PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN. Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl15.00-17.05"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KULTURNÄMNDEN Plats och tid: Hällarydssalen, torsdag den20mars kl Deltagare: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx) Ledamöter Ersättare x Lena Sandgren, ordförande (S) x Marianne Abelsson (S) x x Bo Rösler, l vice ordf. (S) Cecilia Holmberg, 2 vice ordf. (M) vakant XX x Ilija Berneli (S) Lena Olsson (M) Robert Sandelin (S) x x x Asta Hyttinen (V) Lena Häggblad (C) Claes Mårlind (M) x x Tommy Larsson (V) Margareta N orander (FP) Robert Elmstedt (M) x x x Tjänstemän Ewa Kristensson, förvaltningschef Marie Liljenberg, kultur- och bibliotekschef Marie Bjömsson, personalstrateg 18 x Maria Petersson, sekreterare Carola Löfstedt, konsumentsekreterare Anders Agnesson, ekonom Personalföreträdare Rolf Andersson, SACO Tid för justering: klockan Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter ait4 iil!tfll~t Lena Sandgren sekreterare Maria Petersson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten ~~\)~i0-~- Maria Petersson, sekreterare

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN 2 2 Innehållsförteckning Godkännande av dagordning Val av protokolljusterare Systematiskt kvalitetsarbete/personaluppfåljning Ekonomisk uppfoljning februari 2014 Bokslut 2013 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Yttrande över motion om gatukonst Rädda barnen stenbacka bibliotek Information Kontaktpolitikerverksamheten Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden M p; /~ f!vt/ l.~ ' ~

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Godkännande av dagordning Kulturnämndens beslut att godkänna dagordningen. Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen.. /{' {/;j

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Val av protokolljusterare Kulturnämndens beslut att godkänna valet av protokolljusterare. Till protokolljusterare väljs Claes Mårlind (M) ochjustering av protokollet sker kl 11.oo. ;~, ~ /1, VV V L~(IJ2../(,

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Systematiskt arbetsmiljöarbete/personaluppiöljning Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Personalstrateg Marie Björnsson presenterar uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och personalnyckeltal2013. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits utifrån lagstiftning och enlighet med samverkansavtalet En utbildning genomfördes 2013 i det reviderade samverkansavtalet för samtliga chefer och arbetsplats/skyddsombud. skyddsrond, fastighetssyn och allergirond är genomförda. De vanligaste arbetsmiljöproblemen när det gäller den fysiska arbetsmiljön är bland annat jämn värme/kyla, luft (torrhet)/ventilation samt ej funktionella, anpassade lokaler. En utförlig rapport läggs ut till nämndens ledamöter i first class. j A ~~~ - 0/!r l l - ',f'/,,...,;

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Ekonomisk uppföljning februari 2014 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. FörvaltningschefEwa Kristensson redovisar den ekonomiska uppföljningen per den 28 februari 2014 för kulturnämndens ansvarsområde. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten, och sammantaget är det en budget i balans. Personalkostnaderna har ett litet underskott som täcks av statsbidrag. Beslutsunderlag Prognos per den 28 februari 2014, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad ~ il//, 1Jv ;,_lb::{

7 Kulturnämnden Prognos per den 28 februari 2014 Riktpunkt 16,7 % Periodiserat Verksamhet Internbudget Utfall Aterstår Förbrukat Helårsprognos Avvikelse Belopp i tkr Kulturnämnd 367,0 60,0 307 Konsumentkontor 1 083,0 148,9 934 Subventionerad hemsändn. 68,0 11,3 57 Energirådgivning -191,0-31,8-159 Bidrag till frivillig bil 1 414,0 235, Ledning och kulturadministration 1 320,0 222, Kulturbyggnader 3 454,0 562, Egna kulturella arrangem 655,0 102,8 552 Stöd till föreningar 1 136,0 189,3 947 Bibliotek , , Totalt ,3% ,7% ,6% ,7% ,8% ,3% ,7% ,7% ,0% ,6% o o o o Kommentarer: Denna prognos är sammanställd per den 28 februari. Förbrukningen ligger marginellt under riktpunkten. Sammantaget är det en budget i balans. Konsumentkontoret har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Kulturbyggnader har överskott främst beroende på något högre intäkter och något lägre kostnader för Lokstallarna. Egna kulturella arrangemang har haft mindre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteksverksamheten har haft högre verksamhetskostnader än de budgeterat.

8 Ekonomisk rapport för personalkostnader för perioden januari- februari 2014 Kostnader, tkr Nämnd Arsbudget Periodens budget Bokfört Periodens Periodens Periodisering kostnader avvikelse Prognos helårsavvikelse Politisk verksamhet Konsumentverksamhet, energiråd Allm kulturell verksamhet Bibliotek Summa _!_ 65]_ L Kommentarer till avvikelser Underskottet täcks av statsbidrag.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /470 Bokslut 2013 Kulturnämndens beslut att godkänna 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Förvaltningschef Ewa Kristensson ger nämnden en sammanfattning av årsredovisningen 2013 för kulturnämndens verksamhetsområde. Det ekonomiska utfallet slutade på 45 tkr i underskott för 2013, och det ses som ett bra resultat. Nämndsverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader medan biblioteksverksamheten och den subventionerade hemsändningen har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, tjänsteskrivelse av ekonom Anders Agnesson, daterad Yrkanden Ordförande Lena Sandgren (S) föreslår att nämnden godkänner 2013 års bokslut för kulturnämndens verksamhetsområde. Protokollet ska skickas till...,/h. Kommunkansliet ~j {izl--~

10 Kulturnämnd Årsredovisning 2013 Ordförande: Lena Sandgren Förvaltningschef: Ewa Kristensson Årets verksamhet Konsument Karlshamn Konsument Karlshamns uppgift är att ge konsument- och energirådgivning till enskilda konsumenter före och efter köp samt att ge hushållsekonomisk rådgivning och stöd vid skuldsanering. Informationsinsatser görs främst till ungdomar och invandrare. Efterfrågan på informationsinsatser, budget- och skuldrådgivningen har ökat jämfört med föregående år. Konsumentrådgivningen ligger i stort sett på samma nivå som förra året. Energirådgivningens fokus på energieffektivisering har ökat. Utbildning för arbetslösa ungdomar har genomförts för tredje året i rad. Uppdragsutbildning åt Konsumentverket för nya konsumentvägledare har påbörjats. Kultur- och biblioteksverksamheten Verksamheten arbetar med utgångspunkt i bibliotekslagen och i de styrdokument som antagits av kommunstyrelsen - det kulturpolitiska programmet och biblioteksplanen. Ett rikt kulturliv tillgängligt för alla är viktigt för Karlshamns kommun. Ett nytt kommunikationsverktyg för bibliotek- Arena - är i drift. Ett fortsatt arbete för större digital delaktighet har bedrivits oche-bokslånen ökade till mer än det dubbla. Användningen av in- och utlåningsautomater har ökat liksom efterfrågan på självservice och fler automater. I samverkan med regionala och kommunala parter har Karlshamns deltagit i marknadsföringskampanjer. Programverksamheten, med författarbesök föreläsningar osv, har utvecklats och lockat ett stort antal besökare. En ny kommunikations-f marknadsföringsstrategi har tagits fram. Arbetet med kvalitetssäkring pågick under hela året. En rad aktiviteter som stimulerar tillläslust riktade till barn och unga har genomförts, liksom film, teater- och musikföreställningar, vilka samtliga var välbesökta. Ett intensifierat arbete med Lokstallarna har gett resultat. Lokalerna förbättrades, uthyrningen ökade, besöksräknare installerades och huset har förberetts för wifi. Karlshamns kommuns konstsamling har inventerats, liksom Asplundmöblerna på Väggaskolan. Nya rutiner för hantering av konsten har skapats. Kulturenheten har omorganiserats, däribland har en halvtid samordnare för Lokstallarna tillsatts. Processerna, dels med flytten av Asarums bibliotek, dels med det nya Kultur- och bibliotekshuset, har pågått intensivt under året, bland annat med organisationens framtida utformning. Ekonomiskt utfall Driftredovisningen nedan visar 45 tkr i underskott för Nämndverksamheten har haft mindre personal- och verksamhetskostnader än budgeterat. Konsumentverksamheten har haft mindre verksamhetskostnader. Subventionerade hemsändningar har haft ökade kostnader pga ett ökat antal hemsändningar. Biblioteksverksamheten har haft mer verksamhetskostnader än budgeterat. Framtiden -förväntad utveckling Konsument Karlshamn Efterfrågan på informationsinsatser och budget- och skuldrådgivningen förväntas öka. Konsument- och energirådgivningen förväntas ligga på samma nivå som 2012.

11 Kultur- och biblioteksverksamheten Teknikens utveckling gör att efterfrågan på digitala tjänster tilltar, nedladdning av talböcker och e-boksutlåning förväntas öka liksom behovet av att kommunicera via sociala medier. Att skapa en interaktiv atmosfär för både fysisk och digital miljö är en utmaning. Bibliotekets ökade grad av självbetjäning möjliggör en mer kvalitativ service från bibliotekspersonalen. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt förmedlande uppdrag. l samspelet med det omgivande samhället är biblioteket en kunskapsresurs. Kultur- och biblioteksverksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället. Modern teknisk utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs. Arbetet med det nya Kultur- och bibliotekshuset har gått in i ett nytt skede, vilket kommer att bli en viktig del i Karlshamns kommuns utveckling. Driftredovisning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget2013 Budgetavvikels e Kulturnämnd Intäkter Kostnader Summa Nettokostnader Verksamhetsmått Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Nettokostnad per invånare (1) Resursanvänd ning årsarbetare Medieutlåning/ 11,15 10,9 9,7 9,5 9,3 användare Antal (2) 1297(3) rådgivningskontakter Budget/skuld saneringsärende 1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen den 1 nov ) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år. 3) Numera redovisas endast första kontakten i statistiken.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1209 Budgetberedning budgetunderlag 2015 Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Ordförande Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att i enlighet med uppdrag från budgetberedningen och med utgångspunkt från nämndsordförandenas direktiv, har en sammanställning gjorts av de olika projekt som lyfts upp i budgetberedningen men som inte ryms inom den fastslagna ramen för 2014 års budget. RFID-teknik, är en teknik som möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånlåterlämning av flera medier på en gång. Ä ven tillfälliga utställningar i bibliotekslokaler kan stöldskyddas genom RFID. Tjänster, en utökning av antalet årsarbetare med 0,875 tjänst från och med 2015 och tillsvidare. Lokstallarna, förstärkning av teknik och mer underhåll av lokaler samt mer vaktmästeri och städ. Beslutsunderlag Budgetberedning budgetunderlag 2015, tjänsteskrivelse av kulturoch bibliotekschef Marie Lilj enberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmade Liljenberg Ekonom Anders Agrresson A l l /~ / ~;()(j!j/t >

13 Kulturnämnden Budgetberedning budgetunderlag 2015 Verksamhetsförändring R FID RFID-tekniken, Radio Frequency!Dentification, är en teknik för att läsa information på avstånd med hjälp av radiovågor. Denna används exempelvis i busskort, liftkort, passering genom tullar, betalstationer, pass, stöldskydd i butiker och bibliotek. Ungefär hälften av Sveriges bibliotek är idag utrustade med RFID-teknik, vilket bland annat möjliggör bättre fungerande självutlåning, meröppet och lånfåterlämning av flera medier på en gång. I Karlshamns kommun använder biblioteken sedan länge ett streckkodssystem som idag endast finns i bruk på svenska folkbibliotek. Detta gör det mer och mer besvärligt att köpa in streckkodsläsare, då tekniken är på väg att försvinna. Under 2012 infördes utlånings-fåterlämningsautomater på stadsbiblioteket, vilka är förberedda för RFID-teknik. Då fler och fler bibliotek går över till RFID försvåras fjärrlånesamverkan för de bibliotek utan RFID, då de medier som inlånas inte är utrustade med streckkod längre. I nya bibliotekslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, förtydligas samverkan mellan bibliotek och användarnas tillgång tilllandets samlade biblioteksresurser genom fjärrlån. RFID förenklar för låntagaren. En automatisering av bibliotekets lånehantering med RFID leder till att låntagarens personliga integritet stärks, då denne själv kan ombesörja lånet och därmed inte behöver visa för någon vilka medier som lånas. RFID innebär enkel och snabb hantering. Ingen streckkod behöver letas fram eller bok som behöver vändas "rätt" betyder enklare användning för bland andra äldre och funktionshindrade. streckkoderna är tidskrävande, då man måste låna ut och återlämna varje medie för sig. RFIDtekniken gör hanteringen enklare och säkrare för användaren. Även tillfälliga utställningar i bibliotekslokalerna kan stöldskyddas genom RFID. Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: /www.karlshamn.se

14 För bibliotekspersonal innebär RFID-tekniken att mer tid kan läggas på dialog och bättre service gentemot bibliotekets besökare. RFID-tekniken passar ypperligt för bibliotekens logistik. Med hjälp av en hylläsare j inventeringsenhet går det enkelt och smidigt att kontrollera vilka böcker som är felställda på hyllorna, vilket idag sker manuellt. RFID-tekniken innebär att personallösgörs för sina egentliga professionella uppgifter: att arbeta med referens- och informationstjänst och utveckling av de verksamheter som är prioriterade: Utveckling av arbetet och arbetsmetoderna för att stimulera barns läslust- och språkutveckling Utveckling av social verksamhet och prioriterade grupper Utveckling av bibliotekens roll i det livslånga lärandet Utveckling av de virtuella bibliotekstjänsterna Kostnad: Kostnaden är beräknad utifrån pris i januari 2014 och för samtliga bibliotek i Karlshamns kommun. Investering: tkr Drift: licenser per år: 89 tkr Engångskostnad vid installation: 76 tkr Tjänster Kultur- och biblioteksenheten har under 2014 två pensionsavgångar och under 2015 ytterligare en. Dessa tre tjänster är på 75 %, 67,5% och 70 %. Då antalet tjänster påverkar bemanningen, kan dessa totalt sett inte minska i antal. Enligt den nya bibliotekslagen anpassas verksamheten mot de högre kvalitetskraven som ska präglas av allsidighet och kvalitet. Enligt Karlshamns kommuns personalstrategier , ska personalavgångar öppna för möjligheten att anpassa verksamheten och kompetenshöjningar genomföras i samband med rekryteringar. Kommunen ska framstå som en attraktiv plats att bo och leva i och en attraktiv arbetsgivare att arbeta hos. Arbetet ska vara organiserat utifrån verksamhetens behov. Med denna utgångspunkt ska organisationen verka så att alla medarbetare ska kunna arbeta heltid om man så önskas. Enligt dessa strategier äskar Kulturnämnden därför en utökning av antalet årsarbetare med tjänst from 2015 och tillsvidare. Kostnaden beräknas till 407 tkr får. Sammanställning verksamhetsförändringar 2015: RFID, installation och licens 165 tkr Utökning tjänst, 407 tkr Summa totalt, 572 tkr

15 Investeringar Bibliotek Inventarier till RFID-tekniken såsom arbetsstationer, stöldskydds bågar, chip, mm, se bifbilaga, beräknas uppgå till totalt 1620 tkr. Lokstallarna Under senare tid har intresset för Lokstallarna, Karlshamns kultur- och föreningshus, ökat avsevärt. De senaste fem månaderna har huset besökts av ca personer. Besökssiffrorna visar vilket stort intresse det finns för lokalerna med dess specifika karaktär. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga, men även för andra målgrupper pågår mässor, möten, konferenser, musik- och teaterarrangemang, författarbesök, mm, regelbundet. Husets användningsområde har ökat, vilket kräver mer underhåll av lokalerna, liksom mer vaktmästeri och städ. För att kunna behålla intresset och addera nya verksamheter behövs fortsatta investeringar. Husets behöver även fortsättningsvis en förstärkning av attityd och uttryck genom teknik, ljussättning, utrustning och inredning. Kulturnämnden äskar därför investeringsmedel till Lokstallarna med totalt 600 tkr för perioden Sammanställning investeringar 2015: Bibliotek, RFID 1620 tkr Lokstallarna 200 tkr Summa utökad investering 1820 tkr Årligen återkommande investeringar 450 tkr Summa totalt 2270 tkr UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef

16 Investering av Rfid-teknik på kultur-och biblioteksenheten Beskrivning : Antal Kostnad per/st Totalt Investering Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st , ,00 Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn , ,00 Smartgate 400 (larm båge) 8 par 60000, ,00 Smartstock 100 Hyllläsare , ,00 Summa ,00,, ; r...' ',. Driftskostnad :. l :}..': Licenser per år Chip Smartlabel 200 (boketiketter) st 1 o o Smartstation 120 (Staffstation) , ,00 Självbetjäningsautomater, Smart serve , ,00 Smartserve trolley 100, återlämningsvagn 1 123, ,00 Smartgate 400 (!armbåge) 8 par 1664, ,00 Smartstock 100 Hylläsare , ,00 Summa licenser per år 88608,00 ~.. Driftskostnad.:: ';. i,, Engångskostnad vid installation Hyra konvertingsvagn/vecka , ,00 Extrapersonal 2 mån , ,00 Summa engångskostnad 76000,00

17 Förklaring Smartstation 120 (Staffstation) = arbetsstation 3 till receptionen 1 skolpoolen 1 färskolepoolen 2 till kontorsrum katalogavdelning 1 till kontorsrum social service 1 till magasinet 1 till kontorsrum specialbibliotekarier 1 till kontorsrum it och projekt 4 tilllokalbiblioteken Summa 15 l Självbetjäningsautomat Smartserve vid entren för återlämning/utlån 1 vid infotorget 1 vid barnavdelningen 4 lokalbiblioteken Summa 8, vi har redan 2 = inköp 6 l

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1199 Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag- tävlingsroddbåtar Kulturnämndens beslut att sökanden inkommer med ett kostnadsforslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och en kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Roddbåtarna har använts av elever och lärare på Vägga gymnasieskola under 50- och 60 talen, och har sedan dess forvarats i ett av kommunens forråd. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg fareslår i yttrandet att den sökanden inkommer med ett kostnadsforslag, då det är svårt for nämnden att ta ställning till ansökan utan att veta hur stor kostnaden kommer att bli. Beslutsunderlag Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg, daterad Protokollet ska skickas till Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg Lasse Hansson./ / JA.. -, {\.r,'"),...: / IJV\./ /1 :;;;-'.<... "\/

19 Kulturnämnden Yttrande över ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsroddbåtar En ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsbåtar har inkommit från Lasse Hansson. Tre tävlingsroddbåtar, vilka under 50- och 60-talen ska ha varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola, har förvarats i kommunens förråd i ca 45 år tid. När förrådet nyligen revs flyttades båtarna till annan plats utifrån ett privat initiativ. Ett antal personer, vilka i sin ungdom rott båtarna, är villiga att bidra till en renovering och ett kostnadsförslag efterfrågas. Ansökan till kulturnämnden gäller ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av de tre tävlingsrodd båtarna. För att kunna ta ställning till ansökan om ekonomiskt bidrag till värdering och kostnadsberäkning av renovering av tävlingsrodd båtarna, uppmanar kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg sökanden att inkomma med ett kostnadsförslag. Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att sökanden inkommer med ett kostnadsförslag som kulturnämnden ska ta ställning till vid ett kommande möte. UTBILDNINGsFÖRVALTNINGEN Ewa Kristensson Förvaltningschef Marie Liljenberg Kultur- och bibliotekschef Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida:

20 Ansökan om ekonomiskt bidrag. Lena Sandgren Kulturnämnden, Karlshamns kommun i Härmed görs en ansökan om ett ekonomiskt bidrag till att få hjälp med en värderi~g~0ch L_ kostnadsberäkning på ett renoveringsjobb av tre kulturskatter som finns i kommunens regi. Undertecknad har tagit hand om och förvarat 2 st 9 meters inriggare samt1st 16meters utriggare (tävlingsroddbåtar). Båtarna har tidigare varit ett redskap inom gymnastik och idrott på Väggaskolans Real- och gymnasieskola under talet. Båtarna har legat i ett förråd i närmare 45 år utan att ha använts. Kommunens fastighetsansvariga skulle riva förrådet och då skulle även båtarna följa med i rivningen, om ingen var beredd att ta hand om dem. Undertecknad tog hand om båtarna, efeter tillåtelse från Sven-Åke Svensson samt rektor på Väggaskolan och de förvaras nu på två olika ställen. Kontakt har tagits med ett antal äldre gentlemän (ca st) som i sin ungdom rodde dessa farkoster och de är villiga att bidra till en renovering, om man kan få ett tydligt kostnadsförslag på detta. Fem herrar som alla idag lever, rodde som representanter för Karlshamn liknande båtar i tävlingar både i stockhalm och Malmö och blev tre,a i sko I-SM. Dokumentation i form av foton och tidningsartiklar om detta finns (se nedan). Dessa fem herrar vill gärna om möjligt ro dessa båtarna igen, om möjligt. Under sin tid på Väggarealskola fanns en årlig tävling i form av rodd med 2 båtar (en båt med elever och en båt med lärare ) från piren vid västra infarten till hamnen och in till ungefär där dagens flytbrygga ligger nu. Kanske en tradition att återuppta? Min ansökan gäller alltså att få kostnader för en översyn och beräkning av ev renovering för båtarna. Någon summa finns ej att precisera i dagsläget, men det arbetas på att söka en båtbyggare för detta uppdrag. Kan kultur-nämnden tänkas bidraga till detta? Hur går vi tillväga när en person kan göra en kostnadsberäkning för renovering? Mvh Lasse Hansson, tillfälligt ansvarig för båtarnas omhändertagande och den som varit i personlig kontakt med de gentlemän som tidigare rott båtarna. Kontaktinfo: Lasse Hansson, , Arbetsmarknadsenheten, Karlshamns kommun.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /575 Yttrande över motion om gatukonst Kulturnämndens beslut att ställa sig bakom skrivelser från kultur- och bibliotekschefen samt stadsarkitekten och att sända kultur- och bibliotekschefens skrivelse till kommunstyrelsen för vidare handläggning av sammanställt svar till kommunfullmäktige. Kulturnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Miljöpartiet angående lagliga platser att utöva Street Art/ gatukonst. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg anser att det är positivt med legala platser där det är tillåtet med konstnärliga uttryck, såsom graffitiväggar. Ett exempel i Karlshamn kan vara vid Skateplazan vid Österslättskolan och stadsteatern, en plats med naturlig tillsyn. Ett annat exempel kan vara Nya vattentornet vid Pengaberget Ä ven gångtunnlar kan förskönas genom att bli lagliga platser/graffitiväggar. Men uppförande av en eller flera lagliga graffitiväggar på anvisade platser, under någon form av tillsyn innebär ökade kostnader för anställning inom kulturenheten för genomförande och förvaltning. Byggnadsnämnden, genom stadsarkitekt Emina Kovacic, har också fått möjlighet att yttra sig. stadsarkitekten ser positivt på kultur- och bibliotekschef Marie Liljenbergs förslag tilllämplig plats. Beslutsunderlag Yttrande över motion angående lagliga platser att utöva Street Art /gatukonst, tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg, daterad Yttrande över motion, tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Emina Kovacic, daterad Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Kultur- och bibliotekschefmarie Liljenberg r};j(~

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 2 35 Kommunfullmäktige 1 \ARLSHf-\IVii ~s t<orqr!atsjf.p3 Ulbildningstorvc.lu lingen l 20'!4 "{:i"' 'l ~i /462~ 2013/487, 2014/16 Inkomna motione :~~~~. 1. Följande motion har lämnats in: Motion om mutpolicy- Anders Englesson (MP), remitteras till samtliga helägda kommunala bolag och kommunstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april \ Motion om lagliga platser att utöva Street Artlgatukonst- Sara Månsson Möllergren (MP) och AndersEnglesson (MP), remitterad till byggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska. nämnden och kommtmstyrelsen för att besvaras av kommunfullmäktige i april 2014 Motion om visualisering av den undeijotdiska infrastmkturen- Anders Englesson (MP) och Per Atmander (MP), remitteras till Karlshamn Energi AB, tekniska nämnden och kommunstyrelsen for att besvaras i kommunfullmäktige i april2014.

23 Motion Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun Angående lagliga platser att utöva Street Art/gatukonst.Q g { 9/(ff? r Det kan vara stillierade ansikten på elskåp som foreställer Pippi eller Allan Edwall. Många gamla o.ch unga verk!;l.r sukta efter en plats att sprida sitt bttdskap eller väcka en tanke. Gatukonsten skapar ofta.en andningspaus i vårt kommersiella samhälle. En stund for eftertanke och en känsla av att någon forsöker säga något inte $ål ja något. Vad är då street Art/ gatukonst? Som det ser ut idag så skapas det en hel del "Street Art" i Karlshamn. Gatukonst (av cng. Strcct art). Osanktionerad utsmyckning av urban. nilljö som till form och i va[ av plats ofta problematiserar äganderätten av det offentliga mmmet. Ett konstnärligt utlryck som år obestållt, ickekommersiellt och oavlönat. Gatukonst syftar ofta till att ge staden ett personlig uttryck, med hjälp av bilder, bokstiiver, amscher, pärlplatto.r, stickningar, statyer; kakel eller andra konstnärliga medel. Detråder delade meningar om huruvida graftiti bör ses som gatukonst eller en egen konstform. (... ).Problematiserar den äganderätt av.det offcntligä rummet som sorgli1,rt nog ligger till grund för vårt samhälle. Mest känd är Banks y som vi älskar så länge hans konstverk avbildas i våra coffeetableböcker och inte i våra trapphus. Många gatukonstnårer är fega och gulliga, de är inställsamma och snälla, de ber om vårt gillande snarare än spr~{nger ramarna för vårt seende.. Som om kraften i äganderåtten över våra ögon är så enväldig att vi. inte kan bryta oss fri från den. Text av Jonas Hassen Khewiri. Gatukönste11 är de ungas sätt att nå en publik, Vi tror äwm att turister som kommer till Karlshamn skuff e uppskalla vackra fumllar och betongväggarfulla avflirg.jorm och känslw: A1ånga som kommer till Berlin vandrar i timmar längs murenför att låta sigfascineras av de \'ackm och starka målningarnas krc{/t. Detta skulle kunna bli en satsning på de unga. på konsten.och turisjnen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige ger Kulturnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på var vi. skulle kunna tijlåta laglig gatukonst i Karlshamns kommun. Karlshamn SaraMånsson Möllergren Karlshamn Anders Englesson, Miljöpartiet i Karlshamn

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN /1200 Rädda barnen Kulturnämndens beslut att tacka nej till erbjudandet från Rädda Barnen i Karlshamn om att delta på ett nämndsmöte och att föreslå Rädda barnen i Karlshamn att kontakta kommunfullmäktige får redovisning av undersökningsresultatet. Rädda Barnen i Karlshamn har under hösten 2013 låtit genomfåra den nationella demokratiundersökningen "Ung Röst 2014". Ordfårande Berit Jansson har meddelat att lokalfåreningen kan komma på ett nämndsmöte och informera kulturnämnden om resultatet. Kulturnämnden menar att det är lämpligare med en redovisning av undersökningsresultatet i kommunfullmäktige. Protokollet ska skickas till ~. /~ Berit Jansson, ordfårande Rädda Barnen i Karlshamn ~(j (J:}_,Q

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN stenbacka bibliotek Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg meddelar att det kommer att genomföras en informationskväll om stenbacka bibliotek på det nuvarande biblioteket i Asarum den 24/4. Bland annat kommer OlofWilhelmssons, från åk 8 på Stenbackaskolan, berätta och visa bilder från sin blogg om byggandet av stenbacka N avet. Klass 7B sälj er kaffe och hembakat~ t, ~~ 11 (t- ~l ~J~ L.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN Information Kulturnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Förval tningschef: Ewa Kristensson delar ut en folder och berättar om Vision 2030 fcir Karlshamn- "En plats fcir liv och lust". KUL - Karlshamns kommuns uppföljnings- och ledningssystem med fokus på resultat. Arbetet leds av kommundirektören tillsammans med förvaltnings- och bolagschefema. Kultur- och bibliotekschef: Marie Liljenberg berättar att Lokstallama har haft ca besökare under det senast halvåret. Teatersmedjan kommer inte att arrangera någon sommarteater på Kastellet i sommar. Industrihistorisk park - infonnation finns i kulturnämndens meddelandepärm i first class. Ny statistik från Kungliga biblioteket- Karlshamn ligger väldigt högt i jämförelse med riket när det gäller bl a utlåning. Arbetet fortgår i processen kring det nya kultur- och bibliotekshuset Ordförande: Ordforande Lena Sandgren (S) och kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg representerade Karlshamns kommun vid Alice Tegnersällskapets jubileumsfirande av Alice Tegners födelsedag 12mars i Stockholm, Alice Tegner 150 år. En presentation framfordes gällande Karlshamns kommuns engagemang fcir Alice Tegners minne både historiskt och i nutid. Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att fritidsnämnden föreslår att lyfta fram unga ledare som goda förebilder fcir foreningslivet och samhället genom ett stipendium. stipendium fcir årets unga ledare- beslut tas i fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Lena Sandgren (S) ger alla närvarande på nämndsmötet boken "Karlshamn framtidsstaden 350 år". j /,/~ _,) fx;()lfl~pr::

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer