3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) 2 Muntlig information om medarbetarenkäten 3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) 4 Bokslut 2012 för socialnämnden inklusive personalberättelse (SN 2011:1) 5 Internkontrollplan 2013 (SN 2012:1) 6 Förslag till framåtsikt (SN 2013:1) 7 Förvaltningschefen informerar 8 Yttrande över motion - Plantera "barnens träd" i Botkyrka (M) KS/2012:439 (SN 2012:191) 9 Yttrande över medborgarförslag - ungdomsledare och polis i området omkring Eriksbergsåsen och Norsborg, KS/2012:361 (SN 2012/164)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Föreningsbidrag 2013 (SN 2012:170) 11 Mottagande av gåva till Bryggan (SN 2011:18) 12 Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser (KS/2012:346) (SN 2012:165) 13 Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN 2012:17) 14 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 15 Anmälningsärenden (SN 2012:14) Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora sammanträdesrum på plan 8, kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Dnr SN/2012:174 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr SN/2012:174 Referens Staffan Wallier Mottagare Socialnämnden Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare. Lotta Persson Socialchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt /HandläggareTelefon/ Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Stöd och utvecklingsenheten Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN 2 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning... 5 Svarsfrekvens... 5 Enkätens utformning och index... 6 Resultat... 6 Läsanvisning... 6 Bakgrundsfrågor... 7 Tillgänglighet... 8 Inflytande... 9 Service Delaktighet Bemötande Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Förbättringsförslag Diskussion Bilaga 1 (åtaganden). 20 Bilaga 2 (tabellbilaga)...23

7 BOTKYRKA KOMMUN 3 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Att endast två verksamheter (öppna förskolan och vuxenenheten) lyckades lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter är inte bra och rutinerna för detta behöver ses över. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). Enheten har även ökat sina andra index-siffror markant. Vuxenenhetens förbättringar är mycket intressanta och kan, förutom gott arbete, delvis bero på deras höga svarsfrekvens på 81 procent. Vad gäller förbättringsförslag visar resultaten att alternativet Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är ligger på exakt samma procentandel som förgående års mätning (dvs. 35 procent har kryssat i detta alternativ). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan - observera att öppna förskolan som verksamhet skiljer sig från de andra verksamheterna vilket gör att man måste ta hänsyn till öppna förskolan i de totala resultaten annars riskerar man att få en felaktig bild), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

8 BOTKYRKA KOMMUN 4 [22] Stöd och utvecklingsenheten Inledning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Enkäten innehåller dels frågor om klientens bakgrund och dels frågor som har utformats för att kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Sedan 2012 har dock kommunledningen och socialnämnden utformat nya mål, förutom socialnämndens nya mål (se nedan) finns det även ett antal nya åtaganden under varje kommunledningsmål (se bilaga 1) års enkät har inte hunnits anpassats för dessa nya mål vilket innebär vissa svårigheter att följa upp de nya målen på ett adekvat sätt i denna rapport. Under 2013 ska enkäten revideras för att på ett bättre sätt kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Trots problemen med att följa upp de nya åtagandena bör resultaten från året enkät ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. SN-mål. C1: Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta. SN-mål. C2: Män och kvinnor och barn möter en rättssäker verksamhet. SN-mål. C3: Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som invånare kan ta del av utan myndighetsbeslut. SN mål. F4: samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda ärenden för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn. SN mål. F5: En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och följs upp på individuell och/eller på sammanslagen nivå.

9 BOTKYRKA KOMMUN 5 [22] Stöd och utvecklingsenheten Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Som besökare/brukare räknades alla klienter som träffade socialförvaltningens personal, socialsekreterare, behandlare, boendestödjare etc. Om flera personer i samma familj kom på besök gavs alla varsitt exemplar av enkäten (kvinna, man och barn/ungdomar från 13 år och uppåt). Alla bokade besök, spontanbesök, hembesök och jourbesök räknades in. En och samma klient skulle fylla i enkäten endast en gång under mätperioden, även om klienten gjorde mer än ett besök. Undantaget var klienter som besökte flera olika verksamheter under mätperioden, de skulle då erbjudas att fylla i en enkät per verksamhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning (figur 1). Figur 1. Antal inkomna/besvarade enkäter Svarsfrekvens Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Bortfall av svar är alltid förenade med osäkerhet i resultaten. Ju lägre svarsfrekvens desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade, en generellt hög svarsfrekvens är alltid önskvärt ur ett kvalitetsperspektiv. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. För fullständiga uppgifter om de olika verksamheternas och sektionernas svarsfrekvenser se bilaga 2.

10 BOTKYRKA KOMMUN 6 [22] Stöd och utvecklingsenheten Enkätens utformning och index Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ där besökarna/brukarna, på huvuddelen av frågorna, svarar genom att markera på en 10-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 10 (instämmer helt och hållet). Enkäten reviderades efter 2009 års undersökning och är idag uppdelad i tio olika avsnitt i syfte att få en tydligare koppling till socialförvaltningens åtaganden. Avsnitten är bakgrundsfrågor, tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande, helhetsbedömning av verksamheten, förbättringsförslag, en dynamisk del och kommentarer (observera att inga kommentarer eller synpunkter som inkommit via enkäten kommer att behandlas i denna rapport). På avsnitten tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande och helhetsbedömning av verksamheten är det möjligt att beräkna index. Detta är ett resultat av revideringen och användes för första gången Indexresultaten baseras på tre olika frågor som ställts under de aktuella avsnitten. Indexresultaten har räknats ut med samma formel som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras arbete med nöjd kund index (NKI). Resultaten från denna beräkning presenteras som ett index mellan 0 100, ju högre värde desto nöjdare brukare (se bilaga 2 för mer information gällande beräkning av index, alla indexresultat presenteras även i bilaga 2). Indexresultaten bör inte ses som ett absolut mått utan mera som en vägledning till eventuella förbättringsområden inom varje enskilt avsnitt och verksamhet. Observera att avsnitten dynamisk del och rättssäkerhet har i årets undersökning tagits bort i syfte att göra enkäten enklare och att få fram resultaten snabbare. Utöver svenska har enkäten även översatts till ett flertal olika språk såsom arabiska, engelska, finska, turkiska, spanska och persiska. Resultat Läsanvisning Följande resultat presenteras endast på total nivå och efter enkätens avsnitt (alla resultat uppdelat totalt, per enhet och sektion presenteras i bilaga 2). I de avsnitt där index beräknats presenteras dessa resultat först (observera att index alltid presenteras inklusive och exklusive öppna förskolan, detta pga. att denna verksamhet är att betrakta som en öppen verksamhet dit besökaren/brukaren frivilligt och utan formella beslut kan gå, vilket i sin tur kan påverka resultatet). Utöver detta har även svaren på enkätens 10-gradiga svarsalternativ slagits ihop (dikotomiserats) till positivt ( ), neutralt (5+6) och negativt ( ), denna uppdelning presenteras främst i bilaga 2 (när en siffra såsom 80 presenteras betyder detta således att 80% av de svarande svarat positivt, dvs kryssat i 7, 8, 9 eller 10). Vad gäller signifikanstestningarna (T-test) används förkortningen n.s i tabellerna vilket betyder not significant, denna förkortning används när man inte kan hitta någon signifikant skillnad mellan de studerade grupperna. När det istället står sig. betyder detta att en signifikant skillnad hittades mellan grupperna.

11 BOTKYRKA KOMMUN 7 [22] Stöd och utvecklingsenheten Bakgrundsfrågor Ett antal bakgrundsfrågor ställdes i enkäten som berörde kön, ålder, födelseort, familjesituation, huruvida man var förstagångsbesökare eller ej och hur man kom i kontakt med förvaltningen. 65 procent av de svarande var kvinnor, 51,5 procent var mellan år, 42 procent var födda utomlands och 30 procent var gift/sambo med barn. Tabell 3a visar att den vanligaste respondenten på brukarenkäten var en kvinna i åldern år (38,5% av de svarande). Tabell 3b visar att av alla svarande kvinnor fanns totalt var tredje kvinna (36%) på öppna förskolan och av alla män fanns var fjärde (25%) på socialpsykiatriska enheten. Tabell 3a. Respondenter efter kön- och ålder (procent) Åldergrupp Totalt Man ,5 35 Kvinna 4 6,5 38,5 14 2,5 65 Totalt 8 10,5 51, Tabell 3b. Respondenter efter kön per verksamhet (procent) Man/pojke Kvinna/flicka UE 10 9 RE ÖF 7 36 VE 15 5 EEB SPE BOE 3 1 Totalt Totalt sett hade 54 procent av de svarande utländsk bakgrund (se tabell 4). SCB:s definition av utländsk bakgrund lyder att en person som är född utomlands har utländsk bakgrund. Detsamma gäller person född i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Person som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige. Tabell 4. Svensk eller utländsk bakgrund (antal och procent) Antal Procent Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Total

12 BOTKYRKA KOMMUN 8 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tillgänglighet Tillgänglighetsindex baseras på frågorna 7, 8 och 9 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg beträffande tillgänglighet. Brukarenkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever socialförvaltningens tillgänglighet något bättre. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning uppvisar tillgänglighetsindex, totalt sett, emellertid ingen skillnad. Tillgänglighetsindex verkat ligga stabilt på 80. Vissa variationer går dock att se mellan åren vad gäller de enskilda enheternas resultat. På exempelvis socialpsykiatriska enheten (SPE) har tillgängligheten succesivt gått ner medan tillgängligheten på enheten för ekonomiskt bistånd (EEB) successivt har blivit bättre (se tabell 5). Tabell 5. Tillgänglighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör tillgänglighet (se tabell 6a, 6b och 6c). Tabell 6a. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,17 8,49 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,93 8,39 sig. 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,57 8,16 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 6b. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 7,54 8,55 sig. 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,91 8,30 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,73 7,99 n.s *signifikansnivå = p<0.05

13 BOTKYRKA KOMMUN 9 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 6c. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,38 8,38 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 8,22 8,24 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,95 7,95 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten visar, totalt sett, att männen upplever socialförvaltningens tillgänglighet som något sämre än kvinnorna (exklusive öppna förskolan kan dock inga signifikanta skillnader hittas). En signifikant skillnad går även att hitta mellan de yngre och äldre på fråga 7, vilket består även när öppna förskolan exkluderas. Inflytande Inflytandeindex baseras på frågorna 10, 11 och 12 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande inflytande. Brukarenkätens genomsnittliga inflytandeindex ligger på 84 vilket är väl godkänt. Enhetsvis finns det dock stora skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 67 och öppna förskolan det högsta på 93. Totalt sett visar resultaten att kvinnorna upplever sig ha mera inflytande över sina egna ärenden än männen, denna könsskillnad syntes även i 2010 som 2011 års mätning (tabell 7). Tabell 7. Inflytandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör inflytande (se tabell 8a, 8b och 8c).

14 BOTKYRKA KOMMUN 10 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 8a. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,54 9,02 sig. 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,20 8,85 sig. 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,83 8,40 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8b. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,75 8,88 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,39 8,68 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,96 8,25 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8c. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,78 8,95 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,53 8,75 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 8,13 8,32 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten från avsnittet inflytande visar att männen upplever mindre inflytande i sina ärenden än kvinnorna. Exklusive öppna förskolan blir emellertid könsskillnaderna inte så stora och inga signifikanta skillnader kan hittas. Service Serviceindex baseras på frågorna 14, 15 och 16 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 85 vilket är mycket högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 70 och öppna förskolan det högsta på 94. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna tenderar att uppleva socialförvaltningens service bättre än männen, något som även går att se i 2010 och 2011 års mätningar (se tabell 9).

15 BOTKYRKA KOMMUN 11 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 9. Serviceindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör service (se tabell 10a, 10b och 10c). Tabell 10a. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,26 8,71 sig. 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,55 8,94 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,51 8,93 sig. 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,02 8,65 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10b. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,52 8,55 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,53 8,88 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,66 8,82 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,12 8,52 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10c. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,56 8,58 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,71 8,95 n.s 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,72 8,89 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,37 8,54 n.s *signifikansnivå = p<0.05

16 BOTKYRKA KOMMUN 12 [22] Stöd och utvecklingsenheten Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande service. Exklusive öppna förskolan hittades emellertid inga könsskillnader alls på någon fråga inom avsnittet service (samma resultat påträffades även i förra årets mätning). Vad gäller ålder uppvisar de yngre en mer negativ attityd på fråga 14 och 16, exklusive öppna förskolan försvinner dock denna skillnad. Delaktighet Delaktighetsindex baseras på frågorna 17, 18 och 19 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande delaktighet. Brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger på 81 vilket är godkänt. Enhetsvis finns det dock vissa skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 69 och resursenheten det högsta på 89 (observera att frågorna om delaktighet inte finns med i öppna förskolans enkät). Uppdelat på kön visar resultaten på totalt nivå att de tidigare årens könsskillnader har utjämnats och nästintill försvunnit (tabell 11). Tabell 11. Delaktighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör delaktighet (se tabell 12a, 12b och 12c). Tabell 12a. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,28 8,40 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,32 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,92 8,19 n.s *signifikansnivå = p<0.05

17 BOTKYRKA KOMMUN 13 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 12b. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,19 8,39 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,15 8,30 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,91 8,11 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 12c. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,29 8,46 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,38 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 8,09 8,08 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen bra betyg på de enskilda frågorna i avsnittet delaktighet. Inga signifikanta skillnader kan emellertid hittas på någon av frågor beträffande delaktighet. Jämfört med förra årets mätning där könsskillnaderna var signifikanta på alla frågorna har det skett en positiv förändring. Bemötande Bemötandeindex baseras på frågorna 21, 22 och 23 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 89 vilket är väldigt högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 76 och öppna förskolan det högsta på 97. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever bemötandet som bättre än männen. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 13). Tabell 13. Bemötandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE

18 BOTKYRKA KOMMUN 14 [22] Stöd och utvecklingsenheten I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör bemötande (se tabell 14a, 14b och 14c). Tabell 14a. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 8,83 9,27 sig. 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 8,84 9,24 sig. 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 8,73 9,28 sig. 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,52 9,02 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 14b. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 8,95 9,16 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 8,99 9,13 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 8,93 9,13 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,70 8,89 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 14c. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 9,10 9,15 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 9,02 9,21 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 9,04 9,16 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,78 8,97 n.s *signifikansnivå = p<0.05 På frågorna i avsnittet bemötande får socialförvaltningen, precis som förgående år, de högsta betygen i hela enkäten. Resultaten visar att kvinnorna generellt sett är mer positiva än männen vad gäller bemötandet. Exklusive öppna förskolan försvinner dessa skillnader på alla frågor förutom på fråga 22. Vad gäller ålder och bakgrund går det inte att hitta några skillnader alls inklusive och/eller exklusive öppna förskolan. Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Nöjd kund index (NKI) baseras på frågorna 24, 25 och 26 i enkäten och är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten. Gränsen för ett godkänt resultat ligger enligt SCB vid 40. NKI mätningar har gjorts fyra gånger tidigare i samband med brukarenkäterna 2008, 2009, 2010 och Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen ett bra betyg, brukarenkätens genomsnittliga NKI ligger på 83 vilket är mycket väl godkänt. Jämfört med förra årets mätning uppvisar socialförvaltningen inga skillnader i NKI-värdet

19 BOTKYRKA KOMMUN 15 [22] Stöd och utvecklingsenheten totalt sett. Enhetsvis är dock skillnaden mellan det högsta och lägsta NKIvärdet stort (figur 2). Figur 2. s och enheternas totala NKI-värden 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 (observera att Boenheten inte gjorde någon NKI mätning 2008) Uppdelat på kön visar resultaten, precis som de tre senaste åren, att kvinnorna tenderar att vara nöjdare än männen. Denna skillnad verkar dock minska successivt (tabell 15). Tabell 15. s och enheternas totala NKI-värden uppdelat på kön och år Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör NKI (se tabell 16a, 16b och 16c).

20 BOTKYRKA KOMMUN 16 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 16a. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,28 8,67 sig. 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,16 8,56 sig. 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,06 8,56 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16b. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,17 8,62 sig. 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,04 8,52 sig. 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,10 8,46 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16c. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,57 8,53 n.s 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,41 8,47 n.s 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,37 8,44 n.s *signifikansnivå = p<0.05 På alla NKI-frågorna är kvinnorna mer positiva än männen, viss skillnad går även att finna vad gäller ålder. Exklusive öppna förskolan hittas dock inga signifikanta skillnader alls, vilket man kan fundera över. Förbättringsförslag I enkäten får besökarna/brukarna även kryssa i högst tre förbättringsområden alternativt kryssa för att Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är. Totalt sett anser den största andelen besökare/brukare att inget behöver förbättras, allt är bra som det är. I enkäten har 35 procent kryssat i detta alternativ, vilket är exakt lika stor andel som förgående års mätning (tabell 20).

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2015-03-10 Socialnämnden Tid 2015-03-10, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

3 Beställning av ersättningsboende för boendet Idavall (SN 2004:50) 4 Ombyggnation av Röda huset - ekonomiska konsekvenser (SN 2011:14)

3 Beställning av ersättningsboende för boendet Idavall (SN 2004:50) 4 Ombyggnation av Röda huset - ekonomiska konsekvenser (SN 2011:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2012-09-13 Tid 2012-09-24, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet 24 september (obs dag) kl 19.00 Ärenden Justering 1 Delårsrapport nr 2 2012 (SN 2011:1)

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185)

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Ärenden Justering Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 1 Presentation av projektet "Att motverka hedersrelaterat våld

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Xenter, konferensrummet, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 3 Ettårsplan för socialnämnden 2014 (SN 2013:1) 5 Sammanträdesordning 2014 för socialnämnden

Xenter, konferensrummet, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 3 Ettårsplan för socialnämnden 2014 (SN 2013:1) 5 Sammanträdesordning 2014 för socialnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-09-24 Tid 2013-09-24, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Xenter, konferensrummet, Utbildningsvägen 3 i Tumba Ärenden Justering 1 Socialförvaltningens hemlöshetskartläggning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-28 Socialnämnden Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet Ärenden Justering 1 Motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper - rapport

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

7 YAP - en strukturerad stödinsats för unga i riskzon (SN 2013:47) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

7 YAP - en strukturerad stödinsats för unga i riskzon (SN 2013:47) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-02-17 Socialnämnden Tid 2015-02-17, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Förstudie: start av kartläggning av brukare med

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

1 Delårsrapport nr 2 2014 för socialnämnden (SN 2013:1) 2 Ettårsplan 2015 för socialnämnden (SN 2013:1) 4 Sammanträdesordning 2015 för socialnämnden

1 Delårsrapport nr 2 2014 för socialnämnden (SN 2013:1) 2 Ettårsplan 2015 för socialnämnden (SN 2013:1) 4 Sammanträdesordning 2015 för socialnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-09-30 Socialnämnden Tid 2014-09-30, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Delårsrapport nr 2 2014 för socialnämnden (SN 2013:1)

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer