Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar!"

Transkript

1 Uppsala Motion till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Uppsala Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar! Uppsalas 4H-gårdar uppskattas av Uppsalaborna och gör Uppsala till en attraktivare stad att bo, arbeta och driva företag i. Gårdarnas verksamhet är i dagsläget hotad på grund av uteblivet stöd från kommunen och kommunens oförmåga att samla sig till ett enhetligt bemötande och ett långsiktigt avtal med 4H-gårdarna. Socialdemokraterna har medverkat till breda blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser för att säkra verksamhet för Uppsalas kultur- och idrottsliv. Vi är beredda att agera ansvarsfullt även här. Uppsalaborna ska även i fortsättningen ha tillgång till de fritidsaktiviteter och de rekreationsmöjligheter som 4H-gårdarnas stadsnära lantbruk erbjuder och för att verksamheten ska kunna utvecklas i takt med att Uppsala växer. Vi föreslår att Uppsala kommun ingår ett partnerskap med Uppsala 4H om driften av gårdarna i Årsta och Gränby. Det är en lösning som Uppsala 4H själva efterfrågar och Uppsala kommun har i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) åtagit sig att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform. Ett partnerskap är en lämplig form för samverkan med idéburna organisationer för att tillvarata gemensamma intressen. Genom ett partnerskap kan kommunen säkra verksamheten och dra nytta av den kompetens som finns inom Uppsala 4H samtidigt som det ger Uppsalas 4H-gårdar den stabilitet och de långsiktiga förutsättningar att utvecklas som de efterlyst. Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: Att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att ett partnerskapsavtal ingås mellan ansvarig nämnd i kommunen och föreningen Uppsala 4H för att säkra en långsiktig drift och utveckling av 4H-gårdarna i Gränby och Årsta. Socialdemokraterna Erik Pelling Kommunalråd (S) Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala Tel

2 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE ink.?j}\k Förslag till utformning av driftsstöd för 4H-gårdarn^i~Äi sea oht ^ Gränby stadsdelar, Uppsala kommun Bakgrund. 4H-gårdarnas historia i Uppsala är kantad av ett stort samförstånd mellan kommunen och 4H rörande verksamhetens utformning. Under de 40, respektive 30 år som gårdarna funnits har de fungerat både som utflyktsmål i rekreations- och pedagogiskt syfte, likaväl som samlingspunkt för ungdomars fritidsverksamheter. Gårdarna är öppna för besökare från institutioner och allmänhet alla dagar på året, och alla ungdomar som är medlemmar kan engagera sig i alla aspekter på gården och utnyttja den som sin egen. Gårdarna främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet både i sin egen verksamhet och genom vad de förmedlar, och för sitt arbete med jämlikhet och tillgänglighet tilldelades Uppsala 4H Barnombudsmannens Barnrättspris Delar av gårdarnas verksamhet mot allmänheten står inskriven i kommunens naturvårdsprogram, med ökade satsningar som föreslagen åtgärd. Se bilaga 1 om gårdarnas verksamhet. Ideell ungdomsverksamhet fig. 1 Översikt över en 4H gårds insatser i samhället Tidigare finansiering 4H gårdarnas nuvarande finansiering ser delvis olika ut. Gemensamt, och mycket hämmande för utvecklingen är att de pengar som föreningen får in för att medlemsutveckling och att kunna driva barn- och ungdomsverksamhet i stor utsträckning går till rena driftskostnader. Detta är till stor del beroende av att ringa samordning skett inom kommunen runt gårdarna. Nedan är en översikt för de båda gårdarna:

3 Tidigare finansiering Gränby Driftsrelaterad finansiering: Driftsrelaterade kostnader: Driftsbidrag KSU: Arrende Skötselbidrag KSU: Djuromkostnader Lönebidrag AF: Växtomkostnader Skötselbidrag KN: Elkostnad Jordbruksintäkter: Driftspersonal SUMMA: Renhållning Underhåll fastighet m.m Försäkringar Tidigare finansiering Årsta Driftsrelaterad finansiering: Driftsbidrag KSU Skötselbidrag KSU Anläggningsstöd IFN Intäkter diuren SUMMA: Driftsrelaterade kostnader: Arrende: Djuromkostnader: Driftspersonal Elkostnad Renhållning/snöröjning Underhåll fastighet m.m Försäkringar: SUMMA: Förslag på lösning: Uppsala 4H:s förslag på lösning är att man ingår ett partnerskap runt 4H-gårdarnas drift, där 4Hgårdarna åtar sig att driva gårdarna med nuvarande verksamhetsinriktning, och med en årlig uppföljning med KSU. I gengäld ersätts 4H med sina kostnader för driften av gårdarna. På detta sätt kan vi uppfylla både kommunens naturvårdsplan där 4H gårdarnas verksamhet nämns flera gånger, och utveckla möjligheterna inte minst för ungdomar i områdena Gränby och Årsta att finna en meningsfull fritid. Man skulle alltså ersätta de nuvarande drifts- och skötselbidragen med ett nytt i storleksordningen kr för Gränby, och ca för Årsta. Viktigt är att dessa utvärderas i samband med den årliga uppföljningen för att anpassas till de verkliga driftskostnaderna, speciellt för att parera rörelser t.ex i arrendeavgift, eller om man gemensamt beslutar om en investering som behövs för att förbättra funktionaliteten. För själva barn- och ungdomsverksamheten får 4H istället finansiering som tidigare, genom avtalsersättningar och gängse bidrag.

4 Bilaga 1, summarisk översikt över 4H-gårdarnas bidrag till samhället i Uppsala Ideell ungdomsverksamhet: Ca aktiva ungdomar som medlemmar genom gårdarna, i stor utsträckning kvinnliga medlemmar Volleyboll-gruppträning hela sommaren 140 barnkalas varje år, med djurskola Ekologisk stadsodling med 180 barn involverade Rid- och hästverksamhet varje dag på året Kaninverksamhet och utbildning året runt. Kurser i ledarskap, hästskötsel, djurkunskap, entreprenörskap, första hjälpen med mera Samlingsplats för övriga 2000 medlemmar för aktiviteter, årsmöten, länstävlingar, konferenser med mera Vård och skola: Ca 400 registrerade barngruppbesök varje år Besök från vårdboenden, habilitering med flera Djurtolvan, kunskapskampanj för skolklasser åk6 70 djurhagar för förskolor, äldreboenden, vårdboenden och andra arrangemang Sysselsättning av unga och behövande Dagläger alla skollov, totalt 2200 deltagardagar Sommarjobb och helgjobb för 70 olika ungdomar/år Läger på lantgård för 200 barn varje år Läger på lantgård ger sommarjobb för ytterligare 35 ungdomar + 2 långtidsarbetslösa/år Arbets- och praktikplats för ett flertal långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Allmänheten Mötesplats för kommunens mångfald av medborgare Djurens dagar 4 dagar/år, julmarknad, 4H-dagen, med flera o Aktiviteter o Cafe, m.m besökare per år, öppet alla dagar på året Ekologisk odling, och djurhållning av främst svenska lantraser: Getter, får, katter, hästar, grisar, höns, ankor, kaniner och kor. Omvårdnad och tillgängliggörande av mark och fastighet med höga kultur- och naturvärden.

5 Uppsala Kommunfullmäktige i Uppsala Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Ahlstedt (M) Ta ansvar för 4H-gårdarnas framtid! De två 4H-gårdarna i Gränby och Årsta 1 utgör ett mycket välkommet och välkänt inslag för både unga och äldre i Uppsala. Genom gårdarna får stadsbor möjlighet att komma i kontakt med traditionella husdjur som kor, grisar, höns, gäss, får och getter och ett stadsnära lantbruk. Gårdarna, som håller öppet alla dagar i veckan året om, tar emot en stor mängd förskolegrupper, skolklasser och familjer. Här får många barn sin första kontakt med hästar genom ponnyridning och ridkurser och här ordnas dagläger under alla lov. Här får många ungdomar möjlighet till ett helg- och feriejobb som ungdomsledare och instruktörer och här erbjuds möjlighet till arbetsträning och sysselsättning inom lantbruk och trädgårdsskötsel. Gårdarnas betesdjur bidrar till den biologiska mångfalden och upplevelsen av Gränbyparken och Årsta och markerna fungerar som stadsnära rekreationsområden. Även om kommunen av oklar anledning sedan en tid slutat leverera ved är exempelvis grillplatserna vid de två 4H-gårdarna bland kommunens populäraste. Gårdarna redovisar att deras verksamhet omfattar: Långt mer än besökare varje år, en mötesplats för medborgare med olika bakgrund, öppen alla dagar på året aktiva medlemmar i barn/ungdomsverksamhet Ideell verksamhet varje dag på året Ca skol och förskolebesök per år Omfattande lägerverksamhet alla lov (2 200 deltagardagar) Helg- och feriejobb för ca 100 ungdomar varje år Gårdarna drivs av den oberoende och ideella barn- och ungdomsorganisationen 4H utifrån visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. För att inget barn ska behöva avstå från att delta i verksamheten vid gårdarna tillämpas medvetet en policy med inga eller låga avgifter. Föreningen belönades 2013 med Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättspris 2 för sin förmåga att tänka ett steg längre för att verksamheten ska vara tillgänglig för fler än den breda massan barn och unga. De ser särskilt till att inkludera barn i familjer med låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av olika kön och härkomst nås av verksamheten. 1 Årsta 4H-gård: respektive Gränby 4H-gård: 2 Barnrättspriset 2013 gick till föreningen 4H för deras arbete med likabehandling och tillgänglighet: Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala Tel

6 2 (2) 4H-gårdarna arrenderar mark och byggnader av Uppsala kommun k och har genom åren fått bidrag i olika formerr från kommunen för att driva gårdarna och för sin verksamhet. Vilken del av kommunenn som egentligen känner ett reellt huvudansvar för gårdarna är i dagsläget oklart. I nuläget har man ett uppdragsavtal med barn- och ungdomsnämnden som täcker en del av verksamhete en och i likhet med andra föreningar söker man aktivitetsstöd från idrotts- och fritidsnämnden. Dessa bidrag täcker dock inte i de kostnader som är förknippade med att driva ett stadsnära lantbruk och hålla det öppet för allmänheten under årets alla dagar. Tidigare har man fått ett e gårdstöd d samt kunnat söka pengar från kommunen för olika projekt. För 2014 har dock dessa pengar uteblivit och något avtal med kommunen om denn fortsatta driften på vare sig kort eller lång sikt finns inte. Det här omöjliggörr all långsiktig planering och skapar osäkerhet i verksamheten. Såväl Gränby som Årsta 4H-gård befinner sig nu i ett mycket prekärt ekonomiskt läge och kan snart tvingass varsla sina gårdsföreståndare och verksamhetsledare om uppsägning. Uppsalas 4H-gårdar lärande och fritid och som tillför kvaliteter som uppskattas av Uppsalaborna och är uppenbart enn verksamhet som är av a stor nytta inte minst för barns gör Uppsala till en attraktivare stadd att bo, arbeta och driva d företag i. Dessa värden äventyras idag av kommunens oförmåga att samla sig till ett enhetligt bemötande och ett långsiktigt avtal med 4H-gårdarna. Socialdemokraterna har medverkat till breda blocköverskridandee och långsiktiga överenskommelser för att säkra utbyggnaden av arenor för Uppsalas kultur- och idrottsliv. Vi är beredda att göra detsamma för att Uppsalabornaa även fortsättningsvis ska ha tillgång till de fritidsaktivit iteter och de rekreationsmöjligheter som 4H-gårdarnas stadsnära lantbruk erbjuder och för att verksamheten ska kunna utvecklas i takt med att Uppsala växer. Med anledning av ovanståendee vill jag Fredrik Ahlstedt (M): fråga kommunstyrelsens ordförande Hur tänker kommunen ageraa för att skyndsamt hitta en lösning på 4H-gårdarnas akuta ekonomiska problem? Är du beredd att medverka till ett långsiktigt avtal och o en stabil finansiering som ger 4H-gårdarna en möjlighett att utveckla sin verksamhet? Socialdemokraterna Erik Pelling Kommunalråd (S)

7 Svar på interpellation om 4H-gårdarnas framtid Jag håller med Erik Pelling att 4H-gårdarna är mycket populära bland uppsalaborna. Därför har de också fått kraftigt höjda bidrag till verksamheten för barn och unga från barn och ungdomsnämnden under senare år. Trots kommunens komplexa organisation skall en förening helst mötas av en samlad kontakt och därför behöver nämnderna samordna sig. I det här fallet har samordning inte kunnat göras då det finns utbetalningar som saknat stöd i en nämnd och är då "okända". Politikernas ansvar är att erbjuda uppsalaborna den bästa möjliga verksamheten för pengarna. Vi får inte tappa fokus från uppsalaborna som avnämarna. Därför måste varje nämnd besluta om bidrag inom sitt område. Det är nödvändigt att varje nämnd får avtala om verksamhet separat med 4H. Som ordförande i barn- och ungdomsnämnden är jag med och fattar beslut om vilken fritidsverksamhet inom vårt ansvarsområde som vi vill ge bidrag till. Det skall ingen annan nämnd göra. På samma sätt skall ingen annan nämnd överta ansvaret för vad barn- och ungdomsnämnden vill göra inom sin budget. Detta hindrar inte att vägen in för föreningen förenklas. 4H erhöll förra året total drygt 2,5 mnkr från kommunen. Cirka 1,5 mnkr kommer från barnoch ungdomsnämnen och idrotts- och fritidsnämnden. Ersättningen är för tjänster som 4H tillhandahåller i form av att erbjuda barn och unga en bra fritid. Dessa bidrag ökar under kr kommer från gatu- och samhällsnämnden/kontoret för samhällsutveckling. Ytterligare ungefär kr var från två andra nämnder för tillfälliga tjänster som nämnderna ifråga avtalat om. Halva beloppet från gatu- och samhällsnämnden utgår även under 2014 och är enligt uppgift utbetald. Den andra halvan (ca la-) är föremål för utredning om korruption och därför går jag inte närmare på den delen. Den avser ersättningar för drift och underhåll av fastigheterna och ingår i den översynen som görs kring samtliga arrendeavtal I det skedet är det anmärkningsvärt att ett kommunalråd offentligt uttalar att utbetalningarna som utreds för korruption måste fortsätta. Fråga 1) Hur tänker kommunen agera för att skyndsamt hitta en lösning på 4H:s akuta ekonomiska problem? I de utredningarna som pågår är 4H-gårdarna högst prioriterad så att ett långsiktigt avtal kan tecknas så fort som möjligt. Grundbidraget, som skall räcka hela året, har utbetalats i sin helhet. På så vis har 4H likvida medel. Cirka kr av drygt kr utreds. Resterande har utgått som vanligt. Fråga 2) Är du beredd att medverka till ett långsiktigt avtal och en stabil finansiering som ger 4H-gårdarna möjlighet att utveckla sin verksamhet? Uppsala kommun är en av flera bidragsgivare till 4H. Kommunen kan inte ta ansvar för verksamhet som finansieras av andra parter. Den kommunalt finansierade verksamheten tar vi ansvar för och kommer att fortsätta med det. Båda avtalsparterna har intresse av att långsiktigt kunna utveckla kommunens tillgångar. Barn- och ungdomsnämnden tecknar fleråriga avtal så att föreningar kan planera på läng sikt och det kommer att fortsätta. Idrotts- och fritidsnämnden följer sina riktlinjer. Bidrag till 4H kommer att ligga på samma nivå som tidigare om föreningarnas verksamhet bedrivs i samma omfattning. Samma riktlinjer gäller alla föreningar i kommunen. Alla arrendeavtal tecknas enligt principer som fastställs av gatu- och samhällsnämnden. Cecilia Forss, Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Uppsala den 25 mars 2014

8 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Från: Samuel 4H [mailto:samuekauppsala4h.sel Skickat: den 27 mars :29 Till: Nilsson Bjervner Åsa; Rinander Barbro; Lindberg Martin Ämne: Interpellation om 4H-gårdarna, diarienummer KSN Hej ink. 20» B Aktbil. ^ Vi har sett Cecilia Forss svar på interpellationen runt 4H-gårdarna, och har stämt av det med de olika delarna i 4H. Jag bifogar några kommentarer som kom fram som vi tycker kan förtydliga läget. Vi inom 4H har också arbetat fram ett förslag på hur vi gemensamt skulle kunna gå vidare i frågan. Vi skulle se fram emot att fortsätta lösa situationen tillsammans med kommunen, och ser det som en inlaga för hur en framtida lösning skulle kunna se ut där båda parter gynnas. Vi vore tacksamma om dessa inlagor förs in i diariet. Med vänliga hälsningar»»»»»»»» > Samuel Westin Verksamhetsledare 4H Uppsala län

9 Kommentarer på "Svar på interpellation om 4H-gårdarnas framtid" Då svaret bygger på en del missförstånd vill vi från 4H föreningarna och gårdarna i Uppsala göra följande klargöranden i frågan. 1) Vare sig det upprop som 4H skickade ut till kommunens politiker i januari 2014, eller den interpellation som Erik Pelling lämnat in som svar på uppropet gör anspråk på att några specifika, möjligen ifrågasatta, pengar skall betalas ut. Det handlar istället om att det under en lång period, närmare 14 år, varit ett strukturellt fel i bidragen till 4H-gårdarna där den drift som ålagts dem från kommunen, och som ingår i kommunens naturvårdsplan, inte varit finansierad, och att situationen blivit ohållbar. 4H hade kallat KSU, IFN och BUN till ett möte för att komma tillrätta med detta redan innan kommunens utredning om möjliga missförhållanden på KSU blev känt. Följderna av utredningen är bara att situationen blivit mer akut, inte att den uppkommit. 2) Frågan om 4H gårdarnas framtid är enbart kopplat till de pengar som gårdarna får för den rena driften av gårdarna. Den ersättning, och de bidrag, som 4H får för sin barn- och ungdomsverksamhet, främst från IFN och BUN, och som kommer betalas ut under 2014, bygger helt på kommunens bidragsnormer och överenskomna uppdrag. Vi håller fullständigt med om att varje nämnd skall kunna agera självständigt inom sitt ansvarsområde, vi tycker därför att 4H-gårdarnas drift borde ingå i någon nämnds ansvarsområde med tydlig delegation från kommunfullmäktige, då det är en förutsättning för verksamhet som gynnar ett flertal andra nämnder. 4H gårdarna önskar inget hellre än att ha långsiktiga, tydliga avtal även kring driften. 3) Svaret på fråga 1) i interpellationen är att "grundbidraget, som skall räcka hela året, har utbetalats 1 sin helhet. På så vis har 4H likvida medel." Grundbidraget har aldrig täckt någon avgörande del av kostnaderna, och de berörda delarna av 4H har följaktligen inte likvida medel för verksamheten. Detta har visats i de dokument som lämnats in till kommunen. 4) I svaret på fråga 1 jämförs de som inte utbetalts med en totalsumma på Dessa utgår till helt olika delar av 4H, som ersättning för helt olika tjänster. 4H har väldigt stor verksamhet i Uppsala. För 4H-gårdsverksamheten är en oerhörd summa. 5) I svaret sägs att kommunens planerade utbetalningar till de olika 4H föreningarna kommer öka under 2014, jämfört med Det är tyvärr bara fallet för det viktiga avtalet med BUN, och inte övriga ersättningar som snarare minskar eller försvinner. Med vänliga hälsningar Uppsala länsförbund av Sveriges 4H, Uppsala 4H-krets, Årsta 4H-gård och Gränby 4H-gård Genom Samuel Westin Verksamhetsledare Uppsala 4H

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 KF 47 31 MARS 2014 Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010

4H-gårdsverksamhetens syfte och riktlinjer Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 1 av 7 Sveriges 4H -08-17 Beslutade av Riksförbundsstämma 2010 Sidan 2 av 7 Sveriges 4H -08-17 Syfte 4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå Sveriges

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m.

2014-05-14. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KS 9 21 MAJ 2014 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2014-05-14 Diarienummer KSN-2010-0707 Kommunstyrelsen Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. Förslag till beslut

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt

Datum 2011-12-16. att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av gasturbinen, samt KS 10 8 FEBR 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Morén Åsa Datum 2011-12-16 Diarienummer KSN-2011-0483 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservelkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Verksamhetsutvecklingen-

Verksamhetsutvecklingen- Verksamhetsutvecklingen- lönsam och långsiktig hästverksamhet Vill du utveckla din verksamhet långsiktigt och hållbart? Få en ökad lönsamhet och inspireras i ditt ledarskap? Under våren 2014 startar en

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 KS 4 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2012-06-13 KSN-2012-0487 Kommunstyrelsen Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde Förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer