Förlängning av terminssäkrade utlandslån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förlängning av terminssäkrade utlandslån"

Transkript

1 Ekonomikontor Britt-Marie Hultgren Au 613 Dnr Förlängning av terminssäkrade utlandslån Ekonomikontoret meddelar att kommunens terminssäkrade utlandslån i Sparbanken på ,75 D-mark och ,00 japanska yen förfaller till betalning den 21 november Ekonomikontoret föreslår att lånen överförs till korta lån i svensk valuta. Arbetsutskottets beslut Ekonomikontorets förslag om överföring av lånen till korta lån i svensk valuta bifalls.

2 Miljö- och hälsoskyddskontoret Au 614 Dnr Av länsstyrelsen föreslagna områden att ingå i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 För att regeringen skall få kännedom om hur ett skydd av de av länsstyrelserna föreslagna Natura 2000-områdena skulle påverka kommunala intressen har Miljödepartementet med skrivelse till samtliga kommuner den 4 oktober berett kommunerna tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet. Länsstyrelsen i Kalmar län har föreslagit fem områden inom Hultsfreds kommun att ingå i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000, nämligen Emån, Sällevadsån, Grönudde, Moredalen och Ryngen. På uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden har miljöoch hälsoskyddskontoret den 20 november upprättat ett yttrande över länsstyrelsens förslag och vilka områden inom Hultsfreds kommun som bör ingå i Natura Arbetsutskottets beslut Miljö- och hälsoskyddskontorets yttrande av den 20 november beträffande vilka områden inom Hultsfreds kommun som bör ingå i det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 godkänns.

3 Fastighetskontoret Au 615 Dnr Rättegångsfullmakt för fastighetschef Bo Strangnefjord Arbetsutskottets beslut Fastighetschef Bo Strangnefjord bemyndigas att föra kommunens talan i mål mot Jörgen Byresjö, Box 18, Oskarshamn, angående ersättning för fastighetsreglering.

4 Kommunstyrelsen Au 616 Dnr Rutiner för ekonomisk uppföljning Enligt arbetsutskottets beslut den 26 september, 496, har kommunchef Sven Carlsson, ekonomichef Mats Stenström och kamrer Gunnel Stark den 13 november 1995 framlagt ett förslag på nya rutiner för ekonomisk uppföljning från och med Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget av den 13 november till rutiner för ekonomisk uppföljning från och med 1996.

5 Kommunstyrelsen Au 617 Dnr Sammanträdesordning för 1996 Kommunkansliet har den 9 november upprättat ett förslag till sammanträdesordning 1996 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer tider för kommunstyrelsens sammanträden under 1996 enligt kommunkansliets förslag. Kommunstyrelsens sammanträden skall påbörjas kl om ej särskilda föranleder annat. sammanträder varje måndag med början kl Kommunfullmäktige föreslås fastställa tider för kommunfullmäktiges sammanträden under 1996 enligt kommunkansliets förslag. Kommunfullmäktiges sammanträden påbörjas kl om särskilda skäl ej föranleder annat. Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 25 november påbörjas kl Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december påbörjas kl Tre till fyra fullmäktigesammanträden per år skall förläggas till orter utanför Hultsfreds tätort.

6 Kommunstyrelsen Au 618 Dnr Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser om sammanträden samt övriga kommunala meddelanden 1996 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 1996 med tillkännagivande av tid, plats och föredragningslista samt annonsering av kommunens övriga meddelanden skall ske i Nyheterna, Oskarshamns Tidningen, Vimmerby Tidning och Smålandstidningen/Vetlandaposten. Kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden med föredragningslista skall förutom på kommunens anslagstavla anslås på samtliga bank- och postkontor samt bibliotek inom kommunen.

7 Länsstyrelsen Au 619 Dnr Förslag på medlare mellan samlevande Länsstyrelsen anhåller med skrivelse den 7 november om förslag på medlare jämlikt lagen om medlare mellan samlevande för åren 1996 och 1997 i Hultsfreds kommun. Arbetsutskottets beslut Nedanstående personer föreslås till medlare mellan samlevande för åren 1996 och 1997 i Hultsfreds kommun. Kyrkoherde Sven Granevik Skifferstigen Hultsfred Tfn , Kontraktsprost Erik Nilsson Storgatan Hultsfred Tfn Kyrkoherde Roland Axelsson Vetlandavägen Målilla Tfn F.d. kommunalråd Bengt Rosander Ekeflod Virserum Tfn Assistent Eva Carp Norrhöjden, Ormestorp Hultsfred Tfn

8 Kalmar läns landsting Au 620 Dnr Landstingets övervägande att lägga ner Tonårshemmet i Kalmar Kalmar läns landsting meddelar i skrivelse 23 oktober till länets kommuner att landstinget överväger att lägga ner verksamheten vid Tonårshemmet i Kalmar vid en tidpunkt som är möjlig med hänsyn till lagstiftningen på arbetsrättsområdet. Länets kommuner ges möjlighet att till landstingsstyrelsen lämna synpunkter på landstingets övervägande att lägga ner Tonårshemmet. Eventuella synpunkter skall redovisas senast den 25 november Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden meddelar i yttranden till kommunstyrelsen att man inget har att erinra mot att Tonårshemmet i Kalmar läggs ned. Arbetsutskottets beslut - yttrande Hultsfreds kommun har inget att erinra mot att landstinget lägger ner verksamheten vid Tonårshemmet i Kalmar.

9 Personalkontoret Au 621 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Svenska Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 15 september 1995 träffat en överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare. Överenskommelsen med gäller med vissa undantag från och med 1 april Arbetsutskottets beslut På förslag av Kommunförbundets förhandlingsdelegation beslutar arbetsutskottet enligt följande. I anledning av centralt träffad överenskommelse den 15 september 1995 med Svenska Kommunalarbetareförbundet - intill dess lokalt kollektivavtal träffas - antas för för tillämpning i kommunen från och med bestämmelserna enligt PAN 95. Efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet skall tecknas lokalt kollektivavtal - PAN 95 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet - PAN Från och med uppräknas enligt bestämmelsernas 6 överenskomna timlöner med 2,4 procent. Från och med uppräknas enligt bestämmelsernas 6 överenskomna timlöner med 3,9 procent. Från och med uppräknas enligt bestämmelsernas 6 överenskomna timlöner med 3,7 procent.

10 Kjell Lundgren Au 622 Dnr Statens Räddningsverks inriktning avseende områden med särskilt varningsbehov Länsstyrelsen i Kalmar har med skrivelse den 3 november till bland annat kommunstyrelsen i Hultsfred översänt Statens Räddningsverks inriktning avseende områden med särskilt varningsbehov. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till räddningschef Kjell Lundgren för yttrande till kommunstyrelsen.

11 Nutek Au 623 Dnr Yttrande över ansökan om leveranskoncession, Sydkraft AB Närings- och teknikutvecklingsverket, Nutek har med remiss den 13 november, dnr , överlämnat en ansökan från Sydkraft Elförsäljning AB om leveranskoncession enligt lagen (1994:618) om handel med el med mera, till bland annat Hultsfreds kommun för yttrande. Inom det område för vilket leveranskoncession söks bedriver Sydkraft AB genom sina dotterbolag Sydkraft Elförsäljning AB och Sydkraft Eldistribution AB för närvarande eldistributionsverksamhet. Arbetsutskottets beslut - yttrande Hultsfreds kommun har inget att erinra mot att Sydkraft Elförsäljning AB beviljas tillstånd till leveranskoncession enligt lagen om handel med el med mera inom det område som ansökan avser.

12 Kommunstyrelsen Au 624 Dnr Motion om energisparande Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 1995, 14, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Anders Andersson, Margaretha Åverling och Märta Petersson, samtliga kds, en motion om energisparande. I motionen föreslås att kommunen skall ta upp förhandlingar med kraftbolagen så att den fasta avgiften kan minskas och kw-priset höjas. Detta skulle enligt motionsställarna gynna de som vill investera i nya miljövänliga energisnåla energikällor. Slutligen föreslås att en tjänst som energisparrådgivare skall inrättas i kommunen. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har fastighetskontoret den 10 november inlämnat ett yttrande över motionen till kommunstyrelsen. Fastighetskontoret avstyrker i sitt yttrande de förslag som framförs i motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kdsgruppens motion om energisparande skall anses besvarad genom fastighetskontorets yttrande den 10 november 1995.

13 Kommunstyrelsen Au 625 Dnr Godkännande av jakträttsavtal med Nils Kjellström, Virserum Mellan Hultsfreds kommun som jordägare och Nils Kjellström, Slagdala, Virserum, som nyttjanderättshavare har upprättats jakträttsavtal för ett markområde om cirka 64 ha av fastigheten Virserum 8:1, Virserum. Upplåtelsetiden utgör enligt avtalet 4 år räknat från tillträdesdagen som är den 1 juli Jakträttsavgiften är bestämd till kronor för varje jaktår. Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Kommunstyrelsen beslutade den 11 november, 153, att återremittera jakträttsavtalet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med ändringen att upplåtelsetiden skall utgöra två år i stället för fyra år föreslås kommunstyrelsen att godkänna jakträttsavtalet mellan Hultsfreds kommun och Nils Kjellström.

14 Kommunstyrelsen Au 626 Dnr Förvärv av fastigheten Hemmet 1, Dagcenter i Hultsfred Mellan landstinget i Kalmar län som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt om förvärv av fastigheten Hemmet 1, Dagcenter i Hultsfred, enligt bilaga. Köpeskillingen är bestämd till kronor och tillträdesdag är den 1 januari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet om förvärv av fastigheten Hemmet 1 för en köpeskilling av kronor. Förvärvet av fastigheten får finansieras genom upptagande av lån på kronor.

15 Kommunstyrelsen Au 627 Dnr Upplåtelse av del av fastigheten Virserum 8:1 till OK Hjorten Mellan Hultsfreds kommun som markägare och OK Hjorten som nyttjanderättshavare har upprättats nyttjanderättsavtal om upplåtelse av ett markområde på fastigheten Virserum 8:1 enligt bilaga. Nyttjanderättstiden är bestämd från och med 1 januari 1996 till och med 31 december Nyttjanderättsavgiften är bestämd till 100 kronor för varje arrendeår. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nyttjanderättsavtalet om upplåtelse av del av fastigheten Virserum 8:1 till OK Hjorten.

16 Kommunstyrelsen Au 628 Dnr Förvärv av fastigheten Mimer 7 av AB Hultsfreds Bostäder Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt om förvärv av fastigheten Mimer 7, kommunhuset i Hultsfred enligt bilaga. Köpeskillingen är bestämd till kronor och tillträdesdag är den 30 december Kommunfullmäktige har redan den 19 juni 1995, 71, beslutat att överta bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet om förvärv av fastigheten Mimer 7 av AB Hultsfreds Bostäder.

17 Kommunstyrelsen Au 629 Dnr Förvärv av fastigheterna Gästgivaren 4 och Gästgivaren 5 i Hultsfred Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds kommun som köpare har upprättats köpekontrakt dels om förvärv av fastigheten Gästgivaren 4, dels om förvärv fastigheten Gästgivaren 5 enligt bilagor. Köpeskillingen är för fastigheten Gästgivaren 4 överenskommen till kronor och för Gästgivaren 5 till kronor. Tillträdesdag är för båda fastigheterna den 30 december I övrigt gäller i köpekontrakten angivna villkor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakten om förvärv av fastigheterna Gästgivaren 4 och 5 i Hultsfred en sammanlagd köpeskilling av kronor. Förvärven av fastigheterna får finansieras genom upptagande av lån på kronor.

18 Kommunstyrelsen Au 630 Dnr Godkännande av Hultsfreds Kommunala Industri AB:s förvärv av fastigheterna Bryggeriet 1 och Bryggeriet 5 samt kommunal borgen. Mellan AB Hultsfreds Bostäder som säljare och Hultsfreds Kommunala Industri AB som köpare har upprättats köpekontrakt om försäljning av bostadsbolagets fastigheter Bryggeriet 1 och Bryggeriet 5 i Hultsfred till HKIAB. Köpeskillingen är överenskommen till 26 miljoner kronor för Bryggeriet 1 och kr för Bryggeriet 5 och tillträdesdag är den 30 december 1995 för båda fastigheterna. HKIABs förvärv av fastigheterna förutsätter godkännande av kommunfullmäktige. Styrelsen för Hultsfreds Kommunala Industri AB anhåller dels om kommunfullmäktiges godkännande av förvärvet av Bryggeriet 1 och 5 av, dels om kommunal borgen för lån på 26 miljoner kronor som HKIAB avser att uppta för finansiering av förvärvet av fastigheten Bryggeriet 1. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakten om HKIABs förvärv av fastigheterna Bryggeriet 1 och 5 av AB Hultsfreds Bostäder. Hultsfreds kommun ikläder sig borgen för lån på sammanlagt 26 miljoner kronor som HKIAB avser att ta upp för finansiering av förvärvet av fastigheten Bryggeriet 1.

19 Fastighetskontoret Au 631 Dnr Anhållan om förvärv av del av fastigheten Björkmossa 7:1, Virserum Ingmar Alzin, lagfaren ägare till Björkmossa 1:11 ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen den 15 augusti att få förvärva del av fastigheten Björkmossa 7:1, Virserum. Fastigheten Björkmossa 7:1 som är kommunägd är belägen vid Hjortåns utflöde i Virserumssjön. På fastigheten Björkmossa 7:1 fanns tidigare en verkstadslokal, som numera är riven så att endast bottenplatta av betong finns kvar. Byggnadsnämnden avstyrker i yttrande den 19 oktober, 369, försäljning av del av Björkmossa 7:1. Arbetsutskottets beslut Fastighetskontoret får i uppdrag att närmare undersöka Alzins avsikter med markområdet och om han är beredd att åta sig kostnaderna för borttagning av betongplattan efter verkstadslokalen.

20 Fastighetskontoret Olof Herrman Hjortöström Virserum Au 632 Dnr Ansökan om förvärv av del av fastigheten Björkmossa 7:1, Olof Herrman Olof Herrman, lagfaren ägare till Björkmossa 7:4, ansöker genom fastighetskontoret om att få förvärva del av kommunens fastighet Björkmossa 7:1, Virserum. Fastigheten Björkmossa 7:1 är belägen vid Hjortåns utflöde i Virserumssjön. Virserumssjön är en viktig del av närrekreationsområdet för Virserums tätort och dess betydelse för friluftslivet och turistnäringen på orten är betydande. Behovet av tillgänglig mark invid sjön är stort. Endast en mycket begränsad del av stränderna är i dag tillgängliga. Kommunen måste därför slå vakt om de få återstående möjligheterna för allmänheten att på ett bekvämt sätt nå sjön och dess stränder. Arbetsutskottets beslut Olof Herrmans ansökan om förvärv av del av fastigheten Björkmossa 7:1, Virserum avslås. Olof Herrman får även i fortsättningen arrendera den mark som Herrman för närvarande arrenderar av kommunen.

21 Fastighetskontoret Au 633 Dnr Förvärv av Stationshuset i Virserum och en banvaktsstuga i Hultsfred av Småländska Smalspåret Fastighetschef Bo Strangnefjord redovisar förhandlingar med Småländska Smalspåret AB dels om förvärv av Stationshuset i Virserum jämte mark, dels om förvärv av den banvaktsstuga som är belägen mellan Västerviksjärnvägen och Norra Storgatan i Hultsfred. Preliminär överenskommelse har träffats om en köpeskilling på totalt kronor för Stationshuset och banvaktsstugan. Arbetsutskottets beslut Överenskommelsen om förvärv av Stationshuset och banvaktsstugan för en köpeskilling av kronor godkänns. Fastighetskontoret får i uppdrag att upprätta erforderliga köpehandlingar mellan Småländska Smalspåret AB och Hultsfreds kommun. Förvärvet av fastigheterna förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.

22 Fastighetskontoret Au 634 Dnr Hyresförhandlingar med Restaurang Gillet, Mörlunda Fastighetschef Bo Strangnefjord rapporterar från hyresförhandlingar med Restaurang Gillet i Mörlunda. Restaurang Gillet kan tänka sig en hyreshöjning på totalt 25 procent på nuvarande hyra, vilket ger en årshyra på kronor. Arbetsutskottets beslut Fastighetschefen får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Restaurang Gillet med målsättningen att uppnå en hyra på kronor per år.

23 Kommunstyrelsen Au 635 Dnr Hultsfreds Kommunala Industri AB:s försäljning av del av fastigheten Träförädlingen 6 i Hultsfred jämte vissa inventarier samt i fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier till Hultsfred N.A.R. Holdings AB Mellan Hultsfreds Kommunala Industri AB som säljare och Hultsfred N.A.R. Holdings AB, Hultsfred, som köpare har träffats dels köpeavtal om försäljning av del av fastigheten Träförädlingen 6 i Hultsfred efter avstyckning, omfattande cirka m2 jämte vissa inventarier, dels avtal om överlåtelse av övriga i den avstyckade fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier enligt inventarieförteckning. Köpeskillingen för del av Träförädlingen 6 jämte vissa inventarier är överenskommen till totalt 6 miljoner kronor. Köpeskillingen för övriga i den avstyckade fastighetsdelen befintliga maskiner och inventarier enligt inventarieförteckningen är överenskommen till kronor. Enligt bolagsordningen för Hultsfreds Kommunala Industri AB skall kommunfullmäktige beredas tillfälle att yttra sig i ärenden av principiell karaktär. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uttala att fullmäktige ej har något att erinra mot HKIABs ovan redovisade försäljningar till Hultsfred N.A.R. Holdings AB.

24 Au 636 Protestlistor för fritidsklubb i Målilla Från Målilla har inkommit ett antal protestlistor mot kommunstyrelsens förslag om nedläggning av den öppna förskolan i bland annat Målilla från och med 1 januari Arbetsutskottets beslut Protestlistorna anmäls de politiska partigrupperna för kännedom.

25 Au 637 Meddelanden 1. Kommunförbundets cirkulär 1995:192 om tillväxtpropositionen 1995/96;25 2. Kommunförbundets cirkulär 1995:190 om uppsägning av bostadsarrenden med mera 3. Vägverkets, Region Sydöst, skrivelse om upptaktsmöte för väg 711 Århult-Gnöttlerum, delen vid Gnöttlerum 4. Vägverkets, Region Sydöst, skrivelse om länsväg 684 Klövdala-F-länsgräns

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer