INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet och O3 Games i sammandrag Erbjudandet i sammandrag Inbjudan till teckning av aktier O3 Games i sammandrag Villkor VD har ordet Bakgrund och motiv AktieTorget I DEN SERIE BILDER SOM FÖLJER (NUMRERADE 1-48) FÖRSÖKER VI FÖRKLARA HUR EN SPELPRODUK- TION GÅR TILL, FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT Marknads- och verksamhetsbeskrivning Marknadsöversikt Vision, affärsidé, affärsmål och strategi Framtida utveckling Verksamhetsbeskrivning O3 Games i ett historiskt perspektiv Organisation Styrelse och revisor Ledande befattningshavare och personal Exempel på noterade spelutvecklare Ekonomisk prognos Formella räkenskaper Avtal och tvister Risker och särskilda överväganden Skattefrågor i Sverige Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordningen Övrigt Revisorns granskningsberättelse Ordlista Friiberghspriset Bolagets adress Kuriosa

4

5 ERBJUDANDET OCH O3 GAMES I SAMMANDRAG

6

7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Anmälningsperiod: 17 maj - 5 juni Anmälan inges till: O3 Games AB Kristallen, Ingång E Uppsala Emissionskurs: 6 kr per aktie. Lägsta teckning: aktier, motsvarande kr EN UTVECKLINGSBAR SPELIDÉ IDENTIFIERAS I EGEN REGI, AV ELLER TILLSAMMANS MED SAMAR- BETSPARTNER. Betalning: Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 16 juni Notering: O3 Games aktie kommer att noteras på AktieTorgets lista efter genomförd nyemission. Första handelsdag beräknas vara den 29 juni Definitioner Med "O3", "O3 Games" och "bolaget" avses i detta prospekt O3 Games AB (publ). Associationsform Bolaget är ett publikt aktiebolag och regleras därmed av aktiebolagslagen. Bolaget registrerades i Patent- och Registreringsverkets (PRV) bolagsregister den 22 januari 1998 och har drivit verksamhet i drygt två år. Nu gällande bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 20 mars 2000 och registrerades hos PRV den 5 april UTVECKLAREN UTFORSKAR MÖJLIGHETERNA. 7

8 03 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999/2000, 12 månader (1 juli år juni år 2000) augusti år 2000 Årsredovisning för verksamhetsåret 1999/2000 oktober år 2000 Bolagsstämma oktober/november år 2000 UTVECKLAREN PRESENTERAR ETT MINDRE DESIGNFÖRSLAG FÖR FÖRLÄGGAREN. Delårsrapport för perioden juli september 2000, 3 månader november år 2000 Delårsrapport för perioden oktober december 2000, 3 månader februari år 2001 Delårsrapport för perioden januari mars 2001, 3 månader maj år FÖRLÄGGAREN GODKÄNNER FÖRSLAGET OCH GER KLARTECKEN TILL DESIGN AV SPELET. Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Informationen och erbjudandet i detta prospekt riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrering-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner. Detta prospekt får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot reglerna i sådant land. Tvist i anledning av erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras i enlighet med svensk lag och av svensk domstol exklusivt. En investering i O3 Games, som agerar på en marknad med hög tillväxt, är förbunden med högre risk än en investering i ett marknadsnoterat bolag som verkar i en mogen bransch. Läsare av detta prospekt uppmanas att särskilt beakta de riskfaktorer som är beskrivna på sidan 45. Med hänsyn till den ekonomiska risk som ett förvärv av aktier enligt erbjudandet i detta prospekt medför, bör endast personer som har möjlighet att bära en total förlust av sin investering överväga att anta erbjudandet. 8

9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Styrelsen för O3 Games AB (publ) har beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare har styrelsen för O3 Games beslutat att ansöka om notering av O3 Games aktie vid AktieTorgets lista. Vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2000 beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser ökning av O3 Games aktiekapital genom nyemission av högst aktier lydande på nominellt 10 öre styck. Den 26 april 2000 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigandet, beslut om att öka O3 Games aktiekapital med kr från kr till högst kr genom nyemission av högst aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst Ovanstående nyemission utgör föreliggande erbjudande ( Erbjudandet ) och är fastställd i enlighet med bolagets expansionsplaner. Emissionskursen har fastställts till 6 kr per aktie, vilket innebär att O3 Games kommer att tillföras högst 15 Mkr före emissionskostnader. De aktier som nyemitteras på grund av Erbjudandet motsvarar högst 32,5 procent av kapitalet och rösterna efter nyemissionen. O3 Games aktie kommer att noteras på AktieTorgets lista efter genomförd nyemission. Handel beräknas påbörjas den 29 juni Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare till teckning av aktier i O3 Games enligt villkoren i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i anledning av Erbjudandet och ansökan om notering av O3 Games aktie på AktieTorgets lista. 05 BRAINSTORMING LÄGGER GRUN- DEN FÖR DEN DETALJERADE DESIG- NEN AV SPELET, ALLA DELAR I UTVECKLINGSTEAMET DELTAR. Uppsala i april 2000 O3 Games AB (publ) Styrelsen 06 I BRAINSTORMING INGÅR: DISKUSSION 9

10 O3 GAMES I SAMMANDRAG 07 KREATIVITET O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer. O3 Games befinner sig i en snabbt växande branch där tidsfaktorn och"timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet avser O3 Games att bedriva flera spelproduktioner parallellt, vilka kommer att bygga på samma tekniska plattform för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom bolaget. Två viktiga faktorer för att kunna genomföra dessa spelproduktioner är att O3 Games både har tillgång till erforderligt kapital och kan attrahera medarbetare som delar bolagets värderingar om hur bolaget skall drivas för att uppnå de affärsmässiga målen. Styrelsens beslut om en nyemission som kan tillföra bolaget högst 15 Mkr, före emissionskostnader, samtidigt som styrelsen ansökt om notering på AktieTorgets lista utgör ett led i bolagets strävan att uppnå dessa mål. Med emissionslikviden och en noterad aktie avser bolaget att genom förvärv och nyetableringar påbörja en internationell expansion i länder med en väsentligt lägre kosnadsstruktur än Sverige. Dessutom kommer bolaget att påbörja ett utvecklingsprojekt som har fokus på spel över Internet - en så kallad Online Gaming Community. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartners beträffande utveckling av interaktiv underhållning genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna hålla en hög och säker teknikhöjd. 08 SKISSER 10

11 VILLKOR Anmälan Teckningstiden löper under perioden 17 maj - 5 juni. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningsanmälan skall avse en eller flera teckningsposter om vardera aktier och skall inges till: 09 O3 Games AB Kristallen, Ingång E Uppsala Postbefordrad anmälan om teckning skall vara O3 Games AB tillhanda den 6 juni Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person får ges in. Anmälningssedel kan beställas från O3 Games AB på telefonnummer eller från Bolagets hemsida ARGUMENTATION Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser. Anställda i O3 Games kommer med företräde att tilldelas högst aktier per person. Besked om tilldelning Avräkningsnota beräknas vara utsänd omkring den 13 juni 2000 till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas aktier erhåller inget meddelande. Betalning 10 Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 16 juni enligt anvisning på avräkningsnota. Om likvid inte har erlagts senast detta datum kan tilldelade aktier komma att överföras eller säljas till annan. Skulle behållningen av sådan försäljning understiga försäljningspriset enligt ovan blir den person som ursprungligen tilldelades aktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden. Erhållande av aktier Efter det att betalning för tilldelade aktier erlagts och aktierna registrerats av Värdepapperscentralen, VPC AB, utsänds en VP-avi, där det antal aktier i O3 Games som registrerats på det på anmälningssedeln angivna VP-kontot anges. Detta beräknas ske omkring den 22 juni Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. EFTER BRAINSTORMINGEN PÅBÖR- JAS DEN DETALJERADE, SLUTGILTI- GA DESIGNDOKUMENTATIONEN. 11

12 . 11 Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet gäller under förbehåll att minst 60 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet tecknas. Dessutom förbehåller sig styrelsen rätten att återkalla Erbjudandet om styrelsen finner särskilda skäl därtill. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2000/2001. O3 Games avser dock inte lämna någon utdelning under de kommande verksamhetsåren. Notering DESIGNDOKUMENTATIONEN FÄRDIGSTÄLLS Efter genomförd nyemission kommer notering att ske på AktieTorgets lista. Handel beräknas påbörjas den 29 juni I DENNA INGÅR: SPELBESKRIVNING 12

13 VD HAR ORDET Framtiden är nu, inte imorgon. Det vet vi som jobbar inom teknikintensiva branscher där utvecklingen rusar framåt med ljusets hastighet. Med stolthet vill jag berätta att strategispelet The Outforce är klart för lansering med KFägda Pan Interactive som förläggare. Därutöver har O3 Games slutit ytterligare ett avtal med Pan Interactive, gällande en ny produktion, som kommer att sysselsätta O3 Games utvecklingsteam i Uppsala 12 till 18 månader. Det ser vi som ett gott betyg på vårt arbete och ett erkännande av O3 Games på en marknad där det finns så många talangfulla människor. O3 Games kommer under hösten att inleda en internationell expansion genom etablering av produktionsenheter i länder med lägre kostnadsstruktur än i Sverige. Uppsala kommer att fungera som bolagets R&D-center och kreativa nav. Det är också härifrån som de olika produktionsenheterna kommer att utbildas och styras. I och med den ökande datorpenetrationen och den medföljande uppkopplingen mot Internet öppnas vägar till nya konsumentgrupper och kunder. O3 Games har följt Internets utveckling under en längre tid. Vi vet att det är framtidens försäljnings- och distributionskanal och kommer att satsa betydande resurser inom området. Ett projekt startar i höst som kommer att genomgå testning i samarbete med leverantörer av bredband för att lanseras under Projektet ligger väl i fas med det förväntade genombrottet för Online Gaming Communities. För O3 Games gäller det att agera och snabbt växa till en kritisk massa. Det är bakgrunden till beslutet om den förestående nyemissionen och noteringen på AktieTorget. 13 KONCEPT OCH SKISSER Välkommen som aktieägare! Daniel Benitez VD O3 Games 14 PLANERING AV FILMSEKVENSER 13

14 BAKGRUND OCH MOTIV 15 DEFINITION AV MÅLGRUPP O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer. Bolaget avser att snabbt kunna växa till en kritisk massa. Med detta avses att ha flera produktionsenheter, som bygger på samma beprövade tekniska plattform, i drift samtidigt. Bolaget avser att påbörja en internationell expansion genom att etablera upp till tre nya produktionsenheter inom ett år. Det skall ske genom förvärv eller nyetableringar i länder med väsentligt lägre kostnadsstruktur än Sverige. Detta medför uppenbara skal- och kostnadsfördelar samtidigt som den tekniska utvecklingsrisken kan reduceras. Den tekniska plattformen vidareutvecklas i Uppsala som även kommer att fungera som bolagets R&D- och utbildningscenter. Produktionsenheterna får därmed tillgång till befintlig och fungerande teknik. R&D-centret i Uppsala kan utveckla ny teknik parallellt med en pågående produktion. För att säkerställa att tidsramar och kvalitetskrav hålls kommer ytterligare programmerare att rekryteras. Med emissionslikviden och en noterad aktie har bolaget alla förutsättningar att lyckas implementera ovanstående expansionsplaner. En notering på AktieTorget medför följande för bolaget: - Egna aktier kan användas till förvärv - Möjlighet att delta i branschens påbörjade konsolideringsprocess - Ökad uppmärksamhet från kunder, leverantörer, media med flera - Underlättar personalrekrytering - Närhet till den finansiella marknaden - Möjlighet att motivera nuvarande personal genom bl a optionsprogram - Stärkt varumärke 16 Prospektet har upprättats av styrelsen i O3 Games AB (publ) med anledning av denna inbjudan till teckning av aktier. Styrelsen är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, de i prospektet lämnade uppgifterna överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av O3 Games AB (publ) som förmedlas i detta prospekt. Uppsala i april 2000 O3 Games AB (publ) Styrelsen BAKGRUNDSHISTORIA 14

15 AKTIETORGET AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats och står under inspektionens tillsyn. Huvudman för AktieTorget är den ideella Stiftelsen Lokal Aktiehandel vars ändamål är att främja kapitalförsörjningen till små och medelstora tillväxtbolag. Regionala aktietorg sköter en del av kontakterna mellan företag och placerare. Det sker till exempel genom så kallade torgdagar då företagen kan visa upp sig och aktieplacerare kan anmäla sig för teckning i emissioner med omedelbart sikte på listning. Företagen presenteras av sina ledande befattningshavare och publiken får möjligheter att ställa frågor och diskutera. De som på detta sätt i ett tidigt skede investerar i företag med växtkraft har stora möjligheter att både förränta sitt kapital och bidra till den för Sverige viktiga utvecklingen av små och medelstora företag. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen AB använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAX2000. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som noterats på AktieTorget använder sig av sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktuell börskurs redovisas dagen efter i de flesta dagstidningarna. På AktieTorgets hemsida kan man följa börskursernas förändringar i realtid. Även TV4 Text-TV redovisar AktieTorgets kurser och nyheter. 17 SPELUPPLEVELSE 18 UTSEENDE 15

16

17 MARKNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING

18

19 MARKNADSÖVERSIKT Datorspel för persondatorer Det finns en stark koppling mellan antalet datorer och antalet sålda datorspel för PC. I Sverige talades det om en PC-boom 1998 då försäljningen, enligt undersökningsinstitutet IT Research, ökade med 55 procent. Våren 1999 hade 72 procent av Sveriges befolkning tillgång till dator via hem, skola eller arbete. Datorn, som tidigare framför allt hade varit ett arbetsredskap för beräkningar och ordbehandling, började utrustas med ljud- och grafikkort och kom att bli en plattform för interaktiv underhållning. Den lavinartade teknikutveckling med allt snabbare processorer har bidragit till att utveckla en utmärkt plattform för datorspel. Snabbare datorer gör att det går att utveckla häftigare, roligare och mer verklighetstrogna spel. Det lockar gamla konsumenter till nya upplevelser. I takt med att marknaden utvecklats och mognat öppnas nya områden. Det kan röra sig om datorspel som lär ut samtidigt som de förnöjer, så kallade edutainment-spel, vilka tilltalar grupper som eventuellt inte tidigare ägnat sig åt datorspel. Till exempel föräldrar som köper lärande spel till sina barn. I förlängningen kommer morgondagens föräldrageneration att föra datorspelandet vidare på ett naturligt sätt gick branschen för interaktiv underhållning om filmbranschen (box office) och omsatte 150 miljarder kronor på världsmarknaden. Den svenska marknaden för datorspel för PC förväntas under år 2000 omsätta strax över 100 miljoner dollar enligt undersökningsinstitutet Datamonitor. 19 TEKNISK BESKRIVNING Marknadens aktörer och dess intäktsfördelning Marknadens aktörer består traditionellt av utvecklare, förläggare, distributörer och återförsäljare av datorspel. En utvecklare skapar ett datorspel, på uppdrag, i egen regi eller tillsammans med en förläggare. Produkten lanseras av en förläggare och säljs av distributörer till återförsäljare. Ofta sker lanseringen tillsammans med andra förläggare på olika geografiska marknader. Intäktsfördelningen mellan aktörerna är beroende av hur riskerna fördelas dem emellan. De risker som brukar ligga till grund för fördelningen är utvecklingsrisken, det vill säga vad det kostar att ta fram produkten, marknadsföringsrisken och försäljningsrisken. Sett ur en utvecklares perspektiv blir royaltysatsen generellt högre ju större utvecklingsrisk som tas - det vill säga hur stor del av utvecklingskostnaden som finansieras av utvecklaren. En produkt som egenfinansieras av en utvecklare har därmed större möjligheter att erhålla en hög royaltynivå i och med att utvecklingsrisken är tagen. Det gäller dock att finna en samarbetspartner som är villig och på bästa sätt kan verka för att få ut produkten på marknaden. Det förekommer också att utvecklare i egen regi förlägger produkten på olika marknader (self-publishing). På så sätt kan utvecklaren fakturera "förbeställningar", utan att produkten är helt färdigställd, till de samarbetspartners som förbinder sig att sälja en given volym av produkten. Scenariot är förknippat med hög risk och ställer stora krav på utvecklaren samtidigt som utväxlingen kan bli hög. 20 PRELIMINÄR TIDSPLAN 19

20 $4.936 m 2004 Om en utvecklare gör en produkt på uppdrag av en förläggare, som står för hela utvecklingsrisken genom att betala förskottsroyalty, är det sannolikt att royaltynivån sätts lågt. En låg royalty som sedan skall "nettas" av mot framtida försäljning kräver stora försäljningsvolymer för att ge utvecklaren ytterligare royalty. Scenariot är förknippat med låg risk för utvecklaren samtidigt som vinstmöjligheterna blir begränsade. Ett hybrid mellan ovanstående är att tillsammans med en förläggare (co-publishing) utveckla en produkt genom att tillsammans dela på kostnader och intäkter. Produkten får en given kanal mot marknaden. Scenariot medför delad utvecklingsrisk och en möjlighet till snabb kostnadstäckning samtidigt som utväxlingen kan bli god redan vid moderata försäljningsvolymer. Online gaming Online gaming, det vill säga interaktiv underhållning som spelas via Internet, förutspås bli datorspelsindustrins framtid och omsatte 84 miljoner dollar i USA och Europa under år 1999 och förväntas omsätta 4,9 miljarder dollar under år Initialt har intäkterna, till 90 procent under 1998, kommit från avgifter. Under 2002 förväntas med en jämn fördelning avgifter, reklam och turneringar stå för cirka 80 procent av intäkterna och försäljning av varor för resterande 20 procent KÄLLA: DATAMONITOR $84 m 1999 ONLINE GAMING INTÄKTSFÖRDELNING ONLINE GAMING KÄLLA: DATAMONITOR 20

21 Marknadens utveckling Internet kommer på sikt att förändra distributionssättet för datorspel. Sannolikt kommer transformeringen att slå hårdast mot återförsäljare av datorspel. Online-spel behöver inga traditionella återförsäljare och återförsäljaren har inget som Internet inte kan erbjuda mer än att konsumenten fysiskt kan se och känna på produkten. Enligt undersökningsinstitutet European Information Technology Observatory (EITO), uppgick antalet Internetanvändare i världen 1999 till 185 miljoner och antalet förväntas öka till 328 miljoner år I samband med att Internetuppkopplingarna blir fler och snabbare kommer det inte att vara kostnadseffektivt att distribuera datorspel i kartong med CD-ROM eller DVD och en tryckt manual. Datorspel kommer därmed med största sannolikhet att i allt större utsträckning distribueras digitalt med digitala instruktioner och betalningar. I och med det har även traditionella distributörer allt svårare att verka. Internet i allmänhet och online gaming i synnerhet skapar möjligheter att reducera ett par led i distributionskedjan till gagn för kvarvarande aktörer. Nöjesbranschen går mot en mer påtaglig integration av datorspel, musik, video och Internet. I och med en total integration av nöjesbranschen kommer datorspel att erhålla en högre acceptans och nå en större publik, vid sidan av så kallade "hardcore gamers", enligt Datamonitor. 328 m m 1999 INTERNETANVÄNDARE KÄLLA: EITO Internet Internet 21 Musik Video Musik Video Spel Spel KÄLLA: DATAMONITOR NÖJESBRANSCHEN......INTEGRERAS. PRELIMINÄR BUDGET 21

22 VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMÅL OCH STRATEGI 22 Vision Skapa en roligare vardag för alla datoranvändare. Affärsidé O3 Games har som affärsidé att utveckla datorspel i egen regi eller tillsammans med förläggare. Bolaget skall med begränsad affärsrisk och till låga kostnader utveckla högkvalitativa interaktiva underhållningsspel med god lönsamhet. Detta skall ske genom samarbeten med förläggare och distributörer av interaktiva underhållningsprodukter samt genom egna produktionsenheter med en väsentligt lägre kostnadsstruktur än i Sverige. DESIGNDOKUMENTATIONEN PRESENTERAS FÖR FÖRLÄGGAREN Affärsmål O3 Games har som mål att inom två år vara en av de ledande aktörerna i Sverige och inom fem år vara en av de mest lönsamma utvecklarna av interaktiva underhållningsprodukter i Norden. Strategi 23 O3 Games grundläggande affärsmodell är lönsamhet genom låga kostnader och skapandet av attraktiva produkter. Det möjliggör ett positivt kassaflöde även vid relativt låga försäljningsvolymer i väntan på den stora "försäljningshiten". De begränsade utvecklingskostnaderna medför att O3 Games har en rejäl uppsida när försäljningen passerar break-even. O3 Games strävar efter att helt eller delvis ha kostnadstäckning innan produktionsstart, företrädesvis genom co-publishing med samarbetspartner, vilket resulterar i en tillfredsställande likviditet och säkerställer produktens lansering mot marknaden. De samarbeten som inleds med samarbetspartners skall vara av långsiktig karaktär. De datorspel som initialt görs för CD-ROM mediet skall lätt kunna konverteras till att bli renodlade produkter för online gaming eller lämplig spelkonsol (Sony, Sega, Nintendo eller Microsoft). O3 Games skall vara väl rustade inför framtida förändringar inom branschen för interaktiv underhållning och ha fokus på att generera värden åt sina aktieägare. TIDSPLANERING OCH RESURSALLOKERING VIDTAR 22

23 FRAMTIDA UTVECKLING O3 Games bedriver för närvarande all verksamhet i Uppsala. Sverige är på många sätt ett föredömligt land att verka i för ett bolag som O3 Games. Det finns en väl utbyggd teknisk infrastruktur, det är relativt lätt att rekrytera och behålla kompetent personal och landet har en mycket hög datorpenetration i förhållande till andra länder. I jämförelse med Sverige är produktionskostnaderna för framtagande av datorspel högre i till exempel USA och Storbritannien, där merparten av världens datorspel utvecklas. Dessutom har Sverige ett gott internationellt rykte om att ha duktiga språkkunniga grafiker och programmerare. Vidare har Sverige närhet och historiska band till de baltiska länderna och Ryssland, länder på andra sidan Östersjön med en väsentligt lägre kostnadsstruktur. På grundval av ovanstående ämnar O3 Games att utvidga verksamheten i Uppsala till ett R&D-center (R&D) och, via redan etablerade kontakter i Baltikum och Ryssland, etablera produktionsenheter (PE) med en väsentligt lägre kostnadsstruktur. R&D i Uppsala kommer att fungera som bas för verksamheten och bildar bolagets kreativa nav med projektstyrning, utbildning och teknisk utveckling. All ny teknik tas fram parallellt med att en produktion färdigställs. Uppdrag som läggs på PE kommer att bygga på en befintlig och beprövad teknisk plattform som tillhandahålls av R&D. Detta reducerar den tekniska utvecklingsrisken. Produktionskostnaden hos PE bedöms vara betydligt lägre än vad motsvarande produktion skulle kosta i Sverige. Den framtida verksamheten har uppenbara skal- och kostnadsfördelar. Den tekniska plattformen vidareutvecklas i Uppsala som även kommer att fungera som bolagets R&D- och utbildningscenter. Produktionsenheterna får därmed tillgång till befintlig och fungerande teknik. R&D-centret i Uppsala kan utveckla ny teknik parallellt med pågående produktion. O3 Games har för avsikt att innan utgången av år 2001 ha upp till tre PE i drift, antingen genom förvärv eller nyetableringar. Detta medför att O3 Games kan ha fyra produktioner igång samtidigt, samordnat av R&D i Uppsala. 24 DESIGNTEAMET SÄTTS IHOP 25 BUDGETEN FÄRDIGSTÄLLS 23

24 Nedan följer en beskrivning om hur bolaget avser styra PE från R&D i Uppsala: Produktion som skulle kunna passa för utveckling i PE identifieras tillsammans med eventuella samarbetspartners. Det kan vara ett rent utvecklingsuppdrag mot förskottsroyalty, co-publishing (vilket är det alternativ som O3 Games eftersträvar) eller egenfinansierat. Produktionsidentifiering sker hos R&D i Uppsala. 2. Spelidén utvecklas och tidsbestäms av inblandade parter. 3. Två projektledare för produktionen utses, en vardera från R&D och PE. All kontakt med samarbetspartners sker från R&D. KOMPLETTERANDE VERKTYG FÖR UTVECKLING TAS FRAM 4. Kontinuerlig internutbildning av personal från PE av R&D. Det vill säga programmerarna vid PE uppdateras av programmerarna vid R&D och så vidare. Poängen med detta är att arbetet i PE ska spegla produktionsrutiner vid R&D. 5. PE-programmerare använder sig av programkod från R&D (dvs inga nya motorer tas fram hos PE - endast enklare modifieringar). 6. Grafiker hos PE skapar grafik som PE-programmerare implementerar till programkoden som erhållits från R&D. 7. Ljud och musik tillförs produktionen vid R&D. 8. Gold master görs hos R&D samtidigt som de sista viktiga 10 procenten läggs till produktionen (d v s själva spelkänslan). 27 ARBETET MED GRAFIKEN I SPELET INITIERAS 24

25 O3 Games driver verksamhet i moderna lokaler i Uppsala. Bolaget har 13 personer anställda och är väl rustat för den förestående omstruktureringen mot ett R&D center i Uppsala. Personalen, som består av grafiker, programmerare och en musiker, bildar ett utvecklingsteam. En förstärkning har skett med avseende på antalet programmerare. De utgör bolagets tekniska utvecklingsdel och kommer att möjliggöra att flera produktioner sker samtidigt med samma tekniska plattform. Tillsammans med bolagets VD utgörs bolagets ledningsgrupp av en produktionschef och en kreativ chef samt, under tillsättande, en marknadschef. Bolaget utvecklar datorspel för PC för en internationell publik. Alla produktioner görs i 3D och skall kunna svara upp mot de krav som ställs på en s k AAA-produkt. En produktion löper mellan 6 och 18 månader. I samband med bolagets första produkt, RTS-spelet The Outforce, utvecklades i egen regi så kallade motorer, en avgränsad programkod som hanterar t ex 3D och nätverk, och egna utvecklingsverktyg i form av så kallade karteditorer. Dessa motorer och editorer kan återanvändas i kommande produktioner och utgör grunden för bolagets kommande R&D center. VERKSAMHETSBESKRIVNING Produktutveckling - hur ett spel blir till En utvecklingsbar spelidé identifieras i egen regi, av eller tillsammans med samarbetspartner. Spelets grundläggande drag är i och med detta klara. Ett intensivt förarbete inleds med en initial "brainstorm" där väsentliga parametrar är krav på spelbarhet, spelkomplexitet och målgrupp. Spelets karaktär och tidsram kan nu bestämmas. Ett koncept med detaljerad handling och karaktärers antal och framtoning växer fram. Produktionsplaneringen inleds nu. Konceptet detaljgranskas med avseende på vilka resurser som kommer att krävas i form av till exempel grafiker, programmerare och musiker. Det är nu möjligt att säkerställa vad som är möjligt att producera inom ramen för produktionens initiala tidsram. De olika resurserna inom bolaget schemaläggs och bildar produktionsplanen. En "teamleader" avdelas ansvar och fungerar som produktionens projektledare. Den primära uppgiften är att säkerställa att tidsplanen följs. För att kvalitetssäkra produkten under produktionen görs flera versioner av spelet, som vid sidan av den interna granskningen, testas på externa personer, "betatestare". Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att kunna ta till vara synpunkter från utomstående och få bukt med eventuella "buggar". O3 Games har byggt upp en kontaktbank med betatestare, men även med individer runt om i världen, som ställer sina röster till förfogande. UTVECKLINGSPROCESS 28 DE BEFINTLIGA KONCEPTSKISSERNA LIGGER SOM GRUND FÖR DET GRAFISKA ARBETET 25

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ) IT för bättre affärer Innehållsförteckning Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic.. 1 Softronic i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 4

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Investment Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Teckningstid 27 november 11 december 2009 Innehåll Ironroad i korthet 3 VMS i Sverige framtida

Läs mer

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) MASTER SWEDBANK 2000-03-06 PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) Innehåll BlueMarx AB i sammandrag 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB 3 Försäljningsprocessen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning Illustration: Johan Svensson Inbjudan till teckning av aktier i (publ) Gaming Corps AB April 2015 7,25 kr Teckningskurs per aktie 16 mkr Företrädesemission 29 april Sista dag för teckning Viktig information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ), listat på AktieTorget Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 2 Distributionsområde Aktierna är inte föremål

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer