Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1

2 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat mitt i hjärtat av Lerum, på kommunhuset. Pusslet illustrerar en del av visionsarbetet, bit för bit. Omslagscollage: Helena Knuuti 2

3 övergripande styrdokument Budget Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och mål Vision Vilja och Mål Utifrån visionen anger kommunfullmäktige viljeinriktning och mål för kommunens verksamhet under mandatperioden. Årsredovisning Verksam hetsplan Budget Utifrån vilja och mål sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, och en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen utifrån budgeten under året som gått. 3

4 Innehåll Året i korthet 5 Kommunstyrelsens ordförande 6 Vision Förvaltningsberättelse Lerum och omvärlden...9 Verksamhetsuppföljning...11 Mål och uppdrag...14 Kommunens personal...16 Ekonomisk analys...18 Ekonomisk analys, koncern...25 Resultaträkning...29 Driftsredovisning...29 Balansräkning...30 Finansieringsanalys...31 Noter...32 Investeringsredovisning...36 Exploateringsredovisning...37 Redovisningsprinciper...39 Kommunens vatten och avlopp...41 Va-redovisning...43 Bilagor Måluppfyllnad...44 Revisionsberättelse

5 Året i korthet Så här används 100 kr i kommunalskatt 27,54 26,35 15,27 9,15 5,63 6,55 2,58 4,37 1,75 0,81 Äldre- och omsorg om funktionshindrade Grundskola Förskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Gator, vägar och samhällsplanering Bibliotek, kultur och fritid Övrigt Individ och familjeomsorg Räddningstjänst Politisk verksamhet Intäkter Statsbidrag och utjämning 8,2% Kostnader Personalkostnader 51,1% Bidrag 2,8% Avgifter 7,0% Köp av verksamheter 21,0% Bidrag 5,5% Övrigt 6,7% Skatter 72,5% Lokalkostnader 6,5% Övrigt 18,7% Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats kommunen 21,08 21,08 21,08 20,65* 20,65* Antal årsarbetare Antal tillsvidareanställda Årets resultat (mnkr) 26,4 51,0-87,1 3,1 11,7 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Skatter, statsbidrag och utjämning (mnkr) Eget kapital (mnkr) Nettoinvesteringar (mnkr) Skulder per invånare (kr) inklusive hela pensionsåtagandet exklusive hela pensionsåtagandet Borgensåtagande per invånare (kr) *En skatteväxling skedde mellan regionen och kommunen i samband med att regionen blev ensam ägare av Västtrafik 1/

6 Kommunstyrelsens ordförande 6 Vårt visionsarbete Sveriges ledande miljökommun 2025 blir alltmer synligt, både inom och utanför kommungränsen. Vi tar små och stora steg mot ett mer hållbart samhälle. I mars miljödiplomerades hela förvaltningen ett kvitto på att vi i hela organisationen medvetet och engagerat arbetar med miljöperspektivet. Lerum är den tredje kommunen i Sverige som lyckats miljödiplomera hela sin kommunala förvaltning. Samma månad invigde vi också vårt visionspussel. Ett pussel som sitter på kommunhusets vägg, och som tydligt och synligt visar de konkreta steg vi tar i vårt visionsarbete bit för bit. Målet om ett hållbart samhälle är inget vi kan nå av egen kraft. Vi behöver söka samarbete med högskola, företagare, ideella krafter och medborgare såväl inom som utanför Lerums kommun. Genom att inspirera varandra kan vi föda nya idéer. Idéer som vi tillsammans kan realisera för en hållbar framtid för kommande generationer. En förändring av det politiska ledarskapet skedde under Kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg valde att avgå i slutet av november. På årets sista kommunfullmäktigemöte valdes jag till ny ordförande för kommunstyrelsen. Ett uppdrag jag med stor ödmjukhet tackade ja till, då Lerum ligger mig mycket varmt om hjärtat. Vi lever mitt i världen. Hur ekonomin fungerar globalt påverkar oss lokalt. Under 2013 var det fortsatt oro i världsekonomin och i Sverige har konjunkturåterhämtningen gått långsamt. Resultatet för Lerums kommun blev ett överskott på nära 12 miljoner kronor, vilket är mycket tillfredsställande. Exkluderas jämförelsestörande poster så visar resultatet ett överskott på 20 miljoner kronor. Solideten ligger i topp i Göteborgsregionen. Som en av få kommuner i landet inkluderar vi vårt pensionsåtagande i resultatet vilket innebär ett större ansvarstagande för framtiden. Om vi i likhet med flertalet andra kommuner inte skulle ha räknat med pensionskostnaden före 1998 hade vi haft ett resultat på 58 miljoner kronor. Resultatet för 2013 innebär att vi når målet att tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommunkoncerner med högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare, vilket innebär att vi har en ekonomi i balans. Lerum ligger i den expansiva Göteborgsregionen, vilket bland annat innebär att Lerums befolkning ska öka med en procent per år. Under året har arbetet fokuserats på centrumutveckling i Floda, Gråbo och Lerum. Vi behöver fler bostäder och utveckla våra centrum för att möta framtidens krav. För att tillgodose medborgarnas behov av välfärdstjänster har vi fortsatt att investera i byggnationer av förskolor och äldreboenden. Vidare har vi utifrån hållbarhetsperspektivet fokuserat på bullerdämpande åtgärder. Under hösten stod det meter långa bullerskyddet längs Södra Långvägen i Lerum klart, och med det en radikal förbättring av miljön närmast väg och järnväg. En av de största investeringarna under 2013 var nybyggnationen av äldreboendet Nya Lundbygården i Gråbo. Vårt byggande har gått helt i linje med vår vision, vilket synliggjorts genom byggande i guldklass. Det hållbara byggandet har särskilt synliggjorts i Gråbo där vi redan har två skolor som är guldklassade och under 2014 invigs Nya Lundbygården som även den är byggd för guldklassning. Jag slås varje år av hur otroligt mycket som produceras i vår kommun under ett år i form av service och tjänster. Henrik Ripa Kommunstyrelsens ordförande Foto: Zoltan Gavai

7 Vision 2025 Kommunstyrelsen leder arbetet med Vision Under 2013 har arbetet styrts och prioriterats utifrån fem inriktningar: Gör det lätt att leva klimatsmart, Byt fokus i samhällsbyggandet, Ändra energianvändningen, Skapa nya hållbara jobb och Sök samarbete för att nå visionen. Samarbete med medborgare medskapande Utvecklingen av Gråbo som hållbar tätort har haft särskilt fokus på medborgardialog och medskapande under I december 2013 presenterade Gråboberedningen slutrapporten över sitt arbete. Medskapandegruppen i Gråbo har jobbat med aktiviteter för att levandegöra tomten vid Mjörnbotorget, till exempel bakluckeloppis och graffitivägg Visionen i omvärlden Under 2013 har omvärldens intresse för Lerums vision ökat ordentligt. Både kommuner, organisationer och företag har hört av sig till kommunen för att lära sig mer om vad som händer i Lerum och på vilket sätt de kan bidra till utvecklingen. Lerum kom på en mycket hedrande femteplats när tidningen Miljöaktuellt rankade alla Sveriges kommuners miljöarbete. Miljödiplomering av kommunens förvaltning Efter flera års arbete gick förvaltningen i mål och miljödiplomerades i mars Diplomeringen innebär bland annat att alla tillsvidareanställda medarbetare fått en grundläggande miljöutbildning, att miljöarbetet kartlagts och utvärderats och att en rad konkreta åtgärder genomförts för att förvaltningen skulle nå godkänd nivå. Lerum är den tredje kommunen i Sverige som lyckats miljödiplomera hela sin kommunala förvaltning. Profilprojekt Det finns flera stora, synliga projekt som ligger i linje med Vision 2025 och som slutförts under året. Ett är uppförandet av bullerplank längs med E20 som minskat antalet bullerstörda i Lerums centralort och bidragit till en sundare ljudmiljö i kommunen. Ett annat stort och synligt projekt är den nybyggda fiskvägen i Hedefors som ökat lekområdet för Säveålaxen rejält. Kommunen har också i samarbete med Ridvägsfrämjandet uppfört en ridväg med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning i Stamsjön. Resultat i visionsrapporten Klimat och energi Utsläppen av koldioxid som invånarna i Lerums kommun ger upphov till har minskat successivt sedan På senare år har tyvärr minskningen avstannat och den behöver ta fart igen för att Lerum ska nå målet som formuleras i klimatstrategin: att ansluta till det så kallade tvågradersmålet. Under 2013 undertecknade Lerum Borgmästaravtalet för att få draghjälp från andra kommuner i klimatarbetet. 7

8 Hållbart näringsliv Andelen jobb inom miljösektorn har minskat de senaste åren, men 2013 vände för första gången trenden, om än mycket blygsamt. Förhoppningsvis håller den i sig och andelen hållbara jobb ökar i kommunen. Det är en av kommunstyrelsens prioriterade inriktningar, och Vision 2025 är också en vision om ett levande och hållbart näringsliv i kommunen. Utvecklingen mot visionen måste alltså ske hand i hand med näringslivet i Lerum. Ekologisk mat och bättre sortering Lerum fortsatte att utmärka sig nationellt när det gäller ekologisk mat under I år hamnade kommunen på en hedrande femte plats i Ekomatcentrums ranking. En annan stor framgång under året var att Lerum lyckades gå emot den nationella trenden med ökade mängd hushållsavfall och minskade istället mängderna osorterat avfall. Detta kan till stor del förklaras med att kommunen under året införde insamling av matavfall, ett system som snart finns i hela kommunen. Insamling av matavfall innebär flera vinster, där den största är att energin i matavfallet tas tillvara och blir till biogas. Ändra energianvändningen Kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att skapa ett hållbart energisystem för Lerums kommun, eftersom en trygg och säker energiförsörjning är avgörande för samhällets utveckling. Visionsrapporten visar att energiförsörjningen minskat mycket sedan nittiotalet, men att minskningen avstannat. Senaste statistiken visar en kraftig uppgång på grund av ett extra kallt år. För att nå energimålen behöver användningen börjat minska igen och en åtgärd under året var att en ny energiplan arbetades fram. Lerum har också ett mycket välutvecklat och nationellt omtalat system för att stimulera energi effektivt byggande. Tack vare det har andelen energisnåla hus som byggs ökat till över 50 procent av alla nybyggnationer. 8

9 Lerum och omvärlden Lerums kommun strävar vidare i utmaningen och visionen att bli Sveriges ledande miljökommun. Kommunens arbete med att stärka de ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna växelverkar med omvärlden. Klimatfrågan och oljetoppen Klimatfrågan är alltjämt högaktuell och det globala forskningskollektivet uppskattar att utsläppen av växthusgaser behöver minska med cirka 50 procent till år 2050 jämfört med år De klimatförändringar som sker i södra Sverige stämmer väl överens med lagda prognoser som pekar på ökade temperaturer och oförändrade nederbördsmängder. Lerum har jobbat fokuserat och länge på att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt steg togs när Lerum Fjärrvärme bytte energikälla, från fossil olja till förnybar pellets och därmed väsentligt minskade utsläppen från kommunen. Oljetoppen anses av många vara passerad och epoken med billig olja är över. Det innebär ökade kostnader för det mesta och för de flesta, i synnerhet för de som kör bil och värmer sitt hus med olja. Säkerligen bidrar detta till att antalet sålda bilar i västvärlden minskar stadigt sedan ett antal år tillbaka. I ett globalt perspektiv har trenden undantag, många utvecklingsländer eller expansiva ekonomier som Kina upplever en mångdubbling av biltrafiken. För att ett samhälle ska blomstra i framtiden krävs att invånarna har möjlighet att skapa ett gott liv utan att vara beroende av fossil olja. För att möjliggöra detta arbetar Lerum med att stimulera hållbart resande och byggnation av energieffektiva hus. Konjunkturen har vänt upp BNP-tillväxten i euroområdet har varit svag men vände uppåt under 2013 och ser ut att bli betydligt starkare framöver. Den fortsatta skuldkrisen och höga arbetslöshetssiffror i flera Euroländer gör dock att stora utmaningar kvarstår. Även i Sverige blev en ljusning i konjunkturen tydlig först mot slutet av året och BNP landade på 0,9 procent jämfört med 1,3 procent år För 2014 förväntas en ökning till 2,6 procent, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Konjunkturbarometern har klättrat till 107,8 vilket är högsta noteringen sedan juni Det indikerar att tilltron till den ekonomiska utvecklingen inom tillverkningsindustri, detaljhandel, privata tjänstenäringar, bygg- och anläggningsverksamhet samt hushåll kraftigt återhämtat sig det senaste året. Arbetslösheten börjar sjunka Arbetslösheten i Sverige låg i princip oförändrad kring 8 procent åren 2012 och 2013, men beräknas nu börja sjunka mot 6,6 procent till Lerum har historiskt sett haft en låg arbetslöshet. Arbetslösheten i Lerums kommun i åldersgruppen var tre procent 2013, vilket är bland de lägsta nivåerna i hela Västra Götaland. Även ungdomsarbetslösheten är låg i förhållande till övriga kommuner i regionen. Arbetslösheten för män är högre än för kvinnor. För en blivande ledande miljökommun är det självklart fokus på att öka andelen jobb på hemmaplan, och då med särskilt fokus på gröna jobb; arbeten inom branscher och företag som stöder en hållbar utveckling. 9

10 Genom näringslivsstrategin arbetar Lerum för att öka andelen gröna jobb i kommunen. Befolkningen ökar sakta Befolkningstillväxten ökade under året med 249 personer eller med cirka 0,6 procent och uppgick i slutet av året till invånare. Det innebär att kommunen inte når upp till målsättningen om en befolkningstillväxt på en procent per år över en tioårsperiod. Kommunen har under flera år haft ett högt födelsenetto, 2013 var det 122 personer. Flyttnettot har utvecklats sämre om man tittar bakåt men har ökat senaste två åren, 2013 blev siffran 127 personer. Lerums kommun har en åldrande befolkning och under de senaste fem åren har befolkningstillväxten ökat mest inom ålderskategorierna 65-79, och 80 år och uppåt. Inom kategorin år och år har Lerum haft en negativ befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten bland män är något högre än bland kvinnor, även om de demografiska förändringarna är marginella. 10

11 Verksamhetsuppföljning Lerums kommun har år 2013 uppfyllt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Resultatet enligt balanskravsutredningen är positivt och Lerums kommunkoncern tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommunkoncerner med högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för år 2013 uppgick till 11,7 miljoner kronor, mnkr, inklusive jämförelsestörande poster och till 20,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet blev betydligt bättre än förväntat då prognoserna inledningsvis under året pekade på ett relativt stort underskott, orsakat av den sänkta diskonteringsräntan när det gäller pensionsskulden. Återbetalning från AFA Försäkring, reavinster vid omstrukturering av placerade medel för pensionsskulden och förbättrade resultat inom verksamheten bidrog till resultatförbättringen. Resultatet innehåller en större obalans inom Sektor stöd och omsorg, vilket är av största vikt att komma tillrätta med inför Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har även 2013 visat bra resultat. Cirka 70 procent är uppfyllda eller delvis uppfyllda, vilket bedöms som ett gott resultat. Kommunens behov av samhällsutveckling har fortsatt med investeringar i byggnation av förskolor och äldreboenden var kommunens nettoinvesteringar cirka 240 mnkr. Det är en lägre nivå än de senast föregående åren och även något lägre än planerat. De projekt som utgör de största enskilda delarna i årets investeringsutfall är nybyggnationen av äldreboendet i Gråbo, överföringsledningen mellan Floda och Stenkullen samt bulleråtgärder. Vision 2025 blir alltmer synlig Det finns flera exempel på stora, synliga projekt som ligger i linje med Vision 2025 och som slutförts under året. Ett är uppförandet av bullerplank längs med E20 i centrala Lerum. Ett annat projekt som invigts under året är den nybyggda fiskvägen i Hedefors som ökat lekområdet för Säveålaxen. Kommunen har också i samarbete med ridvägsfrämjandet uppfört en ridväg med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning i Stamsjön. Lerums system att med ekonomiska incitament stimulera till energieffektivt byggande har gett ett mycket gott resultat. Byggnationen av lågenergihus är en del av kommunens arbete för att minska energianvändningen. Det här är ett område där Lerum varit framgångsrikt. Lerum fortsatte att utmärka sig nationellt när det gäller ekologisk mat hamnade kommunen på en hedrande femte plats i Ekomatcentrums ranking. Andelen osorterat hushållsavfall har minskat. En anledning är att Lerum infört insamling av matavfall i snart hela kommunen. Insamling av matavfall innebär flera vinster dels kan energin utvinnas ur avfallet och dels höjer det kvaliteten på resterande avfall. Effekten blir en minskad negativ miljöpåverkan. Som en av få kommuner i landet blev hela kommunförvaltningen miljödiplomerad i mars. Arbetet med miljödiplomeringen har engagerat alla verksamheter och är ett sätt att samla de goda krafter och idéer som finns bland de anställda. Mindre synliga men likväl viktiga projekt som genomförts eller påbörjats är till exempel utvecklandet av grön it, utbildning i sparsam körning för personal inom Sektor stöd och omsorg, och kompetensutveckling för att utveckla hållbarhetsaspekten i upphandling. Bättre kontroll på inköp av varor och tjänster Arbetet med intern styrning och kontroll syftar till att förvaltningen ska göra rätt saker på rätt sätt, med rätt resurser. Kommunens kontrollplan har de senaste tre åren bland annat innehållit kontroller för att upptäcka 11

12 avvikelser från kommunens inköpsprocess, upphandlingspolicy och rutiner för leverantörsfakturor. Vid kontroller under 2013 syns tydliga förbättringar i form av en högre andel upphandlade varor och inga upptäckta avvikelser mot kommunens upphandlingspolicy. Samhällsutveckling i tre tätorter Under året har arbetet fokuserats på de tre parallella centrumutvecklingarna, som alla är komplexa. Detaljplanen för första delen av Gråbo centrum står inför antagande och i dess kölvatten möjligheter till en efterlängtad upprustning av torget. I Floda har två detaljplaner initierats, Herrgårdsbacken och Missionskyrkans fastighet, utifrån resultat av en arkitekttävling. Under 2014 kommer bland annat de två detaljplanerna att utgöra basen för det kommande årets samhällsplanering i Floda. Utvecklingsarbetet i Lerum centrum har präglats av detaljplanen för området Torp 2:3, Väster om Häradsbron. Antagen plan av kommunfullmäktige har överklagats och beslut i andra instans väntas under våren Detaljplanen för resecentrum har varit ute på samråd. Brist på detaljplanelagd mark för näringslivet är en fråga som debatteras i hela Göteborgsregionen och med det regionala perspektivet i förgrunden har Lerum tillsammans med Partille tagit fram en fördjupad översiktsplan för området Jeriko-Jonsered, för att möta bristen på planlagd mark för näringslivet. Inom mark och infrastruktur har pendelparkeringar byggts ut med 70 platser och utbyggnad av gång- och cykelvägar har genomförts. Bullerskyddet har ökat och va-utbyggnad har gjorts. Mellan Annekärr och Björboholm har sista etappen av överföringsledningen till Gryaab kopplats på. Bra resultat i skolorna Ett år som präglats av pedagogisk verksamhetsutveckling i samklang med ekonomiska förutsättningar. Sektor lärande har fortsatt en positiv utveckling av verksamheten. Detta samtidigt som organisationens ekonomiska situation ställt än högre krav på effektivitet och nytänkande för att säkerställa att verksamheten ryms inom givna ekonomiska ramar. Det ekonomiska resultatet för 2013 innebär att underskottet från 2012 har arbetats bort, vilket underlättar för kommande år. Sektorn har lyckats möta ett ökat behov av förskoleplatser med nyöppnande av flera förskolor. En strategisk översyn av den framtida skolorganisationen med ökade krav på lärartäthet, lärarbehörighet och attraktivitet inom kommunens samtliga geografiska områden har påbörjats. Det systematiska kvalitetsarbetet för att hålla och stärka kvaliteten när det gäller kunskap och trygghet har fortsatt. Det gäller också arbetet med social hållbarhet för att verksamheten tidigt ska möta de barn och elever som behöver ett samlat stöd från kommunen, både för att minska kostnaderna längre fram och för att skapa ett hållbart samhälle. Brist på särskilt boende gav ökade kostnaderna Sektor stöd och omsorg har, trots ett intensivt arbete med implementering av rutiner och arbetssätt för styrning och ledning av ekonomin, präglats av ekonomiska underskott, främst inom fyra områden: hemtjänst, försörjningsstöd, LSS-placeringar samt placeringar av barn och unga. Inom myndighetsavdelningen har arbetet med uppföljning av fattade beslut intensifierats under våren. Resultatet har medfört att antalet hemtjänsttimmar har sjunkit och sedan dess legat relativt stabilt. En tydligare arbetsrutin infördes för en effektivisering i användandet av korttidsplatser. Det har medfört minskade kostnader för utskrivningsklara patienter. En rapport från en extern konsult utifrån kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten visade bland annat på behovet av översyn av individnämndens vägledande bestämmelser. Ett förslag till revidering av dessa kommer att presenteras för individnämnden i början av Arbetet med att införa ett system med digitala lås i hemtjänsten startade i slutet av 2013 och beräknas vara färdigt våren Bristen på särskilt boende har medfört ökade kostnader, både inom hemtjänst och för utskrivningsklara patienter. Kostnaderna kommer att reduceras i och med inflyttningen till Nya Lundbygården 2014, samt vid om- och nybyggnad av Sävegården under Stora behov av vård och försörjningsstöd Det ökade behovet av försörjningsstöd har sitt ursprung i ett ökat antal personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, framför allt unga vuxna upp till 30 år. Tillfälliga boenden till personer som saknar en egen bostad och att utvecklingen på arbetsmarknaden 12

13 inte varit så gynnsam som förväntat är andra orsaker till underskottet En annan orsak till underskottet är flera omplaceringar av personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av betydligt större och mer specialiserade insatser än vad deras olika boenden kunnat erbjuda. Detsamma gäller flera placeringar av barn och unga i samband med omfattande missbruksproblematik. Flertalet av dessa placeringar avslutades under hösten och arbetet med så kallade hemmaplanslösningar har intensifierats. Jämställdhet Lerum har deltagit i det av Sveriges Kommuner och Landsting finansierade utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet. Utvecklingsarbetet i Lerums kommun har syftat till att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt jämställdhetsarbete. Arbetet visar resultat i form av ökad kunskap om jämställdhet och en ökad grad av könsuppdelad statistik. Följande tre målområden har varit i fokus: Ökad kunskap Under 2013 har ett flertal riktade utbildningsinsatser hållits. Chefer och nyckelpersoner har utbildats i resultatdrivet jämställdhetsarbete, kommunens förtroendevalda har utbildats i Gender budgeting 1 och medarbetare som helt eller delvis arbetar med kommunikation har erbjudits utbildning i text- och bildgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv. Som resultat av insatserna märks en ökande medvetenhet om frågornas prioritering i organisationen. Integrering av jämställdhet i styrning Åtgärderna har främst fokuserats på könsuppdelad statistik och utveckling av befintliga styrdokument. Antalet könsuppdelade brukarundersökningar har ökat. Verksamhetsplanen för 2013 innehåller bekönade mål för att stödja en uppföljning fördelad på kön. Jämställd service I nuläget finns de tydligaste effekterna vad gäller jämställd service på Sektor lärande. Där har förändrade rutiner och arbetssätt på förskoleenheter bland annat bidragit till jämställt bemötande och en mer likvärdig resursfördelning. Exempel från sektorernas praktiska jämställdhetsarbete finns att läsa i måluppfyllnad, bilaga 1. 1 Gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Metoden kan användas för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 13

14 Mål och uppdrag Vilja och mål är kommunfullmäktiges mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2011 till Under mandatperioden har mål och uppdrag tillkommit samt tagits bort då de uppfyllts. För 2013 innehåller verksamhetsplanen 47 mål och uppdrag. Arbetet med att uppfylla uppsatta mål och uppdrag har fortsatt under 2013 och vid årets slut är cirka 70 procent märkta som uppfyllda eller delvis uppfyllda. Det bedöms vara ett gott resultat var samma kategori för måluppfyllnad 65 procent. Under sista kvartalet har ytterligare två mål grönmarkerats.under samma period har andel ej uppfyllda mål och uppdrag minskat (se tabell nedan). Vision 2025 att vara Sveriges ledande miljökommun med dess viljeinriktning för hållbarhet, kreativitet och inflytande har brutits ner i ett antal mål. Av de 47 mål som arbetats med under 2013 kan följande framhållas: Sektor stöd och omsorgs arbete med kostnadseffektiviseringar fokuserade under 2012 på den kommunala utföraren av hemtjänst. Under 2013 har arbetet huvudsakligen handlat om det ökade behovet av hemtjänst och myndighetsavdelningens arbete med utredning, beslut och uppföljning av insatser. Under 2014 är sektorns utmaning att arbeta vidare med beställare-/ utföraremodellen för en kostnadseffektiv och rättssäker verksamhet. Målet att skapa en övergripande funktion för samordning av kommunens frivilligarbete är uppnått. Sedan våren 2013 finns en frivilligsamordnare med uppdrag att arbeta förvaltningsövergripande. Det SKL-finansierade utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet i Lerums kommun slutredovisades under kvartal 4, Utvecklingsarbetet har följt planen, vilket innebär att kommunen lagt en god grund för fortsatt jämställdhetsarbete. Kommunen har kommit en god bit på väg när det gäller att bygga infrastruktur för en jämställd service och kunskapsnivån för jämställdhet ligger nu inom förvaltningen generellt på en högre nivå. Ett antal förbättringsarbeten pågår på sektorerna med syfte att genom jämställdhetsanalys kvalitetssäkra utvalda verksamhetsområden. I målet att minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället har satsningen på bygglovsrabatt för dem som bygger med högre energieffektivitet än Boverkets byggregler, slagit mycket väl ut. Andelen bygglov för byggnader som uppfyller de höga energikraven uppgår till 52 procent. Alla nya verksamhetslokaler byggs i guldklass. Under året har Riddarstens förskola och Nya Lundbygården färdigställts. Produktionen gör Lerum till en av de ledande i Sverige avseende byggnation av egna lokaler med hög energieffektivitet. Målet om ett mer hjärtsäkert Lerum har gjort framsteg, bland annat genom att utbildningar genomförts och fler hjärtstartare köpts in för placering på flera allmänna platser i kommunen. Arbetet med att öka sysselsättningsgraden för kommunens anställda har gått framåt genom att grunden till den modell som politiken beställt nu är klar att presentera för beslut i kommunstyrelsen under början av Statuskategori Antal kv 1 procent Antal kv 2 procent Antal kvl 3 procent Antal kv 4 procent Uppfyllt 0 0,0 % 1 2,1 % 1 2,1 % 3 6,4 % Delvis uppfyllt/positiv trend 26 55,3 % 30 63,8 % 30 63,8 % 30 63,8 % Arbetet inlett 19 40,4 % 12 25,5 % 13 27,7 % 12 25,5 % Ej uppfyllt/negativ trend 2 4,3 % 4 8,5 % 3 6,4 % 2 4,3 % Totalt ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 14

15 Inom skolan kan arbetet med teknikutveckling i utbildningen framhållas. Gymnasiet har nu full tillgång till lärverktyg genom satsningen på en-till-en. Gymnasiet fortsätter nu att utveckla den pedagogiska användningen och i grundskolan fortsätter utbyggnaden med en årskurs i taget. Vuxenutbildningen har satsat på en-till-en för de elever som läser svenska för invandrare. I syfte att undersöka verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har verktyget makequality använts på flera förskolor. Resultatet som bland annat visar på traditionella könsmönster i barnens lek har lett till förändringar i var lekmaterialet är placerat och hur pedagogerna agerar. Samarbete är kännetecknande för många av de mötesplatser som arrangeras i kommunen. Under hösten har samarbete skett med bland annat Jazz i Lerum, biblioteket, Vuxenskolan och Team Tollered. 15

16 Kommunens personal Löneskillnaden mellan könen fortsätter att minska. Kvinnornas lön i förhållande till männens, oavsett befattning, är 91,5 procent. Det strategiska och medvetna arbetet vid lönesättning och löneöversyn ger fortsatt resultat. Sjukfrånvaron har ökat under året och ligger nu på 6,6 procent. Det är en stor spridning i sjukfrånvaron mellan yrkesgrupper, och högst sjukfrånvaro har stora yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Antalet anställda har minskat med 97 personer och antalet tillsvidareanställda är nu Anställda Antalet tillsvidareanställda har under året minskat med 97 personer till Förändringen av antalet beror främst på två omständigheter varav den ena är att Hedegårdens särskilda boende för äldre under året ut lades på entreprenad och den andra är att sektor lärande har minskat sin personalstyrka med cirka 50 personer under året. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,5 procent för hela kommunen. Kvinnors sysselsättningsgrad är 92 procent, att jämföra med 96 procent för män. Andelen heltidsanställda kvinnor är 67 procent (66 procent 2012) och andelen heltidsanställda män är 86 procent (87 procent 2012). Totalt är andelen heltidsanställda 70 procent (69 procent 2012). Av tillsvidareanställd personal är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Männens andel har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Av andelen personer i chefsbefattning är 68 procent kvinnor och 32 procent män. Kvinnors andel har ökat med 4 procentenheter sedan Antalet årsarbetare har minskat i motsvarande omfattning till Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönade eller som övertid och mertid ligger helt i nivå med föregående år. Under 2013 uppgick antalet över- och mertidstimmar till motsvarande 26 årsarbetare. Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade motsvarar 240 årsarbetare, vilket ligger i nivå med föregående år. Andelen heltider och deltider 2013 (%) ,8 21,1 7,05 Totalt Heltid 24,0 Kvinnor Deltid % Män Deltid 50-74% Flest går i pension vid 65 Åldersstrukturen bland anställda ser ut i stort sett som tidigare år med en medelålder på 46 år. Kvinnors medelålder är 45,7 år och mäns medelålder är 46,2 år. Andelen personer över 60 år är 12,3 procent, men varierar mellan olika yrkesgrupper. Under året avgick 96 personer med ålderspension, vilket ligger i linje med vår prognos för de närmaste åren fanns personer som avgick med ålderspension i åldrarna 60 till 67 år. För kommande femårsperiod beräknas cirka 300 personer avgå med ålderspension, vilket är i linje med tidigare prognoser. 8,2 67,2 6,3 7,7 85,5 16

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning Lerums kommun budget Verksamhetsplan Årsredovisning2014 Omslaget: Arbetet i en kommun spänner över ett stort antal områden. I Lerums kommun arbetar drygt 2 700 personer för att ge bästa möjliga service

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer