Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting"

Transkript

1 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/ (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape (M), ordförande Elisabeth Unell (M) Torbjörn Rosdahl (M) Erik Langby (M) Sten Nordin (M) Suzanne Frank (M) Anders Ågren (M) Lennart Gabrielsson (FP) Birgitta Rydberg (FP) Carola Gunnarsson (C) Monica Selin (KD) Ilmar Reepalu (S) Anders Henriksson (S) Lena Micko (S) Peter Roslund (S) Karin Wanngård (S) Gert-Inge Andersson (S) Anna Fransson (S) Heléne Fritzon (S) Ann-Catrin Lofvars (MP) Emil Broberg (V) ersätter Pia Kinhult (M) ersätter Karin Wanngård (S) ersätter Erika Ullberg (S) Icke tjänstgörande ersättare Jonas Ransgård (M) Inger Källgren Sawela (M) Stefan Svensson (M) Helene Odenjung (FP) Jonas Andersson (FP) Eva Nypelius (C) Kenneth Backgård (NS) Ulf Olsson (S) Elvy Söderström (S) Peter Lindroth (S) Katarina Berggren (S) Karolina Skog (MP) Anna Hövenmark (V) Billy Bertilsson (SVG) Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/ (10) 157 Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) samhällsbyggnad i ärende 1 att avge yttrande till socialdepartementet över betänkandet Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61). 157 Försvarsfastigheter i framtiden Dnr 14/ Material i kontakt med dricksvatten myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53) samhällsbyggnad i ärende 2 att avge yttrande till Landsbygdsdepartementet över delbetänkandet Material i kontakt med dricksvatten myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53). 158 Material i kontakt med dricksvatten Dnr 14/ Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Vintersol verksamhetsåret 2013 ärende 3 att bevilja styrelsen för Stiftelsen Vintersol ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ansvarsfrihet Vintersol Dnr 14/ Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 ärende 4 att uppdra åt kansliet att justera slutliga uppgifter för sålda tjänster och externfinansierade projekt ifall det blir väsentliga förändringar, samt 160 Förslag till VP och budget för 2015 Dnr 14/5375 att i övrigt godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

3 3 (10) 161 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut ärende 5 att avge yttrande till finansdepartementet över betänkandet Förbättrat förhandsbeskedsinstitut (SOU 2014:62). 161 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut Dnr 14/ Nominering av ledamöter till strukturfondsparternskapen Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från partigrupperna i ärende 6 att till näringsdepartementet nominera ledamöter till strukturfondsparternskapen för perioden Nominering till strukturfondsparternskapen Dnr 14/4876 Övre Norrland Ewa-May Karlsson (C) Vindelns kommun Tomas Mörtsell (C) Storumans kommun Mellersta Norrland Robert Uitto (S), Jämtlands läns landsting Elvy Söderström (S), Örnsköldsviks kommun Norra Mellansverige Birgitta Sacredeus (KD) Landstinget Dalarna Peter Kullgren (tidigare Karlsson) (KD) Karlstads kommun Östra Mellansverige Ewa Callhammar (FP), Katrineholms kommun Niklas Frykman (FP) Eskilstuna kommun Stockholm Katarina Berggren (S), Botkyrka kommun Jonas Nygren (S), Sundbybergs stad Småland och Öarna Lena Celion (M) Gotlands kommun Harald Hjalmarsson (M) Västerviks kommun Västsverige Tina Ehn (MP) Sotenäs kommun Hans Leghammar (MP) Västra Götalandsregionen

4 4 (10) Skåne-Blekinge Susanne Björkenheim (V) Malmö stad Vilmer Andersen (V) Region Skåne 163 Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot mot förtroendevalda demokratifrågor i ärende 7 att avge yttrande till justitiedepartementet över kartläggningen och analysen av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (Ju2014/4250/D). 163 Straff för hot mot förtroendevalda Dnr 14/ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från förhandlingsdelegationen i ärende 8 att avge yttrande till Arbetsmiljöverket över förslag om nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (REM 2011/101340). V-ledamoten lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga Arbetsmiljöverkets föreskrifter Dnr 14/ Borgensåtagande för SKL Fastigeter och Service ärende 9 att SKL ingår borgensåtagande för SKL FS för såväl befintliga lån som lån i samband med framtida köp av fastighet. 165 Borgensåtagande Dnr 14/ En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) ärende 10 att avge yttrande till socialdepartementet över betänkandet En 166 Upphandling av koncessioner Dnr 14/5555

5 5 (10) lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69). 167 Framställan till regeringen om svensk e- legitimation esamhället i ärende 11 att skicka en framställan till regeringen om svensk e- legitimation. 167 Svensk e-legitimation Dnr 14/ Nominering av ledamot och ersättare i Patientskadenämnden Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från KD- och S- gruppen i ärende 12 att till och med den nya styrelsens konstituerande möte 25 mars 2015, nominera Elisabeth Kihlström (KD) Landstinget i Värmland till ledamot i Patientskadenämnden att till och med 25 mars 2015, nominera Anna Fransson (S) Landstinget Kronoberg och Inga-Lill Persson (S) Landstinget Dalarna till ersättare i Patientskadenämnden, samt att de två nya ersättarplatserna lämnas vakanta till och med 25 mars Patientskadenämnden Dnr 11/ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden primärvård och äldreomsorg i ärende 13 att avge remissyttrande till Socialstyrelsen avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. V-ledamoten lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga Socialstyrelsens föreskifter Dnr 14/ Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och 170 Ök om evidensbaserad praktik Dnr 14/6519

6 6 (10) Landsting Ärende 14 utgår från dagordningen 171 Överenskommelse mellan staten och SKL om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2015 Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från sjukvårdsdelegationen i ärende 15 att godkänna förslaget till överenskommelse om en pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2015, att ge arbetsutskottet i uppdrag att godkänna överenskommelsen, om avgörande förändringar sker i den beslutande överenskommelsen under regeringskansliets beredningsprocess, samt att i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen. 171 Ök aktivitetsförmågeutredn. Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Styrelsen beslutar i ärende 16 att lägga anmälningar för kännedom, punkterna 1 4 till handlingarna. 172 Anmälningar för kännedom Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och SKL om rehabiliteringsgarantin 2015 Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från sjukvårdsdelegationen i ärende 17 att godkänna förslaget till överenskommelse om rehabiliteringsgarantin 2015, att ge arbetsutskottet i uppdrag att godkänna överenskommelsen, om avgörande förändringar sker i den beslutande överenskommelsen under regeringskansliets beredningsprocess, samt att i en skrivelse informera landsting och regioner om den slutliga överenskommelsen. 173 Ök rehabiliteringsgarantin 2015 Dnr 14/6506

7 7 (10) 174 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 överenskommelse mellan staten och SKL primärvård och äldreomsorg i ärende 18 att godkänna förslaget till överenskommelse om rehabiliteringsgarantin 2015, att ge arbetsutskottet i uppdrag att godkänna överenskommelsen, om avgörande förändringar sker i den beslutande överenskommelsen under regeringskansliets beredningsprocess, samt att i en skrivelse informera landsting och regioner om den slutliga överenskommelsen. 174 Ök psykisk ohälsa 2015 Dnr 14/ Översyn av reglerna om val inom kommuner och landsting ärende 19 att avge en framställan om översyn av reglerna om val inom kommuner och landsting till justitiedepartementet och för kännedom till finansdepartementet. 175 Översyn av reglerna om val Dnr 14/ Arbetsförmedlingens nya organisation Mikael Sjöberg, generaldirektör och Clas Olsson, biträdande generaldirektör från Arbetsförmedlingen gästar styrelsen. Mikael Sjöberg informerar om Arbetsförmedlingens nya organisation som innebär att ett 100-tal kontor i glesbygden läggs ner och istället kommer ambulerande kontor att upprättas. 176 Arbetsförmedlingens nya organisation 177 Vd informerar Vd informerar om det nuvarande ränteläget för RIPS. 177 Vd informerar 178 Höstrevision av SKL med dotterbolag 2014 Styrelsen föreslås besluta i ärende 22 att notera informationen från höstrevisionen av SKL med dotterbolag Höstrevision 2014 Dnr 14/6438

8 8 (10) 179 Bestämmelser för studentmedarbetare Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från förhandlingsdelegationen i ärende 23 att godkänna de preliminära överenskommelserna om Bestämmelser för studentmedarbetare som är träffade med AkademikerAlliansen och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 179 Bestämmelser för studentmedarbetare Dnr 14/ Utsatta EU-medborgare Leif Klingensjö informerar om arbetet med utsatta EUmedborgare i Sverige och regeringens planer på att tillsätta en ny nationell samordnare. 180 Utsatta EU-medborgare 181 Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger. 181 Övriga frågor Vid protokollet Justeras Johanna Lampinen Dunér Anders Knape

9 SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 1 Styrelsen Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Vänsterpartiet menar att det är olyckligt att SKL visar liten förståelse för arbetsmiljöns betydelse för den psykiska ohälsan hos de anställda. Det hade varit positivt om SKL tydligare hade lyft fram problematiken kring ohälsosam arbetsbelastning som arbetsmiljöverket utvecklar i sitt remissförslag. Det finns idag flera yrkesgrupper inom den offentliga sektorn som vittnar om just en arbetsbelastning som upplevs som ohälsosam. Detta gäller bland annat gruppen socialsekreterare och barnmorskor. Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter behöver dock inte vara lösningen på denna problematik utan det kan finnas andra vägar att gå. Dock behöver arbetsgivaren visa en större förståelse för problematiken för att förbättra situationen. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

10 SÄRSKILT YTTRANDE Bilaga 2 Styrelsen Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden Utifrån riksdagens beslut om riktlinjer för bemanning på demensboende lade regeringen ett uppdrag till Socialstyrelsen, som hade att utforma detta utifrån gällande lagstiftning (SoL). Vänsterpartiet anser att det beslut riksdagen fattade kring behovet av ökad bemanning inom särskilda boenden hade rätt intentioner. Det är dock mycket olyckligt hur denna fråga har hanterats av regering och socialstyrelse. Detta har gjort att viljan att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen har försvårats. En ökad bemanning är en av flera viktiga faktorer för att öka kvalitén inom särskilda boenden men också för att undvika missförhållanden. Varje individ har också rätt att utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom få insatser utifrån sina individuella behov. Ett ytterligare skäl är att äldreomsorgen ska bli en mer attraktiv arbetsplats att arbeta inom, detta i en tid då äldreomsorgen har stora och stigande sjukfrånvarotal, stora kommande pensionsavgångar samtidigt som Sverige har en kraftig ökning av andelen längre. Äldreomsorgen har länge varit och är fortfarande idag underfinansierad i många kommuner runt om i landet. Vänsterpartiet har samtidigt i våra budgetförslag i flera år haft riktade medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen på demensboenden. Resultatet av detta kan vi också se i det rödgröna budgetförslag med 2 miljarder för ökad bemanning inom äldreomsorgen som tyvärr röstades ner av en majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet vill se en ökad kvalitet inom demensboende och övrig äldreomsorg. Om staten vill skapa bättre förutsättningar för detta är Vänsterpartiet inte främmande för detta men anser att dessa beslut i sådana fall måste följas av riktade resurser som motsvarar ökade ambitioner inom området. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Datum 2009-01-30 Saco Rnr 88.08 Remissvar: Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer