Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende Arbetsutskottets förslag"

Transkript

1 Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande För kännedom Christer Jonsson (C) Fullmäktiges ledamöter Jessica Rydell (MP) Lena Segerberg (S) Linda Fleetwood (V) Yvonne Hagberg (S) Gunilla Johansson (S) Peter Högberg (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Johan Gustafsson (M) Göte Pettersson (M) Malin Sjölander (M) Eva-Lena Fungmark (C) Gudrun Brunegård (KD) Pierre Edström (FP) Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Formella punkter 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare och tid för justering av protokollet Gudrun Brunegård Justeras den 17 juni 2014 Information och resultatredovisning 3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Föredragning av Krister Björkegren, kl Redovisning av köfri vård och inhyrd personal Föredragning av Ragnhild Holmberg, Lars Mattsson och Florence Eddyson-Hägg, kl Sidan 1 av 5

2 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 5. Information om Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl Ärenden för beslut av landstingsstyrelsen 6. Redovisning av uppdrag beslutade av Landstingsfullmäktige i landstingsplaner samt Bilaga Landstingsstyrelsen beslutar att notera reviderad uppdragslista till protokollet. 7. Utredningsuppdrag 13/08 Undvikbar slutenvård Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 13/ Utredningsuppdrag 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan Bilaga 9. Utredningsuppdrag 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster Bilaga 10. Utredningsuppdrag 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska ta del av sin journal på nätet Bilaga 11. Utredningsuppdrag 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel Muntlig delrapport av Christer Holmgren, 10 minuter 12. Utredningsuppdrag 14/15 Redovisning av brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder Bilaga 13. Utredningsuppdrag 14/16 Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/02. Landstingsstyrelsen antar Strategi för medborgare- patientoch närståendemedverkan i enlighet med Utvecklingsenhetens förslag. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/03. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/04. Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 14/06. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/15. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/16. Sidan 2 av 5

3 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen antar Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet. 14. Utredningsuppdrag 14/17 Innovationsstrategi för landstinget Bilaga Föredragning av Krister Björkegren, 10 minuter Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/17. Landstingsstyrelsen antar Innovationsstrategi för landstinget. 15. Strategi och handlingsplan Bättre liv för de mest sjuka äldre i Kalmar län Bilaga Landstingsstyrelsen antar Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. 16. Granskningsrapport av anställdas bisysslor Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet och överlämnar till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 14 oktober Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslag till yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som sitt och överlämnar till Socialstyrelsen. Yttrandet anmäls till landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören får i uppdrag att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 juli Kostnaderna för 2014 ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. I övrigt ska kostnaderna för kommande år beaktas i planoch budgetarbetet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sidan 3 av 5

4 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 18. Remissvar över Regionförbundets förslag Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslaget till remissvar på Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer. 19. Revidering av Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem avseende höjning av fribelopp för grupp led i sjukdomsbehandling S9 Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner de reviderade Reglerna och riktlinjerna för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 20. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning uppföljning av verksamheten 2013 Bilaga 21. Fördelning av anslaget till länets organisationer för funktionsnedsatta Bilaga 22. Vård och omsorgscollege Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2013 till protokollet. Landstingsstyrelsen godkänner fördelning av anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta enligt funktionshinderrådets förslag. Landstingsstyrelsen beslutar att Medverka i bildandet av ett vårdoch omsorgscollege i Kalmar län. Svara för en tredjedel av kostnaden, kr årligen under tre år. Kostnaderna för 2014 tas ut Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett och kostnaderna för 2015 till 2017 får arbetas in i landstingsplanen. Uppdra åt landstingsdirektören att utse företrädare till styrgrupperna. 23. Delegationsbeslut a) Samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi LOF. Sidan 4 av 5

5 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag b) Beslut fattade av landstingsstyrelsens presidium den 16 april samt den 7 maj Bilaga Anmälningsärende till landstingsstyrelsen 24. a) Yttrande över Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bilaga b) Anmälan av motion (2014:4) Anslut landstinget till nätverket Arbetsgivare för Anhöriga. Bilaga Sidan 5 av 5

6 Tidplan för landstingsstyrelsens sammanträde den 10 juni 2014, Smedjan, landstingets kansli Gruppmöten S, V och MP i Smedjan M, C, KD och FP i Tången Formella punkter samt information och resultatredovisning Lunch Fortsättning på ärendelistan Kaffe

7

8 Av landstingsfullmäktige beslutade uppdrag från landstingsplaner Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 13/03 Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet VERKSAMHET OCH PROCESS 13/08 Kontinuerlig redovisning av undvikbar slutenvård VERKSAMHET OCH PROCESS 13/21 Strategi för klinisk forskning LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan MEDBORGARE OCH KUND 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal på nätet 14/05 En bred översyn av avgiftsstrukturen i syfte att förenkla för patienterna. Arbetet ska ske i dialog med bland annat pensionärsorganistionerna MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel MEDBORGARE OCH KUND Kalmar Länstrafik Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Landstingsservice Karl-Johan Bodell Ann-Katrin Wilhelmsson Krister Björkegren Krister Björkegren Anna Strömblad Anna Strömblad Christina Edward Christer Holmgren Rapporteras våren 2014 Rapporteras på landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på budgetberedningen den 19 maj 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Arbetas in i landstingsplanen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni /07 Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive MEDBORGARE Centrala verksamheter Christina Rapporteras på Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

9 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren barntandvårdspeng, uppdrag ersättning avseende områdesansvar samt förslag till ersättning för specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvård OCH KUND 14/09 Förslag till vårdgaranti för beroendevård VERKSAMHET OCH PROCESS 14/10 Utredning om möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård 14/12 Förslag till åtgärder när utvärdering av initiativet med hälsosamtal enligt modellen Hälsokurvan i Jönköpings och Östergötlands läns landsting redovisats och när ekonomin så tillåter 14/13 Kartläggning av eventuella åldersrelaterade skillnader vid val av behandlingsmetod hos äldre med psykisk ohälsa vilken ska ligga till grund för kommande förbättringsarbete 14/14 Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas. Samordnas regionalt 14/15 Redovisnig av initiativ till brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder 14/16 Plan för hur folkhögskolorna kan bli ett ännu bättre redskap i integrationsarbetet VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS 14/17 En innovationsstrategi för landstinget LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/18 Förslag om hur rollen som avancerad specialistsjuksköterska kan utvecklas efter att utvärdering gjorts MEDARBETARE Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Enheten för Folkhälsa och Hälsoval Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Bildningsförvaltningen Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Edward Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Christina Edward Christina Edward Christina Edward Krister Björkegren Christina Edward Christina Edward Gull-Britt Johansson Krister Björkegren Peter Rydasp Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 16 september 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Arbetas in i äldreprocessen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

10 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 14/20 En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän MEDBORGARE OCH KUND Personalenheten Kalmar Länstrafik KLT Stab KLT Stab gemensamt Karl-Johan Bodell Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

11

12 Dnr Redovisning av uppdraget Undvikbar slutenvård 13/8 Kvalitetsindikatorn Undvikbar slutenvård bygger på antagandet att om patienter får ett bra omhändertagande i den kommunala vård- och omsorgen, primärvården och den öppna specialiserade vården, så kan onödiga inläggningar på sjukhus förhindras. Diagnoser har valts ut som speglar den öppna vårdens insatser vid kroniska eller mer långdragna åkommor. De kroniska sjukdomstillstånden som ingår är anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom och kärlkramp. Även vissa akuta åkommor har valts ut såsom blödande magsår, diarré, epileptiska kramper, inflammatoriska sjukdomar i kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-, näsa- och halsinfektioner. När det gäller undvikbar slutenvård för personer 65 år och äldre har det glädjande nog varit en nedåtgående trend de senaste åren. Från 19 % 2011 till 16,2 % Jan-april ,3%. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre LKL 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Källa: Qlickview LKL Troligen har arbetet i satsningen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre bidragit till detta. I satsningen har det förebyggande arbetet bedrivits mer strukturerat bl a med hjälp av kvalitetsregister såsom Senior alert, Svenska palliativregistret och Svenska demensregistret. Ett stort arbete har också lagts ner på att följa upp insatt läkemedelsbehandlingen och att minska på läkemedel som är olämpliga för äldre personer. Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

13 Dnr Samverkan mellan landsting och kommun är en viktig del i att skapa en trygg och säker vård, inte minst för dem som har många kontakter med vård och omsorg. Denna samverkan kommer att fortsätta utifrån uppdraget från den länsgemensamma ledning och styrning i samverkan i länets äldregrupp. Uppdraget har konkretiserats i Strategi- och handlingsplanen för mest sjuka äldre i Kalmar län Samverkan fortsätter också i grupperna i länet för informationsöverföring, hemsjukvård och rehabilitering. Arbetet med att öka patientens och anhörigas delaktighet i vården fortsätter. Resultatet för Undvikbar sluten vård redovisas årligen i Öppna jämförelser, utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. För det totala antalet undvikbara slutenvårdstillfällen i Kalmar län, ses inte samma positiva utveckling som för gruppen 65 år och äldre. Arbetet med att förbättra den medicinska kvalitén pågår i landstingets prioriterade processer såsom hjärta, diabetes, stroke, cancer och mest sjuka äldre. Patientsäkerhetsarbetet bidrar också till att förebygga vårdskador och stärka det förebyggande arbetet. Sammantaget kommer detta arbete att ge effekt och minska behovet av inläggning på sjukhus och därmed minskning av undvikbar slutenvård. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

14

15 Strategi för medborgare- patient- och närståendemedverkan Mål Ökad medverkan från patienter, närstående och medborgare i utvecklingen av hälsooch sjukvården. Syfte Utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens och närståendes perspektiv. Giltighet xxxxx Målgrupp Medarbetare i Landstinget i Kalmar län. Ansvarig för dokumentet Krister Björkegren, utvecklingsdirektör Revideras och följs upp xxxx Beslutsdatum 2014-XX-XX Beslutat av Landstingsdirektör Alf Jönsson

16 Inledning Detta styrande dokument beskriver landstingets långsiktiga inriktning för att medborgare, patienter, närstående och medarbetare systematiskt ska utveckla vården tillsammans som samarbetspartners. Begreppet medverkan används fortsättningsvis som benämning för detta samarbete. Genom medverkan skapas förutsättningar för att utifrån patientens perspektiv utveckla en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet med ökat värde för patienten. Bakgrund Landstinget i Kalmar län har en uttalad utvecklingsstrategi. Sedan flera år bedrivs ett målmedvetet arbete kring kvalitet och patientsäkerhet där patientmedverkan spelar en viktig roll. Både patienterna och sjukvården har mycket att vinna på att patienters och närståendes engagemang och kunskap bättre tas tillvara. Etablerade tanke- och arbetssätt förändras och leder till en kulturförändring när patienter och närstående blir medskapare i hälso- och sjukvården. I landstingsplanen anges att patient/närstående aktivt ska delta som teammedlem i förbättringsarbetet samt att metoder och verktyg ska utvecklas och anpassas för att ge förutsättningar för att lyfta in patienter och närståendes kunskap och erfarenhet i förbättringsarbetet. Fyra perspektiv för medverkan Strategin omfattar fyra perspektiv för medverkan. 1. Medverkan i patientens egen vårdsituation 2. Medverkan i utveckling av hälso- och sjukvården 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser i samtliga fyra perspektiv på olika nivåer i organisationen. I den patientnära verksamheten (mikrosystemet), på olika ledningsnivåer i verksamheten (mesosystemet) och på övergripande landstingsnivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (makrosystemet). Se nedanstående matris. Egen vårdsituation Utveckling av vården Ledning/ styrning Medborgarinflytande Mikro X X Meso X X Makro X X

17 1. Medverkan i den egna vårdsituationen Medverkan i den egna vårdsituationen innebär partnerskap i den patientnära verksamheten och benämns medverkan på mikronivå. Mål Patienten ska vara välinformerade och ha makt och inflytande över sin egen vård och ska själv kunna agera och delta i sin behandling. Patienten ska känna trygghet och vara en part i besluten gällande hela vårdprocessen. Patienten ses som en medskapare i vården och inga beslut fattas om patienten utan patientens medverkan. Hur uppnås målet Vård och behandling formas utifrån patientens behov. Patientens och närståendes upplevelser, erfarenheter och önskemål ska utgöra en kunskapskälla som vägs samman med forskning och beprövad erfarenhet. Vårdens processer utvecklas utifrån patientens väg i vården. Vårdkontakterna samordnas i en logisk kedja av aktiviteter som utgår från patientens behov. Ett arbetssätt ska tillämpas i vilket patienten är en av två parter i beslutsprocessen. Planering och uppföljning sker med båda parter närvarande. Resultatet dokumenteras i en individuell vårdplan som är tillgänglig för båda parter. Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och är ett exempel på arbetssätt som stärker patientens ställning i hälso- och sjukvården. Digitala tjänster som till exempel journal via nätet är liksom vårdkontrakt mellan patient och vårdgivare möjliga vägar att öka medverkan och stärka patientens inflytande över sin egen vård. Patientens medverkan i den egna vårdsituationen ställer nya krav på bemötandet, vilket bland annat stöds av ett aktivt arbete kring värderingar. Patientsäkerhetslagen är en viktig drivkraft för att ge patienten mer inflytande och makt över sin egen vård. Förslaget till ny patientlag stärker och tydliggör patientens och närståendes ställning ytterligare genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 2. Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården innebär delaktighet i aktiviteter på mikro- och mesonivå. Mål Patienter och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara i utvecklingen av en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet som ökar värdet för patienten.

18 Hur uppnås målet Utvecklingsarbetet bygger på lagarbete mellan patienter, närstående och medarbetare. Betoningen läggs vid upplevelser och patienters och närståendes berättelser används för att identifiera händelser och situationer. Medverkan sker i team men också genom till exempel patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Former behöver finnas för patienters och närståendes medverkan på såväl mikro- som mesonivå. På mesonivå medverkar patienter och närstående i förbättringsprogram, process- och projektutvecklingsarbeten, vid händelseanalyser, riskanalyser vid brukarrevisioner etcetera. Verksamhetens och patientnämndens hantering av synpunkter från patienter och närstående tas systematiskt tillvara för kvalitetsutveckling. Gemensamma rutiner för att ta emot, dokumentera, återföra och följa upp synpunkter behöver upprättas. Det är av vikt att skapa systematik i arbetssättet så att värdefulla förbättringsförslag sprids och används för förbättring. 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården Medverkan i ledning och styrning innebär delaktighet på olika ledningsnivåer i verksamheten mesonivå, samt på övergripande landstingsnivå - makronivå. Mål Patienters och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara som en resurs för förbättring och utveckling av hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården sker tillsammans med ledningsansvariga. Synpunkter inhämtas på olika sätt inför formella beslut, till exempel genom hearings, remissförfarande, patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Utöver befintliga former för medverkan behöver former finnas för patienters och närståendes medverkan i process- och projektutvecklingsarbeten etcetera. Arbetsformerna behöver vara tydliga avseende vid vilka tillfällen patienter och närstående medverkar och hur. Befintliga rutiner för mottagande av synpunkter och förbättringsförslag bör tas tillvarata och vidareutvecklas. Patienter och närstående ska kunna lämna synpunkter i olika former och genom de kanaler som passar den enskilde individen bäst. Systematik i arbetssättet är av största vikt för att värdefulla förslag ska kunna samlas in, spridas och användas för förbättring.

19 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården Att ha inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården som medborgare innebär att ha påverkansmöjlighet genom den demokratiska processen. Mål Medborgarnas kunskaper, erfarenheter synpunkter och önskemål tas tillvara för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan kan ske genom medborgardialog där medborgarnas synpunkter ses som ett naturligt inslag och som en viktig del av underlaget i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Det är av betydelse för landstinget att forma en långsiktigt god och öppen relation med medborgarna i länet. Dialogen kan positivt bidra till ökat förtroende och tillit till landstinget, och stärka den demokratiska legitimiteten. Den stora utmaningen för medborgardialog i styrning är att ämnet berör och upplevs angeläget. Vidare att dialogen utmynnar i konkreta och sakliga frågeställningar som kan lyftas in och värderas i landstingets löpande verksamhetsutveckling och beslutsprocesser. Det finns olika metoder och verktyg att använda i dialogarbetet i form av s.k. cafédialoger, intervjuer på stan, samtals- och fokusgrupper samt genom nyttjande av digitala verktyg. Förutsättningar för medverkan Uppbyggnad av en ny samarbetskultur där patient och närstående ses som medskapare i vården tar tid och kräver stöd som underlättar kontinuerlig utveckling. Såväl patienter, närstående som medarbetare behöver förutsättningar för att på ett bra sätt kunna utveckla vården tillsammans. Formella uppdrag med beskrivning av roller, mål, syfte och överenskommelser om vad som förväntas av de inblandande parterna underlättar arbetet. Jävsdeklaration ska fyllas i. För att patienter och närstående i olika livssituationer ska kunna avsätta tid för arbetet måste ersättning kopplas mot uppdraget. Detta kräver att en landstingsgemensam ersättningsmodell tas fram och etableras. Kunskap är en förutsättning för optimalt samarbete. Ett landstingsgemensamt utbildningsprogram för såväl patient, närstående som medarbetare bör arbetas fram. Medverkan kan ske såväl från patient- och anhörigorganisationer som av enskild patient eller närstående. Ett systematiskt arbetssätt för att identifiera personer för medverkan behöver etableras.

20 Regionalt Cancercentrum i samverkan är ett gott exempel där patienters och närståendes medverkan har systematiserats. Här finns en modell för att fånga upp patienter och närstående som vill medverka, ett utbildningsprogram samt en uttalad uppdrags- och ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan. Nationella kvalitetsregisters Guide Patienters medverkan i kvalitetsregister är ännu ett exempel. Patient- och närståendes inflytande i vården är under utveckling nationellt. Denna medverkan utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt och innebär en attitydförändring i hälso- och sjukvården. Medborgare- patient- och närståendemedverkan behöver därför kontinuerligt följas upp, utvärderas och vidareutvecklas i samarbete med universitet och högskola. Modeller för systematisk uppföljning och utvärdering bör utvecklas. Nyckelfaktorer för att uppnå målen Kartläggning och utveckling av nedanstående områden är en förutsättning för måluppfyllelse för medborgare- patient- och närståendemedverkan. Uppdrags- och ersättningsmodell för patienter och närstående som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Utbildningsmodell för patienter, närstående och medarbetare som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Struktur för att fånga upp patienter och närstående för medverkan Metoder och verktyg för medverkan. Systematisk synpunktshantering Former och forum för medverkan. Kommunsamverkan Uppföljnings- och utvärderingsmodell för medverkan. En förutsättning för att den övergripande strategin ska bli framgångsrik är att handlingsplaner upprättas. Dessa tas fram på mikro-, meso- och makronivå för ovanstående punkter. Handlingsplanerna ska innehålla såväl konkreta mål som hur de ska mätas, följas upp samt till vem/vilka de ska rapporteras och hur ofta.

21

22 FÖRSLAG Datum Sida 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

23 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

24 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

25 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer