Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/ övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef Lisa Högkvist, kommunsekreterare Utses att justera Birgitta Carlgren (S) Gertrud Danielsson (C) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Organ Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Lisa Högkvist Annette Felixson (S) Birgitta Carlgren (S) Gertrud Danielsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunfullmäktige Dnr ÄRENDEN Sid 100 Upprop Godkännande av föredragningslistan Överenskommelse mellan Forshaga, Grums, Kils och Munkfors kommuner om samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning och 5-6 statligt energieffektiviseringsstöd Kommunens upplåning år Revidering av förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund Besvarande av medborgarförslag angående markiser till Servicehuset Besvarande av medborgarförslag angående ambassadör för Munkfors kommun Besvarande av medborgarförslag angående asfaltering av Bergsgårdsvägen Besvarande av medborgarförslag angående gatubelysning Besvarande av medborgarförslag angående hastigheterna vid skolorna Besvarande av medborgarförslag angående adventsbelysning Besvarande av medborgarförslag angående mentorer för nyvalda ledamöter Besvarande av medborgarförslag angående nominering till kommunfullmäktige Besvarande av medborgarförslag angående seniorernas hus Besvarande av medborgarförslag angående öppettider Turistbyrån Besvarande av motion angående lekparker Informationsärenden Avsägelse av politiska uppdrag Avsägelse av politiska uppdrag Avsägelse av politiska uppdrag Avsägelse av politiska uppdrag Besvarande av enkel fråga angående snöröjning 26 9

3 Kommunfullmäktige Kf 100 Upprop Upprop sker, varvid notering om tjänstgörande ersättare göres på till protokollet bifogad sammanträdeslista... Bilaga Kf 100.

4 Kommunfullmäktige Kf 101 Godkännande av föredragningslistan Följande ärenden tillkommer föredragningslistan: Punkt 19: Punkt 20: Punkt 21: Anmälan av avsägelse av politiskt uppdrag Besvarande av enkel fråga angående snöröjning Besvarande av enkel fråga angående demensboendet Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan angående demensboendet ej skall tas upp vid dagens sammanträde utan besvaras vid kommande sammanträde. Föredragningslistan godkänns efter ovanstående korrigering.

5 Kommunfullmäktige Kf 102 Ks 3 Dnr Överenskommelse mellan Forshaga, Grums, Kils och Munkfors kommuner om samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning och statligt energieffektiviseringsstöd Kils kommun är värdkommun för avdelningen energirådgivningen. Det innebär att energirådgivningen ingår i Kils kommuns organisation och att Kils kommun har arbetsgivaransvar. Energirådgivningen ska utföra arbete enligt stödets föreskrifter för kommunerna som avser att samverka enligt förslag till överenskommelse. Överenskommelsen mellan kommunerna ska tydliggöra kommunernas roll i samverkan om energi- och klimatrådgivning och energieffektiviseringsstödet. Den ska säkerställa att Kils kommun som värdkommun och arbetsgivare kan täcka kostnader för anställda mm på avdelningen energirådgivningen, under överenskommelsens giltighetstid, för att utföra energi- och klimatrådgivning och arbetet enligt energieffektiviseringsstödet. Energirådgivningens tjänsteskrivelse Förslag till överenskommelse mellan Forshaga, Grums, Kils och Munkfors kommuner om samverkan om kommunal energi- och klimatrådgivning och statligt energieffektiviseringsstöd (Observera att följande bilagor bifogas ej: Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter, Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting (STEMFS 2010:1), Förordning (1997:1322) med uppdateringar t o m SFS (2010:1125) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning, Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2) och föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:6) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta överenskommelsen.

6 Kommunfullmäktige Kf 102, forts. Ks 3 Dnr Akten Tekniska avdelningen Kommunledningskontoret

7 Kommunfullmäktige Kf 103 Ks 6 Dnr Kommunens upplåning år 2011 Enligt kommunallagen är det endast kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning, om man inte beslutat om delegation av beslutanderätten. Eftersom det inte är rationellt att alla beslut som gäller kommunens lån skall tas av kommunfullmäktige, brukar man årligen ta ett beslut om att kommunfullmäktige för ned rätten att fatta beslut till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har enligt gällande delegationsförteckning delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. Ärendet Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt. Dit borde de flesta större upplåningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för denna typ av ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Beslut om upplåning inom dessa ramar anses då inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet fullmäktige. Det finns en skillnad mellan begreppen nyupplåning - som ökar kommunens skuldbörda och omsättning av lån - som innebär att man tar ett nytt lån istället för ett lån vars avtalstid går ut, dvs med bibehållen skuldbörda. Därför bör kommunfullmäktige vid delegering ange ramarna för såväl nyupplåning som omsättning av lån. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap 33 Kommunallagen. Kommunstyrelsen har enligt gällande delegationsförteckning delegerat beslutanderätten till kommunchef och ekonomichef. För att finna en rationell hantering när det gäller såväl nyupplåning som omsättning av lån föreslås nedanstående beslut. Då kan förvaltningen hantera kommunens lån utan att varje gång behöva ta upp det som ett ärende till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad

8 Kommunfullmäktige Kf 103, forts. Ks 6 Dnr Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 10 mkr. Kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp som motsvarar belopp för de lån som förfaller till betalning under år Ekonomiavdelningen

9 Kommunfullmäktige Kf 104 Ks 7 Dnr Revidering av förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund Klarälvdalens samordningsförbund har i en skrivelse till kommunfullmäktige i Forshaga, Munkfors och Hagfors kommuner samt till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkommit med en hemställan om godkännande av reviderad förbundsordning. Revideringen avser skrivning kring mandattid för politiker och revisorer samt arvodes- och ersättningsregler. Kommunchefens tjänsteskrivelse Skrivelse från Klarälvdalens samordningsförbund Reviderad förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund Protokollsutdrag från Klarälvdalens samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderad förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund. Klarälvdalens samordningsförbund Hagfors kommun Forshaga kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Akten

10 Kommunfullmäktige Kf 105 Ks 8 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående markiser till Servicehuset Kommunfullmäktige överlämnade , 104, ett medborgarförslag avseende temperaturen inomhus under sommaren på kommunens servicehus samt gruppboendena. Förslaget är att markiser monteras eller fläktar sätts in. Inom verksamheten har det inte uppfattats att det varit några problem med hög värme. Socialförvaltningen anser därmed inte att det i dagsläget är aktuellt att införskaffa markiser eller fläktar. Socialnämndens protokoll , 93 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Inkommet medborgarförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna medborgarförslaget utan åtgärd då verksamheten inte uppfattat inomhustemperaturen som ett problem. Beslutet expedieras Socialförvaltningen Akten

11 Kommunfullmäktige Kf 106 Ks 9 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående ambassadör för Munkfors kommun Sonja Lönnholm har lämnat in ett medborgarförslag om att Munkfors bör välja ambassadörer för Munkfors kommun. Ärendet Att på olika sätt sprida en positiv bild av Munkfors är en viktig del i arbetet för att göra kommunen attraktiv för både innevånare, företag och besökare. Arbetet sker idag med utgångspunkt i den vision som tagits fram där vi vill profilera attraktiva, företagsamma, nära och hållbara Munkfors-Ransäter. Bland de olika insatser som görs kan nämnas turistguiden, näringslivsforum, profileringsmaterial, grafisk profil mm. Med de små resurser som en liten kommun har måste vi prioritera våra insatser. Att satsa på ambassadörer har inte varit en insats som just nu prioriterats men är en idé som kan vara intressant att ha med i den framtida planeringen. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan anförts. Sonja Lönnholm Toni Jonsson turism- och näringslivschef

12 Kommunfullmäktige Kf 107 Ks 10 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående asfaltering av Bergsgårdsvägen Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag ställt frågan angående asfaltering av Bergsgårdsvägen. Ärendet Bergsgårdsvägen asfalterades under hösten Senare under hösten uppstod en vattenläcka vilket medförde att delar av vägen grävdes upp. Vattenläckan lagades och vägen är nu återställd. Några ytterligare åtgärder är för närvarande inte planerade vad avser Bergsgårdsvägen. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

13 Kommunfullmäktige Kf 108 Ks 11 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående gatubelysning Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag föreslagit att gatubelysningen skall tändas vid senare datum än 14 augusti och att ljuspunkter i bland annat Munkerud skall släckas ner. Ärendet Från vecka 18 till vecka 32 är all gatubelysning släckt. Övrig tid tänds gatubelysningen med en form av skymningsrelä, det vill säga beroende på hur mörkt det hunnit bli. Kl släcks 65 % av all gatubelysning, endast var tredje lampa lyser. Kl tänds all belysning och släcks sedan med skymningsrelä när det blivit tillräckligt ljust. Undantaget är centrala delar av Munkfors, Munkerud och Ransäter där belysningen är tänd hela natten. Bedömning av var belysningen skall vara tänd hela natten har gjorts ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

14 Kommunfullmäktige Kf 109 Ks 12 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående hastigheterna vid skolorna Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag föreslagit att hastighetsbegränsningen skall vara 30 km/h mellan och måndag till fredag och 50 km/h övrig tid. Ärendet Munkfors kommun har tillsammans med Trafikverket vidtagit åtgärder för en säkrare skolväg förbi våra skolor, Munkerudsskolan och Forsnässkolan, längs Munkerudsvägen. Trafikverket har rekommenderat en permanent sänkning av hastigheten till 30 km/h mot bakgrund av att verksamhet vid bland annat fritidshem, fritidsgård och idrottshall förekommer en stor del av dygnets timmar och även på helger. Åtgärdernas karaktär med bland annat farthinder förutsätter också en permanent sänkning. Vid Ransätersskolan är hastigheten sedan länge 30 km/h hela dygnet alla dagar, ett förhållande som inte varit uppe till diskussion på senare tid. Några ytterligare förändringar av hastighetsgränserna vid kommunens skolor är för närvarande inte aktuella Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

15 Kommunfullmäktige Kf 110 Ks 13 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående adventsbelysning Maggie Olsson har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen skall sätta belysning i en gran belägen mellan Fryksdalsvägen och Bergsgårdsvägen. Ärendet En arbetsgrupp för Attraktiva Munkfors-Ransäter inom Närningslivsforum har diskuterat och föreslagit olika åtgärder för en attraktiv miljö. Gruppen har prioriterat insatser längs infartsvägarna till Munkfors och i Munkfors centrum. Då den gran som nämns i medborgarförslaget inte syns från någon infartsväg (Sunnevägen) bedöms förslaget inte kunna prioriteras i nuläget. Kommunchefens tjänsteskrivelse Maggie Olssons medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Maggie Olsson

16 Kommunfullmäktige Kf 111 Ks 14 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående mentorer för nyvalda ledamöter Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag angående mentorer till nyvalda ledamöter och ställt frågan vad som görs för nyvalda ledamöter. Ärendet Nyvalda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, socialnämnd, kultur- och utbildningsnämnd samt revisorer inbjuds till två utbildningsdagar i januari respektive februari Frågan om mentorer för nyvalda får i första hand ses som en fråga för respektive parti och/eller partigrupp. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

17 Kommunfullmäktige Kf 112 Ks 15 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående nominering till kommunfullmäktige Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag tagit upp frågan om varför PRO inte fått nominera till kommunfullmäktige inför höstens val. Ärendet Det är partierna som nominerar kandidater till kommunfullmäktige. Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige. Definitionen av ett parti enligt regeringsformen är Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning. Väljare kan på en valsedel skriva till ett kandidatnamn och på så sätt personrösta på en person som inte partiet nominerat. Partierna kan skydda sig från att väljare nominerar egna kandidater genom att registrera partibeteckningen och anmäla kandidaterna. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

18 Kommunfullmäktige Kf 113 Ks 16 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående seniorernas hus Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag föreslagit att PROs lokaler kan användas som ett seniorernas hus. Ärendet Kommunen betalar ett hyresbidrag till PRO för de lokaler som organisationen hyr. I samband med att bidraget var uppe till diskussion för två år sedan var kommunen och PRO överens om att lokalerna var tillgängliga för annat än PRO-interna arrangemang. I samband med att ett nytt äldreboende kommer att byggas, förhoppningsvis under 2011/2012, kommer gemensamhetsutrymmen som kan användas för andra än de boende också att skapas. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med vad som ovan angivits. Sonja Lönnholm

19 Kommunfullmäktige Kf 114 Ks 17 Dnr Besvarande av medborgarförslag angående öppettider Turistbyrån Sonja Lönnholm har i ett medborgarförslag ställt frågor om varför turistbyrån var stängd augusti Ärendet Avsikten med medborgarförslag är att ge möjlighet för invånare i kommunen att väcka ärenden och förslag. I detta medborgarförslag ställer Sonja Lönnholm en konkret fråga om en viss verksamhet vilket knappast faller inom ramen för syftet med medborgarförslag. Upplysningsvis kan nämnas att turistbyrån den augusti var stängd på grund av sjukdom. Den 16 augusti var turistbyrån öppen förutom den sedvanliga lunchstängningen mellan som finns anslagen. Kommunchefens tjänsteskrivelse Sonja Lönnholms medborgarförslag inkommet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget läggs till handlingarna. Sonja Lönnholm Toni Jonsson turism- och näringslivschef

20 Kommunfullmäktige Kf 115 Ks 18 Dnr Besvarande av motion angående lekparker Sverigedemokraterna, genom Anita Lothe, har inkommit med en motion gällande en ny lekpark i centrum. Hon föreslår grönområdet vid Sunnmans väg och att vi ska återanvända material från de rivna lekparkerna. Ärendet I dag har vi fem lekparker i kommunen som uppfyller säkerhetsstandarden för lekplatser enligt Boverkets byggregler. De finns på följande platser: Hagalund Lärkvägen, Munkåsen Valsarevägen, Centrum Smedsgatan, Munkerud Fältvägen och Heden Hellgrensväg. Då vi idag redan har en centrumnära lekpark vid Smedsgatan finns inte behovet att upprätta en ny centrumnära lekpark vid Sunnmans väg, i området finns det redan i dag möjlighet till fritidsaktiviteter så som beachvolleyboll och basket mm. Det södra grönområdet är avsett för byggnation för ett nytt äldreboende. När det gäller återanvändning av materialet från de rivna lekplatserna är det inte möjligt då detta material ej uppfyller nu gällande standard för lekplatser. Handläggarens, tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då vi redan har en centrumnära lekplats vid Smedsgatan. Akten Sverigedemokraterna, Anita Lothe Tekniska avdelningen

21 Kommunfullmäktige Kf 116 Informationsärenden Kommunchef Anders Pettersson informerar om: Arbetsmarknadsläget per Preliminär befolkningsutveckling per Preliminärt bokslut 2010 Rapport från arbetsgruppen angående framtida bostäder i kommunen. Bla besök av SBO (statens bostadsomvandling) Utbildning av förtroendevalda 18/2 del 2 Rekrytering av ny socialchef

22 Kommunfullmäktige Kf 117 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Curt Nordh (-) anhåller i en skrivelse daterad om entledigande från följande politiska uppdrag med omedelbar verkan: Ersättare i styrelsen för Munkforsbostäder AB för tiden tom Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Curt Nordhs (-) skrivelse daterad Curt Nordh (-) entledigas med omedelbar verkan från sitt politiska uppdrag som ersättare i styrelsen för Munkforsbostäder AB 2. Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att föreslå: - ny ersättare till styrelsen för Munkforsbostäder AB för tiden t o m Curt Nordh

23 Kommunfullmäktige Kf 118 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Inga-Lill Gerebro (S) anhåller i en skrivelse daterad om entledigande från följande politiska uppdrag: - Ledamot i kommunfullmäktige för tiden t o m Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Inga-Lill Gerebros (S) skrivelse daterad Inga-Lill Gerebro (S) entledigas från sitt politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 2. Hos Länsstyrelsen anhålla om ny röstsammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna för tiden t o m Inga-Lill Gerebro

24 Kommunfullmäktige Kf 119 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Toni Jonsson (S) anhåller i ett daterat om entledigande från följande politiska uppdrag: - Ersättare i styrelsen för Munkforsbostäder AB för tiden t o m Ersättare i Miljö- och byggnämnden för tiden t o m Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Toni Jonssons (S) daterat Toni Jonsson (S) entledigas från sina politiska uppdrag enligt ovan 2. Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att föreslå: - ny ersättare till styrelsen för Munkforsbostäder AB för tiden t o m ny ersättare till Miljö- och byggnämnden för tiden t o m Toni Jonsson

25 Kommunfullmäktige Kf 120 Dnr Avsägelse av politiska uppdrag Sten Jacobson (S) anhåller i en skrivelse daterad om entledigande från följande politiska uppdrag: - revisor för granskning av års förvaltning - lekmannarevisor Munkforsbostäder AB för tiden fram till ordinarie bolagsstämma lekmannarevisor Munkfors Energi AB för tiden t o m ersättare lekmannarevisor Föreningen Gamla Bruket i Munkfors för tiden t o m Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Sten Jacobsons (S) skrivelse daterad Sten Jacobson (S) entledigas från sina politiska uppdrag enligt ovan 2. Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att föreslå: - ny revisor för granskning av års förvaltning - ny lekmannarevisor för Munkforsbostäder AB för tiden fram till ordinarie bolagsstämma ny lekmannarevisor för Munkfors Energi AB för tiden t o m ny ersättare för lekmannarevisor till Föreningen Gamla Bruket i Munkfors för tiden t o m Sten Jacobson

26 Kommunfullmäktige Kf 121 Dnr Besvarande av enkel fråga angående snöröjning Efter kommunfullmäktiges medgivande ställer Kristiva Saxerud (V) muntligen en enkel fråga angående snöröjning till kommunalrådet Björn-Olov Hallberg (S). Jag har fått signaler från invånare som tycker att snöröjningen är under all kritik, både vad gäller gator och trottoarer/cykelbanor. Tycker du, Björn-Olov, att det är riktigt att vänta så länge med snöröjningen som skett nu i vinter? Björn-Olov Hallberg (S) besvarar frågan som därmed anses besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer