Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende Arbetsutskottets förslag"

Transkript

1 Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande För kännedom Christer Jonsson (C) Fullmäktiges ledamöter Jessica Rydell (MP) Lena Segerberg (S) Linda Fleetwood (V) Yvonne Hagberg (S) Gunilla Johansson (S) Peter Högberg (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Johan Gustafsson (M) Göte Pettersson (M) Malin Sjölander (M) Eva-Lena Fungmark (C) Gudrun Brunegård (KD) Pierre Edström (FP) Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Formella punkter 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare och tid för justering av protokollet Gudrun Brunegård Justeras den 17 juni 2014 Information och resultatredovisning 3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Föredragning av Krister Björkegren, kl Redovisning av köfri vård och inhyrd personal Föredragning av Ragnhild Holmberg, Lars Mattsson och Florence Eddyson-Hägg, kl Sidan 1 av 5

2 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 5. Information om Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl Ärenden för beslut av landstingsstyrelsen 6. Redovisning av uppdrag beslutade av Landstingsfullmäktige i landstingsplaner samt Bilaga Landstingsstyrelsen beslutar att notera reviderad uppdragslista till protokollet. 7. Utredningsuppdrag 13/08 Undvikbar slutenvård Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 13/ Utredningsuppdrag 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan Bilaga 9. Utredningsuppdrag 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster Bilaga 10. Utredningsuppdrag 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska ta del av sin journal på nätet Bilaga 11. Utredningsuppdrag 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel Muntlig delrapport av Christer Holmgren, 10 minuter 12. Utredningsuppdrag 14/15 Redovisning av brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder Bilaga 13. Utredningsuppdrag 14/16 Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/02. Landstingsstyrelsen antar Strategi för medborgare- patientoch närståendemedverkan i enlighet med Utvecklingsenhetens förslag. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/03. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/04. Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 14/06. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/15. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/16. Sidan 2 av 5

3 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen antar Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet. 14. Utredningsuppdrag 14/17 Innovationsstrategi för landstinget Bilaga Föredragning av Krister Björkegren, 10 minuter Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/17. Landstingsstyrelsen antar Innovationsstrategi för landstinget. 15. Strategi och handlingsplan Bättre liv för de mest sjuka äldre i Kalmar län Bilaga Landstingsstyrelsen antar Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. 16. Granskningsrapport av anställdas bisysslor Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet och överlämnar till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 14 oktober Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslag till yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som sitt och överlämnar till Socialstyrelsen. Yttrandet anmäls till landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören får i uppdrag att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 juli Kostnaderna för 2014 ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. I övrigt ska kostnaderna för kommande år beaktas i planoch budgetarbetet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sidan 3 av 5

4 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 18. Remissvar över Regionförbundets förslag Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslaget till remissvar på Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer. 19. Revidering av Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem avseende höjning av fribelopp för grupp led i sjukdomsbehandling S9 Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner de reviderade Reglerna och riktlinjerna för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 20. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning uppföljning av verksamheten 2013 Bilaga 21. Fördelning av anslaget till länets organisationer för funktionsnedsatta Bilaga 22. Vård och omsorgscollege Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2013 till protokollet. Landstingsstyrelsen godkänner fördelning av anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta enligt funktionshinderrådets förslag. Landstingsstyrelsen beslutar att Medverka i bildandet av ett vårdoch omsorgscollege i Kalmar län. Svara för en tredjedel av kostnaden, kr årligen under tre år. Kostnaderna för 2014 tas ut Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett och kostnaderna för 2015 till 2017 får arbetas in i landstingsplanen. Uppdra åt landstingsdirektören att utse företrädare till styrgrupperna. 23. Delegationsbeslut a) Samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi LOF. Sidan 4 av 5

5 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag b) Beslut fattade av landstingsstyrelsens presidium den 16 april samt den 7 maj Bilaga Anmälningsärende till landstingsstyrelsen 24. a) Yttrande över Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bilaga b) Anmälan av motion (2014:4) Anslut landstinget till nätverket Arbetsgivare för Anhöriga. Bilaga Sidan 5 av 5

6 Tidplan för landstingsstyrelsens sammanträde den 10 juni 2014, Smedjan, landstingets kansli Gruppmöten S, V och MP i Smedjan M, C, KD och FP i Tången Formella punkter samt information och resultatredovisning Lunch Fortsättning på ärendelistan Kaffe

7

8 Av landstingsfullmäktige beslutade uppdrag från landstingsplaner Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 13/03 Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet VERKSAMHET OCH PROCESS 13/08 Kontinuerlig redovisning av undvikbar slutenvård VERKSAMHET OCH PROCESS 13/21 Strategi för klinisk forskning LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan MEDBORGARE OCH KUND 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal på nätet 14/05 En bred översyn av avgiftsstrukturen i syfte att förenkla för patienterna. Arbetet ska ske i dialog med bland annat pensionärsorganistionerna MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel MEDBORGARE OCH KUND Kalmar Länstrafik Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Landstingsservice Karl-Johan Bodell Ann-Katrin Wilhelmsson Krister Björkegren Krister Björkegren Anna Strömblad Anna Strömblad Christina Edward Christer Holmgren Rapporteras våren 2014 Rapporteras på landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på budgetberedningen den 19 maj 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Arbetas in i landstingsplanen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni /07 Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive MEDBORGARE Centrala verksamheter Christina Rapporteras på Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

9 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren barntandvårdspeng, uppdrag ersättning avseende områdesansvar samt förslag till ersättning för specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvård OCH KUND 14/09 Förslag till vårdgaranti för beroendevård VERKSAMHET OCH PROCESS 14/10 Utredning om möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård 14/12 Förslag till åtgärder när utvärdering av initiativet med hälsosamtal enligt modellen Hälsokurvan i Jönköpings och Östergötlands läns landsting redovisats och när ekonomin så tillåter 14/13 Kartläggning av eventuella åldersrelaterade skillnader vid val av behandlingsmetod hos äldre med psykisk ohälsa vilken ska ligga till grund för kommande förbättringsarbete 14/14 Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas. Samordnas regionalt 14/15 Redovisnig av initiativ till brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder 14/16 Plan för hur folkhögskolorna kan bli ett ännu bättre redskap i integrationsarbetet VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS 14/17 En innovationsstrategi för landstinget LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/18 Förslag om hur rollen som avancerad specialistsjuksköterska kan utvecklas efter att utvärdering gjorts MEDARBETARE Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Enheten för Folkhälsa och Hälsoval Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Bildningsförvaltningen Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Edward Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Christina Edward Christina Edward Christina Edward Krister Björkegren Christina Edward Christina Edward Gull-Britt Johansson Krister Björkegren Peter Rydasp Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 16 september 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Arbetas in i äldreprocessen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

10 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 14/20 En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän MEDBORGARE OCH KUND Personalenheten Kalmar Länstrafik KLT Stab KLT Stab gemensamt Karl-Johan Bodell Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

11

12 Dnr Redovisning av uppdraget Undvikbar slutenvård 13/8 Kvalitetsindikatorn Undvikbar slutenvård bygger på antagandet att om patienter får ett bra omhändertagande i den kommunala vård- och omsorgen, primärvården och den öppna specialiserade vården, så kan onödiga inläggningar på sjukhus förhindras. Diagnoser har valts ut som speglar den öppna vårdens insatser vid kroniska eller mer långdragna åkommor. De kroniska sjukdomstillstånden som ingår är anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom och kärlkramp. Även vissa akuta åkommor har valts ut såsom blödande magsår, diarré, epileptiska kramper, inflammatoriska sjukdomar i kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-, näsa- och halsinfektioner. När det gäller undvikbar slutenvård för personer 65 år och äldre har det glädjande nog varit en nedåtgående trend de senaste åren. Från 19 % 2011 till 16,2 % Jan-april ,3%. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre LKL 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Källa: Qlickview LKL Troligen har arbetet i satsningen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre bidragit till detta. I satsningen har det förebyggande arbetet bedrivits mer strukturerat bl a med hjälp av kvalitetsregister såsom Senior alert, Svenska palliativregistret och Svenska demensregistret. Ett stort arbete har också lagts ner på att följa upp insatt läkemedelsbehandlingen och att minska på läkemedel som är olämpliga för äldre personer. Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

13 Dnr Samverkan mellan landsting och kommun är en viktig del i att skapa en trygg och säker vård, inte minst för dem som har många kontakter med vård och omsorg. Denna samverkan kommer att fortsätta utifrån uppdraget från den länsgemensamma ledning och styrning i samverkan i länets äldregrupp. Uppdraget har konkretiserats i Strategi- och handlingsplanen för mest sjuka äldre i Kalmar län Samverkan fortsätter också i grupperna i länet för informationsöverföring, hemsjukvård och rehabilitering. Arbetet med att öka patientens och anhörigas delaktighet i vården fortsätter. Resultatet för Undvikbar sluten vård redovisas årligen i Öppna jämförelser, utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. För det totala antalet undvikbara slutenvårdstillfällen i Kalmar län, ses inte samma positiva utveckling som för gruppen 65 år och äldre. Arbetet med att förbättra den medicinska kvalitén pågår i landstingets prioriterade processer såsom hjärta, diabetes, stroke, cancer och mest sjuka äldre. Patientsäkerhetsarbetet bidrar också till att förebygga vårdskador och stärka det förebyggande arbetet. Sammantaget kommer detta arbete att ge effekt och minska behovet av inläggning på sjukhus och därmed minskning av undvikbar slutenvård. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

14

15 Strategi för medborgare- patient- och närståendemedverkan Mål Ökad medverkan från patienter, närstående och medborgare i utvecklingen av hälsooch sjukvården. Syfte Utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens och närståendes perspektiv. Giltighet xxxxx Målgrupp Medarbetare i Landstinget i Kalmar län. Ansvarig för dokumentet Krister Björkegren, utvecklingsdirektör Revideras och följs upp xxxx Beslutsdatum 2014-XX-XX Beslutat av Landstingsdirektör Alf Jönsson

16 Inledning Detta styrande dokument beskriver landstingets långsiktiga inriktning för att medborgare, patienter, närstående och medarbetare systematiskt ska utveckla vården tillsammans som samarbetspartners. Begreppet medverkan används fortsättningsvis som benämning för detta samarbete. Genom medverkan skapas förutsättningar för att utifrån patientens perspektiv utveckla en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet med ökat värde för patienten. Bakgrund Landstinget i Kalmar län har en uttalad utvecklingsstrategi. Sedan flera år bedrivs ett målmedvetet arbete kring kvalitet och patientsäkerhet där patientmedverkan spelar en viktig roll. Både patienterna och sjukvården har mycket att vinna på att patienters och närståendes engagemang och kunskap bättre tas tillvara. Etablerade tanke- och arbetssätt förändras och leder till en kulturförändring när patienter och närstående blir medskapare i hälso- och sjukvården. I landstingsplanen anges att patient/närstående aktivt ska delta som teammedlem i förbättringsarbetet samt att metoder och verktyg ska utvecklas och anpassas för att ge förutsättningar för att lyfta in patienter och närståendes kunskap och erfarenhet i förbättringsarbetet. Fyra perspektiv för medverkan Strategin omfattar fyra perspektiv för medverkan. 1. Medverkan i patientens egen vårdsituation 2. Medverkan i utveckling av hälso- och sjukvården 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser i samtliga fyra perspektiv på olika nivåer i organisationen. I den patientnära verksamheten (mikrosystemet), på olika ledningsnivåer i verksamheten (mesosystemet) och på övergripande landstingsnivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (makrosystemet). Se nedanstående matris. Egen vårdsituation Utveckling av vården Ledning/ styrning Medborgarinflytande Mikro X X Meso X X Makro X X

17 1. Medverkan i den egna vårdsituationen Medverkan i den egna vårdsituationen innebär partnerskap i den patientnära verksamheten och benämns medverkan på mikronivå. Mål Patienten ska vara välinformerade och ha makt och inflytande över sin egen vård och ska själv kunna agera och delta i sin behandling. Patienten ska känna trygghet och vara en part i besluten gällande hela vårdprocessen. Patienten ses som en medskapare i vården och inga beslut fattas om patienten utan patientens medverkan. Hur uppnås målet Vård och behandling formas utifrån patientens behov. Patientens och närståendes upplevelser, erfarenheter och önskemål ska utgöra en kunskapskälla som vägs samman med forskning och beprövad erfarenhet. Vårdens processer utvecklas utifrån patientens väg i vården. Vårdkontakterna samordnas i en logisk kedja av aktiviteter som utgår från patientens behov. Ett arbetssätt ska tillämpas i vilket patienten är en av två parter i beslutsprocessen. Planering och uppföljning sker med båda parter närvarande. Resultatet dokumenteras i en individuell vårdplan som är tillgänglig för båda parter. Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och är ett exempel på arbetssätt som stärker patientens ställning i hälso- och sjukvården. Digitala tjänster som till exempel journal via nätet är liksom vårdkontrakt mellan patient och vårdgivare möjliga vägar att öka medverkan och stärka patientens inflytande över sin egen vård. Patientens medverkan i den egna vårdsituationen ställer nya krav på bemötandet, vilket bland annat stöds av ett aktivt arbete kring värderingar. Patientsäkerhetslagen är en viktig drivkraft för att ge patienten mer inflytande och makt över sin egen vård. Förslaget till ny patientlag stärker och tydliggör patientens och närståendes ställning ytterligare genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 2. Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården innebär delaktighet i aktiviteter på mikro- och mesonivå. Mål Patienter och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara i utvecklingen av en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet som ökar värdet för patienten.

18 Hur uppnås målet Utvecklingsarbetet bygger på lagarbete mellan patienter, närstående och medarbetare. Betoningen läggs vid upplevelser och patienters och närståendes berättelser används för att identifiera händelser och situationer. Medverkan sker i team men också genom till exempel patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Former behöver finnas för patienters och närståendes medverkan på såväl mikro- som mesonivå. På mesonivå medverkar patienter och närstående i förbättringsprogram, process- och projektutvecklingsarbeten, vid händelseanalyser, riskanalyser vid brukarrevisioner etcetera. Verksamhetens och patientnämndens hantering av synpunkter från patienter och närstående tas systematiskt tillvara för kvalitetsutveckling. Gemensamma rutiner för att ta emot, dokumentera, återföra och följa upp synpunkter behöver upprättas. Det är av vikt att skapa systematik i arbetssättet så att värdefulla förbättringsförslag sprids och används för förbättring. 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården Medverkan i ledning och styrning innebär delaktighet på olika ledningsnivåer i verksamheten mesonivå, samt på övergripande landstingsnivå - makronivå. Mål Patienters och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara som en resurs för förbättring och utveckling av hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården sker tillsammans med ledningsansvariga. Synpunkter inhämtas på olika sätt inför formella beslut, till exempel genom hearings, remissförfarande, patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Utöver befintliga former för medverkan behöver former finnas för patienters och närståendes medverkan i process- och projektutvecklingsarbeten etcetera. Arbetsformerna behöver vara tydliga avseende vid vilka tillfällen patienter och närstående medverkar och hur. Befintliga rutiner för mottagande av synpunkter och förbättringsförslag bör tas tillvarata och vidareutvecklas. Patienter och närstående ska kunna lämna synpunkter i olika former och genom de kanaler som passar den enskilde individen bäst. Systematik i arbetssättet är av största vikt för att värdefulla förslag ska kunna samlas in, spridas och användas för förbättring.

19 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården Att ha inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården som medborgare innebär att ha påverkansmöjlighet genom den demokratiska processen. Mål Medborgarnas kunskaper, erfarenheter synpunkter och önskemål tas tillvara för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan kan ske genom medborgardialog där medborgarnas synpunkter ses som ett naturligt inslag och som en viktig del av underlaget i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Det är av betydelse för landstinget att forma en långsiktigt god och öppen relation med medborgarna i länet. Dialogen kan positivt bidra till ökat förtroende och tillit till landstinget, och stärka den demokratiska legitimiteten. Den stora utmaningen för medborgardialog i styrning är att ämnet berör och upplevs angeläget. Vidare att dialogen utmynnar i konkreta och sakliga frågeställningar som kan lyftas in och värderas i landstingets löpande verksamhetsutveckling och beslutsprocesser. Det finns olika metoder och verktyg att använda i dialogarbetet i form av s.k. cafédialoger, intervjuer på stan, samtals- och fokusgrupper samt genom nyttjande av digitala verktyg. Förutsättningar för medverkan Uppbyggnad av en ny samarbetskultur där patient och närstående ses som medskapare i vården tar tid och kräver stöd som underlättar kontinuerlig utveckling. Såväl patienter, närstående som medarbetare behöver förutsättningar för att på ett bra sätt kunna utveckla vården tillsammans. Formella uppdrag med beskrivning av roller, mål, syfte och överenskommelser om vad som förväntas av de inblandande parterna underlättar arbetet. Jävsdeklaration ska fyllas i. För att patienter och närstående i olika livssituationer ska kunna avsätta tid för arbetet måste ersättning kopplas mot uppdraget. Detta kräver att en landstingsgemensam ersättningsmodell tas fram och etableras. Kunskap är en förutsättning för optimalt samarbete. Ett landstingsgemensamt utbildningsprogram för såväl patient, närstående som medarbetare bör arbetas fram. Medverkan kan ske såväl från patient- och anhörigorganisationer som av enskild patient eller närstående. Ett systematiskt arbetssätt för att identifiera personer för medverkan behöver etableras.

20 Regionalt Cancercentrum i samverkan är ett gott exempel där patienters och närståendes medverkan har systematiserats. Här finns en modell för att fånga upp patienter och närstående som vill medverka, ett utbildningsprogram samt en uttalad uppdrags- och ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan. Nationella kvalitetsregisters Guide Patienters medverkan i kvalitetsregister är ännu ett exempel. Patient- och närståendes inflytande i vården är under utveckling nationellt. Denna medverkan utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt och innebär en attitydförändring i hälso- och sjukvården. Medborgare- patient- och närståendemedverkan behöver därför kontinuerligt följas upp, utvärderas och vidareutvecklas i samarbete med universitet och högskola. Modeller för systematisk uppföljning och utvärdering bör utvecklas. Nyckelfaktorer för att uppnå målen Kartläggning och utveckling av nedanstående områden är en förutsättning för måluppfyllelse för medborgare- patient- och närståendemedverkan. Uppdrags- och ersättningsmodell för patienter och närstående som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Utbildningsmodell för patienter, närstående och medarbetare som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Struktur för att fånga upp patienter och närstående för medverkan Metoder och verktyg för medverkan. Systematisk synpunktshantering Former och forum för medverkan. Kommunsamverkan Uppföljnings- och utvärderingsmodell för medverkan. En förutsättning för att den övergripande strategin ska bli framgångsrik är att handlingsplaner upprättas. Dessa tas fram på mikro-, meso- och makronivå för ovanstående punkter. Handlingsplanerna ska innehålla såväl konkreta mål som hur de ska mätas, följas upp samt till vem/vilka de ska rapporteras och hur ofta.

21

22 FÖRSLAG Datum Sida 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

23 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

24 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

25 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Datum 2015-03-31. Föredragning av Krister Björkegren och Anna Strömblad, kl 10.30.

Datum 2015-03-31. Föredragning av Krister Björkegren och Anna Strömblad, kl 10.30. FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-03-31 Sida 1(5) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 31 mars 2015 Tid Kl 10.30

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Sikta mot stjärnorna!! Använd kraften som finns hos alla medarbetare! Tillsammans kan vi hoppa högre! Landstingets vision och verksamhetsidé

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler Ärende 11 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-13 Dnr 140552 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Svar på motion 5/2014 Övergripande plan för inomhusmiljön i landstingets lokaler

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer