Fastighetsmarknad & marknadsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmarknad & marknadsanalys"

Transkript

1 Fastighetsmarknad & marknadsanalys Fastighetsmarknad och marknadsanalys (kap 15) Begrepp inom fastigheter och fastighetsförvaltning 1

2 Vad avses med en fastighetsmarknad? Marknad Avyttrare och mottagare möts (direkt eller indirekt) Varor och/eller tjänster utbytes 2

3 Fastighetsmarknad Olika begreppstolkningar förekommer: Köp och försäljning av fastigheter (snäv) Samt byte, gåva och arv (vidare) Även överlåtelse av juridisk person som äger fast egendom. Även hyres- och byggmarknaderna Även den svarta marknaden 3

4 Vad förvärvar man? Fastighetsförvärv innebär köp av fast egendom. Fast egendom, Jordabalken (JB) kap 1. (torsdag) Fast egendom är indelad i fastigheter. Begreppet fastighet används ofta oprecist. Viktigt att kontrollera och precisera vad som ingår och inte ingår vid ett förvärv eller en värdering. 4

5 Delmarknader Huvudfråga hur en marknad kan eller bör avgränsas. Finns ett stort antal delmarknader, beroende på: Typ av fastighet Geografiska läget Avgränsningskriterier: Läge (visst villaområde) Fastighetstyp (radhus, kedjehus, fristående villa etc.) Ägarform (äganderätt, tomträtt, bostadsrätt) Köparekategori (barnfamiljer, pensionärer etc.) Tidsaspekten (vanligt marknadsanalyser kom.fastigheter) Alla delmarknader har olika karaktär och utveckling. 5

6 Fastighetsbeståndet Marknadens karaktär -grund i det befintliga beståndets beskaffenhet. Marknaden utgörs främst av en andrahandsmarknad med överlåtelser av begagnatvaror. Nytillskottet av bebyggda fastigheter uppgår bara till någon procent av beståndet per år. Tillkommer om-och tillbyggnader. 6

7 Taxeringsenheter och taxeringsvärden Fastighetstyp Taxeringsenheter Taxeringsvärde 1000 tal miljarder kronor Småhus varav fritidshus Hyreshus Varav Bostadshus Komb.bost./lok Komm. Lok Hotell/rest. 3,7 32 Industrifastigheter* Elprod. enheter 2,7 166 Lantbruk 340*** 730 SUMMA Specialenheter** **** TOTALT

8 Fastigheter som marknadsobjekt Överlåtelser av fastigheter, fast egendom mera reglerad än många andra varor som kan förvärvas. 1. Fastigheternas stora ekonomiska betydelse. 2. Fastigheternas stora strategiska betydelse. 3. Historiskt, ansetts ge makt åt innehavaren. 8

9 Fastigheter - en marknad med många särdrag 1. Varje objekt är unikt 2. Varje fastighet är lägesbestämd 3. Lång varaktighet 4. Stor kapitalinsats 5. Lånefinansierade köp 6. Trögrörligt utbud 7. Bristfällig marknadsinformation, lång eftersläpning 8. Utdragen överlåtelseprocess 9. Många inblandade parter 10. Samhällskontroll 9

10 Myten om det obefintliga ortsprismaterialet D.v.s. att jämförelseobjekt saknas... Meningsfulla marknadsjämförelser sker med acceptans av skillnader mellan värderingsobjekt och jämförelseobjekt. Försöka finna bästa möjliga urval till ledning för värdebedömningen, via flera olika ansatser. 10

11 Överlåtelseprocessen Sker huvudsakligen via auktionsliknande förfaranden. Förhandlingsprocessen -i hög grad beroende av vilka parter som är inblandade, vilket marknadsobjekt det handlar om. I en tänkt marknadssituation säljarens marknad så länge det finns mer än en budgivare, upp till en balanspunkt. Därefter återstår endast en köpare. Illustrerar prisbildningsmekanismen, de moment av slumpmässighet som råder för potentiella köpare, bud etc. 11

12 Fastighetsdatasystem (FDS) Behovet av att definiera fastigheter från ett administrativtoch skattetekniskt perspektiv lett till utvecklingen av informationssystem som ajourförs av olika myndigheter. FDS - det i särklass största fastighetsinformationssystemet. Ajourförs av lantmäterimyndigheten i län alt. kommun. Fastighetsregistret består av olika delar; allmänna delen, inskrivningsdelen, adressdelen, byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen. 12

13 Lägenhetsregistret Ett nytt, enligt lag, tillskapat nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Upprättats av Lantmäteriet, hjälp av uppgifter från fastighetsregistret och fastighetsägarna. Varje bostad har ett eget nummer, anger vart i byggnaden som lägenheten finns. Innehåller information om själva bostaden och byggnaden. 13

14 Lägenhetsnummer Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. Det två första siffrorna anger våningsplanet bostaden finns på. Entréplan sätts till 10. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. Registret hålls av kommunerna. Fastighetsägarna ska lämna uppgifter till kommunerna om förändringar. Ett offentligt register, offentlighetsprincipen. Uppgifter lämnas av Lantmäteriet på papper. 14

15 Marknadens omfattning SCB: drygt fastigheter bytte ägare under år Exkluderat arv, byten och gåvor var det fastigheter, köpeskillingar på totalt 197 miljarder kr. Tillkommer icke lagfartspliktiga överlåtelser där överlåtelsen avser de juridiska personer som äger fastigheterna (fastighetsbolag etc.). Överlåtelserna kan avse en eller flera fastigheter, del av fastighet eller ideella andelar i en fastighet. 15

16 Lagfarna överlåtelser via köp av fastigheter och bostadsrätter Antal överlåtelser Procent av bestånd Typ av fastighet Villor ,1 3,3 Fritidshus ,0 2,6 Hyresfastigheter ,4 2,6 Bostadsrätter ,1 Tillkommer överlåtelser som sker på annat sätt än genom köp. Speciellt för hyresfastigheter med bostäder eller kommersiella lokaler samt industrifastigheter har bolagsförsäljningar, fusioner m.m. stor omfattning. Överlåtelserna avser ofta hela fastighetsbestånd. 16

17 Marknadsanalyser för fastighetsinvestering eller värdering Viktiga särdrag ur marknadsanalyssynpunkt: Varje fastighet är unik, har ett givet läge, lång varaktighet. Fastighetsmarknaden består av ett stort antal delmarknader. Två huvudsyften för analyser av fastighetsmarknaden: 1. Investeringsanalyser för att undersöka möjligheterna för att investera i eller att sälja fastigheter. 2. Prisanalyser/marknadsvärdebedömningar för att ge en uppfattning om marknaden och betalda priser. 17

18 1. Makroekonomiska analyser Innefattar trender och prognoser i ett lands (eller en regions) faktiska och förväntade framtida utveckling, d.v.s. makroekonomiska studier. Fyra övergripande faktorer som har stor betydelse för fastighetsmarknaderna: 1. Ekonomisk tillväxt/bnp 2. Inflation 3. Räntenivå 4. Konjunktursvängningar 18

19 Ekonomisk tillväxt/bnp Med ekonomisk tillväxt menas vanligen ökning av BNP, bruttonationalprodukten. BNP summera förädlingsvärdena i samtliga producerande företag/organisationer. Förädlingsvärde skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnader för inköp av råvaror och halvfabrikat. Bruttonationalprodukt inga avdrag görs för förslitning av byggnader och maskiner. 19

20 Inflation Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger. Vanligaste sättet att mäta konsumentprisindex (KPI). KPI utgår från det genomsnittliga hushållets konsumtion. Orsaker till inflation finns både på efterfrågesidan och på utbudssidan. Effekterna av inflation beror mycket på om inflationen är väntad eller oväntad. 20

21 Räntenivå Räntan ett pris på att få låna pengar. Analyseras med hjälp av utbud och efterfrågan. Inflationstakten påverkar ränta innebär att de pengar som långivaren får tillbaka är mindre värda än de pengar som lånats ut. Riksbanken bestämmer en s.k. styrränta/reporänta, som i princip talar om vad andra banker kan få för ränta vid mycket korta lån till/från riksbanken. 21

22 Konjunktursvängningar Under de senaste 20 åren har fastighetsmarknaden svängt kraftigt. Dominerande uppfattning är att konjunktursvängningar i första hand sammanhänger med förändringar på efterfrågesidan. Efterfrågeförändringen sprider sig sedan, via olika mekanismer till andra delar av ekonomin. Riksbanken försöker påverka ekonomi genom ändrade räntenivåer. 22

23 2. Ortsanalyser Avser att ge en bild av den lokala ortens geografiska och ekonomiska förutsättningar med stark tonvikt på framtida utveckling. Läge, befolkning, näringsliv och lokal ekonomi. Infrastruktur, kommunikationer, utbildnings-och servicekvalitet. Är av mycket stor betydelse i samband med olika lokaliserings- och investeringsbeslut. 23

24 3. Fastighetsmarknadsanalyser Har främst två syften: 1. Att ge dataunderlag för tolkning av betalda priser. 2. Att erhålla marknadsmässiga data för att kunna utvärdera och positionera det aktuella objektets egenskaper och förvaltningsdata. Ska ge en uppfattning om grundläggande marknadsdata som betalda priser på fastigheter, direktavkastning, omsättning, marknadsaktörer och fastighetsrelaterade förvaltningsdata. 24

25 4. Fastighetsanalys En genomlysning av den aktuella fastighetens kvalitéer och status. Beskrivning och utvärdering av tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar. Entreprenadbesiktningar Ansvarsbesiktningar Överlåtelsebesiktningar Besiktningar som underlag för värdering 25

26 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick Fastighetspriserna över tiden uppvisar cykliska förlopp (ca 8-10 år). De cykliska förloppen återspeglar den ekonomiska utvecklingen. Följsamhet till faktorer som ekonomisk tillväxt, inflation och sysselsättning. Svåra finans-och fastighetskriser med ca åriga intervall, med mindre kriser under mellanperioderna. 26

27 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1900-talets början Gynnsamt ekonomiskt klimat i västvärlden Stigande fastighetspriser 1929 till 1950-talet Börskrasch 1929 på Wallstreet i New York Start till djup ekonomisk kris Halverade fastighetspriser Dålig värdeökning på fastigheter 27

28 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1960-talet Gynnsammare fastighetsmarknad Fastigheter långsiktigt realvärdesäkra (värdet över tiden förändras i takt med inflationen) Reglerad fastighetsmarknad (både bostäder & lokaler) Miljonprogrammet (skapa 1 miljon bostäder på 10 år) 28

29 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1970-talet 1972 avskaffades hyresregleringen för lokaler Mitten på 70-talet var miljonprogrammet klart Direktavkastningskraven 8-12 % (på totalt kapital= driftnetto/mv) (DN= H-D-U-S) 29

30 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1980-talet Ekonomiska utvecklingen avstannande Småhusmarknaden i stora bekymmer Två stora devalveringar, % och % (nedskrivning av kronans värde, Sverige hade då fast växelkurs) 30

31 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1989 Prisfall på bygg- och fastighetsaktier Prisfall på fastigheter i Europa Fastighetsmarknaden reagerade ej: Fartblind av tidigare utveckling Trodde på tillfällig nedgång Investeringskalkyler med kalkylperioder på 5-10 år Långa hyreskontrakt 31

32 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick 1990 (hösten) Stort köpmotstånd mycket få avslut Hyrorna faller Ökade vakanser Kraftigt höjda räntor Prisfall på % 32

33 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick procents marginalränta räcker inte. Det fasta värdet på kronan kunde inte längre försvaras. Sverige övergick till rörlig växelkurs. 33

34 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick Rekonstruktion av fastighetsmarknaden 1992 utländska ägare tillåts på marknaden Bankerna förlorade 125 miljarder kr Bankerna fick fastigheter för 100 miljarder kr Staten betalade 65 miljarder kronor ( Bankakuten ) Nyproduktionen avstannade 34

35 Fastighetsmarknaden i en historisk tillbakablick Sedan år 2000 Våren 2000 spricker IT-bubblan Lokalbehovet sjönk, hyresnivåerna stagnerat Efter en tid börjar marknaden ta fart igen År 2008 betydande utförsäljningar från de utländska investerarna. 35

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö

Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate Science

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136 Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen

Läs mer

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Examensarbete ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5163 SE Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Andréas Hansson Marcus Jönsson Institutionen för fastighetsvetenskap

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder copyright Marie Frid, Emma Wickberg, 2007 Avdelningen

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 133 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Läs mer

Koggbron Fastigheter AB (publ)

Koggbron Fastigheter AB (publ) December 2014 Koggbron Fastigheter AB (publ) Informationsbroschyr 1 Viktig information Med BCS eller Bolaget avses Business Control Systems Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556605-4259, före förvärv

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Leni Björklund, Ordförande för ESO

Leni Björklund, Ordförande för ESO Förord Den djupa ekonomiska krisen under 1990-talet sved hårt, men den gav oss samtidigt värdefulla lärdomar inför framtiden. Flera rapporter har skrivits om krisens förlopp och dess orsaker. Inom välfärdsområdet

Läs mer

R-08-89. Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Clas Engström, Sweco Eurofutures.

R-08-89. Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Clas Engström, Sweco Eurofutures. R-08-89 Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner Clas Engström, Sweco Eurofutures Juni 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer

Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt i framtiden? - En analys av olika indikatorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 71 Är ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen rimligt

Läs mer

en sammanfattning? 1 (40)

en sammanfattning? 1 (40) FEA, - en sammanfattning? 1 (40) Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer