3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) 2 Muntlig information om medarbetarenkäten 3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) 4 Bokslut 2012 för socialnämnden inklusive personalberättelse (SN 2011:1) 5 Internkontrollplan 2013 (SN 2012:1) 6 Förslag till framåtsikt (SN 2013:1) 7 Förvaltningschefen informerar 8 Yttrande över motion - Plantera "barnens träd" i Botkyrka (M) KS/2012:439 (SN 2012:191) 9 Yttrande över medborgarförslag - ungdomsledare och polis i området omkring Eriksbergsåsen och Norsborg, KS/2012:361 (SN 2012/164)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Föreningsbidrag 2013 (SN 2012:170) 11 Mottagande av gåva till Bryggan (SN 2011:18) 12 Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser (KS/2012:346) (SN 2012:165) 13 Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN 2012:17) 14 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 15 Anmälningsärenden (SN 2012:14) Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora sammanträdesrum på plan 8, kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Dnr SN/2012:174 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr SN/2012:174 Referens Staffan Wallier Mottagare Socialnämnden Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare. Lotta Persson Socialchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt /HandläggareTelefon/ Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Stöd och utvecklingsenheten Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN 2 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning... 5 Svarsfrekvens... 5 Enkätens utformning och index... 6 Resultat... 6 Läsanvisning... 6 Bakgrundsfrågor... 7 Tillgänglighet... 8 Inflytande... 9 Service Delaktighet Bemötande Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Förbättringsförslag Diskussion Bilaga 1 (åtaganden). 20 Bilaga 2 (tabellbilaga)...23

7 BOTKYRKA KOMMUN 3 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Att endast två verksamheter (öppna förskolan och vuxenenheten) lyckades lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter är inte bra och rutinerna för detta behöver ses över. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). Enheten har även ökat sina andra index-siffror markant. Vuxenenhetens förbättringar är mycket intressanta och kan, förutom gott arbete, delvis bero på deras höga svarsfrekvens på 81 procent. Vad gäller förbättringsförslag visar resultaten att alternativet Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är ligger på exakt samma procentandel som förgående års mätning (dvs. 35 procent har kryssat i detta alternativ). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan - observera att öppna förskolan som verksamhet skiljer sig från de andra verksamheterna vilket gör att man måste ta hänsyn till öppna förskolan i de totala resultaten annars riskerar man att få en felaktig bild), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

8 BOTKYRKA KOMMUN 4 [22] Stöd och utvecklingsenheten Inledning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Enkäten innehåller dels frågor om klientens bakgrund och dels frågor som har utformats för att kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Sedan 2012 har dock kommunledningen och socialnämnden utformat nya mål, förutom socialnämndens nya mål (se nedan) finns det även ett antal nya åtaganden under varje kommunledningsmål (se bilaga 1) års enkät har inte hunnits anpassats för dessa nya mål vilket innebär vissa svårigheter att följa upp de nya målen på ett adekvat sätt i denna rapport. Under 2013 ska enkäten revideras för att på ett bättre sätt kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Trots problemen med att följa upp de nya åtagandena bör resultaten från året enkät ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. SN-mål. C1: Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta. SN-mål. C2: Män och kvinnor och barn möter en rättssäker verksamhet. SN-mål. C3: Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som invånare kan ta del av utan myndighetsbeslut. SN mål. F4: samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda ärenden för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn. SN mål. F5: En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och följs upp på individuell och/eller på sammanslagen nivå.

9 BOTKYRKA KOMMUN 5 [22] Stöd och utvecklingsenheten Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Som besökare/brukare räknades alla klienter som träffade socialförvaltningens personal, socialsekreterare, behandlare, boendestödjare etc. Om flera personer i samma familj kom på besök gavs alla varsitt exemplar av enkäten (kvinna, man och barn/ungdomar från 13 år och uppåt). Alla bokade besök, spontanbesök, hembesök och jourbesök räknades in. En och samma klient skulle fylla i enkäten endast en gång under mätperioden, även om klienten gjorde mer än ett besök. Undantaget var klienter som besökte flera olika verksamheter under mätperioden, de skulle då erbjudas att fylla i en enkät per verksamhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning (figur 1). Figur 1. Antal inkomna/besvarade enkäter Svarsfrekvens Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Bortfall av svar är alltid förenade med osäkerhet i resultaten. Ju lägre svarsfrekvens desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade, en generellt hög svarsfrekvens är alltid önskvärt ur ett kvalitetsperspektiv. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. För fullständiga uppgifter om de olika verksamheternas och sektionernas svarsfrekvenser se bilaga 2.

10 BOTKYRKA KOMMUN 6 [22] Stöd och utvecklingsenheten Enkätens utformning och index Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ där besökarna/brukarna, på huvuddelen av frågorna, svarar genom att markera på en 10-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 10 (instämmer helt och hållet). Enkäten reviderades efter 2009 års undersökning och är idag uppdelad i tio olika avsnitt i syfte att få en tydligare koppling till socialförvaltningens åtaganden. Avsnitten är bakgrundsfrågor, tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande, helhetsbedömning av verksamheten, förbättringsförslag, en dynamisk del och kommentarer (observera att inga kommentarer eller synpunkter som inkommit via enkäten kommer att behandlas i denna rapport). På avsnitten tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande och helhetsbedömning av verksamheten är det möjligt att beräkna index. Detta är ett resultat av revideringen och användes för första gången Indexresultaten baseras på tre olika frågor som ställts under de aktuella avsnitten. Indexresultaten har räknats ut med samma formel som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras arbete med nöjd kund index (NKI). Resultaten från denna beräkning presenteras som ett index mellan 0 100, ju högre värde desto nöjdare brukare (se bilaga 2 för mer information gällande beräkning av index, alla indexresultat presenteras även i bilaga 2). Indexresultaten bör inte ses som ett absolut mått utan mera som en vägledning till eventuella förbättringsområden inom varje enskilt avsnitt och verksamhet. Observera att avsnitten dynamisk del och rättssäkerhet har i årets undersökning tagits bort i syfte att göra enkäten enklare och att få fram resultaten snabbare. Utöver svenska har enkäten även översatts till ett flertal olika språk såsom arabiska, engelska, finska, turkiska, spanska och persiska. Resultat Läsanvisning Följande resultat presenteras endast på total nivå och efter enkätens avsnitt (alla resultat uppdelat totalt, per enhet och sektion presenteras i bilaga 2). I de avsnitt där index beräknats presenteras dessa resultat först (observera att index alltid presenteras inklusive och exklusive öppna förskolan, detta pga. att denna verksamhet är att betrakta som en öppen verksamhet dit besökaren/brukaren frivilligt och utan formella beslut kan gå, vilket i sin tur kan påverka resultatet). Utöver detta har även svaren på enkätens 10-gradiga svarsalternativ slagits ihop (dikotomiserats) till positivt ( ), neutralt (5+6) och negativt ( ), denna uppdelning presenteras främst i bilaga 2 (när en siffra såsom 80 presenteras betyder detta således att 80% av de svarande svarat positivt, dvs kryssat i 7, 8, 9 eller 10). Vad gäller signifikanstestningarna (T-test) används förkortningen n.s i tabellerna vilket betyder not significant, denna förkortning används när man inte kan hitta någon signifikant skillnad mellan de studerade grupperna. När det istället står sig. betyder detta att en signifikant skillnad hittades mellan grupperna.

11 BOTKYRKA KOMMUN 7 [22] Stöd och utvecklingsenheten Bakgrundsfrågor Ett antal bakgrundsfrågor ställdes i enkäten som berörde kön, ålder, födelseort, familjesituation, huruvida man var förstagångsbesökare eller ej och hur man kom i kontakt med förvaltningen. 65 procent av de svarande var kvinnor, 51,5 procent var mellan år, 42 procent var födda utomlands och 30 procent var gift/sambo med barn. Tabell 3a visar att den vanligaste respondenten på brukarenkäten var en kvinna i åldern år (38,5% av de svarande). Tabell 3b visar att av alla svarande kvinnor fanns totalt var tredje kvinna (36%) på öppna förskolan och av alla män fanns var fjärde (25%) på socialpsykiatriska enheten. Tabell 3a. Respondenter efter kön- och ålder (procent) Åldergrupp Totalt Man ,5 35 Kvinna 4 6,5 38,5 14 2,5 65 Totalt 8 10,5 51, Tabell 3b. Respondenter efter kön per verksamhet (procent) Man/pojke Kvinna/flicka UE 10 9 RE ÖF 7 36 VE 15 5 EEB SPE BOE 3 1 Totalt Totalt sett hade 54 procent av de svarande utländsk bakgrund (se tabell 4). SCB:s definition av utländsk bakgrund lyder att en person som är född utomlands har utländsk bakgrund. Detsamma gäller person född i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Person som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige. Tabell 4. Svensk eller utländsk bakgrund (antal och procent) Antal Procent Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Total

12 BOTKYRKA KOMMUN 8 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tillgänglighet Tillgänglighetsindex baseras på frågorna 7, 8 och 9 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg beträffande tillgänglighet. Brukarenkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever socialförvaltningens tillgänglighet något bättre. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning uppvisar tillgänglighetsindex, totalt sett, emellertid ingen skillnad. Tillgänglighetsindex verkat ligga stabilt på 80. Vissa variationer går dock att se mellan åren vad gäller de enskilda enheternas resultat. På exempelvis socialpsykiatriska enheten (SPE) har tillgängligheten succesivt gått ner medan tillgängligheten på enheten för ekonomiskt bistånd (EEB) successivt har blivit bättre (se tabell 5). Tabell 5. Tillgänglighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör tillgänglighet (se tabell 6a, 6b och 6c). Tabell 6a. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,17 8,49 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,93 8,39 sig. 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,57 8,16 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 6b. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 7,54 8,55 sig. 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,91 8,30 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,73 7,99 n.s *signifikansnivå = p<0.05

13 BOTKYRKA KOMMUN 9 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 6c. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,38 8,38 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 8,22 8,24 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,95 7,95 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten visar, totalt sett, att männen upplever socialförvaltningens tillgänglighet som något sämre än kvinnorna (exklusive öppna förskolan kan dock inga signifikanta skillnader hittas). En signifikant skillnad går även att hitta mellan de yngre och äldre på fråga 7, vilket består även när öppna förskolan exkluderas. Inflytande Inflytandeindex baseras på frågorna 10, 11 och 12 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande inflytande. Brukarenkätens genomsnittliga inflytandeindex ligger på 84 vilket är väl godkänt. Enhetsvis finns det dock stora skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 67 och öppna förskolan det högsta på 93. Totalt sett visar resultaten att kvinnorna upplever sig ha mera inflytande över sina egna ärenden än männen, denna könsskillnad syntes även i 2010 som 2011 års mätning (tabell 7). Tabell 7. Inflytandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör inflytande (se tabell 8a, 8b och 8c).

14 BOTKYRKA KOMMUN 10 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 8a. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,54 9,02 sig. 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,20 8,85 sig. 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,83 8,40 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8b. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,75 8,88 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,39 8,68 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,96 8,25 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8c. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,78 8,95 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,53 8,75 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 8,13 8,32 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten från avsnittet inflytande visar att männen upplever mindre inflytande i sina ärenden än kvinnorna. Exklusive öppna förskolan blir emellertid könsskillnaderna inte så stora och inga signifikanta skillnader kan hittas. Service Serviceindex baseras på frågorna 14, 15 och 16 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 85 vilket är mycket högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 70 och öppna förskolan det högsta på 94. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna tenderar att uppleva socialförvaltningens service bättre än männen, något som även går att se i 2010 och 2011 års mätningar (se tabell 9).

15 BOTKYRKA KOMMUN 11 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 9. Serviceindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör service (se tabell 10a, 10b och 10c). Tabell 10a. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,26 8,71 sig. 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,55 8,94 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,51 8,93 sig. 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,02 8,65 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10b. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,52 8,55 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,53 8,88 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,66 8,82 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,12 8,52 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10c. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,56 8,58 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,71 8,95 n.s 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,72 8,89 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,37 8,54 n.s *signifikansnivå = p<0.05

16 BOTKYRKA KOMMUN 12 [22] Stöd och utvecklingsenheten Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande service. Exklusive öppna förskolan hittades emellertid inga könsskillnader alls på någon fråga inom avsnittet service (samma resultat påträffades även i förra årets mätning). Vad gäller ålder uppvisar de yngre en mer negativ attityd på fråga 14 och 16, exklusive öppna förskolan försvinner dock denna skillnad. Delaktighet Delaktighetsindex baseras på frågorna 17, 18 och 19 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande delaktighet. Brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger på 81 vilket är godkänt. Enhetsvis finns det dock vissa skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 69 och resursenheten det högsta på 89 (observera att frågorna om delaktighet inte finns med i öppna förskolans enkät). Uppdelat på kön visar resultaten på totalt nivå att de tidigare årens könsskillnader har utjämnats och nästintill försvunnit (tabell 11). Tabell 11. Delaktighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör delaktighet (se tabell 12a, 12b och 12c). Tabell 12a. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,28 8,40 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,32 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,92 8,19 n.s *signifikansnivå = p<0.05

17 BOTKYRKA KOMMUN 13 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 12b. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,19 8,39 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,15 8,30 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,91 8,11 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 12c. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,29 8,46 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,38 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 8,09 8,08 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen bra betyg på de enskilda frågorna i avsnittet delaktighet. Inga signifikanta skillnader kan emellertid hittas på någon av frågor beträffande delaktighet. Jämfört med förra årets mätning där könsskillnaderna var signifikanta på alla frågorna har det skett en positiv förändring. Bemötande Bemötandeindex baseras på frågorna 21, 22 och 23 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 89 vilket är väldigt högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 76 och öppna förskolan det högsta på 97. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever bemötandet som bättre än männen. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 13). Tabell 13. Bemötandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Rapport om LSS-verksamhet

Rapport om LSS-verksamhet Rapport om LSS-verksamhet Arboga Hammarö Hedemora Karlskoga Malung-Sälen Orsa Rättvik Nätverket Måtten Gås Nätverket är en del av Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Rådet för främjande

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer