Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende Arbetsutskottets förslag"

Transkript

1 Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande För kännedom Christer Jonsson (C) Fullmäktiges ledamöter Jessica Rydell (MP) Lena Segerberg (S) Linda Fleetwood (V) Yvonne Hagberg (S) Gunilla Johansson (S) Peter Högberg (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Johan Gustafsson (M) Göte Pettersson (M) Malin Sjölander (M) Eva-Lena Fungmark (C) Gudrun Brunegård (KD) Pierre Edström (FP) Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Formella punkter 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Val av justerare och tid för justering av protokollet Gudrun Brunegård Justeras den 17 juni 2014 Information och resultatredovisning 3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Föredragning av Krister Björkegren, kl Redovisning av köfri vård och inhyrd personal Föredragning av Ragnhild Holmberg, Lars Mattsson och Florence Eddyson-Hägg, kl Sidan 1 av 5

2 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 5. Information om Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl Ärenden för beslut av landstingsstyrelsen 6. Redovisning av uppdrag beslutade av Landstingsfullmäktige i landstingsplaner samt Bilaga Landstingsstyrelsen beslutar att notera reviderad uppdragslista till protokollet. 7. Utredningsuppdrag 13/08 Undvikbar slutenvård Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 13/ Utredningsuppdrag 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan Bilaga 9. Utredningsuppdrag 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska nyttja digitala invånartjänster Bilaga 10. Utredningsuppdrag 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska ta del av sin journal på nätet Bilaga 11. Utredningsuppdrag 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel Muntlig delrapport av Christer Holmgren, 10 minuter 12. Utredningsuppdrag 14/15 Redovisning av brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder Bilaga 13. Utredningsuppdrag 14/16 Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/02. Landstingsstyrelsen antar Strategi för medborgare- patientoch närståendemedverkan i enlighet med Utvecklingsenhetens förslag. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/03. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/04. Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 14/06. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/15. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/16. Sidan 2 av 5

3 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen antar Plan för hur folkhögskolorna ska bli ett ännu bättre verktyg i integrationsarbetet. 14. Utredningsuppdrag 14/17 Innovationsstrategi för landstinget Bilaga Föredragning av Krister Björkegren, 10 minuter Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 14/17. Landstingsstyrelsen antar Innovationsstrategi för landstinget. 15. Strategi och handlingsplan Bättre liv för de mest sjuka äldre i Kalmar län Bilaga Landstingsstyrelsen antar Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. 16. Granskningsrapport av anställdas bisysslor Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten till protokollet och överlämnar till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 14 oktober Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslag till yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som sitt och överlämnar till Socialstyrelsen. Yttrandet anmäls till landstingsfullmäktige. Landstingsdirektören får i uppdrag att införa vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 juli Kostnaderna för 2014 ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. I övrigt ska kostnaderna för kommande år beaktas i planoch budgetarbetet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sidan 3 av 5

4 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag 18. Remissvar över Regionförbundets förslag Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer Bilaga Landstingsstyrelsen antar förslaget till remissvar på Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer. 19. Revidering av Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem avseende höjning av fribelopp för grupp led i sjukdomsbehandling S9 Bilaga Landstingsstyrelsen godkänner de reviderade Reglerna och riktlinjerna för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. 20. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning uppföljning av verksamheten 2013 Bilaga 21. Fördelning av anslaget till länets organisationer för funktionsnedsatta Bilaga 22. Vård och omsorgscollege Bilaga Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2013 till protokollet. Landstingsstyrelsen godkänner fördelning av anslag till länets organisationer för funktionsnedsatta enligt funktionshinderrådets förslag. Landstingsstyrelsen beslutar att Medverka i bildandet av ett vårdoch omsorgscollege i Kalmar län. Svara för en tredjedel av kostnaden, kr årligen under tre år. Kostnaderna för 2014 tas ut Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett och kostnaderna för 2015 till 2017 får arbetas in i landstingsplanen. Uppdra åt landstingsdirektören att utse företrädare till styrgrupperna. 23. Delegationsbeslut a) Samverkansavtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi LOF. Sidan 4 av 5

5 Nr Ärende Arbetsutskottets förslag b) Beslut fattade av landstingsstyrelsens presidium den 16 april samt den 7 maj Bilaga Anmälningsärende till landstingsstyrelsen 24. a) Yttrande över Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bilaga b) Anmälan av motion (2014:4) Anslut landstinget till nätverket Arbetsgivare för Anhöriga. Bilaga Sidan 5 av 5

6 Tidplan för landstingsstyrelsens sammanträde den 10 juni 2014, Smedjan, landstingets kansli Gruppmöten S, V och MP i Smedjan M, C, KD och FP i Tången Formella punkter samt information och resultatredovisning Lunch Fortsättning på ärendelistan Kaffe

7

8 Av landstingsfullmäktige beslutade uppdrag från landstingsplaner Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 13/03 Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet VERKSAMHET OCH PROCESS 13/08 Kontinuerlig redovisning av undvikbar slutenvård VERKSAMHET OCH PROCESS 13/21 Strategi för klinisk forskning LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/02 En samlad strategi för medborgar- och patient/närståendemedverkan MEDBORGARE OCH KUND 14/03 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster 14/04 En införandeplan för hur medborgarna ska kunna ta del av sin journal på nätet 14/05 En bred översyn av avgiftsstrukturen i syfte att förenkla för patienterna. Arbetet ska ske i dialog med bland annat pensionärsorganistionerna MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND MEDBORGARE OCH KUND 14/06 Uppdaterade riktlinjer för barnhjälpmedel MEDBORGARE OCH KUND Kalmar Länstrafik Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Informationsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Landstingsservice Karl-Johan Bodell Ann-Katrin Wilhelmsson Krister Björkegren Krister Björkegren Anna Strömblad Anna Strömblad Christina Edward Christer Holmgren Rapporteras våren 2014 Rapporteras på landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på budgetberedningen den 19 maj 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Arbetas in i landstingsplanen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni /07 Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive MEDBORGARE Centrala verksamheter Christina Rapporteras på Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

9 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren barntandvårdspeng, uppdrag ersättning avseende områdesansvar samt förslag till ersättning för specialisttandvård inom barn- och ungdomstandvård OCH KUND 14/09 Förslag till vårdgaranti för beroendevård VERKSAMHET OCH PROCESS 14/10 Utredning om möjligheten att teckna avtal med verksamheter som erbjuder vård av patienter med långvarig smärta och palliativ vård 14/12 Förslag till åtgärder när utvärdering av initiativet med hälsosamtal enligt modellen Hälsokurvan i Jönköpings och Östergötlands läns landsting redovisats och när ekonomin så tillåter 14/13 Kartläggning av eventuella åldersrelaterade skillnader vid val av behandlingsmetod hos äldre med psykisk ohälsa vilken ska ligga till grund för kommande förbättringsarbete 14/14 Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas. Samordnas regionalt 14/15 Redovisnig av initiativ till brett samverkansprojekt med övriga berörda aktörer i avsikt att ta fram ett handlingsprogram i länet för suicidförebyggande åtgärder 14/16 Plan för hur folkhögskolorna kan bli ett ännu bättre redskap i integrationsarbetet VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS VERKSAMHET OCH PROCESS 14/17 En innovationsstrategi för landstinget LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 14/18 Förslag om hur rollen som avancerad specialistsjuksköterska kan utvecklas efter att utvärdering gjorts MEDARBETARE Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Enheten för Folkhälsa och Hälsoval Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten Bildningsförvaltningen Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Utvecklingsenheten Centrala verksamheter Landstingsdirektörens stab Edward Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Christina Edward Christina Edward Christina Edward Krister Björkegren Christina Edward Christina Edward Gull-Britt Johansson Krister Björkegren Peter Rydasp Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 16 september 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Arbetas in i äldreprocessen Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 10 juni 2014 Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 11 november 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

10 Handlingsplaner Inriktning Enheter Ansvariga Senaste kommentaren 14/20 En särskild utvecklingsplan för Tjustbanan som utarbetas i samverkan med berörda kommuner och trafikhuvudmän MEDBORGARE OCH KUND Personalenheten Kalmar Länstrafik KLT Stab KLT Stab gemensamt Karl-Johan Bodell Rapporteras på Landstingsstyrelsen den 3 december 2014 Reviderad inför landstingsstyrelsen den 10 juni 2014

11

12 Dnr Redovisning av uppdraget Undvikbar slutenvård 13/8 Kvalitetsindikatorn Undvikbar slutenvård bygger på antagandet att om patienter får ett bra omhändertagande i den kommunala vård- och omsorgen, primärvården och den öppna specialiserade vården, så kan onödiga inläggningar på sjukhus förhindras. Diagnoser har valts ut som speglar den öppna vårdens insatser vid kroniska eller mer långdragna åkommor. De kroniska sjukdomstillstånden som ingår är anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom och kärlkramp. Även vissa akuta åkommor har valts ut såsom blödande magsår, diarré, epileptiska kramper, inflammatoriska sjukdomar i kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation samt öron-, näsa- och halsinfektioner. När det gäller undvikbar slutenvård för personer 65 år och äldre har det glädjande nog varit en nedåtgående trend de senaste åren. Från 19 % 2011 till 16,2 % Jan-april ,3%. Undvikbar slutenvård 65 år och äldre LKL 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Källa: Qlickview LKL Troligen har arbetet i satsningen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre bidragit till detta. I satsningen har det förebyggande arbetet bedrivits mer strukturerat bl a med hjälp av kvalitetsregister såsom Senior alert, Svenska palliativregistret och Svenska demensregistret. Ett stort arbete har också lagts ner på att följa upp insatt läkemedelsbehandlingen och att minska på läkemedel som är olämpliga för äldre personer. Läkemedelsrelaterade problem är en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

13 Dnr Samverkan mellan landsting och kommun är en viktig del i att skapa en trygg och säker vård, inte minst för dem som har många kontakter med vård och omsorg. Denna samverkan kommer att fortsätta utifrån uppdraget från den länsgemensamma ledning och styrning i samverkan i länets äldregrupp. Uppdraget har konkretiserats i Strategi- och handlingsplanen för mest sjuka äldre i Kalmar län Samverkan fortsätter också i grupperna i länet för informationsöverföring, hemsjukvård och rehabilitering. Arbetet med att öka patientens och anhörigas delaktighet i vården fortsätter. Resultatet för Undvikbar sluten vård redovisas årligen i Öppna jämförelser, utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. För det totala antalet undvikbara slutenvårdstillfällen i Kalmar län, ses inte samma positiva utveckling som för gruppen 65 år och äldre. Arbetet med att förbättra den medicinska kvalitén pågår i landstingets prioriterade processer såsom hjärta, diabetes, stroke, cancer och mest sjuka äldre. Patientsäkerhetsarbetet bidrar också till att förebygga vårdskador och stärka det förebyggande arbetet. Sammantaget kommer detta arbete att ge effekt och minska behovet av inläggning på sjukhus och därmed minskning av undvikbar slutenvård. Landstinget i Kalmar län Ann-Katrin Wilhelmson Planeringsenheten , Box KALMAR Strömgatan 13, KALMAR

14

15 Strategi för medborgare- patient- och närståendemedverkan Mål Ökad medverkan från patienter, närstående och medborgare i utvecklingen av hälsooch sjukvården. Syfte Utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens och närståendes perspektiv. Giltighet xxxxx Målgrupp Medarbetare i Landstinget i Kalmar län. Ansvarig för dokumentet Krister Björkegren, utvecklingsdirektör Revideras och följs upp xxxx Beslutsdatum 2014-XX-XX Beslutat av Landstingsdirektör Alf Jönsson

16 Inledning Detta styrande dokument beskriver landstingets långsiktiga inriktning för att medborgare, patienter, närstående och medarbetare systematiskt ska utveckla vården tillsammans som samarbetspartners. Begreppet medverkan används fortsättningsvis som benämning för detta samarbete. Genom medverkan skapas förutsättningar för att utifrån patientens perspektiv utveckla en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet med ökat värde för patienten. Bakgrund Landstinget i Kalmar län har en uttalad utvecklingsstrategi. Sedan flera år bedrivs ett målmedvetet arbete kring kvalitet och patientsäkerhet där patientmedverkan spelar en viktig roll. Både patienterna och sjukvården har mycket att vinna på att patienters och närståendes engagemang och kunskap bättre tas tillvara. Etablerade tanke- och arbetssätt förändras och leder till en kulturförändring när patienter och närstående blir medskapare i hälso- och sjukvården. I landstingsplanen anges att patient/närstående aktivt ska delta som teammedlem i förbättringsarbetet samt att metoder och verktyg ska utvecklas och anpassas för att ge förutsättningar för att lyfta in patienter och närståendes kunskap och erfarenhet i förbättringsarbetet. Fyra perspektiv för medverkan Strategin omfattar fyra perspektiv för medverkan. 1. Medverkan i patientens egen vårdsituation 2. Medverkan i utveckling av hälso- och sjukvården 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser i samtliga fyra perspektiv på olika nivåer i organisationen. I den patientnära verksamheten (mikrosystemet), på olika ledningsnivåer i verksamheten (mesosystemet) och på övergripande landstingsnivå för ledning och styrning av organisationen som helhet (makrosystemet). Se nedanstående matris. Egen vårdsituation Utveckling av vården Ledning/ styrning Medborgarinflytande Mikro X X Meso X X Makro X X

17 1. Medverkan i den egna vårdsituationen Medverkan i den egna vårdsituationen innebär partnerskap i den patientnära verksamheten och benämns medverkan på mikronivå. Mål Patienten ska vara välinformerade och ha makt och inflytande över sin egen vård och ska själv kunna agera och delta i sin behandling. Patienten ska känna trygghet och vara en part i besluten gällande hela vårdprocessen. Patienten ses som en medskapare i vården och inga beslut fattas om patienten utan patientens medverkan. Hur uppnås målet Vård och behandling formas utifrån patientens behov. Patientens och närståendes upplevelser, erfarenheter och önskemål ska utgöra en kunskapskälla som vägs samman med forskning och beprövad erfarenhet. Vårdens processer utvecklas utifrån patientens väg i vården. Vårdkontakterna samordnas i en logisk kedja av aktiviteter som utgår från patientens behov. Ett arbetssätt ska tillämpas i vilket patienten är en av två parter i beslutsprocessen. Planering och uppföljning sker med båda parter närvarande. Resultatet dokumenteras i en individuell vårdplan som är tillgänglig för båda parter. Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap mellan patient och vårdgivare och är ett exempel på arbetssätt som stärker patientens ställning i hälso- och sjukvården. Digitala tjänster som till exempel journal via nätet är liksom vårdkontrakt mellan patient och vårdgivare möjliga vägar att öka medverkan och stärka patientens inflytande över sin egen vård. Patientens medverkan i den egna vårdsituationen ställer nya krav på bemötandet, vilket bland annat stöds av ett aktivt arbete kring värderingar. Patientsäkerhetslagen är en viktig drivkraft för att ge patienten mer inflytande och makt över sin egen vård. Förslaget till ny patientlag stärker och tydliggör patientens och närståendes ställning ytterligare genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 2. Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården innebär delaktighet i aktiviteter på mikro- och mesonivå. Mål Patienter och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara i utvecklingen av en hälso- och sjukvård som fokuserar på kvalitet som ökar värdet för patienten.

18 Hur uppnås målet Utvecklingsarbetet bygger på lagarbete mellan patienter, närstående och medarbetare. Betoningen läggs vid upplevelser och patienters och närståendes berättelser används för att identifiera händelser och situationer. Medverkan sker i team men också genom till exempel patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Former behöver finnas för patienters och närståendes medverkan på såväl mikro- som mesonivå. På mesonivå medverkar patienter och närstående i förbättringsprogram, process- och projektutvecklingsarbeten, vid händelseanalyser, riskanalyser vid brukarrevisioner etcetera. Verksamhetens och patientnämndens hantering av synpunkter från patienter och närstående tas systematiskt tillvara för kvalitetsutveckling. Gemensamma rutiner för att ta emot, dokumentera, återföra och följa upp synpunkter behöver upprättas. Det är av vikt att skapa systematik i arbetssättet så att värdefulla förbättringsförslag sprids och används för förbättring. 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården Medverkan i ledning och styrning innebär delaktighet på olika ledningsnivåer i verksamheten mesonivå, samt på övergripande landstingsnivå - makronivå. Mål Patienters och närståendes kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara som en resurs för förbättring och utveckling av hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården sker tillsammans med ledningsansvariga. Synpunkter inhämtas på olika sätt inför formella beslut, till exempel genom hearings, remissförfarande, patient- och närståendeenkäter, intervjuer och fokusgrupper. Utöver befintliga former för medverkan behöver former finnas för patienters och närståendes medverkan i process- och projektutvecklingsarbeten etcetera. Arbetsformerna behöver vara tydliga avseende vid vilka tillfällen patienter och närstående medverkar och hur. Befintliga rutiner för mottagande av synpunkter och förbättringsförslag bör tas tillvarata och vidareutvecklas. Patienter och närstående ska kunna lämna synpunkter i olika former och genom de kanaler som passar den enskilde individen bäst. Systematik i arbetssättet är av största vikt för att värdefulla förslag ska kunna samlas in, spridas och användas för förbättring.

19 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården Att ha inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården som medborgare innebär att ha påverkansmöjlighet genom den demokratiska processen. Mål Medborgarnas kunskaper, erfarenheter synpunkter och önskemål tas tillvara för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. Hur uppnås målet Medverkan kan ske genom medborgardialog där medborgarnas synpunkter ses som ett naturligt inslag och som en viktig del av underlaget i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Det är av betydelse för landstinget att forma en långsiktigt god och öppen relation med medborgarna i länet. Dialogen kan positivt bidra till ökat förtroende och tillit till landstinget, och stärka den demokratiska legitimiteten. Den stora utmaningen för medborgardialog i styrning är att ämnet berör och upplevs angeläget. Vidare att dialogen utmynnar i konkreta och sakliga frågeställningar som kan lyftas in och värderas i landstingets löpande verksamhetsutveckling och beslutsprocesser. Det finns olika metoder och verktyg att använda i dialogarbetet i form av s.k. cafédialoger, intervjuer på stan, samtals- och fokusgrupper samt genom nyttjande av digitala verktyg. Förutsättningar för medverkan Uppbyggnad av en ny samarbetskultur där patient och närstående ses som medskapare i vården tar tid och kräver stöd som underlättar kontinuerlig utveckling. Såväl patienter, närstående som medarbetare behöver förutsättningar för att på ett bra sätt kunna utveckla vården tillsammans. Formella uppdrag med beskrivning av roller, mål, syfte och överenskommelser om vad som förväntas av de inblandande parterna underlättar arbetet. Jävsdeklaration ska fyllas i. För att patienter och närstående i olika livssituationer ska kunna avsätta tid för arbetet måste ersättning kopplas mot uppdraget. Detta kräver att en landstingsgemensam ersättningsmodell tas fram och etableras. Kunskap är en förutsättning för optimalt samarbete. Ett landstingsgemensamt utbildningsprogram för såväl patient, närstående som medarbetare bör arbetas fram. Medverkan kan ske såväl från patient- och anhörigorganisationer som av enskild patient eller närstående. Ett systematiskt arbetssätt för att identifiera personer för medverkan behöver etableras.

20 Regionalt Cancercentrum i samverkan är ett gott exempel där patienters och närståendes medverkan har systematiserats. Här finns en modell för att fånga upp patienter och närstående som vill medverka, ett utbildningsprogram samt en uttalad uppdrags- och ersättningsmodell för patient- och närståendemedverkan. Nationella kvalitetsregisters Guide Patienters medverkan i kvalitetsregister är ännu ett exempel. Patient- och närståendes inflytande i vården är under utveckling nationellt. Denna medverkan utmanar och förändrar etablerade tanke- och arbetssätt och innebär en attitydförändring i hälso- och sjukvården. Medborgare- patient- och närståendemedverkan behöver därför kontinuerligt följas upp, utvärderas och vidareutvecklas i samarbete med universitet och högskola. Modeller för systematisk uppföljning och utvärdering bör utvecklas. Nyckelfaktorer för att uppnå målen Kartläggning och utveckling av nedanstående områden är en förutsättning för måluppfyllelse för medborgare- patient- och närståendemedverkan. Uppdrags- och ersättningsmodell för patienter och närstående som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Utbildningsmodell för patienter, närstående och medarbetare som deltar i olika utvecklingsaktiviteter. Struktur för att fånga upp patienter och närstående för medverkan Metoder och verktyg för medverkan. Systematisk synpunktshantering Former och forum för medverkan. Kommunsamverkan Uppföljnings- och utvärderingsmodell för medverkan. En förutsättning för att den övergripande strategin ska bli framgångsrik är att handlingsplaner upprättas. Dessa tas fram på mikro-, meso- och makronivå för ovanstående punkter. Handlingsplanerna ska innehålla såväl konkreta mål som hur de ska mätas, följas upp samt till vem/vilka de ska rapporteras och hur ofta.

21

22 FÖRSLAG Datum Sida 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Box Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 Kalmar Telefon vx Bankgiro

23 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2(20) Innehåll 1 INLEDNING Syftet med införandeplanen Bakgrund Mål Mål med införandeplanen Uppsatta mål inom e-hälsa 4 2 STATUS SAMT PLANERADE ÅTGÄRDER 6 3 ERBJUDANDE DIGITALA INVÅNARTJÄNSTER Vårdguiden se Umo.se Basutbud av e-tjänster Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik Övrigt 14 4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamheternas erbjudande av digitala invånartjänster Externa kommunikationskampanjer Intern informationssatsning Kommunikationsplan Samverkansparter Fortsatt utveckling 17 5 ORGANISATION OCH RESURSER Organisation Projektorganisation Verksamheternas ansvar Budget 19 6 BILAGOR 20

24 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 3(20) 1 Inledning 1.1 Syftet med införandeplanen I Landstingsplanen för ges landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en införandeplan för att öka nyttjandet av digitala invånartjänster. Uppdraget beskrivs närmare i uppdragsbeskrivning 1 från landstingsdirektören till kommunikationsdirektören. Planen kartlägger hur invånarna i Kalmar län ska kunna nyttja digitala invånartjänster i högre grad. Denna plan omfattar hur arbetet ska struktureras och drivas och beskriver ansvarsfördelning och aktiviteter för att uppnå målen. 1.2 Bakgrund Landstingen tillsammans med Inera (landstingens och regionernas gemensamma organisation för e-hälsa i samverkan) arbetar med utvecklingen av digitala invånartjänster samt för att ständigt öka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sedan 2006 finns en nationell strategi och handlingsplan 2 för e-hälsa med syftet att utveckla och införa e-tjänster med koppling till vår lokala utveckling. Redan idag erbjuder landstinget flera invånartjänster och användandet ökar kontinuerligt, om än i låg takt. En satsning på digitala invånartjänster och dess utveckling krävs för att fler invånare ska nyttja invånartjänster och för att användandet ska ske i större utsträckning. Ett av de primära målen i den nationella strategin för e-hälsa som landstinget arbetar för är att: Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg. Individen når sina uppgifter på ett flertal olika sätt beroende på vad som passar personen bäst själv, Patientens delaktighet inom hälso- och sjukvården ska stärkas, vilket också är en konsekvens av den nya patientlag som träder i kraft 1 januari Digitala invånartjänster är ett sätt att bidra till ökad delaktighet och därför bör nyttjandet stimuleras. Genom att öka nyttjandet av e-tjänster och säkerställa att patienter/medborgare erbjuds e-tjänster förbättras tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna. Via invånartjänster kan patienten få tillgång till information tidigt och få stöd i sin egen vård vilket kan minska vårdtiden. Patient och vårdpersonal får också stöd i sin kommunikation vilket bidrar till bättre samverkan. Patient och närstående får ökad kunskap och kan vara bättre förberedda på sitt möte med vården. 1 Uppdragsbeskrivning avseende att ta fram en införandeplan för hur medborgarna ska kunna nyttja digitala invånartjänster, bilaga 1 2 Handlingsplan Inera (tidigare Cehis), bilaga 2

25 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 4(20) Genom att digitala invånartjänster är tillgängliga dygnet runt samt pålitliga, säkra och lätta att använda kan de hjälpa till att stödja och utveckla patientsäkerhetsarbetet och förbättra tillgängligheten till vården samt minska administration hos vårdpersonalen. Genom att öka nyttjandet och utbudet av de digitala invånartjänsterna kan dessa effekter öka och i förlängningen skapa en bättre folkhälsa. Detta ger invånarna möjligheten till ett ökat inflytande och makt över sin egen vård för att på så sätt bli mer motiverade att agera och delta i sin behandling. Införande av journal som e-tjänst som planeras att genomföras inom landstinget 2015 kommer ytterligare att stärka patientens möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård. E-tjänster för icke vårdrelaterade verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, ska också beaktas och vidareutvecklas för att erbjuda länsinvånarna effektiva tjänster och tillgänglighet till landstingets olika verksamheter. 1.3 Mål Mål med införandeplanen Kännedomen om 1177.se samt befintliga och nya e-tjänster ska öka för att skapa en hög nyttjandegrad av dessa. Öka nyttjandet av de e-tjänster som Landstinget i Kalmar län erbjuder. Invånarna får ökad kvalitet, service och tillgänglighet. Vården får en ökad samverkan med patienterna, minskad administration och kan ägna mer tid åt patienter Uppsatta mål inom e-hälsa I syfte att säkerställa att patienter och medborgare erbjuds e-tjänster som förbättrar tillgängligheten till landstingets verksamhet och servicen till medborgarna finns ett antal konkreta och mätbara mål inom området e- hälsa/e-tjänster. De mål som landstinget arbetat efter är enligt den strategi för mätbara mål inom området e-hälsa som behandlades vid Landstingsstyrelsens möte den 22 maj 2012 (Dnr ) och dessa är utarbetade utifrån de nationella mål som finns fastställda. Nedanstående mål är en revidering av dessa mål och föreslås gälla fram under perioden % av länets invånare känner till webbplatsen 1177.se Antal besök till 1177 Vårdguiden ska öka 10 % årligen 75 % av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster Andel av länets invånare som har konto för landstingets e- hälsotjänster ska vara minst 50% år 2018

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster

Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster FÖRSLAG 1(20) Hur medborgare ska öka nyttjandet av digitala invånartjänster Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress

Läs mer

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Bakgrund Landstingets utvecklingsstrategi, Varje dag lite bättre kraften hos många patientinvolvering är en av sex punkter Landstingsplanen 2014-2016

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2016-02-03 Sida 1(5) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 3 februari 2016 Tid Kl 10.30 Plats

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-12-14

KALLELSE. Datum 2015-12-14 KALLELSE Datum 2015-12-14 Sida 1(5) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Måndag 14 december 2015 Tid Kl 10.00 Plats

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-09-07 Sida 1 (6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 7 september 2016 Tid 10.00 Plats

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län

Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Annika Kostet Green Verksamhetsstrateg, Hälso- och sjukvårdsenheten DIVISION Landstingsdirektörens stab Patienten är vår största outnyttjade resurs! Lynne

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård.

Karl Landergren Planeringsdirektör. Bilaga Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/06 - Uppföljning av handlingsplan för köfri vård. Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-28 Sida 1 (1) Diarienummer Diarienummer 160291, 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/06 Följa upp handlingsplanen för köfri

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen.

Uppdraget för invånartjänster är att stödja alla landstingen och regionernas olika mål med hälso- och sjukvården samt stödja samverkan med omsorgen. Invånartjänster Budskap Det är smart och effektivt att erbjuda e-hälsotjänster via våra starka varumärken 1177 Vårdguiden och UMO Det är möjligt att effektivisera och skapa nya nyttor samtidigt E-hälsoresan

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar I detta dokument redovisas beredningen för behovsstyrnings förslag på områden för behovsanalyser 2017.

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

ProSale Signing referensnummer:

ProSale Signing referensnummer: 1(4) FoU-delegationen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-12 Tid och plats ande 13:00-16:00, Landstingets kansli Kalmar, lokal Tången Anders Henriksson (S) ordförande Linda Fleetwood (V) Gudrun

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd

Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan. Johan Assarsson, tf vd Introduktion till Svenska e-hälsosamarbetet Från vision och strategi till handlingsplan Johan Assarsson, tf vd Bakgrund 1998 Sjunet initieras av sju landsting för att få säkrare datakommunikation mellan

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer