PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) Ledamöter Ersättare x Lena Sandgren, ordförande (S) x Marianne Abelsson (S) x x Bo Rösler, l vice ordf. (S) Cecilia Holmberg, 2 vice ordf. (M) vakant XX x Ilija Berneli (S) Lena Olsson (M) Robert Sandelin (S) x x x Asta Hyttinen (V) Lena Häggblad (C) Claes Mårlind (M) x x Tommy Larsson (V) Margareta N orander (FP) Robert Elmstedt (M) x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef Marie Bjömsson, personalstrateg 18 x Maria Petersson, sekreterare Carola Löfstedt, konsumentsekreterare Anders Agnesson, ekonom Personalföreträdare Rolf Andersson, SACO Tid för justering: klockan Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ait4 iil!tfll~t Lena Sandgren sekreterare Maria Petersson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten ~~\)~i0-~- Maria Petersson, sekreterare

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 2 Innehållsförteckning Godkännande av dagordning Val av protokolljusterare Systematiskt kvalitetsarbete/personaluppfåljning Ekonomisk uppfoljning februari 2014 Bokslut 2013 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Yttrande över motion om gatukonst Rädda barnen stenbacka bibliotek Information Kontaktpolitikerverksamheten Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden M p; /~ f!vt/ l.~ ' ~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Godkännande av dagordning Kulturnämndens beslut att godkänna dagordningen. Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen.. /{' {/;j

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Val av protokolljusterare Kulturnämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Till protokolljusterare väljs Claes Mårlind (M) ochjustering av protokollet sker kl 11.oo. ;~, ~ /1, VV V L~(IJ2../(,

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Systematiskt arbetsmiljöarbete/personaluppiöljning Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Personalstrateg Marie Björnsson presenterar uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och personalnyckeltal2013. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån lagstiftning och enlighet med samverkansavtalet En utbildning genomfördes 2013 i det reviderade samverkansavtalet för samtliga chefer och arbetsplats/skyddsombud. skyddsrond, fastighetssyn och allergirond är genomförda. De vanligaste arbetsmiljöproblemen när det gäller den fysiska arbetsmiljön är bland annat jämn värme/kyla, luft (torrhet)/ventilation samt ej funktionella, anpassade lokaler. En utförlig rapport läggs ut till nämndens ledamöter i first class. j A ~~~ - 0/!r l l - ',f'/,,...,;

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Ekonomisk uppföljning februari 2014 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. FörvaltningschefEwa Kristensson redovisar den ekonomiska uppföljningen per den 28 februari 2014 för kulturnämndens ansvarsområde. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten, och sammantaget är det en budget i balans. Personalkostnaderna har ett litet underskott som täcks av statsbidrag. Beslutsunderlag Prognos per den 28 februari 2014, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad ~ il//, 1Jv ;,_lb::{

7 Kulturnämnden Prognos per den 28 februari 2014 Riktpunkt 16,7 % Periodiserat Verksamhet Internbudget Utfall Aterstår Förbrukat Helårsprognos Avvikelse Belopp i tkr Kulturnämnd 367,0 60,0 307 Konsumentkontor 1 083,0 148,9 934 Subventionerad hemsändn. 68,0 11,3 57 Energirådgivning -191,0-31,8-159 Bidrag till frivillig bil 1 414,0 235, Ledning och kulturadministration 1 320,0 222, Kulturbyggnader 3 454,0 562, Egna kulturella arrangem 655,0 102,8 552 Stöd till föreningar 1 136,0 189,3 947 Bibliotek , , Totalt ,3% ,7% ,6% ,7% ,8% ,3% ,7% ,7% ,0% ,6% o o o o Kommentarer: Denna prognos är sammanställd per den 28 februari. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten. Sammantaget är det en budget i balans. Konsumentkontoret har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Kulturbyggnader har överskott främst beroende på något högre intäkter och något lägre kostnader för Lokstallarna. Egna kulturella arrangemang har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteksverksamheten har haft högre verksamhetskostnader än de budgeterat.

8 Ekonomisk rapport för personalkostnader för perioden januari- februari 2014 Kostnader, tkr Nämnd Arsbudget Periodens budget Bokfört Periodens Periodens Periodisering kostnader avvikelse Prognos helårsavvikelse Politisk verksamhet Konsumentverksamhet, energiråd Allm kulturell verksamhet Bibliotek Summa _!_ 65]_ L Kommentarer till avvikelser Underskottet täcks av statsbidrag.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /470 Bokslut 2013 Kulturnämndens beslut att godkänna 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Förvaltningschef Ewa Kristensson ger nämnden en sammanfattning av årsredovisningen 2013 för kulturnämndens verksamhetsområde. Det ekonomiska utfallet slutade på 45 tkr i underskott för 2013, och det ses som ett bra resultat. Nämndsverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader medan biblioteksverksamheten och den subventionerade hemsändningen har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad Yrkanden Ordförande Lena Sandgren (S) föreslår att nämnden godkänner 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Protokollet ska skickas till...,/h. Kommunkansliet ~j {izl--~

10 Kulturnämnd Årsredovisning 2013 Ordförande: Lena Sandgren Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Konsument Karlshamn Konsument Karlshamns uppgift är att ge konsument- och energirådgivning till enskilda konsumenter före och efter köp samt att ge hushållsekonomisk rådgivning och stöd vid skuldsanering. Informationsinsatser görs främst till ungdomar och invandrare. Efterfrågan på informationsinsatser, budget- och skuldrådgivningen har ökat jämfört med föregående år. Konsumentrådgivningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året. Energirådgivningens fokus på energieffektivisering har ökat. Utbildning för arbetslösa ungdomar har genomförts för tredje året i rad. Uppdragsutbildning åt Konsumentverket för nya konsumentvägledare har påbörjats. Kultur- och biblioteksverksamheten Verksamheten arbetar med utgångspunkt i bibliotekslagen och i de styrdokument som antagits av kommunstyrelsen - det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen. Ett rikt kulturliv tillgängligt för alla är viktigt för Karlshamns kommun. Ett nytt kommunikationsverktyg för bibliotek- Arena - är i drift. Ett fortsatt arbete för större digital delaktighet har bedrivits oche-bokslånen ökade till mer än det dubbla. Användningen av in- och utlåningsautomater har ökat liksom efterfrågan på självservice och fler automater. I samverkan med regionala och kommunala parter har Karlshamns deltagit i marknadsföringskampanjer. Programverksamheten, med författarbesök föreläsningar osv, har utvecklats och lockat ett stort antal besökare. En ny kommunikations-f marknadsföringsstrategi har tagits fram. Arbetet med kvalitetssäkring pågick under hela året. En rad aktiviteter som stimulerar tillläslust riktade till barn och unga har genomförts, liksom film, teater- och musikföreställningar, vilka samtliga var välbesökta. Ett intensifierat arbete med Lokstallarna har gett resultat. Lokalerna förbättrades, uthyrningen ökade, besöksräknare installerades och huset har förberetts för wifi. Karlshamns kommuns konstsamling har inventerats, liksom Asplundmöblerna på Väggaskolan. Nya rutiner för hantering av konsten har skapats. Kulturenheten har omorganiserats, däribland har en halvtid samordnare för Lokstallarna tillsatts. Processerna, dels med flytten av Asarums bibliotek, dels med det nya Kultur- och bibliotekshuset, har pågått intensivt under året, bland annat med organisationens framtida utformning. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 45 tkr i underskott för Nämndverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader. Subventionerade hemsändningar har haft ökade kostnader pga ett ökat antal hemsändningar. Biblioteksverksamheten har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Framtiden -förväntad utveckling Konsument Karlshamn Efterfrågan på informationsinsatser och budget- och skuldrådgivningen förväntas öka. Konsument- och energirådgivningen förväntas ligga på samma nivå som 2012.

11 Kultur- och biblioteksverksamheten Teknikens utveckling gör att efterfrågan på digitala tjänster tilltar, nedladdning av talböcker och e-boksutlåning förväntas öka liksom behovet av att kommunicera via sociala medier. Att skapa en interaktiv atmosfär för både fysisk och digital miljö är en utmaning. Bibliotekets ökade grad av självbetjäning möjliggör en mer kvalitativ service från bibliotekspersonalen. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt förmedlande uppdrag. l samspelet med det omgivande samhället är biblioteket en kunskapsresurs. Kultur- och biblioteksverksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället. Modern teknisk utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs. Arbetet med det nya Kultur- och bibliotekshuset har gått in i ett nytt skede, vilket kommer att bli en viktig del i Karlshamns kommuns utveckling. Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikels e Kulturnämnd Intäkter Kostnader Summa Nettokostnader Verksamhetsmått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Nettokostnad per invånare (1) Resursanvänd ning årsarbetare Medieutlåning/ 11,15 10,9 9,7 9,5 9,3 användare Antal (2) 1297(3) rådgivningskontakter Budget/skuld saneringsärende 1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen den 1 nov ) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år. 3) Numera redovisas endast första kontakten i statistiken.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1209 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Ordförande Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att i enlighet med uppdrag från budgetberedningen och med utgångspunkt från nämndsordförandenas direktiv, har en sammanställning gjorts av de olika projekt som lyfts upp i budgetberedningen men som inte ryms inom den fastslagna ramen för 2014 års budget. RFID-teknik, är en teknik som möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånlåterlämning av flera medier på en gång. Ä ven tillfälliga utställningar i bibliotekslokaler kan stöldskyddas genom RFID. Tjänster, en utökning av antalet årsarbetare med 0,875 tjänst från och med 2015 och tillsvidare. Lokstallarna, förstärkning av teknik och mer underhåll av lokaler samt mer vaktmästeri och städ. Beslutsunderlag Budgetberedning budgetunderlag 2015, tjänsteskrivelse av kulturoch bibliotekschef Marie Lilj enberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmade Liljenberg Ekonom Anders Agrresson A l l /~ / ~;()(j!j/t >

13 Kulturnämnden Budgetberedning budgetunderlag 2015 Verksamhetsförändring R FID RFID-tekniken, Radio Frequency!Dentification, är en teknik för att läsa information på avstånd med hjälp av radiovågor. Denna används exempelvis i busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker och bibliotek. Ungefär hälften av Sveriges bibliotek är idag utrustade med RFID-teknik, vilket bland annat möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånfåterlämning av flera medier på en gång. I Karlshamns kommun använder biblioteken sedan länge ett streckkodssystem som idag endast finns i bruk på svenska folkbibliotek. Detta gör det mer och mer besvärligt att köpa in streckkodsläsare, då tekniken är på väg att försvinna. Under 2012 infördes utlånings-fåterlämningsautomater på stadsbiblioteket, vilka är förberedda för RFID-teknik. Då fler och fler bibliotek går över till RFID försvåras fjärrlånesamverkan för de bibliotek utan RFID, då de medier som inlånas inte är utrustade med streckkod längre. I nya bibliotekslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, förtydligas samverkan mellan bibliotek och användarnas tillgång tilllandets samlade biblioteksresurser genom fjärrlån. RFID förenklar för låntagaren. En automatisering av bibliotekets lånehantering med RFID leder till att låntagarens personliga integritet stärks, då denne själv kan ombesörja lånet och därmed inte behöver visa för någon vilka medier som lånas. RFID innebär enkel och snabb hantering. Ingen streckkod behöver letas fram eller bok som behöver vändas "rätt" betyder enklare användning för bland andra äldre och funktionshindrade. streckkoderna är tidskrävande, då man måste låna ut och återlämna varje medie för sig. RFIDtekniken gör hanteringen enklare och säkrare för användaren. Även tillfälliga utställningar i bibliotekslokalerna kan stöldskyddas genom RFID. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

14 För bibliotekspersonal innebär RFID-tekniken att mer tid kan läggas på dialog och bättre service gentemot bibliotekets besökare. RFID-tekniken passar ypperligt för bibliotekens logistik. Med hjälp av en hylläsare j inventeringsenhet går det enkelt och smidigt att kontrollera vilka böcker som är felställda på hyllorna, vilket idag sker manuellt. RFID-tekniken innebär att personallösgörs för sina egentliga professionella uppgifter: att arbeta med referens- och informationstjänst och utveckling av de verksamheter som är prioriterade: Utveckling av arbetet och arbetsmetoderna för att stimulera barns läslust- och språkutveckling Utveckling av social verksamhet och prioriterade grupper Utveckling av bibliotekens roll i det livslånga lärandet Utveckling av de virtuella bibliotekstjänsterna Kostnad: Kostnaden är beräknad utifrån pris i januari 2014 och för samtliga bibliotek i Karlshamns kommun. Investering: tkr Drift: licenser per år: 89 tkr Engångskostnad vid installation: 76 tkr Tjänster Kultur- och biblioteksenheten har under 2014 två pensionsavgångar och under 2015 ytterligare en. Dessa tre tjänster är på 75 %, 67,5% och 70 %. Då antalet tjänster påverkar bemanningen, kan dessa totalt sett inte minska i antal. Enligt den nya bibliotekslagen anpassas verksamheten mot de högre kvalitetskraven som ska präglas av allsidighet och kvalitet. Enligt Karlshamns kommuns personalstrategier , ska personalavgångar öppna för möjligheten att anpassa verksamheten och kompetenshöjningar genomföras i samband med rekryteringar. Kommunen ska framstå som en attraktiv plats att bo och leva i och en attraktiv arbetsgivare att arbeta hos. Arbetet ska vara organiserat utifrån verksamhetens behov. Med denna utgångspunkt ska organisationen verka så att alla medarbetare ska kunna arbeta heltid om man så önskas. Enligt dessa strategier äskar Kulturnämnden därför en utökning av antalet årsarbetare med tjänst from 2015 och tillsvidare. Kostnaden beräknas till 407 tkr får. Sammanställning verksamhetsförändringar 2015: RFID, installation och licens 165 tkr Utökning tjänst, 407 tkr Summa totalt, 572 tkr

15 Investeringar Bibliotek Inventarier till RFID-tekniken såsom arbetsstationer, stöldskydds bågar, chip, mm, se bifbilaga, beräknas uppgå till totalt 1620 tkr. Lokstallarna Under senare tid har intresset för Lokstallarna, Karlshamns kultur- och föreningshus, ökat avsevärt. De senaste fem månaderna har huset besökts av ca personer. Besökssiffrorna visar vilket stort intresse det finns för lokalerna med dess specifika karaktär. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga, men även för andra målgrupper pågår mässor, möten, konferenser, musik- och teaterarrangemang, författarbesök, mm, regelbundet. Husets användningsområde har ökat, vilket kräver mer underhåll av lokalerna, liksom mer vaktmästeri och städ. För att kunna behålla intresset och addera nya verksamheter behövs fortsatta investeringar. Husets behöver även fortsättningsvis en förstärkning av attityd och uttryck genom teknik, ljussättning, utrustning och inredning. Kulturnämnden äskar därför investeringsmedel till Lokstallarna med totalt 600 tkr för perioden Sammanställning investeringar 2015: Bibliotek, RFID 1620 tkr Lokstallarna 200 tkr Summa utökad investering 1820 tkr Årligen återkommande investeringar 450 tkr Summa totalt 2270 tkr UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef

16 Investering av Rfid-teknik på kultur-och biblioteksenheten Beskrivning : Antal Kostnad per/st Totalt Investering Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st , ,00 Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn , ,00 Smartgate 400 (larm båge) 8 par 60000, ,00 Smartstock 100 Hyllläsare , ,00 Summa ,00,, ; r...' ',. Driftskostnad :. l :}..': Licenser per år Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st 1 o o Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn 1 123, ,00 Smartgate 400 (!armbåge) 8 par 1664, ,00 Smartstock 100 Hylläsare , ,00 Summa licenser per år 88608,00 ~.. Driftskostnad.:: ';. i,, Engångskostnad vid installation Hyra konvertingsvagn/vecka , ,00 Extrapersonal 2 mån , ,00 Summa engångskostnad 76000,00

17 Förklaring Smartstation 120 (Staffstation) = arbetsstation 3 till receptionen 1 skolpoolen 1 färskolepoolen 2 till kontorsrum katalogavdelning 1 till kontorsrum social service 1 till magasinet 1 till kontorsrum specialbibliotekarier 1 till kontorsrum it och projekt 4 tilllokalbiblioteken Summa 15 l Självbetjäningsautomat Smartserve vid entren för återlämning/utlån 1 vid infotorget 1 vid barnavdelningen 4 lokalbiblioteken Summa 8, vi har redan 2 = inköp 6 l

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1199 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Kulturnämndens beslut att sökanden inkommer med ett kostnadsforslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och en kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Roddbåtarna har använts av elever och lärare på Vägga gymnasieskola under 50- och 60 talen, och har sedan dess forvarats i ett av kommunens forråd. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg fareslår i yttrandet att den sökanden inkommer med ett kostnadsforslag, då det är svårt for nämnden att ta ställning till ansökan utan att veta hur stor kostnaden kommer att bli. Beslutsunderlag Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg Lasse Hansson./ / JA.. -, {\.r,'"),...: / IJV\./ /1 :;;;-'.<... "\/

19 Kulturnämnden Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Tre tävlingsroddbåtar, vilka under 50- och 60-talen ska ha varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola, har förvarats i kommunens förråd i ca 45 år tid. När förrådet nyligen revs flyttades båtarna till annan plats utifrån ett privat initiativ. Ett antal personer, vilka i sin ungdom rott båtarna, är villiga att bidra till en renovering och ett kostnadsförslag efterfrågas. Ansökan till kulturnämnden gäller ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av de tre tävlingsrodd båtarna. För att kunna ta ställning till ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsrodd båtarna, uppmanar kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg sökanden att inkomma med ett kostnadsförslag. Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att sökanden inkommer med ett kostnadsförslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. UTBILDNINGsFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

20 Ansökan om ekonomiskt bidrag. Lena Sandgren Kulturnämnden, Karlshamns kommun i Härmed görs en ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värderi~g~0ch L_ kostnadsberäkning på ett renoveringsjobb av tre kulturskatter som finns i kommunens regi. Undertecknad har tagit hand om och förvarat 2 st 9 meters inriggare samt1st 16meters utriggare (tävlingsroddbåtar). Båtarna har tidigare varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola under talet. Båtarna har legat i ett förråd i närmare 45 år utan att ha använts. Kommunens fastighetsansvariga skulle riva förrådet och då skulle även båtarna följa med i rivningen, om ingen var beredd att ta hand om dem. Undertecknad tog hand om båtarna, efeter tillåtelse från Sven-Åke Svensson samt rektor på Väggaskolan och de förvaras nu på två olika ställen. Kontakt har tagits med ett antal äldre gentlemän (ca st) som i sin ungdom rodde dessa farkoster och de är villiga att bidra till en renovering, om man kan få ett tydligt kostnadsförslag på detta. Fem herrar som alla idag lever, rodde som representanter för Karlshamn liknande båtar i tävlingar både i stockhalm och Malmö och blev tre,a i sko I-SM. Dokumentation i form av foton och tidningsartiklar om detta finns (se nedan). Dessa fem herrar vill gärna om möjligt ro dessa båtarna igen, om möjligt. Under sin tid på Väggarealskola fanns en årlig tävling i form av rodd med 2 båtar (en båt med elever och en båt med lärare ) från piren vid västra infarten till hamnen och in till ungefär där dagens flytbrygga ligger nu. Kanske en tradition att återuppta? Min ansökan gäller alltså att få kostnader för en översyn och beräkning av ev renovering för båtarna. Någon summa finns ej att precisera i dagsläget, men det arbetas på att söka en båtbyggare för detta uppdrag. Kan kultur-nämnden tänkas bidraga till detta? Hur går vi tillväga när en person kan göra en kostnadsberäkning för renovering? Mvh Lasse Hansson, tillfälligt ansvarig för båtarnas omhändertagande och den som varit i personlig kontakt med de gentlemän som tidigare rott båtarna. Kontaktinfo: Lasse Hansson, , Arbetsmarknadsenheten, Karlshamns kommun.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /575 Yttrande över motion om gatukonst Kulturnämndens beslut att ställa sig bakom skrivelser från kultur- och bibliotekschefen samt stadsarkitekten och att sända kultur- och bibliotekschefens skrivelse till kommunstyrelsen för vidare handläggning av sammanställt svar till kommunfullmäktige. Kulturnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Miljöpartiet angående lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg anser att det är positivt med legala platser där det är tillåtet med konstnärliga uttryck, såsom graffitiväggar. Ett exempel i Karlshamn kan vara vid Skateplazan vid Österslättskolan och stadsteatern, en plats med naturlig tillsyn. Ett annat exempel kan vara Nya vattentornet vid Pengaberget Ä ven gångtunnlar kan förskönas genom att bli lagliga platser/graffitiväggar. Men uppförande av en eller flera lagliga graffitiväggar på anvisade platser, under någon form av tillsyn innebär ökade kostnader för anställning inom kulturenheten för genomförande och förvaltning. Byggnadsnämnden, genom stadsarkitekt Emina Kovacic, har också fått möjlighet att yttra sig. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschef Marie Liljenbergs förslag tilllämplig plats. Beslutsunderlag Yttrande över motion angående lagliga platser att utöva Street Art /gatukonst, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg, daterad Yttrande över motion, tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Emina Kovacic, daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg r};j(~

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 Kommunfullmäktige 1 \ARLSHf-\IVii ~s t<orqr!atsjf.p3 Ulbildningstorvc.lu lingen l 20'!4 "{:i"' 'l ~i /462~ 2013/487, 2014/16 Inkomna motione :~~~~. 1. Följande motion har lämnats in: Motion om mutpolicy- Anders Englesson (MP), remitteras till samtliga helägda kommunala bolag och kommunstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april \ Motion om lagliga platser att utöva Street Artlgatukonst- Sara Månsson Möllergren (MP) och AndersEnglesson (MP), remitterad till byggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska. nämnden och kommtmstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april 2014 Motion om visualisering av den undeijotdiska infrastmkturen- Anders Englesson (MP) och Per Atmander (MP), remitteras till Karlshamn Energi AB, tekniska nämnden och kommunstyrelsen for att besvaras i kommunfullmäktige i april2014.

23 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun Angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst.Q g { 9/(ff? r Det kan vara stillierade ansikten på elskåp som foreställer Pippi eller Allan Edwall. Många gamla o.ch unga verk!;l.r sukta efter en plats att sprida sitt bttdskap eller väcka en tanke. Gatukonsten skapar ofta.en andningspaus i vårt kommersiella samhälle. En stund for eftertanke och en känsla av att någon forsöker säga något inte $ål ja något. Vad är då street Art/ gatukonst? Som det ser ut idag så skapas det en hel del "Street Art" i Karlshamn. Gatukonst (av cng. Strcct art). Osanktionerad utsmyckning av urban. nilljö som till form och i va[ av plats ofta problematiserar äganderätten av det offentliga mmmet. Ett konstnärligt utlryck som år obestållt, ickekommersiellt och oavlönat. Gatukonst syftar ofta till att ge staden ett personlig uttryck, med hjälp av bilder, bokstiiver, amscher, pärlplatto.r, stickningar, statyer; kakel eller andra konstnärliga medel. Detråder delade meningar om huruvida graftiti bör ses som gatukonst eller en egen konstform. (... ).Problematiserar den äganderätt av.det offcntligä rummet som sorgli1,rt nog ligger till grund för vårt samhälle. Mest känd är Banks y som vi älskar så länge hans konstverk avbildas i våra coffeetableböcker och inte i våra trapphus. Många gatukonstnårer är fega och gulliga, de är inställsamma och snälla, de ber om vårt gillande snarare än spr~{nger ramarna för vårt seende.. Som om kraften i äganderåtten över våra ögon är så enväldig att vi. inte kan bryta oss fri från den. Text av Jonas Hassen Khewiri. Gatukönste11 är de ungas sätt att nå en publik, Vi tror äwm att turister som kommer till Karlshamn skuff e uppskalla vackra fumllar och betongväggarfulla avflirg.jorm och känslw: A1ånga som kommer till Berlin vandrar i timmar längs murenför att låta sigfascineras av de \'ackm och starka målningarnas krc{/t. Detta skulle kunna bli en satsning på de unga. på konsten.och turisjnen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på var vi. skulle kunna tijlåta laglig gatukonst i Karlshamns kommun. Karlshamn SaraMånsson Möllergren Karlshamn Anders Englesson, Miljöpartiet i Karlshamn

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1200 Rädda barnen Kulturnämndens beslut att tacka nej till erbjudandet från Rädda Barnen i Karlshamn om att delta på ett nämndsmöte och att föreslå Rädda barnen i Karlshamn att kontakta kommunfullmäktige får redovisning av undersökningsresultatet. Rädda Barnen i Karlshamn har under hösten 2013 låtit genomfåra den nationella demokratiundersökningen "Ung Röst 2014". Ordfårande Berit Jansson har meddelat att lokalfåreningen kan komma på ett nämndsmöte och informera kulturnämnden om resultatet. Kulturnämnden menar att det är lämpligare med en redovisning av undersökningsresultatet i kommunfullmäktige. Protokollet ska skickas till ~. /~ Berit Jansson, ordfårande Rädda Barnen i Karlshamn ~(j (J:}_,Q

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN stenbacka bibliotek Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg meddelar att det kommer att genomföras en informationskväll om stenbacka bibliotek på det nuvarande biblioteket i Asarum den 24/4. Bland annat kommer OlofWilhelmssons, från åk 8 på Stenbackaskolan, berätta och visa bilder från sin blogg om byggandet av stenbacka N avet. Klass 7B sälj er kaffe och hembakat~ t, ~~ 11 (t- ~l ~J~ L.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Information Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Förval tningschef: Ewa Kristensson delar ut en folder och berättar om Vision 2030 fcir Karlshamn- "En plats fcir liv och lust". KUL - Karlshamns kommuns uppföljnings- och ledningssystem med fokus på resultat. Arbetet leds av kommundirektören tillsammans med förvaltnings- och bolagschefema. Kultur- och bibliotekschef: Marie Liljenberg berättar att Lokstallama har haft ca besökare under det senast halvåret. Teatersmedjan kommer inte att arrangera någon sommarteater på Kastellet i sommar. Industrihistorisk park - infonnation finns i kulturnämndens meddelandepärm i first class. Ny statistik från Kungliga biblioteket- Karlshamn ligger väldigt högt i jämförelse med riket när det gäller bl a utlåning. Arbetet fortgår i processen kring det nya kultur- och bibliotekshuset Ordförande: Ordforande Lena Sandgren (S) och kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg representerade Karlshamns kommun vid Alice Tegnersällskapets jubileumsfirande av Alice Tegners födelsedag 12mars i Stockholm, Alice Tegner 150 år. En presentation framfordes gällande Karlshamns kommuns engagemang fcir Alice Tegners minne både historiskt och i nutid. Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att fritidsnämnden föreslår att lyfta fram unga ledare som goda förebilder fcir foreningslivet och samhället genom ett stipendium. stipendium fcir årets unga ledare- beslut tas i fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Lena Sandgren (S) ger alla närvarande på nämndsmötet boken "Karlshamn framtidsstaden 350 år". j /,/~ _,) fx;()lfl~pr::

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 4 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, onsdag 30 maj kl 13.00-15.45 Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information 26 januari 2010 1 Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 1 Innan det hamnar i arkivet- information 2 Inför bokslut 2009- information 3 Inför budgetarbetet 2011- information

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Carina Lillbacka Rosalie

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer