Författningssamling 042.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 042.4"

Transkript

1 Oskarshamns kommun Författningssamling FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige , 34 Reviderad senast av kommunfullmäktige , 4 Gäller fr.o.m INLEDNING Förändringarna inom det finansiella området är både stora och snabba. Penning- och kapitalmarknaden expanderar, internationaliseras och blir allt mer komplicerad. För att kunna dra fördelar av vad den finansiella utvecklingen skapar måste kommunens finansiella verksamhet bedrivas efter en genomtänkt strategi som garanterar att såväl tillgångar som skulder hanteras på ett effektivt sätt. Den måste även vara flexibel så att inga möjligheter utestängs. Syfte med finanspolicy En väl definierad finanspolicy är både ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer som dagligen arbetar med den finansiella verksamheten. Genom att ansvar, befogenheter, avkastningskrav och regler definieras och klarläggs, skapas förutsättningar för ett snabbt och riktigt beslutsfattande. Finanspolicyn delas upp i tre delar: Likviditetsplanering, kapitalförvaltning och skuldförvaltning. Uppdatering av finanspolicy Finanspolicyn skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom Oskarshamns kommun samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Kommunstyrelsen ansvarar för att policyn uppdateras minst vartannat år. Bakgrund Staten har påfört kommunerna ett s.k. balanskrav fr o m verksamhetsåret Balanskravet innebär att kommunen måste prestera minst ett nollresultat i ett treårsperspektiv. Detta ställer krav på att kommunen måste hushålla med sina resurser och samtidigt skapa en marginal för fluktuationer på de finansiella marknaderna som återspeglas i kommunens finansnetto. Kommunallagens 8:e kapitel innehåller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i kommuner. Enligt 2 skall kommuner förvalta sina medel på ett sånt sätt att

2 2 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Vidare i 3 a anges att fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Målformulering Den övergripande målsättningen för medelsförvaltningen i kommunen är att optimera finansnettot. Detta innebär att kommunen skall sträva att efter optimera skuldförvaltningen samt att optimera hanteringen av kapitalförvaltningen samt likviditetsförvaltningen. Vidare skall kommunen agera affärsmässigt och med ett kontrollerat risktagande i sin finanshantering. Organisation, ansvarsfördelning Kommunstyrelsen bär det övergripande ansvaret för att kommunens tillgångar och skulder förvaltas på ett så optimalt sätt som möjligt i enlighet med denna policy som är fastställd av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens presidium fungerar som diskussionspartner med ekonomiavdelningens finansfunktion. Dessa möten bör ske en gång per månad. Det löpande arbetet är organiserat under ekonomiavdelnings finansfunktion. Finansfunktionen sammanställer månatligen skriftliga rapporter till Kommunstyrelsen. LIKVIDITETSFÖRVALTNING Likviditetsförvaltningen avser medel som inte ingår i definitionen egenfinansierad utlåning inom kommunkoncernen, Kommunens pensionsförvaltning eller överlikviditet. Förvaltningen av dessa medel regleras under kapitel 0 kapitalförvaltning. För att kommunen skall kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida medel, d v s sådana tillgångar som snabbt kan nyttjas till utbetalningar. Inom ramen för detta regelverk får placeringar överstigande ett år ej ske. Målformulering Kommunens likvida medel skall placeras på ett sådant sätt att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Medlen skall placeras så att högsta möjliga avkastning uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. För att effektivisera förvaltningen bör matchningsprincipen tillämpas vilket innebär att kommunen bör eftersträva att placeringar görs på motsvarande horisont som de utflöden kommunen beräknas ha. Tillåtna emittenter (motparter) Godkända motparter för penningmarknadsinstrument/bankdeposit är: - Svenska staten, statliga verk och av svenska staten helägda bolag - Svenska kommuner och landsting och kommunala bolag med kommunal borgen - Banker och bankägda institut, rating AAA - AA - Svenska bolåneinstitut - Företag vilkas finansiella instrument innehar lägst K-1/P-1 rating 1 1 Rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Ratingkategori K-1 (S&P) och P-1 (Moody s) avser korta lån och

3 3 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Investeringar i instrument vars emittenter inte är ratade är tillåtna då ekonomichefen bedömer att kreditrisken är låg. Högst tjugofem procent av den totala volymen får placeras hos en icke ratad emittent. Likviditetsplanering Likviditetsplanen skall utvisa hur stor del kortfristiga medel som behövs i rörelsen för att utjämna skillnader i in- och utbetalningsströmmarna och hur stor del som behövs för långfristiga ändamål, exempelvis medel som avsätts för framtida pensionsutbetalningar. Oskarshamns kommun tillämpar koncernkontosystem där kommunen och de kommunala bolagens penningflöden samordnas. Genom systemet uppnås räntebesparingar dels genom att överföringar sker automatiskt och dels genom att över- och underskott på olika underkonton utjämnas. Löptiden för placerade medel skall avvägas mot kommunens likviditetsplan, kortfristiga lånemöjligheter samt möjligheterna att snabbt avveckla placeringar i marknaden. Saldohantering Rutinerna för saldohanteringen skall vara så utformade att inflytande medel genast används för utbetalningar eller så snabbt som möjligt görs räntebärande. Likviditetsrisk Likviditetsrisken innebär dels omsättningsrisk, d v s risken att värdepapper i portföljen inte går att omsätta till ett marknadsmässigt pris och dels betalningsberedskap d v s att kommunen inte har tillgång till likvida medel vid förutsedda utbetalningstillfällen. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument. är högsta ratingkategori

4 4 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns KAPITALFÖRVALTNING Bakgrund/Allmänt När kommunen sålde Finsjö kraftverk till Sydkraft 1921 tog man betalt i sydkraftsaktier. Under åren har kommunen medverkat i alla emissioner vilket tillsammans med en god kursutveckling har resulterat i ett stort finansiellt kapital. Under 1999 och 2001 såldes samtliga Sydkraftsaktier vilket har inneburit att detta stora finansiella kapital har frigjorts. Detta i sin tur har gjort att en ny finansiell policy med hänsyn till de förändrade förutsättningarna har krävts för kommunen. För att matcha tillgångarna mot kommunens åtaganden delas kommunens tillgångar in i tre delar. Del 1) Egenfinansierad utlåning inom kommunkoncernen, Del 2) Kommunens pensionsåtagande Del 3) överlikviditet. Del 1) Kommunens bostadsbolag, Byggebo, har en låneskuld på mkr. För att minska den finansiella risken för koncernen skall kommunen egenfinansiera utlåning motsvarande 800 mkr av det kommunala bostadsbolagets låneskuld. Som räntebas för ursprunglig utlåningen till bolaget (600 mkr), skall en marknadsränta (5-åriga swapränta) användas. 1/5 av denna volym omsätts varje årsskifte till den då gällande 5-åriga swapräntan. På den nya volymen (200 mkr) avgör bolaget bindningstid där räntebasen är antingen swapräntor eller 3- månaders stibor (1 års bindning). En årlig administrativ avgift om 3 punkter debiteras bolaget. Del 2) Kommunens totala pensionsåtagande består av summan av de nuvärdesberäknade framtida pensionsutbetalningarna, upptaget som ansvarsförbindelse samt avsättningar till pensioner i balansräkningen. Nuvärdet av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet var i juni 2005 ca 723 mkr där ansvarsförbindelsen stod för cirka 95 % av den totala skulden. För att matcha pensionsskuldens utveckling, som bör ses som en real skuld skall placeringen av tillgångarna som är kopplade mot pensionsskulden till stor del ske i reala obligationer med lång löptid. Storleken på de matchande tillgångarna skall även successivt dimensioneras beroende på pensionsskuldsutvecklingen avkastningen samt marknadsrisken. Del 3) Kommunkoncernens stora åtagande på skuldsidan i balansräkningen är framförallt de ovan nämnda del 1 och 2. Den återstående delen av kommunens tillgångar kopplas inte mot något specifikt åtagande. För att skapa en optimal allokering mellan tillgångsslagen enligt ovanstående premisser har beräkningar gjorts för att nå den s.k. effektiva fronten. Den effektiva fronten innebär att vid ett givet avkastningsmål nå så låg risk som möjligt eller vid en given risk nå så hög avkastning som möjligt. Vidare har en ALM-analys genomförs kopplat till pensionsåtagandet. ALM-analysens syfte är att hitta placeringsstrategier för att matcha placeringarna mot åtagandena så att risken minimeras.

5 5 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Målformulering Övergripande mål Oskarshamns kommun skall förvalta kapitalet så att ekonomiska åtaganden kan uppfyllas både i ett kortare och ett längre perspektiv. Operativa mål Kapitalet skall hållas inflationsskyddat på lång sikt. Riktmärket skall vara att minst följa konsumentprisindex (KPI). Avkastningen på kapitalet skall vara tillräcklig för att finansiera kommunens åtagande. Förvaltningen av pensionsportföljen skall alltid kunna garantera att en given procentandel av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet skall kunna täckas. Tillväxten av kapitalet skall härutöver optimeras på lång sikt. Aktuellt förvaltningsmål Det aktuella förvaltningsmålet för kommunens pensionsportfölj är att garantera att kommunen alltid skall kunna täcka 90 % av det totala marknadsvärderade pensionsåtagandet. Detta mål kan komma att förändras över tiden, i takt med att eventuella nyavsättningar eller uttag görs. Eventuella nedjusteringar av förvaltningsmålet skall bestämmas i kommunfullmäktige. Placeringsföreskrifter Placeringsföreskrifterna anger hur förvaltaren tillåts placera portföljens medel utifrån uppdragsgivarens uppställda mål och restriktioner. Finanspolicyn fungerar således som ett kontrollverktyg som syftar till att ge uppdragsgivaren trygghet och säkerhet i förvaltningsprocessen. Föreskrifterna delas in i tre delar: Strategisk tillgångsfördelning, Taktisk tillgångsfördelning samt Val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning Den strategiska tillgångsfördelningen bestämmer vilka tillgångsslag och vikter som är tillåtna samt anger jämförelseindex för portföljen. Tillåtna tillgångsslag Portföljens kapital får placeras i följande tillgångsslag: Räntebärande värdepapper noterade i svensk och utländsk valuta Svenska och utländska aktier samt aktierelaterade instrument Kombination av ovanstående såsom aktieindexobligationer och liknande strukturerade produkter Återlån Alternativa tillgångar som till exempel hedgefonder, fastigheter eller andra finansiella placeringar som genom att ha låg korrelation till övriga tillgångar i portföljen är avsedda att minska portföljens totala risk. Investeringsfonder avseende tillgångsslagen ovan får utnyttjas i förvaltningen.

6 6 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Limiter För Oskarshamns Kommun definieras två typer av limiter. De övergripande limiterna som aldrig får över- eller underskridas och bara behöver fastställas vartannat år samt de aktuella placeringslimiterna som löpande uppdateras utifrån marknadsförhållanden och utvecklingen inom Oskarshamns fondering och pensionsåtagande för att tillse att målet inte äventyras. De övergripande limiterna utgör ett yttre, brett ramverk, medan de aktuella limiterna är snävare och måste ligga inom de övergripande limiterna Övergripande limiter Procenttalen i följande tabell anger övergripande limiter för lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår den långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form av "normal fördelning". Aktuella placeringslimiter beskrivs i det nedanstående stycket. TILLGÅNGSSLAG Del 1, Egenfinansierad utlåning Räntebärande placeringar (5 årig swapränta) Duration FÖRDELNING Minimiandel % Normalandel % Maximiandel % ,5 år 3,8 år Totalt 100 Del 2, Pensionsåtagande 100 7,5 år Aktier Realränteobligationer Duration 50 5 år år år Nominella räntor Duration 0 0 år 0 0,5 år 10 5 år Alternativa placeringar Totalt 100 Del 3, Överlikviditet Aktier Räntebärande placeringar Duration 0 0,3 år 0 0,5 år år Alternativa placeringar Totalt 100 Aktuella placeringslimiter De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med syftet att förvaltningsmålet enligt avsnitt 0 aldrig får riskeras. Detta innebär att de aktuella placeringslimiterna måste bevakas löpande och uppdateras när behov uppstår. Det innebär även att fördelningen på tillgångsslagen kommer att variera över tiden i takt med att rådande marknadsförutsättningar ändras för såväl skulden som tillgångarna. Exempelvis skall durationen på tillgångarna matchande mot åtagandet anpassas efter durationen på pensionsåtagandet.

7 7 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringsreglerna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande reglerna. Ett beslut i kommunfullmäktige om förändring av de övergripande placeringsreglerna måste i detta läge föregå förändringen av den aktuella policyns limiter. Beräkning av portföljens värde och limit Vid beräkning av limit skall såväl pensionsåtagandet som portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant saknas får ekonomichefen på objektiv grund fastställa värdet. Åtgärder vid limitavvikelser Om limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Riskbegränsning Den övergripande risken vid förvaltning av kommunens pensionsportfölj är att de förvaltade medlen inte skall räcka till för att uppnå det aktuella förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning placeras alla medel i tillgångar som perfekt matchar de pensionsutbetalningar som den totala skulden omfattar. Genom att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot den förväntade avkastningen ökas betydligt. När marginalen till förvaltningsmålet, samt marknadsförutsättningarna tillåter, kan andelen riskfyllda tillgångar höjas. Därmed höjs också den förväntade avkastningen utan att förvaltningsmålet riskeras. Är marginalen däremot låg leder detta till att andelen riskfyllda tillgångar måste minskas så att målet aldrig äventyras. Det riskmått kommunens portfölj främst skall mäta sig mot är att en given procentandel av det övergripande förvaltningsmålet alltid skall kunna garanteras vid var gällande tidpunkt. Detta karakteriseras som kommunens säkerhetsgolv och är en på förhand fastställd andel av kassaflödena. Detta säkerhets golv kan komma att justeras över tiden. RISKBEGRÄNSNING Pensionsportföljen skall alltid kunna täcka minst 90 % av marknadsvärderade utbetalningar hänförliga till pensionsåtagandet i Oskarshamns Kommun Konsolideringspolicy Konsolideringspolicyn anger hur kommunen löpande skall hantera överskott gentemot förvaltningsmålet. Om den aktuella konsolideringen däremot överstiger 110 % av målet skall medel tas ur fonderingen så att en nivå om 105 % återställs. Medel får alltid tas ut för att täcka årets pensionskostnader.

8 8 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kapitel 3 p.1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis nyemissioner och köp av fondandelar. Förvar Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p.2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ. Taktisk tillgångsfördelning Den taktiska tillgångsfördelningen anger i vilken omfattning avvikelser får förekomma mellan olika geografiska marknader. Grundinställningen skall vara att fördela kapitalet efter en neutral viktningsmetod. Aktie portföljen skall härvid viktas enligt MSCI World Index. Avvikelser från denna viktning ingår i den taktiska allokeringen. Uppdatering av MSCI World Index sker årligen per 31/12. AKTIER FÖRDELNING Minimiandel % Normalandel % Maximiandel % Sverige Utland Totalt 100 Av tabellen ovan framgår det att andelen svenska aktier tillåts inneha en mycket högre vikt jämfört med dess verkliga vikt i MSCI World Index. Det är viktigt att klargöra den ökade risk en överviktning i svenska aktier skapar. Den svenska börsen svarar för ca 1 % av börsvärdet på världens samlade aktiebörser. Val av jämförelseindex/benchmark Det övergripande jämförelseindexet för pensionsförvaltningen är förändringen i kommunens pensionsåtagande. Det jämförelseindex, eller benchmark, som väljs för att illustrera tillgångar eller förvaltare skall representera den marknad vars tillväxt portföljen har att åtnjuta. Det är väsentligt att jämförelseindexet, i rimlig omfattning, täcker den marknad den skall representera. Det skall dock noteras att något jämförelseindex för kommunens realränteplaceringar med en duration på 17 år ej går att finna på marknaden. Följande jämförelseindex skall härvid användas:

9 9 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Tillgångsslag Svenska nominella räntebärande värdepapper Svenska reala räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Alternativa placeringar Index OMRX Bond eller motsvarande OMRX Real eller motsvarande SIX Portfolio Return eller motsvarande MSCI World(total return i SEK) eller motsvarande MSCI Hedgefondindex(total return i SEK) eller motsvarande Val av värdepapper Val av värdepapper talar om vilka limiter som skall gälla vid placering i enskilda värdepapper eller värdepappersfonder. Räntebärande värdepapper och strukturerade instrument Vid placering i räntebärande värdepapper eller strukturerade produkter gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljernas marknadsvärde. Emittent/värdepapper Emittentkategori % Emittentkategori % Emittentkategori % Duration < 3 år 3 5 år > 5 år A. Stater, kommuner och landsting eller dess motsvarighet inom Euro-området, med rating om lägst AAA/Aaa eller av motsvarande stater, kommuner, landsting garanterat värdepapper Max andel per emittent % B. Värdepapper 2, banker med rating om AAA/Aaa C. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om AA/Aa2 D. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om A/A2 E. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om BBB/Baa F. Värdepapper, banker, svenska kommuner och landsting med rating om BB/Ba Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 2 Omfattar bostadsinstitut och företag.

10 10 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Aktier och aktierelaterade instrument Portföljens svenska och utländska aktier skall vara börsnoterade. Detta innebär att aktierna ska vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som styrs under tillsyn av myndighet. Utländska värdepapper som noteras på Stockholmsbörsen inkluderas ej i svenska aktier. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna har för avsikt att omgående börsnoteras. Följande undantag medges: Om ett enskilt bolag har en indexvikt (för svenska aktier SIX Return Index, för utländska aktier MSCI World Index) som överstiger 10 % kan maximalt upp till bolagets indexvikt investeras, samt aktier i bolag som snarare är att betrakta som en alternativ placering (exempelvis investeringar som juridiskt sett är aktier men i praktiken ger exponering mot en annan tillgångsklass). Investeringsfonder Placering kan ske i fonder under Finansinspektions eller motsvarande utländsk myndighets tillstånd vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy. Vid placering i investeringsfond ska portföljens limiter om tillgångsslagens andelar beaktas enligt avsnitt 0. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag s.k. blandfond ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag. Derivatinstrument I syfte att skydda kapitalet för kursrisker och öka förutsättningarna att uppnå en god avkastning får handel med optioner och terminer ske. Användandet av dessa instrument får dock inte medföra att portföljens nettoexponering vid någon tidpunkt överstiger 100 procent. Det totala bruttovärdet av innehavda positioner får utgöra högst 200 procent av portföljens värde. Det totala nettovärdet av innehavda positioner får utgöra högst 100 procent av portföljens värde. Leveranskapacitet skall behållas genom innehav av nämnda värdepapper under derivatets hela löptid. Alternativa tillgångar Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar är fastigheter, valutor, råvaror och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt genomförbart. Förvaltningsstruktur Portföljen ska förvaltas utifrån uppdragsgivarens uppställda mål samtidigt som en kostnadseffektiv lösning skall eftersträvas. Förvaltningsstrukturen bör utformas så att risker, som inte ger bidrag till portföljen, undviks. Aktieförvaltningen delas upp i aktiva och passiva uppdrag. Syftet med passiv förvaltning är att fånga upp tillgångsslagets avkastning. För att kommunen skall kunna uppnå sitt delmål om en optimering av kapitalets tillväxt kan upp till 25 procent av den svenska aktiedelen förvaltas aktivt. Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren försöker skapa avkastning som inte är styrd av den generella avkastningen på respektive marknad.

11 11 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Regler för rebalansering Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit skall portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Restriktioner Med restriktioner avses de portföljtekniska begränsningar som kommunen fastställer. Syftet är att begränsa portföljens risker. Etiska hänsyn Placeringar av uppenbar oetisk karaktär bör undvikas. Med detta avses placeringar som direkt förknippas med vapen, tobak samt alkohol. Övriga begränsningar Blankning av enskilda värdepapper får ej ske Utlåning av innehavda aktier är inte tillåten Placering i annan valuta än SEK bör valutasäkras. Placeringar i utländska obligationer skall valutasäkras. Kriterier för val av externa förvaltare Extern förvaltares behörighet Förvaltaren ska: Vara ett värdepappersinstitut som har Finansinspektions tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p.4 (1991:981) om värdepappersrörelse, eller utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Förvaltare ska förbinda sig att följa kommunens placeringsföreskrifter där allt som inte uttryckligen är tillåtet är otillåtet. Ansvar Förvaltare ska vara skadeståndsskyldig för skada förorsakad av anställd eller anlitad, som vid placering för kommunens räkning, bryter mot dessa placeringsföreskrifter. Formella handlingar Vid beslut av kommunen att anlita externa förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. Avtalen skall utformas så att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunens förvaltningspolicy.

12 12 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Andel av kapitalförvaltarens kapital Kommunens tillgångar får inte utgöra mer än 10 % av förvaltarens totala förvaltade kapital. Undantag gäller för fond i fondförvaltning där den slutliga förvaltarens kapital beaktas. Urvalskriterier Inför en upphandling av förvaltningstjänster ska urvalet, om möjligt, omfatta minst 5 förvaltare för varje uppdrag. Förvaltare anlitas i enlighet med att följande kriterier beaktas; Historisk prestanda av befintlig portfölj relativt andra placeringar med liknande placeringsinriktning. Prestanda för olika tidsperioder, riskjusterad avkastning över olika tidsperioder skall tagas i beaktande. Jämförelse ska kunna ske med minst fem års historik, såvida kommunstyrelsen inte uttryckligen har beslutat att acceptera en kortare period. Organisationens ägarförhållanden och finansiella styrka Ansvarig förvaltares kompetens, erfarenhet samt tidigare prestationer Förvaltningsresurser inom det aktuella placeringsområdet Investeringsfilosofi och investeringsprocess Riskhantering och intern kontroll Administration och rapportering Kostnader förknippade med förvaltningen Avveckling av förvaltare Avvecklingskriterier anges i syfte att kommunen men framförallt förvaltarna själva skall kunna avgöra när deras förvaltningstjänster inte längre är önskvärda. I händelse av att förvaltare/ns: 1. inte förmår att förklara det uppkomna resultatet 2. avviker från den av förvaltaren uppställda placeringsprocessen 3. underpresterar valt jämförelseindex under en tvåårsperiod 4. ökar risken i portföljen i relation till valt jämförelseindex 5. förtroende förbrukats skall portföljen sättas under särskild övervakning under den efterföljande tolvmånadersperioden. Om portföljen även under det tredje året avviker från nedanstående gränsvärden i förhållande till jämförelseindex, skall beslut fattas av kommunen om förvaltarens fortsatta förtroende TYP AV PORTFÖLJ GRÄNSVÄRDEN För underprestation per år i förhållande till jämförelseindex För ökad risknivå (Stdav) i förhållande till jämförelseindex Räntebärande portfölj -1,0 %enhet +1,5 %enheter Passiv aktieförvaltning -1,5 %enheter +1,0 %enheter Aktiv aktieförvaltning -9,0 %enheter +25,0 %enheter

13 13 (19) Finansiell policy för Oskarshamns kommun samt struktur för Oskarshamns Rapportering Rapporteringens syfte Rapporteringen syftar till att löpande informera om portföljens resultat samt dess exponering i relation till de fastställda gränserna i dessa placeringsföreskrifter. Rapportering vid extern förvaltning Senast tio bankdagar efter månadens utgång ska förvaltare rapportera till; Månadsrapport Periodens transaktioner Fördelning på olika tillgångsslag Innehav Anskaffningsvärde Utgående marknadsvärde Periodens avkastning Avkastning från årets början Avkastning från uppdragets start Avvikelse från benchmark, orsak samt vidtagen åtgärd eller planerad åtgärd Duration (räntebärande) Tertialrapport Tertialvis ska kapitalförvaltare lämna en utförligare rapport över förvaltningsuppdragets fullgörande samt översikt och prognos för kommande verksamhet. Rapporterna ska vara kommunen tillhanda den 15:e i påföljande månad eller den närmast därpå följande vardagen. Svenska förvaltare skall förutom den skriftliga redogörelsen även muntligt presentera och analysera ovanstående moment. Utländska förvaltare skall genomföra en muntlig presentation då detta är möjligt dock minst en gång per år. Intern rapportering Finansfunktionen skall till varje ordinarie kommunstyrelsesammanträde rapportera portföljens utveckling och ställning i minst samma omfattning som för extern rapportering enligt avsnitt Kommunstyrelsen skall till Kommunfullmäktige lämna en skriftlig redogörelse över det gångna årets förvaltning. Årsrapporten bör tillställas kommunfullmäktige i samband med att fullmäktige erhåller årsredovisningen. Kommunstyrelsen lämnar även skriftliga redogörelser vid kommunens budgetuppföljningar. I årsrapporten skall det aktuella förvaltningsmålet, enligt avsnitt uppdateras med aktuell siffra, givet de avsättningar eller uttag som gjorts till pensionsportföljen under året. Vid detta tillfälle utvärderas, i förekomna fall, även kommunens externa förvaltare och deras prestation. Vid samma tillfälle ska även eventuell intern förvaltning utvärderas av kommunstyrelsen. I övrigt ska rapporten innehålla samma punkter som delårsbokslutsrapporten.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 8 1(11) RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26, 97 1 Inledning 1.1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjer i finansfrågor är att: fastställa

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 13 (17) 170 REVIDERAD FINANSPOLICY Dnr: LKS 2014-527 Idag upptar de kommunala bolagen inom Lysekil kommun lån med kommunal borgen till rörlig

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11 FINANSPOLICY 1 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Mål för finansverksamheten 3 1.3 Organisation av finansförvaltningen 4 1.3.1 Kommunen och de kommunala

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000009 Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000010 Innehåll 1 SYFTE, MÅL OCH GILTIGHET 1.1 SYFTE 1.2 MÅL FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN 1.3

Läs mer

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Sundsvalls kommun Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-29 Ersätter dokument Finanspolicy Sundsvalls kommunkoncern beslutad av Kommunfullmäktige 2010-02-22 705.

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer