. MeritaNordbankengruppen ska förvaltas som en enhet i samtliga aktieägares gemensamma intresse. Detta innebär bland annat att skillnader i kapitalstruktur, tillgångar och skulder inklusive likvida medel i de båda börsnoterade bolagen inte ska påverka respektive aktieägarkollektivs ställning i ekonomiskt avseende. Detta innebär att aktieägarna i Merita har rätt till 40 procent av gruppens kapital per 31 december 1997, efter utdelning, samt 40 procent av det resultat som gruppen genererar i framtiden. På motsvarande sätt har aktieägarna i Nordbanken Holding rätt till 60 procent av nämnda kapital och resultat. 5

5 MeritaNordbanken från projekt till ledande bankgrupp i nordöstra Europa Den 13 oktober 1997 undertecknades samgåendeoch samarbetsavtalet. Från vänster Hans Dalborg, Vesa Vainio, Timo Peltola och Jacob Palmstierna. 13 oktober 1997 Styrelserna i Merita Ab och Nordbanken AB föreslår enhälligt att de två företagen ska gå samman genom att bilda den nya koncernen MeritaNordbanken Abp. 5 november 1997 MeritaNordbanken publicerar den första pro forma redovisningen för den nya koncernen. 5 november 1997 Representanter för de större ägarna offentliggör förslag till styrelseledamöter i Merita, Nordbanken Holding samt MeritaNordbanken. 11 november 1997 Finansinspektionen i Sverige ger sitt tillstånd för Nordbanken Holding att förvärva Nordbanken AB. 12 november 1997 Prospekt över erbjudandet till aktieägarna i Nordbanken och information till aktieägarna i Merita offentliggörs. 25 november 1997 Finansinspektionen i Finland ger sitt tillstånd till samgåendet. 6

6 26 november 1997 Extra bolagsstämma i Merita godkänner förslaget till samgående med Nordbanken och väljer ny styrelse. 26 november 1997 Extra bolagsstämma i Nordbanken Holding väljer ny styrelse. 26 november 1997 Social- och hälsovårdsministeriet i Finland ger sitt tillstånd avseende försäkringsverksamheten. 7 december 1997 Nordbanken Holding meddelar att bolaget innehar ca 99 procent av aktierna i Nordbanken, att utbyteserbjudandet ska fullföljas samt att tvångsinlösenförfarande kommer att påkallas. Anmälningstiden för utbyte förlängs till den 10 december. 18 december 1997 MeritaNordbankens organisation med utnämningar av närmare 100 chefer offentliggörs. 1 januari 1998 Från och med ingången av 1998 påbörjas koncernens verksamhet som en finansiell enhet. Juridiskt sammanförs funktionerna under våren januari 1998 Den första gemensamma tjänsten för MeritaNordbankens kunder införs i form av kostnadsfria uttag från kontantautomater i Finland och Sverige för Nordbankens respektive Meritas kunder. 8 december 1997 Nordbankaktien avnoteras från Stockholms Fondbörs. Nordbanken Holdingaktien noteras fr o m den 15 december. 9 december 1997 Utförsäljningen av svenska statens aktier i Nordbanken Holding avslutas. Den 15 december meddelar staten att totalt 218 miljoner aktier sålts. Därefter uppgår statens ägande i Nordbanken Holding till 42,5 procent vilket motsvarar ca 25 procent i MeritaNordbanken. 10 december 1997 EU-kommissionen godkänner samgåendet mellan Merita och Nordbanken. 12 december 1997 Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s höjer ratingbetygen för Merita Bank och bekräftar betygen för Nordbanken. 17 december 1997 Nordbanken Holding meddelar att bolaget totalt erhållit 99,7 procent av aktierna i Nordbanken och att tvångsinlösen av resterande aktier påkallats. I Meritas Solo betalautomater kan kunderna betala räkningar och föra över pengar mellan konton. 26 februari 1998 Bokslutsrapporter från MeritaNordbanken, Merita och Nordbanken Holding. 20 april 1998 Bolagsstämma hålls i Merita. 23 april 1998 Bolagsstämma hålls i Nordbanken Holding. 7

7 En gemensam vision Hans Dalborg och Vesa Vainio I vår vision är MeritaNordbanken den ledande banken i nordöstra Europa. Vi hjälper våra kunder att växa genom att vara deras ledande finansiella partner, den bästa IT-banken och den mest kostnadseffektiva banken. Vi vill också bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft. Vi attraherar och utvecklar de bästa ledarna och medarbetarna till en dynamisk och effektiv organisation med en gemensam vision och gemensamma värden. Denna vision förde oss samman under Redan i januari 1998 kunde vi ta de första stegen för att ge våra kunder direkta fördelar av att MeritaNordbanken etablerats. Finska och svenska kunder kan lättare göra sina bankaffärer i båda länderna. Under hela 1998 pågår ett intensivt arbete för att förverkliga de möjligheter som samgåendet erbjuder för kunder, aktieägare och medarbetare. 8

8 Bakgrunden: Förändringar av marknaden På bara några år har de politiska och ekonomiska förutsättningarna för finansiell verksamhet i vår del av världen förändrats i grunden. En ny tillväxtregion Länderna i Baltikum har öppnats och utvecklingen av ekonomierna inletts. Tillväxten skjuter fart och flera länder förbereder sig för medlemskap i EU. Samtidigt har de nordiska länderna övervunnit sina olika kriser. Norge har en stark ekonomi bl a till följd av oljetillgångarna. Danmark har gjort stora anpassningar och uppvisar nu en god tillväxt. Både Finland och Sverige har fått budgetbalans, dämpat inflationen och skapat nya möjligheter till uthållig tillväxt. Västra Ryssland och länderna runt Östersjön är på väg att bli ett tillväxtområde i Europa. Strukturomvandling Samtidigt tilltar internationaliseringen i synnerhet inom den finansiella sektorn med ökad handel, snabbare kapitalflöden och ett EMU som är på väg att bli verklighet. Informationsteknologin är grunden för en globalisering. Den ökar möjligheterna till effektivitet inom vår verksamhet och påverkar situationen även för våra kunder. I sin tur har detta lett till omfattande strukturella förändringar inom den finansiella sektorn. Dels har branschglidningen inom finansiella tjänster fortsatt med eliminering av gamla gränser mellan bank, fond och försäkring. Dels har en omstrukturering inom branschen inletts i Europa genom samarbeten och fusioner mellan etablerade aktörer för att uppnå stordriftsfördelar. Samtidigt har nya specialiserade nischaktörer startat verksamhet. För att vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden krävs antingen storlekens skalfördelar eller fokusering på en nisch. Beslutet: Förändringarna ger nya möjligheter Denna verklighet gällde för Merita Bank och Nordbanken när ledningar och styrelser såg över bankernas strategiska position och framtidsutsikter i mitten av Båda bankerna var små i ett internationellt perspektiv men stora på sin respektive hemmamarknad. Ytterligare stordriftsfördelar behövde uppnås för att kunna möta nya nischaktörer och stå emot växande internationell konkurrens. Konsolideringsprocessen gjorde att båda bankerna var föremål för fusionsspekulationer. En ny analys Så här resonerade vi i båda bankerna. För att vara framgångsrika behöver vi utnyttja den nya marknadssituationen och möta kundernas krav i en internationellt öppnare marknad med högre IT-användning bland kunderna och ett ökande, allt mer mångfacetterat, sparande. Det medför att vi behöver ett bredare och bättre sortiment av konkurrenskraftiga tjänster som motsvarar kundernas önskemål. Vi behöver växa och skapa stordriftsfördelar för att få större möjlighet att investera och bli en ledande aktör i konkurrens med andra banker i vår region. Vi behöver en partner. I arbetet med att hitta möjliga partners kom båda fram till att det var dags att söka utanför den gamla hemmamarknaden. Båda identifierade Norden och Östersjöområdet som en ny tillväxtmarknad. Båda såg att det fanns en annan väg än att etablera sig som nischaktör utanför den gamla hemmamarknaden. Vi kompletterade varandra väl och hade endast en begränsad överlappning av kunder och kontor. Vi kom fram till att vi skulle genomföra ett samgående för tillväxt. Nordöstra Europa vår hemmamarknad De iakttagelser och analyser som vi hunnit göra inom MeritaNordbanken bekräftar bedömningen att nordöstra Europa med länderna i Norden och runt Östersjön är en dynamisk region med betydande potential för framtiden med ökande investeringar och handel inom och mellan länderna. En högre ekonomisk aktivitet i regionen skapar många nya investeringsmöjligheter och gör samtidigt att efterfrågan på banktjänster ökar. Vi vill medverka i denna utveckling och hjälpa våra kunder att dra fördel av den. 9

9 Vi har därför definierat nordöstra Europa som vår nya hemmamarknad där vi med Finland och Sverige som initial bas betjänar stora företag och institutioner, små och medelstora företag samt privatpersoner. En marknad som befinner sig i tillväxt. Den nya banken: Tydliga affärsidéer, åtaganden och värderingar Kunder som vill växa i nordöstra Europa ska se MeritaNordbanken som ett naturligt val för finansiella tjänster. Tre affärslogiker i en sammanhållen koncern Till våra kunder erbjuder vi ett brett sortiment av kundanpassade finansiella tjänster enligt tre väl definierade affärsstrategier: I Sverige och Finland och de ytterligare länder där vi går samman med ledande aktörer erbjuder vi ett fullständigt sortiment av finansiella tjänster till en vid krets av kunder. I övriga Norden och Östersjöområdet erbjuder vi ett anpassat produktsortiment till företag och utvalda privatpersoner. Internationellt koncentrerar vi oss på nordiskt relaterade företagsaffärer. Vi gör detta i en sammanhållen finansiell koncern med måttot en vilja en plånbok. En regional förnyare med lägst kostnader Visionen som förde oss samman är radikal. Under de närmaste åren ska vi tillryggalägga den första etappen av förverkligandet. Våra åtaganden är tydliga: Vi ska sänka kostnader och höja lönsamhet. Inom tre år ska resultatet sammanlagt förbättras med nära 700 miljoner mark eller 1 miljard kronor. Delposterna är: Vi ska vinna nya trogna kunder och inledningsvis öka försäljningsintäkterna från svensk-finska kunder med 113 miljoner mark / 160 miljoner kronor. Vi ska bli en ledande produktutvecklare och bästa IT-bank med tjänster som ökar försäljningen och tillgängligheten för kunderna. Vi ska börja med att öka försäljningsintäkterna från befintliga kunder med mer än 106 miljoner mark / 150 miljoner kronor genom korsförsäljning mellan länderna. Vi ska bli en dynamisk bank med de bästa medarbetarna och regionens lägsta omkostnader. Vi ska över en treårsperiod successivt reducera kostnaderna med 244 miljoner mark / 345 miljoner kronor för bemanning, 106 / 150 miljoner för teknik och system, 35 / 50 miljoner för lokaler, 28 / 40 miljoner för finansiering samt förverkliga samordningsvinster om 60 / 85 miljoner. Partnerskap grundläggande värdering arbetsmetod Vi arbetar i partnerskap med våra kunder för att i långsiktiga kundrelationer uppnå ömsesidig nytta som bygger förtroende hos kunderna, tillväxt för dem och oss samt värde för aktieägarna. MeritaNordbanken strävar efter kundorientering och kvalitet i allt vi gör. Vi försöker ständigt öka effektiviteten och arbetar med mätbara mål där alla ska veta vad som förväntas och ha rätt till uppföljning. Vi attraherar de bästa ledarna och medarbetarna med en gemensam vision, gemensamma värden och utvecklingsmöjligheter för alla. Vi är nyfikna och lärande när vi lyssnar, raka och uppriktiga när vi talar. Hög etik, kontrollerad och välavvägd riskhantering är av största vikt och som flernationell institution ska vi vara en god medborgare varhelst vi verkar. Strategierna: Fokusering för att förverkliga målen Den nya banken ska vara en ledande aktör i nordöstra Europa. Initialt är våra hemmamarknader Finland och Sverige men vi är öppna för att genom nya samgåenden addera ytterligare hemmamarknader. I denna process ska vi självklart utnyttja de styrkor och kunskaper som vi tidigare etablerat inom våra banker. Strategi för ökade marknadsandelar Vi har redan relationer till fler kunder än någon annan bank i regionen. Detta ska vi självklart ta till vara. Vi ska värna om våra kunder och växa med trogna kunder som använder flera av våra tjänster. Kundanalys och personlig bearbetning tillsammans med rättvisa avgifter och sänkta kostnader är viktiga redskap för detta. Samtidigt ska vi utnyttja vår storlek och position i regionen för att vinna nya kunder. I ett första steg siktar vi på att vinna nya svensk-finska kunder och kunder med internationella intressen i regionen. I samarbetet med våra kunder ska vi vara tillgängliga på kundens villkor. Kontoren kommer även framdeles att utgöra grunden för den rådgivande kontakten med våra kunder. Samtidigt vill vi vara tillgängliga för kunderna oberoende av var, när eller 10

10 hur de behöver våra tjänster. Samarbetet med svenska Posten, automater och telefon är etablerade kontaktvägar. Internet och on-line tjänster växer nu snabbt i betydelse. Strategi för bättre produkter Genom samgåendet får alla kunder tillgång till de bästa produkterna från båda bankerna. Vi kommer att lägga stor vikt vid att genomföra produktbyten och utväxla ledande kompetens best practice under Vi kommer långsiktigt att satsa resurser på att utveckla ledande produkter och tjänster med inriktning på IT, kundanpassade servicepaket och internationella tjänster i vår region. Strategi för dynamik och effektivitet Vi ska ha en stark organisation med lokal förankring och kännedom, som stöds av samordnade koncernverksamheter och gemensamma integrerade system. Vi kommer samtidigt att samordnat satsa på att utnyttja informationsteknologins fördelar inom alla områden. Kostnadseffektivitet och fortlöpande rationalisering är nyckelord. Minskat dubbelarbete vid huvudkontoret kommer först. Samtidigt pågår fortsatt arbete med vardagsrationalisering. Sänkta finansieringskostnader är ytterligare ett mål för samgåendet. Sammantaget ska detta gynna både våra kunder, som erbjuds bättre produkter och våra aktieägare, som får högre avkastning. Omstöpningen: Under 1998 ska vi ta avgörande steg 1.Vi ska etablera vår position Vi ska nå delmål för merförsäljning till kunder. Vi ska inta en regional ledarroll. En tydlig koncernidentitet ska etableras. 2.Vi ska förbättra våra produkter Genom att lära av varandra ska vi skapa nya och bättre produkter. Fastighetsbeståndets avveckling ska fortsätta. Vi ska förbättra avkastningen och värdet genom en aktiv utveckling. 3.Vi ska öka kraften och effektiviteten i organisationen. Samordning av koncernverksamheter storföretagsgrupperna, tradingrummen, utlandsverksamheterna, fonder, försäkringsrörelse, PC/Internetbank, administration ska genomföras enligt plan. Vi ska genomföra best practice -projekt och besparingar. 4. Vi ska ta ytterligare steg ut i regionen. Vi ska vara öppna för samgående med finansiella institutioner i regionen med stark hemmamarknadsställning. Under 1998 fullföljs samgåendet. MeritaNordbanken växer fram. Vesa Vainio Hans Dalborg 11

11 Ekonomiska och finansiella mål MeritaNordbankens övergripande ekonomiska mål är att varaktigt prestera en räntabilitet som är konkurrenskraftig på marknaden för riskkapital, f n bedömd till minst 15 procent över en konjunkturcykel. MeritaNordbanken ska vidare eftersträva att i fråga om räntabilitet vara en av de bästa bankerna i Norden. Det övergripande finansiella målet är att vidmakthålla en primärkapitalrelation väl över 6,5 procent så att en hög rating och kostnadseffektiv finansiering kan uppnås. För att uppfylla de ekonomiska och finansiella målen krävs att följande riktmärken beaktas för bankrörelsen: ett I/K-tal om minst 1,8, efter kreditförluster om högst 0,5 procent över en konjunkturcykel, samt begränsade och kontrollerade ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Utdelning Målet är att aktieutdelningen ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av nettoresultatet. Nivån bestäms framför allt utifrån marknadens krav på direktavkastning och behovet av primärkapital. Vidare eftersträvas en jämn utdelningstillväxt som minst motsvarar inflationstakten. Organisation Styrelse Koncernchef Koncernstaber Koncernledning Serviceenheter Kapitalförvaltning Storföretag (Corporate) Regionbanksrörelsen (Retail) Markets Fastigheter Regionbanker 12

12 Bankautomater ger ökad tillgänglighet för kunderna och kostnadseffektivitet för banken. 13

13 Regionbanksrörelsen R egionbanksrörelsen (retail) ska, med Sverige och Finland som bas, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster till en bred krets av privatpersoner, företag och institutioner samt till den offentliga sektorn. MeritaNordbankens strategi är att utveckla den stora potential för merförsäljning som finns i nuvarande kundbas och att genom olika kundkoncept och prissättning övertyga kunderna att samla merparten av sina affärer i banken. Detta nås genom fokusering på långsiktiga relationer med hög kundnöjdhet vilket leder till att verksamheten får en varaktig och hög räntabilitet. MeritaNordbanken har en kundbas på 6,5 miljoner privatpersoner, vilket innebär att var tredje invånare i Norden är kund i den nya banken. Över företag och institutioner samt stora delar av den offentliga sektorn är också kunder i banken. Den sammanlagda affärsvolymen i retailverksamheten (in- och utlåningsvolym) var vid ingången av 1998 ca 460 miljarder mark / 670 miljarder svenska kronor. Inom MeritaNordbankens geografiska regioner i Finland och Sverige arbetar ca anställda i den direkta bankrörelsen, d v s på bank- och regionkontoren. Till detta kommer 90 anställda inom Privatbanken i Finland. Unik distribution Ständigt förbättrad distribution innebär att tillgängligheten för kunderna ska öka samtidigt som kostnaderna för distributionsnätet ska hållas låga. Detta bygger bl a på en ökad penetration och användning av nätverkstjänsterna, men också på en anpassning av distributionsnätet för att möta kunderna på kundernas egna villkor avseende både tid och plats. Ett viktigt inslag i genomförandet av distributionsstrategin är bankkontorets och regionens ställning som egna resultatenheter. Kunderna betjänas dels via ett distributionsnät som omfattar sammanlagt ca 800 bankkontor och serviceställen samt svenska postkontor. Där- Försäljningsstrategi Antal kontor Kärn Mellan Små Kundbas 6,5 miljoner

14 till kommer ca Solo betalautomater och mer än kontantautomater i sambruk i Finland. I Sverige finns 550 helägda bankomater och totalt kontantautomater är tillgängliga för bankens kunder genom avtal med andra banker. Antalet kontor har successivt minskats under de senaste åren. Utvecklingen fortsätter mot färre antal kontor och mindre serviceytor samt längre öppettider. Kontor etableras också i nya former, som t ex Bank-i-Butik. Kunderna har utöver kontoren tillgång till telefonbank och bank via PC/Internet genom vilka man kan göra betalningar, flytta pengar mellan konton, köpa och sälja värdepapper, ansöka om krediter samt beställa olika bankprodukter. På detta område är MeritaNordbanken sannolikt Europas största bank med ca kunder i telefonbanker med fullservice och ca PC/Internetbankskunder. Bara inom Internet utnyttjade t ex i december 1997 sammanlagt över kunder de tillgängliga banktjänsterna. Denna distributionskanal förväntas Internetanslutna PC etc/1 000 invånare (juli 1997) Finland Island Norge USA Sverige Danmark UK Tyskland Japan Frankrike Estland Lettland få en synnerligen stark utveckling under de kommande åren. MeritaNordbanken har den stora kundbas och de resurser som krävs för att nå framgång i denna kostnadseffektiva serviceform. Källa: Network Wizards MeritaNordbankens nordligaste kontor ligger i Utsjoki-Nuorgam i gränslandet mot Norge. Banken har totalt ca 800 kontor i Sverige och Finland. 15

15 Rätt produkter, bra koncept Retailverksamhetens produkt- och marknadsorganisation ansvarar för att utveckla och tillhandahålla enkla, standardiserade produkter, passande för massmarknaderna och bred effektiv distribution. Organisationen ska också specialanpassa lösningar för enskilda kunder via t ex privatbanken eller företagsserviceenheter. För att tillvarata de bästa erfarenheterna och den djupa kompetens som finns inom MeritaNordbanken har ett antal utvecklingsenheter bildats: Företag och Finansiering utvecklar servicekoncept och produkter riktade till företag som t ex företagskonto, lång- och kortfristig finansiering samt produkter för privatpersoner som t ex personlån och hypotekslån. Personkunder och Inlåning ansvarar för kundkoncept till privatpersoner och inlåningsprodukter. Kapitalförvaltning och Private Banking utvecklar servicekoncept för förmögna kunder samt produkter för långsiktig förvaltning av sparmedel i t ex fonder och värdepapper. Betalningar och Bankservice i datanät tillhandahåller alla slags betalningstjänster. Här utvecklas också nya generationer av nätverkstjänster för transaktioner via Internet, telefonbank och andra medier. Marknadsstöd svarar för marknadskommunikation såväl via traditionella annonsmedia som direktreklam samt för marknadsanalys. Distribution och Servicenät utformar och driver distributionsstrategier, inklusive kontorsnätets utformning, samordnar serviceutbud och distributionskanaler samt svarar för relationer med samarbetspartners som t ex Posten i Sverige. Produktivitet och Produktion har övergripande ansvar för produktivitetsutveckling och leder vissa gemensamma backofficefunktioner. Produkter och marknader Produktbolag MeritaNordbanken Regionbanksrörelsen (Retail) Chef Lars G Nordström stf chef Markku Pohjola Regionbanker Regionbanker Produktbolagen MeritaNordbankens produktbolag producerar och levererar produkter till kundenheterna eller direkt till kunder. Bolagen är inriktade på sina speciella produktområden: Huoneistokeskus Ab Bostadsförmedlingsföretag med fullservice Industrikredit AB Långfristig finansiering, små och medelstora företag Livförsäkringsaktiebolaget LIVIA Standardiserade liv- och pensionsförsäkringar Merita Capital Ab Venture capital finansieringsbolag Merita Finans Ab Finlands ledande finansbolag Merita Fondbolag Ab Finlands ledande fondbolag Merita Kundfinans Ab Konsumentfinansiering Merita Livförsäkring Ab Ett av Finlands ledande livförsäkringsbolag Nordbanken Inkasso AB Inkassoverksamhet Nordbanken Asset Management AB Förvaltning av Luxemburg-baserade fonder Nordbanken Finans AB Ett av Sveriges ledande finansbolag Stabs- och servicefunktioner Nordbanken Kapitalförvaltning AB Ett av Sveriges ledande fondbolag Nordbanken Hypotek AB Ett av Sveriges ledande hypoteksbolag Nordbanken Kommunlån AB Långfristig finansiering av kommuner Nordbanken Portfölj förvaltning AB Diskretionär förvaltning för företag och institutioner Perimistoimisto Contant Oy Inkassoverksamhet i Finland och Estland 16

16 Ystadskontoret Bankkontoret är en hörnsten i MeritaNordbankens distributionsstrategi. Kontoret i Ystad är det sydligaste i Sverige. Regionbankerna MeritaNordbanken har åtta geografiska regionbanker som ansvarar för samtliga kunder i området, samt en särskild enhet, Privatbanken som vänder sig till kunder med behov av att placera stora belopp. Inom varje regionbank har kontoren risk- och resultatansvar för sina respektive kunder. Bankkontoret har lönsamhetsansvar för samtliga kunder i sitt område och är alltid ansvariga för kreditbeslut. Detta bidrar till en god styrning av kunder till olika distributionskanaler, som telefonbank och Internet-kanaler eller till samarbetspartners såsom Posten i Sverige. Affärsbesluten är långt decentraliserade vilket medför betydande självständighet. Arbetssätt och processer är i hög utsträckning formaliserade och standardiserade för att säkerställa hög kvalitet och låg kostnad. 17

17 De nio regionbankerna Helsingfors/Nyland hade hösten 1997 en rörelsevolym 1) om 80 miljarder mark / 116 miljarder kronor, anställda samt 146 bankkontor och serviceställen. Mellersta och Västra Finland hade 64 miljarder mark / 93 miljarder kronor i rörelsevolym 1), anställda samt 179 bankkontor och serviceställen. Östra och Norra Finland samt Österbotten hade 72 miljarder mark / 105 miljarder kronor i rörelsevolym 1) och anställda samt 210 bankkontor och serviceställen. Sydsverige med en rörelsevolym 1) på 39 miljarder mark / 57 miljarder kronor och 625 anställda. Inom regionen finns 52 kontor. Västsverige hade en rörelsevolym 1) på 45 miljarder mark / 66 miljarder kronor, 908 anställda och 63 bankkontor. Stockholm hade en rörelsevolym 1) på 77 miljarder mark / 112 miljarder kronor, 894 anställda och 52 bankkontor. Mellansverige hade en rörelsevolym 1) på 51 miljarder mark / 75 miljarder kronor och 901 anställda på 67 kontor. Norrland hade en rörelsevolym 1) på 34 miljarder mark / 50 miljarder kronor och 580 anställda samt 35 bankkontor. Privatbanken inriktar sig mot förmögna kunder med individuella placeringsbehov och ett kapital överstigande 5 miljoner mark. Det finns ett kontor i Helsingfors och ett dotterbolag i Luxemburg för internationellt inriktade kunder. Förvaltat kapital överstiger 20 miljarder mark / 29 miljarder kronor. Privatbanken har ca 90 anställda. 1) Samlad ut- och inlåning Norrland Mellansverige Östra och Norra Finland samt Österbotten Mellersta och Västra Finland Stockholm Helsingfors/ Nyland Västsverige Sydsverige 18

18 Kapitalförvaltning MeritaNordbanken Kapitalförvaltning ska med Finland och Sverige som bas utveckla, producera och marknadsföra ett brett sortiment av placeringsprodukter till bankens kundkrets. MeritaNordbanken Kapitalförvaltning är en av Nordens största förvaltare med tillgångar under förvaltning som totalt uppgår till 95 miljarder mark / 137 miljarder kronor. Bolaget är tillräckligt stort för att kunna erbjuda ett brett sortiment av produkter vilket ger stora valmöjligheter för kunderna, bedriva förvaltningen rationellt genom att ta tillvara stordriftsfördelar, kunna göra betydande marknadsföringsinsatser, samt attrahera kompetenta individer till den egna organisationen. Kapitalförvaltningen är tydligt resultatorienterad. Det innebär att ett konkurrenskraftigt resultat ska uppnås samtidigt som verksamheten ska nå mål som avser marknadsandelar och kundnöjdhet. Bankens starka marknadsposition och väl utbyggda distributionsnät ger förutsättningar för fortsatt stark tillväxt av verksamheten. Stark marknadsutveckling Det privata nettosparandet har ökat starkt i hela västvärlden under 1990-talet. Insikten om individens ansvar för sin egen långsiktiga välfärd har ökat hos stora grupper. Denna trend ökar efterfrågan på kompetent kapitalförvaltning. Det har på senare år blivit allt svårare för företag och institutioner att förvalta medel så att uppställda avkastningskrav nås. Detta bidrar till att öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning och diskretionär förvaltning (portföljförvaltning). MeritaNordbanken erbjuder fonder och livförsäkringar samt individuell portföljförvaltning. Ut- MeritaNordbanken Kapitalförvaltning Chef Karl-Olof Hammarkvist Fonder Portföljförvaltning Försäkringar Private Banking 19

19 20 Under 1997 översteg sparandet i fonder privatpersoners bankinlåning i Sverige. Även i Finland ökar fondsparandet snabbt.

20 budet är anpassat för ett brett spektrum av behov som olika kunder kan ha. Införandet av euro kommer dels att öka konkurrensen, dels att skapa nya behov för placeringar respektive sparande på både kort och lång sikt. Fondmarknaden Den finska marknaden för fonder har på kort tid vuxit starkt även om den totala fondförmögenheten, nära 20 miljarder FIM, i ett nordiskt perspektiv är relativt liten. De första värdepappersfonderna startades 1987 men börskrisen på hösten skrämde många placerare vilket medförde att aktiefonder utvecklades långsamt. På senare år har framför allt räntefonder efterfrågats och fondförmögenheten i dessa har ökat starkt. Räknat på fondförmögenhet är ca 2/3 av fonderna räntefonder. I Sverige dominerar aktiefonderna med ca 3/4 av den totala fondförmögenheten. Fondsparandet översteg vid årsskiftet 1997/98 bankinlåningen när det gäller privatpersoners sparande. Aktier och aktiefonder har de senaste åren utvecklats bättre än andra placeringsformer av betydelse. De fyra stora bankerna har tillsammans 85 procent av fondmarknaden i Sverige. Organisation för tillväxt MeritaNordbanken organiserar sig nu för att växa snabbare än marknaden. Det betyder att i Finland ska den redan starka marknadspositionen, underbyggd av det rikstäckande distributionsnätet, stärkas ytterligare. På sikt ska marknadsandelen för fonder överstiga 30 procent. I Sverige ska marknadsandelen Fondförmögenheten i de nordiska länderna, 30 juni 1997, mdr SEK Danmark Finland Norge Sverige Källa: Verdipaperfondestetes Forening för fonder som idag är drygt 18 procent om några år överstiga 20 procent. När det gäller portföljförvaltning är målet att Merita-Nordbanken ska vara en av de tre ledande förvaltarna avseende kvalitet, avkastning och volym. Inom försäkringsområdet ska positionen som marknadsledare i Finland förstärkas samtidigt som fondförsäkringar lanseras i Sverige. Det primära målet för MeritaNordbanken Kapitalförvaltning är att säkerställa att samgåendet kan ske med stärkt förtroende för verksamheten såväl internt som externt. Organisationen ska utvecklas så att målen uppnås samtidigt som den dagliga verksamheten fortgår utan tempoförluster. Samgåendet ska genomföras på ett sätt som skapar engagemang och förtroende bland de anställda. I Nordbanken ligger tyngdpunkten på bredd- Fakta om MeritaNordbanken Kapitalförvaltning Finland Sverige Mdr Mk Mdr Kr Mdr Mk Mdr Kr Förvaltat kapital, 31 dec Fördelat på Fondsparande Portföljförvaltning Finska aktiefonder 0,4 0,6 - - Svenska aktiefonder ,6 34,2 Utländska aktiefonder 2,1 3,1 11,4 16,5 Räntefonder 2,8 4,1 9,0 13,1 Blandfonder 1,2 1,8 11,2 16,2 Antal fonder Antal kunder ca 1 miljon Antal anställda

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Peab bildar Brinova Fastigheter

Peab bildar Brinova Fastigheter 1 1 (5) Pressmeddelande från Peab AB 2003-02-13 Nr 3 Peab bildar Brinova Fastigheter Som tidigare meddelats har Peabs styrelse beslutat föreslå en utdelning av koncernens förvaltningsfastigheter till Peabs

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN

JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN BORÅS WÄFVERI AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN 1. KONCERNEN I SAMMANDRAG OMSÄTTNING OCH RESULTAT januari

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer