DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN"

Transkript

1 C:\windows\TEMP\Rapport Östersund slutgiltig doc DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

2 Förord Föreliggande rapport behandlar detaljhandeln i Östersundsregionen. Studien är framtagen av AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län. Vissa justeringar är gjorda jämfört med tidigare version. Omsättningsökningen fram till år 2005 för Östersunds kommun är i sammanfattningen rättad till 765 miljoner kronor. Tabell 5 och 8 är uppdaterade. I avsnitt 6.1 ska det stå att sällanköpsvaruhandeln väntas växa med 650 miljoner kronor och inte 450 miljoner kronor som det felaktigt stått tidigare. Slutligen har utbyggnaden av ICA Odenhallen tagits med i analysen från kapitel fem och framåt. Stockholm i januari 2001 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Thomas Hellström Utredningschef 2

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING UTVECKLINGSANALYS Dagligvaruhandeln koncentreras KONSUMENTERNA STYR HANDELNS STRUKTUR ÖPPETTIDER NÅGRA FUNDERINGAR KRING ELEKTRONISK HANDEL MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Befolkning Näringsliv Pendling DETALJHANDELN I ÖSTERSUND Omsättning fördelad på bransch DET REGIONALA UPPTAGNINGSOMRÅDET DETALJHANDELNS UTVECKLING UNDER 1990-TALET I ÖSTERSUND Pågående etableringar ETABLERINGSANALYS Etablering i Ås, Krokums kommun, dagligvaror Etablering i Lillänge och centrum i Östersund i Östersunds kommun, dagligvaror Räcker ytorna till? Scenario med lägre tillväxt i dagligvaruhandeln SÄLLANKÖPSVARUHANDELN Scenario med lägre tillväxt i sällanköpsvaruhandeln BILAGA 1: NEDLAGDA BUTIKER I JÄMTLANDS LÄN UNDER 1990-TALET BILAGA 2: DEFINITIONER

4 Sammanfattning I Östersunds kommun bor 45 procent av Jämtlands läns invånare, eller personer. Mellan år 1995 och år 1999 minskade befolkningen med 2 procent. Befolkningsstrukturen har stor betydelse när detaljhandeln planerar för framtida etableringar. Östersunds kommun har en något större andel personer i åldern år jämfört med riket. I övriga åldersklasser är skillnaderna mellan riket och kommunen små. I kommunen arbetar cirka personer. Vård och omsorg och handel och kommunikation är de näringsgrenar som sysselsätter flest personer. Östersunds kommun hade en nettoinpendling över kommungräns som uppgick till personer år Detaljhandeln i Östersunds kommun omsatte cirka miljoner kronor år Från år 1990 har kommunen har haft en stadigt ökande omsättning. Sällanköpsvaruhandeln är något större än dagligvaruhandeln och omsatte cirka miljoner kronor. Dagligvaruhandeln omsatte således cirka 1100 miljoner kronor. HUI:s prognos över detaljhandelns utveckling fram till år 2005, med hänsyn tagen till befolkningsförändringar, visar att omsättningen kommer att öka med totalt 765 miljoner kronor. Av betydelse för en analys av detaljhandeln är det regionala upptagningsområdet. Östersunds regionala upptagningsområde består av kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre. Den totala detaljhandelns omsättning i det regionala upptagningsområdet uppgick till knappt 2000 miljoner kronor år Av dessa knappt två miljarder står dagligvaruhandeln för hela 74 procent. En prognos för detaljhandelns omsättning fram till år 2005, då hänsyn tagits till befolkningsförändringar, visar att omsättningen i regionen kommer att öka till cirka miljoner kronor. I Östersunds kommun etablerades år 1994/95 ICA Matpiraten. I samma område pågår för närvarande en etablering av Willys. Willys beräknas omsätta ungefär lika mycket som ICA Matpiraten, cirka miljoner kronor. För närvarande finns intresse att etablera två stormarknader, ICA Maxi och Robin Hood. Två olika etableringsalternativ finns för närvarande, Ås i Krokums kommun och Lillänge i Östersunds kommun. HUI bedömer att Willys, ICA Maxi och Robin Hood, tillsammans kommer att omsätta cirka 400 miljoner 4

5 kronor på tre till fem års sikt. Totalt sett väntas dagligvaruhandeln i länet öka med 260 miljoner kronor fram till år HUI bedömer att Norgehandeln till följd av nyetableringarna kommer att öka med 20 miljoner. Detta gör att de nya etableringarna kommer att ta omsättning även från redan befintlig handel. Oavsett etableringsalternativ kommer de butiker som ligger närmast de planerade nyetableringarna att drabbas hårdast av konkurrensen. Den ökande konkurrensen som nyetableringarna innebär medför att flera stora butiker kommer att tappa i omsättning. Ingen av dessa risker dock nedläggning. Däremot kan den ökande konkurrensen på sikt bli för stor för ett antal mindre butiker och en handfull butiker i glesbygden. En etablering i Lillänge kommer att få en något kraftigare effekt i Östsunds tätort. Sällanköpsvaruhandeln påverkas i mycket mindre utsträckning än dagligvaruhandeln. 5

6 Utvecklingsanalys 1. Utvecklingsanalys Detaljhandeln har sedan urminnes tider fyllt en viktig samhällsfunktion. Att flertalet städer har sin historia i handelsplatser glöms lätt bort. Handeln fungerar också som katalysator för merparten av det som tillverkas vad avser konsumentvaror, ett faktum som ofta fått en underordnad betydelse i samhällsdebatten. Idag talar man om globalisering och den nya ekonomin där handeln har en allt större betydelse. Denna bransch är förutsättningen för att förmedla varor och att varor verkligen är tillgängliga för konsumenten. Under 1960-talet kom handelns betydelse att uppmärksammas allt mer. Skälet var urbaniseringen och risken för att landsbygdsbutikerna skulle vara tvungna att lägga ner. Det var i mitten av 1960-talet som varuhusen kom och varje större stad fick sitt Domus, Tempo och Epa. Under 1970-talet grundlades marknaden för externa köpcentrum genom bland annat ändring i lagstiftning om affärstider och stadsförnyelseprogram. Svårigheten att bedriva en rationell handel i våra städer blev allt mer påtaglig och för vissa branscher fungerade inte logistiken, varken för butikerna eller för deras kunder. Andelen bilar per hushåll och andelen förvärvstagare i arbetslivet ökade snabbt under denna tidsperiod och resulterade i helt nya konsumtionsmönster. Helgerna blev den bästa tidpunkten för inköp. Samtidigt som den traditionella stadshandeln hade ett öppethållande som varit detsamma sedan lång tid tillbaka, erbjöd de externa köpcentrumen en helt ny konsumentanpassad service. Externa köpcentra sågs som den nya tidens storföretag. Sverige gick från att ha något enstaka köpcentra till drygt 250 stycken på en 15-års period. Under 1990-talet har detaljhandeln genomgått en omfattande strukturomvandling. Det är framför allt fyra trender som är tydliga. En allt större andel av handeln sker i större städer, ofta med en befolkning över invånare. En allt större del av konsumtionen sker i stora externa och halvexterna köpcentrum samt i stadskärnorna. 6

7 Utvecklingsanalys En allt större del av konsumtionen sker i stora butiksenheter, vilka ofta tillhör större företagsgrupper Stora mångfiliaföretag och de största frivilliga kedjorna har tagit marknadsandelar. Studeras försäljningsökningen i Sveriges kommuner under 1990-talet framgår att ökningen varit störst i de regioner som har haft en befolkningsökning. Detta gäller till exempel storstadsregionerna och södra Sverige. De regioner som har haft en nettoutflyttning har tappat i total försäljning. Det är dock inte enbart befolkningsförändringar som förklarar skillnaderna mellan kommunerna. Externa köpcentrum, större arbetsplatser, turistattraktioner och attraktiva stadscentrum kan locka kunder från omkringliggande regioner. Till exempel torde turism vara en viktig faktor i Jämtland, på Gotland och på västkusten. Den andra tydliga trenden, som vi också såg början av på och 1980-talet, är framväxten av externa köpcentrum och attraktiva stadscentrum. De bästa stadskärnorna erbjuder en mångfald och utbud som få köpcentrum kan konkurrera med. Kunden har idag i högre utsträckning än tidigare tillgång till bil vilket gör att de lättare kan ta sig till de stora köpcentrumen. De stora köpcentrumen erbjuder också mycket goda parkeringsmöjligheter. Dubbelarbetande familjer med eller utan barn rationaliserar sina inköp och storhandlar någon/några gånger i månaden. De stora kedjorna erbjuder ett brett sortiment till relativt bra priser. Ur företagens synvinkel kan också externa lägen vara attraktivt då marken ofta är billigare och hyrorna lägre jämfört med till exempel citylägen. Den tredje trenden är att en allt större del av omsättningen sker i stora butiksenheter som ofta tillhör större företagsgrupper, en utveckling som är väl förknippad med de externa köpcentrumens och stadscentrumens utveckling. Stora butiker som Stadium, Bauhaus, On- Off, Siba med fler har blivit allt vanligare. En annan indikator som visar på större enheter inom dagligvaruhandeln är att den genomsnittliga säljytan på nyetableringar har ökat över tiden. Under 1990-talet har storleken på nyetableringar varierat mellan 1000 och kvadratmeter, vilket kan jämföras med och 1980-talet då säljytan var ungefär 500 kvadratmeter 1. 1 Supermarket

8 Utvecklingsanalys En fjärde trend är att de stora mångfilialföretagen och de största frivilliga kedjorna tagit marknadsandelar under 1990-talet. H&M, Lindex Dressman, KappAhl, Stadium med fler finns representerade i de flesta centrum. En anledning till att de stora mångfilialföretagen och de största frivilliga kedjorna tagit marknadsandelar beror delvis på stordriftsfördelar. Stora företag och kedjor har möjlighet att få fram bättre inköpspriser, stora flöden av varor möjliggör även kostnadseffektivare lagerhållning och distribution. Till denna utveckling hör också ökad internationalisering. Stora utländska detaljhandelsföretag etablerar sig i Sverige genom nyetablering eller samgående med svenska detaljhandelsföretag. Även de framgångsrika kedjeföretagen har många gånger utländska ägare. Några exempel är Dressman och Elgiganten som är norska, Jysk bäddlagar kommer från Danmark. En ökad internationalisering sker även i andra länder. Stadshandeln har, efter ett antal år av nedgång åter börjat hämta sig och funnit sin struktur där begrepp som mångfald, småskalighet, upplevelser och mötesplats blivit synonymer för framgång. Stadshandeln fungerar samtidigt som företagens skyltfönster. Det är där förväntningar och efterfrågan väcks, för att sedan översättas till volymhandel i externa centrum. Livsmedelshandeln i city utvecklas mer och mer mot restaurtangnäringen och i många butiker kan kunden idag köpa ett stort antal färdiglagade rätter eller välja att äta i butiken. En del av sällanköpsvaruhandeln, den så kallade urvalshandeln, till exempel kläder och skor, trivs ofta i centrum tillsammans med restauranger, nöjen och kultur Dagligvaruhandeln koncentreras Kraven på dagligvaruhandelns utbud och prisnivå ökar. Detta gör att den nedre gränsen för när butikerna går att driva med lönsamhet höjs. Gränsen för en någorlunda fullsorterad dagligvarubutik var bara för ett par år sedan cirka 15 miljoner kronor per år, men är idag miljoner kronor per år. Ökade krav på lönsamhet gör att små fullsorterade dagligvarubutiker får det allt svårare att klara sig. Bostadsområdescentra med små/halvstora dagligvarubutiker känner av den allt hårdare konkurrensen. Kraven på biltillgänglighet ökar. Den den konkurrerande externhandeln erbjuder mycket god biltillgänglighet. Centrum som inte rustar upp sin biltillgänglighet tappar, enligt vår bedömning, stadigt attraktivitet motsvarande några procentenheter i volym 8

9 Utvecklingsanalys varje år. Detta tillsammans med allt högre lönsamhetskrav gör att små till halvstora butiker i små centra får det allt svårare att klara sig. Många gånger måste butiksbeståndet och centrum rustas upp till kostnader som motiverar/kräver ännu högre försäljningsvolym för att finna lönsamhet. Detta ger en kniptångseffekt, som inte bara drabbar de minsta butikerna utan mycket snabbt även de något större. Närbutiker kommer även i framtiden att behövas, men främst för små hushåll och för kompletteringshandel. Viss dagligvaruservice ger trafikorienterade butiker, ibland kombinerade med servering. Idag finns det bensinstationer som inte säljer drivmedel utan är jourbutiker för trafikanter. 9

10 Utvecklingsanalys 1.1 Konsumenterna styr handelns struktur Utvecklingen inom handeln är framför allt ett resultat av kundernas efterfrågan. Konsumenternas preferenser styr i hög grad utvecklingen och kan enklast beskrivas enligt följande: Handla billigt ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby. Externa singeletableringar till exempel ICA MAXI, IKEA och Obs står för denna handel. Handla rationellt inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum. Handla upplevelser stadskärnans utbud är i detta fall unikt med sin blandning av kultur och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö. Handla på väg till/från arbetet eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning till allmänna färdmedel på bensinstationer med mera. Relativt små volymer totalt sett. 10

11 Utvecklingsanalys 1.2 Öppettider Idag finns det i Sverige ingen lag som reglerar öppettiderna. Länge var det i Sverige ovanligt med långa öppettider och sällsynt med söndagsöppet. År 1972 infördes de fria affärstiderna men det dröjde ännu några år innan längre öppettider på vardagar och söndagsöppet faktiskt infördes. Som vi nämnt tidigare är det kundernas efterfråga som styr handeln. Fler människor har tillgång till bil och kvinnorna förvärvsarbetar i allt högre utsträckning. Detta har gjort att kunderna idag har ett ökat behov av att handla på kvällar och helger. Flertalet butiker i större orter har i dag också söndagsöppet och långa öppettider på vardagar blir allt vanligare, speciellt i större butiksenheter. Denna utveckling börjar nu också sprida sig till mindre städer. Många gånger är det urvalshandeln, det vill säga de branscher där kunden vill ha mycket att välja mellan, som idag har mindre generösa öppettider. Många konsumenter uppfattar idag samordnade öppettider i centra som mycket viktigt. Många butiker menar dock att få av deras kunder handlar på till exempel kvällstid eller söndagar och att det kostar orimligt mycket att ha öppet dessa tider. Centra med helt samordnade öppettider blir allt vanligare, samtidigt som det kommer att finnas många centra och stadskärnor med ett stort inslag av enskild fackhandel med en begränsad samordning av öppettiderna. Primärt är dock att butikerna skall ha öppet när kunderna har möjlighet att handla. 11

12 Utvecklingsanalys 1.3 Några funderingar kring elektronisk handel 2 På bara några få år har Internet utvecklats från att ha varit ett nätver k enbart för några få insatta experter till att vara en global marknadsplats för över hundra miljoner människor. Traditionellt har marknadsplatser i betydelsen mötesplatser för köpare och säljare av varor och tjänster varit begränsade av tid och rum. Köparen och säljaren har mötts på ett visst givet ställe vid en viss given tidpunkt för att genomföra transaktionen. Allt bättre kommunikationer har successivt minskat geografins betydelse för handeln. Kommunikation via telefon, post och fax har förenklat beställningar från geografiskt avlägsna platser och utvecklingen av sjöfart, järnvägar, flyg och last- och personbilar har gjort det möjligt att frakta stora mängder varor långa sträckor. Internet är ett led i denna utveckling och för vissa varor och tjänster avlägsnas helt de geografiska och tidsmässiga hindren för handel. Detta gäller de produkter och tjänster som kan levereras direkt från säljaren till kunden via Internet, s.k. digitala leveranser. För denna typ av produkter sker transaktionens alla delar möte mellan kund och säljare, beställning, betalning och leverans över nätet. För varor som kräver fysisk leverans avlägsnas inte det geografiska lägets betydelse helt då betydande kostnader kvarstår för logistik och transport, men även för dessa varor innebär emellertid Internet stora förändringar bland annat därför att kundens sökkostnader kraftigt reduceras. Konsumenternas ökade möjligheter att söka information och göra prisjämförelser förbättrar konkurrensen och gör handeln mer effektiv. I dagsläget står den elektroniska handeln för en relativt liten men växande andel av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige, totalt cirka 1,9 procent vilket motsvarar ca 6,2 miljarder kronor. 3 Detaljhandel till konsument är emellertid endast en begränsad del av den elektroniska handeln. Enligt en rapport från OECD (1998) var omsättningen för den elektroniska handeln mellan företag (business-to-business) drygt tio gånger så stor som omsättningen mellan företag och slutkonsument (business-to-consumer). Dessutom ligger en stor del av de produkter och tjänster som lämpar sig för handel på Internet utanför det som räknas till den egentliga detaljhandeln, såsom exempelvis biljetter, resor, banktjänster, 2 Stora delar av avsnittet bygger på Joakim Pettersson (2000) 3 Enligt Svensk Handels Internetindikator 2:a kvartalet

13 Utvecklingsanalys aktiehandel och bilhandel. Fram till nu har det främst varit dataprodukter, böcker, CD-skivor, biljetter och resor som sålt bra på nätet. Även om det är svårt att exakt kvantifiera den totala handeln över Internet är de flesta bedömare eniga om att andelen kunder som handlar via Internet kommer att öka och förväntningarna har varit, och är alltjämt, stora. Det finns emellertid ett antal hämmande faktorer som medfört att internethandeln inte utvecklats fullt så snabbt och problemfritt som många analytiker och entreprenörer i ett tidigt skede hoppats och trott. Enligt en undersökning gjord av Svensk Handel och dess norska motsvarighet som bygger på drygt 4000 intervjuer i Norge och Sverige hade 64 procent av de tillfrågade tillgång till Internet. Andelen av dessa som någon gång handlat över Internet var bara 24 procent. Det finns flera orsaker till konsumenternas skepsis till att använda Internet som inköpskanal. Ernst & Young genomförde hösten 1999 en internationell studie där de konsumenter som uppgav att de inte gjorde inköp på Internet tillfrågades om orsaker till detta. 4 Den vanligast förekommande anledningen till att inte göra inköp över nätet i de undersökta länderna är en ovilja att lämna ut kreditkortsuppgifter på Internet. Detta bekräftas också av studie gjord på Handelshögskolan i Stockholm där drygt 1100 svenska nätanvändare tillfrågades om hur, och till vad, de använde Internet. 5 Studien visade att Internet främst används till att skicka , söka information och läsa nyheter. Att handla på nätet hamnar långt ner på listan och när respondenternafick svara på frågan varför de inte handlat på Internet svarade 31 procent att betalningarna kändes osäkra och 17 procent angav att de inte ville lämna ut uppgifter om sig själva. Det bör dock påpekas att denna undersökning är ett par år gammal och resultaten hade eventuellt sett något annorlunda ut om studien genomförts idag. Även de konsumenter som i Ernst & Young s studie anger att de gör en del av sina inköp över Internet pekar på ett antal problem med internethandel. I tabell 1 nedan redovisas de problem som nämndes mest frekvent. 4 Ernst & Young (2000) Global Online Retailing An Ernst & Young Special Report 5 Enkätundersökning bland internetabonnenter. (accessed: ) 13

14 Utvecklingsanalys Tabell 1: Internetanvändares upplevda problem med Internethandel. USA Kanada Australien Storbrit. Italien Frankrike För höga leveranskostnader 53% 46% 13% 45% 39% 54% Vill prova passform 38% 34% 16% 45% 43% 16% För höga priser 37% 29% 17% 27% 27% 22% Passar ej stora varor 37% 35% 4% 11% 21% 22% Passar ej lyxprodukter 27% 23% 6% 19% 35% 32% Vill se och känna på varan 23% 23% 25% 30% 16% 14% Passar ej ömtåliga varor 21% 23% 4% 18% 15% 22% Oro att kreditkortsuppgifter missbrukas eller stjäls 19% 19% 50% 24% 40% 22% Förklaring: Procensiffrorna anger hur många av respondenterna som uppgivit respektive problem. Respondenterna kunde ange fler svarsalternativ varför summan är större än 100. Källa: Ernst & Young (2000) Global Online Retailing An Ernst & Young Special Report Det framgår tydligt av tabell 3 ovan att priset inklusive leveranskostnad, produkternas karaktär samt att betalningarna känns trygga är avgörande faktorer för framgångsrik internethandel. HUI genomför regelbundet studier där priser på ett antal varugrupper jämförs mellan Internet och traditionella butiker. 6 Av dessa studier framgår att priserna i genomsnitt är ca tio procent lägre på Internet jämfört med de traditionella butikerna när leveranskostnaderna exkluderas. När kostnader för leverans inkluderas är emellertid Internet i genomsnitt sju procent dyrare än butikerna. Det finns således empiriskt stöd för att leveranskostnaden är en betydande del av den totala kostnaden för konsumenten vid beställningar av varor som kräver fysisk leverans. Det är HUI:s bedömning att e-handeln på års sikt tar över huvuddelen av postorderhandeln vad gäller sällanköpsvaror. För vissa varugrupper är postorderhandeln cirka 6-7 procent av detaljhandeln, till exempel inom beklädnad och vissa hobbyartiklar. För dessa varugrupper kan denna andel stiga till över 10 procent liksom för varugrupper där e-handeln i dag är betydande, till exempel böcker och skivor. Vad beträffar dagligvaruhandel på Internet bedömer HUI att tillväxten blir kraftigast i storstadsområdena. En viktig drivkraft för utvecklingen av e-handel med dagligvaror är den tidsbesparing som möjliggörs för konsumenten. Det finns potential för internethandel även i övriga städer och på landsbygden, kanske som ersättning för nedlagda glesbygdsbutiker. Höga kostnader för distribution är 6 Se Pettersson, Joakim (Dec. 1999) Vad kostar en limpa på nätet? hösten 1999 och Fölster och Pettersson (April 1999) Vad kostar en limpa på nätet? så kan internethandeln pressa priser. 14

15 Utvecklingsanalys emellertid ett problem. I storstadsområdena kan företagen dra nytta av skalfördelar vid leverans vilket är svårare i mer glesbefolkade områden. 15

16 Nulägesbeskrivning 2. Marknadsförutsättningar Östersund är den största kommunen i Jämtlands län sett till invånarantalet. Befolkningen i kommunen uppgår till drygt personer vilket motsvarar cirka 45 procent av länets totala befolkning. Kommunen är också handelscentrum i länet. I detta kapitel görs en beskrivning av variabler som är viktiga för handeln, bland annat beskrivs befolkningsutveckling, näringsliv och arbetsmarknad. Den redogörelse som följer beskriver Östersunds kommun och Östersunds regionala upptagningsområde. Det regionala upptagningsområdet utgör en viktig parameter vid analys av detaljhandeln och består oftast av omkringliggande kommuner. Östersunds kommuns regionala upptagningsområde består av kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre. Se även figur 1. Figur 1: Jämtlands län 16

17 Nulägesbeskrivning Befolkning Jämtlands läns befolkning uppgår till 1,5 procent av rikets, eller personer. Under hela och 1960-talet minskade länets befolkning. I början av 1970-talet vände den negativa trenden och invånarantalet ökade. Befolkningstillväxten pågick fram till mitten av 80-talet då befolkningen återigen minskade något. Under 1990-talets första hälft ökade befolkningen för att därefter minska. Östersund är den kommun i länet som har flest invånare och som har haft en något bättre befolkningsutveckling jämfört med genomsnittet för länet. Från slutet av 1970-talet ökade befolkningen något fram till mitten på 1990-talet. Mellan åren 1995 och 1999 minskade befolkningen i kommunen med knappt 2 procent. Tabell 1 visar befolkningen åren 1998 och 1999 i det regionala upptagningsområdet. Som framgår av tabellen är det endast tre kommuner som har haft i stort sett oförändrad befolkningsutveckling mellan åren 1999 och 1998, Berg, Krokom och Östersund. Tabell 1: Befolkning år 1998 och 1999 samt förändring i procent Förändring Berg % Bräcke % Härjedalen % Krokom % Ragunda % Strömsund % Åre % Östersund % Totalt % Källa: SCB Befolkningsstrukturen i en kommun har stor betydelse när detaljhandeln planerar för eventuella framtida etableringar. De olika branscherna inom detaljhandeln styrs av olika målgruppers efterfrågan. Figur 2, nedan, redogör för Östersunds kommuns befolkningsstruktur år

18 Nulägesbeskrivning Figur 2: Befolkningsstruktur, procent, år Östersund Riket Källa: SCB Som framgår av figuren finns det i Östersunds kommun en större andel personer i åldern år jämfört med riket. I övriga åldersklasser skiljer sig kommunen inte nämnvärt från riket Näringsliv Totalt arbetade cirka personer i Östersunds kommun. Ofta använder man begreppet förvärvsarbetande dagbefolkning för att beteckna sysselsättningen i ett område, det vill säga de som arbetar i kommunen och som bor i eller utanför kommunen. Figur 3, nedan, visar den förvärvsarbetande dagbefolkningen år I Östersunds kommun sysselsätts flest människor inom näringsgrenarna vård och omsorg, tillverkning mm och finansiella tjänster. Jämfört med riket sysselsätts en större andel av den förvärvsarbetande befolkningen inom näringsgrenarna offentlig förvaltning och vård och omsorg. 18

19 Nulägesbeskrivning Figur 3: Sysselsatta i Östersunds kommun, 1998, procent Finansiell verksamhet och företagstjänster 10% Jordbruk, skogsbruk och fiske 2% Handel och kommunikation 18% Tillverkning mm 13% Byggverksamhet 5% Personliga och kulturella tjänster 7% Utbildning och forskning 9% Näringsgren okänd 2% Vå rd och omsorg 23% Offentlig förvaltning 11% Källa: SCB Anm: I Tillverkning mm ingår även branscherna utvinning av mineral energi, vatten och avfall. Tabell 2, nedan, redovisar den förvärvsarbetande dagbefolkningen år 1998 för Östersunds regionala upptagningsområde. Skillnaderna mellan kommunerna är relativt små. I Ragunda sysselsätts dock en betydligt större andel av den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom tillverkning mm. Siffrorna visar också att handel och kommunikation är en viktig näringsgren i länet. I Jämtlands län sysselsätts 16 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom denna näringsgren. 19

20 Nulägesbeskrivning Tabell 2: Sysselsatta i Östersunds regionala upptagningsområde, länet och riket, 1998, procent Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Jämtlands Riket län Tillverkning mm Byggverksamhet Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning Vård och omsorg Utbildning och forskning Handel och kommunikation Jordbruk, skogsbruk och fiske Finansiell verks. och företagstj Näringsgren okänd Totalt Källa: SCB Anm: I Tillverkning mm ingår även branscherna utvinning av mineral energi, vatten och avfall Pendling Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Östersunds kommun är högre än den förvärvsarbetande nattbefolkningen, vilket innebär att kommunen har ett positivt pendlingsnetto. Av tabell 3 går att utläsa att Östersunds kommun hade en nettoinpendling, på personer, år Hur människor pendlar mellan olika regioner påverkar handelsströmmarna, se vidare avsnitt 3. Tabell 3: Arbetspendling 1998, över kommungräns Nettoinpendling Berg -280 Bräcke -406 Härjedalen 107 Krokom Ragunda -157 Strömsund -300 Åre -272 Östersund Källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län 20

21 Nulägesbeskrivning 3. Detaljhandeln i Östersund I detta avsnitt görs en beskrivning av detaljhandeln i Östersunds kommun. All omsättning anges inklusive moms och anges i 1998 års priser om ej annat anges. Detaljhandeln i Östersunds kommun omsatte år 1998 cirka miljoner kronor. Jämfört med år 1997 är detta en ökning med 3 procent. Mellan år 1990 och 1998 ökade omsättningen i kommunen med 9 procent, i löpande priser. Figur 4 visar detaljhandelns omsättningsförändring i riket, Jämtlands län och Östersunds kommun mellan år 1990 och år Som framgår av figur 4 har iket r haft en något bättre utveckling jämfört med Östersunds kommun och Jämtlands län. Östersunds kommun har dock haft en bättre utveckling än genomsnittet för länet. Figur 4: Omsättnings förändring för total detaljhandel, , index 1990=100, löpande priser Källa: SCB, HUI Östersund Jämtlands län Riket 21

22 Nulägesbeskrivning Omsättning fördelad på bransch Omsättningen inom dagligvaroruhandeln har mellan åren 1990 och 1998 ökat med 13 procent. Detta kan jämföras med riket där omsättningen ökat med 14 procent under samma år. Av den totala omsättningen i kommunen utgjorde dagligvaruhandeln 43 procent år Omsättningen inom sällanköpsvaruhandeln har ökat med 6 procent mellan 1990 och Motsvarande siffra för riket är 12 procent. Tabellen, nedan, redogör för omsättningen i Östersunds kommun år 1998 fördelad på branscher. Tabell 4: Omsättning i Östersunds kommun år 1998, miljoner kronor Omsättning, mkr Försäljningsindex Dagligvaruhandel Total sällanköp Beklädnad 367 Hemutrustning 127 Järn- bygg- och färghandel 245 Fritidshandel 552 Övrigt 207 Total egentlig detaljhandel Källa: SCB, HUI Se bilaga 2 för definitioner Av tabellen framgår att sällanköpsvaruhandeln är något större än dagligvaruhandeln i Östersunds kommun. I tabell 4 redovisas även försäljningsindex. Försäljningsindex motsvarar faktisk omsättning i förhållande till försäljningsunderlaget gånger 100. Indexet visar att Östersund har inflöde av handel vad gäller sällanköpsvaror och i viss mån av dagligvaror. Prognosen för detaljhandelns omsättningsutveckling fram till och med år 2005 presenteras i tabell 5 nedan. Prognosen gäller utan eventuella större nyetableringar. Befolkningen antas vara oförändrad under perioden. Tabell 5: Prognos över detaljhandelns omsättning i Östersunds kommun år 2005,miljoner kronor, 1998 års priser Omsättning, mkr Förändring mkr, Dagligvaror Sällanköpsvaruhandel Total detaljhandel Källa: HUI 22

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström www.hui.se Förord Föreliggande rapport innehåller en analys av direkthandeln. I rapporten analyseras direkthandelns

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten A2006:002 Detaljhandeln och produktivitetstillväxten Produktivitetsutvecklingen inom svensk detaljhandel 1993 2004 Barbro Widerstedt, Fredrik Bergström, Jonas Arnberg, Malin Blank, Michael Cronholm Detaljhandeln

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 119. E-handelns Inverkan på Köpcentrum

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 119. E-handelns Inverkan på Köpcentrum Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 119 E-handelns Inverkan på Köpcentrum Författare: Tobias

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län

Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län PM 2015-05-27 Region JH Dnr RUN 932/2015 Lst Dnr 340-3731-15 Jan Molde Hans Halvarsson Behovskartläggning för bredband i Jämtlands län 1. Bakgrund Tillväxtverket har uppdragit åt regionalt utvecklingsansvarigt

Läs mer

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän.

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. En ekonomisk analys av potentiella och förväntade effekter av en förbättrad E6 med avseende på tillgänglighet till befolkning, arbetsplatser, arbetskraft

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer