E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 215E 216E BOLAGSANALYS 15 januari 215 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Pågående nyemission och steg 1 avklarat Bolaget har kommit med två ytterligare uppdateringar kring utvecklingen av Krasny-projektet sedan vår senaste analys. Resultatet från steg 1 ses som positiva och indikerar en ökad potential av fyndigheten. Bolaget genomför även en nyemission för att stärka finanserna. Krasny-projektet utvecklas över förväntan och vi finner det sannolikt att steg 2 kommer påbörjas. Detta ökar sannolikheten att Kopy erhåller tilläggsköpeskillingen om 2 MUSD från GV-Gold. Rubel försvagning påverkar Kopy positivt och guldpriset räknat i rubel står idag på toppnivåer, detta är något som vi finner marknaden har förbisett makroekonomiska risker finns självklart dock. Vårt motiverade värde efter nyemissionen uppgår till 1,31 SEK per aktie vilket indikerar en god potential i aktien sett till dagens nivåer. Lista: First North Börsvärde: 26 MSEK* Bransch: Exploration & Mining VD: Mikhail Damrin Styrelseordf: Kjell Carlsson OMXS 3 Kopy Goldfields 2,5 2 1,5 1,5 14-jan 14-apr 13-jul 11-okt 9-jan *efter emission Redeye Rating ( 1 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 5,5 poäng 7, poäng 4, poäng, poäng, poäng Nyckeltal E 215E 216E Omsättning, MSEK Tillväxt -24% -15% -39% -3% % EBITDA EBITDA-marginal Neg 464% Neg Neg Neg EBIT EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg Neg Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg Utdelning/Aktie,,,,, VPA -,74 -,8 -,24 -,12 -,11 P/E Neg Neg Neg Neg Neg EV/S 3,9 3,9 2,8 4,6 7,1 EV/EBITDA Neg,8 Neg Neg Neg Fakta Aktiekurs (SEK),5 Antal aktier (milj) 54,4* Börsvärde (MSEK) 26* Nettoskuld (MSEK) -6 Free float (%) 5 % Dagl oms. ( ) 5 Analytiker: Kristoffer Lindström *efter emission Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 1tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från till +1 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Pågående nyemission och steg 1 avklarat Sedan vår senaste uppdatering av Kopy Goldfields har bolaget kommit med ytterligare två uppdateringar kring sitt pågående borrprogram och har även annonserat en fult garanterad nyemission för att stärka likviditeten fram tills tilläggsköpeskillingen från Krasny-affären kan tillfalla bolaget vilket förväntas ske under senare delen av 215. Krasny- Mot steg 2. Steg 1 i prospekteringsprogrammet avslutades enligt planen i slutet av november förra året. Under programmet har totalt 51 borrhål, meter kärnborrning och meter prospekteringsdiken genomförts. Bolaget har även tagit fram en prospekteringsrapport över resultatet i samverkan med GV Gold. Bolaget har låtit borrutrustning lämnats kvar i väntan på steg 2 skall inledas. Positiva resultat från steg 1 indikerar ökad potential Målet med steg 2 är att upprätta en reservberäkning om 9 ton guld Resultaten från steg 1 verkar vara positivt och bekräftande av den antagna geologiska modellen av Krasny. I en intervju med VD Mikhail Damrin uppger han att bolaget har genomför en intern resursberäkning som visar på att den genomsnittliga guldhalten har ökat jämfört med de antaganden som förelåg innan prospekteringsborrningen påbörjades. Detta räknat på alla cut-off halter. Mikhail menar vidare att en uppgradering av antagna resurser till indikerade och kända kan göras med ett väldigt litet tapp i volymen, vilket självklart är positivt. Under prospekteringen har även nya mineraliseringsintervall upptäckts vilket ökar potentialen i fyndigheten. Innan steg 2 påbörjas kommer resultatet från steg 1 att analyseras ytterligare för på bästa sätt kunna planera hur borrprogrammet skall se ut framöver. Bolaget kommer även att omarbeta produktionsmodellen som bygger på en högre antagen resurs och lägre produktionskostnader. Målet med steg 2 är att upprätta en mineralreservsrapport enligt både ryska GKZ och den internationella JORC-koden. För att Kopy skall erhålla tilläggsköpeskillingen på 2 MUSD skall denna reservberäkning uppgå till minst 9 ton guld, alltså omkring 3 koz. PoS of success ökar Efter att steg 1 i prospekteringsprogrammet har fallit så pass väl ut så väljer vi nu att öka vår antagna Probability of succes till 2/7. Detta kan ses som en relativt liten ökning men vi vill inte öka sannolikheten allt för mycket då Steg 2 formellt ännu inte är påbörjad. Vi ser att sannolikheten att ta sig till gruva har ökat för Krasny genom de goda resultaten och att potentialen i fyndigheten har ökat genom ökad guldhalt och volym. Vi ser inga tecken på att GV Gold inte skulle gå in i steg 2 av prospekteringsrogrammet. Vi ökar PoS något, när steg 2 inleds ser vi ökar möjlighet till gruvdrift Probability of success - Projekt Projekt Stadie PoS Krasny Steg 1 av 2 i prospekteringen mot reservberäkning avklarad 2/7 3

4 En svagare rubel gynnar gruvbolag i Ryssland då kostander sätts i rubel och försäljningen i dollar Rubeldevalvering och guldprisprognos Att den ryska rubeln väsentligt har försvagats tillföljd av fallande oljepris och makroekonomisk faktorer är det sannolikt ingen som har missat. Det många inte tänker på är att för ett gruvbolag i Ryssland är detta överlag positivt. Ett ryskt gruvbolag har sina kostnader i rubel medan prissättningen av guld sker i dollar. Detta ger en hävstång vid en devalvering av rubeln. Tillika är det positivt för gruvindustrin med ett fallande oljepris då deras kostnader vid produktion minskar. Dock är ett fallande oljepris problematiskt för Ryssland som land då mycket av statens inkomster kommer från industrin. Ett guldpris beräknat i rubel ligger idag på mycket höga nivåer historiskt sett. Detta gynnar självklart ryska guldbolag. I vår värdering av Krasny antar vi något lägre kostander framöver på grund av den svaga rubeln men även det billigare oljepriset som påverkar driftkostnaderna för gruvbolag. Guldpris i dollar och rubel Guld RUB/oz Guld $/oz Källa: Bloomberg Guldprisprognoserna ligger framöver relativt stabilt runt 1 24 dollar/oz och prognosen för rubel indikerar en liten förstärkning av rubeln men sett till historiska nivåer antas rubeln vara svag i förhållande till dollarn vilket gynnar värderingen av Krasny projektet. Kronan väntas falla tillbaka till omkring 7 USD/SEK på lite längre sikt. Konsensusprognoser över guldpriset ligger relativt stabila på omkring 124 $/oz Guldpris, USD/SEK, USD/RUB Datum Guld $/oz-prognos USD/SEK-prognos USD/RUB- prognos ,1 63, , 56, ,2 53, , 52,1 Källa: Bloomberg 4

5 Till följd av den starkt försvagade rubel har centralbanken i Ryssland höjt styrräntan till 17 procent. Följden av detta är att banklån inom Ryssland kommer bli väldigt mycket dyrare framöver. Den ryska reporäntan ligger idag på 16 procent, för omkring 1 år sedan låg den närmare 4 procent. Många menar att årsränta för lånefinansiering inom Ryssland kommer ligga på omkring en på 3 procent den närmaste tiden. Kraftigt ökade räntor i Ryssland tillföljd av svagt oljepris och den försvagade rubeln Ryska reporäntan /31/21 3/31/211 3/31/212 3/31/213 3/31/214 Ryska statslåneräntan Källa: Bloomberg GV-Gold Kopy Goldfields har inga lån i rubel eller i Ryssland. Dock är deras partner i Krasny-projektet, GV-Gold, ett ryskt bolag med lån i Ryssland. GV-Gold är en av de tio största guldproducenterna i Ryssland och har bland de högsta marginalerna bland dessa bolag. För 213 rapporterade GV-Gold en EBITDA marginal på 52 procent. GV-Gold finner vi är en stor och stark aktör med goda marginaler jämfört med andra producerande gruvbolag i Ryssland EBITDA marginaler ryska guldproducenter 213 6% 52% 49% 5% 5% 41% 4% 3% 2% 1% % Polyus Gold GV-Gold Polymetal Nordgold EBITDA marginal Källa: GV-Gold Om vi antar att räntekostanden för GV-Gold skulle fördubblas hur skulle detta kunna påverka bolagets möjligheter att fulfölja sina åtaganden i Joint Venture programmet? Väldigt liten när man ser den kapitalstruktur och intjänings nivåer som bolaget har. GV-Gold har relativt liten lånefinansiering vilket gör att räntekostnader är små i förhålande till deras EBIT. 5

6 GV-Gold har låg belåning och borde inte påverkas nämnvärt av högre räntekostnader GV-Gold hade 213 en ränteteckningsgrad på omkring 68 gånger, deras genomsnittsliga räntekostnad låg på omkring 6 procent för 213. Även nettoskulden är väldigt liten i förhållande till EBITDA vilket visar på finansiell styrka. Nettoskulden ökade dock relativt mycket från 212 men sett till 213, dock täcker bolagets EBITDA väll upp deras nettoskuld då detta förhållande låg på omkring,8x. GV Gold - Lån och EBIT/EBITDA (' Rubel) Lån Räntekostnad Ränta 8,54% 5,7% 4,34% 5,61% Kassa Nettoskuld EBIT EBITDA Ränteteckningsgrad 32,1x 47,4x 18,1x 68,2x Net Debt/EBITDA,1x,2x,x,8x Källa: GV-Gold, Redeye Research Vi finner den finansiella risken i GV-Gold som låg och att de inte påverkas mycket av att räntan i Ryssland har ökat så pass mycket. Vi väljer dock att vara konservativa och höja vår antagna WACC för Krasnys NAV värdering från 12 procent till 14 procent till följd av den finansiella turbulensen i Ryssland. Emissionen tillför bolaget omkring 8,2 MSEK efter kostnader Nyemissionen och burn rate Nyemissionen utförts för att täcka bolagets rörelsekapital behov framöver och för att kunna fullfölja sin del i JV-avtalet med GV-Gold. Teckningskursen i emissionen är,45 SEK per aktie och emissionslikviden på ca 1,9 MSEK. Emissionen är fullgaranterad vilket vi självklart finner positivt. Kopy uppger att bolaget kommer tillföras omkring 8,2 MSEK efter emissions och garantkostander. Vi räknar i vår modell med en fullutspädning med totalt aktier, detta gör att bolagets aktiekapital kan öka med högst 9,2 MSEK. Vi räknar på något fallande kostander framöver då bolaget ämnar slimma organisationen ytterligare samt lägre kostnader efter utgången av 215 på operatörskapet över Krasny överlämnas till GV-Gold. Våra bedömningar är att efter nyemissionen borde kassan räcka fram till den sannolika utbetalningen av tilläggsköpeskillingen från GV-Gold, långsiktigt krävs självklart tilläggsköpeskillingen för att inte ytterligare finansieringsbehov skall uppstå det närmaste året. Vår något lägre antagna burn rate framöver påverkar vårt motiverade värde enbart marginellt. Kopy Goldfields- Burn Rate (MSEK) Datum H1 214-H2e 215e 216e 217e Kassaföde från löpande verksamhet -9,1-25,4-14,9-2,8-7,7-5,9-7,8-7,2-7,2 Kassaföde från investeringsverksamhet -48, -38, -34,6-17,1 7,7 6,5 15,9,, Kassaföde från finanseringsgsverksamhet 52,3 82,9 4,6 11,,, 5,1,, Periodens kassaflöde -4,8 19,5-8,9-8,9,,6 13,2-7,2-7,2 Kursdiff i likvida medel,,, -,1,,,,, Likvida medel vid periods utgång,9 2,4 11,4 2,4 2,5 3,1 16,3 9,1 2, Medel Burn Rate från löpande verksamhet /år -13, /månad -1,1 Balanslikviditet 3,3x 3,8x 2,3x 1,3x,6x,5x Soliditet 89% 86% 93% 89% 85% 82% 6

7 Vi använder flera olika värderingsmetoder för att beräkna ett motiverat värde av Kopy Värdering I vår värdering av Kopy använder vi oss av relativ-värdering, GV-Gold transaktionens värde samt en riskjusterad DCF för Krasny som gruva. Vi vill använda flera värderingsmetoder för att få en inblick i sannolika värden för projektet och vårt motiverade värde kommer sedan vara ett genomsnitt av utfallen. Relativ värdering guldbolag I vår urvalsgrupp av guldbolag finns det bolag med liknande mängd resurser som det finns antaget i Kopy samt liknade guldhalter då vi finner att dessa två faktorer spelar en stor roll på värderingen utav prospekteringsbolag. Sedan vår senaste uppdatering har medelvärdet av EV/oz multipeln sjunkit från 18x till omkring 13X. Detta påverkar vår värdering av Kopys tillgångar negativt jämfört med vår förra uppdatering. Jämförelsevärdering prospekteringsbolag USDm Mineraltillgång, tr oz (') Au, g/t EV EV/ oz LYDIAN INTERNATIONAL LTD , ALMADEN MINERALS LTD , KAMINAK GOLD CORP-A 32 1, OREX MINERALS INC , MARATHON GOLD CORP 119 1, ALEXANDRIA MINERALS CORP 145 1,8 6 4 NORTHERN FREEGOLD RESOURCES , 1 1 NORTHERN GOLD MINING INC 163, :e Percentil , Medel 265 1, :e Percentil , 5 3 Källa: Bolagssidor, Bloomberg & Redeye Research. Krasny Värdering Vår riskjusterade DCF av Krasny påverkas positivt av lägre antagna kostnader framöver, på grund av den svaga rubeln, samt en högre antagen Probability of Success då Steg 1 av prospekteringsprogrammet har visat så goda resultat. Samtidigt har vi valt att höja vår WACC från 12 till 14 procent på grund av den makroekonomiska situationen i Ryssland och ett något lägre antaget guldpris framöver ger en negativ effekt. Vår multipel från GV- Gold transaktionen är den samma som i vår förra update. Tillföljd av en lägre antagen relativ multipel minskar vårt motiverade värde något jämfört med föregående analys. Vår värdering indikerar ett värde av Krasnyprojektet på 6,3 MSEK. Vårt motiverade värde av Krasny uppgår till 6,3 MSEK, i ett Base-case Krasny - Värderingssamanfattning Värderingsmetod MSEK Relativvärdering 61,6 Riskjusterad DCF 58,7 GV Gold JV värdering 6,5 Medel 6,3 7

8 Kopylovskoye Värdering Vår värdering av Kopylovskoye indikerar ett värde på 1,6 MSEK, detta är något längre än föregående analys då värderingen påverkas negativt av lägre antagna relativ multiplar från våra jämförelsebara bolag. Kopylovskoye motiverat värde om 1,6 MSEK Kopylov. - Värderingssamanfattning Värderingsmetod MSEK Relativvärdering 11 GV Gold multipel 1,5 Medel 1,6 Vårt motiverade värde efter nyemissionen uppgår till 1,26 MSEK per aktie, en god säkerhetsmarginal till dagens aktiekurs Sum-of-the-parts Vårt motiverade värde I ett Base-case uppgår till 1,31 SEK per aktie, sett till dagens aktiekurs genereras det en god säkerhetsmarginal om närmare 19 procent. Vi anser att marknadens förväntningar är väldigt lågt ställda och att marknaden inte räknat med effekten av den svagare rubeln som gynnar Kopy. Det makroekonomiska läget försvårar dock situationen något för bolag med tillgångar i Ryssland. Vi finner dock att Kopys samarbetspartner GV-Gold är väldigt finansiellt starka och riskerna för Kopys del med bland annat högre räntor borde ses som små. Vi finner stora övervärden i Kopys tillgångar jämfört med dagens aktiekurs, detta till trots att vi anser att vi varit konservativa i våra estimat och beräkningar och en stor riskjustering. Sum-of-the-parts värdering SEKm Enterprise value % av Värde Värderingsmetod/Kommentar Krasny (71 %) 6,3 69,72% GV Gold trans & Risk. DCF Kopylovskoye 1,6 12,27% EV/Resource Norra Territoriet 2, 2,31% Förvärvskostnad Nuvärde tillägsköpeskilling Krasny 13,6 15,69% Enligt avsiktsförklaring diskonterad Summa 86,5 Koncernkostnader -23,2 Diskt. Operativ Burn Rate EV 63,3 Skulder sept'14 + likvid 3, Bokfört värde Kassa sept'14 + likvid 11, Beräknat värde Marknadsvärde 71,3 Värde per aktie 1,31 Dagens aktiekurs,45 Säkerhetsmarginal 191% Nyheter kring steg 2 och förbättring av investerarklimatet i Ryssland ser vi som sannolika katalysatorer för värdeökning Katalysatorer för värdeökning Nyheter kring Krasny projektet ser vi som de mest sannolika katalysatorerna framöver. En inledning av Steg 2 i borrprogrammet samt ett första resultat från den prospekteringen ser vi som triggers i närtid. Externa faktorer är självklart ett högre guldpris men även att investeringsklimatet i Ryssland förbättras borde gynna Kopys värdering. 8

9 Vårt beräknande värde i ett ljust Bull-case scenario uppgår till 1,95 SEK per aktie Bull-case värdering I vårt Bull-case antar vi att sannolikheten för gruvstart av Krasny är 5 procent att projektet värderas högre i ett relativ perspektiv. Vi antar även här att Kopylovskoye värderas upp i linje med de högsta värderade av våra jämförelsebara bolag. Norra Territoriet behåller vi till förvärvskostnaden. Vårt EV i ett Bull-case scenario uppgår till 121,5 MSEK med ett värde per aktie som uppgår till 1,95 SEK. Detta indikerar en säkerhetsmarginal på 33 procent sett till dagens aktiekurs. Sum-of-the-parts värdering SEKm Enterprise value Krasny (71 %) 9,3 Kopylovskoye 15,6 Norra Territoriet 2, Nuvärde tillägsköpeskilling Krasny 13,6 Summa 121,5 Koncernkostnader -23,2 EV 98,3 Skulder sept'14 + likvid 3, Kassa sept'14 + likvid 11, Marknadsvärde 16,3 Värde per aktie 1,95 Dagens aktiekurs,45 Säkerhetsmarginal 334% Vårt beräknade värde i ett dystert Bear-case uppgår till,15 SEK per aktie Bear-case värdering I vårt Brear-case ser vi till ett dystrare utfall för Kopy. I detta scenario faller inte borrprogrammet väl ut och GV Gold avbryter sammarbetet och betalar inte tillägsköpeskillingen, då behåller Kopy 71 procent av licensen. Här värderar vi licenserna i linje med de lägst värderade guldbolagen samt att det sker en pressad nyemission i bolaget vilket utökar antalet aktier. Norra Territoriet värderar vi här till MSEK då bolaget har svårt att föra projektet vidare. I detta scenario uppgår säkerhetsmarginalen till -66 procent sett från dagens aktiekurs. Vårt motiverade värde per aktie i ett Bear-case är,15 SEK. Sum-of-the-parts värdering SEKm Enterprise value Krasny (71 %) 23,1 Kopylovskoye 2,8 Norra Territoriet, Nuvärde tillägsköpeskilling Krasny, Summa 25,8 Koncernkostnader -23,2 EV 2,6 Skulder sept'14 + likvid 3, Kassa sept'14 + likvid 11, Marknadsvärde 1,6 Värde per aktie,15 Dagens aktiekurs,45 Säkerhetsmarginal -66% 9

10 Resultaträkning E 215E 216E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg -62 Avskrivningar immateriella tillg. Goodwill nedskrivningar -62 EBIT DCF värdering Kassaflöden, MSEK Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 215E 216E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg. Övriga finansiella tillg. Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg. Summa anlägg Uppsk. skatteford. Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder 1 28 Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder 4 Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 215E 216E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar -124 EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar 124 Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar Lönsamhet E 215E 216E ROE -12% -55% -15% -8% -8% ROCE -1% -57% -8% -9% -9% ROIC -16% -46% -6% -1% -7% EBITDA-marginal -11% 464% -1% -114% -114% EBIT-marginal -11% -578% -1% -114% -114% Netto-marginal -122% -56% -184% -97% -85% Data per aktie E 215E 216E VPA -,74-1,22 -,24 -,12 -,11 VPA just -,74 -,8 -,24 -,12 -,11 Utdelning,,,,, Nettoskuld -,5 -,5 -,11,11,44 Antal aktier 22,85 54,45 54,45 54,45 54,45 Värdering E 215E 216E Enterprise Value 55,1 46,5 2,3 31,9 49,8 P/E -3,9 -,7-2, -3,9-4,4 P/S 4,8 4,1 3,6 3,7 3,7 EV/S 3,9 3,9 2,8 4,6 7,1 EV/EBITDA -3,9,8-2,8-4, -6,2 EV/EBIT -3,9 -,7-2,8-4, -6,2 P/BV,4,6,3,3,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 12/14e 1 mån -2, % Omsättning -28,1 % 3 mån -42,2 % Rörelseresultat, just -28,66 % 12 mån -73,3 % V/A, just -42,6 % Årets Början 11,6 % EK -26,4 % Aktiestruktur % Röster Kapital Övriga 53,7 % 53,7 % KGK 11,2 % 11,2 % Avanza Pension 11, % 11, % UBS Client account 7,9 % 7,9 % Markus Elsasser 6,2 % 6,2 % Nordet Pension 4,8 % 4,8 % Styrlese Kopy (exkl Elsasser) 2,2 % 2,2 % Robur Försäkring 1,6 % 1,6 % Client Long 1,4 % 1,4 % Aktien Reuterskod KOPY.ST Lista First North Kurs, SEK,5 Antal aktier, milj 54,4 Börsvärde, MSEK 26,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Nästkommande rapportdatum Mikhail Damrin Tim Carlsson Tim Carlsson Kjell Carlsson Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 215E 216E Soliditet 93% 89% 85% 76% 63% Skuldsättningsgrad % % % 13% 39% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet,1,1,1,1,1 Tillväxt E 215E 216E Försäljningstillväxt -24% -15% -39% -3% % VPA-tillväxt (just) -92% 65% -8% -49% -12% Analytiker Kristoffer Lindström Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 1tr Stockholm 1

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 215E 216E 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% E 215E 216E % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 215E 216E -,5-1 -1,5-2 1% 8% 6% 4% 2% % E 215E 216E 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Division 1 period period Intressekonflikter Kristoffer.Lindström. äger aktier i bolaget X: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Kopy Goldfields vision is to become a worldâ class exploration and production company. The company s business concept is to identify and develop bedrock gold projects ocated within the established area of alluvial gold mining in Lena Goldfields in Bodaibo area of Irkutsk Region in Russia from exploration into production. The longâ term target is to discover 5 Moz of mineral resources and annually produce.2 Moz of gold within existing and new license areas. 11

12 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 27. Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 3 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 1,p ,5p - 7,p ,p - 3,p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 12

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 september 2014 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Positiva tongångar Bolaget har kommit med en första operationell uppdatering från borrprogrammet på Krasnylicensen som påbörjades

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 juni 2014 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Operation Fäbodtjärn inledd Botnia Exploration har inlett ett arbete med att erhålla tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Bolaget

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 februari 2015 Sammanfattning (CINN.ST) Säkrar tidigt orderingången Bolagets levererade en rapport i stort sett linje med våra förväntningar. Omsättningen för

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer