PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) Ledamöter Ersättare x Lena Sandgren, ordförande (S) x Marianne Abelsson (S) x x Bo Rösler, l vice ordf. (S) Cecilia Holmberg, 2 vice ordf. (M) vakant XX x Ilija Berneli (S) Lena Olsson (M) Robert Sandelin (S) x x x Asta Hyttinen (V) Lena Häggblad (C) Claes Mårlind (M) x x Tommy Larsson (V) Margareta N orander (FP) Robert Elmstedt (M) x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef Marie Bjömsson, personalstrateg 18 x Maria Petersson, sekreterare Carola Löfstedt, konsumentsekreterare Anders Agnesson, ekonom Personalföreträdare Rolf Andersson, SACO Tid för justering: klockan Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ait4 iil!tfll~t Lena Sandgren sekreterare Maria Petersson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten ~~\)~i0-~- Maria Petersson, sekreterare

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 2 Innehållsförteckning Godkännande av dagordning Val av protokolljusterare Systematiskt kvalitetsarbete/personaluppfåljning Ekonomisk uppfoljning februari 2014 Bokslut 2013 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Yttrande över motion om gatukonst Rädda barnen stenbacka bibliotek Information Kontaktpolitikerverksamheten Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden M p; /~ f!vt/ l.~ ' ~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Godkännande av dagordning Kulturnämndens beslut att godkänna dagordningen. Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen.. /{' {/;j

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Val av protokolljusterare Kulturnämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Till protokolljusterare väljs Claes Mårlind (M) ochjustering av protokollet sker kl 11.oo. ;~, ~ /1, VV V L~(IJ2../(,

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Systematiskt arbetsmiljöarbete/personaluppiöljning Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Personalstrateg Marie Björnsson presenterar uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och personalnyckeltal2013. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån lagstiftning och enlighet med samverkansavtalet En utbildning genomfördes 2013 i det reviderade samverkansavtalet för samtliga chefer och arbetsplats/skyddsombud. skyddsrond, fastighetssyn och allergirond är genomförda. De vanligaste arbetsmiljöproblemen när det gäller den fysiska arbetsmiljön är bland annat jämn värme/kyla, luft (torrhet)/ventilation samt ej funktionella, anpassade lokaler. En utförlig rapport läggs ut till nämndens ledamöter i first class. j A ~~~ - 0/!r l l - ',f'/,,...,;

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Ekonomisk uppföljning februari 2014 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. FörvaltningschefEwa Kristensson redovisar den ekonomiska uppföljningen per den 28 februari 2014 för kulturnämndens ansvarsområde. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten, och sammantaget är det en budget i balans. Personalkostnaderna har ett litet underskott som täcks av statsbidrag. Beslutsunderlag Prognos per den 28 februari 2014, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad ~ il//, 1Jv ;,_lb::{

7 Kulturnämnden Prognos per den 28 februari 2014 Riktpunkt 16,7 % Periodiserat Verksamhet Internbudget Utfall Aterstår Förbrukat Helårsprognos Avvikelse Belopp i tkr Kulturnämnd 367,0 60,0 307 Konsumentkontor 1 083,0 148,9 934 Subventionerad hemsändn. 68,0 11,3 57 Energirådgivning -191,0-31,8-159 Bidrag till frivillig bil 1 414,0 235, Ledning och kulturadministration 1 320,0 222, Kulturbyggnader 3 454,0 562, Egna kulturella arrangem 655,0 102,8 552 Stöd till föreningar 1 136,0 189,3 947 Bibliotek , , Totalt ,3% ,7% ,6% ,7% ,8% ,3% ,7% ,7% ,0% ,6% o o o o Kommentarer: Denna prognos är sammanställd per den 28 februari. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten. Sammantaget är det en budget i balans. Konsumentkontoret har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Kulturbyggnader har överskott främst beroende på något högre intäkter och något lägre kostnader för Lokstallarna. Egna kulturella arrangemang har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteksverksamheten har haft högre verksamhetskostnader än de budgeterat.

8 Ekonomisk rapport för personalkostnader för perioden januari- februari 2014 Kostnader, tkr Nämnd Arsbudget Periodens budget Bokfört Periodens Periodens Periodisering kostnader avvikelse Prognos helårsavvikelse Politisk verksamhet Konsumentverksamhet, energiråd Allm kulturell verksamhet Bibliotek Summa _!_ 65]_ L Kommentarer till avvikelser Underskottet täcks av statsbidrag.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /470 Bokslut 2013 Kulturnämndens beslut att godkänna 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Förvaltningschef Ewa Kristensson ger nämnden en sammanfattning av årsredovisningen 2013 för kulturnämndens verksamhetsområde. Det ekonomiska utfallet slutade på 45 tkr i underskott för 2013, och det ses som ett bra resultat. Nämndsverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader medan biblioteksverksamheten och den subventionerade hemsändningen har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad Yrkanden Ordförande Lena Sandgren (S) föreslår att nämnden godkänner 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Protokollet ska skickas till...,/h. Kommunkansliet ~j {izl--~

10 Kulturnämnd Årsredovisning 2013 Ordförande: Lena Sandgren Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Konsument Karlshamn Konsument Karlshamns uppgift är att ge konsument- och energirådgivning till enskilda konsumenter före och efter köp samt att ge hushållsekonomisk rådgivning och stöd vid skuldsanering. Informationsinsatser görs främst till ungdomar och invandrare. Efterfrågan på informationsinsatser, budget- och skuldrådgivningen har ökat jämfört med föregående år. Konsumentrådgivningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året. Energirådgivningens fokus på energieffektivisering har ökat. Utbildning för arbetslösa ungdomar har genomförts för tredje året i rad. Uppdragsutbildning åt Konsumentverket för nya konsumentvägledare har påbörjats. Kultur- och biblioteksverksamheten Verksamheten arbetar med utgångspunkt i bibliotekslagen och i de styrdokument som antagits av kommunstyrelsen - det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen. Ett rikt kulturliv tillgängligt för alla är viktigt för Karlshamns kommun. Ett nytt kommunikationsverktyg för bibliotek- Arena - är i drift. Ett fortsatt arbete för större digital delaktighet har bedrivits oche-bokslånen ökade till mer än det dubbla. Användningen av in- och utlåningsautomater har ökat liksom efterfrågan på självservice och fler automater. I samverkan med regionala och kommunala parter har Karlshamns deltagit i marknadsföringskampanjer. Programverksamheten, med författarbesök föreläsningar osv, har utvecklats och lockat ett stort antal besökare. En ny kommunikations-f marknadsföringsstrategi har tagits fram. Arbetet med kvalitetssäkring pågick under hela året. En rad aktiviteter som stimulerar tillläslust riktade till barn och unga har genomförts, liksom film, teater- och musikföreställningar, vilka samtliga var välbesökta. Ett intensifierat arbete med Lokstallarna har gett resultat. Lokalerna förbättrades, uthyrningen ökade, besöksräknare installerades och huset har förberetts för wifi. Karlshamns kommuns konstsamling har inventerats, liksom Asplundmöblerna på Väggaskolan. Nya rutiner för hantering av konsten har skapats. Kulturenheten har omorganiserats, däribland har en halvtid samordnare för Lokstallarna tillsatts. Processerna, dels med flytten av Asarums bibliotek, dels med det nya Kultur- och bibliotekshuset, har pågått intensivt under året, bland annat med organisationens framtida utformning. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 45 tkr i underskott för Nämndverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader. Subventionerade hemsändningar har haft ökade kostnader pga ett ökat antal hemsändningar. Biblioteksverksamheten har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Framtiden -förväntad utveckling Konsument Karlshamn Efterfrågan på informationsinsatser och budget- och skuldrådgivningen förväntas öka. Konsument- och energirådgivningen förväntas ligga på samma nivå som 2012.

11 Kultur- och biblioteksverksamheten Teknikens utveckling gör att efterfrågan på digitala tjänster tilltar, nedladdning av talböcker och e-boksutlåning förväntas öka liksom behovet av att kommunicera via sociala medier. Att skapa en interaktiv atmosfär för både fysisk och digital miljö är en utmaning. Bibliotekets ökade grad av självbetjäning möjliggör en mer kvalitativ service från bibliotekspersonalen. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt förmedlande uppdrag. l samspelet med det omgivande samhället är biblioteket en kunskapsresurs. Kultur- och biblioteksverksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället. Modern teknisk utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs. Arbetet med det nya Kultur- och bibliotekshuset har gått in i ett nytt skede, vilket kommer att bli en viktig del i Karlshamns kommuns utveckling. Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikels e Kulturnämnd Intäkter Kostnader Summa Nettokostnader Verksamhetsmått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Nettokostnad per invånare (1) Resursanvänd ning årsarbetare Medieutlåning/ 11,15 10,9 9,7 9,5 9,3 användare Antal (2) 1297(3) rådgivningskontakter Budget/skuld saneringsärende 1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen den 1 nov ) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år. 3) Numera redovisas endast första kontakten i statistiken.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1209 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Ordförande Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att i enlighet med uppdrag från budgetberedningen och med utgångspunkt från nämndsordförandenas direktiv, har en sammanställning gjorts av de olika projekt som lyfts upp i budgetberedningen men som inte ryms inom den fastslagna ramen för 2014 års budget. RFID-teknik, är en teknik som möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånlåterlämning av flera medier på en gång. Ä ven tillfälliga utställningar i bibliotekslokaler kan stöldskyddas genom RFID. Tjänster, en utökning av antalet årsarbetare med 0,875 tjänst från och med 2015 och tillsvidare. Lokstallarna, förstärkning av teknik och mer underhåll av lokaler samt mer vaktmästeri och städ. Beslutsunderlag Budgetberedning budgetunderlag 2015, tjänsteskrivelse av kulturoch bibliotekschef Marie Lilj enberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmade Liljenberg Ekonom Anders Agrresson A l l /~ / ~;()(j!j/t >

13 Kulturnämnden Budgetberedning budgetunderlag 2015 Verksamhetsförändring R FID RFID-tekniken, Radio Frequency!Dentification, är en teknik för att läsa information på avstånd med hjälp av radiovågor. Denna används exempelvis i busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker och bibliotek. Ungefär hälften av Sveriges bibliotek är idag utrustade med RFID-teknik, vilket bland annat möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånfåterlämning av flera medier på en gång. I Karlshamns kommun använder biblioteken sedan länge ett streckkodssystem som idag endast finns i bruk på svenska folkbibliotek. Detta gör det mer och mer besvärligt att köpa in streckkodsläsare, då tekniken är på väg att försvinna. Under 2012 infördes utlånings-fåterlämningsautomater på stadsbiblioteket, vilka är förberedda för RFID-teknik. Då fler och fler bibliotek går över till RFID försvåras fjärrlånesamverkan för de bibliotek utan RFID, då de medier som inlånas inte är utrustade med streckkod längre. I nya bibliotekslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, förtydligas samverkan mellan bibliotek och användarnas tillgång tilllandets samlade biblioteksresurser genom fjärrlån. RFID förenklar för låntagaren. En automatisering av bibliotekets lånehantering med RFID leder till att låntagarens personliga integritet stärks, då denne själv kan ombesörja lånet och därmed inte behöver visa för någon vilka medier som lånas. RFID innebär enkel och snabb hantering. Ingen streckkod behöver letas fram eller bok som behöver vändas "rätt" betyder enklare användning för bland andra äldre och funktionshindrade. streckkoderna är tidskrävande, då man måste låna ut och återlämna varje medie för sig. RFIDtekniken gör hanteringen enklare och säkrare för användaren. Även tillfälliga utställningar i bibliotekslokalerna kan stöldskyddas genom RFID. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

14 För bibliotekspersonal innebär RFID-tekniken att mer tid kan läggas på dialog och bättre service gentemot bibliotekets besökare. RFID-tekniken passar ypperligt för bibliotekens logistik. Med hjälp av en hylläsare j inventeringsenhet går det enkelt och smidigt att kontrollera vilka böcker som är felställda på hyllorna, vilket idag sker manuellt. RFID-tekniken innebär att personallösgörs för sina egentliga professionella uppgifter: att arbeta med referens- och informationstjänst och utveckling av de verksamheter som är prioriterade: Utveckling av arbetet och arbetsmetoderna för att stimulera barns läslust- och språkutveckling Utveckling av social verksamhet och prioriterade grupper Utveckling av bibliotekens roll i det livslånga lärandet Utveckling av de virtuella bibliotekstjänsterna Kostnad: Kostnaden är beräknad utifrån pris i januari 2014 och för samtliga bibliotek i Karlshamns kommun. Investering: tkr Drift: licenser per år: 89 tkr Engångskostnad vid installation: 76 tkr Tjänster Kultur- och biblioteksenheten har under 2014 två pensionsavgångar och under 2015 ytterligare en. Dessa tre tjänster är på 75 %, 67,5% och 70 %. Då antalet tjänster påverkar bemanningen, kan dessa totalt sett inte minska i antal. Enligt den nya bibliotekslagen anpassas verksamheten mot de högre kvalitetskraven som ska präglas av allsidighet och kvalitet. Enligt Karlshamns kommuns personalstrategier , ska personalavgångar öppna för möjligheten att anpassa verksamheten och kompetenshöjningar genomföras i samband med rekryteringar. Kommunen ska framstå som en attraktiv plats att bo och leva i och en attraktiv arbetsgivare att arbeta hos. Arbetet ska vara organiserat utifrån verksamhetens behov. Med denna utgångspunkt ska organisationen verka så att alla medarbetare ska kunna arbeta heltid om man så önskas. Enligt dessa strategier äskar Kulturnämnden därför en utökning av antalet årsarbetare med tjänst from 2015 och tillsvidare. Kostnaden beräknas till 407 tkr får. Sammanställning verksamhetsförändringar 2015: RFID, installation och licens 165 tkr Utökning tjänst, 407 tkr Summa totalt, 572 tkr

15 Investeringar Bibliotek Inventarier till RFID-tekniken såsom arbetsstationer, stöldskydds bågar, chip, mm, se bifbilaga, beräknas uppgå till totalt 1620 tkr. Lokstallarna Under senare tid har intresset för Lokstallarna, Karlshamns kultur- och föreningshus, ökat avsevärt. De senaste fem månaderna har huset besökts av ca personer. Besökssiffrorna visar vilket stort intresse det finns för lokalerna med dess specifika karaktär. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga, men även för andra målgrupper pågår mässor, möten, konferenser, musik- och teaterarrangemang, författarbesök, mm, regelbundet. Husets användningsområde har ökat, vilket kräver mer underhåll av lokalerna, liksom mer vaktmästeri och städ. För att kunna behålla intresset och addera nya verksamheter behövs fortsatta investeringar. Husets behöver även fortsättningsvis en förstärkning av attityd och uttryck genom teknik, ljussättning, utrustning och inredning. Kulturnämnden äskar därför investeringsmedel till Lokstallarna med totalt 600 tkr för perioden Sammanställning investeringar 2015: Bibliotek, RFID 1620 tkr Lokstallarna 200 tkr Summa utökad investering 1820 tkr Årligen återkommande investeringar 450 tkr Summa totalt 2270 tkr UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef

16 Investering av Rfid-teknik på kultur-och biblioteksenheten Beskrivning : Antal Kostnad per/st Totalt Investering Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st , ,00 Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn , ,00 Smartgate 400 (larm båge) 8 par 60000, ,00 Smartstock 100 Hyllläsare , ,00 Summa ,00,, ; r...' ',. Driftskostnad :. l :}..': Licenser per år Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st 1 o o Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn 1 123, ,00 Smartgate 400 (!armbåge) 8 par 1664, ,00 Smartstock 100 Hylläsare , ,00 Summa licenser per år 88608,00 ~.. Driftskostnad.:: ';. i,, Engångskostnad vid installation Hyra konvertingsvagn/vecka , ,00 Extrapersonal 2 mån , ,00 Summa engångskostnad 76000,00

17 Förklaring Smartstation 120 (Staffstation) = arbetsstation 3 till receptionen 1 skolpoolen 1 färskolepoolen 2 till kontorsrum katalogavdelning 1 till kontorsrum social service 1 till magasinet 1 till kontorsrum specialbibliotekarier 1 till kontorsrum it och projekt 4 tilllokalbiblioteken Summa 15 l Självbetjäningsautomat Smartserve vid entren för återlämning/utlån 1 vid infotorget 1 vid barnavdelningen 4 lokalbiblioteken Summa 8, vi har redan 2 = inköp 6 l

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1199 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Kulturnämndens beslut att sökanden inkommer med ett kostnadsforslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och en kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Roddbåtarna har använts av elever och lärare på Vägga gymnasieskola under 50- och 60 talen, och har sedan dess forvarats i ett av kommunens forråd. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg fareslår i yttrandet att den sökanden inkommer med ett kostnadsforslag, då det är svårt for nämnden att ta ställning till ansökan utan att veta hur stor kostnaden kommer att bli. Beslutsunderlag Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg Lasse Hansson./ / JA.. -, {\.r,'"),...: / IJV\./ /1 :;;;-'.<... "\/

19 Kulturnämnden Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Tre tävlingsroddbåtar, vilka under 50- och 60-talen ska ha varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola, har förvarats i kommunens förråd i ca 45 år tid. När förrådet nyligen revs flyttades båtarna till annan plats utifrån ett privat initiativ. Ett antal personer, vilka i sin ungdom rott båtarna, är villiga att bidra till en renovering och ett kostnadsförslag efterfrågas. Ansökan till kulturnämnden gäller ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av de tre tävlingsrodd båtarna. För att kunna ta ställning till ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsrodd båtarna, uppmanar kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg sökanden att inkomma med ett kostnadsförslag. Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att sökanden inkommer med ett kostnadsförslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. UTBILDNINGsFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

20 Ansökan om ekonomiskt bidrag. Lena Sandgren Kulturnämnden, Karlshamns kommun i Härmed görs en ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värderi~g~0ch L_ kostnadsberäkning på ett renoveringsjobb av tre kulturskatter som finns i kommunens regi. Undertecknad har tagit hand om och förvarat 2 st 9 meters inriggare samt1st 16meters utriggare (tävlingsroddbåtar). Båtarna har tidigare varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola under talet. Båtarna har legat i ett förråd i närmare 45 år utan att ha använts. Kommunens fastighetsansvariga skulle riva förrådet och då skulle även båtarna följa med i rivningen, om ingen var beredd att ta hand om dem. Undertecknad tog hand om båtarna, efeter tillåtelse från Sven-Åke Svensson samt rektor på Väggaskolan och de förvaras nu på två olika ställen. Kontakt har tagits med ett antal äldre gentlemän (ca st) som i sin ungdom rodde dessa farkoster och de är villiga att bidra till en renovering, om man kan få ett tydligt kostnadsförslag på detta. Fem herrar som alla idag lever, rodde som representanter för Karlshamn liknande båtar i tävlingar både i stockhalm och Malmö och blev tre,a i sko I-SM. Dokumentation i form av foton och tidningsartiklar om detta finns (se nedan). Dessa fem herrar vill gärna om möjligt ro dessa båtarna igen, om möjligt. Under sin tid på Väggarealskola fanns en årlig tävling i form av rodd med 2 båtar (en båt med elever och en båt med lärare ) från piren vid västra infarten till hamnen och in till ungefär där dagens flytbrygga ligger nu. Kanske en tradition att återuppta? Min ansökan gäller alltså att få kostnader för en översyn och beräkning av ev renovering för båtarna. Någon summa finns ej att precisera i dagsläget, men det arbetas på att söka en båtbyggare för detta uppdrag. Kan kultur-nämnden tänkas bidraga till detta? Hur går vi tillväga när en person kan göra en kostnadsberäkning för renovering? Mvh Lasse Hansson, tillfälligt ansvarig för båtarnas omhändertagande och den som varit i personlig kontakt med de gentlemän som tidigare rott båtarna. Kontaktinfo: Lasse Hansson, , Arbetsmarknadsenheten, Karlshamns kommun.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /575 Yttrande över motion om gatukonst Kulturnämndens beslut att ställa sig bakom skrivelser från kultur- och bibliotekschefen samt stadsarkitekten och att sända kultur- och bibliotekschefens skrivelse till kommunstyrelsen för vidare handläggning av sammanställt svar till kommunfullmäktige. Kulturnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Miljöpartiet angående lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg anser att det är positivt med legala platser där det är tillåtet med konstnärliga uttryck, såsom graffitiväggar. Ett exempel i Karlshamn kan vara vid Skateplazan vid Österslättskolan och stadsteatern, en plats med naturlig tillsyn. Ett annat exempel kan vara Nya vattentornet vid Pengaberget Ä ven gångtunnlar kan förskönas genom att bli lagliga platser/graffitiväggar. Men uppförande av en eller flera lagliga graffitiväggar på anvisade platser, under någon form av tillsyn innebär ökade kostnader för anställning inom kulturenheten för genomförande och förvaltning. Byggnadsnämnden, genom stadsarkitekt Emina Kovacic, har också fått möjlighet att yttra sig. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschef Marie Liljenbergs förslag tilllämplig plats. Beslutsunderlag Yttrande över motion angående lagliga platser att utöva Street Art /gatukonst, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg, daterad Yttrande över motion, tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Emina Kovacic, daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg r};j(~

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 Kommunfullmäktige 1 \ARLSHf-\IVii ~s t<orqr!atsjf.p3 Ulbildningstorvc.lu lingen l 20'!4 "{:i"' 'l ~i /462~ 2013/487, 2014/16 Inkomna motione :~~~~. 1. Följande motion har lämnats in: Motion om mutpolicy- Anders Englesson (MP), remitteras till samtliga helägda kommunala bolag och kommunstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april \ Motion om lagliga platser att utöva Street Artlgatukonst- Sara Månsson Möllergren (MP) och AndersEnglesson (MP), remitterad till byggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska. nämnden och kommtmstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april 2014 Motion om visualisering av den undeijotdiska infrastmkturen- Anders Englesson (MP) och Per Atmander (MP), remitteras till Karlshamn Energi AB, tekniska nämnden och kommunstyrelsen for att besvaras i kommunfullmäktige i april2014.

23 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun Angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst.Q g { 9/(ff? r Det kan vara stillierade ansikten på elskåp som foreställer Pippi eller Allan Edwall. Många gamla o.ch unga verk!;l.r sukta efter en plats att sprida sitt bttdskap eller väcka en tanke. Gatukonsten skapar ofta.en andningspaus i vårt kommersiella samhälle. En stund for eftertanke och en känsla av att någon forsöker säga något inte $ål ja något. Vad är då street Art/ gatukonst? Som det ser ut idag så skapas det en hel del "Street Art" i Karlshamn. Gatukonst (av cng. Strcct art). Osanktionerad utsmyckning av urban. nilljö som till form och i va[ av plats ofta problematiserar äganderätten av det offentliga mmmet. Ett konstnärligt utlryck som år obestållt, ickekommersiellt och oavlönat. Gatukonst syftar ofta till att ge staden ett personlig uttryck, med hjälp av bilder, bokstiiver, amscher, pärlplatto.r, stickningar, statyer; kakel eller andra konstnärliga medel. Detråder delade meningar om huruvida graftiti bör ses som gatukonst eller en egen konstform. (... ).Problematiserar den äganderätt av.det offcntligä rummet som sorgli1,rt nog ligger till grund för vårt samhälle. Mest känd är Banks y som vi älskar så länge hans konstverk avbildas i våra coffeetableböcker och inte i våra trapphus. Många gatukonstnårer är fega och gulliga, de är inställsamma och snälla, de ber om vårt gillande snarare än spr~{nger ramarna för vårt seende.. Som om kraften i äganderåtten över våra ögon är så enväldig att vi. inte kan bryta oss fri från den. Text av Jonas Hassen Khewiri. Gatukönste11 är de ungas sätt att nå en publik, Vi tror äwm att turister som kommer till Karlshamn skuff e uppskalla vackra fumllar och betongväggarfulla avflirg.jorm och känslw: A1ånga som kommer till Berlin vandrar i timmar längs murenför att låta sigfascineras av de \'ackm och starka målningarnas krc{/t. Detta skulle kunna bli en satsning på de unga. på konsten.och turisjnen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på var vi. skulle kunna tijlåta laglig gatukonst i Karlshamns kommun. Karlshamn SaraMånsson Möllergren Karlshamn Anders Englesson, Miljöpartiet i Karlshamn

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1200 Rädda barnen Kulturnämndens beslut att tacka nej till erbjudandet från Rädda Barnen i Karlshamn om att delta på ett nämndsmöte och att föreslå Rädda barnen i Karlshamn att kontakta kommunfullmäktige får redovisning av undersökningsresultatet. Rädda Barnen i Karlshamn har under hösten 2013 låtit genomfåra den nationella demokratiundersökningen "Ung Röst 2014". Ordfårande Berit Jansson har meddelat att lokalfåreningen kan komma på ett nämndsmöte och informera kulturnämnden om resultatet. Kulturnämnden menar att det är lämpligare med en redovisning av undersökningsresultatet i kommunfullmäktige. Protokollet ska skickas till ~. /~ Berit Jansson, ordfårande Rädda Barnen i Karlshamn ~(j (J:}_,Q

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN stenbacka bibliotek Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg meddelar att det kommer att genomföras en informationskväll om stenbacka bibliotek på det nuvarande biblioteket i Asarum den 24/4. Bland annat kommer OlofWilhelmssons, från åk 8 på Stenbackaskolan, berätta och visa bilder från sin blogg om byggandet av stenbacka N avet. Klass 7B sälj er kaffe och hembakat~ t, ~~ 11 (t- ~l ~J~ L.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Information Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Förval tningschef: Ewa Kristensson delar ut en folder och berättar om Vision 2030 fcir Karlshamn- "En plats fcir liv och lust". KUL - Karlshamns kommuns uppföljnings- och ledningssystem med fokus på resultat. Arbetet leds av kommundirektören tillsammans med förvaltnings- och bolagschefema. Kultur- och bibliotekschef: Marie Liljenberg berättar att Lokstallama har haft ca besökare under det senast halvåret. Teatersmedjan kommer inte att arrangera någon sommarteater på Kastellet i sommar. Industrihistorisk park - infonnation finns i kulturnämndens meddelandepärm i first class. Ny statistik från Kungliga biblioteket- Karlshamn ligger väldigt högt i jämförelse med riket när det gäller bl a utlåning. Arbetet fortgår i processen kring det nya kultur- och bibliotekshuset Ordförande: Ordforande Lena Sandgren (S) och kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg representerade Karlshamns kommun vid Alice Tegnersällskapets jubileumsfirande av Alice Tegners födelsedag 12mars i Stockholm, Alice Tegner 150 år. En presentation framfordes gällande Karlshamns kommuns engagemang fcir Alice Tegners minne både historiskt och i nutid. Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att fritidsnämnden föreslår att lyfta fram unga ledare som goda förebilder fcir foreningslivet och samhället genom ett stipendium. stipendium fcir årets unga ledare- beslut tas i fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Lena Sandgren (S) ger alla närvarande på nämndsmötet boken "Karlshamn framtidsstaden 350 år". j /,/~ _,) fx;()lfl~pr::

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 4 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, onsdag 30 maj kl 13.00-15.45 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare

Läs mer

,t)!!t!ff/!ltfllf! Kulturnämnden 2014-01-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN

,t)!!t!ff/!ltfllf! Kulturnämnden 2014-01-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN l Kulturnämnden 2014-01-30 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, torsdag den 30 januari kl 15.00-17.35 Deltagare: (markerade med x, i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 39 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, torsdag kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 39 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, torsdag kl KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 39 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, torsdag 2011-05-19 kl 15.00 19.00 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

1/rJt~dYftfjlfl/!h/c. fl~ :JdtzuJ-V- t~c~?cjc, Lena Sandgren Asta Hyttinen Petersson Maria Petersson

1/rJt~dYftfjlfl/!h/c. fl~ :JdtzuJ-V- t~c~?cjc, Lena Sandgren Asta Hyttinen Petersson Maria Petersson KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 3 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Rådhuset, Årydssalen, torsdagen den 19 april kl15.00-17.15 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe

Läs mer

PROTOKOLL Kulturnämnden

PROTOKOLL Kulturnämnden sid 1 av 18 Plats och tid: Årydssalen, klockan 15:00 17.55 Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) Lena Häggblad Vice ordf. (C) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Ulla Olofsson Ledamot (M) Mona Wettergren Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Magnus Karlsson, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Marnäsliden, våning 4, Ludvika, 13.30 14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken Boris

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information 26 januari 2010 1 Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 1 Innan det hamnar i arkivet- information 2 Inför bokslut 2009- information 3 Inför budgetarbetet 2011- information

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(16) Plats och tid Hillerstorps skola 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Gunnar Friberg (C), 17-25 Izet

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061 KALLELSE 1 2014-08-15 1/1 Valnämnden Tid: Tisdag 2014-08-26, kl. 16.30 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 24 349 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.40 16.25, ajournering 15.30-15.40 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. x x. 1/!111111ftlfl!lt?~~e/...;_. Lena Sandgren Robert Sandelin Maria Petersson

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. x x. 1/!111111ftlfl!lt?~~e/...;_. Lena Sandgren Robert Sandelin Maria Petersson KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 5 l Kulturnämnden 2014-10-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Hällarydssalen, torsdagden 16 oktoberkll5.00-18.15 Deltagare: (markerade med x, i

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Beslutande Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Justerare Eva-Lott Grafman, skolutvecklare

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2012-03-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2012-03-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.15 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson.

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-25 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15- Beslutande Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson, fritids- och kulturchef,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Halda Utvecklingscentrum i Svängsta kl 17:00-19:00 Närvarande: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer