DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL"

Transkript

1 Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT

2 Uppdrag: , Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration från tågtrafiken. Detaljplan Övergången del av fastigheten Älmhult 8:1 m fl Titel på rapport: Tågtrafikbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. Status: rapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Älmhults kommun Carina Tenngart Ivarsson Konsult: Uppdragsansvarig: Tyréns AB Clara Göransson Ansvarig vibrationsmätning: Jonas Paulin Kvalitetsgranskare Madelene Persson Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG Version: Namn, Företag Initialer: Namn, Företag Handlingen granskad av: Datum: ÅR-MÅN-DAG Tyréns AB Malmö Besök: Isbergs gata 15 Tel: Säte: Stockholm Org.Nr: O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Förutsättningar bullerberäkning Indata Ljudkrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket Resultat Tågbullernivå utomhus Tågbuller inomhus Markvibrationer Slutsats O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 3(11)

4 1. Inledning Detaljplaneområdet ligger intill Södra stambanan vid Älmhults station. Inom området planeras för centrumverksamhet såsom kontor och verksamheter. Syftet med utredningen är att utreda om riktvärden för trafikbuller på arbetsplatser uppfylls. Figur 1. Planområdet Det kan komma att finnas arbetsplatser för tyst verksamhet såsom t ex kontorsrum. I Boverkets byggregler, BBR, finns krav för trafikbullernivå i lokaler för kontorsrum. I avsnitt 4 presenteras ljudkrav för yttervägg och fönster som medför att Boverkets ljudkrav inomhus uppfylls. Beräknad framtida tågbullernivå utomhus jämförs med Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 4(11)

5 Inom utredningen har vi utfört en stickprovsmätning avseende markvibrationer. Denna mätning ligger till grund för en bedömning av vibrationer från tågtrafiken inom området. Här avses vibrationer som riskerar att påverka komforten negativt för personer som har sin arbetsplats t ex i kontorsrum inom området. 2. Förutsättningar bullerberäkning Beräkning av tågbullernivån med tågtrafikflöde för nuläget och trafikprognos enligt Trafikverkets BAS 2030 har utförts. Beräknade tågbullernivåer utomhus jämförelse med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16. I denna redovisar Arbetsmiljöverkets riktvärden med avseende på buller som risk för hörselskador. Det kan t ex gälla för personal i det planerade centrumområdet som huvudsakligen kommer att ha sin arbetsplats förlagd utomhus i området närmast järnvägen. Vid beräkning av bullernivå från tågtrafiken har vi använt den Nordiska beräkningsmodellen för spårburentrafik, rev Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4935 och vi har använt beräkningsprogrammet Trivector Buller Tåg version som är en tillämpning av modellen. 3. Indata Följande uppgifter om dagens och framtida tågtrafik har hämtats från förstudie Älmhults bangårdsombyggnad daterad samt grafisk tidtabell Hastighet för den aktuella järnvägssträckan har hämtats ur Trafikverkets Linjebok (TRVs hemsida) och avser sth dvs största tillåtna hastighet). Tåglängder har hämtats från förstudie Älmhults bangårdsombyggnad och MKB:er för Södra stambanan. Tågtrafiken trafikerar stambanespåren dvs spår 1 och 2 enligt figur nedan. Övriga spår används för tågbildning, passagespår och uppställning av godståg och på dessa är tåghastigheten låg. Vi bedömer att bullernivån från godstågen på spår 3 och uppåt inte höjer totalnivån jämfört med bullernivån från tågen i linjetrafik på stambanan. Godstågen som körs i låg hastighet och står uppställda på spår 3 och högre har inte inkluderats i bullerberäkningen. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 5(11)

6 Figur 2: Tågtrafiken på stambanan trafikerar spår 1 och 2 de båda blåmarkerade spåren mellan Alvesta och Osby. Bild från förstudie Älmhult Bangårdsombyggnad. Tabell 1 : Tågtrafik i nuläget, norr om stationen enligt förstudie Älmhults bangårdsombyggnad, daterad samt grafisk tidtabell Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet Medel Max Km/h Snabbtåg, X / uppehåll* Interregionala tåg, X uppehåll Pendeltåg, X uppehåll Godståg *vissa tåg stannar Tabell 2 : Tågtrafik enligt TRV Prognos BAS 2030 Tågtyp Antal tåg per dygn Tåglängd, meter Hastighet Medel Max Km/h Snabbtåg, X / uppehåll* Interregionala tåg, X uppehåll Pendeltåg, X uppehåll Godståg *vissa tåg stannar O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 6(11)

7 4. Ljudkrav enligt Boverket och Arbetsmiljöverket Beräknade trafikbullernivåer ska jämföras med följande värden avseende buller på arbetsplatser. UTOMHUS I denna utredning jämförs beräknade tågbullernivåer utomhus med Arbetsmiljöverkets riktvärden AFS 2005:16 för buller avseende risk för hörselskador. Det kan t ex gälla personal som huvudsakligen kommer att ha sin arbetsplats förlagd utomhus i området mot järnvägen. Tabell 3 : Enligt AFS 2005:16 gäller följande insats och gränsvärden för buller avseende hörselskaderisk: Undre insatsvärden Bullernivå vid arbetsplats, dba Övre insatsvärden Gränsvärden Daglig bullerexponeringsnivå (LEX,8h) Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax INOMHUS Enligt Boverkets byggregler, BBR gäller följande riktvärden för trafikbuller inomhus för arbetslokaler för tyst verksamhet. Tabell 4 : Enligt SS 25268:2007 som BBR hänvisar till gäller följande inomhus i kontorslokaler Trafikbuller inomhus, dba Typ av utrymme Leq,dygn Lmax Utrymme för enskilt arbete, samtal och vila. Exempelvis cellkontor, mötesrum, reception, vilrum Dock i stora utrymmen. Exempelvis öppen planlösning, kontorslandskap, storkontor Resultat 1.1 Tågbullernivå utomhus Resultatet redovisas i en tabell med hänvisning till beräkningspunkter enligt figur 3 där linjer i olika färger representerar beräknade bullernivåer vid olika fasader. Vid beräkningen har vi förutsatt att byggnaden är ny- eller ombyggd för kontor eller annan tyst verksamhet. Krav på ljudreduktion för yttervägg och fönster i planerade lokaler/kontorsrum dimensioneras så att grundkraven för trafikbuller inomhus i kontorsrum enligt Boverkets byggregler BBR uppfylls. I de fall flera, långa tåg med täckta vagnar står uppställda mellan stambanan och den planerade verksamheten på den västra sidan kan tågbullernivån bli lägre jämfört med värdena i tabell 5. Detta gäller förutsatt att godstågen är uppställda så att de medger avskärmning. Denna eventuella bullerminskning har dock inte inkluderats i beräkningsresultatet. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 7(11)

8 Figur 3: Beräkningen är utförd vid fasaddelar som är markerade med färger. I tabellen nedan redovisas beräknade tågbullernivåer för nuläget år 2014 och för prognosåret Tabell 5 : Beräknad trafikbullernivå utomhus från tågtrafiken på Södra stambanan. Beräkning vid respektive fasad se figur 3, ovan. Tågbullernivå utomhus, dba L Aeq,dygn / L pafmax Nuläget, år 2014 Trafikprognos, år 2030 Röd linje 66 / / 89 Blå linje 62 / / 85 Grön linje 52 / / 69 För Stinsen 1 Stinsahuset på den östra sidan har vi endast beräknat tågbullernivån vid fasad direkt mot spåret. För övriga fasader bedömer vi att det är tänkbart att även gatutrafiken bidrar till den totala trafikbullernivån. Tågtrafiken pågår under stora delar av dygnet och vi bedömer att skillnaden mellan dygnsekvivalent nivå, L Aeq,dygn (enligt tabell 5) och daglig bullerexponeringsnivå enligt arbetsmiljöverkets föreskrift är högst 1 dba. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 8(11)

9 Av tabellen ovan framgår att det är god marginal till Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden avseende hälsorisk vid daglig exponering för buller. 1.2 Tågbuller inomhus För att uppfylla Bovekets riktvärden inomhus i kontorsrum (se tabell 4) erfordras ljudkrav för yttervägg och fönster enligt tabell 6. I dagsläget är det inte känt var kontorsrum kommer att placeras, färgmarkeringarna avser olika delar av byggnaderna. Kraven är uttryckta som vägt reduktionstal Rw respektive Rw + Ctr, observera att båda värdena dvs både Rw och Rw + Ctr ska uppfyllas. För övriga utrymmen såsom affärslokaler etc finns inga motsvarande krav på högsta trafikbullernivå inomhus. Tabell 6 :Krav på vägt reduktionstal för fönster och yttervägg för att uppfylla riktvärden inomhus för trafikbuller i cellkontor, vilrum, mötesrum etc. I tabellen redovisas det lägsta värdet som kan väljas. Del av byggnad enligt markering i figur 3 Fönster Vägt reduktionstal, db Rw / Rw +Ctr Yttervägg 1. Röd linje 45 / / Blå linje 41 / / Grön linje 32 / / 37 I de fall man planerar för kontorsrummen i form av Stora utrymmen såsom storkontor, kontorslandskap mm kan fönster och yttervägg väljas med ett reduktionstal som är 5 db lägre jämfört med det värde som anges i tabell 6. Vi har förutsatt att lokalerna har mekanisk ventilation och att det därför inte finns några friskluftsventiler genom ytterväggen. För Stinsen 1 som är ett äldre trähus rekommenderar vi att man planerar för andra verksamheter än kontor för tyst arbete. Det skulle sannolikt krävas omfattande åtgärder på fasad för att uppfylla ljudkraven enligt tabell 6, rad 2 blå linje. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 9(11)

10 6. Markvibrationer Planområdet ligger nära järnvägen. För att bedöma risken för markvibrationer från tågtrafiken inom planområdet har en stickprovsmätning av vibrationer genomförts. Mätningen utfördes kl kl dvs två dagar och en natt. Vi bedömer att denna mättid är tillräckligt för att få en översiktlig uppfattning om vilka vibrationsnivåer som tågtrafiken normalt orsakar. Vid mätningen har vi använt ett mätinstrument som loggar vibrationsnivåer obevakat. Mätningen utfördes med givare monterad på betonggolv i ett omklädningsrum i Green Cargos lokaler på bottenvåningen i stationsbyggnaden. Marken var tjälfri under mätperioden. I tabellen nedan har vi sammanställt de 10 enskilt högsta registrerade nivåerna under mätperioden. De registrerade nivåerna har kontrollerats mot tågtrafiken under mätperioden. Mätningen är utförd enligt anvisningarna i SS (Vibration och stöt Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader) och utvärderade för att kunna jämföras med riktvärden för komfort i byggnader enligt samma standard. Tabell 7 : Sammanställning av de tio enskilt högsta registrerade nivåerna under mätperioden. Datum, tid Tågtyp Högsta registrerade nivå i Stationsbyggnaden, bottenvåningen , kl X2 0,15 mm/s , kl GT 0,14 mm/s , kl X2 0,14 mm/s , kl GT 0,16 mm/s , kl X2 0,20 mm/s , kl GT 0,13 mm/s , kl X2 0,13 mm/s , kl GT 0,22 mm/s , kl X2 0,18 mm/s , kl X2 0,19 mm/s Den registrerade vibrationsnivån har sedan korrigerats till det aktuella avståndet för den planerade byggnaden på västra sidan En överslagsberäkning av vilken vibrationsnivå från tågen på södra stambanan som kan bli aktuell för planerade verksamheter inom planområdet visar att nivåer på upp till 0,1 mm/s kan förväntas. Denna nivå underskrider riktvärden enligt SS som anger riktvärdet 0,4 mm/s för bostäder vilket är det värde som standarden anger även kan tillämpas för kontor dock mindre strikt än för bostäder. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 10(11)

11 7. Slutsats Denna rapport behandlar buller och vibrationer från den ordinarie tågtrafiken på Södra stambanan. Utvärderingen avser lokaler för kontor/verksamheter inom planområdet. Samtliga ljudkrav från Arbetsmiljöverket och Boverket avseende arbetsplatser uppfylls såväl utomhus som inomhus förutsatt att fasaden uppfyller ljudkrav enligt tabell 6. Vi bedömer att det är marginell risk för att tågen ska orsaka vibrationer som kan uppfattas som störande för de som har sin arbetsplats inom planområdet. Vi menar att området lämpar sig väl för aktuell verksamhet. O:\MAL\260898\AK\_Text\Älmhult övergången.docx 11(11)

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

HUR TRÅNGT FÅR DET VARA?

HUR TRÅNGT FÅR DET VARA? Arbetsmiljöverket PM CTB 2006-04-25 Hans Olsson 08-730 9424 HUR TRÅNGT FÅR DET VARA? Inledning Innehållet är en sammanställning av svar på några vanliga frågor om kontorslokaler. Många frågar tex efter

Läs mer

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Rapport 2: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Gunnel Emenius, Roger Corner, Karin Engvall, Marie Hult En rapport från Karolinska Institutet,

Läs mer

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet

Inga forskningsresultat motiverar gränsvärden men det finns skäl tillförsiktighet Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält - en vägledning för beslutsfattare This text is also available in English Denna vägledning är tänkt att vara ett stöd

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal

Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Ljudmiljön i förskolor och dess inverkan på upplevelse och hälsa bland personal Lena Söderberg, Ulf Landström och Anders Kjellberg arbetslivsrapport nr 01:11 issn 10-8211 http://www.niwl.se/ Programmet

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014 Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Titel: Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Publikationsnummer: 2014:116 ISBN: 978-91-7467-642-6 Utgivningsdatum: Oktober 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer