Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning. Syftet med samlingspolicyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy 2015 2016. 1. Inledning. Syftet med samlingspolicyn"

Transkript

1 1 Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet Samlingspolicy Inledning Syftet med samlingspolicyn Samlingspolicyn beskriver samlingarna vid Sibelius-Akademins bibliotek vid Konstuniversitetet, redogör för vad samlingsbildandet grundar sig på och hur man i framtiden vill utveckla dem. Här definieras principerna för hur samlingarna ska utvecklas, vilka som är ansvariga för utvecklandet och vilka målsättningar som satts upp för utvecklandet. Samlingspolicyn informerar också bibliotekets kunder, ramorganisation och samarbetsbibliotek om bibliotekets verksamhet. Samlingspolicyn är ett dokument som styr bildandet och utvecklandet av samlingarna. Utgående från dokumentets skriftliga principer kan man göra motiverade val och anskaffningsprioriteringar. Utvecklandet av samlingarna kan fortsätta systematiskt oberoende av enskilda arbetstagare eller av hur aktiva de som ger förslag om anskaffningar är och det fortsatta arbetet med samlingarna kan tryggas. Sibelius-Akademins uppgift Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet har som grunduppgift att vårda och förnya musikkulturen. Verksamheten har tre grundpelare: undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. Vid Sibelius-Akademin kan man förutom kandidat- och magisterexamen i musik också avlägga licentiat- och doktorsexamen i musik. Akademin bedriver också ungdoms- och vuxenutbildning. De offentliga konserterna fungerar som skyltfönster för akademins konstnärliga verksamhet. Konserterna står för en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud. Sibelius-Akademins biblioteks uppgift Sibelius-Akademins bibliotek är Finlands största högskolebibliotek som specialiserat sig på musik. Bibliotekets främsta uppgift är att stöda undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin genom att erbjuda mångsidigt, aktuellt och till användningsändamålet anpassat musik- och faktamaterial samt ansvara för att de studerande och personalen har färdigheter att använda dessa. Biblioteket betjänar också kunder utanför högskolan, även nationellt genom fjärrlån. Biblioteket har till uppgift att utöka, utvärdera, upprätthålla och gallra i samlingarna, förbättra tillgången på och användningen av samlingarna samt arkivera samlingarna konsekvent. Samlingssamarbete Biblioteket samarbetar kring samlingarna med Helsingfors universitets bibliotek och Nationalbiblioteket. Vid anskaffningen av nytt material beaktas också samlingarna vid Helsingfors stadsbibliotek och Metropolia Yrkeshögskolans bibliotek. Material som är centralt för Sibelius- Akademins kärnverksamhet anskaffas ändå, även om ovannämnda bibliotek skulle inneha det.

2 2 I och med att Sibelius-Akademins bibliotek införlivats i Konstuniversitetets bibliotek kommer dess samlingars förhållande till Bildkonstakademins och Teaterhögskolans biblioteks samlingar att definieras i Konstuniversitetets biblioteks kommande gemensamma samlingspolicy. Kunder Största delen av bibliotekets kunder är musikstuderande, -lärare och akademiska forskare. Även musikutövare, kulturinstitutioner och andra sporadiska användare drar nytta av bibliotekets samlingar. Kundernas servicebehov växlar från grundfrågor i musikbranschen till frågor inom vidsträckta specialområden. Lite över hälften av kunderna som använder sig av bibliotekets lokala service är studerande, personal och alumner från Sibelius-Akademin. Ansvar för samlingspolicyn Biblioteket svarar för utvecklandet av samlingarna och för samlingsarbetets kontinuitet. I sista hand bär bibliotekschefen ansvar för samlingspolicyn och förverkligandet av den. Bibliotekets arbetstagare deltar i det praktiska samlingsarbetet enligt överenskommen arbetsfördelning. Samlingsplaneraren svarar för utvecklandet av samlingarna i samarbete med bibliotekets samlingsarbetsgrupp. Samlingspolicyn granskas årligen och godkänns av bibliotekschefen. Utöver policyn sätter man vid behov ihop arbetsinstruktioner, för att kunna förverkliga principerna också i praktiken. Respons om samlingspolicyn riktas till samlingsplaneraren som svarar för dess upprätthållande. 2. Samlingarna Samlingarnas historia Sibelius-Akademins bibliotek grundades år 1885 i anslutning till Helsingfors musikinstitut. År 1924 bytte läroinrättningen namn till Helsingfors konservatorium och 1939 till Sibelius-Akademin. År 1931 färdigställdes ett eget hus för dåvarande Helsingfors konservatorium på adressen Norra Järnvägsgatan 9, där biblioteket var inrymt i översta våningen. Sommaren 1983 flyttade biblioteket till större utrymmen i de två översta våningarna på Tölögatan 28. I verksamhetsutrymmena i Sockenbacka fanns också avdelningsbiblioteken för folkmusik, jazz och musikpedagogik. Sommaren 2011 flyttade biblioteket in i moderna utrymmen i Helsingfors Musikhus som nyss blivit färdigt. Samtidigt infogades avdelningsbibliotekens samlingar till tillämpbara delar i huvudbibliotekets samlingar. Kuopio-avdelningens bibliotek fortsätter sin verksamhet som en självständig enhet. När Sibelius-Akademin fusionerades in i Konstuniversitetet blev biblioteket en del av Konstuniversitetets bibliotek. Under bibliotekets första tid och åren efter krigen spelade donationerna en central roll för uppbyggandet av samlingarna. Biblioteket fick ta emot donationer av flera namnstarka finländska musiker. Tyvärr var man tvungen att ta flera av donationerna i utlåningsbruk, så många donationshelheter har splittrats under år av användning. Vissa kulturhistoriskt intressanta samlingar har man ändå lyckats förvara för forskningsbruk, huvudsakligen som kompletta helheter. Biblioteket har fått gott om not- och bokmaterial i donation, men även ljudinspelningar och

3 3 periodiska publikationer har erhållits. Vid sidan av det tryckta materialet började ljudsamlingarna snabbt växa fr.o.m. slutet av 1960-talet, först i form av LP-skivor, senare i CD-format. Sedan 80- talet har en mer systematisk materialökning, både beträffande tryckt och inspelat material, eftersträvats. Biblioteket strävar efter att erbjuda kunderna musik- och informationsmaterial i aktuellt format och efter årtusendeskiftet har allt mer nätbaserat material getts till kundernas förfogande. De nuvarande samlingarna De tryckta samlingarna inkluderar publikationer från olika musikområden samt material som behövs i Sibelius-Akademins undervisning och forskning. Det utlåningsbara samlingarna består av noter, inspelningar samt en öppen samling böcker, som innehåller bl.a. basverk från olika musikområden, kursböcker, personhistoria, litteratur om olika instrument och musikstilar samt material inom pedagogik och olika musikprofessioner. Sibelius-Akademins utgivning anskaffas uttömmande. I referensbiblioteket finns olika lexikon, ordböcker, musikuppslagsverk, förteckningar över kompositörers verk, periodiska publikationer samt en samling med kompositörers samlade verk och antologier. Också lärdomsprov från Sibelius-Akademin hör till materialet i referensbiblioteket som får användas i bibliotekets utrymmen. Till den elektroniska samlingen hör nätbaserade fulltexttidningar och -böcker, referensdatabaser, notdatabaser, ljudinspelnings- och videodatabaser samt arbeten i Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Samlingarna är placerade i två våningar. Noterna är klassificerade enligt ensemblesammansättning, böckerna och uppslagsverken enligt ämne, de periodiska publikationerna i alfabetisk ordning och inspelningarna i anskaffningsordning. På översta våningen finns ett magasin, där kunderna kommer åt LP-skivor, äldre lärdomsprov och periodiska publikationer samt mer sällan använt material i magasinets öppna del. I det slutna magasinet förvaras gamla noter, böcker och donationshelheter samt övrigt sällsynt material. Biblioteket har också ett manuskriptmagasin, där kompositionsmanuskript och med dem jämförbart material, samt gamla tryckta monografier som bildar en museisamling, förvaras. Användning av materialet Biblioteket är öppet för alla. Rätt att låna och lånekort fås genom uppvisande av legitimation. En stor del av noterna, böckerna och ljudinspelningarna går att låna hem. Material ur samlingarna skickas också som fjärrlån till andra bibliotek. Följande material lånas inte ut: videoinspelningar uppslagsverk och övrigt material i referensbiblioteket periodiska publikationer manuskripten och museisamlingen material som förvaras i det slutna magasinet ljudinspelningar går inte att fjärrlåna

4 4 Manuskript och andra digitaliserade originalverk får användas av kunderna endast av mycket väl motiverade orsaker. Bibliotekskunderna erbjuds tillgång till de elektroniska utgåvor som Konstuniversitetet har i bruk via bibliotekets webbsidor samt Nelli-informationssökningsportalen. En del av materialet är avgiftsbelagt, och dess användning begränsas till studerande och personal vid Konstuniversitetet. Med Konstuniversitetets användarnamn kan detta material också användas på distans. För externa kunder finns bibliotekets elektroniska material tillgängligt i bibliotekets utrymmen. Största delen av materialet finns katalogiserat i databasen ARSCA som är gemensam för konsthögskolornas bibliotek och fri att använda på nätet. Databasen är främst lämpad för sökning av tryckt material och ljudinspelningar samt kontroll av tillgängligheten. Endast en del av det elektroniska materialet finns i ARSCA. Materialets lånetider framgår i ARSCA. Bibliotekets digitala material finns i databasen Doria. Bibliotekets kunder har också tillgång till databasen LAURA, där man hittar finska sångöversättningar. Utvärdering av samlingarna Målet med utvärderingen av samlingarnas mängd och kvalitet är att samlingarna ska motsvara sitt användningsändamål och möta kundernas behov, vara aktuella och enkla att använda. Utvärdering av samlingarnas svagheter och styrkor förenklar inriktningen av kommande anskaffningar. Brister i samlingarna och material från respektive ämnesområde som inte hör till samlingarna uppmärksammas fortlöpande i utvärderingen. Vid behov kan samlingarna utvärderas genom skilda undersökningar. Användningen av samlingarna utvärderas utgående från användningsstatistiken, ändamålsenligheten t.ex. med hjälp av kundenkäter eller med stöd av experter. Till de vetenskapliga bibliotekens gemensamma statistik samlas årligen in information om hur stora bibliotekets lokala och elektroniska samlingar är och hur mycket de används. Med jämna mellanrum försöker man ordna täckande inventarier av samlingarna. Bibliotekskundernas anskaffningsförslag är viktiga vid utvärderingen av samlingarna. Med deras hjälp fås information om exempelvis luckor i samlingarna och nya forskningsobjekt. Observerade styrkor och tyngdpunktsområden i samlingarna Konstmusik och litteratur om konstmusik hör till de starkaste områdena Basverk och nyheter ska finnas lättillgängligt i alla materialgrupper En i Finland unik samling konstmusikinspelningar och noter till kompositörers samlade verk Heltäckande anskaffning av den finländska musikbranschens utgivning har eftersträvats Heltäckande anskaffning av Sibelius-Akademins utgivning har eftersträvats Bred samling av tryckta periodiska publikationer från slutet av 1800-talet till idag. Svagheter eller brister som observerats i samlingarna Ett gemensamt problem inom humanism- och konstområdet för alla universitetsbibliotek i Finland är i praktiken e-materialens driftsäkerhet och fördröjningen på ungefär ett år för e- publicering av periodiska publikationer. Långtidsförvaring av elektroniskt och digitaliserat material är tills vidare ett olöst problem.

5 5 Anskaffning av folkmusik- och P/J-material ligger främst på ämnesgruppernas ansvar. 3. Samlingspolicyns linjedragningar Allmänna principer i utvecklandet av samlingarna Konstuniversitetets Sibelius-Akademins bibliotek erbjuder sina kunder musikmaterial och kunskapsresurser i de lokala samlingarna och tillgång till elektroniska samlingar i biblioteket. Kunder som hör till ramorganisationen kan även använda dessa på distans. Via fjärrlåneservice kan brister i samlingarna korrigeras och sådant material som inte skaffas till samlingarna beställas. Samlingarna utökas och upprätthålls systematiskt inom ramarna för de ekonomiska resurserna. De totala kostnaderna består förutom av inköpspris också av avgifter för ibruktagande och upprätthållande, som varierar från material till material. Detta tas i beaktande i valet av material. Till samlingarna skaffas i första hand sådant material som behövs i undervisningen, forskningen och den konstnärliga verksamheten vid Sibelius-Akademin, men också annat material som stöder dessa skaffas efter övervägande. Biblioteket skaffar alla kursböcker som används vid Sibelius-Akademin och ett täckande urval periodiska publikationer och böcker i musikbranschen. Uppslagsverken hålls aktuella. Samlingarnas stomme består av en etablerad grundrepertoar noter och ljudinspelningar, men nyheter och inhemsk musik är av specialintresse när material anskaffas. Utgåvor som är i fortsatt användning, de mest centrala publikationerna från musikbranschen samt historiskt värdefulla eller intressanta utgåvor förvaras i biblioteket. Också övrigt material och kuriositeter förvaras om utrymmena tillåter. Val och anskaffning av material Utvalda personer inom varje materialgenre väljer och skaffar material. Utgivningsproduktionen följs upp och man kan be t.ex. Sibelius-Akademins forskare och lärare om inköpsförslag. Anskaffningarna kan också koordineras i samarbete med universitetets avdelningar. Sibelius- Akademins personal och studerande uppmuntras att dela med sig av sin expertis för att utveckla samlingarna och berätta om de egna specialområdenas behov. En stor del av inköpsbudgeten används till noter och tidningar. Speciellt i valet av periodiska publikationer är samarbetet med användarna viktigt. En del av inköpen används för underhåll av samlingarna: förstörda eller kvalitetsmässigt föråldrade utgåvor ersätts, upptäckta brister korrigeras och extra exemplar köps in. Underhållet av grundsamlingen spelar en central roll. Inköpsbeslut för enskilda utgåvor görs utgående från inköpsförslag, förlagens kataloger och genom att följa med den nyaste forskningen. Man drar också nytta av recensioner och expertstöd vid val av material. För att kursmaterialet ska vara aktuellt följer biblioteket med undervisningsprogrammet. Anskaffningen av elektroniskt material har ökat. En del av det elektroniska materialet skaffas via Finelib-konsortiet och en del material skaffar biblioteket direkt från utgivarna/förlagen. Det elektroniska materialet skaffas tillsammans med övriga bibliotek inom Konstuniversitetet.

6 6 Gemensamma anskaffningskriterier för materialet: verksamheten vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet är den allmänna utgångspunkten Sibelius-akademiker har förkörsrätt vid inköpsförslag utöver konstmusik uppmärksammas folkmusikmaterial av hög kvalitet och P/J-material vid inköpen den vetenskapliga och redaktionella nivån och kvaliteten innehållet och bredden aktualitet förläggare, utgivare utgåvans bestående användningsvärde och/eller aktualitet utgåvans förhållande till bibliotekets samlingar; representerar utgåvan något av tyngdpunktsområdena, kompletterar verket den nuvarande samlingen, finns det överlappningar språk: i första hand finska eller engelska, också svenska, tyska, i specialfall andra originalspråk. geografiskt ursprung (inhemskt material skaffas representativt) typ av utgåva priset jämfört med motsvarande utgåva förväntat användarantal Urvalskriterier för elektroniskt material: användaridentifiering tillgänglighet/fördröjningar användarrätt (distansanvändning, långtidsanvändning) användargränssnitt (användbarhet, användarvänlighet) driftsäkerhet instruktioner och kundstöd tillgänglig användningsstatistik möjlighet till provanvändning licensvillkor materialets kvalitet (t.ex. ljudinspelningsdatabasernas ljudkvalitet motsvarar inte traditionella ljudinspelningars) Böcker: undervisnings- och forskningslitteratur litteratur som behandlar europisk konstmusik, traditions- och folkmusik samt jazzmusik, pedagogik nyaste utgåvan, ifall det inte är motiverat att skaffa en gammal tillgången i andra närbibliotek tillgången i Finland

7 7 kursböcker skaffas (i framtiden också elektroniska, ifall sådana finns) Sibelius-Akademins utgåvor skaffas en titel per bok skaffas, vid behov flera exemplar av kursböckerna (korta lån) styrkeområden: tonsättarbiografier, opusförteckningar, litteratur om konstmusik som publicerats på finska. Uppslagsverk: jämför ovan centrala verk ur användarsynvinkel både tryckta och elektroniska (de senare ökar) Tidningar: elektroniska i mån av möjlighet priset jämförelseutvärdering tillgången i Finland Noter: jämn fördelning mellan olika instrumentgrupper tyngdpunkt på västerländsk konstmusik, samlingens stomme består av grundrepertoarer för olika instrument, sång och kammarmusik det mest efterfrågade materialet skaffas det mer av, till viss del även till referensbiblioteket tryckta finländska noter skaffas representativt nutidsmusiken har en central position kritisk Urtext eller annan uppskattad edition väljs komplettering av samlingen med samlade verk orkester- och uppförandematerial efter överläggande i samarbete med avdelningarna och producenterna Inspelningar: tyngdpunkten ligger på inhemsk konstmusik inköp av Sibelius-Akademins utgivning och meriterade akademiska inspelningar eftersträvas. uppförandepraxis kulturhistoriskt viktiga och nya tolkningar av centrala verk rariteter som kompletterar konstmusiksamlingen dokumentära inspelningar (t.ex. mästarkurser, instrumentdemonstrationer) inspelningsteknikens kvalitet (för närvarande favoriseras SACD/CD-hybridskivor); också andra format kan skaffas enligt behov ljudinspelningsdatabaserna kompletterar bibliotekets samlingar.

8 8 Samlingarna omfattar inte (förutom i undantagsfall) skönlitteratur (t.ex. libretton och diktböcker är undantag) hobbylitteratur fotografier, diabilder, teckningar (endast som bilagor) års- och verksamhetsberättelser (i urval) reklammaterial och kommersiellt material småtryck konsertprogramblad Inkluderande av avgiftsfritt material i samlingarna: Vid avgiftsfritt material följs samma principer som vid avgiftsbelagt. Det valda materialet ska vara använt och rekommenderat av vetenskapssamfundet. Även om materialet är gratis går det åt resurser till att hantera det, välja det och administrera det. Donationer Som donation tar biblioteket emot sådant material som kompletterar eller ersätter nuvarande samlingar. Det donerade materialet bör vara i gott skick eller historiskt värdefullt. I första hand tar biblioteket emot donationer av personer som verkat vid Sibelius-Akademin, men även andra donationer kan övervägas från fall till fall. Ett överlåtelsebrev upprättas för donerat material. Materialet är bibliotekets egendom som biblioteket kan förfara med på det sätt som man finner bäst. Urvalskriterierna för vilka publikationer som tas in i samlingarna är huvudsakligen desamma som för övrigt material. Publikationer som inte tas med i samlingarna kan till exempel ges till de studerandes förfogande, säljas vid bibliotekets utförsäljning eller förstöras. Arkivering Lärdomsprov som avlagts vid Sibelius-Akademin förvaras i biblioteket. Man försöker i allt högre grad erbjuda lärdomsproven också i elektronisk form via Sibelius-Akademins databas över lärdomsprov. Biblioteket eftersträvar även att samlingarna ska innehålla ett heltäckande utbud av Sibelius-Akademins publikationer. Biblioteket förvarar också en del tonsättares manuskript. Skötsel av samlingarna Att sköta samlingarna är att ansvara för hur materialet läggs fram, dess skick och ordning samt utvärdera och gallra i samlingarna. Utmönstring är nödvändigt för att samlingarna ska hållas aktuella, motsvara sitt syfte och vara lätta för kunderna att använda. Avskrivningar och förflyttningar måste också göras, för att utrymmena ska kunna användas förnuftigt. Utöver avskrivningar kan exemplar ur utlåningssamlingen flyttas till magasinsamlingen, därifrån man kan beställa materialet. Utöver interna förflyttningar inom biblioteket kan material skickas till Depåbiblioteket, om det uppfyller mottagningskriterierna.

9 9 Granskning av materialets skick och användning är ett fortsatt arbete som görs t.ex. i samband med utlåningsverksamheten och hyllsättningen. Sållningen görs också i samband med större åtgärder så som inventarier. Materialet sållas bort på basis av dess egenskaper och användning bl.a. utgående från: dåligt fysiskt skick föråldrat eller felaktigt innehåll låg eller obefintlig användning (speciellt dubbletter) utgåvans innehåll har inte anknytning till Sibelius-Akademins vid Konstuniversitetet undervisningsområden eller övrig verksamhet Avskrivna exemplar kan ersättas ifall de är relevanta och det finns fortsatt användningsbehov av dem. De avskrivna utgåvorna försöker man ersätta med mer aktuella eller redaktionellt/produktionellt mer uppskattade utgåvor. I mån av möjlighet repareras exemplar i dåligt skick ifall de är svåra att ersätta. Avskrivna exemplar kan säljas på bibliotekets utförsäljningar eller förstöras på lämpligt sätt.

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 2016 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT Vill du byta huvudämne? ELLER Har du en lägre högskoleexamen från en annan högskola och vill byta från kandidatskedet

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Val av samlingar Nationalbiblioteket Digitaliserings- och konserveringstjänsten

Val av samlingar Nationalbiblioteket Digitaliserings- och konserveringstjänsten Val av samlingar Nationalbiblioteket Digitaliserings- och konserveringstjänsten Namn Majken Bremer-Laamanen Datum 24.5.2012 Tillställning Nordiska arkivdagar 2012 Grundat 1990 Digitalisering från år 1998

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Cello. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Cello Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I CELLOSPEL Finlands Musikläroinrättningars

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Helsingfors universitets bibliotek 1

Helsingfors universitets bibliotek 1 Helsingfors universitets bibliotek 1 VETENSKAPLIG KUNSKAP TILLHÖR ALLA De vetenskapliga biblioteken i Finland är öppna för alla och ger obegränsad tillgång till den vetenskapliga kunskapens källor. Helsingfors

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf. Violin. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF-Finlands Musikläroinrättningars förbund rf Violin Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I VIOLINSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Upplaga enligt revision från PwC

Upplaga enligt revision från PwC Upplaga enligt revision från PwC Version 1.0, 2011-01-24 1. Regelverkets syfte 1.1 Regelverkets syfte Upplageredovisningen syftar till att ge en rättvisande bild som stödjer en hållbar utveckling av mediers

Läs mer

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA 1 TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA Ett nationellt projekt som eftersträvar att utveckla samlingssamarbetet i Finland Målgruppen är de kulturhistoriska museerna

Läs mer

Ett specialbibliotek om Sverige

Ett specialbibliotek om Sverige Ett specialbibliotek om Sverige Om en helhetssyn på Kungl. bibliotekets samlingsuppbyggnad eller Om samspelet mellan svenskt och utländskt i KB:s samlingar Johannes Rudberg Enhetschef Utländsk litteratur

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT

SIBELIUS- AKADEMIN URVALSGUIDE BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT SIBELIUS- AKADEMIN KONSTUNI- VERSITETET URVALSGUIDE 201 BYTE AV HUVUDÄMNE OCH STUDIERÄTT INNEHÅLL 1. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE STUDIERÄTT... 1 2. BYTE AV STUDIERÄTT... 1 2.1. Byte av utbildningsprogram, huvudämne

Läs mer

Tillämpningsbeslut av RA-FS 1999:1 Bevarande och gallring av forskningshandlingar

Tillämpningsbeslut av RA-FS 1999:1 Bevarande och gallring av forskningshandlingar Tillämpningsbeslut av 1. Initiera forskningsprojekt Externa forskningsmedel Information om utlysningar från Vid inaktualitet forskningsfinansiärer Avser löpande information om utlysningar. Gallras när

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE

PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE PITEÅ KOMMUNS ANVISNINGAR FÖR KVALITETSARBETE Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns anvisningar för kvalitetsarbete Anvisning 2009-10-14 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad

Registrera konstnärlig output i DiVA. Uppdaterad Registrera konstnärlig output i DiVA Uppdaterad 2017-10-27 Allmän information om konstnärlig output Konstnärliga publikationer/produktioner bedöms av Filosofisk fakultetsnämnds konstnärliga utskott. Granskning

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer