Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor?"

Transkript

1 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor?

2

3 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? Laila Naraghi

4 Titel: Carnegiekrisen, Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? Utgiven av: Försvarshögskolan Omslagsfoto: Scanpix CRISMART vol 35 Författare: Laila Naraghi Försvarshögskolan Mångfaldigandet av innehållet i denna bok är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Försvarshögskolan. Bokens innehåll har granskats och godkänts av CRISMART. Tryck: Elanders i Vällingby Upplaga: 700 ex. ISBN: ISSN: För mer information om Försvarshögskolans publikationer, kontakta oss på telefonnummer eller besök vår hemsida

5 Innehåll Tillkännagivanden...7 Executive Summary Inledning Ekonomins infrastruktur Kommunikation i kriser Krisen på Carnegie Presentation av frågeställning Val av litteratur Metod Ett ramverk för kriskommunikativ förmåga Specificering av problem och forskningsmål Utvecklingen av en forskningsstrategi: specificering av variabler Val av fall Beskrivning av variationen i variablerna Formulering av faktakrav och allmänna frågor Definition: kriskommunikativ förmåga Teoretisk definition Operationell definition Carnegiekrisen 8 maj till 8 oktober Carnegie offentliggör tradingproblematiken Carnegie granskas av FI och börsen Carnegie offentliggör reviderade beräkningar och gör polis-. anmälan Carnegie viker sig för pressen om bonusar...43

6 5.5 Carnegie kommenterar inte stämningarna mot bolaget Carnegie svarar regeringen Carnegieledningen avstår bonus och kallar till extrastämma Vd sitter kvar, redovisar rapporten för det andra kvartalet Carnegie genomför extrastämma Carnegies svar till FI Carnegies ordförande lämnar Carnegie i ny insideraffär FI-rapport presenteras, vd avgår Carnegie lämnar regeringsuppdrag Tre anmälningar och en sista avgång Analys Faktorer som påverkar effektiviteten i aktörers kris-. kommunikation Källor till trovärdighet Meaning making-strategier Implikationer Boins et. al. antaganden Att mäta trovärdighet Samhällets krisberedskap Carnegie och finanssektorn Slutsatser Bibliografi Litteratur Rapporter, utredningar och dylikt Pressklipp Övriga tryckta media Internet Intervjuer Pressmeddelanden...99

7 Tillkännagivanden Denna studie har varit en lärorik resa och jag vill rikta ett stort tack till alla som har gjort den möjlig. Jag vill särskilt uppmärksamma Dan Hanséns inspirerande handledning, liksom all den tid och information som Andreas Koch har tillhandahållit. Utan detta hade studien inte varit möjlig. Detsamma gäller Eric Sterns engagemang för undersökningen och Krisberedskapsmyndighetens generösa finansiella stöd till studien. Jag vill naturligtvis också tacka hela CRISMART som bidragit dels med viktiga synpunkter, dels med en stimulerande miljö som det har varit givande att få ta del av. Också mina studiekamrater vid Försvarshögskolan vill jag tacka för hjälpsamma diskussioner, och då särskilt Ann-Sofie Hellgren för hennes värdefulla opponering. Vänner och bekanta har också varit generösa med sin tid i form av läsning och diskussion. Tack till Björn Elmbrant, Martin Gemzell, Zoran Matic och Mikael Walther. Avslutningsvis vill jag rikta ett speciellt tack till min familj och släkt: mamma, Mariam, Göte, pappa, morfar och mormor, mostrar, morbröder och kusiner. Allihop som gett mig förkärleken till att lära mig nya saker. För utan detta skulle studien inte ha varit möjlig från första början. Laila Naraghi Stockholm, augusti 2008

8

9 Executive Summary The connection between the political sphere and financial sector has essentially become one of mutual interdependence. Correspondingly, heightened public interest in the financial sector has resulted in demands on actors in this arena becoming more and more similar to those put upon political actors. Consequently, it is of great relevance to study how political and financial actors react in crises. Communication and credibility are central principles in both politics and the finance world. According to Boin, t Hart, Stern and Sundelius, an actor s crisis communication skills play a decisive role in determining an actor s level of credibility. In The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure they describe how the crisis communication capacity influences actors credibility in the political context. According to the Swedish financial sector s Voluntary Forum for Public- Private Collaboration (FSPOS), the investment bank Carnegie is an important actor for the robustness of the financial sector. In May 2007, it was revealed that the company had grossly overestimated its profits. At that point and in the months that followed, Carnegie found itself in a crisis. This report focuses on how the central aspects of crisis communication as discussed by Boin, t Hart, Stern and Sundelius can help explain the issue of Carnegie s credibility in the beginning of October The study contributes to the accumulation of knowledge on the pertinent subject of communication in crises.

10

11 1. Inledning Politik och ekonomi är nära sammanflätade. Ekonomiska faktorer har stor inverkan på politikens utformning samtidigt som politikens inriktning påverkar ekonomins förutsättningar. Gränsen mellan politik och ekonomi är knappast knivskarp. Det påverkar samhället. 1.1 Ekonomins infrastruktur Den finansiella sektorn är av särskild betydelse för ekonomi och samhälle. Statens Offentliga Utredningar 2003:22 slår fast att de finansiella företagens produktion är nödvändig för att andra aktörer ska kunna bedriva sin verksamhet och denna produktion liknas vid ekonomins infrastruktur, jämförbar med kommunikationssystem och energiförsörjning. 2 Utredningen menar att finansiella störningar, vare sig det handlar om operativa problem, finansiella problem i enskilda institut eller bristande förtroende för marknaderna får snabbare och bredare genomslag både för de enskilda konsumenterna och för samhällsekonomin. Allt fler människor påverkas direkt av händelser på allt fler marknader. Detta är en på många sätt ny situation. 3 Det är ett resultat av att den finansiella sektorn har genomgått stora förändringar de senaste åren. Hur finanssektorn reagerar i kris kan påverka hela samhället. Med den finansiella sektorn, eller finanssektorn, avses den del av samhället som utgörs av de finansiella företagen och som är föremål för statens finansiella lagstiftning samt står under Finansinspektionens (FI) tillsyn. 2 Utredningen om Finansinspektionens roll och resurser (Fi 2002:8), SOU 2003:22, Stockholm, 2007, s ibid., s. 9. ibid. 11

12 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? Förutom finanssektorns inflytande kan även enskilda finansaktörer ha stor samhällspåverkan. Regeringen tar hjälp av enskilda finansaktörer för att fullgöra olika uppgifter, till exempel värdering av statens aktieportfölj. Sedan regeringen beslutat att sälja sina tillgångar i olika bolag har även enskilda finansbolag uppdragits att bidra med finansiell rådgivning. Vidare finns inom finanssektorn kvalificerade ledare och personal som rekryteras till departement och myndigheter. Politiken och finanssektorn är tätt sammanflätade. Samtidigt präglas politiken och finanssektorn ofta av olika förutsättningar. Inom politiken råder i stor utsträckning offentlighetsprincipen, som inte gäller i finanssektorn. Där finns däremot ett ständigt krav på ekonomisk avkastning som inte återfinns på samma sätt i politiken. Riksdag och regering får sitt förtroende från medborgarna medan finansföretagen styrs av bolagsstämmor och styrelser. Hur påverkas samhället av att politik och finanssektor är så olika? Vilka konsekvenser får det för samhällets krisberedskap när finanssektorn hamnar i en offentlig, politisk kontext? 1.2 Kommunikation i kriser Politiken och finanssektorn har dock det gemensamt att de båda är förtroendebranscher som i hög grad använder sig av kommunikation. Riksdagens och regeringens makt vilar på förtroendet instiftat genom allmänna val mellan olika partier som kommunicerar sina budskap. I finanssektorn baseras stora delar av ett bolags framgång på vilken trovärdighet det uppskattas ha, vilket påverkas av hur bolagets kommunikation värderas av andra i samband med till exempel kvartalsrapporter. Förtroende anses ofta vara själva grundbulten i finansbranschen. I kriser har aktörers sätt att kommunicera stor betydelse. I alla fall om man får tro Boin, t Hart, Stern och Sundelius som i The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure menar att förmågan att fånga allmänhetens uppmärksamhet och att ingjuta känslan av korrekthet och trovärdighet är grundläggande i en allt mer förmedlad kontext av krishantering. Krishantering handlar för beslutsfattarna inte bara om att göra rätt saker på själva platsen för krisen utan inkluderar även förmågan att kommunicera vad krisen handlar om och betyder. 7 I ljuset av detta, och av att förtroende och kommunikation Finansaktör definieras i denna rapport som de aktörer som finns inom finanssektorn, det vill säga de finansiella företag som är föremål för statens finansiella lagstiftning och som därmed står under FI:s tillsyn. Lindroth, J, Girigheten som skön konst, Komet, 03/2007, s Boin, A, P t Hart, E Stern & B Sundelius, The Politics of Crisis Management Public Leadership under Pressure, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, s

13 Inledning är centrala begrepp inom både politik och finanssektor, är det intressant att studera kriskommunikationens roll inom samhällets krishantering. I The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure skriver Boin et al. om fem utmaningar för politiska ledare som författarna menar finns inom ramen för krishantering. Det handlar om 1) Sense making (varseblivning), 2) Decision making (beslutsfattande), 3) Meaning making (skapande av betydelse), 4) Terminating (avslutning), och 5) Learning (lärande). I avsnittet om meaning making diskuterar författarna kriskommunikation och aktörers trovärdighet under kriser. Deras primära anspråk är att kriskommunikation utgör en avgörande skillnad för ledare mellan att ges och att förlora den medgivande konsensus som de behöver för att verkställa sina riktlinjer och understödja sitt rykte. Hur kriskommunikation sköts påverkar aktörens trovärdighet. 8 Författarna presenterar ett antal komponenter faktorer, källor och strategier som de menar påverkar en aktörs kriskommunikation. De skriver om politiska aktörer, både statliga och icke-statliga, 9 och söker ge en systematisk förståelse för de specifika utmaningar som kriskommunikation möter i politiska sammanhang. 10 Finansiella aktörer är inte av den typ politiska, offentliga aktörer som Boin et al. främst diskuterar. Det är ändå relevant att undersöka om Boins et al. förslag är applicerbara på finansaktörer. Detta eftersom kraven på dem blir allt mer lika kraven på politiska aktörer när de utsätts för ett ökat intresse från allmänheten, bland annat på grund av allmänhetens ökade aktieägande 11 och en företagsfokuserad ekonomijournalistik som har expanderat. 12 Huruvida samma mönster för kriskommunikation och trovärdighet, som enligt Boin et al. gäller politiska aktörer, även gäller finansiella, är därför relevant att undersöka. Den kriskommunikativa förmågan i finanssektorn är ett intressant ämne för statsvetare eftersom den kan få stora politiska konsekvenser. Politik och finanssektor påverkas av varandra, men påverkas de utifrån samma mönster? Kriskommunikationen i finanssektorn blir än intressantare att undersöka i ljuset av Finansinspektionens 13 (FI) rapport Finanssektorns krisberedskap. Målet med rapporten är att presentera myndighetens bild av finanssektorns krisbe- 8 Boin et al., op. cit., s ibid., s ibid., s Synovate Temo, Aktieägandet i Sverige 2006, T , Stockholm, 2007, s Kainz Rognerud, K, Okritisk journalistik styrd av medierna, Dagens Nyheter, s. 6 (DN Debatt), 24 november Debattartikeln är baserad på artikelförfattarens magisteruppsats vid Stockholms universitet. 13 Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden och har regeringens uppdrag att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. FI har tillsyn över 3700 olika finansiella aktörer, vidare är cirka 300 noterade bolag skyldiga att rapportera in viss information till myndigheten. (Vårt uppdrag, Finansinspektionen, KarlErik Lindgren AB, 2007). 13

14 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? redskap samt att skapa förutsättningar för fortsatt krisberedskapsarbete inom sektorn, 14 rapporten berör dock inte frågan om finanssektorns kriskommunikativa förmåga. 1.3 Krisen på Carnegie Koncernen D. Carnegie & Co AB 15 är ett av Sveriges största finansbolag och har verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Bolaget erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder. 16 Det är noterat vid Stockholmsbörsen, är en av börsmedlemmarna 17 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 18 Carnegie har kontor i åtta länder 19 och cirka 1100 anställda. 20 Stockholmsbörsen är den enda börs Carnegie är noterad vid, men bolaget bedriver aktiehandel även på andra börser ökade nettovinsten med 52 procent till miljoner kronor och de totala intäkterna uppgick till miljoner kronor. 22 År 2000 fick Carnegie regeringens uppdrag att värdera statens bolag 23 och under innevarande mandatperiod utsågs bolaget till regeringens finansiella rådgivare vid försäljningen av statens tillgångar i OMX och SBAB. 24 Vidare har bolaget en lång historia 25 och omnämns som Nordens enda oberoende investmentbank. 26 Därutöver bedömer Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp 27 (FSPOS) att Carnegie är en viktig organisation för den finansiella sektorns robusthet, baserat på FSPOS:s uppställda kriterium enligt följande: Organisationer som 14 Finansinspektionen, Finanssektorns krisberedskap, Rapport den 17 mars 2005, DNR , 2005:3, Stockholm, 2005, s Härefter kommer enbart namnet Carnegie att användas för att referera till D. Carnegie & Co AB. 16 D. Carnegie & Co AB, Carnegies årsredovisning 2006, D. Carnegie & Co AB, Stockholm, 2007, s Börsmedlemmar är de finansaktörer som får handla med aktierna på börsen. (Intervju, Andreas Koch, 4 januari 2008.) 18 Intervju, Andreas Koch, 4 januari Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA. (Carnegies årsredovisning 2006, s. 1). 20 Pressmeddelande, 8 maj 2007, Carnegie. 21 Intervju, Andreas Koch, 18 januari Carnegies Årsredovisning 2006, op. cit., s di.se, 4 oktober 2007, Strandberg och Palutko Macéus, Mäklarhusen får en andra chans. 24 di.se, 2 oktober, Bengt Carlsson, Carnegie hoppas av regeringsuppdrag. 25 Carnegie grundades 1803 i Göteborg av David Carnegie. (Carnegies webbsida, 20 december 2007, 26 di.se, 12 juni 2007, Öhrn, Rockad i Carnegies ägartopp. 27 FSPOS är ett privat-offentligt samverkansforum med syfte att stärka robustheten inom finanssektorn och öka förmågan att hantera samhälleliga kriser. (Finansinspektionen och FSPOS, FSPOS Övningsstrategi 2007, Stockholm, 2006, s. 1.) 14

15 Inledning vid en kris, enskilt eller tillsammans med andra, kan ha en negativ påverkan på något av följande: det finansiella systemets stabilitet förtroendet för den finansiella sektorn stora kundkretsar. 28 I maj 2007 uppdagades att Carnegies vinst hade överskattats med stora belopp sedan Det var ett resultat av att bankens tradingavdelning 29 hade övervärderat optionshandeln. Diskussioner om företagets rutiner och kultur följde liksom utredningar hos både FI och börsen. Carnegie hade på grund av övervärderingarna förlorat både delar av sitt goda rykte och mångmiljonbelopp. Samtidigt riskerade man att förlora personal till konkurrenter. Bolaget stod därutöver inför risken att bli av med sina verksamhetstillstånd och sin börsnotering. Under perioden utsattes bolaget även för andra påfrestande situationer såsom två stora insideraffärer vilka utreddes av Ekobrottsmyndigheten 30 (EBM). Också andra aktörer påverkades. FI:s kontrollrutiner sattes på prov och regeringen drogs in i mediekarusellen på grund av Carnegies rådgivarstatus. Därutöver påverkade Carnegies negativa publicitet trovärdigheten för hela branschen. Sammanfattningsvis stod betydande värden på spel för Carnegie. Dessutom stod begränsad tid till förfogande. Händelseutvecklingen fick stort medialt utrymme liksom kritiken som riktades mot Carnegie från olika håll. Ju längre tid den negativa uppmärksamheten höll i sig, desto mer riskerades Carnegies förmåga att hantera problemen att ifrågasättas. Det stora och långdragna mediala intresset gav plats för Carnegies kritiker att få ökat utrymme. Därutöver stod begränsad tid till förfogande för Carnegie på grund av de processer man tvingats in i. Till exempel behövde bolaget inom en viss tidsram yttra sig till FI med anledning av myndighetens rapport. Vidare präglades omständigheterna av betydande osäkerhet. Carnegie visste till en början inte hur stora summor övervärderingen handlade om. Den summa bolaget gick ut med i början av maj korrigerades rejält i slutet av månaden. Vilka konsekvenser FI:s och börsens utredningar skulle få var oklart. Som värst kunde det resultera i verksamhetsförbud och avnotering från börsen. 28 FSPOS, Finansiella sektorns krisledningsövning 2007, Erfarenhetsrapport , Stockholm, 2007, s Tradingavdelningen sysslar bland annat med handel i egen bok som innebär att bolaget tar egna positioner i olika avista- och derivatinstrument. Handel i egen bok anses viktig eftersom den ökar likviditeten samt bidrar till att hålla Carnegies expertis och marknadsandel på de nordiska börserna på hög nivå. (Intervju, Andreas Koch, 27 november 2007.) 30 EBM är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och samordnar ekobrottsbekämpningen i Sverige. (EBM:s webbsida, 23 december 2007, ekobrottsmyndigheten.se/templates/page 5.aspx.) 15

16 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? Sundelius, Stern och Bynander använder i Krishantering på svenska en definition av begreppet kris som utgår från att centrala aktörer uppfattar situationen som att betydande värden står på spel, begränsad tid står till förfogande och omständigheterna präglas av betydande osäkerhet. 31 The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure använder samma typ av definition. 32 I linje med detta innebär det att situationen utgjorde en kris för Carnegie. I Risk Issues and Crisis Management: A Casebook of Best Practice använder Regester och Larkin en något annorlunda definition av begreppet kris. De definierar det som en händelse som orsakar att ett företag blir föremål för utbredd, potentiellt inte gynnsam uppmärksamhet från internationella och nationella media och andra grupper såsom kunder, aktieägare, anställda och deras familjer, politiker, fackligt aktiva och miljöpåverkansgrupper som, av en eller annan anledning, har intresse av organisationens aktiviteter. 33 Även utifrån denna definition utgjorde situationen en kris för Carnegie. I vilket skick var då Carnegies kriskommunikativa förmåga och hur påverkade det bolagets trovärdighet? I början av oktober skrev Dagens Industri om förtroendet för bolaget: Turbulensen kring Carnegie må ha spolierat regeringens förtroende. Men på Stockholmsbörsen gör investmentbanken lika mycket affärer som vanligt. Det tyder på att marknaden inte är lika kritisk mot kulturen i den sargade investmentbanken. Sedan Carnegie presenterade de felaktiga värderingarna på optioner inom den egna handeln har skandalerna stått som spön i backen. Vd Stig Vilhelmsson har fått löpa gatlopp i pressen, polisutredningarna har avlöst varandra, och regeringen gör nu allt för att bli av med de rådgivare som har haft någonting med banken att göra. Samtidigt visar en titt på Stockholmsbörsens register att Carnegie behåller sin position som en av de största aktörerna. Under de senaste 12 månaderna står Carnegie för i genomsnitt 5,92 procent av handeln Det tyder på att de institutionella kunderna på finansmarknaden köper både mäklar- och analystjänster av Carnegie precis som vanligt. 34 I avsnitt 3 definieras Carnegies trovärdighet utifrån vad en finansaktörs primära mål är avkastning till ägarna - och utgår därmed från Carnegies trovärdighet på marknaden. Det operationaliseras med hjälp av fyra komponenter: bolagets vinst, andel av börshandeln på Stockholmsbörsen, aktiekursen samt den uppmätta prestationsförmågan i jämförelse med andra finansaktörer. Den genom- 31 Sundelius, B, E Stern & F Bynander, Krishantering på svenska teori och praktik, Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm, 1997, s Boin et al., op. cit., s Regester, M & J Larkin, Risk Issuues and Crisis Management, andra upplagan, Kogan Page Limited, London, 2002, s di.se, 4 oktober 2007, Mellqvist, TREND: Fortsatt förtroende för Carnegie. 16

17 Inledning gång av dessa komponenter som görs i avsnitt 3 visar att Carnegies trovärdighet på marknaden inte hade minskat i förhållande till jämförelsepunkter före den 8 maj 2007 då krisen på Carnegie startade. Var det för att bolaget gjorde som Boin et al. föreskriver om kriskommunikation? 17

18

19 2. Presentation av frågeställning Studien utgår från frågeställningen: Kan Boins et al. antaganden om kriskommunikativ förmåga förklara Carnegies trovärdighet i början av oktober 2007? Det teoretiska syftet är att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring kommunikation under kriser. Genom att undersöka om trovärdigheten för finansiella aktörer i kriser påverkas enligt samma mönster som trovärdigheten för politiska aktörer i kriser, kan kunskapen om de två sfärernas förutsättningar i kris fördjupas och krisberedskapssamarbetet dem emellan förbättras. Studien kan därmed bidra till kunskap om hur samhällets krisberedskap påverkas när finanssektorn hamnar i en offentlig, politisk kontext. Den empiriska studien bidrar också till ökade kunskaper om Carnegies krisberedskap vilket kan vara av nytta för dels Carnegie själva, dels andra finansaktörer med liknande förutsättningar. Även samhället kan ha nytta av detta i sin krisberedskap, särskilt genom FI som arbetar för att stärka krisberedskapen inom finanssektorn och som är en av myndigheterna inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet i det svenska krishanteringssystemet. Därmed äger frågeställningen både inomoch utomvetenskaplig relevans. Ekonomisk säkerhet är ett av sex samverkansområden som Sveriges krishanteringssystem är indelat i. Inom varje område ansvarar ett antal utvalda myndigheter för krisberedskapen. Inom området Ekonomisk säkerhet finns fem utvalda myndigheter där en är FI. Ordförande i samverkansområdet är FI:s Lars-Göran Emanuelsson. (Krisberedskapsmyndighetens webbsida, 24 december 2007, 561.aspx och 891.aspx.) 19

20 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? 2.1 Val av litteratur I början av 90-talet gav Styrelsen för Psykologiskt Försvar ut en rapportserie om kriskommunikation. 2 I förordet till den första delen skriver forskningschefen Roland Nordlund att kriskommunikation är dock allmänt sett ett tämligen nytt och eftersatt forskningsområde både nationellt och internationellt Metodutveckling och teoribildning inom forskningsområdet i fråga, förefaller också eftersatt. Sedan dess har en hel del forskning ägt rum. Författare till The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure Arjen Boin, Paul t Hart, Eric Stern och Bengt Sundelius har skrivit en lång rad böcker om krishantering 4 som även har berört kommunikation under kriser. The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure är ett av dessa författares senaste verk och fortsätter därför på deras myckna tidigare forskning. Genom valet av The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure som huvudlitteratur för studien är syftet att söka ta i beaktande denna tidigare forskning. Boin et al. menar att forskningen kring krishantering kan kritiseras för sin så öppet instrumentella inriktning och att det finns en snabbt växande skara självhjälpsböcker som lovar organisationer att slippa kriser. Boin et al. vill med The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure försöka åtgärda denna obalans och bidra till att uppmärksamma politiska dimensioner av ledarskap under kris, såsom frågor om konflikt, makt och legitimitet. 5 Vidare ser Boin et al. boken som ett bidrag till teoribyggande och policyreflektion. 6 Genom att undersöka om Boins et al. antaganden om kriskommunikativ förmåga kan förklara Carnegies trovärdighet i början av oktober 2007, hoppas rapporten kunna bidra till ytterligare teoribyggande och policyreflektion inom detta område. 2 Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Rapport 163 (rapportserien Kriskommunikation Kunskapsöversikter), Stockholm, Nohrstedt, S A & A Tassew, Communication and Crisis An inventory of Current Research, Rapport 163:1, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Stockholm, 1993, s Se bland andra Krishantering på Svenska teori och praktik av B Sundelius, E Stern och F Bynander (1997), Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach av E Stern (1999) Building societal security in Europe: the EU S role in managing emergencies och Functional security and crisis management capacity in the European Union av A Boin (2007 respektive 2006) Governing after crisis: the politics of investigation, accountability and learning, red. A Boin, A McConnell och P t Hart (2008), Crisis management: an agenda for research and training in Europe av P t Hart (1998) Totalförsvaret är överspelat - vi behöver ett samhällsförsvar!, B Sundelius (2001) och The Nordic Security Policy Research Programme: establishing links between research and practice : a roadmap for future Nordic collaborative research, red. B Sundelius and P Daléus (2005). 5 Boin et al., op.cit., s ibid., s. ix. 20

21 Presentation av frågeställning Att boken tillhandahåller ett antal komponenter som kan användas för att studera en aktörs förmåga att kommunicera under kris gör det dessutom möjligt att studera huruvida finansiella och politiska aktörer i kriser påverkas enligt samma mönster. 21

22

23 3. Metod För att besvara frågeställningen avser rapporten att genomföra en fallstudie. För att genomföra en, som Alexander L. George och Andrew Bennett kallar, strukturerad och fokuserad fallstudie måste undersökningen för det första identifiera den klass av händelser som ett undersökt fall anses vara ett exempel på. Detta betyder att det fenomen som ska undersökas måste identifieras. För det andra måste ett väldefinierat forskningsmål och en för detta mål passande forskningsstrategi, vägleda valet av fall att studera. För det tredje bör fallstudier använda variabler av teoretiskt intresse. George och Bennet redogör för fem uppgifter som måste genomföras i fallstudiens inledande skede när forskningen formas: Specificering av problem och forskningsmål, utveckling av en forskningsstrategi och specificering av variabler, val av fall, beskrivning av variationen i variablerna, samt formulering av faktakrav och allmänna frågor. Dessa fem uppgifter redogörs för nedan. För att möjliggöra detta definieras dock inledningsvis Boins et al. antaganden som ett ramverk för kriskommunikativ förmåga. 3.1 Ett ramverk för kriskommunikativ förmåga I The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure är författarnas primära anspråk angående meaning making att kriskommunikation utgör en avgörande skillnad för ledare mellan att ges och att förlora den medgivande konsensus som de behöver för att verkställa sina riktlinjer och understödja sitt rykte. Hur kriskommunikation sköts påverkar aktörens trovärdig- George, L A & A Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, The MIT Press, Cambridge, 2004, s ibid. ibid., s

24 Carnegiekrisen Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor? het. 4 Vidare beskriver författarna dynamiken i kommunikation under kriser och pekar ut ett antal komponenter vad de kallar faktorer, källor och strategier att iaktta angående en aktörs kriskommunikation. Författarnas antaganden angående meaning making i The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure kan liknas med ett ramverk. Ramverk beskrivs av Edella Schlager i Theories of the Policy Process kunna tillhandahålla en grund för undersökning genom specificering av variabler och allmänna förhållanden dem emellan, det vill säga hur dessa allmänna klasser löst passar in i en sammanhållen struktur. Ramverk kan därför organisera undersökningar, men kan inte i sig själva tillhandahålla förklaringar eller förutsägelser då detta ligger inom teoriernas och modellernas sfär. Vidare försöker ramverk identifiera de element som varje teori, som är relevant för samma typ av fenomen, behöver inkludera. 6 Utifrån detta kan Boins et. al. antaganden liknas vid ett ramverk för kriskommunikativ förmåga. 3.2 Specificering av problem och forskningsmål Det fenomen rapporten avser att studera är aktörers kriskommunikativa förmåga kopplat till deras trovärdighet. Forskningsmålet är att undersöka om antagandena om kriskommunikation som presenteras i The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure även gäller en finansiell aktör som Carnegie. Därför avser rapporten att använda det teoribyggande forskningsmål som kallas disciplinerat konfigurativt och som kan bidra till teoriprövning eftersom det kan ifrågasätta etablerade teorier om teorin torde passa, men inte gör det. Detta forskningsmål kan även tjäna heuristiska syften genom att belysa nödvändigheten för nya teorier på försummade områden. 8 Boins et. al. antaganden kan, som visat ovan, liknas med ett ramverk för kriskommunikativ förmåga. Enligt Schlager kan ramverk inte i sig själva tillhandahålla förklaringar eller förutsägelser 9 men för att emellertid möjliggöra en undersökning av Boins et al. antaganden, kommer rapporten i det följande att använda ramverket som utgångspunkt för att göra förutsägelser om en aktörs trovärdighet. Detta möjliggör en utveckling av ramverket och kan fördjupa kunskaperna om kommunikation i kriser. Det är dock viktigt att hålla i minnet att utgångspunkten är ett ramverk och varken en teori eller modell samt att 4 Boin et al., op. cit., s. 70. ibid., s Schlager, E, A Comparison of Frameworks, Theories, and Models of Policy Processes, in Sabatier, P A (red.), Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder, 1999, s George & Bennet, s ibid. 9 Schlager, op. cit., s

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Image Systems informationspolicy

Image Systems informationspolicy Image Systems informationspolicy Fastställd av styrelsen 2016-05-12 1. Bakgrund Denna informationspolicy reglerar Image Systems-koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Omvärldsanalys Vattenfall AB Vattenfall är ett svenskt bolag som grundades 1909 i Trollhättan.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883

Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 Informationspolicy för TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 1. Grundprinciper Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) ( TC TECH ) har beslutat att notera bolaget vid First North i Stockholm. TC TECH skall

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4 Problemformulering Högerpopulistiska partier får mer och mer inflytande och makt i Europa. I Sverige är det sverigedemokraterna som enligt opinionsundersökningar har fått ett ökat stöd bland folket. En

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden

Reglering är en ödesfråga för finansmarknaden eye Eye on executive matters no 2 2010 Eurotrubbel Är gemensam ekonomisk politik för hela Europa möjlig? Tänk efter före Väl förberedd kan en etablering i Östeuropa bli en fullträff. Dubbel skatt, nej

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-22 BESLUT Zamgate Investments Ltd. FI Dnr 14-7606 c/o Katarina Lif Burren Kendris Ltd. Mühlemattstrasse 56 5001 Aarau Schweiz Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

GETINGE AB. Innehållsförteckning

GETINGE AB. Innehållsförteckning GETINGE AB Policy för extern informationsgivning Innehållsförteckning 1. Bakgrund och huvudprinciper...2 2. Tillämpningsområde...2 3. Informationsansvar...2 4. Aktiemarknadens krav...3 5. Vilken information

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009

KTH. Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 KTH Från strategi till implementering ett politiskt processperspektiv 13:e november 2009 Agenda Syfte Kort introduktion om Länsförsäkringar & Arkwright Varför är det politiska perspektivet viktigt? En

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012

Nordnet Sparindex. 1. Nordnet Sparindex. 2. Svenskarnas tro på börsutvecklingen. Sverige och Norden, Q2 2012 Nordnet Sparindex Sverige och Norden, Q2 2012 Varje kvartal tar Nordnet tempen på den nordiska befolkningens syn på att spara i aktier och fonder samt tron på den privatekonomiska utvecklingen för de närmaste

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

I blickfånget. Access till kapital God likviditet i aktien Skälig värdering

I blickfånget. Access till kapital God likviditet i aktien Skälig värdering Mäta IR går det? I blickfånget Access till kapital God likviditet i aktien Skälig värdering Dessa faktorer påverkas även av: Ledningens kompetens Marknadens förtroende för CEO och CFO Företagets fundamentala

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan

Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle. Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan Governing For Societal Resilience Krissamverkan i ett nätverkssamhälle Fredrik Bynander Forskningsledare Crismart Försvarshögskolan CRISMART Nationellt centrum för krishanteringsstudier Ø Etablerat 1997

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM Bakgrund Under flera decennier har Sveriges försvar successivt minskat i storlek. Detta har framförallt under de senaste åren återigen börjat få stort utrymme i debatten. Rapporterna kring behovet och

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013

Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012. Mars 2013 Medieanalys av kvinnodagen En undersökning av medias bevakning under 2005-2012 Mars 2013 Översikt och innehåll Medieanalysen översikt Medieanalysen undersöker mediebevakningen av den internationella kvinnodagen

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-06-29 B E S L U T A FI Dnr 16-3010 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

FI-enkät på finansmarknaden 2009. Rörliga ersättningar. 26 januari 2010

FI-enkät på finansmarknaden 2009. Rörliga ersättningar. 26 januari 2010 FI-enkät på finansmarknaden 2009 Rörliga ersättningar 26 januari 2010 innehåll Enkät om rörliga ersättningar 3 Övergripande metod 3 Resultat från enkäten 5 Hur stor är den rörliga ersättningen? 5 Hur lång

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Media styr alla dina intressenter

Media styr alla dina intressenter Media styr alla dina intressenter Isabella Engblom, VD, Tillit Kommunikation: Varför heter ditt företag Tillit Kommunikation? Namnet Tillit kom av att det är vad som krävs för att få till stånd bra kommunikation.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2016-03-21 B E S L U T RWC Asset Management LLP FI Dnr 16-1342 60 Petty France, London SW1H 9EU United Kindgom Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46

Läs mer