Bra att veta Ht Vuxenutbildningen Gävle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta Ht 2015. Vuxenutbildningen Gävle kommun"

Transkript

1 NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD GÄVLE Bra att veta Ht 2015 Vuxenutbildningen Gävle kommun Genom att Gilla Vuxenutbildningen Gävle kommun på Facebook får du snabbt aktuell information även den vägen. Uhd

2 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vuxenutbildningen utgör en del av förvaltningen Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle inom Gävle kommun. Inom Vuxenutbildningen finns flera olika verksamheter. Du som behöver läsa ämnen på grundskolenivå och på gymnasienivå kan läsa på Komvux som har Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (motsvarande grundskolan) och Kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå (motsvarande gymnasieskolan). En annan verksamhet är Yrkesutbildning på entreprenad. Här finns olika yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vi anordnar inte utbildningarna själva utan upphandlar dem av olika utbildningsanordnare. Vi har även Utbildning i svenska för invandrare, Sfi, där alla nyanlända flyktingar och invandrare erbjuds att läsa svenska. Personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan studera på olika nivåer inom Särskild utbildning för vuxna, Lärvux. För att hitta rätt utbildning och planera dina studier får du hjälp av våra studievägledare vid Studievägledning Gävle. Här erbjuds alla vuxna gävlebor vägledning och information om studievägar och yrkesmöjligheter. Sist men inte minst har vi en enhet som jobbar med att erbjuda stöd och hjälp för den som följer en distansutbildning, som ges från någon högskola/universitet eller yrkeshögskola på annan ort. Enheten heter Utbildningscentrum för distansstudier. Än en gång - varmt välkommen till Vuxenutbildningen! //Skolledningen Kajsa Wiklund Maud Qvarnström Monica Sandin Algotsson Nea Abramsson Vuxenutbildningschef Rektor Komvux Rektor Yrkesutbildning Rektor Sfi och Lärvux 2

3 Vår vision: Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina tidigare erfarenheter. Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, vi kommer också att utmana dig, så att du blir bättre rustad för framtidens krav och förväntningar. Du lämnar oss med tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta att lära. 3

4 Bra att veta Allmänt om att studera på Komvux Självstudier Eftersom timantalet (lektionstimmarna) i varje kurs inom Komvux är lägre än motsvarande utbildning i ungdomsskolan måste du planera in tid för hemarbete och självstudier. Du avgör själv hur mycket tid du vill lägga ner på dina studier men du får naturligtvis stöd och hjälp av skolans personal. Kursplanering och arbetsformer Det första skedet av kursen är styrt av läraren eftersom du från början inte kan förväntas ha så många synpunkter på kursen. Under denna period sker bl.a. en kartläggning av dina kunskaper så att studierna kan utgå från den nivå där du befinner dig. Genomgång av kursplanens innehåll och mål sker samt genomgång av kursens betygskriterier. Studieteknik, arbetsformer och kursplanering samt kursvärderingsoch utvärderingsformer diskuteras. Arbetsformerna i kurserna ska varieras. Lärarstyrd undervisning bör varieras med grupparbeten och individuellt arbete. Detta kan givetvis variera mellan olika ämnen. Kursplaner och betygskriterier hittar du på Deltagarinflytande Eftersom Vuxenutbildningen är en skolform för vuxna förutsätter vår läroplan att du har intresse av att påverka kursinnehåll och arbetsformer. I kurserna ska därför regelbundna planerings- och utvärderingstillfällen förekomma, där kursdeltagarnas synpunkter ska tas tillvara. Friheten att utforma kursen har givetvis också sina begränsningar men är dock tillräckligt stor för att skapa förutsättningar för att lärare och kursdeltagare gemensamt ska kunna utforma en fungerande kurs. Detta förutsätter att du som kursdeltagare är beredd att ta ditt ansvar för planeringsarbetet och utvärderingen. Individuell studieplan Enligt Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) ska alla som studerar i kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med någon av våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå vilka dina utbildningsmål är, planerad omfattning av studierna samt vilka kurser du ska läsa. Närvaro och sjukanmälan För att dina studier ska gå så bra som möjligt är det viktigt att du deltar i undervisningen, dvs är närvarande och aktiv på lektioner och arbetspass. Läraren för en lista över närvaro och närvaro vid lektionerna är obligatorisk om du inte kommit överens om annat med din lärare. Om du på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan vara närvarande ska du ringa vårt frånvarohanteringssystem Skola 24 /Frånvaroanmälan för Vuxenutbildningen på telefon före kl Observera att anmälan måste göras varje dag du har lektion! 4

5 OBS! Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Tänk på att du även behöver ett läkarintyg om du är sjuk längre än sju dagar. Är du sjukskriven längre än tre veckor ska du kontakta skolans reception, tfn , för att inte riskera att du stryks från kursen och förlorar din plats. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Enligt bl a skollagen ska alla utbildningsanordnare ha en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Känner du dig missnöjd, missförstådd, mobbad eller på något sätt kränkt av någon på skolan, elev, lärare eller annan personal, ska du ta kontakt med rektor, lärare eller skolans kuratorer som kan ge dig stöd och hjälp att få frågan behandlad och åtgärdad. Bra att veta Från A till Ö Adressändring För att vi ska kunna nå dig med viktig information måste du meddela Receptionen om du ändrar hemadress, e-postadress eller telefonnummer. Aktuell information På Skytteln/Nedre Åkargatan, vid hissarna på plan 2 (utanför Receptionen), finns en TV-monitor/informationsskärm uppsatt där viktig och aktuell information visas. Ta för vana att titta på skärmen några gånger per dag, när du är i skolan. Via utbildningsplattformen Fronter får du löpande aktuell information från din lärare. Allergier Skolan ska vara en trivsam plats för alla. Tänk på alla som besväras av allergier. Det är förbjudet att röka inom skolans område. Det gäller även skolans innergård och entréer. Undvik att använda parfymer och andra starka dofter. Aktivitet Som vuxen i en frivillig skolform måste du ta ett stort eget ansvar för dina studier. Du får naturligtvis stöd och hjälp från skolans personal men det är du själv som har ansvaret för att studera aktivt. Det gäller både i form av att vara närvarande och aktiv vid lektionstillfällena men även genom att avsätta tid för självstudier. Din lärare kommer att stödja dig, så att du under kursen vet hur du ligger till och om det är något du måste jobba särskilt med för att klara kursen. Avbryta kurs Om du funderar på att avbryta en kurs bör du först tala med din lärare eller en studievägledare. De kan ge vägledning och kanske hjälpa dig att hitta alternativa lösningar. Du som avbryter en eller flera kurser skall meddela detta till Receptionen och fylla i särskild blankett samt ange orsak till avbrott. Läraren i kursen måste givetvis också informeras. Har du studiestöd så påverkas studiepoängen vid avbrott och därför ska du även meddela CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Betyg Det är läraren som sätter betyg efter avslutad kurs eller prövning. Läraren ger i samband med kursstarten besked om kraven för de olika betygsnivåerna och informerar fortlöpande eleverna om studieresultaten samt diskuterar den fortsatta uppläggningen av studierna. För att få betyget utskrivet måste du lämna en 5

6 betygsbeställning till Receptionen. Räkna med att det tar ca en vecka innan betyget kommer med Posten. OBS! Betygsutskrifter för kurser som avslutas under höstterminen kan börja göras först i slutet av januari och för vårterminens kurser först i slutet av juni. Behöver du ett slutbetyg/gymnasieexamen, dvs en sammanställning över din fullständiga gymnasiala kompetens, måste det beställas minst 3 veckor innan du behöver det, för att vi ska hinna handlägga beställningen. Kontakta en studievägledare! Betygskomplettering till högskolan/universitetet Om du har sökt till högskolan och vill ha ditt betyg innan kursen är slut så får du räkna med att behöva göra en sk prövning se Prövning i ämnen. För att få betyget utskrivet görs en beställning på särskild blankett, Betygskomplettering till Högskolan. Bibliotek På Komvux (Skytteln, Nedre Åkargatan 67 A) finns på plan 2 ett referensbibliotek. Bibliotekarie Tanja Holmsten, tel Brandsäkerhet Vi uppmanar dig att ta del av de utrymningsplaner som finns i lokalerna samt informera dig om utrymningsvägar! Vid larm måste ALLA snarast lämna lokalerna. Se till att du vet var uppsamlingsplatsen ligger och tänk på att inte använda hissarna vid larm. Böcker och läromedel Studierna förutsätter att du har tillgång till de läromedel som anvisas av läraren. Informationen ges normalt vid första kurstillfället. Kurslitteratur köper du enklast via någon e-bokhandel på nätet eller beställer via en vanlig bokhandel. CSN För att få studiemedel och studielån ska ansökan om det lämnas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Information finns på CSN-hemsida; Tel Det är du som studerande som ansvarar för att meddela CSN om du ändrar studietakt, gör avbrott eller annat som kan ändra din rätt till studiestöd. Om du har studiestöd och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Se även Vård av barn resp Studieresultat nedan. CSN-kortet och studentrabatter Tidigare har CSN gett ut CSN-kortet, som gett rabatter på t ex resor mm. CSN har slutat ge ut kortet men som studerande erbjuds du i stället rabattkort från ett privat företag. Företaget Mecenat har gett ut rabattkort i stället för CSN-kortet under de senaste läsåren. Mecenat når du via deras webbplats eller telefon OBS! Elever som inte har studiemedel måste skicka in ett intyg till Mecenat för att erhålla rabattkortet. Cykelparkering Cykelparkering vid Skytteln/Nedre Åkargatan finns vid ingången från Textilgatan (på baksidan av huset, sett från entrén på Nedre Åkargatan). Datakonto, datasalar och support För att kunna använda skolans datorer och e-post så behöver du ett datakonto med ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn är dina initialer med små bokstäver, följt av de sex första siffrorna i ditt personnummer och därefter lilla bokstaven v. Till 6

7 exempel Anna Eriksson som har personnumret har användarnamnet ae680215v Om du är ny elev så är ditt lösenord, första gången du loggar in och aktiverar ditt datakonto, ditt fullständiga personnummer följt av ett litet v, till exempel v. Du aktiverar kontot genom att logga in på någon av skolans datorer eller hemifrån på webbpost.gavle.se OBS! Datakontot är personligt och du förbinder dig att följa skolans fastställda regler för datoranvändning. Via ditt datakonto får du också tillgång till vår utbildningsplattform Fronter (se Utbildningsplattform nedan) och en e-postadress. I Mediateket (plan 2, bredvid Biblioteket) finns elevdatorer att låna för alla med datakonto. Vid problem med datorn eller ditt datakonto kan du antingen få hjälp av vårt IT-stöd Niclas Engberg, tel , bibliotekarie Tanja Holmsten, tel eller via kommunens IT-support på tel Samtalet till IT-support är kostnadsfritt och kom ihåg att ha dit användarnamn redo. Om du känner dig ovan, osäker eller behöver extra hjälp när det gäller datorer kontakta gärna IT-stöd eller tel Elevkår Genom elevkåren på skolan har de studerande möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Elevkåren är de studerandes representation gentemot skolledningen. Skolans ambition är att stödja och uppmuntra elevkårsarbetet. Du som är intresserad till engagemang i elevkåren kan kontakta din rektor. E-post Via ditt datakonto får du även en e-postadress. Du kan komma åt din e-post hemifrån via webbpost.gavle.se Inloggning sker med samma uppgifter som på skolan (användarnamn + lösenord). Extra stöd Om du behöver extra stöd i dina studier, t ex på grund av läs- och skrivsvårigheter eller av andra orsaker, ska du planera stödet tillsammans med din lärare. Vi ska försöka ge dig det stöd du behöver! Fronter Namnet på vår utbildnings- eller lärplattform. Se Utbildningsplattform. Frånvaroanmälan Om du på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan vara närvarande på lektioner eller arbetspass ska du ringa Skola 24 /Frånvaroanmälan för Vuxenutbildningen på telefon före kl Observera att anmälan måste göras varje dag du har lektion! Fusk Fusk, eller försök till fusk, är helt oacceptabelt vid Vuxenutbildningen i Gävle kommun! Prov/inlämningsuppgift där fusk eller försök till fusk förekommit räknas inte som genomfört och då kan betyg inte sättas. Fusk ses som en allvarlig förseelse och kan leda till avstängning. Individuell studieplan Alla som studerar på Komvux ska ha en individuell studieplan. Den gör du tillsammans med någon av våra studievägledare. I planen ska framgå dina utbildningsmål och planerad omfattning av studierna samt vilka kurser du ska läsa. 7

8 Klagomålshantering På Vuxenutbildningens hemsida kan du under rubriken Synpunkter och klagomål läsa mer om klagomålshantering. Om du som studerande inte är nöjd och har synpunkter på verksamheten är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med ansvarig lärare. Kurator och studievägledare finns också till för dig. Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig lärare, vill vi att du kontaktar rektor. Kopiering Kopiering av enstaka kopior kan ordnas via Biblioteket. Kurator Om det under din studietid på Komvux uppstår problem som påverkar din studiesituation kan du vända dig till vår kurator. Kurator kan ge råd och stöd i psykosociala och ekonomiska frågor. Hon hjälper också till att förmedla kontakt med andra myndigheter. Vill du boka tid får du enklast kontakt via e-post. Lärare och annan personal kan också förmedla kontakten. Kurator Helena Björk, tel Kvalitet Vuxenutbildningen jobbar aktivt med kvalitetsutveckling. Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför vi varje termin en elevutvärdering i form av en enkät. För att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet är det viktigt att så många elever som möjligt besvarar enkäten. Vi vill därför uppmuntra dig att besvara enkäten när det är dags för nästa elevutvärdering. Lokaler Vuxenutbildningen har utbildningslokaler på flera adresser. Kvarteret Skytteln, Nedre Åkargatan 67 A Här finns numera i princip hela Vuxenutbildningen samlad inklusive Vuxenutbildningens administration, reception, bibliotek, mediatek, studievägledning, kurator samt skolledning. Kallas i dagligt tal för Skytteln eller Komvux. Polhemsskolan, Kaserngatan 67 Här sker en del av Komvux undervisning i t ex fysik, kemi, biologi och naturkunskap. Externa utbildningsanordnare Yrkesutbildningarna bedrivs oftast i resp utbildningsanordnares lokaler på olika adresser i Gävle. Lunch- och kaffeservering finns på Skytteln och drivs i privat regi. Elevkök finns för uppvärmning av mat. Det är allas ansvar att hålla ordning och rent i köket. Lärare Behöver Du komma i kontakt med din lärare finns flera sätt. Det bästa är att närvara på lektionerna men du kan alltid skicka e-post till din lärare. Information om kontaktuppgifter finns på Komvux hemsida under Kontakt samt i slutet av detta häfte. Mediateket I anslutning till Biblioteket finns ett Mediatek med datorer som bl.a. har pedagogiska program, uppslagsverk, mm som du kan använda för dina studier. För att kunna 8

9 använda datorerna så måste du ha ett datakonto. Se Datakonto, datasalar och support. För öppettider, se anslag vid Mediateket. Ny skollag, nya kurser och ny betygsskala Från höstterminen 2012 tillämpas en ny skollag och nya kursplaner för kommunal vuxenutbildning, Vux12. Det innebär att en del gamla kurser försvinner och att nya kurser tillkommer. Nytt är även en ny betygsskala. De nya betygen är A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och F innebär betyget icke godkänt. Vill du veta mer om de nya betygen kan du prata med din lärare eller en studievägledare. Se även Olycksfallsförsäkring Gävle kommun har en olycksfallsförsäkring för alla kommunens heltidsstuderande. Denna gäller endast under skoltid och för resor - kortaste väg - till och från skolan. Blankett för skadeanmälan finns på skolan. Kontakta berörd rektor. Parkeringsplatser Vi kan tyvärr inte erbjuda någon avgiftsfri elevparkering. Vi hänvisar till de allmänna parkeringsplatser som finns i området och ber dig vara uppmärksam på vilka regler och avgifter som gäller för respektive gata/parkering. Prövning i ämnen Prövning kan göras i ämnen som normalt förekommer i vår verksamhet. Prövning innebär att du redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Även den som läst ett ämne helt eller delvis på egen hand kan genomgå prövning. Avgiften för en prövning är fn 500 kr för varje kurs. Den som är elev på Komvux och fått betyget Icke godkänt (betyget F) på en kurs har rätt att göra en kostnadsfri prövning. Prövning kan endast göras under våra fastställda prövningsperioder. Studievägledarna kan ge dig mer information om prövning. Reception Här får du svar på de flesta frågor, hjälp med diverse blanketter etc. Receptionen ligger på plan 2, vid hissarna, på Nedre Åkargatan 67 A Öppettider kl , tel Rökning Rökning är förbjuden inom skolans område. Det gäller även innergården och i anslutning till alla entréer. Respektera förbudet och visa hänsyn till dina medmänniskor. Tänk även på boende i området och personer som är allergiska. Använd de röda sopkärlen med askkoppar, för att slänga skräp och fimpa. Sjukanmälan och sjukskrivning Om du på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan vara närvarande på lektioner eller arbetspass ska du ringa Skola 24 /Frånvaroanmälan för Vuxenutbildningen på telefon före kl Observera att anmälan måste göras varje dag du har lektion! OBS! Har du någon form av studiestöd och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Tänk på att du även behöver ett läkarintyg om du är sjuk längre än sju dagar. Är du sjukskriven längre än tre veckor ska du kontakta skolans reception, tfn , för att inte riskera att du stryks från kursen och förlorar din plats. 9

10 Skrivningar och prov I de flesta kurser sker all kunskapskontroll på ordinarie lektionstid. Närvaro vid prov är obligatorisk om inte speciella skäl finns. Möjlighet till ytterligare skrivtillfälle ges endast efter samråd med läraren och om läraren i förväg blivit meddelad om skäl till frånvaron. Läraren ger närmare information om skrivningar. För att förhindra fusk och minimera misstankar om fusk lämnas väskor, mobiltelefoner och ytterkläder hos skrivvakten. Varje studerande ska legitimera sig vid skrivning/prov. Fusk ses som en allvarlig förseelse och kan leda till avstängning. (SFS 2002:1012 Kap.6 5). Skola 24 Skola 24 är namnet på vårt frånvarohanteringssystem som du når på tel Se Frånvaroanmälan, Sjukanmälan och sjukskrivning respektive Vård av barn. Studiemedel För att få studiemedel och studielån ska ansökan lämnas till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Se CSN ovan samt Studieresultat Skolan rapporterar alla betyg till CSN. Om den studerande fått betyget F (Icke godkänt) eller gör avbrott i något ämne kommer CSN att ta detta i beaktande när man beslutar om studiestöd. Tänk därför på att inte skriva in dig på fler kurser än du orkar med. Studievägledning Hos Studievägledning Gävle, plan 2 vid receptionen, finns studie- och yrkesvägledare som kan ge dig information kring allt som rör utbildningar, arbetsmarknad, studieekonomi och studieplanering. Läs om öppettider, telefontider och kontaktuppgifter på hemsidan eller i slutet av detta häfte. Tel Telefonnummer, adresser och öppettider Hittar du i slutet av detta häfte. Utbildningscentrum för distansstudier Utbildningscentrum finns på Nedre Åkargatan och är till för den som följer en utbildning på distans som ges från någon annan skola eller högskola/universitet. Utbildningsplattform Fronter är namnet på den utbildningsplattform vi använder. Där kan personal och studerande dela information med varandra. Utbildningsplattformen är ett viktigt verktyg för kommunikation, så ta gärna för vana att besöka den några gånger i veckan för att hålla dig uppdaterad. Du kan logga in på Fronter först när du fått ditt datakonto (användarnamn + lösenord). Du hittar Fronter på och med hjälp av ditt användarnamn och lösenord kan du nå den överallt där du har tillgång till Internet. Om du behöver hjälp kontakta Vård av barn Du som har barn som blivit sjuka kan ibland kanske tvingas vara hemma för att ta hand om dem. Då ska du ringa Skola 24 /Frånvaroanmälan för Vuxenutbildningen på telefon före kl Observera att anmälan måste göras varje dag du har lektion! Har du studiestöd och du avstått från studier på grund av tillfällig vård av barn är det viktigt att även anmäla det till CSN. 10

11 Värdera dina kunskaper (Validering resp Prövning) Om du har yrkeskunskaper och/eller färdigheter som du saknar betyg eller papper på, kan du vända dig till en studievägledare för att diskutera möjligheterna till så kallad validering. Det kan röra sig om sådant som du lärt dig i yrkeslivet, på fritiden eller genom studier i Sverige eller i ett annat land. Validering innebär att du visar vad du kan för en lärare. Läraren gör sedan en bedömning av dina kunskaper. Har du kanske skaffat dig kunskaper på egen hand? Eller vill du höja betyget i en kurs du redan läst? Då kan prövning vara ett alternativ för dig. Prövning innebär att du redovisar dina kunskaper i en kurs, så att läraren kan sätta betyg. Se även Prövning i ämnen ovan. Bra att veta Adresser, namn, kontaktuppgifter och karta Vuxenutbildningen Nedre Åkargatan 67 A Box 356, GÄVLE tel (reception) fax e-post hemsida Administration och Reception Receptionen tel (öppettider ) Handläggare antagning tel Skolledning Kajsa Wiklund, Vuxenutbildningschef tel Maud Qvarnström, Rektor Komvux o Lärvux tel Monica Sandin Algotsson, Rektor Yrkesutbildn. tel Nea Abramsson, Rektor Sfi tel Lena Utby, Administrativ chef tel Studievägledning På Studievägledning Gävle finns studie- och yrkesvägledare som kan ge dig information och vägledning kring allt som rör utbildningar, yrken, arbetsmarknad och studieekonomi. Öppettider: Bemannad Drop-in-tid: måndag torsdag kl Övriga tider bokade samtal. Självservice mellan kl då du bl a kan hämta kataloger och annat informationsmaterial. Telefon: Telefontid: måndag fredag kl Studievägledare Karin Holmbäck tel Lars Gärdeman tel Kristina Lagerberg tel

12 Nina Tapper tel Sivert Algotsson tel Marie-Christine Wirde tel Vaktmästare Tommy Jonsson tel , Hans Gudmundsson tel , Kvällsvaktmästare (Tommy J) tel , Kurator Helena Björk tel Bibliotek Tanja Holmsten, Bibliotekarie tel Rektor Komvux och Lärvux Maud Qvarnström tel Lärare Komvux Margaretha Abramsson MAN Ida Berglund IBD Ingela Blomgren IBN Jonas Forseth JFT Mehran Jafari MJI Therese Jansson TJA Christin Johansson CJN Helena Jonesson HJN Lena Larsson LLN Rasmus Lind RLD Roine Lindgren RLN Kari Nykänen KNN Sofia Olsson SON David Rabenius DRS Jwan Rasheed JRD Egle Schmidt EST Jenny Thim JTM David Vahlund DVD Clas Vallberg CVG Anders Wallén AWA Madelene Zetterqvist MZT Annika Östberg AÖG Lärare Läs- och skrivstöd Magdalena Eriksson MEN tel Karin Kärnebro KKO tel Gunilla Lundberg GLG tel

13 Lärare Lärvux Birgitta Aulin tel Kerstin Boman tel Thérése Gustafsson tel Malin Rosengren tel Lena Tkatjenko Sundberg tel Rektor Yrkesutbildning Monica Sandin Algotsson tel Lärare Vård- och omsorgsutbildning Jenny Abrahamsson JAN Hillevi Assarsson HAN Eva Bergstrand EBD Ann-Sofi Eliasson AGE Maud Liljeqvist MLT Christina Magnusson CMA Annika Nordin ANO Anita Ryskåsen ARN Zara Sauvetre ZSE Praktikplatser vårdutbildningar Annika Nordin ANO tel Lärlingsutbildning för vuxna Kjell Helling tel Sivert Algotsson tel Utbildningscentrum för distansstudier Niclas Engberg tel Utbildnings-/IT stöd Ulf Halleryd tel Utbildningsledare Tanja Holmsten tel Tentamen/stud.service Nina Tapper tel Studievägledare Sfi Utbildning i svenska för invandrare Rektor Sfi Nea Abramsson tel Administration Sfi Ewa Wahlman tel Kurator Sfi Ann-Christin Lindberg tel Studievägledare Sfi Camilla Gustavsson tel Susanne Haglund t o m 28 aug tel Birgitta Skoglund fr o m 7 sep tel

14 Karta VUXENUTBILDNINGEN, KOMVUX/SKYTTELN, NEDRE ÅKARGATAN 67 A TEL

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux HÖSTTERMINEN 2014 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Viva komvux guiden våren 2015

Viva komvux guiden våren 2015 Viva komvux guiden våren 2015 Välkommen till Viva komvux våren 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Komvux VÄXJÖ 2012. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden

Komvux VÄXJÖ 2012. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden Komvux VÄXJÖ 2012 Studera för framtiden www.komvux.vaxjo.se Vägen ut i arbetslivet går genom komvux växjö. Vi ses på Komvux en plats där vuxna växer! Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Det

Läs mer

Komvux VÄXJÖ 2013. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden

Komvux VÄXJÖ 2013. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden Komvux VÄXJÖ 2013 Studera för framtiden www.komvux.vaxjo.se Vägen ut i arbetslivet går genom komvux växjö. Vi ses på Komvux en plats där vuxna växer! Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Det

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer