Utvecklingen av Internet - konsekvenser för marknaden för telefoni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen av Internet - konsekvenser för marknaden för telefoni"

Transkript

1 Utvecklingen av Internet - konsekvenser för marknaden för telefoni Post & Telestyrelsen Telefon: Box 5398 Telefax: STOCKHOLM Selafax: Besöksadress: Internet: Birger Jarlsgatan 16 e-post:

2 - Innehållsförteckning - 1. INLEDNING SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD DISPOSITION INTERNET I SVERIGE UTVECKLINGEN AV INTERNET I SVERIGE INTERNET I HEMMEN INTERNET I FÖRETAG MARKNADENS AKTÖRER PRISBILD TEKNIKUTVECKLING SERVICEKVALITET TJÄNSTEUTBUD VAD ANVÄNDER SVENSKARNA INTERNET TILL E-POST INFORMATIONSHÄMTNING BANKTJÄNSTER Aktiehandel på nätet HANDEL ÖVER NÄTET RUNDRADIO VIA INTERNET TELEFONI VIA INTERNET Historik Hur fungerar telefoni via Internet? Problemområden HUR PÅVERKAR UTVECKLINGEN AV INTERNET MARKNADEN FÖR TRADITIONELL TELEFONI? FÖRÄNDRINGAR INOM TELEKOMMUNIKATIONSBRANSCHEN VAD SKICKAS I NÄTEN VAD ÄR STYRKAN MED INTERNET INTERNETS UPPBYGGNAD HUR BEROENDE ÄR INTERNET AV DET TRADITIONELLA TELENÄTET? INTERNET - ETT HOT ELLER EN MÖJLIGHET FÖR TRADITIONELLA TELEFÖRETAG Internettjänster Telefoni via Internet Traditionella datakommunikationstjänster sköts av tele/internetoperatörer ERSÄTTNINGSPRINCIPER MELLAN INTERNETOPERATÖRER ÄNDRADE DEBITERINGSPRINCIPER - KONSEKVENSER FÖR SLUTANVÄNDARNA REGLERING AV INTERNET HUR STYRS INTERNET BESTÄMMELSER AV INTRESSE FÖR INTERNET GÄLLANDE TELERÄTTSLIGA REGLER TELELAGENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

3 5.6 SYNPUNKTER PÅ LÄMPLIG REGLERING SAMMANFATTANDE DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING 2

4 Inledning Internet 1. Inledning Telekommunikationsmarknaden utvecklas kontinuerligt och förändringstakten blir allt snabbare. Jämfört med hur marknaden såg ut för ett tjugotal år sedan är dagens marknad i det närmaste oigenkännlig. Olika typer av mobila och fasta teletjänster erbjuds på en marknad som till övervägande del volymmässigt karaktäriseras av konkurrens. Nya tekniker och tjänster introduceras och avlöser i snabb takt varandra och antalet företag som är verksamma på telekommunikationsmarknaden ökar i samband med att förutsättningarna för konkurrens blir alltmer gynnsamma. Ett relativt nytt fenomen som dykt upp i Sverige är Internet. Visserligen har Internet funnits sedan 1969, då det skapades för att binda samman olika forskningscentra och militära centra i olika delar av USA 1, men i Sverige har Internet börjat användas av en bred krets av användare först de senaste 2-3 åren. 2 Internet ses av somliga som ytterligare en i raden av nya tjänster/tekniker som introduceras på telemarknaden, medan andra hävdar att Internet innebär en stor utmaning eller t.o.m. dödsstöten för traditionella telekommunikationer både ekonomiskt och tekniskt. Den stora skillnaden mot tidigare förändringar inom telekommunikationsbranschen är att Internet inte utvecklats internt inom telebranschen utan att det har vuxit sig starkt parallellt med den traditionella telekommunikationsindustrin. ITU citerar i sin rapport Challenges to the network 1997 Eric Schmidt VD för Novell: We started out running the Net on top of the phonesystem, and we will end up with telephony running over the Net. A completely unregulated network is topping its highly regulated predecessor. Internet kan inte överleva utan det allmänt tillgängliga telenätet men på samma gång underminerar succesivt Internet och IP-tekniken det traditionella telenätet ekonomiskt och operationellt. 1.1 Syfte Syftet med PTS rapport är att ge en bild av vilken roll Internet spelar i Sverige idag samt belysa frågeställningar såsom: Hur påverkar utvecklingen av Internet marknaden för telefoni? Hur beroende är Internet av det traditionella telenätet? Är Internet ett hot eller 1 Historik om och definition av Internet finns på: 2 SIKA 1997, Några milstolpar på vägen till Informationssamhället 3

5 Inledning en möjlighet för traditionella teleoperatörer? Ersättningsprinciper mellan Internetoperatörer? Är dagens debiteringsprinciper mot slutkund hållbara? Hur påverkar ändrade debiteringsprinciper användandet? Till vilken del omfattas Internet av dagens telereglering? I vilken utsträckning är det därutöver lämpligt att reglera Internet? Rapporten genomförs i syfte att belysa och diskutera ovanstående frågeställningar eftersom de är fundamentala i den allmänna debatten om Internets framtid och reglering av Internet. Rapporten är en förstudie och syftet är inte i första hand att presentera några definitiva ställningstaganden eller konkreta förslag på lösningar utan snarare att föra en diskussion kring ovanstående områden med den svenska marknaden som utgångspunkt. 1.2 Avgränsningar PTS rapport belyser utvecklingen av Internet i Sverige ur ett marknadsperspektiv. Tonvikten ligger på hur utvecklingen av Internet påverkar marknaden för telefoni och huruvida traditionella teleoperatörer ser Internet som ett hot eller en möjlighet. Djupare tekniska resonemang behandlas inte i denna rapport. Rapporten går ej heller djupare in på domännamnshanterings- samt säkerhetsfrågor vad gäller Internet. Rapporten koncentreras till den svenska marknaden men paralleller dras till utländska situationer och lösningar då detta berikar diskussionen. 1.3 Metod Studien baseras på primär och sekundär data. Primär data har samlats in genom intervjuer med nyckelpersoner i branschen bl.a. har Internetansvariga på Tele2, Telia, Tele1 Europe, RSLCOMSweden, samt Telenordia intervjuats. Konsultföretaget AB Stelacon som under flera år följt Internets utveckling på den svenska marknaden har också bidragit med underlag. PTS har även deltagit i seminarier rörande Internetfrågor samt besökt branschmässan Internetworld (5-7 november 1997). Sekundär data i form av rapporter, tidningsartiklar, nyhetsbrev, material från Internet etc. har också använts som underlag för rapporten. 1.4 Disposition Rapporten inleds i kapitel 2 med en grundläggande genomgång av Internet i Sverige. Detta kapitel beskriver Internets tillväxt de senaste åren, antal abonnenter samt antal användare på den svenska marknaden. Vidare beskrivs marknadens aktörer, marknadsandelar, vilken typ av access som erbjuds samt prisbilden för olika typer av accesser. 4

6 Inledning I kapitel 3 beskrivs vidare hur Internet används i Sverige och vilka tjänster som erbjuds via Internet idag och framtida användningsområden. I detta kapitel förs också en diskussion kring tjänsten telefoni via Internet, vilka företag erbjuder Internettelefoni i Sverige idag, hur fungerar Internettelefoni, likheter och olikheter mellan telefonnätet och Internet. I kapitel 4 diskuteras mer ingående hur utvecklingen av Internet kan tänkas påverka marknaden för telefoni. Kommer utvecklingen av Internet (speciellt utvecklingen av telefoni via Internet) att leda till att traditionell telefoni blir överflödig? Hur beroende är Internet av det traditionella telenätet? Kan Internet fortsätta att samexistera på samma allmänt tillgängliga telenät som telefoni eller kommer näten att separeras? En diskussion förs kring utvecklingen av Internet och huruvida traditionella teleoperatörer ser Internet som ett hot eller en möjlighet. Kommer debiteringsprinciperna mellan Internetoperatörerna att förändras, i så fall hur påverkar detta priserna för slutanvändarna och vilka konsekvenser får detta för utnyttjandet? I kapitel 5 diskuteras frågan om reglering av Internet. En beskrivning ges av hur Internet styrs idag globalt och i Sverige. Kapitel 5 beskriver också kortfattat dagens telereglering och huruvida den är tillämpbar på Internet. Är Internetoperatörer anmälningspliktiga enligt telelagen? Är det möjligt att reglera ett globalt nätverk eller en del av ett globalt nätverk? PTS ger i kapitel 5 sin syn på lämplig reglering. Slutligen i kapitel 6 ges en sammanfattande diskussion kring de områden som behandlats i rapporten och förslag ges på områden som är aktuella för fortsatt bevakning från PTS sida. 5

7 Internet i Sverige 2 Internet i Sverige 2.1 Utvecklingen av Internet i Sverige Internet började användas i begränsad utsträckning i Sverige redan i början av talet introducerade Tele2 Swipnet (Swedish IP NETwork) som Sveriges första Internet nätverk utanför universitetsvärlden kom den första browsern 3 och i och med detta började Internet användas i begränsad utsträckning i företagsvärlden. Inte förrän under 1995 började emellertid utbredningen av Internet i hemmen och under 1996 fick försäljningen av uppringda Internetaccesser sitt stora uppsving. Detta berodde bl.a. på den försäljningsteknik som operatörerna började använda sig av. I likhet med mobiltelefonförsäljningen subventionerar Internetoperatörerna modemen kraftigt mot att abonnenten tecknar 1- eller 2-årsavtal med operatörerna. I maj 1997 fanns det ca Internetabonnemang i Sverige. 4 Denna siffra har under året ökat och enligt färska siffror från konsultföretaget AB Stelacon finns det idag, december 1997, totalt ca Internetabonnemang i Sverige. Detta motsvarar en ökning på 35 % på ett halvår. Stelacon uppskattar vidare att anställda på företag med mer än 1 anställd har tillgång till Internet och att hushåll 5 har tillgång till Internet. Antalet användare förväntas stiga kraftigt under Internet i hemmen Enligt uppgifter från AB Stelacon (augusti 1997) har 14 % av alla hushåll i Sverige tillgång till Internet i hemmet. Detta motsvarar i absoluta tal st hushåll. Det innebär att 37 % av de hushåll som, enligt AB Stelacons undersökning i augusti 1997, har dator i hemmet har tillgång till Internet. Knappt var 4:e Internetabonnemang betalas av arbetsgivaren, d.v.s. omkring abonnemang. Uppskattningsvis fanns det enligt AB Stelacon, i augusti 1997, ca anställda som arbetade på distans 6. Datorerna i hemmen används således ej enbart för privat bruk, vilket gör det svårt att exakt ange hur många Internetanslutningar som enbart är för privat ändamål och därmed belastat hushållens privata ekonomi. 7 Hushåll kan ansluta sig till Internet antingen via modem eller via ISDN, se figur 2.1 nedan. Ungefär 10 % av hushållen kommunicerar via modem av en hastighet under 3 grafiskt användargränssnitt mot Internet 4 AB Stelacon, Marknaden för telekommunikation i Sverige Hushållen innehåller i medeltal 1,8 vuxna och 1,04 barn (augusti-97) 6 Distansarbete definieras enligt AB Stelacon som att den anställde regelbundet, minst 8 timmar i veckan, arbetar på annan arbetsplats och använder dator. 7 AB Stelacon 6

8 Internet i Sverige bit/s, 50 % av hushållen kommunicerar via modem av hastigheten bit/s och ungefär 40 % av hushållen kommunicerar via modem av hastigheten bit/s och uppåt. Endast 0,5 % av hushållen har ISDN-anslutning till Internet. 8 Det finns olika sätt att ta betalt av kunden för Internetanvändningen. För modemanslutning finns huvudsakligen tre olika alternativ, fast avgift, uppringd tid samt en kombination av de båda ovanstående. Typ av access Modem Abonnemangsform/debiteringssätt 1)Fast avgift 2)Uppringd tid 3)Både fast avgift och uppringd tid ISDN 1)Fast avgift 2)Uppringd tid Figur 2.1, Typer av accesser och abonnemangsform/debiteringssätt för hushåll För en fast avgift på kronor per månad får kunden surfa obegränsat. Kunden kan också välja att betala för accessen per minut, uppringd tid. Förutom närsamtalstaxa betalar kunden ca 80 öre per minut på vardagar och ca 40 öre per minut på helger för den tid han/hon är uppkopplad. Ett tredje sätt att debitera kunden är att kombinera de två ovanstående sätten. Kunden får surfa ett visst antal minuter för en fast avgift på mellan 50 och 150 kronor per månad, om kunden vill surfa mer kostar det mellan 10 och 80 öre per minut utöver närsamtalstaxa. De kunder som väljer att ha ISDN-access till Internet betalar mellan 125 och 230 kronor per månad exklusive kvartalsavgiften 9 för ISDN-abonnemanget, se figur nedan. Typ av access Fast månadsavgift Uppringd tid Både fast avgift och uppringd tid Modem kr Vard: 80 öre/min kr/mån Helg: 40 öre/min öre/min ISDN kr Figur 2.2, Priser för olika accesser och abonnemang inkl. moms Enligt uppgift från Stelacon 10 är Telia den största leverantören av Internetabonnemang till hushåll. Därefter kommer Tele2 och sedan Telenordia/Algonet. Telia har 48% av abonnemangen, Tele2 34 %, Algonet 7% och andra operatörer 11 %. 8 AB Stelacon 9 Kvartalsavgift för Telia ISDN-duo; 200 kr/kvtl exklusive moms. 10 AB Stelacon, Hushållsbussen 97 - Hemmamarknaden för Internet 7

9 Internet i Sverige Hushållens abonnemang fördelat per operatör Algonet 7% Annan 11% Telia 48% Tele2 34% Figur hushåll surfar minst 5 timmar per vecka, detta motsvarar 19 % av hushållen som har tillgång till Internet. Störst andel av hushållen surfar dock mindre än 1 timme per vecka. Stelacon bedömer att det i slutet av 1997 finns ca hushåll med tillgång till Internet. Dessa hushåll utgör knappt 50 % av de hushåll som i slutet av 1997 har PC. Stelacon bedömer att rekordtillväxten i form av nettoökning (nya hushåll som skaffar Internet) kommer att inträffa när drygt 1 miljon hushåll har Internet. Denna tidpunkt kommer enligt Stelacon att inträffa under 1998/99. Därefter kommer nettoökningen att minska för varje år. Stelacon tror med andra ord inte på en utveckling där alla hushåll skaffar sig PC och dessutom bedömer Stelacon inte att alla hushåll som har PC kommer att skaffa sig Internet. Denna bedömning baseras på hur användningen av annan elektronisk utrustning har utvecklats i hemmen. Som exempel kan nämnas att 70 % av hushållen har video, 70 % har CD-spelare (för musik) och 94 % har TV Internet i företag Förutom användningen av Internet i hemmen används Internet i stor utsträckning av företag. AB Stelacon uppskattar idag att ca företag har Internetanslutning. På dessa företag finns det ca anställda som har möjlighet att använda sig av Internet på arbetet. Nästan lika många anställda har egen adress ( st). Endast 8 % av företagen har infört någon typ av policy eller teknisk spärr mot fri Internetanvändning. Trots den låga kommunikationskapaciteten är modem i särklass det vanligaste kommunikationssättet till Internet; 85 % av företagen använder modem till sin 11 AB Stelacon 8

10 Internet i Sverige Internetuppkoppling. 13 % har ISDN och/eller fast förbindelse. Bland större företag har dock ISDN och fast förbindelse ökat kraftigt under det senaste året. Typ av access Modem ISDN Abonnemangsform/debiteringssätt 1)Fast avgift 2)Uppringd tid 3)Både fast avgift och uppringd tid 1)Fast avgift 2)Uppringd tid Fast anslutning 1)Fast avgift Figur 2.4, Typer av accesser och abonnemangsform/debiteringssätt för företag Tele2 har passerat Telia som leverantör av Internet till företag. Tele2 har enligt AB Stelacon en marknadstäckning på 38 %, Telia har 33 % och Algonet/Telenordia har 12 %. Stelacons undersökning visar emellertid att ju större företagen är desto fler anlitar Telia som operatör. Anledningen till att Tele2 har gått om Telia tycks enligt Stelacon bero på att nettotillväxten varit större bland mindre företag och mindre företag tenderar oftare att ansluta sig till Tele2 än till Telia. Företagens abonnemang fördelat per operatör Annan 12% Algonet 12% Telecom Finland 1% Vet ej 4% Tele2 38% Telia 33% Figur 2.5 Drygt 5000 företag eller 8 % av företagen som har tillgång till Internet har enligt Stelacons undersökning provat telefoni via Internet. Drygt en fjärdedel av de företag som ännu inte provat planerar att göra detta inom de närmaste två åren. 9

11 Internet i Sverige 2.4 Marknadens aktörer Det finns ca ett 100 tal leverantörer av Internetaccesser i Sverige 12, varav majoriteten är återförsäljare till någon teleoperatör. De största aktörerna på Internetmarknaden utgörs dock av teleoperatörer och domineras av Telia, Tele2, Telenordia (Algonet), Global One samt Telecom Finland. Nedan följer en förteckning av vad dessa operatörer erbjuder för typ av access till Internet. 13 Fast access Uppringd access Telia Ja Ja Tele2 Ja Ja Telenordia Ja Ja Global One Ja via service provider Telecom Finland Ja via service provider Figur 2.6, Erbjuden access till Internet De i figuren nämnda Internetoperatörerna erbjuder Internet till både företag och privatpersoner medan tjänsteleverantörerna (service providers), i huvudsak erbjuder Internetaccesser till privatmarknaden. Generellt kan sägas att antalet service providers på den svenska marknaden har minskat och de stora Internetoperatörernas marknadsandelar har ökat det senaste året Prisbild Leverantörer av Internetaccesser erbjuder olika typer av tjänster till varierande pris. Den vanligaste formen för prissättning är dock att abonnenten betalar ett fast pris per månad för obegränsad användning. Månadsavgifterna för uppringda Internetaccesser ligger vanligtvis mellan kronor i månaden. 15 Till företagsmarknaden erbjuds som beskrivits i kapitel 2.3 även fasta anslutningar. En fast Internetanslutning med en överföringshastighet på t.ex. 64 kbit/s har en engångsavgångsavgift på mellan 9000 och kronor, och en månadskostnad på mellan 6000 och 7500 kronor, beroende på vilken Internetoperatör som väljs. Större företag väljer i högre utsträckning än mindre företag att ansluta sig till Internet via en fast förbindelse AB Stelacon 14 Ibid 15 Ibid 10

12 Internet i Sverige Totalomsättningen för Internetabonnemang uppskattas enligt Stelacon till drygt 1,2 miljarder kronor för Detta inkluderar installationskostnad och månadskostnad för fasta accesser samt månadsavgift och närsamtalstaxa 16 för uppringda accesser. Motsvarande totalomsättning förra året var 600 Mkr. 17 På ett år har således omsättningen fördubblats. Samtliga stora Internetoperatörer har en infrastruktur med modempooler över hela landet. När det gäller återförsäljarna av Internet är dessa till stor del lokala företag med enstaka modempooler i en viss region eller i en viss stad. 18 Telias prisomläggning den 7 november 1997 skapade problem för Internetoperatörer med modempooler. Före prisomläggningen gällde närsamtalstaxa inom samma riktnummerområde och till angränsande riktnummerområden. Efter prisomläggningen gäller närsamtalstaxa endast inom eget riktnummerområde. Detta medför att de abonnenter, som för att ansluta sig till Internet ringer upp en modempool som har ett annat riktnummer än abonnenten, debiteras Sverigetaxa istället för närsamtalstaxa. Nu har emellertid de stora Internetoperatörerna hittat ett sätt att kringgå de negativa konsekvenserna av Telias prisomläggning genom att ha ett telefonnummer i varje riktnummerområde som i sin tur är omstyrt till modempoolens nummer. På detta sätt behöver abonnenten även fortsättningsvis endast betala närsamtalstaxa för att surfa på Internet. För stora Internetoperatörer med stor tillgång på nummer är lösningen ekonomiskt överkomlig, men för små Internetoperatörer som måste hyra nummer från större operatörer blir denna lösning dyrbar. Varje telefonnummer för omstyrning kostar ca 3000 kronor i månaden. Om ett riktnummerområde där en modempool finns t.ex. har 5 angränsande riktnummerområden måste 5 omstyrningsbara nummer hyras vilket innebär en extra kostnad på ca kronor i månaden till följd av Telias prisomläggning Teknikutveckling Den vanligaste anslutningsformen till Internet är modemanslutning, dessa står för 95 % av totala antalet anslutningar. Resterande 5 % utgörs av ISDN eller fast access. Det blir dock allt mer vanligt att företag med många Internetanvändare går över från modem till ISDN eller fast förbindelse. I dagsläget är det fler användare som är uppkopplade mot Internet via fast förbindelse än via modemuppkoppling beroende på företagens fasta accesser. Även i hemmen börjar ISDN-lösningar etablera sig, framförallt när det gäller 16 För anslutningen till leverantörens modempool. 17 AB Stelacon Marknaden för telekommunikation i Sverige Ibid 19 Computer Sweden nr , Ny teletaxa slår ut små operatörer 11

13 Internet i Sverige att lösa kommunikationen för distansarbetare. 20 Under 1997 har det enligt Stelacon skett en märkbar uppgång av antalet ISDN-accesser. Alternativa lösningar för Internetuppkopplingar introduceras löpande på den svenska marknaden. Några exempel, som fortfarande är i teststadiet, är ADSL-modem, radiobaserade lösningar och access via kabel-tv nätet. De alternativa teknikerna medför snabbare internetuppkopplingar, något som länge efterfrågats på Internetmarknaden. Det är först när marknaden får tillgång till högre överföringshastighet än idag som Internet kommer att ta nästa stora steg i utvecklingen. Ökad överföringskapacitet möjliggör ökat tjänsteutbud. Det blir t.ex. möjligt att beställa TVprogram, video, musik etc. via Internet. Frågan är bara om kostnaden för utbyggnad av de nya lösningarna står i relation till kundnyttan. Utbyggnaden styrs hela tiden av hur mycket hushållen är beredda att betala för snabbare uppkopplingar. 21 Det förtjänar påpekas att dagens låga Internetkostnader är en funktion av både effektiv meddelandehantering och marginell (billig) transmissionskapacitet. Dedicerad kapacitet med hög prestanda driver Internetkostnaden uppåt. 2.7 Servicekvalitet Det finns i Sverige ett 100-tal leverantörer av Internetaccess. Internetoperatörerna omfattades före den 1 juli 1997 inte av vare sig anmälnings- eller tillståndsplikt enligt telelagen. Därför ställdes inte heller några krav vad gäller t.ex. miniminivå på servicekvalitet och kvalitén kontrollerades inte heller av någon myndighet i likhet med vad som görs på telefonisidan. Till stor del löses denna fråga av marknadskrafterna och den utpräglade konkurrensen bland Internetleverantörerna. Har en kund dåliga erfarenheter angående servicen från någon operatör på marknaden kan kunden relativt lätt byta till en annan leverantör för att få bättre service. Flera stora tester har genomförts dels av media 22 men också av neutrala instanser såsom Sveriges provningsoch forskningsinstitut (tidigare Statens Provningsanstalt). Testerna kontrollerar bl.a. framkomligheten, felfrekvensen, uppkopplingshastigheten, överföringshastigheten, hur lång tid det tar att få en komplett uppkoppling samt kundtjänstens tillgänglighet, effektivitet samt tekniska kunnande. Testerna fyller huvudsakligen två funktioner, dels talar de om för allmänheten vilken service olika Internetleverantörer på marknaden erbjuder för tillfället och dels fungerar testerna som en sporre för Internetoperatörerna att förbättra sin service. 20 AB Stelacon Marknaden för telekommunikation i Sverige Dagens Nyheter , Trögt modem en stoppkloss 22 Bl.a. genomförde tidningen Microdatorn i samarbete med tidningen Internetworld ett stort test av Internetoperatörernas servicekvalitet i augusti

14 Internet i Sverige Sällan hörs klagomål från allmänheten i media angående servicekvalitén på Internet. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att alla kunder upplever servicen som tillfredställande. Det är inte helt lätt för enskilda kunder att få gehör i media. I de fall servicen skulle vara dålig eller inte motsvara det parterna avtalat om kan enskilda konsumenter vända sig till allmänna reklammationsnämnden (ARN). ARN har under 1997 behandlat tio ärenden som gäller klagomål på Internetabonnemang. I åtta av tio fall klagar kunderna på att anslutningen inte fungerar d.v.s. att kunden helt enkelt inte kommer ut på nätet. I fyra av fallen är kunderna också missnöjda med den support som erhållits från Internetleverantörens kundtjänst. I fyra av fallen löstes tvisten genom att Internetleverantören medgav ersättning för olägenheterna. I och med detta skrev ARN av ärendena. I ett fall ingrep ARN och rekommenderade Internetleverantören att betala tillbaka hälften av abonnemangsavgiften från det att abonnemanget tecknades. I ett annat fall rekommenderade ARN Internetleverantören att betala 1000 kronor i ersättning för att kunden inte kunnat utnyttja sitt abonnemang. I två fall avskrevs ärendena. I det ena fallet uppgick inte det tvistiga beloppet till minimigränsen på 500 kronor. I det andra fallet inkom inte kunden med ytterligare handlingar efter begäran från ARN Televärlden, nr , Klagomål på support och dålig anslutning 13

15 Tjänsteutbud 3 Tjänsteutbud 3.1 Vad använder svenskarna Internet till Enligt en undersökning som företaget Infratest Burke AB har genomfört i samarbete med Expressen framgår att 99 % av svenskarna har hört talas om Internet. 67 % uppger att de är positivt inställda till Internet. Endast 8 % är negativt inställda. Bland de negativa kommentarerna är det främst spridandet av skadlig information som uppmärksammas. Endast 0,64 % av svenskarna är negativt inställda till Internet p.g.a. att Internet inte kontrolleras, censureras eller styrs av några lagar. Antalet svenskar som har tillgång till Internet är enligt Infratest Burkes studie personer i åldrarna år. Tillgången till Internet är större i städerna än på landsbygden, 52 % respektive 37 % personer i åldrarna år uppger att de använder Internet mer än 1 gång per månad. Det vanligaste användningsområdena för Internet är enligt Infratest Burkes undersökning att hämta information, skicka samt att surfa för nöjes skull. Andra användningsområden är att läsa nyheter, kopiera program och bilder, leta efter fackinformation, skicka information samt att använda tjänsten Web Chat. Enligt undersökningen är shopping via Internet en företeelse som inte utnyttjas i så stor utsträckning som allmänheten tror. Detta område har dock liksom att utnyttja bank- och posttjänster enligt undersökningen stor potential e-post Allt fler av Internetanvändarna har egen e-post adress. Enligt Infratest Burkes undersökning har 66 % av Internetanvändarna egen e-post adress. Det är ungefär lika stor andel som har e-post adress på arbetet som privat. Det är dock endast 6 % av användarna som skickar e-post minst en gång per dag. Bland de frekventa 25 användarna är det emellertid 23 % som skickar e-post minst en gång per dag. Många användare väljer att enbart eller parallellt med sin ordinarie e-post adress ha t.ex. en hotmail adress. Hotmail är en reklamfinansierad tjänst som innebär att användaren gratis kan få en e-post adress utan att behöva teckna ett abonnemang hos någon Internetoperatör. Tjänsten ligger direkt i browsern och e-post tjänsten utförs direkt i browsern vilket gör att användaren kan komma åt sin post var som helst i världen utan att behöva ringa upp sin egen mailserver Infratest Burke Det svenska användandet av Internet 97:1 25 använder Internet minst en gång per dag

16 Tjänsteutbud 3.3 Informationshämtning Många av Internetanvändarna tror enligt Infratest Burkes undersökning att de i framtiden kommer att ha stor nytta av Internet i informationshämtnings-sammanhang. Fler och fler läser tidningen på nätet, använder sig av nyhetstjänster såsom t.ex. Pointcast 27, tittar på väderprognosen, laddar ner börsinformation etc. Användningen av Internet för informationshämtning ökar. Det har bl.a. etablerats företag som har som affärside att sålla ut information till sina kunder. Kunden får specificera vilken typ av information han/hon är intresserad av att prenumerera på. Företaget sorterar sedan ut sådan information och skickar till kunden. Tekniken kallas push och gör att användaren slipper ödsla tid på att leta efter informationen själv. Den information kunden är intresserad av skickas praktiskt och enkelt till kunden färdigpacketerad. 28 Frågan om hur informationen selekteras har väckt viss uppmärksamhet i bl.a. USA. 3.4 Banktjänster Banktjänster över Internet har blivit succé. Nästan alla större svenska banker har tjänster på Internet och fler lär det bli enligt en undersökning som tidningen Internetworld har genomfört. Tjänsterna kretsar idag främst runt betalningar, att kontrollera saldo på kontot och att välja när räkningarna ska betalas. Fler tjänster är dock på väg. Grundtanken hos många av bankerna är att skapa ett vanligt bankkontor på Internet. De flesta är enligt Internetworlds undersökning överens om att det gäller att skapa ett komplement till bankkontoren. Meningen är att det ska bli enklare för kunderna att utföra rutinärenden. Den vanliga banken kommer dock att finnas kvar för ärenden som kräver personlig service och för kunder som föredrar personlig service. I framtiden kommer det att bli enklare att använda Internettjänsterna lovar förespråkare för branschen, men även helt nya funktioner håller på att utvecklas t.ex. elektroniska räkningar. Den elektroniska räkningen skickas via banken direkt till kunden. Kunden kan via Internet se vilka räkningar som skall betalas eller så kan kunden, genom överenskommelse med banken, välja automatisk betalning av räkningarna på förfallodagen. 29 Ett pilotprojekt med elektroniska räkningar har dragits igång mellan Internetworld nr , Netcaster levererar information 29 Internetworld nr , Så väljer du Internetbank 15

17 Tjänsteutbud Telia och Sparbanken. Telia kommer så småningom även att samarbeta med de andra bankerna som erbjuder Internettjänster. 30 Enligt en undersökning som sociologerna Joachim Timander och Torsten Österman har genomfört är två tredjedelar av svenskarna villiga att göra bankärenden via Internet. Veckans Affärer prognostiserar att svenskar kommer att använda bank på Internet vid årsskiftet 97/98 och att närmare 2 miljoner använder bank på Internet vid sekelskiftet. 31 Dagens kunder är mycket positiva till Internetbanktjänsterna. Enligt en undersökning gjord av SIFO var 80 % av kunderna nöjda eller mycket nöjda. Förespråkare för branschen anser att problemet i framtiden inte ligger hos bankerna utan hos nätoperatörerna. Dagens överföringshastighet är god men inte stabil. Det krävs förbättringar innan kunderna upplever tjänsten som riktigt bra. 32 Säkra transaktioner över Internet är en fråga som debatteras kraftigt. Utan garanterad säkerhet kommer många kunder fortsatt att vara restriktiva till att använda banktjänster på Internet. Finansinspektionen har emellertid inget att anmärka på vad gäller Internetbanktjänsterna. De har endast fått in en anmälan och i det fallet var problemet administrativt, d.v.s. det hade lika gärna kunnat hända i någon annan del av bankens verksamhet. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har inte fått in en enda anmälan mot banktjänster på Internet Aktiehandel på nätet Ett annat område inom finanssektorn som vuxit snabbt på sista tiden är aktiehandel via Internet. Företagen som erbjuder sina kunder att handla med aktier över nätet konkurrerar huvudsakligen med tjänster men även med priser. Att använda sig av tjänsterna på nätet är billigt jämfört med vad banker och fondkommissionärer tar ut för motsvarande tjänster. Strategin är att bygga in så mycket värde som möjligt i tjänsterna att det på sikt skall gå att ta betalt för dem. 34 Några exempel på företag som erbjuder aktiehandel via nätet är Aktiespar Online, NordNet Securities, Aktie Direkt, Sparbanken-Nettrade m.fl Internetworld nr , Telia skickar räkningen elektroniskt 31 Internetworld nr , Så väljer du Internetbank 32 Ibid 33 Ibid 34 Dagens Industri Inside tvingas skjuta upp betaltjänst

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting

RAPPORT. Konsumenterna och IT. Problem och kunskapsbehov. Clas Thorén. Clas Thorén Consulting RAPPORT 2000:3 Konsumenterna och IT Problem och kunskapsbehov Av Clas Thorén Clas Thorén Consulting Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Uppdraget och dess genomförande 6 3. Konsumentens problem idag 7 3.1

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv P E R A N D E R S S O N, J O H A N J I L B O R N, C H R I S T I A

Läs mer

November 1986. Rapport. anvätdninß t (ty. Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl

November 1986. Rapport. anvätdninß t (ty. Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl November 1986 Rapport 25 anvätdninß t (ty Rapport frän studieresor i Svenge redigerad av Monica Stahl ïiïlwftï*!:!*; s- l-vr : :T:-*i mber 1986 Rapport 25 f% te[etelqiil

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten

En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten A2003:015 En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken ECON Analys AB En samhällsekonomisk analys av tillgängligheten Del I Konkurrensen

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

TelematiK. Nätet som marknadsplats. & TeLDOK. de svenska pionjärerna. Weje Sandén

TelematiK. Nätet som marknadsplats. & TeLDOK. de svenska pionjärerna. Weje Sandén 2001 TelematiK & TeLDOK Nätet som marknadsplats de svenska pionjärerna Weje Sandén T2001 Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:35 (ISBN

Läs mer

Skandiabanken bygger förtroende

Skandiabanken bygger förtroende Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Examensarbete Vårterminen 2005 Skandiabanken bygger förtroende - svårigheter med e-banking - Handledare: Författare: Finn Wiedersheim-Paul Anna Niregård

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

ELEKTRONISK BETALNING PÅ INTERNET

ELEKTRONISK BETALNING PÅ INTERNET ELEKTRONISK BETALNING PÅ INTERNET PayWatch 1997 Ulf Wingstedt (redaktör) Mathias Axling Peter Rosengren FÖRORD 1 INTERNETBETALNING I SVERIGE 2 Svenska sajter tar betalt på Internet (1/97) 2 Svenska sajter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni?

Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons DIN GUIDE TILL IP-BASERAD KOMMUNIKATION MARS 2005. Varför IP-telefoni? Annons Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet Annons En analytikers bild Anna Bager är välmeriterad Research Manager och Telekom-analytiker på IDC Nordics Sverigekontor. Hon ger oss en ögonblicksbild

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer