Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning"

Transkript

1 Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1

2 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat mitt i hjärtat av Lerum, på kommunhuset. Pusslet illustrerar en del av visionsarbetet, bit för bit. Omslagscollage: Helena Knuuti 2

3 övergripande styrdokument Budget Vision Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år Vilja och mål Vision Vilja och Mål Utifrån visionen anger kommunfullmäktige viljeinriktning och mål för kommunens verksamhet under mandatperioden. Årsredovisning Verksam hetsplan Budget Utifrån vilja och mål sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, och en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budget. Årsredovisning Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen utifrån budgeten under året som gått. 3

4 Innehåll Året i korthet 5 Kommunstyrelsens ordförande 6 Vision Förvaltningsberättelse Lerum och omvärlden...9 Verksamhetsuppföljning...11 Mål och uppdrag...14 Kommunens personal...16 Ekonomisk analys...18 Ekonomisk analys, koncern...25 Resultaträkning...29 Driftsredovisning...29 Balansräkning...30 Finansieringsanalys...31 Noter...32 Investeringsredovisning...36 Exploateringsredovisning...37 Redovisningsprinciper...39 Kommunens vatten och avlopp...41 Va-redovisning...43 Bilagor Måluppfyllnad...44 Revisionsberättelse

5 Året i korthet Så här används 100 kr i kommunalskatt 27,54 26,35 15,27 9,15 5,63 6,55 2,58 4,37 1,75 0,81 Äldre- och omsorg om funktionshindrade Grundskola Förskola Gymnasieskola och vuxenutbildning Gator, vägar och samhällsplanering Bibliotek, kultur och fritid Övrigt Individ och familjeomsorg Räddningstjänst Politisk verksamhet Intäkter Statsbidrag och utjämning 8,2% Kostnader Personalkostnader 51,1% Bidrag 2,8% Avgifter 7,0% Köp av verksamheter 21,0% Bidrag 5,5% Övrigt 6,7% Skatter 72,5% Lokalkostnader 6,5% Övrigt 18,7% Fem år i sammandrag Antal invånare Skattesats kommunen 21,08 21,08 21,08 20,65* 20,65* Antal årsarbetare Antal tillsvidareanställda Årets resultat (mnkr) 26,4 51,0-87,1 3,1 11,7 Verksamhetens nettokostnader (mnkr) Skatter, statsbidrag och utjämning (mnkr) Eget kapital (mnkr) Nettoinvesteringar (mnkr) Skulder per invånare (kr) inklusive hela pensionsåtagandet exklusive hela pensionsåtagandet Borgensåtagande per invånare (kr) *En skatteväxling skedde mellan regionen och kommunen i samband med att regionen blev ensam ägare av Västtrafik 1/

6 Kommunstyrelsens ordförande 6 Vårt visionsarbete Sveriges ledande miljökommun 2025 blir alltmer synligt, både inom och utanför kommungränsen. Vi tar små och stora steg mot ett mer hållbart samhälle. I mars miljödiplomerades hela förvaltningen ett kvitto på att vi i hela organisationen medvetet och engagerat arbetar med miljöperspektivet. Lerum är den tredje kommunen i Sverige som lyckats miljödiplomera hela sin kommunala förvaltning. Samma månad invigde vi också vårt visionspussel. Ett pussel som sitter på kommunhusets vägg, och som tydligt och synligt visar de konkreta steg vi tar i vårt visionsarbete bit för bit. Målet om ett hållbart samhälle är inget vi kan nå av egen kraft. Vi behöver söka samarbete med högskola, företagare, ideella krafter och medborgare såväl inom som utanför Lerums kommun. Genom att inspirera varandra kan vi föda nya idéer. Idéer som vi tillsammans kan realisera för en hållbar framtid för kommande generationer. En förändring av det politiska ledarskapet skedde under Kommunstyrelsens ordförande Anna-Lena Holberg valde att avgå i slutet av november. På årets sista kommunfullmäktigemöte valdes jag till ny ordförande för kommunstyrelsen. Ett uppdrag jag med stor ödmjukhet tackade ja till, då Lerum ligger mig mycket varmt om hjärtat. Vi lever mitt i världen. Hur ekonomin fungerar globalt påverkar oss lokalt. Under 2013 var det fortsatt oro i världsekonomin och i Sverige har konjunkturåterhämtningen gått långsamt. Resultatet för Lerums kommun blev ett överskott på nära 12 miljoner kronor, vilket är mycket tillfredsställande. Exkluderas jämförelsestörande poster så visar resultatet ett överskott på 20 miljoner kronor. Solideten ligger i topp i Göteborgsregionen. Som en av få kommuner i landet inkluderar vi vårt pensionsåtagande i resultatet vilket innebär ett större ansvarstagande för framtiden. Om vi i likhet med flertalet andra kommuner inte skulle ha räknat med pensionskostnaden före 1998 hade vi haft ett resultat på 58 miljoner kronor. Resultatet för 2013 innebär att vi når målet att tillhöra den övre fjärdedelen av Sveriges kommunkoncerner med högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare, vilket innebär att vi har en ekonomi i balans. Lerum ligger i den expansiva Göteborgsregionen, vilket bland annat innebär att Lerums befolkning ska öka med en procent per år. Under året har arbetet fokuserats på centrumutveckling i Floda, Gråbo och Lerum. Vi behöver fler bostäder och utveckla våra centrum för att möta framtidens krav. För att tillgodose medborgarnas behov av välfärdstjänster har vi fortsatt att investera i byggnationer av förskolor och äldreboenden. Vidare har vi utifrån hållbarhetsperspektivet fokuserat på bullerdämpande åtgärder. Under hösten stod det meter långa bullerskyddet längs Södra Långvägen i Lerum klart, och med det en radikal förbättring av miljön närmast väg och järnväg. En av de största investeringarna under 2013 var nybyggnationen av äldreboendet Nya Lundbygården i Gråbo. Vårt byggande har gått helt i linje med vår vision, vilket synliggjorts genom byggande i guldklass. Det hållbara byggandet har särskilt synliggjorts i Gråbo där vi redan har två skolor som är guldklassade och under 2014 invigs Nya Lundbygården som även den är byggd för guldklassning. Jag slås varje år av hur otroligt mycket som produceras i vår kommun under ett år i form av service och tjänster. Henrik Ripa Kommunstyrelsens ordförande Foto: Zoltan Gavai

7 Vision 2025 Kommunstyrelsen leder arbetet med Vision Under 2013 har arbetet styrts och prioriterats utifrån fem inriktningar: Gör det lätt att leva klimatsmart, Byt fokus i samhällsbyggandet, Ändra energianvändningen, Skapa nya hållbara jobb och Sök samarbete för att nå visionen. Samarbete med medborgare medskapande Utvecklingen av Gråbo som hållbar tätort har haft särskilt fokus på medborgardialog och medskapande under I december 2013 presenterade Gråboberedningen slutrapporten över sitt arbete. Medskapandegruppen i Gråbo har jobbat med aktiviteter för att levandegöra tomten vid Mjörnbotorget, till exempel bakluckeloppis och graffitivägg Visionen i omvärlden Under 2013 har omvärldens intresse för Lerums vision ökat ordentligt. Både kommuner, organisationer och företag har hört av sig till kommunen för att lära sig mer om vad som händer i Lerum och på vilket sätt de kan bidra till utvecklingen. Lerum kom på en mycket hedrande femteplats när tidningen Miljöaktuellt rankade alla Sveriges kommuners miljöarbete. Miljödiplomering av kommunens förvaltning Efter flera års arbete gick förvaltningen i mål och miljödiplomerades i mars Diplomeringen innebär bland annat att alla tillsvidareanställda medarbetare fått en grundläggande miljöutbildning, att miljöarbetet kartlagts och utvärderats och att en rad konkreta åtgärder genomförts för att förvaltningen skulle nå godkänd nivå. Lerum är den tredje kommunen i Sverige som lyckats miljödiplomera hela sin kommunala förvaltning. Profilprojekt Det finns flera stora, synliga projekt som ligger i linje med Vision 2025 och som slutförts under året. Ett är uppförandet av bullerplank längs med E20 som minskat antalet bullerstörda i Lerums centralort och bidragit till en sundare ljudmiljö i kommunen. Ett annat stort och synligt projekt är den nybyggda fiskvägen i Hedefors som ökat lekområdet för Säveålaxen rejält. Kommunen har också i samarbete med Ridvägsfrämjandet uppfört en ridväg med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning i Stamsjön. Resultat i visionsrapporten Klimat och energi Utsläppen av koldioxid som invånarna i Lerums kommun ger upphov till har minskat successivt sedan På senare år har tyvärr minskningen avstannat och den behöver ta fart igen för att Lerum ska nå målet som formuleras i klimatstrategin: att ansluta till det så kallade tvågradersmålet. Under 2013 undertecknade Lerum Borgmästaravtalet för att få draghjälp från andra kommuner i klimatarbetet. 7

8 Hållbart näringsliv Andelen jobb inom miljösektorn har minskat de senaste åren, men 2013 vände för första gången trenden, om än mycket blygsamt. Förhoppningsvis håller den i sig och andelen hållbara jobb ökar i kommunen. Det är en av kommunstyrelsens prioriterade inriktningar, och Vision 2025 är också en vision om ett levande och hållbart näringsliv i kommunen. Utvecklingen mot visionen måste alltså ske hand i hand med näringslivet i Lerum. Ekologisk mat och bättre sortering Lerum fortsatte att utmärka sig nationellt när det gäller ekologisk mat under I år hamnade kommunen på en hedrande femte plats i Ekomatcentrums ranking. En annan stor framgång under året var att Lerum lyckades gå emot den nationella trenden med ökade mängd hushållsavfall och minskade istället mängderna osorterat avfall. Detta kan till stor del förklaras med att kommunen under året införde insamling av matavfall, ett system som snart finns i hela kommunen. Insamling av matavfall innebär flera vinster, där den största är att energin i matavfallet tas tillvara och blir till biogas. Ändra energianvändningen Kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att skapa ett hållbart energisystem för Lerums kommun, eftersom en trygg och säker energiförsörjning är avgörande för samhällets utveckling. Visionsrapporten visar att energiförsörjningen minskat mycket sedan nittiotalet, men att minskningen avstannat. Senaste statistiken visar en kraftig uppgång på grund av ett extra kallt år. För att nå energimålen behöver användningen börjat minska igen och en åtgärd under året var att en ny energiplan arbetades fram. Lerum har också ett mycket välutvecklat och nationellt omtalat system för att stimulera energi effektivt byggande. Tack vare det har andelen energisnåla hus som byggs ökat till över 50 procent av alla nybyggnationer. 8

9 Lerum och omvärlden Lerums kommun strävar vidare i utmaningen och visionen att bli Sveriges ledande miljökommun. Kommunens arbete med att stärka de ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionerna växelverkar med omvärlden. Klimatfrågan och oljetoppen Klimatfrågan är alltjämt högaktuell och det globala forskningskollektivet uppskattar att utsläppen av växthusgaser behöver minska med cirka 50 procent till år 2050 jämfört med år De klimatförändringar som sker i södra Sverige stämmer väl överens med lagda prognoser som pekar på ökade temperaturer och oförändrade nederbördsmängder. Lerum har jobbat fokuserat och länge på att minska utsläppen av växthusgaser. Ett viktigt steg togs när Lerum Fjärrvärme bytte energikälla, från fossil olja till förnybar pellets och därmed väsentligt minskade utsläppen från kommunen. Oljetoppen anses av många vara passerad och epoken med billig olja är över. Det innebär ökade kostnader för det mesta och för de flesta, i synnerhet för de som kör bil och värmer sitt hus med olja. Säkerligen bidrar detta till att antalet sålda bilar i västvärlden minskar stadigt sedan ett antal år tillbaka. I ett globalt perspektiv har trenden undantag, många utvecklingsländer eller expansiva ekonomier som Kina upplever en mångdubbling av biltrafiken. För att ett samhälle ska blomstra i framtiden krävs att invånarna har möjlighet att skapa ett gott liv utan att vara beroende av fossil olja. För att möjliggöra detta arbetar Lerum med att stimulera hållbart resande och byggnation av energieffektiva hus. Konjunkturen har vänt upp BNP-tillväxten i euroområdet har varit svag men vände uppåt under 2013 och ser ut att bli betydligt starkare framöver. Den fortsatta skuldkrisen och höga arbetslöshetssiffror i flera Euroländer gör dock att stora utmaningar kvarstår. Även i Sverige blev en ljusning i konjunkturen tydlig först mot slutet av året och BNP landade på 0,9 procent jämfört med 1,3 procent år För 2014 förväntas en ökning till 2,6 procent, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Konjunkturbarometern har klättrat till 107,8 vilket är högsta noteringen sedan juni Det indikerar att tilltron till den ekonomiska utvecklingen inom tillverkningsindustri, detaljhandel, privata tjänstenäringar, bygg- och anläggningsverksamhet samt hushåll kraftigt återhämtat sig det senaste året. Arbetslösheten börjar sjunka Arbetslösheten i Sverige låg i princip oförändrad kring 8 procent åren 2012 och 2013, men beräknas nu börja sjunka mot 6,6 procent till Lerum har historiskt sett haft en låg arbetslöshet. Arbetslösheten i Lerums kommun i åldersgruppen var tre procent 2013, vilket är bland de lägsta nivåerna i hela Västra Götaland. Även ungdomsarbetslösheten är låg i förhållande till övriga kommuner i regionen. Arbetslösheten för män är högre än för kvinnor. För en blivande ledande miljökommun är det självklart fokus på att öka andelen jobb på hemmaplan, och då med särskilt fokus på gröna jobb; arbeten inom branscher och företag som stöder en hållbar utveckling. 9

10 Genom näringslivsstrategin arbetar Lerum för att öka andelen gröna jobb i kommunen. Befolkningen ökar sakta Befolkningstillväxten ökade under året med 249 personer eller med cirka 0,6 procent och uppgick i slutet av året till invånare. Det innebär att kommunen inte når upp till målsättningen om en befolkningstillväxt på en procent per år över en tioårsperiod. Kommunen har under flera år haft ett högt födelsenetto, 2013 var det 122 personer. Flyttnettot har utvecklats sämre om man tittar bakåt men har ökat senaste två åren, 2013 blev siffran 127 personer. Lerums kommun har en åldrande befolkning och under de senaste fem åren har befolkningstillväxten ökat mest inom ålderskategorierna 65-79, och 80 år och uppåt. Inom kategorin år och år har Lerum haft en negativ befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten bland män är något högre än bland kvinnor, även om de demografiska förändringarna är marginella. 10

11 Verksamhetsuppföljning Lerums kommun har år 2013 uppfyllt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Resultatet enligt balanskravsutredningen är positivt och Lerums kommunkoncern tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommunkoncerner med högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för år 2013 uppgick till 11,7 miljoner kronor, mnkr, inklusive jämförelsestörande poster och till 20,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet blev betydligt bättre än förväntat då prognoserna inledningsvis under året pekade på ett relativt stort underskott, orsakat av den sänkta diskonteringsräntan när det gäller pensionsskulden. Återbetalning från AFA Försäkring, reavinster vid omstrukturering av placerade medel för pensionsskulden och förbättrade resultat inom verksamheten bidrog till resultatförbättringen. Resultatet innehåller en större obalans inom Sektor stöd och omsorg, vilket är av största vikt att komma tillrätta med inför Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har även 2013 visat bra resultat. Cirka 70 procent är uppfyllda eller delvis uppfyllda, vilket bedöms som ett gott resultat. Kommunens behov av samhällsutveckling har fortsatt med investeringar i byggnation av förskolor och äldreboenden var kommunens nettoinvesteringar cirka 240 mnkr. Det är en lägre nivå än de senast föregående åren och även något lägre än planerat. De projekt som utgör de största enskilda delarna i årets investeringsutfall är nybyggnationen av äldreboendet i Gråbo, överföringsledningen mellan Floda och Stenkullen samt bulleråtgärder. Vision 2025 blir alltmer synlig Det finns flera exempel på stora, synliga projekt som ligger i linje med Vision 2025 och som slutförts under året. Ett är uppförandet av bullerplank längs med E20 i centrala Lerum. Ett annat projekt som invigts under året är den nybyggda fiskvägen i Hedefors som ökat lekområdet för Säveålaxen. Kommunen har också i samarbete med ridvägsfrämjandet uppfört en ridväg med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning i Stamsjön. Lerums system att med ekonomiska incitament stimulera till energieffektivt byggande har gett ett mycket gott resultat. Byggnationen av lågenergihus är en del av kommunens arbete för att minska energianvändningen. Det här är ett område där Lerum varit framgångsrikt. Lerum fortsatte att utmärka sig nationellt när det gäller ekologisk mat hamnade kommunen på en hedrande femte plats i Ekomatcentrums ranking. Andelen osorterat hushållsavfall har minskat. En anledning är att Lerum infört insamling av matavfall i snart hela kommunen. Insamling av matavfall innebär flera vinster dels kan energin utvinnas ur avfallet och dels höjer det kvaliteten på resterande avfall. Effekten blir en minskad negativ miljöpåverkan. Som en av få kommuner i landet blev hela kommunförvaltningen miljödiplomerad i mars. Arbetet med miljödiplomeringen har engagerat alla verksamheter och är ett sätt att samla de goda krafter och idéer som finns bland de anställda. Mindre synliga men likväl viktiga projekt som genomförts eller påbörjats är till exempel utvecklandet av grön it, utbildning i sparsam körning för personal inom Sektor stöd och omsorg, och kompetensutveckling för att utveckla hållbarhetsaspekten i upphandling. Bättre kontroll på inköp av varor och tjänster Arbetet med intern styrning och kontroll syftar till att förvaltningen ska göra rätt saker på rätt sätt, med rätt resurser. Kommunens kontrollplan har de senaste tre åren bland annat innehållit kontroller för att upptäcka 11

12 avvikelser från kommunens inköpsprocess, upphandlingspolicy och rutiner för leverantörsfakturor. Vid kontroller under 2013 syns tydliga förbättringar i form av en högre andel upphandlade varor och inga upptäckta avvikelser mot kommunens upphandlingspolicy. Samhällsutveckling i tre tätorter Under året har arbetet fokuserats på de tre parallella centrumutvecklingarna, som alla är komplexa. Detaljplanen för första delen av Gråbo centrum står inför antagande och i dess kölvatten möjligheter till en efterlängtad upprustning av torget. I Floda har två detaljplaner initierats, Herrgårdsbacken och Missionskyrkans fastighet, utifrån resultat av en arkitekttävling. Under 2014 kommer bland annat de två detaljplanerna att utgöra basen för det kommande årets samhällsplanering i Floda. Utvecklingsarbetet i Lerum centrum har präglats av detaljplanen för området Torp 2:3, Väster om Häradsbron. Antagen plan av kommunfullmäktige har överklagats och beslut i andra instans väntas under våren Detaljplanen för resecentrum har varit ute på samråd. Brist på detaljplanelagd mark för näringslivet är en fråga som debatteras i hela Göteborgsregionen och med det regionala perspektivet i förgrunden har Lerum tillsammans med Partille tagit fram en fördjupad översiktsplan för området Jeriko-Jonsered, för att möta bristen på planlagd mark för näringslivet. Inom mark och infrastruktur har pendelparkeringar byggts ut med 70 platser och utbyggnad av gång- och cykelvägar har genomförts. Bullerskyddet har ökat och va-utbyggnad har gjorts. Mellan Annekärr och Björboholm har sista etappen av överföringsledningen till Gryaab kopplats på. Bra resultat i skolorna Ett år som präglats av pedagogisk verksamhetsutveckling i samklang med ekonomiska förutsättningar. Sektor lärande har fortsatt en positiv utveckling av verksamheten. Detta samtidigt som organisationens ekonomiska situation ställt än högre krav på effektivitet och nytänkande för att säkerställa att verksamheten ryms inom givna ekonomiska ramar. Det ekonomiska resultatet för 2013 innebär att underskottet från 2012 har arbetats bort, vilket underlättar för kommande år. Sektorn har lyckats möta ett ökat behov av förskoleplatser med nyöppnande av flera förskolor. En strategisk översyn av den framtida skolorganisationen med ökade krav på lärartäthet, lärarbehörighet och attraktivitet inom kommunens samtliga geografiska områden har påbörjats. Det systematiska kvalitetsarbetet för att hålla och stärka kvaliteten när det gäller kunskap och trygghet har fortsatt. Det gäller också arbetet med social hållbarhet för att verksamheten tidigt ska möta de barn och elever som behöver ett samlat stöd från kommunen, både för att minska kostnaderna längre fram och för att skapa ett hållbart samhälle. Brist på särskilt boende gav ökade kostnaderna Sektor stöd och omsorg har, trots ett intensivt arbete med implementering av rutiner och arbetssätt för styrning och ledning av ekonomin, präglats av ekonomiska underskott, främst inom fyra områden: hemtjänst, försörjningsstöd, LSS-placeringar samt placeringar av barn och unga. Inom myndighetsavdelningen har arbetet med uppföljning av fattade beslut intensifierats under våren. Resultatet har medfört att antalet hemtjänsttimmar har sjunkit och sedan dess legat relativt stabilt. En tydligare arbetsrutin infördes för en effektivisering i användandet av korttidsplatser. Det har medfört minskade kostnader för utskrivningsklara patienter. En rapport från en extern konsult utifrån kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten visade bland annat på behovet av översyn av individnämndens vägledande bestämmelser. Ett förslag till revidering av dessa kommer att presenteras för individnämnden i början av Arbetet med att införa ett system med digitala lås i hemtjänsten startade i slutet av 2013 och beräknas vara färdigt våren Bristen på särskilt boende har medfört ökade kostnader, både inom hemtjänst och för utskrivningsklara patienter. Kostnaderna kommer att reduceras i och med inflyttningen till Nya Lundbygården 2014, samt vid om- och nybyggnad av Sävegården under Stora behov av vård och försörjningsstöd Det ökade behovet av försörjningsstöd har sitt ursprung i ett ökat antal personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, framför allt unga vuxna upp till 30 år. Tillfälliga boenden till personer som saknar en egen bostad och att utvecklingen på arbetsmarknaden 12

13 inte varit så gynnsam som förväntat är andra orsaker till underskottet En annan orsak till underskottet är flera omplaceringar av personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av betydligt större och mer specialiserade insatser än vad deras olika boenden kunnat erbjuda. Detsamma gäller flera placeringar av barn och unga i samband med omfattande missbruksproblematik. Flertalet av dessa placeringar avslutades under hösten och arbetet med så kallade hemmaplanslösningar har intensifierats. Jämställdhet Lerum har deltagit i det av Sveriges Kommuner och Landsting finansierade utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet. Utvecklingsarbetet i Lerums kommun har syftat till att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt jämställdhetsarbete. Arbetet visar resultat i form av ökad kunskap om jämställdhet och en ökad grad av könsuppdelad statistik. Följande tre målområden har varit i fokus: Ökad kunskap Under 2013 har ett flertal riktade utbildningsinsatser hållits. Chefer och nyckelpersoner har utbildats i resultatdrivet jämställdhetsarbete, kommunens förtroendevalda har utbildats i Gender budgeting 1 och medarbetare som helt eller delvis arbetar med kommunikation har erbjudits utbildning i text- och bildgranskning ur ett jämställdhetsperspektiv. Som resultat av insatserna märks en ökande medvetenhet om frågornas prioritering i organisationen. Integrering av jämställdhet i styrning Åtgärderna har främst fokuserats på könsuppdelad statistik och utveckling av befintliga styrdokument. Antalet könsuppdelade brukarundersökningar har ökat. Verksamhetsplanen för 2013 innehåller bekönade mål för att stödja en uppföljning fördelad på kön. Jämställd service I nuläget finns de tydligaste effekterna vad gäller jämställd service på Sektor lärande. Där har förändrade rutiner och arbetssätt på förskoleenheter bland annat bidragit till jämställt bemötande och en mer likvärdig resursfördelning. Exempel från sektorernas praktiska jämställdhetsarbete finns att läsa i måluppfyllnad, bilaga 1. 1 Gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Metoden kan användas för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 13

14 Mål och uppdrag Vilja och mål är kommunfullmäktiges mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2011 till Under mandatperioden har mål och uppdrag tillkommit samt tagits bort då de uppfyllts. För 2013 innehåller verksamhetsplanen 47 mål och uppdrag. Arbetet med att uppfylla uppsatta mål och uppdrag har fortsatt under 2013 och vid årets slut är cirka 70 procent märkta som uppfyllda eller delvis uppfyllda. Det bedöms vara ett gott resultat var samma kategori för måluppfyllnad 65 procent. Under sista kvartalet har ytterligare två mål grönmarkerats.under samma period har andel ej uppfyllda mål och uppdrag minskat (se tabell nedan). Vision 2025 att vara Sveriges ledande miljökommun med dess viljeinriktning för hållbarhet, kreativitet och inflytande har brutits ner i ett antal mål. Av de 47 mål som arbetats med under 2013 kan följande framhållas: Sektor stöd och omsorgs arbete med kostnadseffektiviseringar fokuserade under 2012 på den kommunala utföraren av hemtjänst. Under 2013 har arbetet huvudsakligen handlat om det ökade behovet av hemtjänst och myndighetsavdelningens arbete med utredning, beslut och uppföljning av insatser. Under 2014 är sektorns utmaning att arbeta vidare med beställare-/ utföraremodellen för en kostnadseffektiv och rättssäker verksamhet. Målet att skapa en övergripande funktion för samordning av kommunens frivilligarbete är uppnått. Sedan våren 2013 finns en frivilligsamordnare med uppdrag att arbeta förvaltningsövergripande. Det SKL-finansierade utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet i Lerums kommun slutredovisades under kvartal 4, Utvecklingsarbetet har följt planen, vilket innebär att kommunen lagt en god grund för fortsatt jämställdhetsarbete. Kommunen har kommit en god bit på väg när det gäller att bygga infrastruktur för en jämställd service och kunskapsnivån för jämställdhet ligger nu inom förvaltningen generellt på en högre nivå. Ett antal förbättringsarbeten pågår på sektorerna med syfte att genom jämställdhetsanalys kvalitetssäkra utvalda verksamhetsområden. I målet att minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället har satsningen på bygglovsrabatt för dem som bygger med högre energieffektivitet än Boverkets byggregler, slagit mycket väl ut. Andelen bygglov för byggnader som uppfyller de höga energikraven uppgår till 52 procent. Alla nya verksamhetslokaler byggs i guldklass. Under året har Riddarstens förskola och Nya Lundbygården färdigställts. Produktionen gör Lerum till en av de ledande i Sverige avseende byggnation av egna lokaler med hög energieffektivitet. Målet om ett mer hjärtsäkert Lerum har gjort framsteg, bland annat genom att utbildningar genomförts och fler hjärtstartare köpts in för placering på flera allmänna platser i kommunen. Arbetet med att öka sysselsättningsgraden för kommunens anställda har gått framåt genom att grunden till den modell som politiken beställt nu är klar att presentera för beslut i kommunstyrelsen under början av Statuskategori Antal kv 1 procent Antal kv 2 procent Antal kvl 3 procent Antal kv 4 procent Uppfyllt 0 0,0 % 1 2,1 % 1 2,1 % 3 6,4 % Delvis uppfyllt/positiv trend 26 55,3 % 30 63,8 % 30 63,8 % 30 63,8 % Arbetet inlett 19 40,4 % 12 25,5 % 13 27,7 % 12 25,5 % Ej uppfyllt/negativ trend 2 4,3 % 4 8,5 % 3 6,4 % 2 4,3 % Totalt ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 14

15 Inom skolan kan arbetet med teknikutveckling i utbildningen framhållas. Gymnasiet har nu full tillgång till lärverktyg genom satsningen på en-till-en. Gymnasiet fortsätter nu att utveckla den pedagogiska användningen och i grundskolan fortsätter utbyggnaden med en årskurs i taget. Vuxenutbildningen har satsat på en-till-en för de elever som läser svenska för invandrare. I syfte att undersöka verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv har verktyget makequality använts på flera förskolor. Resultatet som bland annat visar på traditionella könsmönster i barnens lek har lett till förändringar i var lekmaterialet är placerat och hur pedagogerna agerar. Samarbete är kännetecknande för många av de mötesplatser som arrangeras i kommunen. Under hösten har samarbete skett med bland annat Jazz i Lerum, biblioteket, Vuxenskolan och Team Tollered. 15

16 Kommunens personal Löneskillnaden mellan könen fortsätter att minska. Kvinnornas lön i förhållande till männens, oavsett befattning, är 91,5 procent. Det strategiska och medvetna arbetet vid lönesättning och löneöversyn ger fortsatt resultat. Sjukfrånvaron har ökat under året och ligger nu på 6,6 procent. Det är en stor spridning i sjukfrånvaron mellan yrkesgrupper, och högst sjukfrånvaro har stora yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Antalet anställda har minskat med 97 personer och antalet tillsvidareanställda är nu Anställda Antalet tillsvidareanställda har under året minskat med 97 personer till Förändringen av antalet beror främst på två omständigheter varav den ena är att Hedegårdens särskilda boende för äldre under året ut lades på entreprenad och den andra är att sektor lärande har minskat sin personalstyrka med cirka 50 personer under året. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 92,5 procent för hela kommunen. Kvinnors sysselsättningsgrad är 92 procent, att jämföra med 96 procent för män. Andelen heltidsanställda kvinnor är 67 procent (66 procent 2012) och andelen heltidsanställda män är 86 procent (87 procent 2012). Totalt är andelen heltidsanställda 70 procent (69 procent 2012). Av tillsvidareanställd personal är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Männens andel har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Av andelen personer i chefsbefattning är 68 procent kvinnor och 32 procent män. Kvinnors andel har ökat med 4 procentenheter sedan Antalet årsarbetare har minskat i motsvarande omfattning till Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönade eller som övertid och mertid ligger helt i nivå med föregående år. Under 2013 uppgick antalet över- och mertidstimmar till motsvarande 26 årsarbetare. Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade motsvarar 240 årsarbetare, vilket ligger i nivå med föregående år. Andelen heltider och deltider 2013 (%) ,8 21,1 7,05 Totalt Heltid 24,0 Kvinnor Deltid % Män Deltid 50-74% Flest går i pension vid 65 Åldersstrukturen bland anställda ser ut i stort sett som tidigare år med en medelålder på 46 år. Kvinnors medelålder är 45,7 år och mäns medelålder är 46,2 år. Andelen personer över 60 år är 12,3 procent, men varierar mellan olika yrkesgrupper. Under året avgick 96 personer med ålderspension, vilket ligger i linje med vår prognos för de närmaste åren fanns personer som avgick med ålderspension i åldrarna 60 till 67 år. För kommande femårsperiod beräknas cirka 300 personer avgå med ålderspension, vilket är i linje med tidigare prognoser. 8,2 67,2 6,3 7,7 85,5 16

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning

Lerums kommun budget Verksamhetsplan2014 Årsredovisning Lerums kommun budget Verksamhetsplan Årsredovisning2014 Omslaget: Arbetet i en kommun spänner över ett stort antal områden. I Lerums kommun arbetar drygt 2 700 personer för att ge bästa möjliga service

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer