Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad"

Transkript

1 Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

2 Journalnummer: Svenska Bioenergiföreningens Service AB Följande personer kan svara på frågor om projektet: Joachim Skoogberg, Vox Futura AB, Gustav Melin, VD Svebio,

3 Innehållsförteckning Sammanfattning av projektet 4 Genomförande 5 Etablering av referensgrupp 5 Genomgång av tidigare arbeten 5 Aktörskartläggning för och genomförande av enkätstudie 5 Kartläggning av aktiviteter samt kontakt med aktörer för start av marknadsplats 6 Projektmål och resultat 7 bilaga 1, Enkätstudie i förstudie för effektivare biobränslemarknad 8 Resultat från enkätstudien 8 Produktion av biobränsle 10 Användning av biobränsle 13 Slutsatser 16 Förstudie effektivare biobränslemarknad 3

4 Sammanfattning av projektet Bakgrund Svebios tidigare genomförda studier visar att biobränslemarknaden har en mycket viktig roll för att Sverige/ EU ska nå Europas målsättningar för ökad andel förnybar energi och minskad klimatpåverkan (2020-målen). Samtidigt är det känt att biobränslemarknaden lider av brister som hindrar den nödvändiga tillväxten. Biobränslemarknaden i Sverige saknar i nuläget den viktiga pris- och volym-transparens som kännetecknar en effektiv marknad. Idag kan aktörerna inte få information om aktuella prisförändringar eller omsättningsvolymer på marknaden annat än då man gör egna affärer. Sådan information om pris och volym är kritisk för producenter och användare när beslut om investering i exempelvis pelletsproduktion eller värmeproduktion (och pelletsanvändning) skall tas. Särskilt utmanande är dessa frågeställningar för mindre aktörer s.k. SMF och mikroföretag (<10 anställda) som av resursskäl inte har möjlighet att skapa sig en egen god marknadsöverblick. Genom att identifiera nödvändiga kriterier för att etablera en marknadsplats för (i ett inledande skede) träpellets för energiändamål skapas förutsättningar för ökad transparens i biobränslemarknaden med tryggare investeringsklimat som följd. Projektgenomförande Förstudien skulle kartlägga vilka tjänster och/eller förutsättningar som finns men ännu viktigare, som saknas för att särskilt mindre producenter av bioenergi på landsbygden skall våga ta steget att investera i produktion av biobränslen. Genom projektet var avsikten att undersöka om det finns etableringshinder för nya aktörer som kan undanröjas men än viktigare kartlägga vilka förutsättningar och mekanismer som kan förbättras och vilka som är nödvändiga för att skapa transparens i en ny och effektiv marknad. Förstudien har genomfört en enkätundersökning som särskilt riktat sig till producenter och användare av biobränslen med syftet att kartlägga hur stora hinder och vilka möjliga tjänster som marknadens aktörer har behov för att underlätta investeringar i biobränslebranschen. Efter genomförd enkätundersökning har möten hållits med referensföretag och marknadsaktörer som kan möjliggöra en etablering av en handelsplats för biobränslen. Vidare har samtal förts med syftet att kartlägga vilka arbetsinsatser som behövs för att finansiell handel och fysisk handel (inkl. transporter) kan behöva utformas och kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Resultat Förstudien har identifierat följande behov (och i stor utsträckning även hindren) för att få till stånd en effektivare biobränslemarknad som möjliggör ökade investeringar i biobränsleproduktion och användning: 1. Möjlighet att prissäkra försäljning och inköp av biobränslen 2. Tillgång till information om långsiktiga marknadspriser för biobränslen 3. Möjlighet att sälja genom återförsäljare Det sista behovet att kunna producera biobränslen och sälja dessa genom återförsäljare (distributörer) öppnar med en transparent marknadsplats upp ytterligare affärsmöjligheter framför allt för mindre företag på svensk landsbygd. Där har studien visat att det skapar affärsmöjligheter inte bara för den som producerar biobränslet utan även för logistikföretag som därmed får en ny marknad att aktivera sig inom. För att tillfredsställa dessa önskemål har förstudien identifierat framför allt tre åtgärder som behöver genomföras: Utforma finansiell produkt för handel Säkerställa ett tillförlitligt index att avräkna finansiell handel emot Utforma ett standardiserat handelsavtal 4 Förstudie effektivare biobränslemarknad

5 1. 1. Genomförande Medverkande i projektet har varit anställd personal, VD samt styrelseledamöter för Svebio Service AB. Vidare har en referens- och styrgrupp för projektet etablerats som representerat både producenter och användare av biobränslen. Denna grupp har fått sätta förutsättningarna för och deltagit i analysen av enkätstudien som genomförts. Utöver detta har personal från LRF, Bioenergiportalen samt naturligtvis alla de respondenter som svarat på enkäten deltagit i projektet direkt eller indirekt. En del av respondenterna har dessutom intervjuats ytterligare med syftet att kartlägga möjliga parter och dess roller vid etablering av en handelsplats för biobränslen. Syftet med projektet har varit att finna information och kunskap om vad som kan förbättra förutsättningarna för biobränslemarknadens aktörer att öka sina investeringar i produktion och användning av fasta biobränslen. Målsättningen har varit att utröna om det finns förutsättningar att etablera en marknadsplats för biobränslen och vilken typ av marknad som i så fall skall etableras samt för vilka biobränslen man initialt bör göra detta. Projektet har genomförts i ett antal faser vilka presenteras nedan 1.1 Etablering av referensgrupp I början av projektet etablerades en referensgrupp bestående av representanter från projektledningen, Svebio Service AB:s VD och styrelseordförande samt ett antal företag verksamma inom produktion och användning av biobränslen. Denna referensgrupp fick medverka till att utarbeta en del frågeställningar som skulle belysas i den enkätstudie som sedan skulle genomföras. 1.2 Genomgång av tidigare arbeten Parallellt med arbetet i referensgruppen gjordes en inventering av tidigare gjorda arbeten på området och framför allt dök en studie utförd av LRF upp som en intressant bakgrundsinformation. Möte och utväxling av information hölls med anställda i LRF som utformat, och medverkat vid analysen av studien Lantbruksföretagande och energi med målet att både finna frågeställningar att kunna återanvända men även få inspel på möjliga nya frågeställningar som gärna skulle behöva belysas i denna studie. Den input som framkom från denna dialog sammanfördes sedan med det önskemål som framförts av referensgruppen och koordinerades vidare med en i Sverige samtidigt genomförd kvalitetsundersökning för pelletsindustrin. 1.3 Aktörskartläggning för och genomförande av enkätstudie Genom att kontakta branschorganisationen Svensk fjärrvärme fick man tillgång till nästan samtliga Sveriges fjärrvärmeföretag som därmed kunde få frågor avseende förutsättningarna för användning av biobränslen Genom ett samarbete mellan Svebio och Pelletsintressenternas Samorganisation och deras kvalitetsundersökning för träpellets kunde förstudien få tillgång till respondenter även från biobränsleproducenter, traders samt tillverkare och installatörer av pelletsutrustning. För att få respondenter från småskalig produktion och användning av biobränslen till enkätundersökningen samarbetade förstudien med LRF och Bioenergiportalen. Detta skedde genom att de båda organisationerna i utskick till medlemmar och på sina respektive hemsidor informerade och länkade till den pågående webbaserade enkätundersökningen. Trots flera påminnelser i nyhetsbrev och tryckta magasin till dessa intressegrupper blev utfallet relativt begränsat från denna population. Dock var svaren från de som svarade så pass entydiga att bra slutsatser ändå kunde dras. En mer omfattande beskrivning av enkätstudien och dess resultat återfinns i bilaga 1. Förstudie effektivare biobränslemarknad 5

6 1.4 Kartläggning av aktiviteter samt kontakt med aktörer för start av marknadsplats Under förstudien har det visat sig att det pågår ytterligare initiativ i syfte att få till stånd marknadsplatser och information om marknadspriser för biobränslen. Bland annat lanserade holländska APX-ENDEX (en väletablerad energibörs) 3 november 2011 en fysisk s.k. forward-handelsplats. Med detta menas att man tillhandahåller en marknadsplats på vilken köpare och säljare kan komma överens om leveranser till ett framtida pris vid en viss tidpunkt. I Sverige finns företaget Enbio som den 6 mars 2012 lanserade sin marknadsplats Energy Biofuel Exhchange, EBX med ambitionen att tillhandahålla just en mötesplats för marknadens aktörer att handla med olika typer av biobränslen i fysisk form inklusive transporter. EBX kommer initialt inte att kunna tillhandahålla information om priser för respektive affär p.g.a. att det naturligt kommer vara ett alldeles för litet antal aktörer på handelsplatsen. Jämfört med fysisk forwardhandel har studien visat att rent finansiell handel med biobränslen är än mer intressant då det med så stora kvantiteter som handlas av de större aktörerna riskerar att bli onödigt komplext att lösa logistik och lagerhållning för fysiska affärer långt fram i tiden. Sådan fysiska osäkerheter riskerar därför att hämma viljan att göra affärer. Kan man istället göra enbart finansiella transaktioner som prissäkrar mot variationen på priset för den fysiska varan (t.ex. förväntat pris för pellets i februari 2014) så blir handeln betydligt enklare och de finansiella motpartsriskerna kan hållas nere till att endast omfatta skillnaden i pris istället för hela den fysiska leveransen plus operativa risker med logistiken. Intressant för just den finansiella handeln för biobränslen är att Energibörsen Chicago Mercentile Exchange (CME) med en filial i London nyligen lanserat just möjligheten att handla finansiellt med träpellets med ett års framförhållning. En positiv effekt av alla dessa initiativ samt de kontakter som skapats under förstudien är att är att både neutrala så kallade mäklarhus samt möjliga marknadsaktörer inom energiområdet kontaktat Svebio med avsikten att finna samarbeten för att etablera just finansiell handel med biobränslen. För att kunna få till stånd en fungerande finansiell handel för biobränslen har förstudien därför varit i kontakt med dessa aktörer för att identifiera vilka ytterligare aktiviteter som behöver genomföras för att kunna öppna en marknadsplats för finansiell handel. Förstudien har hållit möten med mäklarhus som idag är verksamma inom energisektorn och erbjuder handel med finansiella instrument för el och elcertifikat samt utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Vidare har förstudien träffat marknadsaktörer som själva undersökt vilka moment som krävs för att kunna genomföra finansiella transaktioner mellan parter utan stöd av en marknadsplats. 6 Förstudie effektivare biobränslemarknad

7 2. Projektmål och resultat Målsättningen med förstudien var att identifiera vilka behov och hinder som existerade för att få till stånd en effektivare biobränslemarknad. Baserat på dessa fakta skulle förstudien även identifiera nödvändiga och prioriterade aktiviteter för att få till stånd en handelsplats för biobränslen. Tack vare enkätundersökningen kunde förstudien få fram ett välgrundat underlag som visade på betydelsen för marknadens aktörer att både få tillgång till prisinformation samt möjligheten att kunna prissäkra sin produktion och sitt inköp av biobränslen. De tre mest prioriterade områdena för att få en effektivare biobränslemarknad var: 1. Möjlighet att prissäkra försäljning och inköp av biobränslen vilket skulle underlätta för investerare att säkra sin avkastning på investeringen. Detta i sin tur skulle underlätta möjligheten att få finansiering från långivare. 2. Tillgång till information om långsiktiga marknadspriser för biobränslen är ett annat område som visat sig viktigt. Även om man inte använder priserna för att prissäkra sina leveranser eller inköp så underlättar transparenta marknadspriser för marknadens aktörer att med god framförhållning överväga om det ens är värt att dra igång förstudier för nyinvesteringar eller ej. Dessutom kan svängningar i ett marknadspris användas i kommunikationen med framför allt konsumentmarknaden på samma sätt som idag görs på bensin och diesel. 3. Möjlighet att sälja genom återförsäljare var det tredje behovet som främst representerade mindre producenters intressen. Med ett lättillgängligt marknadspris skulle nya aktörer som är specialiserade inom logistik få ett ytterligare hjälpmedel att kunna räkna på värdet av transporter av biobränslen vilket sannolikt skulle komma återförsäljare till gagn. Med detta som grundförutsättningar har förstudien resulterat i slutsatsen att det är mer angeläget att satsa på utveckling och etablering av en marknadsplats för rent finansiell handel av framtida priser. Detta då det både ställer lägre krav på garantier mellan motparterna men också undanröjer tröskeln att behöva fundera över eventuella risker för logistik som skulle varit fallet med fysisk forwardhandel. Vidare förenklas som tidigare nämnt för investerare att kunna säkerställa sina investeringsförutsättningar och därmed möjligheten att få tillgång till investeringskapital. Just bristen på kapital angavs i enkätstudien av mellan 12% - 15% av respondenterna som en orsak till uteblivna investeringar. Genom att skapa förutsättningar att få tillgång till ett marknadspris och ännu hellre möjligheten att genom prissäkringar kunna minska den ekonomiska risken i investeringen skapas således stabilare investeringsförutsättningar och sannolikt också lättare tillgång till investeringskapital. Som beskrivits ovan har både kontakter med marknadens aktörer samt observation av övriga aktiviteter som initierats av energimarknadsaktörer sammanförts i en egen analys tillsammans med andra kända energimarknader som el-, olja och kol. Detta har resulterat i ett prioriterat åtgärdsprogram som identifierat nödvändiga aktiviteter för att kunna etablera en fungerande marknadsplats för finansiell handel: 1. Utformning av finansiell produkt för handel Detta innebär utformning av hur (ofta) och när ett ingånget finansiellt kontrakt skall avräknas och mot vilket index detta skall ske 2. Säkerställande av tillförlitligt index Detta innebär att marknadens aktörer behöver enas om ett tillförlitligt index som det finansiella avtalet skall avräknas emot. Den finansiella marknaden speglar en förväntan om priset för en underliggande (fysisk) vara i en tänkt framtid. Därför måste ett index som representerar just denna fysiska marknad utgöras av information inhämtad från tillräckligt många fysiska transaktioner över en given tid (t.ex. samtliga inrapporterade transaktioner genomförda för träpellets under november månad). 3. Utformning av standardiserat handelsavtal Detta innebär utformning av ett branschstandardiserat avtal som kan användas av både stora och små aktörer för att förenkla hanteringen av motparters riskexponering vid handel med finansiella kontrakt. 4. Etablera kontakt med banker och sleevinglösning Detta innebär att man tillsammans med affärsbanker utformar ett slags bankgarantiprodukt som gör det enkelt för särskilt mindre aktörer att för en mindre avgift låta bankerna tillhandahålla den säkerhet som krävs för att ingångna finansiella avtal garanteras betalning till motparten 5. Utformning av utbildnings- och marknadsföringsmaterial Detta är något som behövs för att underlätta för marknaden att utvecklas. Marknadens aktörer måste få hjälp med att inse nyttan för både dem själva och själva marknadens utveckling att de deltar i marknadens alla olika moment (handel och rapportering av gjorda affärer till t.ex. index) Förstudie effektivare biobränslemarknad 7

8 bilaga 1: Enkätstudie i förstudie för effektivare biobränslemarknad Svebio Service (Svebio) har i förstudien för effektivare bränslemarknad genomfört en enkätstudie. Huvudsyftet med enkätstudien har varit att kartlägga vad som fått investerare i biobränsleproduktion respektive användning att göra detta och samtidigt kartlägga orsakerna bakom varför de inte valt att göra ännu större investeringar. På detta sätt har ett antal prioriterade förutsättningar kunnat identifieras vilka fungerat som underlag för det fortsatta arbetet i studien. Målsättningen med enkätstudien har varit att huvudsakligen besvara de tre frågeställningarna: 1. Vad fick aktörerna att investera i produktion och användning av biobränslen? 2. Vad är hindren för nya investeringar i produktion och användning av biobränslen? 3. Vilka tjänster behövs för att underlätta investeringar i produktion och användning av biobränslen. Själva utformningen av enkätstudien är ett resultat av informationsinhämtning från andra studier, möten med förstudieprojektets referensgrupp samt erfarenheter från specifikt LRFs egen studie Lantbruksföretagande och energi som genomfördes för ett antal år sedan. Resultatet från enkätstudien används sedan till att fastställa ett antal rekommenderade åtgärder för att skapa en effektivare biobränslemarknad och därmed underlätta investeringar i ökad produktion och användning av fasta biobränslen. Resultat från enkätstudien Respondenterna Enkätstudien har delat upp respondenterna i olika kategorier och genomförts genom direktutskick i form av e-post samt annonserad webankät på Bioenergiportalen samt LRF:s medlemsnät. Totalt har 147 företag besvarat enkäten och av dessa utgjorde 89 st (=61%) företag som antingen producerar eller använder biobränslen. Resterande företag är antingen installatörer eller säljare/tillverkare av utrustning för biobränslen som besvarade andra delar av en annan enkätstudie syftande till pelletskvalité. Enkätunderlaget för denna studie är därför baserat på de 89 företag som besvarat frågorna i egenskap av producenter eller användare av biobränslen. Respondenterna har utgjorts av olika stora företag enligt följande fördelning vilket visar att särskilt småföretag är väl representerade i studien: < 10 anställda 42% anställda 29% anställda 12% anställda 15% > 500 anställda 2% 8 Förstudie effektivare biobränslemarknad

9 Biobränslen som omsätts De biobränslen som produceras eller används av respondenterna redovisas nedan i ett diagram som %-andel avrespondenterna OBS detta är således inte siffror som visar hur stor %-uell andel av produktion eller användning av biobränslen. 8% 0% 3% 3% 5% 21% Pellets Bark Grot Stamvedsflis 6% Briketter Ved 14% Rörflen Halm 21% Salix Annat 19% Figur 1 Antal respondenter som producerar eller använder olika biobränslen. Fördelning över biobränslen på antal svarande. Då denna studie fokuserat på just produktion och användning av biobränslen har respondenterna utgjorts av följande antal från respektive kategori: Producenter Utgjordes av 31 st företag varav 13 redan producerar och säljer pellets (10 av dessa producerar mer än ton/år) samt 5 ytterligare överväger att starta produktion av pellets. Användare Utgjordes av 58 st företag varav 30 redan använder pellets (19 av dessa använder mer än ton/år) samt 8 ytterligare överväger att börja använda pellets. Nedan skildras en sammanställning av orsaker till att producenter och användare valt att investera i biobränsleproduktion och vad det är som gjort att det avstått från att öka sina investeringar. Avslutningsvis finns även en sammanställning över vilka ytterligare tjänster som skulle få branschens aktörer att ta steget att öka sina investeringar. Förstudie effektivare biobränslemarknad 9

10 Produktion av biobränsle Vad fick producenten att starta På frågan vad det var som fick producenter av biobränslen att starta produktion av biobränslen har svaren fördelat sig enligt figur nedan. 6% 10% 18% 19% God tillgång till råvara Såg en stor marknadspotential Behövde fler inkomstkällor Hade tillgägliga maskiner och anläggningar Ville bidra till en lokal utveckling 14% 33% Positiv prisbild Figur 2 Producenter startar biobränsleproduktion tack vare detta Som synes är god tillgång till råvara och en stor marknadspotential de huvudsakliga orsakerna. Bland de större producenterna är dessa faktorer än mer betydande och utgör tillsammans totalt 68%-enheter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren För de mindre aktörerna är det framför allt marknadspotential (27%) men även befintlig tillgång till maskiner och anläggningar (19%) som ligger till grund för beslutet att starta produktion av biobränslen Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorena en stor marknadspotential den starkaste (40%) orsaken till att man valt att starta upp biobränsleproduktion. Detta följs av god tillgång till råvara (26%) som näst starkaste skäl. 10 Förstudie effektivare biobränslemarknad

11 Vad är de största hindren På frågan om vad som utgör de största hindren att investera i och/eller utöka produktionen dyker betydligt fler orsaker upp bland svaren i studien. Nedan följer ett diagram som åskådliggör fördelningen över olika hinder för utökade investeringar i biobränsleproduktion. 0% 3% 13% För dålig lönsamhet 28% För krångliga lagar & regler För osäkert marknadspris 11% Brist på kapital till investeringar Dålig kunskap om nya marknadsförutsättningar 5% 5% 3% Brist på kompetens Bedömer marknadspotentialen som låg Brist på råvara Ser inget hinder 12% 20% Annat Figur 3 Producenter ser dessa hinder för utökad produktion Som synes är för dålig lönsamhet tillsammans med osäkerheten i marknadspris två tydligt dominerande faktorer som tillsammans utgör knappt hälften av hindren (48%). Brist på kapital till investeringar och brist på råvara kommer på andra plats och dessa båda skiljer sig emellan större och mindre producenter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre producenterna utgör brist på kapital en tungt vägande orsak (20%) tillsammans med brist på kompetens, för denna grupp utgör dock inte råvarubrist något större problem. För det större producenterna anges däremot brist på råvara (20%) som den i tillägg till dålig lönsamhet och osäkert marknadspris huvudsakliga orsaken till avvaktan inför ytterligare investeringar. Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna dålig lönsamhet (30%), osäkert marknadspris (22%) och brist på råvara (22%) som de huvudsakliga skälen till att man väljer att avstå nya investeringar i ny eller utökad produktion. Förstudie effektivare biobränslemarknad 11

12 Vilka tjänster behövs Det som naturligtvis är än mer intressant i denna studie är vad som anges som behov av tjänster för att underlätta nya investeringar i biobränslesektorn. Nedan följer en sammanställning av önskade tjänster för att möjliggöra utökade investeringar i biobränsleproduktion 11% 33% Att kunna prissäkra framtida priser 19% Att kunna sälja genom återförsäljare 20% 17% Lättillgänglig information om marknadspriser Nej Annat Figur 4 Producenter efterfrågar dessa tjänster för att utöka investeringar Som synes finns ett tämligen stort behov av möjligheten att kunna prissäkra framtida priser och få lättillgänglig information om marknadspriser. Totalt 53% anger dessa möjligheter som underlättande för ökade investeringar. En mindre grupp finner att möjligheten att kunna sälja genom återförsäljare också skulle underlätta för ökade investeringar i marknaden. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre producenterna utgör lättillgänglig information om marknadspriser samt möjligheten till att sälja genom återförsäljare som en viktiga tjänst (25% vardera). Behovet av att kunna prissäkra är även här stort med 17% som anger detta som önskvärt. För det större producenterna anges möjligheten till att prissäkra som den helt dominerande tjänsten (45%) följt av lättillgänglig information om marknadspriser (20%). Intresset för att kunna sälja genom återförsäljare är här betydligt mer begränsat (10%) Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna möjlighet att prissäkra (41%), lättillgänglig information om marknadspris (18%) som de huvudsakliga tjänsterna man är intresserad av. Bland pelletsproducenter är intresset för att sälja genom återförsäljare relativt begränsat (9%). 12 Förstudie effektivare biobränslemarknad

13 Användning av biobränsle Vad fick användaren att starta På frågan vad det var som fick användare av biobränslen att starta sin användning av biobränslen har svaren fördelat sig enligt figur nedan. 25% 26% God tillgång till råvara Såg en stor marknadspotential Behövde fler inkomstkällor Hade tillgägliga maskiner och anläggningar 11% Ville bidra till en lokal utveckling 22% 5% Positiv prisbild 11% Figur 5 Användare började med biobränslen tack vare detta Intressant att observera är att det är framför allt vad som upplevs som god tillgång till råvara och en positiv prisbild som tillsammans står för 51%. Vidare tycks möjligheten att bidra till en lokal utveckling ha varit mycket positivt bidragande med 22%. Utöver detta så har 11% (syns ej i bilden) angivit miljöskäl och en vilja att minska fossilberoendet för att det börjat använda biobränslen. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren För de mindre aktörerna är det framför allt god tillgång till råvara (37%) men även positiv prisbild (19%) som ligger till grund för beslutet att starta användning av biobränslen Viljan att bidra till lokal utveckling (26%) och positiv prisbild (också 26%) är för det större aktörerna den huvudsakliga orsaken till beslutet att öka användningen. För dessa aktörer bedöms tillgången på råvara till 23% ha varit bidragande. Bland specifikt pelletsanvändare anges faktorerna positiv prisbild (31%) och god tillgång till råvara (23%) vara de starkaste till att man valt att starta upp biobränsleanvändning. Förstudie effektivare biobränslemarknad 13

14 Vad är de största hindren På frågan om vad som utgör de största hindren att investera i och/eller utöka användningen dyker betydligt fler orsaker upp bland svaren i studien. Nedan följer ett diagram som åskådliggör fördelningen över olika hinder för utökade investeringar i biobränsleanvändning. 12% 14% 15% 12% 5% 0% 1% 15% 5% 21% För dålig lönsamhet För krångliga lagar & regler För osäkert marknadspris Brist på kapital till investeringar Dålig kunskap om nya marknadsförutsättningar Brist på kompetens Bedömer marknadspotentialen som låg Brist på råvara Ser inget hinder Annat Figur 6 Användare ser dessa hinder för att utöka sin användning Som synes är för osäkert marknadspris tillsammans med brist på kapital och dålig lönsamhet tre tydligt dominerande faktorer som tillsammans utgör hälften av hindren (50%). Brist på råvara kommer på fjärde plats men här skiljer det sig emellan större och mindre producenter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre användarna utgör brist på kapital en lika tungt vägande orsak (22%) tillsammans med osäkert marknadspris. Här utgör även råvarubrist (21%) ett större problem. För de större användarna anges däremot osäkert marknadspris (21%) som den huvudsakliga orsaken till avvaktan inför ytterligare investeringar. Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna osäkert marknadspris (24%) den huvudsakliga orsaken emedan övriga faktorer som brist på råvara och för dålig lönsamhet (vardera 12%) också utgör de huvudsakliga skälen till att man väljer att avstå nya investeringar i ny eller utökad användning. 14 Förstudie effektivare biobränslemarknad

15 Vilka tjänster behövs Det som även för användarna är än mer intressant i denna studie är vad som anges som behov av tjänster för att underlätta nya investeringar i biobränslesektorn. Nedan följer en sammanställning av önskade tjänster för att möjliggöra utökade investeringar i biobränsleanvändning. 9% 9% 22% 22% 40% 40% Att kunna prissäkra framtida priser Att kunna prissäkra framtida priser Att kunna köpa genom återförsäljar Att kunna köpa genom återförsäljare Lättillgänglig information om markn Lättillgänglig information om marknadspriser 25% 4% Nej Nej Annat Annat 25% 4% Figur 7 Användare önskar dessa tjänster för att utöka sin användning Som synes finns ett tämligen stort behov av möjligheten att kunna prissäkra framtida priser och få lättillgänglig information om marknadspriser. Totalt 65% anger dessa möjligheter som underlättande för ökade investeringar. Att kunna köpa genom återförsäljare är för den här gruppen inte lika intressant som för producenterna. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre användarna utgör lättillgänglig information om marknadspriser (46%) den enskilt största önskvärda tjänsten följt av möjlighet att kunna prissäkra (36%) för att öka investeringar i biobränsleanvändning För det större användrana anges möjligheten till att prissäkra som den helt dominerande tjänsten (40%) följt av lättillgänglig information om marknadspriser (21%). Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna möjlighet att prissäkra (39%), lättillgänglig information om marknadspris (22%) som de huvudsakliga tjänsterna man är intresserad av. Förstudie effektivare biobränslemarknad 15

16 Slutsatser Det är uppenbart så att det finns en stor efterfrågan på att kunna prissäkra sin försäljning respektive inköp av biobränslen. Därför utgör etableringen av en handelsplats för biobränslen ett mycket välkommet inslag i marknaden. Med en marknadsplats för biobränslen skulle flera förutsättningar komma på plats vilket skulle kunna få fart på investeringarna i biobränslemarknaden och följande effekter skulle kunna uppnås: 1. Handeln kommer att bli effektivare genom att marknadsplatsen gör att köpare och säljare enkelt kan finna varandra och komma överens om ett pris. 2. Marknadsplatsen skapar ett känt marknadspris och ger investerare och finansiärer möjligheten att bedöma marknadens utveckling genom den transparens som marknadsplatsen skapar. Dessutom kan aktörerna i marknaden använda instrument som de är vana att hantera utan att själva behöva sätta sig in i biobränsleindustrins alla detaljer. Därmed kan prisrisken reduceras och en del av kompetensproblemen åtgärdas. 3. Med utvecklingen av en börshandel kan börsens förmåga att hantera risker utnyttjas. Det kan vara risker i form av utebliven leverans eller utebliven betalning, eller risker i form av leverans av felaktiga kvaliteter etc. I en börshandel prissätter börsen de olika riskerna och kräver också säkerheter från aktörerna så att transaktioner kan garanteras. 4. Den transparanta öppna markanden kommer att ge god information till politiker som får bättre förutsättningar att fatta beslut om framtida policys och styrmedel för att hantera energimarknaderna. Därmed kan biobränslenas möjliga potential bättre komma att utnyttjas och påskynda övergången till förnybar energiproduktion. 16 Förstudie effektivare biobränslemarknad

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Energiodlare och användare tillsammans

Energiodlare och användare tillsammans Energiodlare och användare Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning LRF Kartläggning av medlemmars energiverksamhet 8 461 enkäter skickades ut nästan 50% svarade Bedriver du energiverksamhet för eget

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Finansiella risker på dagens elmarknad

Finansiella risker på dagens elmarknad Finansiella risker på dagens elmarknad Lars Bergman Handelshögskolan i Stockholm Anförande vid Riskkollegiet den 18 mars 2016 Något om kraftsystemet Kraftsystemet har en vertikal struktur med fyra delsektorer:

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN 1 Detta kommer att styra utvecklingen EU:s energimål 20 / 20 / 20(10) till 2020 Klimat Försörjnings säkerhet 20 % reduktion av CO 2 utsläppen 20 % reducerad energi konsumtion

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen REMISSYTTRANDE M2017/00723/R

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen REMISSYTTRANDE M2017/00723/R SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen 2017-04- 19 REMISSYTTRANDE M2017/00723/R Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt DNR 2015-332 Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt VÅREN 2015 Marknadsaktörernas syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut

130 Förändrad elkrafthandelsstrategi. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-06-01 LS-LED10-324 130 Förändrad elkrafthandelsstrategi Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner införande av ny modell för elkraftupphandling

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104

Klimatcertifikat för grönare transporter. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Klimatcertifikat för grönare transporter Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Torsdagen den 20 mars, 2104 Inledande frågor Kvotplikten är här för att stanna hur kan den utformas för att gynna biobränslen

Läs mer

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT PA1 1 (9) Utvärdering ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT Rötslam Kommuner Industriavfall Org. Material CO 2 Kolsänka SÄNKKREDITE R Biogas anläggning BIONÄRIN G Tillväxt i skog Handel med sänkkredite r INFORMATIO

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Riktlinjer om MAR Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Innehållsförteckning

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Mjölkpolitik i tuffa tider. Foto: Jan Peterssonc

Mjölkpolitik i tuffa tider. Foto: Jan Peterssonc Mjölkpolitik i tuffa tider Foto: Jan Peterssonc Mjölkkris Politisk inverkan Ryssland har stoppat all import från EU som svar på omfattande sanktioner. Svenska mjölkbönder mer utsatta på grund av fördyrande

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Dokumentrubrik Elhandel

Dokumentrubrik Elhandel Sida 1(7) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Jan Lindberg (jlg001) 2011-10-31 2011-10-31 Torbjörn Olsson (ton001) Beslutat av Landstingsstyrelsen 2011-10-31 248 Gäller för Landstingsgemensamt

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Joakim Lundgren, Luleå Tekniska

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars

Agenda. Vete CBOT 1973 - Partnerskap Alnarp den 19 mars Agenda Nya förutsättningar på spannmålsmarknaden Hur arbetar Lantmännen med spannmålshandel idag? Lantmännens terminsavtal och övriga produkter inom spannmålshandeln Partnerskap Alnarp den 19 mars MATIF

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag

Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Internationella tillväxtambitioner och -hinder för svenska teknikorienterade SME-företag Studie genomförd i maj 2013 av KAM/utredare Niclas Janson med handledning av Roland Vilhelmsson, vd. Mer information

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Lars Göran Harrysson

Lars Göran Harrysson Lars Göran Harrysson Till största delen av yrkeslivet arbetat med bioenergi med koppling till skog och sågverk. Skogsägare Djur och natur är ett stort intresse Inför det nya året! Hur började det? Vad

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen:

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen: Svenska Bioenergiföreningen /Lena Dahlman REMISSYTTRANDE 2011-10-21 Dnr 30-2011-4788 Till Energimyndigheten Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer