1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L ~ ~, (0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0"

Transkript

1 OJ -. -4, D 0 0~ 0 0~ QJ it D >0 ~13 m 0 Ln z z 0 -h - 7 *.1 Il / ::~ ~ fl L--. t ~ Jj.j ~~ ~2.~.7 el.-. 1 ~ / 1 - -~ 4-4 kf 1. Ln 0< ~, (0 -. Ln r Ln fl fl c 3

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skintebodalen Bd Skintebodalen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari-31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten 1 styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera föreningens kostnader och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och Medel reserveras årligen till det planerade underhållet enligt stadgar. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Fler detaljer och mer informat on om de o ika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Skintebo samfällighetsförening (5SF). Föreningens andel är 29,358 procent. Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggning Skintebo GA:1. Grindar, P-hus, förråd och kvartersgårdar Styrelsen Knut Fredriksson Ordförande Fastighet Lars Telestam Vice ordförande Ekonomi Lena Matsvik Sekreterare Rolf Karlsson Ledamot Anna Sandelin Ledamot Hanna Ohlander Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Knut Fredriksson och Lena Matsvik. Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 16 /

3 Bit Skintebodalen Revisorer Göran Johansson Johan Pauli Valberedning Yvonne Löfqvist Ordinarie Lxtern Suppleant Extern KPMG KPMG Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun 1: Göteborg 1: Göteborg Göteborg 1: Göteborg 1: Göteborg Göteborg Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Gjensidige Ansvarstörsäkring ingår tör styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är direktverkande el Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes och består av 47 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är 1976, Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m2, varav m2 utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 320 lägenheter med bostadsratt. Lägenhetstördelning: rok 2rok 3rok 4rok Srok >5rok Gemensamhetsutrymmen Gym Gemensamhetslokal Övernattningslägenhet Kommentar Via Skintebo Samtällighetstörening 2 st. större via Skintebo Samfällighetsförening samt en mindre via respektive ~delsamfällighet (8 st) Sida 2 av 16

4 Bil Skintebodalen Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållspian som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2041 Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: i Utfört underhåll År Kommentar Omläggning av tak Målning fasad Cykelrum Ombyggnad Byta radiatorer Separat projekt, löpande Nytt låssystem Nytt system, godkänt av förs.bolag Fönsterbyten Separat projekt, löpande Nytt ventilationssystem Löpande Omputsning av fasad Panelbyte, tilläggsisolering, målning Nya entrédörrar Löpande Rörstambyte 2007 Löpande vid behov Postfack Löpande samband med cykelrum Tätning Där behov finns och det är ekonomiskt försvarbart Elstambyte 2007 Löpande vid behov WS projekt Nya brunnar, hilaluckor mm löpande EL Jordfelsbrytare och personskydd Planerat underhåll År Kommentar Betongelement 2015 Loftgångar, ev. även under 2016 Målning fasad 2016 Under 2016/2017 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. i Avtal Leverantör Internetleverantör ComHem (Internet för Fastighetsexpeditionen) Telefoni Telia Ekonomisk förvaltning SBC WS Brandbergs Rör Bygg Bygg och Kakel Väst El Borgs elektriska Bostadsrätterna Bostadsrätterna Fiber - Öppet nät Tux Skrivare/kopiator Docuware Föreningens ekonomi Flertalet av avgiftshöjningarna senaste året har varit för att finansiera renoveringsprojektet (dörrar, fönster, ventilation, tilläggsisolering m mi Kommande avgiftshöjningar beräknas omfatta minst inflationsnivån, Sida 3 av 16

5 Bit Skintebodalen KASSAFLÖDE - 1JANUARI-31 DECEMBER KASSA VID ÅRETS BÖRJAN PENGAR IN Rörelsens intäkter Finansiella intäkter Ökning av föreningens ån Öknin av korta 5kulder PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Investeringar i fastigheten Inköp av inventarier Minskning av föreningens lån Ökning av korta fordringar Minskning av korta skulder KASSA VID ÅRETS SLUT ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader övriga Reparationer perjodiskt ntäkter Kapital- nderhåii 1 o kostnader r~piiir ko~,der Taxebundna Fastighets avgift Avskriv- 2% ningar 15% Årsavgifter övrig drift 99% 30% Skatter och avgifter Fastighetsavgften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 4 av 16

6 Bd Skintebodalen Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Takbyte Åsbacken, Hum ekärret och Bredängen Arbetet fortsätter under 2015 och Fasadrengöring Asbacken och Humlekärret och Bredängen. Storstädn ng vindar Monter ng av hangrannor v d entrétak. Smörjning av dörrar, fönster ch lås (årligen). Årlig kontroll av Avstangningsventi er Brunnar och vattenlås Brandskydd Varmvattenstemperatur (3 ggr/år) Från räkenskapsåret 2014 tillämpas redovisningsregelverket K3 vid upprättandet av årsredovisningen, vilket bland annat medför att byggnaderna skrivs av efter en komponentmodell. Händelser efter året Takbytet fortsätter under 2015/2016. Målning av fasad beräknas till 2016/2017. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 320 st Överlåtelser under året: 34 st Beviljade andrahandsuthyrningar. 3 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar : 42 1 st Förändring från föregående år: + 4 st Flerårsöversikt N ckeltal rsavgiftlm2 bostadsrättsyta Lån/m2 bostadsrättsyta Elkostnad/m2 totalyta Kapitalkostnader/m2 totalyta Sol ditet (%) Resu tat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxenngsbesked, m2 bostader. Sida 5 av 16

7 Bit Skintebodalen Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 16

8 Brf Skintebodalen Resultaträkning 1JANUARI -31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övri a rörelseintäkter Not RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivnin ar Not RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader och övri a f nansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Sida7avl6 jt

9 Brf Skintebodalen B a la n s rä k n in TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnaderochmark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventaner Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTFNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar BC Klientmedel SHB Övriga fordringar Förutb kostnader och u intäkter KASSA OCH BANK ochbank SUMMA OMSÄTrNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR ~, Sida 8 av 16

10 Bd Skintebodalen Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för re underhåll Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not Byggnadskreditiv Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder U pi kostnader och förutb intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter ttagna fastighetsinteckningar Not arav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sidagavl6

11 Bl Skintebodalen Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR , vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Undantag från regeln att räkna om jämförelsetalen har tillämpats. lngångsbalansräkning har upprättats per Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Tillgångar och skulder har varderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4) Inga uppskattningar eller bedömningar är gjorda som haft betydande effekt på den finansiella rapporten. Komponentavskrivning tillämpas. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Stomme och grund Yttertak 40 - Fasad/balkonger Fönster, dörrar och portar 60 - Stomkomplettering förening Stomkomplettering medlem 50 - Stamledningar VA 50 - Värmesystem Luftbehandlingssystem 70 - Fastighetsel Utemiljö 70 Maskiner Inventarier 5 5 Byggnader - 70 Fastighetsförbättringar - 70 Standardförbättringar - 70 Ombyggnationer - 50 Bokföringsnämnden har den 28april2014 beslutat att progressiva avskrivningsplaner inte längre ska användas i bostadsrättsföreningar. Föreningen har lagt om avskrivningsplanen till linjär avskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsav ifter Sida 10 av 16

12 Bd Skintebodalen Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÅKTER Överlåtelse/pantsättning Gästlägenhet Öresutjämning Försäkringsersättning Övri a intäkter Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 Fastighetskostnader Städning entreprenad Städning enligt bestä ming Bevakning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Bd Lägenheter Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås Installationer WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Bredband Mark/gård/utemiljo Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Entré/trapphus Huskropp utvändigt Tak Fasad TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER ~ Sida 11 av 16

13 Brf Skintebodalen Not 4 DRIF~KOSTNADER 2014 Taxebundna kostnader El Vatten So hämtnin /renhällnin Övriga driftkostnader Försäkring Markhyra/vägavgiftlavgäld Tomträttsavgäld Samfällighetsavgift Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Kreditupplysning Medlemsinformation Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Hyresförluster 7 0 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Föreningsavgifter Bostadsrätterna Sven e Ek För Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 Anställda och personalkostnader Föreningen har 2 anställda män Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Sociala kostnader Uttagsskatt Övri a ersonalkostnader da 12 av 16

14 Brf Skintebodalen Not 7 AVSKRIVNINGAR Byggnad Stomme och grund Yttertak Fasader/balkonger Fönster/dörrar och portar Stomkomplettering förening Stomkomplettering medlem StamledningarVA Värmesystem Luftbehandlingssystem Förbättringar Fastighetsel inkl svagström Utemiljö allmänt Maskiner Inventarier Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2014 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets bör an Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivnin ar enli t plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxerin svärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Not 9 PÅGÅENDE BYGGNATION Takomläggning Sida 13 av 16

15 Brf Skintebodalen Not 10 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början N anskaffnin ar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivnin ar enli t Ian Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkring Samfälligbetsavgift GE Capital Övriga interimstordringar FORA Not 12 EGET KAPITAL Disposition av föregående års resultat Belopp vid årets utgång Förändring under året enl stämmans beslut Belopp vid året ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för ttre underhå S:a bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Not 13 FOND FÖR YURE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut lanspråktagande enligt stadgar 0 0 ~nspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Sida 14 av 16

16 Brf Skintebodalen Not 14 CHECKRÅKNINGSKREDIT Räntesats Beviljad kredit 0,450 O Utnyttjat kreditbelopp 1, Not 15 BYGGNADSKREDITIV Räntesats Seviljad kredit Utnyttjat kreditbelopp 2,494% Not 16 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag SES 3,730% SES 1,510% SES 1,540% Rörligt SES 1,540% Rörligt Swedbank 4,460% Swedbank 1,570% Rörligt Swedbank 1,440 % Rörligt Swedbank 1,440% Rörligt Swedbank 1,440 % Rörligt Swedbank 1570% Rörligt Swedbank 1570% Rörligt Swedbank 3,330 % Swedbank 3,460% Summa skulder till kreditinstitut Kortfristi del av skulder till kreditinstitut RÄNTESWAP Förening Nordea Nominellt Förfallodag/ betalar betalar belopp löper till SES /554512ST 5,300% 0,473% Summa lån som omfattas av ränteswapar Det teoretiska marknadsvärdet för föreningens ränteswapar per var kr ( kr). Marknadsvärdet på ränteswapar förändras med anledning av förändrade marknadsräntor och kvarvarande löptid, men värdet vid förfallodagen är noll. Eftersom föreningen avser att behålla ingångna kontrakt till förfallodagen så bokförs inte marknadsvärdet eller värdeförändringen Sida 15 av 16 4

17 Bd Skintebodalen Not 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER El Extern revisor Löner Arvoden Sociala avgifter Ränta Övriga förvaltningsarvoden Fastighetsförvaltning Samfällighetsavgifter Övriga interimsskulder Förutbetalda av ifter och h ror g Styrelsens underskrifter BILLDAL den 3/ Knut Fredriksson Ordförande t4ce ordförande Lena Matsvik Sekreterare ~olf Karlsson ledamot Anna Sandelin Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Sida 16 av 16

18 Revisionsberättelse T fören ngsstämman 1 Brf Skintebodalen, org. nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Skinteboda len för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisn ng som nte innehåller väsentliga f el aktigheter, vare sig dessa beror på oegent gheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar äran uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört rev sionen enligt International Stan dards on Auditing och god revisionssed i Sverge. Dessa standar der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision nnefattar att genom olika åtgärder inhamta revisions bevis om belopp och annan information i årsredovsningen. Re visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis ningen. vare sig dessa beror på oegentligheter e er på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo visningen för ange en rättvisande bild i syfte att utforma gransk ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i re dovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen tationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredov sningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf Skintebodalens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enigt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk ningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bil Skinteboda len för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revis ionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag grans kat om förslaget är förenligt med Bostadsrättslagen Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfr het har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga bes ut, åt gärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den ~ revisor

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Brf Berghållen '1 76966-534 Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PONTUS W 4 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TRÄSKFLODEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brödkaveln. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Brödkaveln. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Brödkaveln som

Läs mer