Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad"

Transkript

1 Rapport mars 2012 Slutrapport Förstudie effektivare biobränslemarknad Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

2 Journalnummer: Svenska Bioenergiföreningens Service AB Följande personer kan svara på frågor om projektet: Joachim Skoogberg, Vox Futura AB, Gustav Melin, VD Svebio,

3 Innehållsförteckning Sammanfattning av projektet 4 Genomförande 5 Etablering av referensgrupp 5 Genomgång av tidigare arbeten 5 Aktörskartläggning för och genomförande av enkätstudie 5 Kartläggning av aktiviteter samt kontakt med aktörer för start av marknadsplats 6 Projektmål och resultat 7 bilaga 1, Enkätstudie i förstudie för effektivare biobränslemarknad 8 Resultat från enkätstudien 8 Produktion av biobränsle 10 Användning av biobränsle 13 Slutsatser 16 Förstudie effektivare biobränslemarknad 3

4 Sammanfattning av projektet Bakgrund Svebios tidigare genomförda studier visar att biobränslemarknaden har en mycket viktig roll för att Sverige/ EU ska nå Europas målsättningar för ökad andel förnybar energi och minskad klimatpåverkan (2020-målen). Samtidigt är det känt att biobränslemarknaden lider av brister som hindrar den nödvändiga tillväxten. Biobränslemarknaden i Sverige saknar i nuläget den viktiga pris- och volym-transparens som kännetecknar en effektiv marknad. Idag kan aktörerna inte få information om aktuella prisförändringar eller omsättningsvolymer på marknaden annat än då man gör egna affärer. Sådan information om pris och volym är kritisk för producenter och användare när beslut om investering i exempelvis pelletsproduktion eller värmeproduktion (och pelletsanvändning) skall tas. Särskilt utmanande är dessa frågeställningar för mindre aktörer s.k. SMF och mikroföretag (<10 anställda) som av resursskäl inte har möjlighet att skapa sig en egen god marknadsöverblick. Genom att identifiera nödvändiga kriterier för att etablera en marknadsplats för (i ett inledande skede) träpellets för energiändamål skapas förutsättningar för ökad transparens i biobränslemarknaden med tryggare investeringsklimat som följd. Projektgenomförande Förstudien skulle kartlägga vilka tjänster och/eller förutsättningar som finns men ännu viktigare, som saknas för att särskilt mindre producenter av bioenergi på landsbygden skall våga ta steget att investera i produktion av biobränslen. Genom projektet var avsikten att undersöka om det finns etableringshinder för nya aktörer som kan undanröjas men än viktigare kartlägga vilka förutsättningar och mekanismer som kan förbättras och vilka som är nödvändiga för att skapa transparens i en ny och effektiv marknad. Förstudien har genomfört en enkätundersökning som särskilt riktat sig till producenter och användare av biobränslen med syftet att kartlägga hur stora hinder och vilka möjliga tjänster som marknadens aktörer har behov för att underlätta investeringar i biobränslebranschen. Efter genomförd enkätundersökning har möten hållits med referensföretag och marknadsaktörer som kan möjliggöra en etablering av en handelsplats för biobränslen. Vidare har samtal förts med syftet att kartlägga vilka arbetsinsatser som behövs för att finansiell handel och fysisk handel (inkl. transporter) kan behöva utformas och kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Resultat Förstudien har identifierat följande behov (och i stor utsträckning även hindren) för att få till stånd en effektivare biobränslemarknad som möjliggör ökade investeringar i biobränsleproduktion och användning: 1. Möjlighet att prissäkra försäljning och inköp av biobränslen 2. Tillgång till information om långsiktiga marknadspriser för biobränslen 3. Möjlighet att sälja genom återförsäljare Det sista behovet att kunna producera biobränslen och sälja dessa genom återförsäljare (distributörer) öppnar med en transparent marknadsplats upp ytterligare affärsmöjligheter framför allt för mindre företag på svensk landsbygd. Där har studien visat att det skapar affärsmöjligheter inte bara för den som producerar biobränslet utan även för logistikföretag som därmed får en ny marknad att aktivera sig inom. För att tillfredsställa dessa önskemål har förstudien identifierat framför allt tre åtgärder som behöver genomföras: Utforma finansiell produkt för handel Säkerställa ett tillförlitligt index att avräkna finansiell handel emot Utforma ett standardiserat handelsavtal 4 Förstudie effektivare biobränslemarknad

5 1. 1. Genomförande Medverkande i projektet har varit anställd personal, VD samt styrelseledamöter för Svebio Service AB. Vidare har en referens- och styrgrupp för projektet etablerats som representerat både producenter och användare av biobränslen. Denna grupp har fått sätta förutsättningarna för och deltagit i analysen av enkätstudien som genomförts. Utöver detta har personal från LRF, Bioenergiportalen samt naturligtvis alla de respondenter som svarat på enkäten deltagit i projektet direkt eller indirekt. En del av respondenterna har dessutom intervjuats ytterligare med syftet att kartlägga möjliga parter och dess roller vid etablering av en handelsplats för biobränslen. Syftet med projektet har varit att finna information och kunskap om vad som kan förbättra förutsättningarna för biobränslemarknadens aktörer att öka sina investeringar i produktion och användning av fasta biobränslen. Målsättningen har varit att utröna om det finns förutsättningar att etablera en marknadsplats för biobränslen och vilken typ av marknad som i så fall skall etableras samt för vilka biobränslen man initialt bör göra detta. Projektet har genomförts i ett antal faser vilka presenteras nedan 1.1 Etablering av referensgrupp I början av projektet etablerades en referensgrupp bestående av representanter från projektledningen, Svebio Service AB:s VD och styrelseordförande samt ett antal företag verksamma inom produktion och användning av biobränslen. Denna referensgrupp fick medverka till att utarbeta en del frågeställningar som skulle belysas i den enkätstudie som sedan skulle genomföras. 1.2 Genomgång av tidigare arbeten Parallellt med arbetet i referensgruppen gjordes en inventering av tidigare gjorda arbeten på området och framför allt dök en studie utförd av LRF upp som en intressant bakgrundsinformation. Möte och utväxling av information hölls med anställda i LRF som utformat, och medverkat vid analysen av studien Lantbruksföretagande och energi med målet att både finna frågeställningar att kunna återanvända men även få inspel på möjliga nya frågeställningar som gärna skulle behöva belysas i denna studie. Den input som framkom från denna dialog sammanfördes sedan med det önskemål som framförts av referensgruppen och koordinerades vidare med en i Sverige samtidigt genomförd kvalitetsundersökning för pelletsindustrin. 1.3 Aktörskartläggning för och genomförande av enkätstudie Genom att kontakta branschorganisationen Svensk fjärrvärme fick man tillgång till nästan samtliga Sveriges fjärrvärmeföretag som därmed kunde få frågor avseende förutsättningarna för användning av biobränslen Genom ett samarbete mellan Svebio och Pelletsintressenternas Samorganisation och deras kvalitetsundersökning för träpellets kunde förstudien få tillgång till respondenter även från biobränsleproducenter, traders samt tillverkare och installatörer av pelletsutrustning. För att få respondenter från småskalig produktion och användning av biobränslen till enkätundersökningen samarbetade förstudien med LRF och Bioenergiportalen. Detta skedde genom att de båda organisationerna i utskick till medlemmar och på sina respektive hemsidor informerade och länkade till den pågående webbaserade enkätundersökningen. Trots flera påminnelser i nyhetsbrev och tryckta magasin till dessa intressegrupper blev utfallet relativt begränsat från denna population. Dock var svaren från de som svarade så pass entydiga att bra slutsatser ändå kunde dras. En mer omfattande beskrivning av enkätstudien och dess resultat återfinns i bilaga 1. Förstudie effektivare biobränslemarknad 5

6 1.4 Kartläggning av aktiviteter samt kontakt med aktörer för start av marknadsplats Under förstudien har det visat sig att det pågår ytterligare initiativ i syfte att få till stånd marknadsplatser och information om marknadspriser för biobränslen. Bland annat lanserade holländska APX-ENDEX (en väletablerad energibörs) 3 november 2011 en fysisk s.k. forward-handelsplats. Med detta menas att man tillhandahåller en marknadsplats på vilken köpare och säljare kan komma överens om leveranser till ett framtida pris vid en viss tidpunkt. I Sverige finns företaget Enbio som den 6 mars 2012 lanserade sin marknadsplats Energy Biofuel Exhchange, EBX med ambitionen att tillhandahålla just en mötesplats för marknadens aktörer att handla med olika typer av biobränslen i fysisk form inklusive transporter. EBX kommer initialt inte att kunna tillhandahålla information om priser för respektive affär p.g.a. att det naturligt kommer vara ett alldeles för litet antal aktörer på handelsplatsen. Jämfört med fysisk forwardhandel har studien visat att rent finansiell handel med biobränslen är än mer intressant då det med så stora kvantiteter som handlas av de större aktörerna riskerar att bli onödigt komplext att lösa logistik och lagerhållning för fysiska affärer långt fram i tiden. Sådan fysiska osäkerheter riskerar därför att hämma viljan att göra affärer. Kan man istället göra enbart finansiella transaktioner som prissäkrar mot variationen på priset för den fysiska varan (t.ex. förväntat pris för pellets i februari 2014) så blir handeln betydligt enklare och de finansiella motpartsriskerna kan hållas nere till att endast omfatta skillnaden i pris istället för hela den fysiska leveransen plus operativa risker med logistiken. Intressant för just den finansiella handeln för biobränslen är att Energibörsen Chicago Mercentile Exchange (CME) med en filial i London nyligen lanserat just möjligheten att handla finansiellt med träpellets med ett års framförhållning. En positiv effekt av alla dessa initiativ samt de kontakter som skapats under förstudien är att är att både neutrala så kallade mäklarhus samt möjliga marknadsaktörer inom energiområdet kontaktat Svebio med avsikten att finna samarbeten för att etablera just finansiell handel med biobränslen. För att kunna få till stånd en fungerande finansiell handel för biobränslen har förstudien därför varit i kontakt med dessa aktörer för att identifiera vilka ytterligare aktiviteter som behöver genomföras för att kunna öppna en marknadsplats för finansiell handel. Förstudien har hållit möten med mäklarhus som idag är verksamma inom energisektorn och erbjuder handel med finansiella instrument för el och elcertifikat samt utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Vidare har förstudien träffat marknadsaktörer som själva undersökt vilka moment som krävs för att kunna genomföra finansiella transaktioner mellan parter utan stöd av en marknadsplats. 6 Förstudie effektivare biobränslemarknad

7 2. Projektmål och resultat Målsättningen med förstudien var att identifiera vilka behov och hinder som existerade för att få till stånd en effektivare biobränslemarknad. Baserat på dessa fakta skulle förstudien även identifiera nödvändiga och prioriterade aktiviteter för att få till stånd en handelsplats för biobränslen. Tack vare enkätundersökningen kunde förstudien få fram ett välgrundat underlag som visade på betydelsen för marknadens aktörer att både få tillgång till prisinformation samt möjligheten att kunna prissäkra sin produktion och sitt inköp av biobränslen. De tre mest prioriterade områdena för att få en effektivare biobränslemarknad var: 1. Möjlighet att prissäkra försäljning och inköp av biobränslen vilket skulle underlätta för investerare att säkra sin avkastning på investeringen. Detta i sin tur skulle underlätta möjligheten att få finansiering från långivare. 2. Tillgång till information om långsiktiga marknadspriser för biobränslen är ett annat område som visat sig viktigt. Även om man inte använder priserna för att prissäkra sina leveranser eller inköp så underlättar transparenta marknadspriser för marknadens aktörer att med god framförhållning överväga om det ens är värt att dra igång förstudier för nyinvesteringar eller ej. Dessutom kan svängningar i ett marknadspris användas i kommunikationen med framför allt konsumentmarknaden på samma sätt som idag görs på bensin och diesel. 3. Möjlighet att sälja genom återförsäljare var det tredje behovet som främst representerade mindre producenters intressen. Med ett lättillgängligt marknadspris skulle nya aktörer som är specialiserade inom logistik få ett ytterligare hjälpmedel att kunna räkna på värdet av transporter av biobränslen vilket sannolikt skulle komma återförsäljare till gagn. Med detta som grundförutsättningar har förstudien resulterat i slutsatsen att det är mer angeläget att satsa på utveckling och etablering av en marknadsplats för rent finansiell handel av framtida priser. Detta då det både ställer lägre krav på garantier mellan motparterna men också undanröjer tröskeln att behöva fundera över eventuella risker för logistik som skulle varit fallet med fysisk forwardhandel. Vidare förenklas som tidigare nämnt för investerare att kunna säkerställa sina investeringsförutsättningar och därmed möjligheten att få tillgång till investeringskapital. Just bristen på kapital angavs i enkätstudien av mellan 12% - 15% av respondenterna som en orsak till uteblivna investeringar. Genom att skapa förutsättningar att få tillgång till ett marknadspris och ännu hellre möjligheten att genom prissäkringar kunna minska den ekonomiska risken i investeringen skapas således stabilare investeringsförutsättningar och sannolikt också lättare tillgång till investeringskapital. Som beskrivits ovan har både kontakter med marknadens aktörer samt observation av övriga aktiviteter som initierats av energimarknadsaktörer sammanförts i en egen analys tillsammans med andra kända energimarknader som el-, olja och kol. Detta har resulterat i ett prioriterat åtgärdsprogram som identifierat nödvändiga aktiviteter för att kunna etablera en fungerande marknadsplats för finansiell handel: 1. Utformning av finansiell produkt för handel Detta innebär utformning av hur (ofta) och när ett ingånget finansiellt kontrakt skall avräknas och mot vilket index detta skall ske 2. Säkerställande av tillförlitligt index Detta innebär att marknadens aktörer behöver enas om ett tillförlitligt index som det finansiella avtalet skall avräknas emot. Den finansiella marknaden speglar en förväntan om priset för en underliggande (fysisk) vara i en tänkt framtid. Därför måste ett index som representerar just denna fysiska marknad utgöras av information inhämtad från tillräckligt många fysiska transaktioner över en given tid (t.ex. samtliga inrapporterade transaktioner genomförda för träpellets under november månad). 3. Utformning av standardiserat handelsavtal Detta innebär utformning av ett branschstandardiserat avtal som kan användas av både stora och små aktörer för att förenkla hanteringen av motparters riskexponering vid handel med finansiella kontrakt. 4. Etablera kontakt med banker och sleevinglösning Detta innebär att man tillsammans med affärsbanker utformar ett slags bankgarantiprodukt som gör det enkelt för särskilt mindre aktörer att för en mindre avgift låta bankerna tillhandahålla den säkerhet som krävs för att ingångna finansiella avtal garanteras betalning till motparten 5. Utformning av utbildnings- och marknadsföringsmaterial Detta är något som behövs för att underlätta för marknaden att utvecklas. Marknadens aktörer måste få hjälp med att inse nyttan för både dem själva och själva marknadens utveckling att de deltar i marknadens alla olika moment (handel och rapportering av gjorda affärer till t.ex. index) Förstudie effektivare biobränslemarknad 7

8 bilaga 1: Enkätstudie i förstudie för effektivare biobränslemarknad Svebio Service (Svebio) har i förstudien för effektivare bränslemarknad genomfört en enkätstudie. Huvudsyftet med enkätstudien har varit att kartlägga vad som fått investerare i biobränsleproduktion respektive användning att göra detta och samtidigt kartlägga orsakerna bakom varför de inte valt att göra ännu större investeringar. På detta sätt har ett antal prioriterade förutsättningar kunnat identifieras vilka fungerat som underlag för det fortsatta arbetet i studien. Målsättningen med enkätstudien har varit att huvudsakligen besvara de tre frågeställningarna: 1. Vad fick aktörerna att investera i produktion och användning av biobränslen? 2. Vad är hindren för nya investeringar i produktion och användning av biobränslen? 3. Vilka tjänster behövs för att underlätta investeringar i produktion och användning av biobränslen. Själva utformningen av enkätstudien är ett resultat av informationsinhämtning från andra studier, möten med förstudieprojektets referensgrupp samt erfarenheter från specifikt LRFs egen studie Lantbruksföretagande och energi som genomfördes för ett antal år sedan. Resultatet från enkätstudien används sedan till att fastställa ett antal rekommenderade åtgärder för att skapa en effektivare biobränslemarknad och därmed underlätta investeringar i ökad produktion och användning av fasta biobränslen. Resultat från enkätstudien Respondenterna Enkätstudien har delat upp respondenterna i olika kategorier och genomförts genom direktutskick i form av e-post samt annonserad webankät på Bioenergiportalen samt LRF:s medlemsnät. Totalt har 147 företag besvarat enkäten och av dessa utgjorde 89 st (=61%) företag som antingen producerar eller använder biobränslen. Resterande företag är antingen installatörer eller säljare/tillverkare av utrustning för biobränslen som besvarade andra delar av en annan enkätstudie syftande till pelletskvalité. Enkätunderlaget för denna studie är därför baserat på de 89 företag som besvarat frågorna i egenskap av producenter eller användare av biobränslen. Respondenterna har utgjorts av olika stora företag enligt följande fördelning vilket visar att särskilt småföretag är väl representerade i studien: < 10 anställda 42% anställda 29% anställda 12% anställda 15% > 500 anställda 2% 8 Förstudie effektivare biobränslemarknad

9 Biobränslen som omsätts De biobränslen som produceras eller används av respondenterna redovisas nedan i ett diagram som %-andel avrespondenterna OBS detta är således inte siffror som visar hur stor %-uell andel av produktion eller användning av biobränslen. 8% 0% 3% 3% 5% 21% Pellets Bark Grot Stamvedsflis 6% Briketter Ved 14% Rörflen Halm 21% Salix Annat 19% Figur 1 Antal respondenter som producerar eller använder olika biobränslen. Fördelning över biobränslen på antal svarande. Då denna studie fokuserat på just produktion och användning av biobränslen har respondenterna utgjorts av följande antal från respektive kategori: Producenter Utgjordes av 31 st företag varav 13 redan producerar och säljer pellets (10 av dessa producerar mer än ton/år) samt 5 ytterligare överväger att starta produktion av pellets. Användare Utgjordes av 58 st företag varav 30 redan använder pellets (19 av dessa använder mer än ton/år) samt 8 ytterligare överväger att börja använda pellets. Nedan skildras en sammanställning av orsaker till att producenter och användare valt att investera i biobränsleproduktion och vad det är som gjort att det avstått från att öka sina investeringar. Avslutningsvis finns även en sammanställning över vilka ytterligare tjänster som skulle få branschens aktörer att ta steget att öka sina investeringar. Förstudie effektivare biobränslemarknad 9

10 Produktion av biobränsle Vad fick producenten att starta På frågan vad det var som fick producenter av biobränslen att starta produktion av biobränslen har svaren fördelat sig enligt figur nedan. 6% 10% 18% 19% God tillgång till råvara Såg en stor marknadspotential Behövde fler inkomstkällor Hade tillgägliga maskiner och anläggningar Ville bidra till en lokal utveckling 14% 33% Positiv prisbild Figur 2 Producenter startar biobränsleproduktion tack vare detta Som synes är god tillgång till råvara och en stor marknadspotential de huvudsakliga orsakerna. Bland de större producenterna är dessa faktorer än mer betydande och utgör tillsammans totalt 68%-enheter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren För de mindre aktörerna är det framför allt marknadspotential (27%) men även befintlig tillgång till maskiner och anläggningar (19%) som ligger till grund för beslutet att starta produktion av biobränslen Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorena en stor marknadspotential den starkaste (40%) orsaken till att man valt att starta upp biobränsleproduktion. Detta följs av god tillgång till råvara (26%) som näst starkaste skäl. 10 Förstudie effektivare biobränslemarknad

11 Vad är de största hindren På frågan om vad som utgör de största hindren att investera i och/eller utöka produktionen dyker betydligt fler orsaker upp bland svaren i studien. Nedan följer ett diagram som åskådliggör fördelningen över olika hinder för utökade investeringar i biobränsleproduktion. 0% 3% 13% För dålig lönsamhet 28% För krångliga lagar & regler För osäkert marknadspris 11% Brist på kapital till investeringar Dålig kunskap om nya marknadsförutsättningar 5% 5% 3% Brist på kompetens Bedömer marknadspotentialen som låg Brist på råvara Ser inget hinder 12% 20% Annat Figur 3 Producenter ser dessa hinder för utökad produktion Som synes är för dålig lönsamhet tillsammans med osäkerheten i marknadspris två tydligt dominerande faktorer som tillsammans utgör knappt hälften av hindren (48%). Brist på kapital till investeringar och brist på råvara kommer på andra plats och dessa båda skiljer sig emellan större och mindre producenter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre producenterna utgör brist på kapital en tungt vägande orsak (20%) tillsammans med brist på kompetens, för denna grupp utgör dock inte råvarubrist något större problem. För det större producenterna anges däremot brist på råvara (20%) som den i tillägg till dålig lönsamhet och osäkert marknadspris huvudsakliga orsaken till avvaktan inför ytterligare investeringar. Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna dålig lönsamhet (30%), osäkert marknadspris (22%) och brist på råvara (22%) som de huvudsakliga skälen till att man väljer att avstå nya investeringar i ny eller utökad produktion. Förstudie effektivare biobränslemarknad 11

12 Vilka tjänster behövs Det som naturligtvis är än mer intressant i denna studie är vad som anges som behov av tjänster för att underlätta nya investeringar i biobränslesektorn. Nedan följer en sammanställning av önskade tjänster för att möjliggöra utökade investeringar i biobränsleproduktion 11% 33% Att kunna prissäkra framtida priser 19% Att kunna sälja genom återförsäljare 20% 17% Lättillgänglig information om marknadspriser Nej Annat Figur 4 Producenter efterfrågar dessa tjänster för att utöka investeringar Som synes finns ett tämligen stort behov av möjligheten att kunna prissäkra framtida priser och få lättillgänglig information om marknadspriser. Totalt 53% anger dessa möjligheter som underlättande för ökade investeringar. En mindre grupp finner att möjligheten att kunna sälja genom återförsäljare också skulle underlätta för ökade investeringar i marknaden. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre producenterna utgör lättillgänglig information om marknadspriser samt möjligheten till att sälja genom återförsäljare som en viktiga tjänst (25% vardera). Behovet av att kunna prissäkra är även här stort med 17% som anger detta som önskvärt. För det större producenterna anges möjligheten till att prissäkra som den helt dominerande tjänsten (45%) följt av lättillgänglig information om marknadspriser (20%). Intresset för att kunna sälja genom återförsäljare är här betydligt mer begränsat (10%) Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna möjlighet att prissäkra (41%), lättillgänglig information om marknadspris (18%) som de huvudsakliga tjänsterna man är intresserad av. Bland pelletsproducenter är intresset för att sälja genom återförsäljare relativt begränsat (9%). 12 Förstudie effektivare biobränslemarknad

13 Användning av biobränsle Vad fick användaren att starta På frågan vad det var som fick användare av biobränslen att starta sin användning av biobränslen har svaren fördelat sig enligt figur nedan. 25% 26% God tillgång till råvara Såg en stor marknadspotential Behövde fler inkomstkällor Hade tillgägliga maskiner och anläggningar 11% Ville bidra till en lokal utveckling 22% 5% Positiv prisbild 11% Figur 5 Användare började med biobränslen tack vare detta Intressant att observera är att det är framför allt vad som upplevs som god tillgång till råvara och en positiv prisbild som tillsammans står för 51%. Vidare tycks möjligheten att bidra till en lokal utveckling ha varit mycket positivt bidragande med 22%. Utöver detta så har 11% (syns ej i bilden) angivit miljöskäl och en vilja att minska fossilberoendet för att det börjat använda biobränslen. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren För de mindre aktörerna är det framför allt god tillgång till råvara (37%) men även positiv prisbild (19%) som ligger till grund för beslutet att starta användning av biobränslen Viljan att bidra till lokal utveckling (26%) och positiv prisbild (också 26%) är för det större aktörerna den huvudsakliga orsaken till beslutet att öka användningen. För dessa aktörer bedöms tillgången på råvara till 23% ha varit bidragande. Bland specifikt pelletsanvändare anges faktorerna positiv prisbild (31%) och god tillgång till råvara (23%) vara de starkaste till att man valt att starta upp biobränsleanvändning. Förstudie effektivare biobränslemarknad 13

14 Vad är de största hindren På frågan om vad som utgör de största hindren att investera i och/eller utöka användningen dyker betydligt fler orsaker upp bland svaren i studien. Nedan följer ett diagram som åskådliggör fördelningen över olika hinder för utökade investeringar i biobränsleanvändning. 12% 14% 15% 12% 5% 0% 1% 15% 5% 21% För dålig lönsamhet För krångliga lagar & regler För osäkert marknadspris Brist på kapital till investeringar Dålig kunskap om nya marknadsförutsättningar Brist på kompetens Bedömer marknadspotentialen som låg Brist på råvara Ser inget hinder Annat Figur 6 Användare ser dessa hinder för att utöka sin användning Som synes är för osäkert marknadspris tillsammans med brist på kapital och dålig lönsamhet tre tydligt dominerande faktorer som tillsammans utgör hälften av hindren (50%). Brist på råvara kommer på fjärde plats men här skiljer det sig emellan större och mindre producenter. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre användarna utgör brist på kapital en lika tungt vägande orsak (22%) tillsammans med osäkert marknadspris. Här utgör även råvarubrist (21%) ett större problem. För de större användarna anges däremot osäkert marknadspris (21%) som den huvudsakliga orsaken till avvaktan inför ytterligare investeringar. Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna osäkert marknadspris (24%) den huvudsakliga orsaken emedan övriga faktorer som brist på råvara och för dålig lönsamhet (vardera 12%) också utgör de huvudsakliga skälen till att man väljer att avstå nya investeringar i ny eller utökad användning. 14 Förstudie effektivare biobränslemarknad

15 Vilka tjänster behövs Det som även för användarna är än mer intressant i denna studie är vad som anges som behov av tjänster för att underlätta nya investeringar i biobränslesektorn. Nedan följer en sammanställning av önskade tjänster för att möjliggöra utökade investeringar i biobränsleanvändning. 9% 9% 22% 22% 40% 40% Att kunna prissäkra framtida priser Att kunna prissäkra framtida priser Att kunna köpa genom återförsäljar Att kunna köpa genom återförsäljare Lättillgänglig information om markn Lättillgänglig information om marknadspriser 25% 4% Nej Nej Annat Annat 25% 4% Figur 7 Användare önskar dessa tjänster för att utöka sin användning Som synes finns ett tämligen stort behov av möjligheten att kunna prissäkra framtida priser och få lättillgänglig information om marknadspriser. Totalt 65% anger dessa möjligheter som underlättande för ökade investeringar. Att kunna köpa genom återförsäljare är för den här gruppen inte lika intressant som för producenterna. Lite mer nedbruten information som ej syns i figuren Bland de mindre användarna utgör lättillgänglig information om marknadspriser (46%) den enskilt största önskvärda tjänsten följt av möjlighet att kunna prissäkra (36%) för att öka investeringar i biobränsleanvändning För det större användrana anges möjligheten till att prissäkra som den helt dominerande tjänsten (40%) följt av lättillgänglig information om marknadspriser (21%). Bland specifikt pelletsproducenter anges faktorerna möjlighet att prissäkra (39%), lättillgänglig information om marknadspris (22%) som de huvudsakliga tjänsterna man är intresserad av. Förstudie effektivare biobränslemarknad 15

16 Slutsatser Det är uppenbart så att det finns en stor efterfrågan på att kunna prissäkra sin försäljning respektive inköp av biobränslen. Därför utgör etableringen av en handelsplats för biobränslen ett mycket välkommet inslag i marknaden. Med en marknadsplats för biobränslen skulle flera förutsättningar komma på plats vilket skulle kunna få fart på investeringarna i biobränslemarknaden och följande effekter skulle kunna uppnås: 1. Handeln kommer att bli effektivare genom att marknadsplatsen gör att köpare och säljare enkelt kan finna varandra och komma överens om ett pris. 2. Marknadsplatsen skapar ett känt marknadspris och ger investerare och finansiärer möjligheten att bedöma marknadens utveckling genom den transparens som marknadsplatsen skapar. Dessutom kan aktörerna i marknaden använda instrument som de är vana att hantera utan att själva behöva sätta sig in i biobränsleindustrins alla detaljer. Därmed kan prisrisken reduceras och en del av kompetensproblemen åtgärdas. 3. Med utvecklingen av en börshandel kan börsens förmåga att hantera risker utnyttjas. Det kan vara risker i form av utebliven leverans eller utebliven betalning, eller risker i form av leverans av felaktiga kvaliteter etc. I en börshandel prissätter börsen de olika riskerna och kräver också säkerheter från aktörerna så att transaktioner kan garanteras. 4. Den transparanta öppna markanden kommer att ge god information till politiker som får bättre förutsättningar att fatta beslut om framtida policys och styrmedel för att hantera energimarknaderna. Därmed kan biobränslenas möjliga potential bättre komma att utnyttjas och påskynda övergången till förnybar energiproduktion. 16 Förstudie effektivare biobränslemarknad

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer