06/07 Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06/07 Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 06/07

2 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare. Den grundläggande affärsidén är att leverera generella produkter som kräver ett minimum av kundspecifik anpassning och där konfigureringen kan sättas upp på kort tid detta i motsats till många andra leverantörer vilka erbjuder en kundunik IT-lösning som måste byggas upp från grunden för varje försäkringsbolag. Itellos produktfamilj marknadsförs under namnet Inca och hanterar administrationen för: Pensioner oavsett tryggandeform Försäkringar Traditionell livförsäkring Fondförsäkring Depåkopplad försäkring Fondsparande Utvecklingsarbetet av Itellos produkter inleddes redan för cirka tio år sedan. I sin nuvarande form, som självständigt bolag, startade Itello Itello ägs idag helt av personer som är aktiva inom företaget. Itellos produkter är avsedda både för stora, etablerade försäkringsbolag och nystartade bolag med fokus på internettjänster. Bredden avspeglas i vår kundlista där bland andra Swedbank Försäkring, Swedbank Robur Fonder, Nordnet Pensionsförsäkring, Nordea Liv & Pension och Moderna Försäkringar ingår. Vår hemmamarknad är Sverige och övriga Norden. Det kommande verksamhetsåret Itello kommer att utvecklas i samma takt under nästkommande år när det gäller omsättning och resultat. Funktionaliteten i Inca kommer att både breddas och fördjupas. Kapaciteten inom Itello kommer att fortsätta utökas i takt med att nya kunder tillkommer.

3 Itello årsredovisning 06/07 3 Året i korthet Försäljningen ökade med 43 % till SEK Under året har fyra releaser av Inca introducerats. Funktionaliteten i Inca har bland annat utökats med flexibel avgifts- och provisionshantering inom tjänstepensionsområdet samt stöd för den premiebestämda ITP-planen. Nordea Liv & Pension valde efter en noggrann utvärdering av tänkbara leverantörer Inca Inbetalning & Fakturering. Ett fördjupat samarbete med IBM har inletts som innebär utökade möjligheter för våra kunder. Samarbetet innebär även att många intressanta möjligheter öppnar sig för Itello i framtiden tillsammans med IBM. Itello har förberett en geografisk expansion i Norden tillsammans med den ledande internetbanken Nordnet. Den nordiska lösningen lanseras under hösten Den snabba tillväxten har inneburit att antalet anställda i Itello kunnat öka från 35 till 55 personer. De nya medarbetarna är främst verksamma inom utveckling och testning. INNEHÅLL Itello i korthet 2 Året i korthet 3 VD-ord 4 Trender i branschen 5 Itellos utveckling 6-8 Kundintervjuer 9-11 Ägarförhållanden och medarbetare 12 Itellos styrelse och styrelsearbete 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning Tilläggsupplysningar 18 Noter Revisionsberättelse 22

4 4 Itello årsredovisning 06/07 Hans von Knorring, Itellos VD: Kunskap och förståelse om försäkringsbranschen ger oss möjligheter att växa Itello fortsätter strategin att investera stora resurser i utvecklingen av Inca. Investeringarna är nyckeln till vår framgång och expansion under kommande år. Försäkringsbranschen har länge varit i behov av ett kostnadseffektivt alternativ till egenutvecklingen av ITsystem, vilket betyder att vår strategi stämmer mycket väl överens med marknadens behov. Itello är långsiktigt fokuserat på att ge våra kunder marknadens bästa lösningar inom pension, fond och försäkring. Nya kunder har tillkommit under året och vi har utökat affärerna med våra befintliga kunder. Itello utvecklar affärssystem som är anpassade till både dagens behov i försäkringsbranschen och till framtidens krav. Våra kunder förutsätter att våra system kan hantera morgondagens behov och utmaningar inom försäkringsbranschen. För att garantera kunderna ett effektivt framtida ITstöd samverkar Itello med specialister på många olika nivåer, från systemanalytiker till produktspecialister, aktuarier och managementkonsulter. Försäkringsbranschen har förändrats av den allmänna konjunkturen, nya avtalsprodukter och andra innovationer som depåbaserad försäkring. Samtidigt ökar konkurrensen på pensions- och försäkringsmarknaden när slutkunderna blir allt kunnigare och ges allt större möjligheter att jämföra olika bolag. De nya bolagen erbjuder en helt annan intäktsmodell på försäkringsmarknaden ingen avgift för försäkringen utan på transaktioner i samband med omplacering av kapital, vilket gör att intresset för nya produkter till denna kundgrupp ökar. Vi ser också en ökad vilja hos försäkringsbolagens och bankernas IT-avdelningar att få skapa enhetliga IT-lösningar över gränserna. Både mellan produktområden och för lösningar som är gemensamma för Norden och Baltikum. Sammantaget skapar ökande konkurrens, snabbare produktutveckling och internationella strategier ett behov av effektivare IT-lösningar. För Itellos del har detta lett till ett ständigt ökande intresse för våra lösningar. Vi har redan väl etablerade relationer med både utmanare, som Nordnet och Moderna Försäkringar, och etablerade bolag som Swedbank Försäkring och Nordea Liv & Pension. För oss på Itello är det oerhört viktigt att vara med på alla fronter i försäkringsbolagens framtida utveckling. Att ha förtroende hos såväl stora som små aktörer är en förutsättning för vår tillväxt och framgång. Ytterligare en styrkefaktor för oss är att våra kundrelationer alltid är långsiktiga. Inca är en lösning som kunderna väljer för att skapa trygghet och kontinuitet i sin IT-hantering. För Itellos del innebär det också trygghet och kontinuitet i intäkterna och därmed möjligheterna att utveckla Inca och Itello ytterligare. I takt med våra kunders tillväxt och framgångar kommer Itello att expandera verksamheten under kommande år. Hans von Knorring VD, Itello

5 Itello årsredovisning 06/07 5 Morgondagens utmaningar för försäkringsbranschen: Aktiv kunddialog, full transparens och ständig kostnadsjakt Försäkringsbranschen är under stort förändringstryck. Slutkunderna blir alltmer intresserade, medvetna och kunniga om ekonomiska frågor; de kräver full insyn och möjlighet att kunna göra tydliga jämförelser mellan olika aktörer. Dessutom vill de snabbt kunna agera på egen hand när besluten väl är fattade. I Sverige har de senaste tio årens pensionsreformer inneburit att placeringsbeslut flyttats över till kunderna och den här utvecklingen kommer med all säkerhet att fortsätta. En annan trend är en ökad efterfrågan på förenklade lösningar som påminner om traditionella produkter med viss garanti många människor har begränsad tid att sätta sig in i och hantera komplicerade pensionsprodukter. I takt med den ökade tillväxten i ekonomin ökar En av de kritiska faktorerna för alla försäkringsbolag idag är funktionaliteten hos det IT-stöd som används. För de etablerade bolagen är en stor fråga om det befintliga systemet klarar att hantera ständiga förändringar av produkter och produktmix? Är systemen byggda för att vara transparenta för såväl kunder som administratörer? Börjar kostnaderna för egenutveckling och konsultinsatser bli orimliga när hela verksamheten bygger på ständig förändring och anpassning till marknadens behov? För nyetableringar i försäkringsbranschen är bilden en annan. Här handlar det om företag vars hela affärsidé bygger på att vara snabba, flexibla och med en aktiv kundrelation via mäklare eller över nätet. De bolag som enbart fokuserar på att optimera befintliga produkter och processer kommer att få svårt också människors förmögenheter och behovet av säkra men ändå flexibla sparformer. Vi lever allt längre och vill kunna må så bra som möjligt. Det gör att efterfrågan på välfärdsförsäkringar ökat. För försäkringsbolagen finns därmed stora möjligheter att expandera sina marknader. Samtidigt sker en konsolidering inom branschen. Bolag går samman över gränserna eller renodlar sin affär till vissa typer av försäkringar eller sparande. Konsolideringen avspeglas i att främst EU arbetar för att harmonisera regler och bestämmelser både för att skydda konsumenterna och för att förenkla för bolagen. att konkurrera i framtiden, liksom de som sitter fast i de traditionella avgränsningarna mellan bank, försäkring och andra finansiella verksamheter. Vi kommer med all säkerhet att få se nya typer av företag som erbjuder helt nya finansiella tjänster på många olika marknader och stora förändringar hos etablerade aktörer. Men innovationerna förutsätter flexibla IT-lösningar som erbjuder automatisering, flexibilitet och snabb kommunikation med såväl kunder som mäklare. Det är detta behov Itello fyller med Inca.

6 6 Itello årsredovisning 06/07 Itellos utveckling: Med beprövad kunskap och båda ögonen på framtiden Itellos affärsidé är att utveckla och tillhandahålla anpassningsbara och kostnadseffektiviserande systemlösningar till pensions-, försäkrings-, och fondbranschen. Våra systemlösningar bygger på en djupgående kunskap om försäkringsbranschen och dess förutsättningar. Vår affärsidé bygger på vår ambition att utveckla och förbättra IT-lösningar för försäkringsbranschen. Det går inte längre att förlita sig på egenutvecklade IT-lösningar som blir allt kostsammare att anpassa till dagens och morgondagens marknadskrav. Nu kan kunderna direkt jämföra priser, avgifter och avkastning mellan olika sparformer. Dessutom finns det politiska krafter som vill tvinga bolagen att erbjuda flytträtt. När utvecklingen av Inca inleddes för mer än tio år sedan var Internet och dess möjligheter bara i sin linda, men de gamla svenska pensionssystemen var starkt ifrågasatta. Fondförsäkringar introducerades på den svenska marknaden 1990, och sedan dess har utvecklingen gått mot individuella lösningar som komplement och ersättning till de anonyma kollektiva lösningarna. När pensioner och långsiktigt sparande blev allemansfrågor 90-talet och början av 2000-talet var på många sätt en revolution när det gäller sparande och pensioner i Sverige. Plötsligt blev långsiktigt sparande, räntor och placeringsalternativ vardagsfrågor inte minst tack vare att försäkringsbolag och fondförvaltare satsade stora resurser på att vinna marknadsandelar med marknadsföring riktade direkt till konsumenterna. Däremot var bolagen inte lika snabba att anpassa sig till den nya tiden när det gäller IT-lösningarna och servicen till slutkunderna. Den analys Itello gjorde var att bristerna och inflexibiliteten i de befintliga IT-systemen negativt påverkade försäkringsbolagens möjligheter att utveckla nya produkter. Möjligheterna till förändringar och utveckling var så begränsade att det inte gick att skapa en kostnadseffektiv administration av de produkter man redan hade och än mindre att utveckla de produkter som måste utvecklas för att vara attraktiva på marknaden.

7 Itello årsredovisning 06/07 7 Itello skapade ett helt nytt alternativ... Genom att erbjuda kompetens och erfarenhet från försäkringsbranschen i kombination med en modern serviceorienterad systemarkitektur skapade Itello en helt ny nisch på marknaden som den första leverantören av generella lösningar som enkelt kan konfigureras till varje kunds behov. Idag är Itello och Inca väl etablerade på marknaden. I alla större utvärderingar och upphandlingar är Itello ett av de inbjudna företagen, och allt fler försäkringsbolag väljer Inca för delar av, eller hela, administrationen av försäkringsportföljen. Idag är de viktigaste affärsmålen för Itello på kort sikt att: Vara den naturliga samarbetspartnern för befintliga kunder så att de kan nå sina visioner Stärka marknadspositionen genom samarbete med kunder som har verksamhet i Norden Etablera en partnerstrategi för att stärka samarbete inom teknologiområdet och för implementering och specialistkompetens Bygga en effektiv intern struktur för att hantera befintliga kunders krav på funktionalitet och service samt skapa goda förutsättningar för kunna ta hand om nya kunder...för både etablerade företag och utmanare Vår huvudstrategi är att erbjuda kompletta och generella lösningar för personförsäkringsverksamhet till både nystartade bolag/filialer och etablerade aktörer i Norden. Tack vare att Inca är modulärt och konfigurerbart med en väl beprövad integrationsstruktur kan vi snabbt ersätta hela eller delar av befintliga system. Vår tillväxt sker i första hand på tjänstepensionsområdet där det fortfarande finns en stor potential för administrativa rationaliseringar i både Sverige och Norge. Genom bättre integration och konsolidering av olika system är det möjligt att effektivisera och automatisera försäkringsbolagens processer. Ett annat tillväxtområde för Itello är när aktörer vill konsolidera sin verksamhet, antingen över gränserna eller baserat på olika typer av produkter eller produktgrupper. Hela försäkringsbranschen genomgår nu en fas där varje möjlighet till mer rationell hantering granskas utan hänsyn till nationsgränser eller etablerade avgränsningar mellan företag och affärsområden. Ständig utveckling av alla delar i Inca Flertalet av Itellos medarbetare är engagerade i produktutvecklingen av Inca. Itello har under året utvecklat, testat och levererat fyra nya versioner av Inca till våra kunder. Dessa har omfattat bland annat flexibel avgifts- och provisionshantering, utökad funktionalitet inom tjänstepensionsområdet samt funktionalitet för den nya ITP-planen. ger kunder som växer med framgång En av Itellos största kunder är Swedbank Robur. Samarbetet med Swedbank Försäkring har under året utvecklats ytterligare. Itello har fått uppdrag där ytterligare försäkringar hos dem kommer att migreras till Inca under Totalt kommer antalet försäkringar som hanteras genom Inca att närma sig 1 miljon under året. Redan idag hanterar Itello system med värden för mer än 350 miljarder kronor inom Swedbank Robur och även i framtiden kommer de att vara en av Itellos viktigaste kunder. Förberedelser Implementation Förstudie Projektering Analys / Design Konfiguration Acceptanstest Integration Driftsättning Teknikverifiering Migrering Utbildning Övergripande nivå (2-4 v) Grova krav och tidsuppskattningar Specifikation och detaljerad tidsplan Konfiguration Integration Migrering Ev GAP Teknisk miljö Standardiserad införandeprocess som anpassas efter kundernas situation.

8 8 Itello årsredovisning 06/07 Swedbank Försäkring är ett utmärkt exempel på Incas förmåga att migrera från befintliga system. För Swedbank Försäkring innebär övergången ytterligare kostnadseffektivitet och högre kundservice. Under året har också Itellos framgångsrika samarbete med Nordnet fortsatt i takt med att Nordnet expanderat sin verksamhet. Nordnet har vid halvårsskiftet 2007 närmare 6 miljarder i sparkapital. Itello har under året fokuserat på att skapa nya möjligheter för Nordnet i samarbetet med olika distributörer och på att automatisera Nordnets manuella rutiner. Nordnets framgångar på den svenska marknaden är basen för en etablering i Norge som inleds under hösten 2007 i samarbete med Itello. Moderna Försäkringar har nu beslutat att helt lämna egenutvecklingen och satsa på Inca som standardsystem för verksamheten på den svenska marknaden. Ytterligare en bekräftelse på övergången från egenutvecklade till standardsystem är att Nordea Liv & Pension under hösten 2007 börjar använda Inca Inbetalning & Fakturering. En integrerad kedja Under året har Itello fortsatt utvecklingsarbetet när det gäller att integrera försäkringsmäklarna. Inom tjänstepensionsområdet innebär det en flexibel avgiftsmodell, standardiserade gränssnitt och en behörighetsstruktur som gör det möjligt att integrera olika distributionskanaler till det administrerande försäkringsbolaget. Genom att hela kedjan är integrerad i Inca ökas möjligheterna för slutkunderna att överblicka avgifter vilket kommer att bli en viktig konkurrensfaktor i framtiden. Det betyder också att hela kunddialogen är ett av de områden som prioriteras av Itello genom bland annat gränssnitt som ger försäkringsbolagen möjlighet att sätta sin prägel på kommunikationen med kunderna. En marknad som växer liksom pressen på lönsamhet Under 2007 har flytträtten i det svenska pensionssystemet diskuterats livligt. Enligt vissa bedömare kan det öppna upp en marknad med 10 miljarder i sparkapital. För nya aktörer med låga avgifter, som Nordnet och Moderna Försäkringar, kan den fria flytträtten skapa stora möjligheter till ökade intäkter. Itello förbereder redan nu en effektiv administration av detta sparande. Under 2007 blev också upphandlingen av det nya ITP-avtalet klar. Den nya planen ger de försäkrade som omfattas av ITP möjlighet att fritt välja bland de bolag som blev utvalda i upphandlingen. Det nya ITP-avtalet innebär en stor förvandling av den svenska marknaden. De bolag som segrade i upphandlingen erbjöd ännu lägre avgifter än tidigare för denna typ av produkter. Det kommer att sätta lönsamheten under press för alla aktörer. Avgiftsnivåerna i ITP-avtalet kommer med all sannolikhet att vara riktmärke för ytterligare upphandlingar inom kollektivavtalsområdet. Under kommer SAF-LO att upphandla en liknade plan för de som omfattas av kollektivavtalen mellan SAF och Svenskt Näringsliv. Funktionalitet Itellos utveckling inom kundbas, tjänster, funktionalitet och flexibilitet Storlek på cirklar visar kundbas Omfattning tillgängliga tjänster: Första kvartilen Andra kvartilen Tredje kvartilen Fjärde kvartilen Framtiden Marknaden för Itellos produkter är fortsatt stark. Såväl etablerade försäkringsbolag som nya aktörer gör upphandlingar och utvärderingar för att välja leverantör av ett komplett systemstöd för sin pensions-, försäkrings- eller fondverksamhet. Insikten om att ett kostnadseffektivt och flexibelt IT-system är en av de viktigaste framgångsfaktorerna har ökat markant. För Itello innebär det stora möjligheter att befästa ställningen som det mest rationella alternativet på den svenska och nordiska marknaden. Teknisk flexibilitet

9 Itello årsredovisning 06/07 9 Per-Erik Gullnäs, vice vd Swedbank Försäkring: För Itello är försäkrings kunnandet en grundpelare. Swedbank Robur och Itello har ett unikt och nära samarbete. Helt naturligt, med tanke på att Itello har sina rötter hos Swedbank. En stor del av kompetensen och försäkringskunnandet hos Itellos medarbetare grundlades på Robur. När försäkringsdelen hos Swedbank och Robur blev en enhet, fördes ingående diskussioner om den framtida IT-utvecklingen. Resultatet blev att ett antal nyckelmedarbetare fick möjlighet att bygga upp Itello som en helt fristående leverantör av standardsystem för pensions- och fondförvaltning, säger Per-Erik Gullnäs, vice vd på Swedbank Försäkring. Det var en lösning med många vinnare. Swedbank visste att man för lång tid framåt hade tillgång till en snabbfotad leverantör med stor kunskap om Swedbanks behov och system. Itello fick en flygande start med kontinuerliga uppdrag för Swedbank Försäkring och Swedbank Robur Fonder, och samtidigt den stabilitet som behövs för att kunna utveckla ett så omfattande och komplext system som Inca. Per-Erik Gullnäs påpekar dock med eftertryck: Swedbank har inga som helst ägarintressen i Itello. Idag är vi beställare och Itello leverantör. Vi prövar och utvärderar Itello och Inca kontinuerligt det är nog snarare så att vi till och med är mer krävande än andra kunder. Vi känner varandra väl; vi har ofta kontakt på lednings- och styrelsenivå och från Swedbanks sida ställer vi mycket tydliga krav på funktion och leverans. Det handlar alltså om att ha avgränsat ansvarsområdena. För Swedbank är det viktigt att själv möta kunden: De publika gränssnitten är vår egen avdelning, där vill vi vara unika och kunderna ska känna igen vår identitet, säger Per-Erik Gullnäs och fortsätter: Kärnkompetensen hos Itello är deras förmåga att kunna koppla samman IT och försäkring. De förstår produkterna in i detalj och kan mycket om marknaden. Frågan är bara vart marknaden i form av de enskilda kunderna är på väg. Per-Erik Gullnäs är ganska säker på att skillnaderna inte blir så stora i framtiden: Det är ett långt steg till att människor själva sköter all hantering av sparande och försäkringar automatiskt på nätet. Nu handlar det om att göra våra egna rutiner effektiva och samtidigt kunna ge kunderna snabb och korrekt information.

10 10 Itello årsredovisning 06/07 Oscar Lindvall, vice vd på Nordnet: Nordnet vill alltid vara snabba då är Itello det bästa alternativet. ur startblocken, Nordnet är sedan ett tiotal år en av Sveriges ledande internetaktörer när det gäller sparande och aktiehandel. Ursprunget är aktiehandeln, men för två år sedan utvidgade man verksamheten även till olika former av försäkrings- och pensionssparande. Vi insåg redan från början att vi inte hade tid eller resurser att utveckla ett eget system, varken med egna interna resurser eller med extern konsulthjälp. Vi ville ha ett komplett system redan från start när vi gick in på försäkringsmarknaden. Itello var det enda alternativet som i princip hade alla de funktioner och moduler som vi behövde, säger Oscar Lindvall, vd för Nordnet Pensionsförsäkring AB. Dessutom fungerade personkemin mellan oss och Itello oerhört bra redan från början. Vi är två företag som växer snabbt och som har samma mål: att skapa de bästa lösningarna för kunderna. För Nordnet har nätet stått i centrum hela tiden. Oscar Lindvall: Hela vår affärsidé är att kunden står i centrum och ska ha full insyn och komplett information direkt. Alla våra tjänster är nätbaserade och Itello förstod våra behov redan från början och Inca har visat sig vara en kostnadseffektiv lösning. Vi bedömde alla system på marknaden och Itello har hittills motsvarat alla våra förväntningar. Nordnet har vuxit snabbt på försäkringssidan, man har nu dryga tre procent av marknaden. Snabbheten i samarbetet med Itello var en av de viktigaste faktorerna för Nordnet: Vi hade helt enkelt inte tid att bygga själv eller diskutera med IT-konsulter som hade begränsad insikt i försäkringsfrågor. Med Itello tog det 6 månader från beslut till dess att systemet var i drift. Nu är vi på väg in på nästa marknad Norge och Itello följer med även där, avslutar Oscar Lindvall.

11 Itello årsredovisning 06/07 11 Hedda Hiller, IT-ansvarig på Moderna Liv & Pension: Itello är ett dynamiskt företag precis som vi själva. Moderna Liv & Pension är en av flera utmanare till de traditionella förvaltarna av sparande och pensionslösningar. Gemensamt för utmanarna är att de vänder på varje sten och ifrågasätter alla etablerade sanningar om hur ett finansiellt företag ska byggas upp. En av de första stenarna är ofta IT-lösningen. Man väljer delvis bort egenutvecklade IT-lösningar och satsar istället på en färdig produkt för hantering av alla grundfunktioner. Och att ta in externa konsulter för att utveckla en unik lösning är sällan ett alternativ det blir dyrt, försenat och når sällan upp till den standard som förväntas. Moderna Liv & Pension är ett tydligt exempel på den här trenden. Företagets IT-ansvariga Hedda Hiller utvecklar tankegångarna: Vi ville inte satsa på egenutveckling av grundfunktionerna, utan valde att göra en upphandling bland olika tänkbara leverantörer. Itello fyllde våra krav på det bästa sättet: ett tydligt produktbolag med fokus på produkten, inte på att sälja kompletterande konsulttimmar. Ytterligare en viktig faktor var att Itello tog huvudansvaret för uppgradering och utveckling av systemet, vilket avlastar Moderna Liv & Pension. Itello ser till att Inca anpassas till nya regler, avtal och lagar både svenska och inom EU. Däremot är vi på Moderna Liv & Pension, liksom andra i branschen, angelägna om att själva kunna hantera gränssnitt och konkurrensunika lösningar, säger Hedda Hiller. Incas lösning för Moderna Liv & Pension kommer att vara fullt implementerad under Hittills har samarbetet varit mycket gott, säger Hedda Hiller: Itello är en dynamisk och snabbt växande spelare, precis som vi själva. Vi har företagskulturer som fungerar bra ihop och vi har förtroende för deras förmåga att lösa våra problem. Jämfört med andra har de en helt annan förmåga att förstå vår affärsidé de ifrågasätter och hjälper oss att utveckla våra affärer.

12 12 Itello årsredovisning 06/07 Ägar förhållanden och medarbetare Itello ägs till 100 procent av medarbetare och styrelsen i företaget. På så sätt skapas den kontinuitet och det engagemang som är en förutsättning för långsiktighet i produktutveckling och kundrelationer. Under året har antalet medarbetare ökat med 57 procent till totalt 55. Sedan etableringen 2003 har antalet medarbetare därmed ökat från 11 till dagens 55. De medarbetare som rekryterats under det senaste året är främst verksamma inom utveckling, implementation och test. Under hela Itellos framväxt har rekryteringen av nya medarbetare haft fokus på att anställa personer med insikt i försäkringsbranschens behov och villkor. Målet har varit att bygga upp en unik branschkännedom som är överlägsen de mer generella kunskaper traditionella konsult- och IT-leverantörer kan erbjuda. Genom att Itello tar ansvar för hela utvecklingsprocessen, från verksamhetsutveckling till förvaltning, ställs höga krav på medarbetarna. Det behövs en stor bredd och erfarenhet av de tekniker och plattformar Itello jobbar med. Det krävs även stor förmåga att både vara innovativa och samtidigt kunna improvisera inom ramarna för den design och struktur som karaktäriserar Itello och Inca. Försäkringar och sparande är långsiktiga val för slutkunderna och samma långsiktighet måste finnas i vårt sätt att utveckla våra lösningar. Resursutnyttjande inom Itello, mantimmar Utveckling 54% Försäljning 5% Administration 7% Customer & Professional Service 34% Itello tillväxt Anställda Omsättning Anställda och konsulter KSEK Q Q Q Q Q Q Q Q Q1

13 Itello årsredovisning 06/07 13 Itellos styrelse och styrelsearbete Sammansättningen av Itellos styrelse speglar företagets grundläggande inriktning. Samtliga ledamöter har omfattande kunskap och erfarenhet när det gäller försäkringsbranschens behov och IT-utveckling som uppfyller dessa behov. Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger. Styrelsearbetet har inriktats på att säkra Itellos fortsatta snabba expansion. Viktiga frågor har varit en ökning av leveranskapaciteten vilket skett bland annat genom nyrekrytering samt utveckling av funktionaliteten hos Inca genom nya releaser. Styrelsen har också diskuterat möjligheterna kring Itellos expansion internationellt, i första hand till de övriga nordiska länderna. Denna expansion inleds under hösten Lars-Inge Berg, styrelseordförande Lång erfarenhet från utveckling och försäljning av IT-lösningar till banker och försäkringsbolag. Tidigare anställd hos IBM, varav många år i företagets ledning. Hans von Knorring VD för Itello med mångårig erfarenhet från systemutveckling och IT inom bank och försäkringsområdet. Tidigare IT-chef på fond- och försäkringsbolaget Robur. Björn Nilsson Mångårig erfarenhet av pensions- och försäkringsområdet. Tidigare chefsaktuarie och administrativ chef för Alecta /SPP. Thomas Karlsson Systemarkitekt på Itello med bred kompetens kring uppbyggnad av försäkringsverksamhet och systemdesign inom olika livförsäkringsbolag. Carl Rosvall Grundare av Protect Data och VD för samma företag under 15 års tid. Vice styrelseordförande i Protect Data från 2002 till dess bolaget förvärvades av Check Point år Mats Berlin Ansvarig för systemdesign på Itello. Tidigare grundare och VD för konsultbolaget Open Mind. Omfattande kunskap kring IT-design inom den fi nansiella sektorn.

14 14 Itello årsredovisning 06/07 Förvaltningsberättelse Verksamhet Itello etablerades som bolag år Affärsidén var, och är fortfarande, att skapa generella IT-lösningar till försäkringsbranschen. Itellos lösning kan på ett strukturerat sätt konfigureras till varje kunds behov. Itellos produkt Inca utvecklas kontinuerligt, utan omfattande förändringar för att stödja en kunds förändrade verksamhet. Viktiga händelser Under året har Itello tecknat avtal med Nordea Liv & Pension om leverans av Inca för hantering av inbetalning och fakturering av tjänstepensionsplaner. Itello har också överenskommit med Moderna Liv & Pension om leverans av Inca som strategisk plattform för livförsäkringsverksamheten. Under året har även samarbetet med Swedbank Robur och Nordnet utökats. Resultat Nettoomsättningen under verksamhetsåret var 54,6 MSEK (38,1). Omsättningen ökade därmed 43 % från tidigare år. Resultatet efter finansiella poster var 3,1 MSEK (2,4), en ökning med 29 %. Förslag till vinstdisposition Vid årsstämman föreslås vinstutdelning enligt följande: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägare utdelas (0,584 kronor per aktie) i ny räkning överföres Prognos Itello kommer att utvecklas i samma takt under nästkommande år när det gäller omsättning och resultat. Funktionaliteten i Inca kommer att både breddas och fördjupas. Kapaciteten inom Itello kommer att fortsätta utökas i takt med att nya kunder tillkommer. KSEK Justerat eget kapital Likviditet och finansiell ställning Årets räkenskaper visar att kassa, bank och kortfristiga placeringar utgör närmare 60 % av de totala tillgångarna och omsättningstillgångarna står för 98 % av tillgångarna. Kassalikviditeten är 163 %. Soliditeten är 38 %, jämfört med 40 % föregående år, en marginell minskning som framförallt beror på en betydligt större balansomslutning. Balansomslutningen har ökat från 16,2 MSEK till 21,6 MSEK % Soliditet Organisation och personal Under året har vissa organisationsförändringar planerats för att optimera Itellos resurser i ett skede där vår tillväxt kräver att vi utnyttjar de synergieffekter som kan skapas inom bolaget. Ett första steg kommer att tas under hösten ,9 42,1 40,2 37,

15 Itello årsredovisning 06/07 15 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Underkonsulter och legoarbeten Övriga externa kostnader Personalkostnader 2,3, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

16 16 Itello årsredovisning 06/07 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 11, Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Itello årsredovisning 06/07 17 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 16 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

18 18 Itello årsredovisning 06/07 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Utvecklingskostnader avseende egna produkter kostnadsförs löpande. Då bolagets verksamhet är av sådan natur att kraftfull teknisk utrustning krävs, och livslängden på denna understiger tre år, kostnadsförs även sådan utrustning vid anskaffning. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

19 Itello årsredovisning 06/07 19 Noter 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revisionsuppdrag Andra uppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 4 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 1,50 % 0,00 % Andel långtidssjukfrånvaro 0,00 % 0,00 % Kvinnor 1,30 % 0,00 % Män 2,20 % 0,00 % Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 6,80 % 0,00 % Anställda i åldrarna mellan år 1,00 % 0,00 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 4,40 % 0,00 % 4 Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 0 0 Män Verkställande direktör och övriga befattningshavare Män Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 6 Bokslutsdispositioner Förändring avskrivningar över/under plan Skatt på årets resultat Årets skattekostnad Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

20 20 Itello årsredovisning 06/07 Noter 9 Övriga fordringar 14 Obeskattade reserver Upparbetat, ej fakturerat arvode Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald hyra Förutbetalda försäkringar Övriga förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Robur Fonder Likvida medel Kassa och bank Ej utnyttjad checkkredit Kortfristiga placeringar Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ackumulerade överavskrivningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppl löner Uppl semesterlöner Uppl soc.avgifter Uppl soc.avgifter på semesterlöner Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Förändring av eget kapital Antal aktier: st Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer