Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning. Syftet med samlingspolicyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy 2015 2016. 1. Inledning. Syftet med samlingspolicyn"

Transkript

1 1 Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning Syftet med samlingspolicyn Samlingspolicyn beskriver samlingarna vid Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet, redogör för vad samlingsbildandet grundar sig på och hur man i framtiden vill utveckla dem. Här definieras principerna för hur samlingarna ska utvecklas, vilka som är ansvariga för utvecklandet och vilka målsättningar som satts upp för utvecklandet. Samlingspolicyn informerar också bibliotekets kunder, ramorganisation och samarbetsbibliotek om bibliotekets verksamhet. Samlingspolicyn är ett dokument som styr bildandet och utvecklandet av samlingarna. Utgående från dokumentets skriftliga principer kan man göra motiverade val och anskaffningsprioriteringar. Utvecklandet av samlingarna kan fortsätta systematiskt oberoende av enskilda arbetstagare eller av hur aktiva de som ger förslag om anskaffningar är och det fortsatta arbetet med samlingarna kan tryggas. Sibelius-Akademins uppgift Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet har som grunduppgift att vårda och förnya musikkulturen. Verksamheten har tre grundpelare: undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. Vid Sibelius-Akademin kan man förutom kandidat- och magisterexamen i musik också avlägga licentiat- och doktorsexamen i musik. Akademin bedriver också ungdoms- och vuxenutbildning. De offentliga konserterna fungerar som skyltfönster för akademins konstnärliga verksamhet. Konserterna står för en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud. Sibelius-Akademins biblioteks uppgift Sibelius-Akademins bibliotek är Finlands största högskolebibliotek som specialiserat sig på musik. Bibliotekets främsta uppgift är att stöda undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin genom att erbjuda mångsidigt, aktuellt och till användningsändamålet anpassat musik- och faktamaterial samt ansvara för att de studerande och personalen har färdigheter att använda dessa. Biblioteket betjänar också kunder utanför högskolan, även nationellt genom fjärrlån. Biblioteket har till uppgift att utöka, utvärdera, upprätthålla och gallra i samlingarna, förbättra tillgången på och användningen av samlingarna samt arkivera samlingarna konsekvent. Samlingssamarbete Biblioteket samarbetar kring samlingarna med Helsingfors universitets bibliotek och Nationalbiblioteket. Vid anskaffningen av nytt material beaktas också samlingarna vid Helsingfors stadsbibliotek och Metropolia Yrkeshögskolans bibliotek. Material som är centralt för Sibelius- Akademins kärnverksamhet anskaffas ändå, även om ovannämnda bibliotek skulle inneha det.

2 2 I och med att Sibelius-Akademins bibliotek införlivats i Konstuniversitetets bibliotek kommer dess samlingars förhållande till Bildkonstakademins och Teaterhögskolans biblioteks samlingar att definieras i Konstuniversitetets biblioteks kommande gemensamma samlingspolicy. Kunder Största delen av bibliotekets kunder är musikstuderande, -lärare och akademiska forskare. Även musikutövare, kulturinstitutioner och andra sporadiska användare drar nytta av bibliotekets samlingar. Kundernas servicebehov växlar från grundfrågor i musikbranschen till frågor inom vidsträckta specialområden. Lite över hälften av kunderna som använder sig av bibliotekets lokala service är studerande, personal och alumner från Sibelius-Akademin. Ansvar för samlingspolicyn Biblioteket svarar för utvecklandet av samlingarna och för samlingsarbetets kontinuitet. I sista hand bär bibliotekschefen ansvar för samlingspolicyn och förverkligandet av den. Bibliotekets arbetstagare deltar i det praktiska samlingsarbetet enligt överenskommen arbetsfördelning. Samlingsplaneraren svarar för utvecklandet av samlingarna i samarbete med bibliotekets samlingsarbetsgrupp. Samlingspolicyn granskas årligen och godkänns av bibliotekschefen. Utöver policyn sätter man vid behov ihop arbetsinstruktioner, för att kunna förverkliga principerna också i praktiken. Respons om samlingspolicyn riktas till samlingsplaneraren som svarar för dess upprätthållande. 2. Samlingarna Samlingarnas historia Sibelius-Akademins bibliotek grundades år 1885 i anslutning till Helsingfors musikinstitut. År 1924 bytte läroinrättningen namn till Helsingfors konservatorium och 1939 till Sibelius-Akademin. År 1931 färdigställdes ett eget hus för dåvarande Helsingfors konservatorium på adressen Norra Järnvägsgatan 9, där biblioteket var inrymt i översta våningen. Sommaren 1983 flyttade biblioteket till större utrymmen i de två översta våningarna på Tölögatan 28. I verksamhetsutrymmena i Sockenbacka fanns också avdelningsbiblioteken för folkmusik, jazz och musikpedagogik. Sommaren 2011 flyttade biblioteket in i moderna utrymmen i Helsingfors Musikhus som nyss blivit färdigt. Samtidigt infogades avdelningsbibliotekens samlingar till tillämpbara delar i huvudbibliotekets samlingar. Kuopio-avdelningens bibliotek fortsätter sin verksamhet som en självständig enhet. När Sibelius-Akademin fusionerades in i Konstuniversitetet blev biblioteket en del av Konstuniversitetets bibliotek. Under bibliotekets första tid och åren efter krigen spelade donationerna en central roll för uppbyggandet av samlingarna. Biblioteket fick ta emot donationer av flera namnstarka finländska musiker. Tyvärr var man tvungen att ta flera av donationerna i utlåningsbruk, så många donationshelheter har splittrats under år av användning. Vissa kulturhistoriskt intressanta samlingar har man ändå lyckats förvara för forskningsbruk, huvudsakligen som kompletta helheter. Biblioteket har fått gott om not- och bokmaterial i donation, men även ljudinspelningar och

3 3 periodiska publikationer har erhållits. Vid sidan av det tryckta materialet började ljudsamlingarna snabbt växa fr.o.m. slutet av 1960-talet, först i form av LP-skivor, senare i CD-format. Sedan 80- talet har en mer systematisk materialökning, både beträffande tryckt och inspelat material, eftersträvats. Biblioteket strävar efter att erbjuda kunderna musik- och informationsmaterial i aktuellt format och efter årtusendeskiftet har allt mer nätbaserat material getts till kundernas förfogande. De nuvarande samlingarna De tryckta samlingarna inkluderar publikationer från olika musikområden samt material som behövs i Sibelius-Akademins undervisning och forskning. Det utlåningsbara samlingarna består av noter, inspelningar samt en öppen samling böcker, som innehåller bl.a. basverk från olika musikområden, kursböcker, personhistoria, litteratur om olika instrument och musikstilar samt material inom pedagogik och olika musikprofessioner. Sibelius-Akademins utgivning anskaffas uttömmande. I referensbiblioteket finns olika lexikon, ordböcker, musikuppslagsverk, förteckningar över kompositörers verk, periodiska publikationer samt en samling med kompositörers samlade verk och antologier. Också lärdomsprov från Sibelius-Akademin hör till materialet i referensbiblioteket som får användas i bibliotekets utrymmen. Till den elektroniska samlingen hör nätbaserade fulltexttidningar och -böcker, referensdatabaser, notdatabaser, ljudinspelnings- och videodatabaser samt arbeten i Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Samlingarna är placerade i två våningar. Noterna är klassificerade enligt ensemblesammansättning, böckerna och uppslagsverken enligt ämne, de periodiska publikationerna i alfabetisk ordning och inspelningarna i anskaffningsordning. På översta våningen finns ett magasin, där kunderna kommer åt LP-skivor, äldre lärdomsprov och periodiska publikationer samt mer sällan använt material i magasinets öppna del. I det slutna magasinet förvaras gamla noter, böcker och donationshelheter samt övrigt sällsynt material. Biblioteket har också ett manuskriptmagasin, där kompositionsmanuskript och med dem jämförbart material, samt gamla tryckta monografier som bildar en museisamling, förvaras. Användning av materialet Biblioteket är öppet för alla. Rätt att låna och lånekort fås genom uppvisande av legitimation. En stor del av noterna, böckerna och ljudinspelningarna går att låna hem. Material ur samlingarna skickas också som fjärrlån till andra bibliotek. Följande material lånas inte ut: videoinspelningar uppslagsverk och övrigt material i referensbiblioteket periodiska publikationer manuskripten och museisamlingen material som förvaras i det slutna magasinet ljudinspelningar går inte att fjärrlåna

4 4 Manuskript och andra digitaliserade originalverk får användas av kunderna endast av mycket väl motiverade orsaker. Bibliotekskunderna erbjuds tillgång till de elektroniska utgåvor som Konstuniversitetet har i bruk via bibliotekets webbsidor samt Nelli-informationssökningsportalen. En del av materialet är avgiftsbelagt, och dess användning begränsas till studerande och personal vid Konstuniversitetet. Med Konstuniversitetets användarnamn kan detta material också användas på distans. För externa kunder finns bibliotekets elektroniska material tillgängligt i bibliotekets utrymmen. Största delen av materialet finns katalogiserat i databasen ARSCA som är gemensam för konsthögskolornas bibliotek och fri att använda på nätet. Databasen är främst lämpad för sökning av tryckt material och ljudinspelningar samt kontroll av tillgängligheten. Endast en del av det elektroniska materialet finns i ARSCA. Materialets lånetider framgår i ARSCA. Bibliotekets digitala material finns i databasen Doria. Bibliotekets kunder har också tillgång till databasen LAURA, där man hittar finska sångöversättningar. Utvärdering av samlingarna Målet med utvärderingen av samlingarnas mängd och kvalitet är att samlingarna ska motsvara sitt användningsändamål och möta kundernas behov, vara aktuella och enkla att använda. Utvärdering av samlingarnas svagheter och styrkor förenklar inriktningen av kommande anskaffningar. Brister i samlingarna och material från respektive ämnesområde som inte hör till samlingarna uppmärksammas fortlöpande i utvärderingen. Vid behov kan samlingarna utvärderas genom skilda undersökningar. Användningen av samlingarna utvärderas utgående från användningsstatistiken, ändamålsenligheten t.ex. med hjälp av kundenkäter eller med stöd av experter. Till de vetenskapliga bibliotekens gemensamma statistik samlas årligen in information om hur stora bibliotekets lokala och elektroniska samlingar är och hur mycket de används. Med jämna mellanrum försöker man ordna täckande inventarier av samlingarna. Bibliotekskundernas anskaffningsförslag är viktiga vid utvärderingen av samlingarna. Med deras hjälp fås information om exempelvis luckor i samlingarna och nya forskningsobjekt. Observerade styrkor och tyngdpunktsområden i samlingarna Konstmusik och litteratur om konstmusik hör till de starkaste områdena Basverk och nyheter ska finnas lättillgängligt i alla materialgrupper En i Finland unik samling konstmusikinspelningar och noter till kompositörers samlade verk Heltäckande anskaffning av den finländska musikbranschens utgivning har eftersträvats Heltäckande anskaffning av Sibelius-Akademins utgivning har eftersträvats Bred samling av tryckta periodiska publikationer från slutet av 1800-talet till idag. Svagheter eller brister som observerats i samlingarna Ett gemensamt problem inom humanism- och konstområdet för alla universitetsbibliotek i Finland är i praktiken e-materialens driftsäkerhet och fördröjningen på ungefär ett år för e- publicering av periodiska publikationer. Långtidsförvaring av elektroniskt och digitaliserat material är tills vidare ett olöst problem.

5 5 Anskaffning av folkmusik- och P/J-material ligger främst på ämnesgruppernas ansvar. 3. Samlingspolicyns linjedragningar Allmänna principer i utvecklandet av samlingarna Konstuniversitetets Sibelius-Akademins bibliotek erbjuder sina kunder musikmaterial och kunskapsresurser i de lokala samlingarna och tillgång till elektroniska samlingar i biblioteket. Kunder som hör till ramorganisationen kan även använda dessa på distans. Via fjärrlåneservice kan brister i samlingarna korrigeras och sådant material som inte skaffas till samlingarna beställas. Samlingarna utökas och upprätthålls systematiskt inom ramarna för de ekonomiska resurserna. De totala kostnaderna består förutom av inköpspris också av avgifter för ibruktagande och upprätthållande, som varierar från material till material. Detta tas i beaktande i valet av material. Till samlingarna skaffas i första hand sådant material som behövs i undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin, men också annat material som stöder dessa skaffas efter övervägande. Biblioteket skaffar alla kursböcker som används vid Sibelius-Akademin och ett täckande urval periodiska publikationer och böcker i musikbranschen. Uppslagsverken hålls aktuella. Samlingarnas stomme består av en etablerad grundrepertoar noter och ljudinspelningar, men nyheter och inhemsk musik är av specialintresse när material anskaffas. Utgåvor som är i fortsatt användning, de mest centrala publikationerna från musikbranschen samt historiskt värdefulla eller intressanta utgåvor förvaras i biblioteket. Också övrigt material och kuriositeter förvaras om utrymmena tillåter. Val och anskaffning av material Utvalda personer inom varje materialgenre väljer och skaffar material. Utgivningsproduktionen följs upp och man kan be t.ex. Sibelius-Akademins forskare och lärare om inköpsförslag. Anskaffningarna kan också koordineras i samarbete med universitetets avdelningar. Sibelius- Akademins personal och studerande uppmuntras att dela med sig av sin expertis för att utveckla samlingarna och berätta om de egna specialområdenas behov. En stor del av inköpsbudgeten används till noter och tidningar. Speciellt i valet av periodiska publikationer är samarbetet med användarna viktigt. En del av inköpen används för underhåll av samlingarna: förstörda eller kvalitetsmässigt föråldrade utgåvor ersätts, upptäckta brister korrigeras och extra exemplar köps in. Underhållet av grundsamlingen spelar en central roll. Inköpsbeslut för enskilda utgåvor görs utgående från inköpsförslag, förlagens kataloger och genom att följa med den nyaste forskningen. Man drar också nytta av recensioner och expertstöd vid val av material. För att kursmaterialet ska vara aktuellt följer biblioteket med undervisningsprogrammet. Anskaffningen av elektroniskt material har ökat. En del av det elektroniska materialet skaffas via Finelib-konsortiet och en del material skaffar biblioteket direkt från utgivarna/förlagen. Det elektroniska materialet skaffas tillsammans med övriga bibliotek inom Konstuniversitetet.

6 6 Gemensamma anskaffningskriterier för materialet: verksamheten vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet är den allmänna utgångspunkten Sibelius-akademiker har förkörsrätt vid inköpsförslag utöver konstmusik uppmärksammas folkmusikmaterial av hög kvalitet och P/J-material vid inköpen den vetenskapliga och redaktionella nivån och kvaliteten innehållet och bredden aktualitet förläggare, utgivare utgåvans bestående användningsvärde och/eller aktualitet utgåvans förhållande till bibliotekets samlingar; representerar utgåvan något av tyngdpunktsområdena, kompletterar verket den nuvarande samlingen, finns det överlappningar språk: i första hand finska eller engelska, också svenska, tyska, i specialfall andra originalspråk. geografiskt ursprung (inhemskt material skaffas representativt) typ av utgåva priset jämfört med motsvarande utgåva förväntat användarantal Urvalskriterier för elektroniskt material: användaridentifiering tillgänglighet/fördröjningar användarrätt (distansanvändning, långtidsanvändning) användargränssnitt (användbarhet, användarvänlighet) driftsäkerhet instruktioner och kundstöd tillgänglig användningsstatistik möjlighet till provanvändning licensvillkor materialets kvalitet (t.ex. ljudinspelningsdatabasernas ljudkvalitet motsvarar inte traditionella ljudinspelningars) Böcker: undervisnings- och forskningslitteratur litteratur som behandlar europisk konstmusik, traditions- och folkmusik samt jazzmusik, pedagogik nyaste utgåvan, ifall det inte är motiverat att skaffa en gammal tillgången i andra närbibliotek tillgången i Finland

7 7 kursböcker skaffas (i framtiden också elektroniska, ifall sådana finns) Sibelius-Akademins utgåvor skaffas en titel per bok skaffas, vid behov flera exemplar av kursböckerna (korta lån) styrkeområden: tonsättarbiografier, opusförteckningar, litteratur om konstmusik som publicerats på finska. Uppslagsverk: jämför ovan centrala verk ur användarsynvinkel både tryckta och elektroniska (de senare ökar) Tidningar: elektroniska i mån av möjlighet priset jämförelseutvärdering tillgången i Finland Noter: jämn fördelning mellan olika instrumentgrupper tyngdpunkt på västerländsk konstmusik, samlingens stomme består av grundrepertoarer för olika instrument, sång och kammarmusik det mest efterfrågade materialet skaffas det mer av, till viss del även till referensbiblioteket tryckta finländska noter skaffas representativt nutidsmusiken har en central position kritisk Urtext eller annan uppskattad edition väljs komplettering av samlingen med samlade verk orkester- och uppförandematerial efter överläggande i samarbete med avdelningarna och producenterna Inspelningar: tyngdpunkten ligger på inhemsk konstmusik inköp av Sibelius-Akademins utgivning och meriterade akademiska inspelningar eftersträvas. uppförandepraxis kulturhistoriskt viktiga och nya tolkningar av centrala verk rariteter som kompletterar konstmusiksamlingen dokumentära inspelningar (t.ex. mästarkurser, instrumentdemonstrationer) inspelningsteknikens kvalitet (för närvarande favoriseras SACD/CD-hybridskivor); också andra format kan skaffas enligt behov ljudinspelningsdatabaserna kompletterar bibliotekets samlingar.

8 8 Samlingarna omfattar inte (förutom i undantagsfall) skönlitteratur (t.ex. libretton och diktböcker är undantag) hobbylitteratur fotografier, diabilder, teckningar (endast som bilagor) års- och verksamhetsberättelser (i urval) reklammaterial och kommersiellt material småtryck konsertprogramblad Inkluderande av avgiftsfritt material i samlingarna: Vid avgiftsfritt material följs samma principer som vid avgiftsbelagt. Det valda materialet ska vara använt och rekommenderat av vetenskapssamfundet. Även om materialet är gratis går det åt resurser till att hantera det, välja det och administrera det. Donationer Som donation tar biblioteket emot sådant material som kompletterar eller ersätter nuvarande samlingar. Det donerade materialet bör vara i gott skick eller historiskt värdefullt. I första hand tar biblioteket emot donationer av personer som verkat vid Sibelius-Akademin, men även andra donationer kan övervägas från fall till fall. Ett överlåtelsebrev upprättas för donerat material. Materialet är bibliotekets egendom som biblioteket kan förfara med på det sätt som man finner bäst. Urvalskriterierna för vilka publikationer som tas in i samlingarna är huvudsakligen desamma som för övrigt material. Publikationer som inte tas med i samlingarna kan till exempel ges till de studerandes förfogande, säljas vid bibliotekets utförsäljning eller förstöras. Arkivering Lärdomsprov som avlagts vid Sibelius-Akademin förvaras i biblioteket. Man försöker i allt högre grad erbjuda lärdomsproven också i elektronisk form via Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Biblioteket eftersträvar även att samlingarna ska innehålla ett heltäckande utbud av Sibelius-Akademins publikationer. Biblioteket förvarar också en del tonsättares manuskript. Skötsel av samlingarna Att sköta samlingarna är att ansvara för hur materialet läggs fram, dess skick och ordning samt utvärdera och gallra i samlingarna. Utmönstring är nödvändigt för att samlingarna ska hållas aktuella, motsvara sitt syfte och vara lätta för kunderna att använda. Avskrivningar och förflyttningar måste också göras, för att utrymmena ska kunna användas förnuftigt. Utöver avskrivningar kan exemplar ur utlåningssamlingen flyttas till magasinsamlingen, därifrån man kan beställa materialet. Utöver interna förflyttningar inom biblioteket kan material skickas till Depåbiblioteket, om det uppfyller mottagningskriterierna.

9 9 Granskning av materialets skick och användning är ett fortsatt arbete som görs t.ex. i samband med utlåningsverksamheten och hyllsättningen. Sållningen görs också i samband med större åtgärder så som inventarier. Materialet sållas bort på basis av dess egenskaper och användning bl.a. utgående från: dåligt fysiskt skick föråldrat eller felaktigt innehåll låg eller obefintlig användning (speciellt dubbletter) utgåvans innehåll har inte anknytning till Sibelius-Akademins vid Konstuniversitetet undervisningsområden eller övrig verksamhet Avskrivna exemplar kan ersättas ifall de är relevanta och det finns fortsatt användningsbehov av dem. De avskrivna utgåvorna försöker man ersätta med mer aktuella eller redaktionellt/produktionellt mer uppskattade utgåvor. I mån av möjlighet repareras exemplar i dåligt skick ifall de är svåra att ersätta. Avskrivna exemplar kan säljas på bibliotekets utförsäljningar eller förstöras på lämpligt sätt.

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK

Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Årsredovisning 2005 1 ( 116) Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Box 5039, 102 41 STOCKHOLM Telefon 08-463 4000, fax 08-4634004 E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Remissunderlag hösten 2012 Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Svar önskas senast: 2012-11-01 2 Innehåll Om remissens syfte

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Folkbibliotekens fjärrlån

Folkbibliotekens fjärrlån Folkbibliotekens fjärrlån Disposition Som indelning till kartläggningen av folkbibliotekens fjärrlån redogör jag för det statistiska källmaterial som används. Därefter ger jag en allmän presentation av

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2004-2007 1. Målsättningar 1.1. Åbo Akademis mission Åbo Akademis styrelse antog vid sitt möte 25.3.2002 följande allmänna målsättning : a. Åbo Akademis verksamhetsidé: svenskt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Exponering och bokförvaring:

Exponering och bokförvaring: UNIVERSITY OF GOTHENBURG Exponering och bokförvaring: Roy Andersson, Daniella Brummer Pind, Helen Gravås, Anna Isaksson och Kristina Sevo 214 11 28 Innehållsförteckning Direktiv 2 Inledning 3 Konstbiblioteket

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer