Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning. Syftet med samlingspolicyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy 2015 2016. 1. Inledning. Syftet med samlingspolicyn"

Transkript

1 1 Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning Syftet med samlingspolicyn Samlingspolicyn beskriver samlingarna vid Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet, redogör för vad samlingsbildandet grundar sig på och hur man i framtiden vill utveckla dem. Här definieras principerna för hur samlingarna ska utvecklas, vilka som är ansvariga för utvecklandet och vilka målsättningar som satts upp för utvecklandet. Samlingspolicyn informerar också bibliotekets kunder, ramorganisation och samarbetsbibliotek om bibliotekets verksamhet. Samlingspolicyn är ett dokument som styr bildandet och utvecklandet av samlingarna. Utgående från dokumentets skriftliga principer kan man göra motiverade val och anskaffningsprioriteringar. Utvecklandet av samlingarna kan fortsätta systematiskt oberoende av enskilda arbetstagare eller av hur aktiva de som ger förslag om anskaffningar är och det fortsatta arbetet med samlingarna kan tryggas. Sibelius-Akademins uppgift Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet har som grunduppgift att vårda och förnya musikkulturen. Verksamheten har tre grundpelare: undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. Vid Sibelius-Akademin kan man förutom kandidat- och magisterexamen i musik också avlägga licentiat- och doktorsexamen i musik. Akademin bedriver också ungdoms- och vuxenutbildning. De offentliga konserterna fungerar som skyltfönster för akademins konstnärliga verksamhet. Konserterna står för en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud. Sibelius-Akademins biblioteks uppgift Sibelius-Akademins bibliotek är Finlands största högskolebibliotek som specialiserat sig på musik. Bibliotekets främsta uppgift är att stöda undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin genom att erbjuda mångsidigt, aktuellt och till användningsändamålet anpassat musik- och faktamaterial samt ansvara för att de studerande och personalen har färdigheter att använda dessa. Biblioteket betjänar också kunder utanför högskolan, även nationellt genom fjärrlån. Biblioteket har till uppgift att utöka, utvärdera, upprätthålla och gallra i samlingarna, förbättra tillgången på och användningen av samlingarna samt arkivera samlingarna konsekvent. Samlingssamarbete Biblioteket samarbetar kring samlingarna med Helsingfors universitets bibliotek och Nationalbiblioteket. Vid anskaffningen av nytt material beaktas också samlingarna vid Helsingfors stadsbibliotek och Metropolia Yrkeshögskolans bibliotek. Material som är centralt för Sibelius- Akademins kärnverksamhet anskaffas ändå, även om ovannämnda bibliotek skulle inneha det.

2 2 I och med att Sibelius-Akademins bibliotek införlivats i Konstuniversitetets bibliotek kommer dess samlingars förhållande till Bildkonstakademins och Teaterhögskolans biblioteks samlingar att definieras i Konstuniversitetets biblioteks kommande gemensamma samlingspolicy. Kunder Största delen av bibliotekets kunder är musikstuderande, -lärare och akademiska forskare. Även musikutövare, kulturinstitutioner och andra sporadiska användare drar nytta av bibliotekets samlingar. Kundernas servicebehov växlar från grundfrågor i musikbranschen till frågor inom vidsträckta specialområden. Lite över hälften av kunderna som använder sig av bibliotekets lokala service är studerande, personal och alumner från Sibelius-Akademin. Ansvar för samlingspolicyn Biblioteket svarar för utvecklandet av samlingarna och för samlingsarbetets kontinuitet. I sista hand bär bibliotekschefen ansvar för samlingspolicyn och förverkligandet av den. Bibliotekets arbetstagare deltar i det praktiska samlingsarbetet enligt överenskommen arbetsfördelning. Samlingsplaneraren svarar för utvecklandet av samlingarna i samarbete med bibliotekets samlingsarbetsgrupp. Samlingspolicyn granskas årligen och godkänns av bibliotekschefen. Utöver policyn sätter man vid behov ihop arbetsinstruktioner, för att kunna förverkliga principerna också i praktiken. Respons om samlingspolicyn riktas till samlingsplaneraren som svarar för dess upprätthållande. 2. Samlingarna Samlingarnas historia Sibelius-Akademins bibliotek grundades år 1885 i anslutning till Helsingfors musikinstitut. År 1924 bytte läroinrättningen namn till Helsingfors konservatorium och 1939 till Sibelius-Akademin. År 1931 färdigställdes ett eget hus för dåvarande Helsingfors konservatorium på adressen Norra Järnvägsgatan 9, där biblioteket var inrymt i översta våningen. Sommaren 1983 flyttade biblioteket till större utrymmen i de två översta våningarna på Tölögatan 28. I verksamhetsutrymmena i Sockenbacka fanns också avdelningsbiblioteken för folkmusik, jazz och musikpedagogik. Sommaren 2011 flyttade biblioteket in i moderna utrymmen i Helsingfors Musikhus som nyss blivit färdigt. Samtidigt infogades avdelningsbibliotekens samlingar till tillämpbara delar i huvudbibliotekets samlingar. Kuopio-avdelningens bibliotek fortsätter sin verksamhet som en självständig enhet. När Sibelius-Akademin fusionerades in i Konstuniversitetet blev biblioteket en del av Konstuniversitetets bibliotek. Under bibliotekets första tid och åren efter krigen spelade donationerna en central roll för uppbyggandet av samlingarna. Biblioteket fick ta emot donationer av flera namnstarka finländska musiker. Tyvärr var man tvungen att ta flera av donationerna i utlåningsbruk, så många donationshelheter har splittrats under år av användning. Vissa kulturhistoriskt intressanta samlingar har man ändå lyckats förvara för forskningsbruk, huvudsakligen som kompletta helheter. Biblioteket har fått gott om not- och bokmaterial i donation, men även ljudinspelningar och

3 3 periodiska publikationer har erhållits. Vid sidan av det tryckta materialet började ljudsamlingarna snabbt växa fr.o.m. slutet av 1960-talet, först i form av LP-skivor, senare i CD-format. Sedan 80- talet har en mer systematisk materialökning, både beträffande tryckt och inspelat material, eftersträvats. Biblioteket strävar efter att erbjuda kunderna musik- och informationsmaterial i aktuellt format och efter årtusendeskiftet har allt mer nätbaserat material getts till kundernas förfogande. De nuvarande samlingarna De tryckta samlingarna inkluderar publikationer från olika musikområden samt material som behövs i Sibelius-Akademins undervisning och forskning. Det utlåningsbara samlingarna består av noter, inspelningar samt en öppen samling böcker, som innehåller bl.a. basverk från olika musikområden, kursböcker, personhistoria, litteratur om olika instrument och musikstilar samt material inom pedagogik och olika musikprofessioner. Sibelius-Akademins utgivning anskaffas uttömmande. I referensbiblioteket finns olika lexikon, ordböcker, musikuppslagsverk, förteckningar över kompositörers verk, periodiska publikationer samt en samling med kompositörers samlade verk och antologier. Också lärdomsprov från Sibelius-Akademin hör till materialet i referensbiblioteket som får användas i bibliotekets utrymmen. Till den elektroniska samlingen hör nätbaserade fulltexttidningar och -böcker, referensdatabaser, notdatabaser, ljudinspelnings- och videodatabaser samt arbeten i Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Samlingarna är placerade i två våningar. Noterna är klassificerade enligt ensemblesammansättning, böckerna och uppslagsverken enligt ämne, de periodiska publikationerna i alfabetisk ordning och inspelningarna i anskaffningsordning. På översta våningen finns ett magasin, där kunderna kommer åt LP-skivor, äldre lärdomsprov och periodiska publikationer samt mer sällan använt material i magasinets öppna del. I det slutna magasinet förvaras gamla noter, böcker och donationshelheter samt övrigt sällsynt material. Biblioteket har också ett manuskriptmagasin, där kompositionsmanuskript och med dem jämförbart material, samt gamla tryckta monografier som bildar en museisamling, förvaras. Användning av materialet Biblioteket är öppet för alla. Rätt att låna och lånekort fås genom uppvisande av legitimation. En stor del av noterna, böckerna och ljudinspelningarna går att låna hem. Material ur samlingarna skickas också som fjärrlån till andra bibliotek. Följande material lånas inte ut: videoinspelningar uppslagsverk och övrigt material i referensbiblioteket periodiska publikationer manuskripten och museisamlingen material som förvaras i det slutna magasinet ljudinspelningar går inte att fjärrlåna

4 4 Manuskript och andra digitaliserade originalverk får användas av kunderna endast av mycket väl motiverade orsaker. Bibliotekskunderna erbjuds tillgång till de elektroniska utgåvor som Konstuniversitetet har i bruk via bibliotekets webbsidor samt Nelli-informationssökningsportalen. En del av materialet är avgiftsbelagt, och dess användning begränsas till studerande och personal vid Konstuniversitetet. Med Konstuniversitetets användarnamn kan detta material också användas på distans. För externa kunder finns bibliotekets elektroniska material tillgängligt i bibliotekets utrymmen. Största delen av materialet finns katalogiserat i databasen ARSCA som är gemensam för konsthögskolornas bibliotek och fri att använda på nätet. Databasen är främst lämpad för sökning av tryckt material och ljudinspelningar samt kontroll av tillgängligheten. Endast en del av det elektroniska materialet finns i ARSCA. Materialets lånetider framgår i ARSCA. Bibliotekets digitala material finns i databasen Doria. Bibliotekets kunder har också tillgång till databasen LAURA, där man hittar finska sångöversättningar. Utvärdering av samlingarna Målet med utvärderingen av samlingarnas mängd och kvalitet är att samlingarna ska motsvara sitt användningsändamål och möta kundernas behov, vara aktuella och enkla att använda. Utvärdering av samlingarnas svagheter och styrkor förenklar inriktningen av kommande anskaffningar. Brister i samlingarna och material från respektive ämnesområde som inte hör till samlingarna uppmärksammas fortlöpande i utvärderingen. Vid behov kan samlingarna utvärderas genom skilda undersökningar. Användningen av samlingarna utvärderas utgående från användningsstatistiken, ändamålsenligheten t.ex. med hjälp av kundenkäter eller med stöd av experter. Till de vetenskapliga bibliotekens gemensamma statistik samlas årligen in information om hur stora bibliotekets lokala och elektroniska samlingar är och hur mycket de används. Med jämna mellanrum försöker man ordna täckande inventarier av samlingarna. Bibliotekskundernas anskaffningsförslag är viktiga vid utvärderingen av samlingarna. Med deras hjälp fås information om exempelvis luckor i samlingarna och nya forskningsobjekt. Observerade styrkor och tyngdpunktsområden i samlingarna Konstmusik och litteratur om konstmusik hör till de starkaste områdena Basverk och nyheter ska finnas lättillgängligt i alla materialgrupper En i Finland unik samling konstmusikinspelningar och noter till kompositörers samlade verk Heltäckande anskaffning av den finländska musikbranschens utgivning har eftersträvats Heltäckande anskaffning av Sibelius-Akademins utgivning har eftersträvats Bred samling av tryckta periodiska publikationer från slutet av 1800-talet till idag. Svagheter eller brister som observerats i samlingarna Ett gemensamt problem inom humanism- och konstområdet för alla universitetsbibliotek i Finland är i praktiken e-materialens driftsäkerhet och fördröjningen på ungefär ett år för e- publicering av periodiska publikationer. Långtidsförvaring av elektroniskt och digitaliserat material är tills vidare ett olöst problem.

5 5 Anskaffning av folkmusik- och P/J-material ligger främst på ämnesgruppernas ansvar. 3. Samlingspolicyns linjedragningar Allmänna principer i utvecklandet av samlingarna Konstuniversitetets Sibelius-Akademins bibliotek erbjuder sina kunder musikmaterial och kunskapsresurser i de lokala samlingarna och tillgång till elektroniska samlingar i biblioteket. Kunder som hör till ramorganisationen kan även använda dessa på distans. Via fjärrlåneservice kan brister i samlingarna korrigeras och sådant material som inte skaffas till samlingarna beställas. Samlingarna utökas och upprätthålls systematiskt inom ramarna för de ekonomiska resurserna. De totala kostnaderna består förutom av inköpspris också av avgifter för ibruktagande och upprätthållande, som varierar från material till material. Detta tas i beaktande i valet av material. Till samlingarna skaffas i första hand sådant material som behövs i undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin, men också annat material som stöder dessa skaffas efter övervägande. Biblioteket skaffar alla kursböcker som används vid Sibelius-Akademin och ett täckande urval periodiska publikationer och böcker i musikbranschen. Uppslagsverken hålls aktuella. Samlingarnas stomme består av en etablerad grundrepertoar noter och ljudinspelningar, men nyheter och inhemsk musik är av specialintresse när material anskaffas. Utgåvor som är i fortsatt användning, de mest centrala publikationerna från musikbranschen samt historiskt värdefulla eller intressanta utgåvor förvaras i biblioteket. Också övrigt material och kuriositeter förvaras om utrymmena tillåter. Val och anskaffning av material Utvalda personer inom varje materialgenre väljer och skaffar material. Utgivningsproduktionen följs upp och man kan be t.ex. Sibelius-Akademins forskare och lärare om inköpsförslag. Anskaffningarna kan också koordineras i samarbete med universitetets avdelningar. Sibelius- Akademins personal och studerande uppmuntras att dela med sig av sin expertis för att utveckla samlingarna och berätta om de egna specialområdenas behov. En stor del av inköpsbudgeten används till noter och tidningar. Speciellt i valet av periodiska publikationer är samarbetet med användarna viktigt. En del av inköpen används för underhåll av samlingarna: förstörda eller kvalitetsmässigt föråldrade utgåvor ersätts, upptäckta brister korrigeras och extra exemplar köps in. Underhållet av grundsamlingen spelar en central roll. Inköpsbeslut för enskilda utgåvor görs utgående från inköpsförslag, förlagens kataloger och genom att följa med den nyaste forskningen. Man drar också nytta av recensioner och expertstöd vid val av material. För att kursmaterialet ska vara aktuellt följer biblioteket med undervisningsprogrammet. Anskaffningen av elektroniskt material har ökat. En del av det elektroniska materialet skaffas via Finelib-konsortiet och en del material skaffar biblioteket direkt från utgivarna/förlagen. Det elektroniska materialet skaffas tillsammans med övriga bibliotek inom Konstuniversitetet.

6 6 Gemensamma anskaffningskriterier för materialet: verksamheten vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet är den allmänna utgångspunkten Sibelius-akademiker har förkörsrätt vid inköpsförslag utöver konstmusik uppmärksammas folkmusikmaterial av hög kvalitet och P/J-material vid inköpen den vetenskapliga och redaktionella nivån och kvaliteten innehållet och bredden aktualitet förläggare, utgivare utgåvans bestående användningsvärde och/eller aktualitet utgåvans förhållande till bibliotekets samlingar; representerar utgåvan något av tyngdpunktsområdena, kompletterar verket den nuvarande samlingen, finns det överlappningar språk: i första hand finska eller engelska, också svenska, tyska, i specialfall andra originalspråk. geografiskt ursprung (inhemskt material skaffas representativt) typ av utgåva priset jämfört med motsvarande utgåva förväntat användarantal Urvalskriterier för elektroniskt material: användaridentifiering tillgänglighet/fördröjningar användarrätt (distansanvändning, långtidsanvändning) användargränssnitt (användbarhet, användarvänlighet) driftsäkerhet instruktioner och kundstöd tillgänglig användningsstatistik möjlighet till provanvändning licensvillkor materialets kvalitet (t.ex. ljudinspelningsdatabasernas ljudkvalitet motsvarar inte traditionella ljudinspelningars) Böcker: undervisnings- och forskningslitteratur litteratur som behandlar europisk konstmusik, traditions- och folkmusik samt jazzmusik, pedagogik nyaste utgåvan, ifall det inte är motiverat att skaffa en gammal tillgången i andra närbibliotek tillgången i Finland

7 7 kursböcker skaffas (i framtiden också elektroniska, ifall sådana finns) Sibelius-Akademins utgåvor skaffas en titel per bok skaffas, vid behov flera exemplar av kursböckerna (korta lån) styrkeområden: tonsättarbiografier, opusförteckningar, litteratur om konstmusik som publicerats på finska. Uppslagsverk: jämför ovan centrala verk ur användarsynvinkel både tryckta och elektroniska (de senare ökar) Tidningar: elektroniska i mån av möjlighet priset jämförelseutvärdering tillgången i Finland Noter: jämn fördelning mellan olika instrumentgrupper tyngdpunkt på västerländsk konstmusik, samlingens stomme består av grundrepertoarer för olika instrument, sång och kammarmusik det mest efterfrågade materialet skaffas det mer av, till viss del även till referensbiblioteket tryckta finländska noter skaffas representativt nutidsmusiken har en central position kritisk Urtext eller annan uppskattad edition väljs komplettering av samlingen med samlade verk orkester- och uppförandematerial efter överläggande i samarbete med avdelningarna och producenterna Inspelningar: tyngdpunkten ligger på inhemsk konstmusik inköp av Sibelius-Akademins utgivning och meriterade akademiska inspelningar eftersträvas. uppförandepraxis kulturhistoriskt viktiga och nya tolkningar av centrala verk rariteter som kompletterar konstmusiksamlingen dokumentära inspelningar (t.ex. mästarkurser, instrumentdemonstrationer) inspelningsteknikens kvalitet (för närvarande favoriseras SACD/CD-hybridskivor); också andra format kan skaffas enligt behov ljudinspelningsdatabaserna kompletterar bibliotekets samlingar.

8 8 Samlingarna omfattar inte (förutom i undantagsfall) skönlitteratur (t.ex. libretton och diktböcker är undantag) hobbylitteratur fotografier, diabilder, teckningar (endast som bilagor) års- och verksamhetsberättelser (i urval) reklammaterial och kommersiellt material småtryck konsertprogramblad Inkluderande av avgiftsfritt material i samlingarna: Vid avgiftsfritt material följs samma principer som vid avgiftsbelagt. Det valda materialet ska vara använt och rekommenderat av vetenskapssamfundet. Även om materialet är gratis går det åt resurser till att hantera det, välja det och administrera det. Donationer Som donation tar biblioteket emot sådant material som kompletterar eller ersätter nuvarande samlingar. Det donerade materialet bör vara i gott skick eller historiskt värdefullt. I första hand tar biblioteket emot donationer av personer som verkat vid Sibelius-Akademin, men även andra donationer kan övervägas från fall till fall. Ett överlåtelsebrev upprättas för donerat material. Materialet är bibliotekets egendom som biblioteket kan förfara med på det sätt som man finner bäst. Urvalskriterierna för vilka publikationer som tas in i samlingarna är huvudsakligen desamma som för övrigt material. Publikationer som inte tas med i samlingarna kan till exempel ges till de studerandes förfogande, säljas vid bibliotekets utförsäljning eller förstöras. Arkivering Lärdomsprov som avlagts vid Sibelius-Akademin förvaras i biblioteket. Man försöker i allt högre grad erbjuda lärdomsproven också i elektronisk form via Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Biblioteket eftersträvar även att samlingarna ska innehålla ett heltäckande utbud av Sibelius-Akademins publikationer. Biblioteket förvarar också en del tonsättares manuskript. Skötsel av samlingarna Att sköta samlingarna är att ansvara för hur materialet läggs fram, dess skick och ordning samt utvärdera och gallra i samlingarna. Utmönstring är nödvändigt för att samlingarna ska hållas aktuella, motsvara sitt syfte och vara lätta för kunderna att använda. Avskrivningar och förflyttningar måste också göras, för att utrymmena ska kunna användas förnuftigt. Utöver avskrivningar kan exemplar ur utlåningssamlingen flyttas till magasinsamlingen, därifrån man kan beställa materialet. Utöver interna förflyttningar inom biblioteket kan material skickas till Depåbiblioteket, om det uppfyller mottagningskriterierna.

9 9 Granskning av materialets skick och användning är ett fortsatt arbete som görs t.ex. i samband med utlåningsverksamheten och hyllsättningen. Sållningen görs också i samband med större åtgärder så som inventarier. Materialet sållas bort på basis av dess egenskaper och användning bl.a. utgående från: dåligt fysiskt skick föråldrat eller felaktigt innehåll låg eller obefintlig användning (speciellt dubbletter) utgåvans innehåll har inte anknytning till Sibelius-Akademins vid Konstuniversitetet undervisningsområden eller övrig verksamhet Avskrivna exemplar kan ersättas ifall de är relevanta och det finns fortsatt användningsbehov av dem. De avskrivna utgåvorna försöker man ersätta med mer aktuella eller redaktionellt/produktionellt mer uppskattade utgåvor. I mån av möjlighet repareras exemplar i dåligt skick ifall de är svåra att ersätta. Avskrivna exemplar kan säljas på bibliotekets utförsäljningar eller förstöras på lämpligt sätt.

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BILDNINGEN SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 UNGDOMSUT- BILDNINGEN INNEHÅLL 1. ALLMÄNT...1 2. BEHÖRIGHET FÖR STUDIER...1 3. ANSÖKNING...1 4. URVALSPROVEN...1 5. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATEN...2

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

Upplaga enligt revision från PwC

Upplaga enligt revision från PwC Upplaga enligt revision från PwC Version 1.0, 2011-01-24 1. Regelverkets syfte 1.1 Regelverkets syfte Upplageredovisningen syftar till att ge en rättvisande bild som stödjer en hållbar utveckling av mediers

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker

10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling. 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker Program 10.30-11.00 LibNet 3.0 - nya funktioner och utveckling 11.00-11.40 Ebook Library Användaren i fokus för e-böcker 11.40-12.30 Lunch 12.30-13.00 360 Counter användarstatistik, få färdiga rapporter

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet UFV 2009/872 Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2009-06-12 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett universitet för framstående forskning 3 Ett universitet

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version 1.0 2014-04-14 Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer