Författningssamling 042.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 042.4"

Transkript

1 Oskarshamns kommun Författningssamling FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige , 34 Reviderad senast av kommunfullmäktige , 4 Gäller fr.o.m INLEDNING Förändringarna inom det finansiella området är både stora och snabba. Penning- och kapitalmarknaden expanderar, internationaliseras och blir allt mer komplicerad. För att kunna dra fördelar av vad den finansiella utvecklingen skapar måste kommunens finansiella verksamhet bedrivas efter en genomtänkt strategi som garanterar att såväl tillgångar som skulder hanteras på ett effektivt sätt. Den måste även vara flexibel så att inga möjligheter utestängs. Syfte med finanspolicy En väl definierad finanspolicy är både ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer som dagligen arbetar med den finansiella verksamheten. Genom att ansvar, befogenheter, avkastningskrav och regler definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och riktigt beslutsfattande. Finanspolicyn delas upp i tre delar: Likviditetsplanering, kapitalförvaltning och skuldförvaltning. Uppdatering av finanspolicy Finanspolicyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Oskarshamns kommun samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Kommunstyrelsen ansvarar för att policyn uppdateras minst vartannat år. Bakgrund Staten har påfört kommunerna ett s.k. balanskrav fr o m verksamhetsåret Balanskravet innebär att kommunen måste prestera minst ett nollresultat i ett treårsperspektiv. Detta ställer krav på att kommunen måste hushålla med sina resurser och samtidigt skapa en marginal för fluktuationer på de finansiella marknaderna som återspeglas i kommunens finansnetto. Kommunallagens 8:e kapitel innehåller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i kommuner. Enligt 2 skall kommuner förvalta sina medel på ett sånt sätt att

2 2 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Vidare i 3 a anges att fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Målformulering Den övergripande målsättningen för medelsförvaltningen i kommunen är att optimera finansnettot. Detta innebär att kommunen skall sträva att efter optimera skuldförvaltningen samt att optimera hanteringen av kapitalförvaltningen samt likviditetsförvaltningen. Vidare skall kommunen agera affärsmässigt och med ett kontrollerat risktagande i sin finanshantering. Organisation, ansvarsfördelning Kommunstyrelsen bär det övergripande ansvaret för att kommunens tillgångar och skulder förvaltas på ett så optimalt sätt som möjligt i enlighet med denna policy som är fastställd av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens presidium fungerar som diskussionspartner med ekonomiavdelningens finansfunktion. Dessa möten bör ske en gång per månad. Det löpande arbetet är organiserat under ekonomiavdelnings finansfunktion. Finansfunktionen sammanställer månatligen skriftliga rapporter till Kommunstyrelsen. LIKVIDITETSFÖRVALTNING Likviditetsförvaltningen avser medel som inte ingår i definitionen egenfinansierad utlåning inom kommunkoncernen, Kommunens pensionsförvaltning eller överlikviditet. Förvaltningen av dessa medel regleras under kapitel 0 kapitalförvaltning. För att kommunen skall kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s sådana tillgångar som snabbt kan nyttjas till utbetalningar. Inom ramen för detta regelverk får placeringar överstigande ett år ej ske. Målformulering Kommunens likvida medel skall placeras på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Medlen skall placeras så att högsta möjliga avkastning uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. För att effektivisera förvaltningen bör matchningsprincipen tillämpas vilket innebär att kommunen bör eftersträva att placeringar görs på motsvarande horisont som de utflöden kommunen beräknas ha. Tillåtna emittenter (motparter) Godkända motparter för penningmarknadsinstrument/bankdeposit är: - Svenska staten, statliga verk och av svenska staten helägda bolag - Svenska kommuner och landsting och kommunala bolag med kommunal borgen - Banker och bankägda institut, rating AAA - AA - Svenska bolåneinstitut - Företag vilkas finansiella instrument innehar lägst K-1/P-1 rating 1 1 Rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Ratingkategori K-1 (S&P) och P-1 (Moody s) avser korta lån och

3 3 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Investeringar i instrument vars emittenter inte är ratade är tillåtna då ekonomichefen bedömer att kreditrisken är låg. Högst tjugofem procent av den totala volymen får placeras hos en icke ratad emittent. Likviditetsplanering Likviditetsplanen skall utvisa hur stor del kortfristiga medel som behövs i rörelsen för att utjämna skillnader i in- och utbetalningsströmmarna och hur stor del som behövs för långfristiga ändamål, exempelvis medel som avsätts för framtida pensionsutbetalningar. Oskarshamns kommun tillämpar koncernkontosystem där kommunen och de kommunala bolagens penningflöden samordnas. Genom systemet uppnås räntebesparingar dels genom att överföringar sker automatiskt och dels genom att över- och underskott på olika underkonton utjämnas. Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommunens likviditetsplan, kortfristiga lånemöjligheter samt möjligheterna att snabbt avveckla placeringar i marknaden. Saldohantering Rutinerna för saldohanteringen skall vara så utformade att inflytande medel genast används för utbetalningar eller så snabbt som möjligt görs räntebärande. Likviditetsrisk Likviditetsrisken innebär dels omsättningsrisk, d v s risken att värdepapper i portföljen inte går att omsätta till ett marknadsmässigt pris och dels betalningsberedskap d v s att kommunen inte har tillgång till likvida medel vid förutsedda utbetalningstillfällen. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument. är högsta ratingkategori

4 4 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns KAPITALFÖRVALTNING Bakgrund/Allmänt När kommunen sålde Finsjö kraftverk till Sydkraft 1921 tog man betalt i sydkraftsaktier. Under åren har kommunen medverkat i alla emissioner vilket tillsammans med en god kursutveckling har resulterat i ett stort finansiellt kapital. Under 1999 och 2001 såldes samtliga Sydkraftsaktier vilket har inneburit att detta stora finansiella kapital har frigjorts. Detta i sin tur har gjort att en ny finansiell policy med hänsyn till de förändrade förutsättningarna har krävts för kommunen. För att matcha tillgångarna mot kommunens åtaganden delas kommunens tillgångar in i tre delar. Del 1) Egenfinansierad utlåning inom kommunkoncernen, Del 2) Kommunens pensionsåtagande Del 3) överlikviditet. Del 1) Kommunens bostadsbolag, Byggebo, har en låneskuld på mkr. För att minska den finansiella risken för koncernen skall kommunen egenfinansiera utlåning motsvarande 800 mkr av det kommunala bostadsbolagets låneskuld. Som räntebas för ursprunglig utlåningen till bolaget (600 mkr), skall en marknadsränta (5-åriga swapränta) användas. 1/5 av denna volym omsätts varje årsskifte till den då gällande 5-åriga swapräntan. På den nya volymen (200 mkr) avgör bolaget bindningstid där räntebasen är antingen swapräntor eller 3- månaders stibor (1 års bindning). En årlig administrativ avgift om 3 punkter debiteras bolaget. Del 2) Kommunens totala pensionsåtagande består av summan av de nuvärdesberäknade framtida pensionsutbetalningarna, upptaget som ansvarsförbindelse samt avsättningar till pensioner i balansräkningen. Nuvärdet av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet var i juni 2005 ca 723 mkr där ansvarsförbindelsen stod för cirka 95 % av den totala skulden. För att matcha pensionsskuldens utveckling, som bör ses som en real skuld skall placeringen av tillgångarna som är kopplade mot pensionsskulden till stor del ske i reala obligationer med lång löptid. Storleken på de matchande tillgångarna skall även successivt dimensioneras beroende på pensionsskuldsutvecklingen avkastningen samt marknadsrisken. Del 3) Kommunkoncernens stora åtagande på skuldsidan i balansräkningen är framförallt de ovan nämnda del 1 och 2. Den återstående delen av kommunens tillgångar kopplas inte mot något specifikt åtagande. För att skapa en optimal allokering mellan tillgångsslagen enligt ovanstående premisser har beräkningar gjorts för att nå den s.k. effektiva fronten. Den effektiva fronten innebär att vid ett givet avkastningsmål nå så låg risk som möjligt eller vid en given risk nå så hög avkastning som möjligt. Vidare har en ALM-analys genomförs kopplat till pensionsåtagandet. ALM-analysens syfte är att hitta placeringsstrategier för att matcha placeringarna mot åtagandena så att risken minimeras.

5 5 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Målformulering Övergripande mål Oskarshamns kommun skall förvalta kapitalet så att ekonomiska åtaganden kan uppfyllas både i ett kortare och ett längre perspektiv. Operativa mål Kapitalet skall hållas inflationsskyddat på lång sikt. Riktmärket skall vara att minst följa konsumentprisindex (KPI). Avkastningen på kapitalet skall vara tillräcklig för att finansiera kommunens åtagande. Förvaltningen av pensionsportföljen skall alltid kunna garantera att en given procentandel av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet skall kunna täckas. Tillväxten av kapitalet skall härutöver optimeras på lång sikt. Aktuellt förvaltningsmål Det aktuella förvaltningsmålet för kommunens pensionsportfölj är att garantera att kommunen alltid skall kunna täcka 90 % av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet. Detta mål kan komma att förändras över tiden, i takt med att eventuella nyavsättningar eller uttag görs. Eventuella nedjusteringar av förvaltningsmålet skall bestämmas i kommunfullmäktige. Placeringsföreskrifter Placeringsföreskrifterna anger hur förvaltaren tillåts placera portföljens medel utifrån uppdragsgivarens uppställda mål och restriktioner. Finanspolicyn fungerar således som ett kontrollverktyg som syftar till att ge uppdragsgivaren trygghet och säkerhet i förvaltningsprocessen. Föreskrifterna delas in i tre delar: Strategisk tillgångsfördelning, Taktisk tillgångsfördelning samt Val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning Den strategiska tillgångsfördelningen bestämmer vilka tillgångsslag och vikter som är tillåtna samt anger jämförelseindex för portföljen. Tillåtna tillgångsslag Portföljens kapital får placeras i följande tillgångsslag: Räntebärande värdepapper noterade i svensk och utländsk valuta Svenska och utländska aktier samt aktierelaterade instrument Kombination av ovanstående såsom aktieindexobligationer och liknande strukturerade produkter Återlån Alternativa tillgångar som till exempel hedgefonder, fastigheter eller andra finansiella placeringar som genom att ha låg korrelation till övriga tillgångar i portföljen är avsedda att minska portföljens totala risk. Investeringsfonder avseende tillgångsslagen ovan får utnyttjas i förvaltningen.

6 6 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Limiter För Oskarshamns Kommun definieras två typer av limiter. De övergripande limiterna som aldrig får över- eller underskridas och bara behöver fastställas vartannat år samt de aktuella placeringslimiterna som löpande uppdateras utifrån marknadsförhållanden och utvecklingen inom Oskarshamns fondering och pensionsåtagande för att tillse att målet inte äventyras. De övergripande limiterna utgör ett yttre, brett ramverk, medan de aktuella limiterna är snävare och måste ligga inom de övergripande limiterna Övergripande limiter Procenttalen i följande tabell anger övergripande limiter för lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår den långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form av "normal fördelning". Aktuella placeringslimiter beskrivs i det nedanstående stycket. TILLGÅNGSSLAG Del 1, Egenfinansierad utlåning Räntebärande placeringar (5 årig swapränta) Duration FÖRDELNING Minimiandel % Normalandel % Maximiandel % ,5 år 3,8 år Totalt 100 Del 2, Pensionsåtagande 100 7,5 år Aktier Realränteobligationer Duration 50 5 år år år Nominella räntor Duration 0 0 år 0 0,5 år 10 5 år Alternativa placeringar Totalt 100 Del 3, Överlikviditet Aktier Räntebärande placeringar Duration 0 0,3 år 0 0,5 år år Alternativa placeringar Totalt 100 Aktuella placeringslimiter De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med syftet att förvaltningsmålet enligt avsnitt 0 aldrig får riskeras. Detta innebär att de aktuella placeringslimiterna måste bevakas löpande och uppdateras när behov uppstår. Det innebär även att fördelningen på tillgångsslagen kommer att variera över tiden i takt med att rådande marknadsförutsättningar ändras för såväl skulden som tillgångarna. Exempelvis skall durationen på tillgångarna matchande mot åtagandet anpassas efter durationen på pensionsåtagandet.

7 7 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringsreglerna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande reglerna. Ett beslut i kommunfullmäktige om förändring av de övergripande placeringsreglerna måste i detta läge föregå förändringen av den aktuella policyns limiter. Beräkning av portföljens värde och limit Vid beräkning av limit skall såväl pensionsåtagandet som portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant saknas får ekonomichefen på objektiv grund fastställa värdet. Åtgärder vid limitavvikelser Om limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Riskbegränsning Den övergripande risken vid förvaltning av kommunens pensionsportfölj är att de förvaltade medlen inte skall räcka till för att uppnå det aktuella förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning placeras alla medel i tillgångar som perfekt matchar de pensionsutbetalningar som den totala skulden omfattar. Genom att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot den förväntade avkastningen ökas betydligt. När marginalen till förvaltningsmålet, samt marknadsförutsättningarna tillåter, kan andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs också den förväntade avkastningen utan att förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen däremot låg leder detta till att andelen riskfyllda tillgångar måste minskas så att målet aldrig äventyras. Det riskmått kommunens portfölj främst skall mäta sig mot är att en given procentandel av det övergripande förvaltningsmålet alltid skall kunna garanteras vid var gällande tidpunkt. Detta karakteriseras som kommunens säkerhetsgolv och är en på förhand fastställd andel av kassaflödena. Detta säkerhets golv kan komma att justeras över tiden. RISKBEGRÄNSNING Pensionsportföljen skall alltid kunna täcka minst 90 % av marknadsvärderade utbetalningar hänförliga till pensionsåtagandet i Oskarshamns Kommun Konsolideringspolicy Konsolideringspolicyn anger hur kommunen löpande skall hantera överskott gentemot förvaltningsmålet. Om den aktuella konsolideringen däremot överstiger 110 % av målet skall medel tas ur fonderingen så att en nivå om 105 % återställs. Medel får alltid tas ut för att täcka årets pensionskostnader.

8 8 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kapitel 3 p.1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis nyemissioner och köp av fondandelar. Förvar Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p.2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Taktisk tillgångsfördelning Den taktiska tillgångsfördelningen anger i vilken omfattning avvikelser får förekomma mellan olika geografiska marknader. Grundinställningen skall vara att fördela kapitalet efter en neutral viktningsmetod. Aktie portföljen skall härvid viktas enligt MSCI World Index. Avvikelser från denna viktning ingår i den taktiska allokeringen. Uppdatering av MSCI World Index sker årligen per 31/12. AKTIER FÖRDELNING Minimiandel % Normalandel % Maximiandel % Sverige Utland Totalt 100 Av tabellen ovan framgår det att andelen svenska aktier tillåts inneha en mycket högre vikt jämfört med dess verkliga vikt i MSCI World Index. Det är viktigt att klargöra den ökade risk en överviktning i svenska aktier skapar. Den svenska börsen svarar för ca 1 % av börsvärdet på världens samlade aktiebörser. Val av jämförelseindex/benchmark Det övergripande jämförelseindexet för pensionsförvaltningen är förändringen i kommunens pensionsåtagande. Det jämförelseindex, eller benchmark, som väljs för att illustrera tillgångar eller förvaltare skall representera den marknad vars tillväxt portföljen har att åtnjuta. Det är väsentligt att jämförelseindexet, i rimlig omfattning, täcker den marknad den skall representera. Det skall dock noteras att något jämförelseindex för kommunens realränteplaceringar med en duration på 17 år ej går att finna på marknaden. Följande jämförelseindex skall härvid användas:

9 9 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Tillgångsslag Svenska nominella räntebärande värdepapper Svenska reala räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Alternativa placeringar Index OMRX Bond eller motsvarande OMRX Real eller motsvarande SIX Portfolio Return eller motsvarande MSCI World(total return i SEK) eller motsvarande MSCI Hedgefondindex(total return i SEK) eller motsvarande Val av värdepapper Val av värdepapper talar om vilka limiter som skall gälla vid placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder. Räntebärande värdepapper och strukturerade instrument Vid placering i räntebärande värdepapper eller strukturerade produkter gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljernas marknadsvärde. Emittent/värdepapper Emittentkategori % Emittentkategori % Emittentkategori % Duration < 3 år 3 5 år > 5 år A. Stater, kommuner och landsting eller dess motsvarighet inom Euro-området, med rating om lägst AAA/Aaa eller av motsvarande stater, kommuner, landsting garanterat värdepapper Max andel per emittent % B. Värdepapper 2, banker med rating om AAA/Aaa C. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om AA/Aa2 D. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om A/A2 E. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om BBB/Baa F. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om BB/Ba Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 2 Omfattar bostadsinstitut och företag.

10 10 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Aktier och aktierelaterade instrument Portföljens svenska och utländska aktier skall vara börsnoterade. Detta innebär att aktierna ska vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som styrs under tillsyn av myndighet. Utländska värdepapper som noteras på Stockholmsbörsen inkluderas ej i svenska aktier. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna har för avsikt att omgående börsnoteras. Följande undantag medges: Om ett enskilt bolag har en indexvikt (för svenska aktier SIX Return Index, för utländska aktier MSCI World Index) som överstiger 10 % kan maximalt upp till bolagets indexvikt investeras, samt aktier i bolag som snarare är att betrakta som en alternativ placering (exempelvis investeringar som juridiskt sett är aktier men i praktiken ger exponering mot en annan tillgångsklass). Investeringsfonder Placering kan ske i fonder under Finansinspektions eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy. Vid placering i investeringsfond ska portföljens limiter om tillgångsslagens andelar beaktas enligt avsnitt 0. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag s.k. blandfond ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag. Derivatinstrument I syfte att skydda kapitalet för kursrisker och öka förutsättningarna att uppnå en god avkastning får handel med optioner och terminer ske. Användandet av dessa instrument får dock inte medföra att portföljens nettoexponering vid någon tidpunkt överstiger 100 procent. Det totala bruttovärdet av innehavda positioner får utgöra högst 200 procent av portföljens värde. Det totala nettovärdet av innehavda positioner får utgöra högst 100 procent av portföljens värde. Leveranskapacitet skall behållas genom innehav av nämnda värdepapper under derivatets hela löptid. Alternativa tillgångar Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar är fastigheter, valutor, råvaror och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt genomförbart. Förvaltningsstruktur Portföljen ska förvaltas utifrån uppdragsgivarens uppställda mål samtidigt som en kostnadseffektiv lösning skall eftersträvas. Förvaltningsstrukturen bör utformas så att risker, som inte ger bidrag till portföljen, undviks. Aktieförvaltningen delas upp i aktiva och passiva uppdrag. Syftet med passiv förvaltning är att fånga upp tillgångsslagets avkastning. För att kommunen skall kunna uppnå sitt delmål om en optimering av kapitalets tillväxt kan upp till 25 procent av den svenska aktiedelen förvaltas aktivt. Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren försöker skapa avkastning som inte är styrd av den generella avkastningen på respektive marknad.

11 11 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Regler för rebalansering Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit skall portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Restriktioner Med restriktioner avses de portföljtekniska begränsningar som kommunen fastställer. Syftet är att begränsa portföljens risker. Etiska hänsyn Placeringar av uppenbar oetisk karaktär bör undvikas. Med detta avses placeringar som direkt förknippas med vapen, tobak samt alkohol. Övriga begränsningar Blankning av enskilda värdepapper får ej ske Utlåning av innehavda aktier är inte tillåten Placering i annan valuta än SEK bör valutasäkras. Placeringar i utländska obligationer skall valutasäkras. Kriterier för val av externa förvaltare Extern förvaltares behörighet Förvaltaren ska: Vara ett värdepappersinstitut som har Finansinspektions tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p.4 (1991:981) om värdepappersrörelse, eller utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Förvaltare ska förbinda sig att följa kommunens placeringsföreskrifter där allt som inte uttryckligen är tillåtet är otillåtet. Ansvar Förvaltare ska vara skadeståndsskyldig för skada förorsakad av anställd eller anlitad, som vid placering för kommunens räkning, bryter mot dessa placeringsföreskrifter. Formella handlingar Vid beslut av kommunen att anlita externa förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. Avtalen skall utformas så att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunens förvaltningspolicy.

12 12 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Andel av kapitalförvaltarens kapital Kommunens tillgångar får inte utgöra mer än 10 % av förvaltarens totala förvaltade kapital. Undantag gäller för fond i fondförvaltning där den slutliga förvaltarens kapital beaktas. Urvalskriterier Inför en upphandling av förvaltningstjänster ska urvalet, om möjligt, omfatta minst 5 förvaltare för varje uppdrag. Förvaltare anlitas i enlighet med att följande kriterier beaktas; Historisk prestanda av befintlig portfölj relativt andra placeringar med liknande placeringsinriktning. Prestanda för olika tidsperioder, riskjusterad avkastning över olika tidsperioder skall tagas i beaktande. Jämförelse ska kunna ske med minst fem års historik, såvida kommunstyrelsen inte uttryckligen har beslutat att acceptera en kortare period. Organisationens ägarförhållanden och finansiella styrka Ansvarig förvaltares kompetens, erfarenhet samt tidigare prestationer Förvaltningsresurser inom det aktuella placeringsområdet Investeringsfilosofi och investeringsprocess Riskhantering och intern kontroll Administration och rapportering Kostnader förknippade med förvaltningen Avveckling av förvaltare Avvecklingskriterier anges i syfte att kommunen men framförallt förvaltarna själva skall kunna avgöra när deras förvaltningstjänster inte längre är önskvärda. I händelse av att förvaltare/ns: 1. inte förmår att förklara det uppkomna resultatet 2. avviker från den av förvaltaren uppställda placeringsprocessen 3. underpresterar valt jämförelseindex under en tvåårsperiod 4. ökar risken i portföljen i relation till valt jämförelseindex 5. förtroende förbrukats skall portföljen sättas under särskild övervakning under den efterföljande tolvmånadersperioden. Om portföljen även under det tredje året avviker från nedanstående gränsvärden i förhållande till jämförelseindex, skall beslut fattas av kommunen om förvaltarens fortsatta förtroende TYP AV PORTFÖLJ GRÄNSVÄRDEN För underprestation per år i förhållande till jämförelseindex För ökad risknivå (Stdav) i förhållande till jämförelseindex Räntebärande portfölj -1,0 %enhet +1,5 %enheter Passiv aktieförvaltning -1,5 %enheter +1,0 %enheter Aktiv aktieförvaltning -9,0 %enheter +25,0 %enheter

13 13 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Rapportering Rapporteringens syfte Rapporteringen syftar till att löpande informera om portföljens resultat samt dess exponering i relation till de fastställda gränserna i dessa placeringsföreskrifter. Rapportering vid extern förvaltning Senast tio bankdagar efter månadens utgång ska förvaltare rapportera till; Månadsrapport Periodens transaktioner Fördelning på olika tillgångsslag Innehav Anskaffningsvärde Utgående marknadsvärde Periodens avkastning Avkastning från årets början Avkastning från uppdragets start Avvikelse från benchmark, orsak samt vidtagen åtgärd eller planerad åtgärd Duration (räntebärande) Tertialrapport Tertialvis ska kapitalförvaltare lämna en utförligare rapport över förvaltningsuppdragets fullgörande samt översikt och prognos för kommande verksamhet. Rapporterna ska vara kommunen tillhanda den 15:e i påföljande månad eller den närmast därpå följande vardagen. Svenska förvaltare skall förutom den skriftliga redogörelsen även muntligt presentera och analysera ovanstående moment. Utländska förvaltare skall genomföra en muntlig presentation då detta är möjligt dock minst en gång per år. Intern rapportering Finansfunktionen skall till varje ordinarie kommunstyrelsesammanträde rapportera portföljens utveckling och ställning i minst samma omfattning som för extern rapportering enligt avsnitt Kommunstyrelsen skall till Kommunfullmäktige lämna en skriftlig redogörelse över det gångna årets förvaltning. Årsrapporten bör tillställas kommunfullmäktige i samband med att fullmäktige erhåller årsredovisningen. Kommunstyrelsen lämnar även skriftliga redogörelser vid kommunens budgetuppföljningar. I årsrapporten skall det aktuella förvaltningsmålet, enligt avsnitt uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som gjorts till pensionsportföljen under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall, även kommunens externa förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning utvärderas av kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma punkter som delårsbokslutsrapporten.

14 14 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Uppföljning Uppföljningens syfte Uppföljningens syfte är att kontrollera efterlevnaden av de mål som ställts upp i denna förvaltningspolicy. Uppföljningen skall göras så att den totala portföljens avkastning och risktagande kan rapporteras till Kommunstyrelsen och därmed utgöra beslutsunderlag för verksamheten. Uppföljningen bör innehålla uppgifter bl.a. om Prestation relativt till benchmark och jämförbara konkurrenter Riskjusterade nyckeltal (förutsätter att uppdraget är äldre än 12 månader) Eventuella justeringar för ändrade förutsättningar för uppdraget Förklaring till avkastningsdifferenser Uppgifter om avvikelse från gällande förvaltningspolicy

15 15 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns SKULDFÖRVALTNING Upplåning koncernen Ekonomiavdelningens finansfunktion skall handha hela kommunkoncernens upphandling av lån och fungera som internbank. Upphandlingen skall ske i nära samarbete med upplånande bolag/stiftelse. Härigenom försvinner den administrativa hanteringen av borgensåtagande. Kommunkoncernens totala lånevolym kan utnyttjas vid låneupphandlingar. Upplåning kommunen Kommunfullmäktige beslutar årligen i årsbudget om kommunens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar. Kommunfullmäktige har vid olika tillfällen beslutat om låne- och borgensramar för kommunkoncernen. Sammanlagt har Kommunfullmäktige beslutat om låne- och borgensramar om tkr. Fördelningen är följande: Beslutad ram Nyttjad ram per 30/10-05 Byggebo AB tkr tkr Oskarhamns Hamn tkr tkr Oskarshamns Utvecklings AB tkr tkr Stiftelsen Forum tkr tkr Totalt tkr tkr Målformulering Vid upplåning skall sådana former väljas att krav på mycket låg risk tillgodoses och att med beaktande av kravet på låg risk lägsta möjliga finansieringskostnad eftersträvas. Tillåtna instrument Lånefinansieringen får ske i form av: lån hos svenska staten bank eller bankägt finansbolag svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter svenska kommuner och landsting kommunägda bolag utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden (certifikatprogram) lån i utländsk valuta kredit i löpande räkning leasing

16 16 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Risker vid upplåning Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En passiv finansförvaltning innebär att inga åtgärder vidtas för att minimera risker. En aktiv finansförvaltning skapar dock möjligheter till ett rationellt hanterande av dessa. Ränterisk Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande tillgång påverkas av en förändring av räntan. Denna risk beror främst på löp- och bindningstiden. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för olika lån spridas över tiden. För att ytterligare säkra sig mot ränterisken får avtal ingås om: terminsaffärer i statsskuldväxlar, riksobligationer och bostadsobligationer köp av ränteoptioner ränteswappar räntetak och möjlighet ska finnas att sälja räntegolv för att finansiera premien för köp av räntetak. Ovan nämnda instrument får emellertid inte användas i ett isolerat och renodlat räntespekulativt syfte. Varje kontrakt skall ha en direkt koppling till underliggande lån/placering och syftet med varje affär skall vara att skydda lånet/placeringen mot en ogynnsam ränteutveckling. Detta innebär att någon affärsmässig finanshandel med derivatinstrument (trading) för att enbart tro sig förbättra finansnettot ej är tillåten. Det kan förutsättas att det efterhand tillkommer nya finansiella instrument. Uppstår oklarheter huruvida dessa faller inom ramen för finanspolicyn skall konsultation ske mellan bolaget och ägaren. Affärer i ränteterminer, ränteoptioner och ränteswappar beslutas av ekonomichefen. Valutarisk Förekommer stor räntedifferens mellan utländska och svenska räntor kan det finnas skäl för upplåning i utländska valutor. I en osäkrad utlandsupplåning finns alltid vissa riskmoment. Dessa risker måste kalkyleras och vägas mot de räntevinster som kan uppnås. Handel med terminer som är möjlig för kommunen i syfte att minska risken vid upplåning i utländsk valuta bör kunna utnyttjas. En terminsaffär kan beskrivas som ett köpeavtal mellan en köpare och en säljare som kommer överens om priset för en summa utländsk valuta som skall levereras vid ett förutbestämt datum. På så sätt kan köparen skydda sig mot framtida kursförändringar eller devalveringar under avtalets löptid. Finansieringsrisk Finansieringsrisk innebär att medel inte kan lånas upp eller bara till kraftigt ökade kostnader. Orsaken kan vara kommunens sjunkande kreditvärdighet eller störningar i det finansiella systemet. Genom att försäkra sig om kreditlöften kan risken minimeras. Refinansieringsrisk innebär att det i vissa situationer kan vara svårt att till fördelaktiga villkor placera om stora volymer lån. Refinansieringsrisken i portföljen är större om betydande belopp skall placeras om vid ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre lånebelopp förfaller över en längre tidsperiod. Genom att sprida låneportföljens förfallotider jämnt över tiden, blir också refinansieringsrisken mindre.

17 17 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Övrigt Ekonomichefen verkställer kommunens upplåning inom ramen för av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade ramar. Samråd sker fortlöpande med ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Lånehandlingar undertecknas av kommunstyrelsen utsedda personer. BILAGA BILAGA 1 Alfa Beta Benchmark DEFINITIONER AV INOM FINANSMARKNADEN FÖREKOMMANDE UTTRYCK Riskjusterad under- eller överavkastning. Visar skillnaden mellan vad portföljen avkastat och vad den borde ha avkastat med hänsyn tagen till Beta. Marknadsrisk. Mäter den del av risken som inte kan diversifieras bort. Visar hur en portfölj förväntas röra sig i förhållande till marknaden. Ett jämförelseobjekt för en portföljs avkastning. Benchmark kan ofta vara något specifikt marknadsindex eller kombinationer av index. Derivatinstrument Diskretionär förvaltning Diversifiering Duration Emittent Ett instrument vars värde baseras på och följer värdet på ett underliggande värdepapper, t ex statsskuldsväxlar eller aktier. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer. Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Kan beskrivas som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. Måttet beskriver obligationens räntekänslighet, dvs hur mycket priset på obligationen ändras när räntenivån ändras med en procentenhet. Durationen bestäms av obligationens och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Durationen för en s k nollkupongare är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Utgivare av finansiella instrument

18 18 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Exponering Index Likvida medel Likviditet Limit Löptid Marknadsvärde Motpartsrisk Obligation Option Placeringshorisont Portfölj Rating Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. Mått på en marknads eller delmarknads värdeutveckling, t ex Affärsvärldens generalindex Medel på bankräkning o d y l Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument Den tid som återstår till ett värdepappers förfall Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå Risken att motpart, t ex fondkommissionär, inte fullföljer ingångna affärstransaktioner på avsett sätt Skuldebrev med löptid över ett år Avtal som ger innehavaren rätten - men inte skyldigheten att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång till ett förutbestämt pris under en viss förutbestämd tidsperiod. Utfärdaren av optionen har skyldighet att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt

19 19 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor s och Moody s klassificering av långfristig upplåning är enligt följande: Ratinginstitut Mkt hög spekulativ mkt låg Kreditvärdighet hög S & P AAA-AA A-BBB BB B CCC D För kortfristig upplåning gäller nedanstående tabell: Ratinginstitut Mkt hög tillfredsställande mkt svag Kreditvärdighet hög S & P K-1 K-2 K 3 K 4K5 Ränterisk Sharpekvot Teckningsoption Terminskontrakt Tillgångsslag Tracking Error Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring i marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med värdepapperets återstående löptid. Kan delas in i prisrisk och likviditetsrisk Överavkastning i relation till jämförelseindex. Överavkastningen sätts i relation till s k total risk (standardavvikelse) Skuldebrev förenad med optionsrätt till nyteckning Avtal med skyldigheten att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på tillgångsslag Riskmått som uttrycker portföljens värdefluktuation i relation till portföljens benchmark.

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy för Oskarshamns kommun

Finanspolicy för Oskarshamns kommun för Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-12, 132 Gäller från och med 2011-10-18 Innehåll 1. Inledning 1.1 Syfte med finanspolicy 1.2 Bakgrund 1.3 Målformulering 1.4 Giltighet och

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02

Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning. Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning Antaget av kommunfullmäktige 2002-09-26 Diarienummer 496/02 Finanspolicy med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning; antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer