INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I O3 GAMES AB (PUBL)

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet och O3 Games i sammandrag Erbjudandet i sammandrag Inbjudan till teckning av aktier O3 Games i sammandrag Villkor VD har ordet Bakgrund och motiv AktieTorget I DEN SERIE BILDER SOM FÖLJER (NUMRERADE 1-48) FÖRSÖKER VI FÖRKLARA HUR EN SPELPRODUK- TION GÅR TILL, FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT Marknads- och verksamhetsbeskrivning Marknadsöversikt Vision, affärsidé, affärsmål och strategi Framtida utveckling Verksamhetsbeskrivning O3 Games i ett historiskt perspektiv Organisation Styrelse och revisor Ledande befattningshavare och personal Exempel på noterade spelutvecklare Ekonomisk prognos Formella räkenskaper Avtal och tvister Risker och särskilda överväganden Skattefrågor i Sverige Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordningen Övrigt Revisorns granskningsberättelse Ordlista Friiberghspriset Bolagets adress Kuriosa

4

5 ERBJUDANDET OCH O3 GAMES I SAMMANDRAG

6

7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Anmälningsperiod: 17 maj - 5 juni Anmälan inges till: O3 Games AB Kristallen, Ingång E Uppsala Emissionskurs: 6 kr per aktie. Lägsta teckning: aktier, motsvarande kr EN UTVECKLINGSBAR SPELIDÉ IDENTIFIERAS I EGEN REGI, AV ELLER TILLSAMMANS MED SAMAR- BETSPARTNER. Betalning: Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 16 juni Notering: O3 Games aktie kommer att noteras på AktieTorgets lista efter genomförd nyemission. Första handelsdag beräknas vara den 29 juni Definitioner Med "O3", "O3 Games" och "bolaget" avses i detta prospekt O3 Games AB (publ). Associationsform Bolaget är ett publikt aktiebolag och regleras därmed av aktiebolagslagen. Bolaget registrerades i Patent- och Registreringsverkets (PRV) bolagsregister den 22 januari 1998 och har drivit verksamhet i drygt två år. Nu gällande bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 20 mars 2000 och registrerades hos PRV den 5 april UTVECKLAREN UTFORSKAR MÖJLIGHETERNA. 7

8 03 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1999/2000, 12 månader (1 juli år juni år 2000) augusti år 2000 Årsredovisning för verksamhetsåret 1999/2000 oktober år 2000 Bolagsstämma oktober/november år 2000 UTVECKLAREN PRESENTERAR ETT MINDRE DESIGNFÖRSLAG FÖR FÖRLÄGGAREN. Delårsrapport för perioden juli september 2000, 3 månader november år 2000 Delårsrapport för perioden oktober december 2000, 3 månader februari år 2001 Delårsrapport för perioden januari mars 2001, 3 månader maj år FÖRLÄGGAREN GODKÄNNER FÖRSLAGET OCH GER KLARTECKEN TILL DESIGN AV SPELET. Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. Informationen och erbjudandet i detta prospekt riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrering-, eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner. Detta prospekt får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot reglerna i sådant land. Tvist i anledning av erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras i enlighet med svensk lag och av svensk domstol exklusivt. En investering i O3 Games, som agerar på en marknad med hög tillväxt, är förbunden med högre risk än en investering i ett marknadsnoterat bolag som verkar i en mogen bransch. Läsare av detta prospekt uppmanas att särskilt beakta de riskfaktorer som är beskrivna på sidan 45. Med hänsyn till den ekonomiska risk som ett förvärv av aktier enligt erbjudandet i detta prospekt medför, bör endast personer som har möjlighet att bära en total förlust av sin investering överväga att anta erbjudandet. 8

9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Styrelsen för O3 Games AB (publ) har beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare har styrelsen för O3 Games beslutat att ansöka om notering av O3 Games aktie vid AktieTorgets lista. Vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2000 beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser ökning av O3 Games aktiekapital genom nyemission av högst aktier lydande på nominellt 10 öre styck. Den 26 april 2000 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigandet, beslut om att öka O3 Games aktiekapital med kr från kr till högst kr genom nyemission av högst aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst Ovanstående nyemission utgör föreliggande erbjudande ( Erbjudandet ) och är fastställd i enlighet med bolagets expansionsplaner. Emissionskursen har fastställts till 6 kr per aktie, vilket innebär att O3 Games kommer att tillföras högst 15 Mkr före emissionskostnader. De aktier som nyemitteras på grund av Erbjudandet motsvarar högst 32,5 procent av kapitalet och rösterna efter nyemissionen. O3 Games aktie kommer att noteras på AktieTorgets lista efter genomförd nyemission. Handel beräknas påbörjas den 29 juni Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare till teckning av aktier i O3 Games enligt villkoren i föreliggande prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i anledning av Erbjudandet och ansökan om notering av O3 Games aktie på AktieTorgets lista. 05 BRAINSTORMING LÄGGER GRUN- DEN FÖR DEN DETALJERADE DESIG- NEN AV SPELET, ALLA DELAR I UTVECKLINGSTEAMET DELTAR. Uppsala i april 2000 O3 Games AB (publ) Styrelsen 06 I BRAINSTORMING INGÅR: DISKUSSION 9

10 O3 GAMES I SAMMANDRAG 07 KREATIVITET O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer. O3 Games befinner sig i en snabbt växande branch där tidsfaktorn och"timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet avser O3 Games att bedriva flera spelproduktioner parallellt, vilka kommer att bygga på samma tekniska plattform för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom bolaget. Två viktiga faktorer för att kunna genomföra dessa spelproduktioner är att O3 Games både har tillgång till erforderligt kapital och kan attrahera medarbetare som delar bolagets värderingar om hur bolaget skall drivas för att uppnå de affärsmässiga målen. Styrelsens beslut om en nyemission som kan tillföra bolaget högst 15 Mkr, före emissionskostnader, samtidigt som styrelsen ansökt om notering på AktieTorgets lista utgör ett led i bolagets strävan att uppnå dessa mål. Med emissionslikviden och en noterad aktie avser bolaget att genom förvärv och nyetableringar påbörja en internationell expansion i länder med en väsentligt lägre kosnadsstruktur än Sverige. Dessutom kommer bolaget att påbörja ett utvecklingsprojekt som har fokus på spel över Internet - en så kallad Online Gaming Community. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartners beträffande utveckling av interaktiv underhållning genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna hålla en hög och säker teknikhöjd. 08 SKISSER 10

11 VILLKOR Anmälan Teckningstiden löper under perioden 17 maj - 5 juni. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningsanmälan skall avse en eller flera teckningsposter om vardera aktier och skall inges till: 09 O3 Games AB Kristallen, Ingång E Uppsala Postbefordrad anmälan om teckning skall vara O3 Games AB tillhanda den 6 juni Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person får ges in. Anmälningssedel kan beställas från O3 Games AB på telefonnummer eller från Bolagets hemsida ARGUMENTATION Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser. Anställda i O3 Games kommer med företräde att tilldelas högst aktier per person. Besked om tilldelning Avräkningsnota beräknas vara utsänd omkring den 13 juni 2000 till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas aktier erhåller inget meddelande. Betalning 10 Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 16 juni enligt anvisning på avräkningsnota. Om likvid inte har erlagts senast detta datum kan tilldelade aktier komma att överföras eller säljas till annan. Skulle behållningen av sådan försäljning understiga försäljningspriset enligt ovan blir den person som ursprungligen tilldelades aktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden. Erhållande av aktier Efter det att betalning för tilldelade aktier erlagts och aktierna registrerats av Värdepapperscentralen, VPC AB, utsänds en VP-avi, där det antal aktier i O3 Games som registrerats på det på anmälningssedeln angivna VP-kontot anges. Detta beräknas ske omkring den 22 juni Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. EFTER BRAINSTORMINGEN PÅBÖR- JAS DEN DETALJERADE, SLUTGILTI- GA DESIGNDOKUMENTATIONEN. 11

12 . 11 Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet gäller under förbehåll att minst 60 procent av de aktier som omfattas av Erbjudandet tecknas. Dessutom förbehåller sig styrelsen rätten att återkalla Erbjudandet om styrelsen finner särskilda skäl därtill. Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2000/2001. O3 Games avser dock inte lämna någon utdelning under de kommande verksamhetsåren. Notering DESIGNDOKUMENTATIONEN FÄRDIGSTÄLLS Efter genomförd nyemission kommer notering att ske på AktieTorgets lista. Handel beräknas påbörjas den 29 juni I DENNA INGÅR: SPELBESKRIVNING 12

13 VD HAR ORDET Framtiden är nu, inte imorgon. Det vet vi som jobbar inom teknikintensiva branscher där utvecklingen rusar framåt med ljusets hastighet. Med stolthet vill jag berätta att strategispelet The Outforce är klart för lansering med KFägda Pan Interactive som förläggare. Därutöver har O3 Games slutit ytterligare ett avtal med Pan Interactive, gällande en ny produktion, som kommer att sysselsätta O3 Games utvecklingsteam i Uppsala 12 till 18 månader. Det ser vi som ett gott betyg på vårt arbete och ett erkännande av O3 Games på en marknad där det finns så många talangfulla människor. O3 Games kommer under hösten att inleda en internationell expansion genom etablering av produktionsenheter i länder med lägre kostnadsstruktur än i Sverige. Uppsala kommer att fungera som bolagets R&D-center och kreativa nav. Det är också härifrån som de olika produktionsenheterna kommer att utbildas och styras. I och med den ökande datorpenetrationen och den medföljande uppkopplingen mot Internet öppnas vägar till nya konsumentgrupper och kunder. O3 Games har följt Internets utveckling under en längre tid. Vi vet att det är framtidens försäljnings- och distributionskanal och kommer att satsa betydande resurser inom området. Ett projekt startar i höst som kommer att genomgå testning i samarbete med leverantörer av bredband för att lanseras under Projektet ligger väl i fas med det förväntade genombrottet för Online Gaming Communities. För O3 Games gäller det att agera och snabbt växa till en kritisk massa. Det är bakgrunden till beslutet om den förestående nyemissionen och noteringen på AktieTorget. 13 KONCEPT OCH SKISSER Välkommen som aktieägare! Daniel Benitez VD O3 Games 14 PLANERING AV FILMSEKVENSER 13

14 BAKGRUND OCH MOTIV 15 DEFINITION AV MÅLGRUPP O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer. Bolaget avser att snabbt kunna växa till en kritisk massa. Med detta avses att ha flera produktionsenheter, som bygger på samma beprövade tekniska plattform, i drift samtidigt. Bolaget avser att påbörja en internationell expansion genom att etablera upp till tre nya produktionsenheter inom ett år. Det skall ske genom förvärv eller nyetableringar i länder med väsentligt lägre kostnadsstruktur än Sverige. Detta medför uppenbara skal- och kostnadsfördelar samtidigt som den tekniska utvecklingsrisken kan reduceras. Den tekniska plattformen vidareutvecklas i Uppsala som även kommer att fungera som bolagets R&D- och utbildningscenter. Produktionsenheterna får därmed tillgång till befintlig och fungerande teknik. R&D-centret i Uppsala kan utveckla ny teknik parallellt med en pågående produktion. För att säkerställa att tidsramar och kvalitetskrav hålls kommer ytterligare programmerare att rekryteras. Med emissionslikviden och en noterad aktie har bolaget alla förutsättningar att lyckas implementera ovanstående expansionsplaner. En notering på AktieTorget medför följande för bolaget: - Egna aktier kan användas till förvärv - Möjlighet att delta i branschens påbörjade konsolideringsprocess - Ökad uppmärksamhet från kunder, leverantörer, media med flera - Underlättar personalrekrytering - Närhet till den finansiella marknaden - Möjlighet att motivera nuvarande personal genom bl a optionsprogram - Stärkt varumärke 16 Prospektet har upprättats av styrelsen i O3 Games AB (publ) med anledning av denna inbjudan till teckning av aktier. Styrelsen är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, de i prospektet lämnade uppgifterna överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av O3 Games AB (publ) som förmedlas i detta prospekt. Uppsala i april 2000 O3 Games AB (publ) Styrelsen BAKGRUNDSHISTORIA 14

15 AKTIETORGET AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats och står under inspektionens tillsyn. Huvudman för AktieTorget är den ideella Stiftelsen Lokal Aktiehandel vars ändamål är att främja kapitalförsörjningen till små och medelstora tillväxtbolag. Regionala aktietorg sköter en del av kontakterna mellan företag och placerare. Det sker till exempel genom så kallade torgdagar då företagen kan visa upp sig och aktieplacerare kan anmäla sig för teckning i emissioner med omedelbart sikte på listning. Företagen presenteras av sina ledande befattningshavare och publiken får möjligheter att ställa frågor och diskutera. De som på detta sätt i ett tidigt skede investerar i företag med växtkraft har stora möjligheter att både förränta sitt kapital och bidra till den för Sverige viktiga utvecklingen av små och medelstora företag. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen AB använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAX2000. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som noterats på AktieTorget använder sig av sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktuell börskurs redovisas dagen efter i de flesta dagstidningarna. På AktieTorgets hemsida kan man följa börskursernas förändringar i realtid. Även TV4 Text-TV redovisar AktieTorgets kurser och nyheter. 17 SPELUPPLEVELSE 18 UTSEENDE 15

16

17 MARKNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING

18

19 MARKNADSÖVERSIKT Datorspel för persondatorer Det finns en stark koppling mellan antalet datorer och antalet sålda datorspel för PC. I Sverige talades det om en PC-boom 1998 då försäljningen, enligt undersökningsinstitutet IT Research, ökade med 55 procent. Våren 1999 hade 72 procent av Sveriges befolkning tillgång till dator via hem, skola eller arbete. Datorn, som tidigare framför allt hade varit ett arbetsredskap för beräkningar och ordbehandling, började utrustas med ljud- och grafikkort och kom att bli en plattform för interaktiv underhållning. Den lavinartade teknikutveckling med allt snabbare processorer har bidragit till att utveckla en utmärkt plattform för datorspel. Snabbare datorer gör att det går att utveckla häftigare, roligare och mer verklighetstrogna spel. Det lockar gamla konsumenter till nya upplevelser. I takt med att marknaden utvecklats och mognat öppnas nya områden. Det kan röra sig om datorspel som lär ut samtidigt som de förnöjer, så kallade edutainment-spel, vilka tilltalar grupper som eventuellt inte tidigare ägnat sig åt datorspel. Till exempel föräldrar som köper lärande spel till sina barn. I förlängningen kommer morgondagens föräldrageneration att föra datorspelandet vidare på ett naturligt sätt gick branschen för interaktiv underhållning om filmbranschen (box office) och omsatte 150 miljarder kronor på världsmarknaden. Den svenska marknaden för datorspel för PC förväntas under år 2000 omsätta strax över 100 miljoner dollar enligt undersökningsinstitutet Datamonitor. 19 TEKNISK BESKRIVNING Marknadens aktörer och dess intäktsfördelning Marknadens aktörer består traditionellt av utvecklare, förläggare, distributörer och återförsäljare av datorspel. En utvecklare skapar ett datorspel, på uppdrag, i egen regi eller tillsammans med en förläggare. Produkten lanseras av en förläggare och säljs av distributörer till återförsäljare. Ofta sker lanseringen tillsammans med andra förläggare på olika geografiska marknader. Intäktsfördelningen mellan aktörerna är beroende av hur riskerna fördelas dem emellan. De risker som brukar ligga till grund för fördelningen är utvecklingsrisken, det vill säga vad det kostar att ta fram produkten, marknadsföringsrisken och försäljningsrisken. Sett ur en utvecklares perspektiv blir royaltysatsen generellt högre ju större utvecklingsrisk som tas - det vill säga hur stor del av utvecklingskostnaden som finansieras av utvecklaren. En produkt som egenfinansieras av en utvecklare har därmed större möjligheter att erhålla en hög royaltynivå i och med att utvecklingsrisken är tagen. Det gäller dock att finna en samarbetspartner som är villig och på bästa sätt kan verka för att få ut produkten på marknaden. Det förekommer också att utvecklare i egen regi förlägger produkten på olika marknader (self-publishing). På så sätt kan utvecklaren fakturera "förbeställningar", utan att produkten är helt färdigställd, till de samarbetspartners som förbinder sig att sälja en given volym av produkten. Scenariot är förknippat med hög risk och ställer stora krav på utvecklaren samtidigt som utväxlingen kan bli hög. 20 PRELIMINÄR TIDSPLAN 19

20 $4.936 m 2004 Om en utvecklare gör en produkt på uppdrag av en förläggare, som står för hela utvecklingsrisken genom att betala förskottsroyalty, är det sannolikt att royaltynivån sätts lågt. En låg royalty som sedan skall "nettas" av mot framtida försäljning kräver stora försäljningsvolymer för att ge utvecklaren ytterligare royalty. Scenariot är förknippat med låg risk för utvecklaren samtidigt som vinstmöjligheterna blir begränsade. Ett hybrid mellan ovanstående är att tillsammans med en förläggare (co-publishing) utveckla en produkt genom att tillsammans dela på kostnader och intäkter. Produkten får en given kanal mot marknaden. Scenariot medför delad utvecklingsrisk och en möjlighet till snabb kostnadstäckning samtidigt som utväxlingen kan bli god redan vid moderata försäljningsvolymer. Online gaming Online gaming, det vill säga interaktiv underhållning som spelas via Internet, förutspås bli datorspelsindustrins framtid och omsatte 84 miljoner dollar i USA och Europa under år 1999 och förväntas omsätta 4,9 miljarder dollar under år Initialt har intäkterna, till 90 procent under 1998, kommit från avgifter. Under 2002 förväntas med en jämn fördelning avgifter, reklam och turneringar stå för cirka 80 procent av intäkterna och försäljning av varor för resterande 20 procent KÄLLA: DATAMONITOR $84 m 1999 ONLINE GAMING INTÄKTSFÖRDELNING ONLINE GAMING KÄLLA: DATAMONITOR 20

21 Marknadens utveckling Internet kommer på sikt att förändra distributionssättet för datorspel. Sannolikt kommer transformeringen att slå hårdast mot återförsäljare av datorspel. Online-spel behöver inga traditionella återförsäljare och återförsäljaren har inget som Internet inte kan erbjuda mer än att konsumenten fysiskt kan se och känna på produkten. Enligt undersökningsinstitutet European Information Technology Observatory (EITO), uppgick antalet Internetanvändare i världen 1999 till 185 miljoner och antalet förväntas öka till 328 miljoner år I samband med att Internetuppkopplingarna blir fler och snabbare kommer det inte att vara kostnadseffektivt att distribuera datorspel i kartong med CD-ROM eller DVD och en tryckt manual. Datorspel kommer därmed med största sannolikhet att i allt större utsträckning distribueras digitalt med digitala instruktioner och betalningar. I och med det har även traditionella distributörer allt svårare att verka. Internet i allmänhet och online gaming i synnerhet skapar möjligheter att reducera ett par led i distributionskedjan till gagn för kvarvarande aktörer. Nöjesbranschen går mot en mer påtaglig integration av datorspel, musik, video och Internet. I och med en total integration av nöjesbranschen kommer datorspel att erhålla en högre acceptans och nå en större publik, vid sidan av så kallade "hardcore gamers", enligt Datamonitor. 328 m m 1999 INTERNETANVÄNDARE KÄLLA: EITO Internet Internet 21 Musik Video Musik Video Spel Spel KÄLLA: DATAMONITOR NÖJESBRANSCHEN......INTEGRERAS. PRELIMINÄR BUDGET 21

22 VISION, AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMÅL OCH STRATEGI 22 Vision Skapa en roligare vardag för alla datoranvändare. Affärsidé O3 Games har som affärsidé att utveckla datorspel i egen regi eller tillsammans med förläggare. Bolaget skall med begränsad affärsrisk och till låga kostnader utveckla högkvalitativa interaktiva underhållningsspel med god lönsamhet. Detta skall ske genom samarbeten med förläggare och distributörer av interaktiva underhållningsprodukter samt genom egna produktionsenheter med en väsentligt lägre kostnadsstruktur än i Sverige. DESIGNDOKUMENTATIONEN PRESENTERAS FÖR FÖRLÄGGAREN Affärsmål O3 Games har som mål att inom två år vara en av de ledande aktörerna i Sverige och inom fem år vara en av de mest lönsamma utvecklarna av interaktiva underhållningsprodukter i Norden. Strategi 23 O3 Games grundläggande affärsmodell är lönsamhet genom låga kostnader och skapandet av attraktiva produkter. Det möjliggör ett positivt kassaflöde även vid relativt låga försäljningsvolymer i väntan på den stora "försäljningshiten". De begränsade utvecklingskostnaderna medför att O3 Games har en rejäl uppsida när försäljningen passerar break-even. O3 Games strävar efter att helt eller delvis ha kostnadstäckning innan produktionsstart, företrädesvis genom co-publishing med samarbetspartner, vilket resulterar i en tillfredsställande likviditet och säkerställer produktens lansering mot marknaden. De samarbeten som inleds med samarbetspartners skall vara av långsiktig karaktär. De datorspel som initialt görs för CD-ROM mediet skall lätt kunna konverteras till att bli renodlade produkter för online gaming eller lämplig spelkonsol (Sony, Sega, Nintendo eller Microsoft). O3 Games skall vara väl rustade inför framtida förändringar inom branschen för interaktiv underhållning och ha fokus på att generera värden åt sina aktieägare. TIDSPLANERING OCH RESURSALLOKERING VIDTAR 22

23 FRAMTIDA UTVECKLING O3 Games bedriver för närvarande all verksamhet i Uppsala. Sverige är på många sätt ett föredömligt land att verka i för ett bolag som O3 Games. Det finns en väl utbyggd teknisk infrastruktur, det är relativt lätt att rekrytera och behålla kompetent personal och landet har en mycket hög datorpenetration i förhållande till andra länder. I jämförelse med Sverige är produktionskostnaderna för framtagande av datorspel högre i till exempel USA och Storbritannien, där merparten av världens datorspel utvecklas. Dessutom har Sverige ett gott internationellt rykte om att ha duktiga språkkunniga grafiker och programmerare. Vidare har Sverige närhet och historiska band till de baltiska länderna och Ryssland, länder på andra sidan Östersjön med en väsentligt lägre kostnadsstruktur. På grundval av ovanstående ämnar O3 Games att utvidga verksamheten i Uppsala till ett R&D-center (R&D) och, via redan etablerade kontakter i Baltikum och Ryssland, etablera produktionsenheter (PE) med en väsentligt lägre kostnadsstruktur. R&D i Uppsala kommer att fungera som bas för verksamheten och bildar bolagets kreativa nav med projektstyrning, utbildning och teknisk utveckling. All ny teknik tas fram parallellt med att en produktion färdigställs. Uppdrag som läggs på PE kommer att bygga på en befintlig och beprövad teknisk plattform som tillhandahålls av R&D. Detta reducerar den tekniska utvecklingsrisken. Produktionskostnaden hos PE bedöms vara betydligt lägre än vad motsvarande produktion skulle kosta i Sverige. Den framtida verksamheten har uppenbara skal- och kostnadsfördelar. Den tekniska plattformen vidareutvecklas i Uppsala som även kommer att fungera som bolagets R&D- och utbildningscenter. Produktionsenheterna får därmed tillgång till befintlig och fungerande teknik. R&D-centret i Uppsala kan utveckla ny teknik parallellt med pågående produktion. O3 Games har för avsikt att innan utgången av år 2001 ha upp till tre PE i drift, antingen genom förvärv eller nyetableringar. Detta medför att O3 Games kan ha fyra produktioner igång samtidigt, samordnat av R&D i Uppsala. 24 DESIGNTEAMET SÄTTS IHOP 25 BUDGETEN FÄRDIGSTÄLLS 23

24 Nedan följer en beskrivning om hur bolaget avser styra PE från R&D i Uppsala: Produktion som skulle kunna passa för utveckling i PE identifieras tillsammans med eventuella samarbetspartners. Det kan vara ett rent utvecklingsuppdrag mot förskottsroyalty, co-publishing (vilket är det alternativ som O3 Games eftersträvar) eller egenfinansierat. Produktionsidentifiering sker hos R&D i Uppsala. 2. Spelidén utvecklas och tidsbestäms av inblandade parter. 3. Två projektledare för produktionen utses, en vardera från R&D och PE. All kontakt med samarbetspartners sker från R&D. KOMPLETTERANDE VERKTYG FÖR UTVECKLING TAS FRAM 4. Kontinuerlig internutbildning av personal från PE av R&D. Det vill säga programmerarna vid PE uppdateras av programmerarna vid R&D och så vidare. Poängen med detta är att arbetet i PE ska spegla produktionsrutiner vid R&D. 5. PE-programmerare använder sig av programkod från R&D (dvs inga nya motorer tas fram hos PE - endast enklare modifieringar). 6. Grafiker hos PE skapar grafik som PE-programmerare implementerar till programkoden som erhållits från R&D. 7. Ljud och musik tillförs produktionen vid R&D. 8. Gold master görs hos R&D samtidigt som de sista viktiga 10 procenten läggs till produktionen (d v s själva spelkänslan). 27 ARBETET MED GRAFIKEN I SPELET INITIERAS 24

25 O3 Games driver verksamhet i moderna lokaler i Uppsala. Bolaget har 13 personer anställda och är väl rustat för den förestående omstruktureringen mot ett R&D center i Uppsala. Personalen, som består av grafiker, programmerare och en musiker, bildar ett utvecklingsteam. En förstärkning har skett med avseende på antalet programmerare. De utgör bolagets tekniska utvecklingsdel och kommer att möjliggöra att flera produktioner sker samtidigt med samma tekniska plattform. Tillsammans med bolagets VD utgörs bolagets ledningsgrupp av en produktionschef och en kreativ chef samt, under tillsättande, en marknadschef. Bolaget utvecklar datorspel för PC för en internationell publik. Alla produktioner görs i 3D och skall kunna svara upp mot de krav som ställs på en s k AAA-produkt. En produktion löper mellan 6 och 18 månader. I samband med bolagets första produkt, RTS-spelet The Outforce, utvecklades i egen regi så kallade motorer, en avgränsad programkod som hanterar t ex 3D och nätverk, och egna utvecklingsverktyg i form av så kallade karteditorer. Dessa motorer och editorer kan återanvändas i kommande produktioner och utgör grunden för bolagets kommande R&D center. VERKSAMHETSBESKRIVNING Produktutveckling - hur ett spel blir till En utvecklingsbar spelidé identifieras i egen regi, av eller tillsammans med samarbetspartner. Spelets grundläggande drag är i och med detta klara. Ett intensivt förarbete inleds med en initial "brainstorm" där väsentliga parametrar är krav på spelbarhet, spelkomplexitet och målgrupp. Spelets karaktär och tidsram kan nu bestämmas. Ett koncept med detaljerad handling och karaktärers antal och framtoning växer fram. Produktionsplaneringen inleds nu. Konceptet detaljgranskas med avseende på vilka resurser som kommer att krävas i form av till exempel grafiker, programmerare och musiker. Det är nu möjligt att säkerställa vad som är möjligt att producera inom ramen för produktionens initiala tidsram. De olika resurserna inom bolaget schemaläggs och bildar produktionsplanen. En "teamleader" avdelas ansvar och fungerar som produktionens projektledare. Den primära uppgiften är att säkerställa att tidsplanen följs. För att kvalitetssäkra produkten under produktionen görs flera versioner av spelet, som vid sidan av den interna granskningen, testas på externa personer, "betatestare". Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att kunna ta till vara synpunkter från utomstående och få bukt med eventuella "buggar". O3 Games har byggt upp en kontaktbank med betatestare, men även med individer runt om i världen, som ställer sina röster till förfogande. UTVECKLINGSPROCESS 28 DE BEFINTLIGA KONCEPTSKISSERNA LIGGER SOM GRUND FÖR DET GRAFISKA ARBETET 25

O3 GAMES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 12 MÅNADER 1 JULI ÅR 1999-30 JUNI ÅR 2000

O3 GAMES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 12 MÅNADER 1 JULI ÅR 1999-30 JUNI ÅR 2000 O3 GAMES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 12 MÅNADER 1 JULI ÅR 1999-30 JUNI ÅR 2000 VD har ordet.................................... 6 Förvaltningsberättelse.............................. 7 Resultaträkning.................................

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer