Dvd: Jakten på Bernhard och andra filmer av David Liljemark (Folkets Bio, 2011)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dvd: Jakten på Bernhard och andra filmer av David Liljemark (Folkets Bio, 2011)"

Transkript

1 David Liljemark Tidigare utgivna böcker: Inte ett rätt (Optimal Press, 1996) Maxine (Optimal Press, 1998) Susanna & Bo (Optimal Press, 1999) David Liljemark (Optimal Press, 2000) Susanna & Bo (kompletterad pocketutgåva, Optimal Press, 2002) Ritman Katz underbara värld (Optimal Press, 2003) Ritman Katz & Mannen med Påskö-ansiktet (Optimal Press, 2005) Äppelkindat bus (Komika, 2009) Boltzius (Ordfront Galago, 2009) Orkestern (Nilleditions, 2012) Pixiböcker (på Bonnier Carlsen. Medförfattare: Christian Kastén): Knisen & Knåkan har tårtkalas ( :a uppl Japansk utg :e uppl i Pixibox Kalas) Knisen & Knåkan går och badar ( :a uppl :e uppl i Pixibox Semester) Knisen & Knåkan lär sig dansa (2011) Dvd: Jakten på Bernhard och andra filmer av David Liljemark (Folkets Bio, 2011) David Liljemark 2012 Heidruns Förlag Fensbol 39, S Torsby Grafisk form Björn Schagerström Satt med Janson Text Tryck Bulls Graphics, Halmstad, 2012 isbn Dä ä a tt bra möe gött fölk en sku kunn tillägne den här boka, ja dä blir söm rene teflon-kat loga, öm ja grönner för möe på t. Män nu ska vi int bli sentimentale, fast dä vore a tt ett generalfel å int unnerstå säj te å särskilt nämne Bjoerne ˇ å Larsa, för all tôling unner biljardspelinga gennöm åra, å Jaköb för däsamme, unner di årena vi delte läginhet tesammens, utsocknes. Å sali Gustaf förstöss, män dä behövver en int före på tal egäntelig; Gustaf ä allti mä en.

2 Dä ha satt säj på hôvve Framför lagen eller Christensöns häster å jakten på en sup 9 Har I hört öm nazisten söm flöt öpp unner Försbergs brygge? 19 Den trättende frisören 25 Fôgglera 31 Hölla 35 Har I hört öm jägörn? 39 Annika 43 Sven R. Häggs plånbok 47 I2 55 Har I spelt Alfapet på värmländske nönn gang? 63 Tyckör n 69 Gött kaafï 73 Den värmländske trädgårdsmästaren 79 Har I hört öm träa? 89 Tre haikuer 93 Hemlige öppdrag 95 Har I hört öm den magiske anslagstavla? 101 Frå A te Ö 105 Hos psykolog n 107 Ja drömde e natt öm den Värmländske Örna 111

3 Har i spelt alfapet på värmländske nönn gang? Nävvasäjjelö?! sa Enokssön, Alfapet på värmländske? Javesst, sa ja, dä kan vi föll spele? När dä nu regner för möe för te örke ställ säj å feske i älva. Va halu hitte på nu, sa Fibakssön, ska Alfapet på värmländsk gå å spele på riktit? Nå, fortell, berätt nu! D ä ska a tt gå, sa ja, dä ä inga könstiheter, egentelig. Vi speler söm vanlit å därmä jämt, fast på värmlännske da. Så får en kansk lättere för te finne på ol å lägge, när en int behövver göre sä te på reckssvensk. Men äddä nog mä Ö:n da? undrede Enokssön, en del Ö:n lärer ju gå öt, öm en ska lägge söm en taler. Äller ska vi rite precker äller tåckne däre tak på nöre vanlige O:n? Dä finns ju na blanke brecker åggh, öm dä kärver tessä, sa ja, så ja töcker vi speler mä di brecker vi har å följer regglera. Inga specialbehanggling Värmlann årner t! Ja, fram mä spele! sa Fibakssön å börste smulera fra bole, Värmlann årner t! 63

4 Män va ska vi ha söm rättesnöre nu da? sa Enokssön, va ska vi hölle öss ätter för te avgöre di delikatere spörsmåla nu, vi har ju ittna bruk uttåv Svänske Ackademins Ordliste länger? SAOL? sa ja, nä, vi slör i Warmland, förstöss! Här har ja senerste opplaga tå Knut Warmlands Värmländsk Ordbok. Di värmske dialekteras ordskatt samled å presentert å Knut Warmland, ja dä ä fint nock, dä ä fint! Så finns ole int hos Warmlann, då äddä inga värmländsk! Klôbbat! sa Enoksson å drämde timglase i bole, delte ut di oransche breckhöllera ur den gamle dammige spelkartöngen å vänne öppåner på alle bokstafsbreckera. Vi drog öpp varsin, Fibakssön feck ett A han sken öpp, för nött A feck han allri i småskola å fick därmä börje. Han plöcke tessä rest n å sine sju brecker å när vi annre gjort däsamme sku han te å lägge ut. Fast dä dröjde. Bliilä nö äller? sa ja, Ja va blilä fölläj? sa Enokssön. Timglase renner ut, blext n! Logn er, logn er! sa Fibakssön. Nu har ja nött bra å lägge ut, pöjver, å värmlännskt gött äddä åggh: KÖRV. Dä va ett fint ol sa ja å räckne ihop p ängen hanses, å generöst å lägge Ö:t mett på den präktige stjärna i metten, så dä ble tillgänglit för öss annre åggh. Dä ä värmlännskt gemyt å spörtslihet dä! I sanning, sa Enokssön söm stog på tur, ja ja får lägge ÖJ, å dä begynner en ju möa meninger mä i dä vardaglige. Öj sekreter n, räckn ihopp nu å skriv öpp et! Ja räckner, ja skriver, sa ja, men dä va jaggu mä int möe utdeling på ett sjupoängit J, må ja säjje. Iblann kan dä vare bra å göre vaddi säjer öt fleckera i pobbertét n: å hölle litte påssä. Men gjort ä gjort, lagt ä lagt å nu äddä ja söm lägger ut SKÖJERE. Å spele rullede på. Tia geck, timglase ble vänt å vänt, å ordena förmede säj söm e körsordsutklädd klätterhortensia på 64

5 spilbräda. Men så sku Fibakssön lägge ut OG. Og? sa ja, dä ä ju nörske dä! Ja sku stave t ÅGGH, så hör en rektit att en ä i Värmlann. Men OG ä väl tjockt å gött dä mä? sa Fibakssön, dä og, mener ja. Tjockt å gött söm tuggtobback! Ja, d ä att mange gedigne värmländske dektere söm ha skreve ut et söm OG, sa Enokssön, så vi ä nock böjde te å godkänne t. ÅGGH, dä ä väl mäst du sjöl söm körer mä dä? Va sier den store Warmland? Warmland i all äre, sa ja, men ja rätter mä främst ätter ega tonge ja, å hur já hörer tongmåle vores. Nådá, vi ska föll int vare för knusslige, vi godkänner OG åggh. Dåså, sa Enokssön, då kan ja lägge ut VÄSE här, å dä ä på tre ganger ordpoäng! Nej nej, dätte går inte sa ja. Int Väse. Vafalls, sa Enokssön, sku inte Väse vare fint nock? Dä ä ett egennamn! sa ja, vi sku ju int sänke standard n på spelinga å bände hej vilt söm en förbrytere på regglera, bare för d ä på värrvlännsk! Hm... sa Enokssön, funderte litte å la ut nye brecker i ett annet hörn, FERNOV då? FERNOV? sa ja å Fibakssön, FERNOV, va i jäsingen ä dä? Tja, Fernow egentelig sa Enokssön, män di har ju inga brecker mä döbbel-ve... Fernow, han mä Beskrifning öfver Wärmeland! Ja ja, gamle Erik Fernow, sa ja, för hökar n, han känner en a tt te! Män käre du, Enokssön, du kan ju inte lägge författernavn! Inga namn sa vi nyss! Men ja tyckt Fernow ä ju så värmlannsanknutet dä kan bli... sa Enokssön. Dä hjälps int! sa Fibakssön, söm fattet galöppen, du får 65

6 int lägge SELMA en gang! Jäsingen, dä va hårde reggler... muttrede Enokssön å gne säj öm skägge. Ömsider feck han dock te ett rektit bra å slugt ol: KLÖVIG, mä Ö:t på tre ganger bokstafspoäng å flere små bonusol ikring på köpe, så han va nock gla att vi hadd hindre n litt mä regilboka. Sen va dä da mi tur, å dä sågg a tt kärvt ut för mä, breckera mine liknede mäst en sönnersprakad monolog uttåv en finsk immigrant i Wales, på fyllan å mä för stort bitskydd i gape. En enda vokal hadd ja, ett U, så ja fick försöke spele därätter: Nu lägger ja UU, sa ja. UU? sa Enokssön, Va ska dä vare? Tja, sa ja, söm i Uu va gött kaafi, t exämpl. Uu, mä bare två u:n?, sa Fibakssön, Uu? Dä ska ju vare ötminstingens en fem te sju stöcken U:n, öm dä ska höres å kännes, att d ä värklit gött kaafï! Feset å försiktit, uu, tegjort Kallstamål söm e fisförnäm litta fröken! Uu, vhad ghott kaffeh! Nä, då kan en like gärne gå över te reckssvenska direkt, å flytte utsocknes! UUUUUUUU va äcklit! Ja feck stå övver e runde, å bytte ut ett par brecker istäel, dä fanns bare ett par kvar, men va kunn en göre, när konsonantera hängd en i hasera söm Lecablôck. Den finske immigranten i Wales gjords ä likväl påmind, fortfarend full men kanske åtminstönd utta bitskydd. Mä é nyplöckad vokal sku ja nock kunne fundere ut nö redigere å lägge te näste gang, trodd ja. Men så ätter Fibakssön, söm la ett rinnende BLOG över e poängstinn röruta å tog öpp di siste breckera, så vaddä Enokssön före mäj å jaggumä öm dän luvern int la ut alle sine sju brecker, på öpplöppsvarve å allt! Han byggde mot ett VE, söm i början på ett VEKLABB söm ja sjöl la ut tidliger, när spelinga gick litt bätter för mä, å bokstaverte därmä stölt ut: D-R-E-T-H-Ö-V-V-E, sa n, Enokssön, DRETHÖVVE 66

7 blilä! Femti bonuspoäng temmäj, å ni annre får dra av minus för breckera I har kvar! Nå sekreter n, va bliilä? Logn i störma nu! sa ja, DRETHÖVVE ä faktist ett sammensatt ol! Å sammensatte ol, dä tillöter icke regglera. Så ja beklager, dä blir a tt te å unnerkänne... Va sägelu? sa Enokssön, dä ä väl vesst ett unickt ord! Dret ä dret, å hövve ä hövve, män ett drethövve, dä ä a tt nö annet! Va säjer Warmland..., begynte ja, blötte tommen för te bläddre, men Fibakssön avbröt mä: Du ä ett drethövve sjöl öm du int godkänner dätte! Tåcken grandióser final, å fullständit värmlännskt, söm dä ska va femti välförtjänte extrapoäng te hömmen, å därmä jämt! Ja, så ble rä. Enokssön vann mä sett drethövve å dä va hömmen väl unt. Å när vi senn all tre lyft öpp hövv a ifrå di slutlit uträknede poängsiffrane, hadd neckat samstämmit öt att di va rektige å stämde, kaste vi varsett glysöga på skådeplats n för den nyss timade ordkönstbatalja, å jaggu öss alle öm int bokstävera hadd lagt sä på bräda söm den värmlänske lannskapskarta åggh! Vi stirre på t all sammen, gape å glodde, tittede tyst på hinanden, gnugge ygera å titte sen tebakers på spilbrä t igen. Nog hade Värmlann årne t! Klöcka slog midnatt å vi tyckt vi hörd e örn flaxe i mörkre uttaför fönstre. Nå, näste gang ska vi döpe öm gatera i Monopol te Kallstagater, rite öm Risk så en speler öm lannskape vores, å skrive öm Trivjal Pörsjot te fråger enköm om Värmlann. Spänning, pöjver, spänning! 67

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Instruktioner. En luffares död av Herbert Harris

Instruktioner. En luffares död av Herbert Harris Instruktioner Här har jag gjort en analys genom att lägga kommentarerna i marginalen. Slutligen den skriftliga analys av novellen som jag har gjort! Bra förberedelse inför analysen du ska göra på fredag!

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord

et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord D et var för varmt i rummet där vi satt. Första gången han kom hade han haft med sig sin mor. Jag hade hämtat dem ute i väntrummet, där stod ett bord med serietidningar, några få böcker och legobitar.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

... sitta lagom mycket tid vid skärmar (till exempel dator och tv).

... sitta lagom mycket tid vid skärmar (till exempel dator och tv). må bra-tidning Hej! Den här tidningen är bra att använda när du och någon vuxen pratar om hälsa. Bamse och hans vänner hjälper oss att berätta om vad man kan göra för att må bra. Det handlar om att......

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis

Vi är kompisar ändå. En riktig vän. Ensam och utanför. Älska grodor! Vi behöver inte göra samma saker. att vara en bra kompis Nr 4 2014 Vänskap att vara en bra kompis En riktig vän Hur ska en vän vara och hur kan du bli en bra vän? Rafiki har frågat Preeti, Alex, Emy och många fler. Läs vad de tycker på sidan 6. Ensam och utanför

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick.

Hon vågade inte lägga till, nu ses vi aldrig mer. Men aldrig någonsin hade det känts så skönt att han stängde dörren och gick. 6. Jamila kunde inte somna natten innan det var dags. Hon försökte ligga så still som möjligt, så Kamal inte skulle bli orolig och förstå att någonting var i görningen. Han skulle iväg på morgonen och

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Den fula ankungen. Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris. Illustrerad av Anna Friberger

Den fula ankungen. Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris. Illustrerad av Anna Friberger Återberättad efter H. C. Andersen av Martin Harris Illustrerad av Anna Friberger Det var sommar, och kornet stod gult och havren grön. Höet var slaget, och där gick storken på sina långa röda ben och pratade

Läs mer

Bäckagårds förskola www.sagokistan.se

Bäckagårds förskola www.sagokistan.se Bäckagårds förskola www.sagokistan.se Husie stadsdel i Malmö http://ingelaslekstuga.se http://barnensskattkista.wordpress.com http://www.barnvisor.net/ Sång, rim & ramsor från vår verksamhet! Imse vimse

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

1. INT. FÄNGELSE. DAG.

1. INT. FÄNGELSE. DAG. 1. INT. FÄNGELSE. DAG. Ljuset skär mellan gallret framför fönstret, i breda stråk genom röken från cigaretterna. Stumma och uppslukade spelar männen runt bordet sina kort. De har alla samma grå bruna kläder

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer