INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram"

Transkript

1 INVANDRADE LÄKARE - en resurs i svensk sjukvård En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet 2001

2 Bakgrund Ledningarna för Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund beslöt redan år 1996 att utreda frågan om invandrade läkares arbetsförhållanden. Den främsta anledningen till detta var att man ville möta behovet av information om utländska läkares situation. Arbetet behandlar utländska läkare med examen från land utanför EU/EES-området och deras väg till svensk legitimation. I januari 1998 beslöt Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet att arbeta vidare med frågan om vad läkarorganisationerna kan göra för att underlätta för invandrade läkare att uppnå svensk behörighet, få anställning och integreras i den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen. Detta arbete resulterade i en rapport, Invandrade läkare en resurs i svensk sjukvård, som publicerades Det har nu uppkommit behov av en översättning till engelska av de centrala delarna i programmet. Syfte Syftet med rapporten är att identifiera och analysera olika problemområden och utifrån detta föreslå åtgärder för att underlätta för invandrade läkare att få svensk legitimation och att komma in och integreras i den svenska hälso- och sjukvården. Handlingsprogrammet skall ligga till grund för läkarorganisationernas fortsatta arbete. I programmet föreslås åtgärder som läkarorganisationerna själva disponerar över inom ramen för sin verksamhet. På de områden läkarorganisationerna inte har några befogenheter, innebär förslagen till åtgärder t ex att krav och förslag framförs till ansvariga myndigheter eller motsvarande. Handlingsprogrammet vänder sig inte bara till förtroendemän och tjänstemän i läkarorganisationerna utan också till berörda myndigheter, politiker, verksamhetschefer, arbetsförmedlingar, socialtjänsten m fl. Rapporten innehåller också värdefull information för den invandrade läkaren och kan även till viss del gälla för andra vårdyrken. I denna sammanfattning redogörs kronologiskt för en invandrad läkares väg in på den svenska sjukvårdsarbetsmarknaden. Sammanfattningen är uppdelad i fyra huvuddelar; den första delen innehåller dels en redogörelse för den kompletterande utbildning som krävs för svensk legitimation, dels synpunkter och förslag som läkarorganisationerna har vad gäller utbildningen, den andra delen behandlar vägen till arbetsmarknaden och läkarorganisationernas förslag till förbättringar och underlättanden av denna, den näst sista 2

3 delen handlar om professionell kompetens och avslutnigsvis så beskriver skriften de olika lokala projekten kortfattat. Vägen till svensk legitimation En läkare med examen från land utanför EU/EES måste genomgå en kompletterande utbildning i Sverige för att erhålla svensk legitimation. Enligt Socialstyrelsen kan inte den kompletterande utbildningen, på grund av begränsade resurser, erbjudas alla utländska läkare som vill arbeta i Sverige. Därför accepteras för närvarande enbart läkare som av Migrationsverket beviljats uppehålls- och arbetstillstånd av politiska, humanitära eller familjemässiga skäl. Svenska för invandrare (sfi) Enligt gällande regler har alla invandrare som är bosatta i en kommun och saknar grundläggande kunskaper i svenska rätt att delta i sfi. Rätten till sfi är således knuten till den kommun där invandraren är bosatt och folkbokförd. För att få delta krävs uppehållstillstånd. Kommunen är skyldig att, om inte särskilda skäl finns, senast inom tre månader tillhandahålla sfi. Kurslängden uppgår till 6-12 månader. 3

4 Kompletteringsutbildningen Provtjänstgöring Socialstyrelsens beslut om kompletering av utbildning Sjukvårdssvenska (frivillig) Sfiintyg Språkprov Läkare specialister Medicinskt kunskapsprov Läkare utan specialistkompetens AT Kurs i socialmedicin & författningskunskap Formell ansökan om legitimation Ansökan om kompetensbedömning Ansökan om tillstånd att arbeta som läkare i Sverige görs hos Socialstyrelsen, som i varje enskilt fall bedömer den sökandes medicinska kompetens och beslutar om villkoren för svensk legitimation. För att kunna bedöma den medicinska kompetensen föreskriver Socialstyrelsen att den utländske läkaren antingen genomgår ett medicinskt kunskapsprov eller provtjänstgöring. Läkare med specialistbehörighet innefattande minst fem års yrkeserfarenhet föreskrivs provtjänstgöring under sex månader, medan läkare med enbart utländsk examen eller med begränsad yrkeserfarenhet åläggs att genomgå kunskapsprovet. För närvarande hänvisas ungefär hälften till kunskapsprovet och hälften till provtjänstgöring. 4

5 Det tar i genomsnitt ca 4 5 år att erhålla svensk legitimation för dem som åläggs kunskapsprovet och ca 2 år för dem som åläggs provtjänstgöring, från det att ansökan inkom till Socialstyrelsen. Språkprov kurs i sjukvårdssvenska Det första steget i den kompletterande utbildningen är ett obligatoriskt språkprov i svenska. Folkuniversitetet anordnar språkprovet på uppdrag av Socialstyrelsen. Nivån på språkprovet motsvarar gymnasiekompetens i svenska. Som en förberedelse inför provet anordnar Folkuniversitetet frivilliga språkkurser, benämnda Sjukvårdssvenska 1 och 2. För att antas till de frivilliga språkkurserna krävs att man genomgått sfi och fått ett beslut från Socialstyrelsen om komplettering. Den sökande måste också genomgå ett inträdesprov. Antalet platser på dessa kurser är begränsat. Språkprovet och de frivilliga språkkurserna finansieras av Socialstyrelsen och Länsarbetsnämnden och genomförs av Folkuniversitetet i Stockholm, Uppsala, Lund och Umeå samt av Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Ett hinder för många utländska läkare har varit att klara av sin försörjning under deltagandet av kursen i sjukvårdssvenska. Medicinskt kunskapsprov (TULE-prov) Syftet med det medicinska kunskapsprovet, även kallat TULE-provet (Tentamensgruppen för Utländska Läkares Examination), är att fastställa att läkaren besitter grundläggande medicinska kunskaper motsvarande svensk läkarexamen. TULE-provet anordnas två gånger per år av Karolinska Institutet i samråd med Socialstyrelsen. Godkänt språkprov i sjukvårdssvenska är en förutsättning för deltagande i TULE-provet. Provet består av två delar och genomförs under tre dagar. Första dagen genomförs ett skriftligt kunskapsprov som omfattar ca 100 frågor fördelade på ämnena: kirurgi, medicin, obstetrik och gynekologi, pediatrik och psykiatri. Andra och tredje dagen genomförs två individuella praktiska prov inom några av nämnda områden. Examinanden tilldelas en eller två patienter med vilka praktisk-kliniska moment som anamnes, status, remiss, behandlingsförslag m m skall genomföras. 5

6 År 1998 höjdes kraven för godkänt på den teoretiska delen från 60% till 65% rätt i kirurgi och medicin och från 50% till 60% rätt i övriga ämnen. Sedan år 1998 gäller att för dem, som inte klarat hela provet vid det första tillfället kan de delar som underkänts tenteras om vid ett andra tillfälle, dvs. hela provet behöver inte göras om. Om alla ämnen inte är godkända vid det andra tillfället finns ytterligare en möjlighet att tentera om underkända ämnen vid ett tredje tillfälle. För det praktiska provet gäller att vid omtentamen måste alltid båda delarna av det praktiska provet genomföras. Om man efter tre provtillfällen inte uppnått godkänt resultat finns i princip inte någon möjlighet till ytterligare tentamen. Provtjänstgöring Godkänt språkprov är ett krav för provtjänstgöring. Läkaren måste själv ordna en plats för provtjänstgöringen inom aktuellt verksamhetsområde. Verksamhetschefen avger efter provtjänstgöringen ett utlåtande, som innefattar en bedömning av läkarens medicinska kunskaper i relation till kraven för svensk legitimation, omdömesförmåga, förhållningssätt gentemot patienter och personal samt allmän lämplighet som läkare och reell kompetens inom specialiteten, helst i termer som relateras till det svenska vidareutbildningssystemet och fastställd målbeskrivning. Fastställande av legitimationsvillkor Efter godkänt TULE-prov respektive provtjänstgöring fastställer Socialstyrelsen villkoren för att få svensk legitimation. När det gäller provtjänstgöringen grundar Socialstyrelsen sin bedömning på utlåtandet från verksamhetschefen. Besluten om legitimationsvillkor kan förete stora individuella variationer. För icke specialistkompetenta läkare som klarat TULE-provet är vanligen allmäntjänstgöring (AT) ett legitimationsvillkor. Även läkare som ålagts provtjänstgöring kan i vissa fall åläggas AT eller delar av AT som villkor för svensk legitimation. Gemensamt för alla är dock kravet på utbildning i svenska medicinalförfattningar. Sådan utbildning anordnas för närvarande två till fyra gånger per år av Samhällsmedicinska institutionen vid Lunds universitet. Legitimation Efter godkänd kurs i medicinalförfattningar ansöker de som haft kursen som enda legitimationsvillkor om svensk legitimation. De läkare som ålagts AT som 6

7 legitimationsvillkor fullgör denna, går kursen i medicinalförfattningar och ansöker därefter om svensk legitimation. Specialistkompetens kan erhållas då läkaren uppnått kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vägen till svensk legitimation läkarorganisationernas förslag Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet anser att invandrade läkare snabbare måste komma in i den svenska sjukvården. Det är orimligt om personer som redan har en läkarutbildning när de kommer till Sverige fastnar i en kompletteringsutbildning, som tar orimligt lång tid. Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet anser att: En förbättrad samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen är en första förutsättning för att invandrade läkare snabbare lotsas till svensk legitimation och för att samhällets ekonomiska resurser skall utnyttjas på ett effektivt sätt. Kommunerna i samarbete med bl a Integrationsverket måste se över svenska för invandrare (sfi) för att kunna individualisera och effektivisera undervisningen. Större vikt måste också läggas vid uttalsundervisning och satslära. Ett samarbete över kommungränserna kan ge möjligheter att ha särskilda grupper med invandrade läkare och annan sjukvårdspersonal. Det skall vara en rättighet för invandrade läkare att få delta i kurserna i sjukvårdssvenska. Invandrade läkare måste ges ökade möjligheter att praktisera såväl i samband med språkundervisningen som inför det medicinska kunskapsprovet (TULE-provet) och provtjänstgöringen. Arbetsförmedlingen i samarbete med arbetsgivaren och den lokala läkarföreningen med hjälp av arbetsmarknadspolitiska medel bör starta olika former av utbildningar/praktik, i en sådan utsträckning att på sikt alla invandrade läkare, oavsett kompletteringsväg, kan erbjudas en sådan plats. Läkarorganisationerna bör ha representation i den s k TULE-organisationen. Tydliga kriterier och mål måste utarbetas för provtjänstgöringen. Invandrade läkare som av Socialstyrelsen ålagts provtjänstgöring skall förordas som underläkare under tjänstgöringen. 7

8 Vägen till arbetsmarknaden Att få arbete är av central betydelse för invandrares möjligheter att etablera sig i det nya landet. Arbete ger förutom en ordnad ekonomi och självförsörjning, kontakter och förstärkt identitet, vilket i sin tur befrämjar den sociala integrationen. Hög utbildning, såsom läkarexamen och yrkeserfarenhet från hemlandet, förefaller emellertid inte vara någon garanti för att komma in på arbetsmarknaden. Svårigheter att bedöma utbildningen, bristande kunskaper i svenska, liten praktisk erfarenhet av svensk sjukvård och avsaknad av kontaktnät kan vara förklaringar till svårigheter på arbetsmarknaden och arbetslöshet bland invandrade läkare. En annan förklaring, som inte kan uteslutas, är fördomsfulla attityder mot invandrare. Diskriminering tas sällan upp i samband med invandrares svårigheter i arbetslivet och inte heller åtgärder som kan motverka och reducera diskrimineringen. Många invandrade läkare är specialistkompetenta och har flera års erfarenhet. Det krävs i dessa fall endast en kortare kompletterande utbildning för att de skall kunna delta i sjukvårdsarbetet fullt ut. Ekonomiskt krävs det förhållandevis små insatser för att ge invandrade läkare erforderlig kompetens för svensk legitimation. I gengäld tillför de hälsooch sjukvården värdefull kompetens i form av språkkunskaper och sådana kunskaper och erfarenheter som en annan kulturell och etnisk bakgrund kan medföra. Befolkningssammansättningen har förändrats i Sverige vilket, förutom att det bör avspeglas i personalsammansättningen, ställer nya krav på kunskaper hos personalen inom hälso- och sjukvården. Vägen till arbetsmarknaden läkarorganisationernas förslag Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet anser att arbetslöshet bland invandrade läkare är att misshushålla med resurser. Invandrade läkare är en viktigt tillgång i den svenska hälso- och sjukvården. För att underlätta för invandrade läkare att ta sig in på arbetsmarknaden skall läkarorganisationerna: Verka för att arbetsgivare tar emot invandrade läkare för praktik. Samarbeta med arbetsförmedlingen och verka för inrättande av s k branschförmedlingar. Verka för en förbättrad statistik om gruppen invandrade läkare. 8

9 Sprida information om kompletteringsutbildningen. Ge stöd och råd vid nyanställning, t ex i lönefrågor. Påverka attityder och framhålla att mångfald i arbetsstyrkan behövs. Utveckling av professionell kompetens och kännedom om den svenska hälso- och sjukvården Stöd till utländska läkare För att invandrade läkare skall kunna arbeta och fungera på ett bra sätt i den svenska hälsooch sjukvården räcker det dock inte med att de upp fyller de formella kraven. De måste också få hjälp att integreras i organisationen och att förstå den svenska sjukvårdskulturen och traditionen. För detta krävs, förutom att de får stöd av berörda kolleger, också att arbetsgivaren utarbetar väl genomtänkta introduktionsprogram. Man bör också i samarbete med de lokala fackliga organisationerna försöka skapa nätverk och mentorsprogram för invandrade läkare. Utveckling av professionell kompetens och kännedom om den svenska hälsooch sjukvården läkarorganisationernas förslag Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet anser att det är viktigt att alla invandrade läkare på ett tidigt stadium får stöd av berörda kolleger. För det krävs bl a: Mentorprogram, såväl hos arbetsgivaren i samarbete med lokala fackliga organisationen, som inom olika sektioner/specialitetsföreningar. Nätverk för invandrade läkare och mentorer. Verka för att arbetsgivaren utarbetar introduktionsprogram för nyanställda läkare. Individuella kompetensutvecklingsplaner. Forskning och utvecklingsarbete gällande dels invandrade läkares möjligheter och svårigheter på arbetsmarknaden, dels förutsättningar och svårigheter för invandrade läkare i mötet med olika patientgrupper. Uppföljning och utveckling av de olika insatserna. 9

10 Lokala modeller Det har lokalt uppstått modeller för att underlätta för invandrade läkare att få svensk legitimation. Nedan redovisas tre modeller, de s k Malmö-, Göteborg- och Stockholmsmodellerna. Malmö-modellen Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS) har i samarbete med arbetsförmedlingen startat en utbildning som vänder sig till läkare med utländsk examen. Många fruktlösa försök hade gjorts av arbetsförmedlingen att ordna praktikplatser samtidigt som man på UMAS hade konstaterat att det var svårt för invandrade läkare att få fotfäste på arbetsmarknaden. Tillsammans tog man därför initiativ till en strukturerad utbildning i syfte att ge invandrade läkare bättre förutsättningar att komma in i den svenska sjukvården. Utbildningen vänder sig till läkare som har erhållit krav från Socialstyrelsen på att genomgå TULE-provet och som klarat av språkprovet. De som uppfyller dessa villkor och står till arbetsmarknadens förfogande får via arbetsförmedlingen möjlighet att gå utbildningen. Huvudsyftet är att ge deltagarna de kunskaper som krävs för att de skall klara TULE-provet. Utbildningen omfattar 6 månader och genomförs på den invärtesmedicinska kliniken. Utbildningen som består av såväl praktik och teori, är uppdelad i tre block om vardera två månader. Under den första perioden följer deltagaren bl a en undersköterskas och en sjuksköterskas arbete. Den andra perioden avser självstudier. En lista över svenskspråkig litteratur, som delvis är anpassad till uppläggningen av TULE-provet, har tagits fram. Under perioden går man bl a igenom tidigare TULE-prov, både de teoretiska och de praktiska delarna. En gång per vecka diskuterar man tillsammans på kliniken litteraturen, fallbeskrivningar m m. Under den tredje och sista perioden ges deltagarna möjlighet till en mer praktiskt inriktad tjänstgöring. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Finansieringen sker med arbetsmarknadspolitiska medel. Den ryms inom ramen för det som kallas otraditionella insatser på det arbetsmarknadspolitiska området. Med detta avses insatser som kan motiveras av arbetsmarknadsskäl men som inte ryms inom de ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsförmedlingen köper utbildningen av 10

11 medicinkliniken, som tar emot tre läkare i taget. Läkaren uppbär s k utbildningsbidrag, som grundas på arbetslöshetsersättningen. För den som inte kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning är ersättningen 104 kr per dag, vilket i sin tur sannolikt innebär att även socialbidrag är aktuellt. Den totala kostnaden (exkl ev socialbidrag) per deltagare uppgår till ca kronor. Göteborgsmodellen Projekt Utländska Läkare ett projekt med bara vinnare. Ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad, Integrationsverket, Länsarbetsnämnden, Medicinska Fakulteten GU, Socialstyrelsen samt Västra Götalandsregionen i syfte att korta vägen fram till svensk läkarlegitimation för läkare med examina från land utanför EU. Det handlar om att se den invandrade läkarens väg som en process där olika huvudmän har ett gemensamt ansvar och samarbetar utifrån detta. Projektet tar ett helhetsgrepp över denna process och syftar till att underlätta vägen för de 90 läkare som ingår i pilotprojektet men också att arbeta fram en modell för hur processen för invandrade läkare generellt kan göras enklare och snabbare. För de som inte klarat språkprovet genomförs initialt ett språktest i syfte att planera utbildningen på individuell basis. Rent konkret delades målgruppen in i fyra olika grupper där de med minst kunskap fick maximalt utbildningsstöd - dvs 45 veckors undervisning, varefter man bedöms kunna ha förutsättning att klara språkprovet. Stöd inför det medicinska kunskapsprovet utarbetades av Medicinska Fakulteten vid GU. Stödet sträcker sig över 16 veckor och innefattar såväl föreläsningar som gruppdiskussioner och auskultation. Dessutom har projektet köpt in relevant litteratur till ett kursbibliotek. Stödet hålls samman och organiseras genom att man på deltid anställt en ansvarig studierektor och en kurssekreterare. För de som skall provtjänstgöra har en intern organisation inom regionen tillskapats för att utveckla provtjänstgöringen. Ett kontrakt upprättas mellan verksamhetschef, studierektor, handledare och den berörde läkaren och som anger mål och ställer krav på uppföljning och reglerar villkoren för provtjänstgöringen. Mottagande enheter får t ex ett ekonomiskt bidrag 11

12 (2000:-/vecka) till resursförstärkning eller egen kompetensutveckling. Man försöker dessutom stimulera deltagarna till att söka sig ut från Göteborg till de delar av regionen där de framtida jobben finns. Korta fakta om projektet: I pilotgruppen ingår 91 utländska läkare Pilotgruppen får lön under projektet (12300:-/mån som ökas till 15600:-/mån under provtjänstgöring) Projektet påbörjades maj 2000 och avslutas dec 2001 Stockholmsmodellen Med Malmöprojektet som förebild har Stockholms läns landsting, Länsarbetsnämnden i Stockholm startat ett gemensamt projekt som syftar till att ge läkare bosatta i Stockholmsregionen och som har läkarexamen från länder utanför EU/EES, svensk läkarlegitimation. Projektet, som har fått ekonomiskt stöd av regeringen, innehåller såväl preparandkurser inför kunskapsprovet som placeringar på antingen reguljär AT eller provtjänstgöring beroende på läkarens utbildningsnivå i hemlandet. Totalt finns ekonomiska medel för att kunna ge ca 150 läkare legitimation. Looking for work Advertisements for available posts are mainly found in Läkartidningen, the Swedish Medical Journal. Läkartidningen is published weekly. Advertisements for medical posts are also found in Moderna Läkare, Landstingsvärlden and in the official publication Post & Inrikes Tidningar. Medical vacancies are also advertised at Arbetsförmedlingen, which is the national employment office. Some regions have specialised branches of Arbetsförmedlingen for different professions, for example health care professions. In areas where specialised branches do not exist the applicant is to contact the general office of Arbetsförmedlingen. The officeof-contact is determined by one s home address. At the time of registering with Arbetsförmedlingen it is important to make sure that all information about one s skills and competence is registered in the organisation s databank, for example specialist training certificates. This will ensure the best possible match between applicants and vacancies. 12

13 Bli medlem i Sveriges läkarförbund Vi ser fram emot att se dig som medlem i Sveriges läkarförbund. Varje ny medlem gör hela läkarkåren starkare. Ju fler medlemmar vi har med oss, med desto större tyngd kan vi driva våra frågor och göra rätt prioriteringar för Sveriges läkare. Som medlem i Sveriges läkarförbund får du bland annat: Möjlighet till råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation. - Hjälp inför din löneförhandling genom aktuell lönestatisk och konkret vägledning. - Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner. - Juridisk rådgivning i t ex anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik. - Tillgång till aktuella utredningar och programskrifter. - Medlemsförmåner som t ex lån och tillgång till fritidshus. Som aktiv medlem har du dessutom möjlighet att: - Påverka din egen arbetssituation. - Påverka den centrala och lokala lönebildningen. - Påverka att rätt prioriteringar görs i Läkarförbundets verksamhet. - Påverka Läkarförbundets politiska verksamhet. Medlemsansökan finns på Sveriges läkarförbunds hemsida Important addresses and Websites Sveriges läkarförbund (Swedish Medical Association) P O Box 5610 SE Stockholm Sweden Tel: Fax: Svenska Läkaresällskapet (Swedish Society of Medicine) P O Box 738 SE Stockholm Sweden 13

14 Tel: Fax: Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare) SE Stockholm Sweden Tel: Fax: SACO (Swedish Confederation of Professional Associations) P O Box 2206 SE Stockholm Sweden Tel: Fax: Läkartidningen Arbetsförmedlingen Integrationsverket Migrationsverket

Invandrade läkare en resurs i svensk sjukvård. Ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet

Invandrade läkare en resurs i svensk sjukvård. Ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet Invandrade läkare en resurs i svensk sjukvård Ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet Sveriges läkarförbund Grafisk formgivning: Mako Fukuda Best. nr 50-12 Innehåll

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk

Läs mer

SAMMANFATTNING AV STOCKHOLMSPROJEKTET FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE

SAMMANFATTNING AV STOCKHOLMSPROJEKTET FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE DELRAPPORT 2 Produktionsstyrelsen 1 (8) SAMMANFATTNING AV STOCKHOLMSPROJEKTET FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE Resultat (utbildningsvägar vg se bilaga 1) o Över 270 utländska läkare registrerade i projektet, varav

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Personalnämnden Maria Lindborg Handläggare 0768-87 13 20 Maria.Lindborg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-27 Dnr 1500978 1 (7) Personalnämnden Snabbspåret - lägesrapport Ordförandens förslag 1. Lägesrapporten

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning John Wahren Professor em. Karolinska institutet Universitets- och högskolerådet 28 oktober 2016 Tid till legitimation för utländska läkare För asylsökande

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Juni 2011 VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Välkommen! Welcome! Willkommen! Üdvözöljük! Powitanie! Laipni ludzam! Bine ati venit! Reviderad:2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund För dig med utomnordisk examen 2010 Sveriges läkarförbund Välkommen! Sveriges läkarförbund är en organisation för alla läkare. Här får du information om vad Läkarförbundet är och

Läs mer

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping SFA medicin Kompetenscenter i Köping Svenska för medicinskt utbildade akademiker, SFA i Köping, Västmanland Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för de som har utländsk utomeuropeisk

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Olivia Wigzell Infuturum, Umeå 161117 2016-11-21 Personer med sjukvårdsutbildning utanför Sverige Socialstyrelsens behörighetsarbete för att pröva legitimation

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Hälso- och sjukvårdsnämnden Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Bakgrund Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Farmaceut? Raka vägen till svensk legitimation

Farmaceut? Raka vägen till svensk legitimation Farmaceut? Raka vägen till svensk legitimation SNABBARE ETABLERING AV NYANLÄNDA FARMACEUTER Är du apotekare eller receptarie? Sverige behöver fler farmaceuter och Senna är ett projekt för att underlätta

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena 2015-12-02 Bakgrund SKL, Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund,

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av. Projekt Utländska Läkare & Projekt Utländska Legitimationsyrken

Samhällsekonomisk analys av. Projekt Utländska Läkare & Projekt Utländska Legitimationsyrken Samhällsekonomisk analys av Projekt Utländska Läkare & Projekt Utländska Legitimationsyrken Afërdita Abazi, praktikant Personalstrategiska avdelningen Regionens Hus, Vänersborg Aferdita.Abazi@trollhattan.se

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 41 Dnr PS 2013-0022 Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten Förslag

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Integration genom kompetensförsörjning

Integration genom kompetensförsörjning Integration genom kompetensförsörjning en projektidé från Söderhamn Bakgrund Ett ökat antal nyanlända till kommunen och regionen Behov av att snabba på processen (genom att påbörja undervisning i svenska

Läs mer

Agenda. Kunskapsprov för utländska farmaceuter. Kompletteringsutbildningar för utländska farmaceuter. Apotekarprogrammet i förändring

Agenda. Kunskapsprov för utländska farmaceuter. Kompletteringsutbildningar för utländska farmaceuter. Apotekarprogrammet i förändring Agenda Kunskapsprov för utländska farmaceuter Kompletteringsutbildningar för utländska farmaceuter Apotekarprogrammet i förändring Farmaceutiska fakulteten Kompletteringsutbildningar för utländska farmaceuter

Läs mer

Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES. Sveriges läkarförbund

Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES. Sveriges läkarförbund 2011 Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES Sveriges läkarförbund Genom Sveriges medlemskap i EU har läkare från övriga EU/EES tillgång till den svenska

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

Koncernkontoret. Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION Koncernstab HR

Koncernkontoret. Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Projektbeställare: HR-direktör Ann-Sofi Bennheden Projektledare: Maria Lindborg/ Malin Ferbas Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter SOSFS Bilaga 1 ANSÖKAN om specialistkompetens Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. För AT-handledare. Checklista med bakgrund och centrala begrepp ÖREBRO LÄNS LANDSTING För AT-handledare Checklista med bakgrund och centrala begrepp Checklista Förberedelse Acceptera åtagandet som handledare. Se handledarens ansvar. Kontakta aktuell AT-läkare innan

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT

Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 GÖTEBORG Karin Lindforss BESLUT 2007-10-08 Reg.nr 31-4805-06 Examination och antal tentamenstillfällen vid kurs i kirurgi, Göteborgs universitet Högskoleverket

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Slutrapport Kortare väg till svensk legitimation

Slutrapport Kortare väg till svensk legitimation Slutrapport Kortare väg till svensk legitimation 1. Bakgrund I Sverige och Västra Götalandsregionen råder läkarbrist. Trots det uppenbara behovet av läkare i olika kategorier kan det för utländska läkare

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 hp Supplementary Education for Physicians with Foreign Degrees MKULA Gäller från: 2016 HT Utbildingsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄKARFÖRENING SÅ HÄR VILL VI HA DET!

ÖSTERGÖTLANDS LÄKARFÖRENING SÅ HÄR VILL VI HA DET! ÖSTERGÖTLANDS LÄKARFÖRENING SÅ HÄR VILL VI HA DET! Mål för Läkarföreningen i Östergötland Östergötlands Läkarförening vill med denna korta skrift uttrycka en samlad policy för ett antal grundläggande fackliga

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Produktionskansliet. Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Produktionskansliet. Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Produktionskansliet Generell handlingsplan för allmäntjänstgöring (AT) Fastställd 2004-10-22 2 Förord Att vara anställd som allmäntjänstgörande läkare, AT-läkare, innebär att man

Läs mer

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare PM 2016:14 RVI (Dnr 159-1895/2015, 159-1896/2015, 159-1906/2015, 159-1907/2015, 159-1912/2015) Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi RIKTLINJER för poängsättning vid SPUR- inspektioner inom Klinisk Neurofysiologi 2004-11-08 SPUR-riktlinjer Neurofys.doc 1(11) Riktlinjer för poängsättning vid SPUR-inspektioner inom Klinisk neurofysiologi

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information Sveriges läkarförbund Student Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft Marknadsföring Initialt ingen marknadsföring Endast i universitetets utbildningsutbud inför antagningsomgång; katalog samt på Antagning.se Tvärtom befarade anstormning av sökande till Kompl.utb/läk (KUL)

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för psykologer med

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin

Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin FoU-avdelningen ST-enheten Landstingets ledningskontor Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin Överenskommelse om utbildningens genomförande under specialiseringstjänstgöring Kontraktet gäller ST-läkare

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Anställning som psykologassistent. Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen

Anställning som psykologassistent. Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen Anställning som psykologassistent Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen 2016-04-09 Anställning som psykologassistent Det är angeläget att studenter på psykologprogrammet under utbildningstiden

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer