Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar!"

Transkript

1 Uppsala Motion till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Uppsala Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar! Uppsalas 4H-gårdar uppskattas av Uppsalaborna och gör Uppsala till en attraktivare stad att bo, arbeta och driva företag i. Gårdarnas verksamhet är i dagsläget hotad på grund av uteblivet stöd från kommunen och kommunens oförmåga att samla sig till ett enhetligt bemötande och ett långsiktigt avtal med 4H-gårdarna. Socialdemokraterna har medverkat till breda blocköverskridande och långsiktiga överenskommelser för att säkra verksamhet för Uppsalas kultur- och idrottsliv. Vi är beredda att agera ansvarsfullt även här. Uppsalaborna ska även i fortsättningen ha tillgång till de fritidsaktiviteter och de rekreationsmöjligheter som 4H-gårdarnas stadsnära lantbruk erbjuder och för att verksamheten ska kunna utvecklas i takt med att Uppsala växer. Vi föreslår att Uppsala kommun ingår ett partnerskap med Uppsala 4H om driften av gårdarna i Årsta och Gränby. Det är en lösning som Uppsala 4H själva efterfrågar och Uppsala kommun har i den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun (LÖK) åtagit sig att tillsammans med föreningarna utveckla modeller för partnerskapslösningar som en alternativ finansieringsform. Ett partnerskap är en lämplig form för samverkan med idéburna organisationer för att tillvarata gemensamma intressen. Genom ett partnerskap kan kommunen säkra verksamheten och dra nytta av den kompetens som finns inom Uppsala 4H samtidigt som det ger Uppsalas 4H-gårdar den stabilitet och de långsiktiga förutsättningar att utvecklas som de efterlyst. Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: Att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att ett partnerskapsavtal ingås mellan ansvarig nämnd i kommunen och föreningen Uppsala 4H för att säkra en långsiktig drift och utveckling av 4H-gårdarna i Gränby och Årsta. Socialdemokraterna Erik Pelling Kommunalråd (S) Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala Tel

2 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE ink.?j}\k Förslag till utformning av driftsstöd för 4H-gårdarn^i~Äi sea oht ^ Gränby stadsdelar, Uppsala kommun Bakgrund. 4H-gårdarnas historia i Uppsala är kantad av ett stort samförstånd mellan kommunen och 4H rörande verksamhetens utformning. Under de 40, respektive 30 år som gårdarna funnits har de fungerat både som utflyktsmål i rekreations- och pedagogiskt syfte, likaväl som samlingspunkt för ungdomars fritidsverksamheter. Gårdarna är öppna för besökare från institutioner och allmänhet alla dagar på året, och alla ungdomar som är medlemmar kan engagera sig i alla aspekter på gården och utnyttja den som sin egen. Gårdarna främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet både i sin egen verksamhet och genom vad de förmedlar, och för sitt arbete med jämlikhet och tillgänglighet tilldelades Uppsala 4H Barnombudsmannens Barnrättspris Delar av gårdarnas verksamhet mot allmänheten står inskriven i kommunens naturvårdsprogram, med ökade satsningar som föreslagen åtgärd. Se bilaga 1 om gårdarnas verksamhet. Ideell ungdomsverksamhet fig. 1 Översikt över en 4H gårds insatser i samhället Tidigare finansiering 4H gårdarnas nuvarande finansiering ser delvis olika ut. Gemensamt, och mycket hämmande för utvecklingen är att de pengar som föreningen får in för att medlemsutveckling och att kunna driva barn- och ungdomsverksamhet i stor utsträckning går till rena driftskostnader. Detta är till stor del beroende av att ringa samordning skett inom kommunen runt gårdarna. Nedan är en översikt för de båda gårdarna:

3 Tidigare finansiering Gränby Driftsrelaterad finansiering: Driftsrelaterade kostnader: Driftsbidrag KSU: Arrende Skötselbidrag KSU: Djuromkostnader Lönebidrag AF: Växtomkostnader Skötselbidrag KN: Elkostnad Jordbruksintäkter: Driftspersonal SUMMA: Renhållning Underhåll fastighet m.m Försäkringar Tidigare finansiering Årsta Driftsrelaterad finansiering: Driftsbidrag KSU Skötselbidrag KSU Anläggningsstöd IFN Intäkter diuren SUMMA: Driftsrelaterade kostnader: Arrende: Djuromkostnader: Driftspersonal Elkostnad Renhållning/snöröjning Underhåll fastighet m.m Försäkringar: SUMMA: Förslag på lösning: Uppsala 4H:s förslag på lösning är att man ingår ett partnerskap runt 4H-gårdarnas drift, där 4Hgårdarna åtar sig att driva gårdarna med nuvarande verksamhetsinriktning, och med en årlig uppföljning med KSU. I gengäld ersätts 4H med sina kostnader för driften av gårdarna. På detta sätt kan vi uppfylla både kommunens naturvårdsplan där 4H gårdarnas verksamhet nämns flera gånger, och utveckla möjligheterna inte minst för ungdomar i områdena Gränby och Årsta att finna en meningsfull fritid. Man skulle alltså ersätta de nuvarande drifts- och skötselbidragen med ett nytt i storleksordningen kr för Gränby, och ca för Årsta. Viktigt är att dessa utvärderas i samband med den årliga uppföljningen för att anpassas till de verkliga driftskostnaderna, speciellt för att parera rörelser t.ex i arrendeavgift, eller om man gemensamt beslutar om en investering som behövs för att förbättra funktionaliteten. För själva barn- och ungdomsverksamheten får 4H istället finansiering som tidigare, genom avtalsersättningar och gängse bidrag.

4 Bilaga 1, summarisk översikt över 4H-gårdarnas bidrag till samhället i Uppsala Ideell ungdomsverksamhet: Ca aktiva ungdomar som medlemmar genom gårdarna, i stor utsträckning kvinnliga medlemmar Volleyboll-gruppträning hela sommaren 140 barnkalas varje år, med djurskola Ekologisk stadsodling med 180 barn involverade Rid- och hästverksamhet varje dag på året Kaninverksamhet och utbildning året runt. Kurser i ledarskap, hästskötsel, djurkunskap, entreprenörskap, första hjälpen med mera Samlingsplats för övriga 2000 medlemmar för aktiviteter, årsmöten, länstävlingar, konferenser med mera Vård och skola: Ca 400 registrerade barngruppbesök varje år Besök från vårdboenden, habilitering med flera Djurtolvan, kunskapskampanj för skolklasser åk6 70 djurhagar för förskolor, äldreboenden, vårdboenden och andra arrangemang Sysselsättning av unga och behövande Dagläger alla skollov, totalt 2200 deltagardagar Sommarjobb och helgjobb för 70 olika ungdomar/år Läger på lantgård för 200 barn varje år Läger på lantgård ger sommarjobb för ytterligare 35 ungdomar + 2 långtidsarbetslösa/år Arbets- och praktikplats för ett flertal långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Allmänheten Mötesplats för kommunens mångfald av medborgare Djurens dagar 4 dagar/år, julmarknad, 4H-dagen, med flera o Aktiviteter o Cafe, m.m besökare per år, öppet alla dagar på året Ekologisk odling, och djurhållning av främst svenska lantraser: Getter, får, katter, hästar, grisar, höns, ankor, kaniner och kor. Omvårdnad och tillgängliggörande av mark och fastighet med höga kultur- och naturvärden.

5 Uppsala Kommunfullmäktige i Uppsala Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Ahlstedt (M) Ta ansvar för 4H-gårdarnas framtid! De två 4H-gårdarna i Gränby och Årsta 1 utgör ett mycket välkommet och välkänt inslag för både unga och äldre i Uppsala. Genom gårdarna får stadsbor möjlighet att komma i kontakt med traditionella husdjur som kor, grisar, höns, gäss, får och getter och ett stadsnära lantbruk. Gårdarna, som håller öppet alla dagar i veckan året om, tar emot en stor mängd förskolegrupper, skolklasser och familjer. Här får många barn sin första kontakt med hästar genom ponnyridning och ridkurser och här ordnas dagläger under alla lov. Här får många ungdomar möjlighet till ett helg- och feriejobb som ungdomsledare och instruktörer och här erbjuds möjlighet till arbetsträning och sysselsättning inom lantbruk och trädgårdsskötsel. Gårdarnas betesdjur bidrar till den biologiska mångfalden och upplevelsen av Gränbyparken och Årsta och markerna fungerar som stadsnära rekreationsområden. Även om kommunen av oklar anledning sedan en tid slutat leverera ved är exempelvis grillplatserna vid de två 4H-gårdarna bland kommunens populäraste. Gårdarna redovisar att deras verksamhet omfattar: Långt mer än besökare varje år, en mötesplats för medborgare med olika bakgrund, öppen alla dagar på året aktiva medlemmar i barn/ungdomsverksamhet Ideell verksamhet varje dag på året Ca skol och förskolebesök per år Omfattande lägerverksamhet alla lov (2 200 deltagardagar) Helg- och feriejobb för ca 100 ungdomar varje år Gårdarna drivs av den oberoende och ideella barn- och ungdomsorganisationen 4H utifrån visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. För att inget barn ska behöva avstå från att delta i verksamheten vid gårdarna tillämpas medvetet en policy med inga eller låga avgifter. Föreningen belönades 2013 med Barnombudsmannen i Uppsalas barnrättspris 2 för sin förmåga att tänka ett steg längre för att verksamheten ska vara tillgänglig för fler än den breda massan barn och unga. De ser särskilt till att inkludera barn i familjer med låg inkomst, med särskilda behov, och att barn av olika kön och härkomst nås av verksamheten. 1 Årsta 4H-gård: respektive Gränby 4H-gård: 2 Barnrättspriset 2013 gick till föreningen 4H för deras arbete med likabehandling och tillgänglighet: Socialdemokraterna i Uppsala Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala Tel

6 2 (2) 4H-gårdarna arrenderar mark och byggnader av Uppsala kommun k och har genom åren fått bidrag i olika formerr från kommunen för att driva gårdarna och för sin verksamhet. Vilken del av kommunenn som egentligen känner ett reellt huvudansvar för gårdarna är i dagsläget oklart. I nuläget har man ett uppdragsavtal med barn- och ungdomsnämnden som täcker en del av verksamhete en och i likhet med andra föreningar söker man aktivitetsstöd från idrotts- och fritidsnämnden. Dessa bidrag täcker dock inte i de kostnader som är förknippade med att driva ett stadsnära lantbruk och hålla det öppet för allmänheten under årets alla dagar. Tidigare har man fått ett e gårdstöd d samt kunnat söka pengar från kommunen för olika projekt. För 2014 har dock dessa pengar uteblivit och något avtal med kommunen om denn fortsatta driften på vare sig kort eller lång sikt finns inte. Det här omöjliggörr all långsiktig planering och skapar osäkerhet i verksamheten. Såväl Gränby som Årsta 4H-gård befinner sig nu i ett mycket prekärt ekonomiskt läge och kan snart tvingass varsla sina gårdsföreståndare och verksamhetsledare om uppsägning. Uppsalas 4H-gårdar lärande och fritid och som tillför kvaliteter som uppskattas av Uppsalaborna och är uppenbart enn verksamhet som är av a stor nytta inte minst för barns gör Uppsala till en attraktivare stadd att bo, arbeta och driva d företag i. Dessa värden äventyras idag av kommunens oförmåga att samla sig till ett enhetligt bemötande och ett långsiktigt avtal med 4H-gårdarna. Socialdemokraterna har medverkat till breda blocköverskridandee och långsiktiga överenskommelser för att säkra utbyggnaden av arenor för Uppsalas kultur- och idrottsliv. Vi är beredda att göra detsamma för att Uppsalabornaa även fortsättningsvis ska ha tillgång till de fritidsaktivit iteter och de rekreationsmöjligheter som 4H-gårdarnas stadsnära lantbruk erbjuder och för att verksamheten ska kunna utvecklas i takt med att Uppsala växer. Med anledning av ovanståendee vill jag Fredrik Ahlstedt (M): fråga kommunstyrelsens ordförande Hur tänker kommunen ageraa för att skyndsamt hitta en lösning på 4H-gårdarnas akuta ekonomiska problem? Är du beredd att medverka till ett långsiktigt avtal och o en stabil finansiering som ger 4H-gårdarna en möjlighett att utveckla sin verksamhet? Socialdemokraterna Erik Pelling Kommunalråd (S)

7 Svar på interpellation om 4H-gårdarnas framtid Jag håller med Erik Pelling att 4H-gårdarna är mycket populära bland uppsalaborna. Därför har de också fått kraftigt höjda bidrag till verksamheten för barn och unga från barn och ungdomsnämnden under senare år. Trots kommunens komplexa organisation skall en förening helst mötas av en samlad kontakt och därför behöver nämnderna samordna sig. I det här fallet har samordning inte kunnat göras då det finns utbetalningar som saknat stöd i en nämnd och är då "okända". Politikernas ansvar är att erbjuda uppsalaborna den bästa möjliga verksamheten för pengarna. Vi får inte tappa fokus från uppsalaborna som avnämarna. Därför måste varje nämnd besluta om bidrag inom sitt område. Det är nödvändigt att varje nämnd får avtala om verksamhet separat med 4H. Som ordförande i barn- och ungdomsnämnden är jag med och fattar beslut om vilken fritidsverksamhet inom vårt ansvarsområde som vi vill ge bidrag till. Det skall ingen annan nämnd göra. På samma sätt skall ingen annan nämnd överta ansvaret för vad barn- och ungdomsnämnden vill göra inom sin budget. Detta hindrar inte att vägen in för föreningen förenklas. 4H erhöll förra året total drygt 2,5 mnkr från kommunen. Cirka 1,5 mnkr kommer från barnoch ungdomsnämnen och idrotts- och fritidsnämnden. Ersättningen är för tjänster som 4H tillhandahåller i form av att erbjuda barn och unga en bra fritid. Dessa bidrag ökar under kr kommer från gatu- och samhällsnämnden/kontoret för samhällsutveckling. Ytterligare ungefär kr var från två andra nämnder för tillfälliga tjänster som nämnderna ifråga avtalat om. Halva beloppet från gatu- och samhällsnämnden utgår även under 2014 och är enligt uppgift utbetald. Den andra halvan (ca la-) är föremål för utredning om korruption och därför går jag inte närmare på den delen. Den avser ersättningar för drift och underhåll av fastigheterna och ingår i den översynen som görs kring samtliga arrendeavtal I det skedet är det anmärkningsvärt att ett kommunalråd offentligt uttalar att utbetalningarna som utreds för korruption måste fortsätta. Fråga 1) Hur tänker kommunen agera för att skyndsamt hitta en lösning på 4H:s akuta ekonomiska problem? I de utredningarna som pågår är 4H-gårdarna högst prioriterad så att ett långsiktigt avtal kan tecknas så fort som möjligt. Grundbidraget, som skall räcka hela året, har utbetalats i sin helhet. På så vis har 4H likvida medel. Cirka kr av drygt kr utreds. Resterande har utgått som vanligt. Fråga 2) Är du beredd att medverka till ett långsiktigt avtal och en stabil finansiering som ger 4H-gårdarna möjlighet att utveckla sin verksamhet? Uppsala kommun är en av flera bidragsgivare till 4H. Kommunen kan inte ta ansvar för verksamhet som finansieras av andra parter. Den kommunalt finansierade verksamheten tar vi ansvar för och kommer att fortsätta med det. Båda avtalsparterna har intresse av att långsiktigt kunna utveckla kommunens tillgångar. Barn- och ungdomsnämnden tecknar fleråriga avtal så att föreningar kan planera på läng sikt och det kommer att fortsätta. Idrotts- och fritidsnämnden följer sina riktlinjer. Bidrag till 4H kommer att ligga på samma nivå som tidigare om föreningarnas verksamhet bedrivs i samma omfattning. Samma riktlinjer gäller alla föreningar i kommunen. Alla arrendeavtal tecknas enligt principer som fastställs av gatu- och samhällsnämnden. Cecilia Forss, Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Uppsala den 25 mars 2014

8 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Från: Samuel 4H [mailto:samuekauppsala4h.sel Skickat: den 27 mars :29 Till: Nilsson Bjervner Åsa; Rinander Barbro; Lindberg Martin Ämne: Interpellation om 4H-gårdarna, diarienummer KSN Hej ink. 20» B Aktbil. ^ Vi har sett Cecilia Forss svar på interpellationen runt 4H-gårdarna, och har stämt av det med de olika delarna i 4H. Jag bifogar några kommentarer som kom fram som vi tycker kan förtydliga läget. Vi inom 4H har också arbetat fram ett förslag på hur vi gemensamt skulle kunna gå vidare i frågan. Vi skulle se fram emot att fortsätta lösa situationen tillsammans med kommunen, och ser det som en inlaga för hur en framtida lösning skulle kunna se ut där båda parter gynnas. Vi vore tacksamma om dessa inlagor förs in i diariet. Med vänliga hälsningar»»»»»»»» > Samuel Westin Verksamhetsledare 4H Uppsala län

9 Kommentarer på "Svar på interpellation om 4H-gårdarnas framtid" Då svaret bygger på en del missförstånd vill vi från 4H föreningarna och gårdarna i Uppsala göra följande klargöranden i frågan. 1) Vare sig det upprop som 4H skickade ut till kommunens politiker i januari 2014, eller den interpellation som Erik Pelling lämnat in som svar på uppropet gör anspråk på att några specifika, möjligen ifrågasatta, pengar skall betalas ut. Det handlar istället om att det under en lång period, närmare 14 år, varit ett strukturellt fel i bidragen till 4H-gårdarna där den drift som ålagts dem från kommunen, och som ingår i kommunens naturvårdsplan, inte varit finansierad, och att situationen blivit ohållbar. 4H hade kallat KSU, IFN och BUN till ett möte för att komma tillrätta med detta redan innan kommunens utredning om möjliga missförhållanden på KSU blev känt. Följderna av utredningen är bara att situationen blivit mer akut, inte att den uppkommit. 2) Frågan om 4H gårdarnas framtid är enbart kopplat till de pengar som gårdarna får för den rena driften av gårdarna. Den ersättning, och de bidrag, som 4H får för sin barn- och ungdomsverksamhet, främst från IFN och BUN, och som kommer betalas ut under 2014, bygger helt på kommunens bidragsnormer och överenskomna uppdrag. Vi håller fullständigt med om att varje nämnd skall kunna agera självständigt inom sitt ansvarsområde, vi tycker därför att 4H-gårdarnas drift borde ingå i någon nämnds ansvarsområde med tydlig delegation från kommunfullmäktige, då det är en förutsättning för verksamhet som gynnar ett flertal andra nämnder. 4H gårdarna önskar inget hellre än att ha långsiktiga, tydliga avtal även kring driften. 3) Svaret på fråga 1) i interpellationen är att "grundbidraget, som skall räcka hela året, har utbetalats 1 sin helhet. På så vis har 4H likvida medel." Grundbidraget har aldrig täckt någon avgörande del av kostnaderna, och de berörda delarna av 4H har följaktligen inte likvida medel för verksamheten. Detta har visats i de dokument som lämnats in till kommunen. 4) I svaret på fråga 1 jämförs de som inte utbetalts med en totalsumma på Dessa utgår till helt olika delar av 4H, som ersättning för helt olika tjänster. 4H har väldigt stor verksamhet i Uppsala. För 4H-gårdsverksamheten är en oerhörd summa. 5) I svaret sägs att kommunens planerade utbetalningar till de olika 4H föreningarna kommer öka under 2014, jämfört med Det är tyvärr bara fallet för det viktiga avtalet med BUN, och inte övriga ersättningar som snarare minskar eller försvinner. Med vänliga hälsningar Uppsala länsförbund av Sveriges 4H, Uppsala 4H-krets, Årsta 4H-gård och Gränby 4H-gård Genom Samuel Westin Verksamhetsledare Uppsala 4H

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer