0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;"

Transkript

1 l andsting et l) DALARNA LANDST NG SSTY RELSEN 0 1?;> PROTOKOLLSUTDRAG Samm anträdesdatum Finansplan och budget 2011 Dnr LD10/0l 098 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t anta förslag till utökad budg etram till HoS för utökat anta l AT-läkare motsvarand e 5 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS 2011 för akutrnottaqninga r i Avesta, Ludvika och Falun motsvarande 6 Mkr, a t t anta förslag till utökad budgetram till HoS för ny vårdavdstning psykiatrin i Säter motsvarande 2 Mkr, a t t anta förslag till ut ökad budgetram för Patientnämnde n med 675 tkr, a t t anta förslag till juslering av partistödet 2011 med 800 tkr, a t t pa rtistödet fr o m årligen justeras med prisin dex som används fö r övrig ve rksamhet, a t t anta förslag till utökad ram för hälsovalsersättning med 10 mkr sa mt a t t godkänna finansplan för oc h budget 20 11; Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Huvud kontorevhälsovalsersättning tkr Huvudkontoret övrigt tkr T rafik oc h övrig regional utveckling tkr Finansförvalln ing tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bild ningsnämndens förfogande, a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktan dvård och tkr för bestältartandvård, a t t på driftbudg eten anvisa tkr som stälts till patienlnämndens förfogande samt a för tastighetsnämnden budge tera ett öve rskott på driftbud geten med tkr. Utdrag exp 2010'11 09 till 1.Fullmäktige Vid protokollet: Talm i Herm ansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN nvesteringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligtföljande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Huvudkontoret tkr Tvätterisamverkan, Fredriksberg tkr a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till servicenämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till gemensam nämnd för kostsamverkans förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa lån med 1 mkr varav 600 tkr till Dalateatern och 400 tkr till Dalarnas museum, a t t för finansiering av investeringar uppta ett låneutrymme med 300 mkr, a t t vid behov av att ianspråkta låneutrymmet fattas beslut i särskild ordning samt a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 26 mkr. Bakgrund till beslut Antal AT-läkare föreslås utökas med 8 stycken, till totalt 96, med start vid antagningen underfebruari 2011, som en av flera åtgärder att underlätta kommande generationsväxling. Landstinget Dalarna har ett mycket gott rykte kring AT-läkarutbildningen och antalet kompetenta sökande är stort. Utökningen ställer krav på utökad ram motsvarande 5 Mkr. Antalet patienter som söker vård via akutmottagningarna fortsätter att öka och då tydligast i Falun. Mot den bakgrunden planeras förstärkning av jourlinjeroch övrig bemanning. Avesta och Ludvika minskar delfinansieringen från primärvården som ett resultat av ersättningsmodell för Hälsoval. Mot bakgrund av ovan föreslås utökning av ramartill akutmottagningarna med 6 Mkr. Ny vårdavdelning motsvarande ca 10 vårdplatser inom psykiatrin i Säter from 2011 beslutades av landstingsstyrelsen i augusti. Merparten av kostnaden för ny vårdavdelning på totalt ca 14 Mkr, sker via omför-

3 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN delningar och åtgärder, t ex kring externa vårdköp, inom vuxenpsykiatrins budgetramar motsvarande ca 12 Mkr. Resterande 2 Mkr föreslås ske via utökad ram. Antalet ärenden till Patientnämnden har stadigtökat de senaste åren. En ny patientsäkerhetslag träderi kraft 2011 och innebär bl a utökade informationsinsatser till verksamheterna och ett närmare samarbete med Socialstyrelsen. Mot bakgrund av den utökade verksamheten för patientnämnden föreslås att budgetramen utökas med 675 tkr. Partistödet justerades senast Föreslås att justering görs inför 2011 motsvarande 2% per år för perioden , vilket innebär att ram utökas med 0,8 Mkr. From 2012 justeraspartistödet årligen med det index/lp som beslutas för övrig verksamhet. nförandet av hälsoval innebar att f d närsjukvårdens budget fördela- ' des mellan hälsoval och övrig primärvård. samband med fördelningen avsattes medel för eventuell justering av kapitationlacg. Föreslås att 10 mkr omdisponeras från de avsatta medlen till hälsovalsersättningen. Föreligger majoritetens förslag till finansplan och budget Bilaga 165A nformation enligt MBL paragraf 19 har ägt rum 20 oktober2010. Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget2011 och plan har mailats ut till ledamöterna inför dagens sammanträde. Bilaga 165 B T f ekonomidirektör Peter Hansson informerar om ärendet. Bilaga 165 C Yrkanden Ordförande ngalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag (majoritetens förslag till finansplan och budget 2011). Jan Wiklund yrkar, med instämmande av BengtAndersson, rma Rönnbäck, Christina Brörns, Göran Engström, Bo Brännström och Birgitta Sacredeus, bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till budget 2011 och plan

4 LANDSTNGET DALARNA LANDSTNGSSTYRELSEN Proposition På proposition beträffande bifall till sitt eget yrkande eller bifall till Jan Wiklund med fleras yrkande förklarar ordföranden att landstingsstyrelsen beslutar a t t bifalla sitt eget yrkande. Votering begärs och verkställs enligtföljande voteringsproposition: Den som bifaller ngalill Perssons yrkande röstarja; Den det ej vill röstar nej; Vinner nej beslutar landstingsstyrelsen bifalla Jan Wiklund med fleras yrkande. Följande röstarja: ngalill Persson (S), Thomas Ylven (V), Gunnar Barke (S), Sören Bertilsson (S), Kjell Lindgren (S), van Eriksson (S), Per nge Nyberg (S) och Ann-Catrin Lofvars (MP). Följande röstar nej: Jan Wiklund (M), BengtAndersson (M), rma Rönnbäck (M), Christina Bröms (C), Göran Engström (C), Birgitta sacrådsus (KD) och Bo Brännström (FP). Landstingsstyrelsen beslutar således med åtta röster mot sju a t t bifalla ngalill Perssons yrkande (majoritetens förslag till finansplan och. budget 2011). Reservation Mot beslutet reserverar sig ledamöterna i Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Protokollsanteckning Ersättaren Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), som inte tjänstgör, instämmer i reservationen.

5 o 17 ef/ya l SJ /65B Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1

6 o 1B nnehållsförteckning Driftbudget, tkr "' '" '" t '" "' te '" '" '" "'., t '" "' t "' 3 Resurtatbudget, mkr, 41 7 Finansieringsbudget, mkr 41 8 Driftbudget, tkr 10 Sid2

7 o ~ 9 Driftbudget, tkr Landstingstyreisen; Not Hälso- och sjukvård Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O Summa driftbudget Not 1 Hälso- och sjukvård Landstingsbidrag Minskad ram - handlingsprogram ek i balans Minskad ram LDH, besparingar/effektiviseringar -500 Sjukvårdsrådgivning (1177) -400 Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Utökat anslag till ambulans i Norra-Västra Dalarna 2000 Utökat anslag till Skönvikt 3000 Utökat anslag AT-läkare 5000 Extra jourlinje akutmottagningar 6000 Ny psykiatriavd, Säter 2000 Överföring från HKlHälsovalskansli; - läkarmedverkan i hemsjukvård BHVoch MHV anslag tör särskilt vårdkrävande ungdomsmottagningar bassäng fjälläkarmottagningar Majoritetens förslag Alliansen: Ekonomi i balans, tidigare än majoriteten Rätt läkemedel i rätt mängd till varje patient Justering av patientavgifter tör vuxna Alliansens förslag Sid3

8 Not 2 Huvudkontoret! Hälsovalsersättning o 20 Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1.7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15proc.enh Omdisp från HKlhälsovalskansli Not 3 Huvudkontoret m m Landstingsbidrag; Huvudkontoret inkl hälsovalskansli, exkl hälsovalsers. Handikappkonsulentverksamhet Centrum för klinisk forskning Politiker och politiska sekreterare Centrala HS-anslag Övrigt t.gemensamt Regional forskningsfond Löne- oprisuppräkning 1,7 % Partistöd, indexuppräkning 2% per år Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15proc.enh Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Oförutsett, utökat anslag Projektledning för besparingsprogram Omställningskostnader ny förvaltningsorganisation Överföring från HKlHälsovalskansli till HS-ram; - läkarmedverkan i hemsjukvård -BHVoch MHV - anslag för särskilt vårdkrävande - ungdomsmottagningar - bassäng - fjälläkarmottagningar Omdisp från hälsovalskansli till Hälsovalsersättning Majoritetens förslag Alliansen: Politiker, minskade kostnader Huvudkontoret, besparingar administration Ny controllerfunktion för LS Omställningsbidrag för mera patientfokuserat arbete Alliansens förslag Sid 4

9 Not 4 Trafik och övrig regional utveckling Landstingsbidrag Prisuppräkning Samarkand Ludvika Almi, utökat bidrag FNSAM - budgetjustering Majoritetens förslag Alliansen: Minskad bidragsgivning Alliansens förslag o Not 5 Finansförvaltning Pensionskostnader inki löneskatt Patientförsäkring, premie och avsättning Förändring löneskuld föregående månad interna räntor Statsbidrag kömiljard Kostnader för att minska köer Statsbidrag utökad vårdgaranti BUP Kostnader arbete med minskade sjukskrivn. Statsbidrag rehab.garanti Kostnader rehab.garanti Högspec vård/medicinsk utv, kostnader över index Besparing administration m m fr o m 2010 Omställningskostnader Bolagsbildning Älvdalens skola Sänkt premie avtalsförsäkringar Omdisp från HK! Hälsoval övrigt Not 6 Fastighetsnämnden Avkastningskrav O O Sid 5

10 Not 7 Kultur- och bildningsnämnd o 22 Landstingsbidrag, kultur Landstingsbidrag, skola Totalt landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Komp för utebliven statlig indexuppräkning (MiD) Minskad ram, besparingar/effektiviseringar Utökade bidrag till kulturverksamhet Mora folkhögskola, ökade hyreskostnader Majoritetens förslag Alliansen: Minskad kulturbudget Minskat bidrag till folkrörelserna Alliansens förslag no Not 8 Tandvårdsnämnden folktandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 2660 Just. budgeterade arbetsgivaravg ,15 proc.enh Not 9 Tandvårdsnämndenlbeställartandvård Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % Not 10 Patientnämncien Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % 60 Utökad verksamhet Not 11 Revision Landstingsbidrag Löne- oprisuppräkning 1,7 % O Sid6

11 Resultatbudget, mkr O 23 Prognos Plan Plan Plan Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter 1) Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) n Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa skatteintäkter och finansnetto Arets resultat ) Skatteintäkter: (SKLs prognosoktober2010) Preliminärskatt Avräkning Avräkning Avräkning Summa ) Utjämningsbidrag och statsbidrag nkomstutjämningsbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Statsbidrag för läkemedel återbetalning -15 Statsbidrag, pandemi 9 Tillfälligt konjunkturstöd Stb minskad sjukfrånvaro Summa Balansbudget Sid7

12 o 24 Fnansieringsbudget, mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan Den löpande verksamheten Arets resultat Avskrivningar Nedskrivning 18 O O O O O Avsättningar - pensionsskuld Non övriga avsättningar, LÖF (Landstingens ömsesidiga förs. bolag) 8 9 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring av förråd -2 O O O O O Förändring av kortfristiga fordringar Not O Förändring av kortfristiga skulder Not Totalt kassaflöde från löpande verksamhet nvesteringsverksamhet nvesteringar Avsättning till pensionsfond O -128 O Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 30 O O O O O Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar -1 1 Förändring av långfristiga skulder O Kassaflöde från finansieringsverksamhet O O Arets kassaflöde Likvida medel, inkl plac medel vid årets början Likvida medel, inkl plac medel vid årets slut Förändring likvida medel varav lån vid årets början O varav lån vid årets slut O Sida

13 FlnansierJngsbudget, mkr, forts o 25 Bokslut Prognos Plan Plan Plan Not 1 Pensionsskuld Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt Värdesäkring av pensionsskuld Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar Statsbidrag minskad sjukfrånvaro föreg år, utbet Statsbidrag minskad sjukfrånvaro innevarande år Statsbidrag kömiljard föregående år, utbetalning Statsbidrag kömiljard (inkl SUP) innevarande år Skattslutavräkning Skatt slutavräkning Skatt slutavräkning Övriga kortfristiga fordringar O Not 3 Förändring av kortfristiga skulder Skattslutavräkning Skatt slutavräkning Konjunkturstöd avseende Förändring semester- och komp.skuld Övriga kortfristiga skulder Sid 9

14 o 26 Driftbudget, tkr Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Landstingstyreisen; Hälso- och sjukvård Hälsoval Huvudkontoret m m Trafik och övrig regional utveckling Finansförvaltning Fastighetsnämnden Servicenämnden O O O O O Kultur- och bildningsnämnden Tandvårdsnämnden Tandvårdsnämnden, beställartandvård Patientnämnden Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan O O O O O Summa driftbudget nvesteringsbudget Sid 10

15 o 27 la~ Ekonomi lägesrapport 20 to (. Fortsatt lag kostnadsokningstakt, personalkostnader perokt 1,4% i\ Övrigakostnader...sUlbilt (periodrappon Okt) ',\ Lagre avgiftmotafamotsvarande ca S Mkr \ \ KO miljard malet kvarvarande osäkert? \ \~ Produktion slutenvård somatik persept: \ - VWlillfaU... 2,90/0 ()4S00) \ - V6rdd)'llll 0,6%(t48ooo) ) \ - VoravulSlui\1ingsldua2,W.(8ooo)!. jcundfbrluster ack2010,soo ikr, halveratjmf2009 Fl; \/ ra~~.. İ., "ll(ll /' 'o-_. \\.-M \\ 1-'''' \ J4" Totalkostnader, rullande 12 mån J \... / L ")--UUmmlililliii affi!ko.stnadsutveckling. rullande 12.m~n '..... \\...: \1\ ).,,\ rlf f!" l.. :'L-_ '--'.-- i e.. i. l t l l l l t.r drlnlhh HHh _.. -. la~ , Omvärldsfaktorer \. Forbättrad prognos fbrsklllleintllkter \\ Positivbefolkningsprognos \ Statsbidrag stabila, särskilt konjunkturstod aven \ \ (ca 30 Mkr).) \\', Löne- och kostnadsutveckling berllknas tillen lägre nivå J.. ~Udgeten bedöms stärkt ur ett r::tj! finansiellt perspektiv (jmfjuni), lingel ~ la 1!11 1!11 ~~l""ot.. _ l lo D'... Hr~"""",ål_t:P20tt LD. interna faktorer ~fj"'kp"-a og " \\ Marginell motiverad utökning av ramar2011 LA,~"'lerbrle-"'~ lo, Hälsoval, justeringavers.nivå, 10Mkr,ochmodell PtrHad...:n:~2OOWO~' 4) ~\ \ \ Rimligt utrymme fbromställningsarbete (30Mkr) ~lba'od.bn.. \ \'. Halverat behovav externuppltminll (tak300m.t),, \. ftamstp g a tidigarelggning av investeringar (nyn l \v4rdblock) j 'Amortering av lånsker underplanperioden,, ""... AbtM&CAVHb,,'.wdl.~ ""~." \ \ ~.~...~......,...'...' \ :g::l: \,.~;tår~ ~'tcg~20"~.. R>'tao~ 2140 / Räntekostnader fbrlån beaktade / -"" ",: ~. $parkrav ofbrandrade 130Mkr/Ar (S20Mkr). Aterslällning av ack underskott. balanskravet....- \, / beräknas att ske under2014!,: '/,_ lo!so... ~,;..t &Fb/J'" f' lo "

16 o 28 1h~"ll"! 'Bru. ( \\ \\\\ " i \. l \, _.brlng.t,...hl! LF jun milt FO"'og 11f0nd1lngor: Nynwotttnglbudlll t l ) :...~, \ 'y 67G 4G' ~'G ZGG B2 7 O U "2 ng zu la~~ l il \\ \\ \ '. Skatte-, statsbidrags - och nettokostnadsutveckling '.0 r ,.0 l---\~ j \ \, 4P t--:7''\-\-~----l ) Fl. ~' ' \ ll,_--...:~==:::==_~ la~~~ nvesteringar (mkr) (,'-:--, \ \ ceo t ~----, /\. / \. \ '., SOllt :l'---~----./ <, \\ :j---~--~ 2lO / 100t ,,'yl'--.,. 1'DO.. Ptogn luqtt Aln Pbn flbn 20" Z 2 t ' tṙ(\ Självfinansieringsgrad av investeringar i procent c:-~c':""'~.,7,""'(-:"''"(.,-:;..,-;.-.:;""''::.'''::. '''.:;'"'. ''':... '''''',i:-::':''''''''~''''''''''''''';~~ -' r \\ '..:'-":""""'"----""""':'.,.,.., ,-, \ '. "O'r-----"--"...~ ,;..."...,;.-;.,;.,,~ J' i \ '. SOt '------~: / )l:~--~ L - - _ Pr.20O 8... 'bn 2012 Plin ~r:,, il Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag ~--~--~ l /: \'\.. 4 /' \ ' l io, ~ ~ J ~Ol"B_ 'tall """ Fln 7J:11t'\.OOB ~ Z011..u ~ ~,. lafit.._.._le d..._... ~ " ~- Årets resultat, mkr 400 \\ zoo /' / \ \ '. " l " zoo ~ - '/,/ ~oo..,'.,... ",... '»:... '<. o ;, 2007\.._ ZoozA. llu;t PJl lott '\...-""'".~~_- -..~_~

17 (J 29 la~'r" Solid itet la~"'r" Likvida medel och lå n l', ",\ ",,., \, \ \\ '.. 11l$ \ \ "<--6 _ 4 ~. \... '\." i l -, -, \.'/ / / \ 'Y""'-.- p/f.". _._-- 'o: ~.. -.'-.-._ -- 1 _ ,, 'oj... la":::;!l" Ärc rs täl lnnd c av Cl!.c l kapital (.. j ~.-- ",, -. \\, "....'=-'.'-'-'L.... l.u "." i <,, - '\~ ~j 'o, _......_.._...,~ Hälsoval (. nom följa nde områden föreslås \. ;'~~.1,i:~:~~,~~: ;~,,d,..~, lo '. _, ST Uko.. rj, ~~:~P".16t 1Do " '_1'01 '1" <"'....\ ' ' "'al o.ll.u.. f.. JA.rf'lo< htn-r_..., \ '''''......,:6n l.m<rlo, '._...re. rr ".. "... iojn )- i r lk-.. _... oj ~.._ - _. f rif A.t. '-Jo,. ' Sq> o.ll. i, -'1l r&t, _, &>.. \,/l. ~.;~~:\~~ ~ ~: '.i. flr"l 'l"p''''''''''.''.rlob>k O<~

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan 2012-2015, Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2011-1 1-07 I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

- - - - -- --- - - - -- Arsredovisning 2006. Finansförvaltningen - - - --- - -- - --- - - -- - - - - --

- - - - -- --- - - - -- Arsredovisning 2006. Finansförvaltningen - - - --- - -- - --- - - -- - - - - -- - - - - -- --- - - - -- Arsredovisning 2006 Finansförvaltningen - - - --- - -- - --- - - -- - - - - -- Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2007-02-28 LiÖ 2007-18 1 Landstingsstyrelsen Årsredovisning 2006

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-12-14 Paragrafer Landstingshuset, Falun,

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall 0308 0208 Verksamhetens intäkter 770 787 1 166 1 196 Verksamhetens kostnader -3 544-3 337-5 420-5 116 Avskrivningar -140-149

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17

Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17 Resultat och kapacitet...18 Risk - Kontroll...20 Finansiella mål...20 God

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009

Budget 2007. flerårsplan 2008-2009 Budget 2007 flerårsplan 2008-2009 Nationaldagsfirandet i Kramfors 2006 BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Vårpropositionen Budgetförslaget bygger på de förutsättningar som presenterats

Läs mer