Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015"

Transkript

1 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

2 Innehåll Årsplanen en vägledning En stad i utveckling dess möjligheter och utmaningar Kraftsamling kring Eskilstunas budget HÅLLBAR UTVECKLING Strategiska mål för hållbar utveckling. 9 Attraktiv stad och landsbygd Ekologisk uthållighet Höjd utbildningsnivå Social uthållighet Fler jobb Övergripande processer. 11 Att värna demokrati GRAFISK FORM & PRODUKTION: Konsult och uppdrag, Kommunikation FOTO, där inget annat anges: Orasis foto TRYCK:?????? KONTAKT: Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret Eskilstuna Tel Webb eskilstuna.se Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och beredskap Att främja näringsliv och arbete EFFEKTIV ORGANISATION Strategiska mål för effektiv organisation. 21 Processkvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi EKONOMISK PLAN Ekonomisk sammanställning Foto omslag: Helena Karjalainen

3 Årsplanen en vägledning Årsplan 2016 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolags styrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagandena. I november beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa kompletteringar består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtagan den utifrån ett kommunöver gripande perspektiv. Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret. Hur är årsplanen uppbyggd? Årsplanen är byggd utifrån två perspektiv Hållbar utveckling och Effek tiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för Eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. I årsplan 2016 anges de fem utåtriktade samt de tre inåtriktade strategiska målen. Ägardirektiv För styrning av bolagskoncernen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen. Begrepp Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Parken Zoo AB, Eskilstuna Bad AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Jernmanufaktur AB. I texten används kommunkoncernen. Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna. 3

4 En stad i utveckling dess möjligheter och utmaningar Om en stad, dess områden och landsbygd skall utvecklas så måste det finnas en kommunal organisation som går i fronten. Erfarenheten visar att bra utbildning, vård och omsorg, stadsplanering, kultur och fritid tillsammans med bra bostäder, kommunikationer och ett dynamiskt näringsliv är själva grundfundamentet för en stads utveckling. Eskilstuna är mitt uppe i en omvandling. Den stolta historiska industristaden är på väg åt ett nytt håll. Smeder nas hammarslag och maskinernas dån ersätts av modern high-tech, logistik, handel och service. Och mitt i byn står numer en högskola, ett Science Park och ett nytt torg som exempel på att en ny stad växer fram mitt framför våra ögon talens varuhus ersätts av småbutiker och handelscentra. De gamla fina idrottsföreningarna och folkrörelserna som verkat i mer än hundra år kompletteras av nya sporter och framgångsrika föreningar. Estetiken och gestaltningen av byggnader, parker och grönområden hittar nya former och vår vackra å som runnit där i tusentals år får en ny innebörd. Järnväg och trafikleder byggs ut och stärker vår koppling till Stockholmoch Mälardalsregionen på ett nytt spännande sätt. Förorenade områden och användningen av gammal teknik ersätts av miljösmarta lösningar vid nybyggnationer och renoveringar, utbyggd kollektivtrafik, nya cykel banor och moderna lösningar vi energiproduktion. Jag målar medvetet upp den här bilden för att sätta in Eskilstuna och vår stad i ett sammanhang. Den kommunala organisationen lever inte i ett vakuum utan är en direkt återspegling av vad dess stad och dess geografiska plats är på väg. En årsplan är den kommunala organisationens viktigaste dokument. Där sätter politiken inte bara standarden och kvaliteten för verksamheten utan också prioriteringar och vägval. I årsplanen lyfts fem strategiskt viktiga frågor. De fungerar som en färdriktning och ett sammanhållet budskap om vad som är viktigast för Eskilstuna kommun att fokusera på. Det handlar om att höja utbildningsnivån, skapa fler jobb, en attraktiv stad, en hållbar utveckling och social uthållighet. Min bedömning är att det väl fångar Eskils tunas läge. De fem strategiska målen understödjer den utveckling Eskils tuna befinner sig i, men de anger också de stora frågorna vi har att möta de närmaste åren. För mitt i förändringens öga framskymtar inte bara möjligheter utan också stora utmaningar som handlar om en stad som växer. Det skapar också spänningar och motsättningar som vi har att möta. Vi behöver öka bostadsbyggandet samtidigt som vi moderniserar våra befintliga bostadsområden. Arbetslösheten är alltjämt hög i Eskilstuna. Det kan bara mötas med ökad satsning på utbildning tillsammans med ett framgångsrikt närings liv som känner att de verkar i en kreativ och expansiv miljö. Vi vet också att många barn, ungdomar och familjer inte mår bra utan är i behov av stöd och vägledning. Det kombinerat med att allt fler äldre och personer med en funktionsnedsättning är i behov av stöd gör att det behövs byggas fler särskilda boenden och en förstärkt hemtjänst. Nu har politiken ytterst medborgarnas representanter sagt sitt. Nu är det upp till oss tjänstemän, chefer och alla medarbetare i våra verksamheter att omsätta ambitionerna i verkligheten. Det ställer stora krav på oss att agera klokt och moget. Särskilt när känslan av otillräcklighet och stress lätt smyger sig på. Samtidigt har vår roll aldrig varit viktigare i en värld och i ett samhälle som andas polarisering och turbulens. Att då få verka i en stad, i en kommunal organisation som har en riktning och vill något är en särskild känsla. Det är nu det modiga medarbetarskapet ställs på prov. Det är nu vi ska leverera resultat i form av utbildning och välfärd till Eskilstuna- och Torshällaborna. Och det sker bäst om vi förmår samarbeta oaktat förvaltning, bolag och organisatorisk tillhörighet. Kodordet är tillsammans. Pär Eriksson kommundirektör 4

5 Kraftsamling kring Eskilstunas budget 2016 Vi gasar och bromsar samtidigt Med fokus på jobb, skola och en tryggad ålderdom i staden och på landsbygden Den nya majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna lägger i och med denna årsplan sin första helt gemensamma budget. Vi utgår från det program vi presenterat inför majoritetsbildningen. Vår gemensamma politik kretsar runt Eskilstuna kommuns stora utmaningar. Vi gör det medvetna om och med respekt för våra partiers ideologiska skillnader. Vi inser att dessa innebär en ytterligare utmaning. Vår ambition är att sätta kommunens intressen främst, därför har vi funnit en väg där våra tre partier på ett ansvarsfullt sätt lever upp till stora delar av de ideologiska förväntningarna. Vi hittar gemensamt lösningar för jobben, skolan, vården av våra äldre och unga samt bostadsbyggandet med en välskött ekonomi som grund. Vi ser vår landsbygd, företagens behov för att kunna växa och att jämställdheten måste förbättras. Vi styr åt det håll vi vill. Därför har vi fortsatt målet att bli en av landets mest jämställda kommuner. Vi klarar detta i förvissning om att Eskilstuna kommun kräver ett starkt politiskt ledarskap med fokus på det som är väsentligt. Inget annat politiskt alternativ kan med samma styrka och trovärdighet utmana oss om en gemen sam väg framåt för Eskilstuna. Det positiva gensvar vi fått för vårt gemen samma ansvarstagande har stärkt oss i att möta utmaningarna. Eskilstunas utmaningar och möjligheter är så stora att det krävs samarbete för att lyckas. Samarbete krävs mellan partier, men också mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och varje enskild medborgare. Det civila samhällets betydelse för att möta framtidens utmaningar, inte minst inom välfärden, måste uppvärderas. Alla har vi ett ansvar för att ta Eskilstuna och Torshälla framåt. Samarbete är bättre än konflikt när allt för många idag saknar ett arbete, när näringslivsklimatet måste bli bättre och jobben bli fler. Tryggheten och välfärden behöver förstärkas och bostadsbyggandet öka. Landsbygden ska värderas högre och brottsligheten bekämpas. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att leva sina liv i Eskilstuna. Det är detta vi vill lägga kraften på. Med öppenhet och ärlighet kring svårig heterna men också för vilka stora möjligheter vi har om vi bara vågar ta dem. Den majoritet som nu styr avser att ta vara på varenda en av dessa möjligheter. Den största resursen i detta är du och jag. Alla vi som verkar i vår kommun är viktiga och behövs. Varje individ förväntas bidra till sin egen och vår kommuns framtid. Ytterst vilar ansvaret på var och en av oss. Det ekonomiska läget i kommunen är svårare än på länge. Under ett antal år har trycket ökat på landets kommuner. Kostnaderna för skola, äldreomsorg och vård av barn och unga ökar snabbare än intäkterna. Gapet mellan inkomster och utgifter ökar för varje år. Under några år har vi haft engångsintäkter. När dessa inte längre finns, blir verkligheten högst påtaglig för Sveriges kommuner. Inför nästa år växer kommunens inkomster med cirka 300 miljoner kronor. Så det går absolut åt rätt håll. Utmaningen ligger i att om inget görs ökar utgifterna till 400 miljoner kronor. Utgifterna är alltså 100 miljoner större än inkomsterna. Precis som i vilken familj som helst som inte vill hamna på obestånd, måste Eskilstuna kommun se om sitt hus. Det är mycket pengar. Situationen är allvarlig. Samtidigt ska summan ställas mot de sju miljarder som kommunen varje år har att röra sig med. Majoriteten vill utveckla och för bättra välfärden. Det är skälet till att vi gör prioriteringar. Vi vill kunna säkra en fortsatt positiv utveckling inom skolan. Vi vill bygga ut och värna kvalitet i en modern äldreomsorg. Vi vill ta hand om socialt utsatta barn och unga. För det krävs att vi ser vad som händer med ekonomin och klarar av att prioritera och ifråga sätta sådant som kan anses ligga utanför det vikti gaste för medborgarna. Våra priori teringar gör att vi redan i våras kunde förstärka äldreomsorgen med nära 55 nya miljoner kronor och vården av barn och unga med cirka 30 nya miljoner kronor. Även skolan får mer resurser nästa år, cirka 25 miljoner kronor. Skolpengen är avgörande för vilken resurs som satsas på varje enskild elev. På samma sätt som vi vet att jämställdhet i skolan är en av görande framgångsfaktor för hur flickor och pojkar lyckas. Vi tar ansvar för ekonomin i Eskils tuna kommun nu och för kommande genera tioner. Vi kan inte skjuta skulder och räntekostnader på de medborgare som kommer efter oss. Vi har de inkomster vi har och anpassar utgifterna efter dessa. Det handlar om att prioritera och se över kostnaderna. Det är inte enkelt men det måste göras när så krävs. Att kunna styra en kommun både när det är lättare och när det är svårare ingår i det mandat medborgarna gett oss. Just nu ställs de flesta av landets kommuner inför stora utmaningar. Eskilstuna kommuns medborgare kan känna sig trygga med att de fått en kommun ledning som inte kommer att blunda för verklig heten, köra ekonomin i botten och skjuta ansvaret på våra barn. När verkligheten förändras anpassar vi oss till den och möter upp med ansvar för att värna välfärden. Vid sidan av det ekonomiska svåra läget börjar vi också beta av de löften vi har i vår gemensamma plattform för majori teten. Avslutningsvis vill vi markera betydelsen av eskilstunabornas arbete. Den som kan gå till sitt arbete får en egen 5

6 inkomst och tar ansvar för sig själv och samhället genom det egna arbetet och kunnandet. Så kan vi bygga Eskils tuna starkare och eskilstuna borna friare. Många saknar idag möj ligheten till detta. De går också miste om den betydelse som ett jobb och ett sammanhang har för hälsa och välbefinnande. Huvuduppgiften för att ändra på detta är att stärka barn- och ung domsskolan, ge fler vuxna möjlighet att utbilda sig i teori eller praktik, utveckla välfärden och bidra till att fler företag etablerar sig genom ett gott närings livsklimat. Könssegregeringen på arbetsmarknaden måste också brytas. Men det krävs mer. En viktig del är att arbetslösa Eskilstunabor måste ställas mot hela regionens arbetsmarknad inte bara kommunens. Bara en timmes resa från vår kommun är arbetslösheten mindre än hälften. Därför måste kommunens försörjningsstödsinsatser, stödprogram och vårt samarbete med arbetsförmedlingen vara inriktat på detta. Majoriteten vill under 2015 även utreda hur de positiva erfarenheterna från traineesatsningen kan tas till vara. Vi vill utreda om och hur ett program med aktivitetsplikt/ansvar vid ersättning från kommunalt försörjningsstöd skulle kunna se ut som komplement till trainee. Vi menar att många hamnar in i en destruktiv tillvaro när de lever på försörjningsstöd, vilket riskerar att permanenta människor i denna situation. Majoriteten önskar ett svar på hur ett program skulle kunna utformas. Målet måste vara att ingen passivt ska tvingas leva på bidrag. Några av majoritetens satsningar 2016: Ekonomiska ställningstaganden Kommunens totala budgetram för skola, vård och äldreomsorg ökas 2016 med 240 miljoner kronor jämfört med Sammantaget växer budgeten med 290 miljoner kronor mellan åren 2015 och Cirka 83 procent av de nya resurserna riktas således till våra barn och de äldre. Effektiviseringskravet justeras till 1,7-2,0 procent för 2016 och 1,7 procent för Därefter är majoritetens årliga effektiviseringsmål 1 procent. Vård- och omsorgsverksam heten värnas genom lägre krav, då majoriteten anser att kommunens äldre förtjänar det. Detta klaras genom att andra verksamheter i kommunen får bidra till våra äldre. Kommunstyrelsens effektiviseringskrav uppgår till 2,7 procent för 2016 och Kommunens resultat fastslås till 2,5 procent eller 144 miljoner kronor. Detta för att klara investeringar i förskolor, äldreboenden, gator, med mera utan att låneskulden och ränte kostnader på sikt ökar lavinartat. Skillnaden mellan ett resultat på 0 och 144 miljoner innebär att kommunen slipper en annars utökad upplåning på 2,2 miljarder kronor fram till Politiska satsningar Majoritetens fokus ligger på att säkra kvaliteten och den lång siktiga utvecklingen inom vården och omsorgen för våra äldre. Samtidigt värnar vi utvecklingen i skolan och skolpengen. Kraft läggs också på att stötta socialt utsatta barn och unga. Fria bussresor i lågtrafik för 65+ införs under nästa år. Fler platser på äldreboenden byggs. Först är Torshälla med ett nytt boende. Resursfördelningsmodellen till äldre omsorgen utreds i syfte att skapa bättre styrning och för att bättre möta de behov kommunens äldre befolkning har. En riktad satsning på fyra miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjning och utveckling av särskilda yrkesgrupper görs åren 2016 och En kartläggning av behovet och en modell för ökat stöd till enskilda vägar och ideellt drivna badplatser tas fram. En utredning av ansvar och åtgärder runt den offentliga belysningen på särskilda platser på landsbygden görs. Arbetet med att korta köer och gruppernas storlek i förskolan fortskrider med ökat tempo. Trainee permanentas på en nivå om 150 jobb efter goda erfarenheter. Investeringar i vägnätet för att öka framkomligheten i trafiken planeras och genomförs. Beredskap tas för att stötta den kommande Stadsmissionen i Eskilstuna. Sex miljoner kronor tillförs kommunens arbete med att stärka näringslivet i syfte att möjliggöra fler jobb och växande företag. Handelspolicyn avskaffas i syfte att underlätta för fler etableringar. Arvodeskommittén får i uppdrag att se över hur en modern och för medborgarna ändamålsenlig politisk ansvarsfördelning kan se ut i inför framtiden. Kommunala resor till möten ska i första hand prövas om de kan ersättas med kontakt via digitala hjälpmedel. Eskilstuna ligger nationellt i framkant inom miljöområdet. Inriktningen mot klimatneutral kommun 2020 ligger fast. En satsning på Jobbcirkus görs för att höja kunskapsnivån bland barn och unga och matcha de egna utbildningsvalen mot arbetsmarknadens efterfrågan. Eskilstuna lyfts fram som en nationell förebild och har fortsatt hög ambition inom jämställdhetsområdet. Minst 300 nya bostäder ska påbörjas Detta är en del i det påbörjade stadsläkningsarbetet för att knyta ihop staden och förtäta stadsdelar. En utvecklingsstrategi för Eskilstuna Flygplats tas fram. Den ska väga in det regionala perspektivet och ha fokus på samhällsnytta och fler jobb. Några av de investeringar som är möjliga tack vare resultatmålet 429 miljoner kronor investeras i skolans undervisningsmiljöer åren miljoner kronor investeras i omsorgsplatser för äldre åren Kommunen och privata aktörer samverkar. 734 miljoner kronor investeras i en fungerande, attraktiv och framkomlig stad Jimmy Jansson, Socialdemokraterna Arne Jonsson, Centerpartiet Jari Puustinen, Moderaterna 6

7 Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstad komma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljö mässiga och samhällsekonomiska värden skapas för eskilstunaborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen. HÅLLBAR UTVECKLING 7

8 Jämlik folkhälsa Eskilstuna fortsätter arbetet för att minska skillnader i hälsa med hjälp av socioekonomiska beräkningar och den välfärdsrapport som tagits fram under Arbetet är en del i stadsdelsutvecklingen. Hälsan förbättras i takt med ökad trygghet, delaktighet och demokrati. Ojämlika villkor i olika delar av kommunen och bostadsområden kompenseras genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder. Som grund för jämlik folkhälsa finns beslut om en förnyad handlingsplan för folkhälsa och ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar. Detta ska prägla hela kommunen, såväl i staden som på landsbygden.det nya strategiska målet Social uthållighet följs upp med barn och ungdomar i centrum. Tillgänglighet Under 2016 intensifieras arbetet med en kommunal handlingsplan för tillgänglighet. Att öka och fördjupa kompetensen om tillgänglighet och funktionsnedsättning i verksamheterna är en viktig del. Trygghet och säkerhet Trygghetsarbetet inriktas på stadsdelar där otryggheten är störst. Ett kommunikativt arbete kopplas till varu märkesarbetet för att stärka Eskilstunabornas trygghet. I centrumkärnan medverkar kommunen i ar betet Purple flag för en jämställd, trygg, levande och attraktiv stadsmiljö efter kontorstid. För att säkra att kommunens invånare alltid har tillgång till viktig service utarbetas kontinuitetsplaner i all samhällsviktig verksamhet. Jämställdhet Eskilstuna kommun är enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) en före bild som kommit långt i arbetet med att integrera jämställdhet. Kommunen har därför, tillsammans med sex andra kommuner, valts ut av SKL att stå modell för andra. Eskilstuna kommun fortsättar det uthålliga och systematiska arbetet för att bli Sveriges mest jämställda kommun. Samtliga förvaltningar och bolag i koncernen ska avsätta resurser för att arbeta med jämställdhetsintegrering. De kartläggningar och analyser av all utåtriktad verksamhet som ska genom föras, utvecklar och kvalitetssäkrar en jämställd och jämlik service. Integration och interkulturellt arbete Arbetet för ett interkulturellt Eskilstuna fortsätter med betoning på arbete och utbildning. Samverkan mellan näringsliv och offentliga verksamheter syftar till att identifiera personal behov för bättre matchning. Delaktighet på arbetsmarknaden förutsätter kunskap. Alla i kommunen som arbetar med samhällsinformation och kontakt mellan etablerade och nyanlända ska stöttas. Eskilstuna fortsätter samordna flykting guideverksamheten också på länsnivån och nationellt. Arbetet med interreligiös dialog fortsätter att utvecklas inom ramen för UNESCO-samarbetet. Antidiskriminering och rättvisearbete Arbetet med att ytterligare befästa Eskilstuna som en kommun för öppen het, innovation och berikande mångfald fortsätter genom arbetet i ECCAR (European Coalition of Cities against Racism), satsning på rättvisemärkning, kravmärkning och Fair Tradeprodukter. Eskilstuna är ledande Fair Trade City i landet och satsar 2016 på än vassare etiska mål i inköpen. Under 2016 utvecklas metoder för fler verksamheter med HBTQ-certifiering. HBTQ-frågor ska prioriteras och göras synlig. Arbetet med romsk delaktighet i Eskils tuna fortsätter för att nå målet i regeringens strategi för romsk inkludering. Eskilstuna har lagt en grund i utvecklingsarbete med Brobyggare Miljö Eskilstuna ska vara en föregångare på miljöområdet och nå ett brett miljöengagemang hos verksamma och invånare i hela kommunen. Arbetet med en ekologisk hållbar utveckling har hög prioritet. Åtgärder för att bidra till att nå målen i de strategiska planerna för vatten, avfall och förorenade området ska genomföras. Insatser för att minska klimatpåverkan i syfte att bli en klimatneutral kommunkoncern 2020 intensifieras. EcoFriends är ett samverkansprojekt mellan Eskilstunas skolor och kommunens bolag. Det ska ge alla flickor och pojkar i Eskilstuna en grundkunskap om miljö och hållbar utveckling i Sverige och andra länder. Under 2016 ska arbetet med energieffektivisering fortsätta. Energitjänstavtal och kampanjer för ändrat el beteende ska genomföras. Omlastningscentralens verksamhet utvecklas. Fortsatt förbättring av kollektivtrafik och cykelvägar görs i syfte att öka andelen hållbara transporter. Satsningar för att ytterligare minska matsvinn görs. Kommunens egen fordonsflotta tar steg mot att bli fossilfri. En strategi för utbyggnad av laddplatser för elbilar tas fram. Den nya återvinningscentralen och Retuna skapar möjligheter för ökad återvinning och återbruk. Färgsortering införs i verksamhetslokaler och inleds i flerbostadshus. 8 HÅLLBAR UTVECKLING

9 Attraktiv stad och landsbygd Fokus 2016 Invånarna upplever att kommunens olika verksamheter ger en jämställd och bra service, har ett gott bemötande och når goda resultat. Byggnation av minst 300 bostäder påbörjas. Nytt badhus invigs och ny arena byggs. Utveckling av landsbygden i råd för landsbygdsfrågor. Genomförande av nytt kultur- och idrotts politiskt program. Insatser för att fler invånare ska ta del av kulturutbudet. Attrahera fler besökare, värva evenemang till Eskilstuna samt förberedelser inför Torshälla stads 700-årsjubileum Ökad tillgång till bredband på landsbygden. Ekologisk uthållighet Fokus 2016 Klimatplanen förverkligas för att göra kommunen klimatneutral Stimulera ökat resande med cykel, kollektivtrafik samt gång. Energieffektivisering av kommunala bostäder och lokaler. Återvinning och återbruk genom Retuna och ny återvinningscentral. Mer lokalproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter. Omlastningscentralen verksamhet breddas. Höjd utbildningsnivå Fokus 2016 Insatser för ökad likvärdighet i resultat i förskola, grundskola och gymnasieskola. Alla flickor och pojkar ska stimuleras och motiveras till att nå målen med skolans arbete. Så många som möjligt ska nå de högre betygen. Flickor och pojkar stimuleras till otraditionella utbildningsval. Fritidshemmen ska få en starkare roll i arbetet med att förbättra elevernas kunskaper. Kommunala förskolan kommer att organiseras för att kunna öka andelen pedagogisk personal/barn i förskolan. Satsning på yrkesutbildning och yrkeshög skolecenter. HÅLLBAR UTVECKLING 9

10 Social uthållighet Fokus 2016 Stadsdelutvecklingsarbete i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge. Stöttning av barn och unga att fullfölja skolan. Barnrättsarbete och trygghetsskapande åt gärder prioriteras. Den interkulturella strategin utvecklas med särskilt fokus på arbete, utbildning och del tagande i förenings- och organisationsliv. Trygghetsfrågorna drivs vidare inom ramen för Trygga Eskilstuna och Torshälla. Cirka 60 nya platser för äldre i särskilda boenden Planeringen för ytterligare utbyggnad av cirka 100 nya boendeplatser till år Arbetet mot mäns våld mot kvinnor fortsätter enligt plan från HBTQ-arbete och certifiering i fler av kommunens verksamheter. Fler jobb Fokus 2016 Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetsparter kraftsamlar. Målet är att förverkliga idéer och aktiviteter som stärker industrin, de exporterande branscherna och näringslivsklimatet. Prioriterade branscher är logistik, handel, industri och besöksnäring. En affärsplan utarbetas tillsammans med det lokala näringslivet. Fortsatt satsning på 150 traineejobb och 150 jobb för personer med funktionsnedsättning. 10 HÅLLBAR UTVECKLING

11 Övergripande processer I stort sett all verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är därför naturligt att styrsystemet utgår från övergripande processer. De lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för Eskilstunaborna, hur den bidrar till hållbar utveckling. En process skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommun koncernen har identifierat sju övergripande processer som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Fyraåriga mål har arbetas fram för varje verksamhetsprocess. Utifrån befintliga resurser prioriteras insatser inom och mellan de olika verk samhetsprocesserna. De övergripande processerna ska säkerställa att miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala värden är i balans och att en hållbar utveckling uppnås. Detta är en förutsättning för alla verksamhetsprocesser. För att säkerställa att hållbar utveckling uppnås är det viktigt att fokusera på vilka behov som processen ska tillfredsställa samt hur dessa fångas av organisationen. Jämställdhet, mångfald, interkulturalitet, barnets rättigheter, folkhälsa, trygghet, miljö påverkan och kommunikation ska alltid beaktas när processen identifierar vilka behov som finns och hur de ska tillfredsställas. HÅLLBAR UTVECKLING 11

12 Foto: Eskilstuna kommun Barnhearingar är ett sätt att jobba med barnets rättig heter. Flera barnhearingar har genomförts och den senaste var i maj då flickor och pojkar från Gökstensskolan, British junior Secondary samt Lagersbergsskolan deltog. Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Att värna demokrati Bättre insyn, dialog och inflytande Möten mellan människor i det offentliga rummet är grunden för ett gott demokratiskt samtal. Under året fullföljs arbetet med att bygga en långsiktig strategi för att öka invånarnas insyn, dialog och inflytande. Återkoppling säkras så att människor ser att det lönar sig att bidra. Demokratiarbetet inriktas främst på barn och unga. Barnhearingar, ungdomsfullmäktige och barnpanel, som hos stadsbyggnadsnämnden, blir viktiga instrument för barns och ungas delaktighet. De utgör också en del av barnrättsarbetet som tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. En väg in och tillgängliga mötesplatser Under 2016 startar En väg in, ett samlat kontaktcenter där med borgare kan få svar på frågor och uträtta enklare ärenden hos kommunen. Arbetet samordnas med utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e- tjänster dygnet runt. Samtidigt ska resten av kommunen stärka informationen och ge vägledning på kommunens mötesplatser i stadsdelarna för att nå fler medborgare och nya grupper. Utveckling i stadsdelarna och förverkliga den interkulturella strategin Under 2016 fortsätter arbetet för att inkludera stadsdelar och ta bort sociala barriärer. Stadsdelsutvecklingsarbetet med mötesplatser i Lagersberg, Råbergstorp och Stenby utökas med Skiftinge. Lokala initiativ och samverkan med frivilligsektor ska stimuleras. En plan för utveckling av landsbygden tas fram i det nybildade rådet för landsbygdsfrågor. Eskilstuna kommun fortsätter att engagera sig i den EU-stödda Leaderstrategin. Det nya rådet för minoritetsfrågor utvecklar arbetet med minoriteter, finskt förvaltningsområde och strategi för romer. En tryggare stad Trygghetsfrågorna drivs vidare inom ramen för Trygga Eskilstuna och Torshälla. Särskilt betonas vikten av drogbekämpning, ökad trygghet i våra skolor och en stärkt förvaltningssamverkan. Information för att öka kunskapen om trygghetsarbetet sprids. Demokratiprocessen är viktig i arbetet för att förbättra för barn och ungdomar i riskzoner, öka jämställdhet, jämlikhet och bekämpa social utsatthet. En metod (socioanalys) införs som kartlägger och förbättrar läget på våldsutsatta platser, så kallade hot-spots. En viktig del av den interkulturella strategin är en särskild satsning på samhällsinformation och kommunikation. Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor är prioriterat i Eskilstuna kommun. Varje förvaltning och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, prioritera arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor. 12 HÅLLBAR UTVECKLING

13 Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Här jobbar tjejer och killar med hållfasthetsberäkningar under en teorilektion på fjärde året av Rinmangymnasiets teknikprogram. Processen ger Eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsätt ningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Att tillgodose behovet av utbildning Processens främsta mål 2016 är bättre kunskapsresultat och ökad likvärdighet i förskola, grundskola och gymnasieskola. Prioriteringen följer väl det nya strategiska målet Höjd utbildningsnivå i strategisk inriktning Det är viktigt att öka lusten för studier bland barn och unga. Det arbete som har gjorts för att motverka en antiplugg kultur bland pojkar och minska stressen hos flickor lägger en bra grund för fortsatt arbete med att öka lusten för ett livslångt lärande. Stereotypa könsroller, rasism och homo fobi ska motverkas i förskolan och skolan genom satsningar på förstärkt värdegrundsarbete, genuspedagogik och ökad kunskap om HBT- frågor. Alla verksamheter växer med fler barn i förskolan, fler elever i grundskolan och gymnasieskolan och ett ökat behov av studieplatser inom vuxen utbildningen. Ambitionen är att arbeta tillsammans med fristående skolut förare för att möta befolkningsökningen. I skolan ska alla flickor och pojkar nå målen och så många som möjligt ska nå de högre betygen. Ett ökat samarbete med övriga förvaltningar i både grundskola och gymnasieskola är ange läget. Arbetet med att stärka förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap fortsätter. Fritidshemmen ska få en starkare roll i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten. Den kommunala förskolan har som mål att minska antalet barn per pedagog. Redan idag finns svårigheter att rekrytera personal inom flera av processens verksamheter. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam. Lärarlegitimationen som inträder 1 juli 2015 innebär att framförallt grundskolan behöver rekrytera lärare med bredare ämneskompetenser. Fördelningen inom skolpeng för 2016 behöver ses över. Den avsatta summan för tilläggsbelopp i förskola och grundskola är för låg för att täcka behoven. Även finansieringen av det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret behöver utredas. Behovet av vuxenutbildning är fortsatt högt. Antalet årsstudieplatser på teoretiska gymnasiala kurser ökar, medan antalet årsstudieplatser på grundläggande kurser minskar. Platserna inom sfi och svenska som andra språk ökar kraftigt. Tydligt formulerade förkunskapskrav samt en bra antagning och studie- och yrkesvägledning är viktiga delar i arbetet för att nå godkända betyg och minskade avbrott inom vuxenutbildningen. HÅLLBAR UTVECKLING 13

14 Eskilstunas växande befolkning skapar ett ökat behov av vård och sociala tjänster för såväl unga som gamla. Fler vårdplatser behövs, liksom bostäder av olika slag. Här samtalar undersköterskan Marie Peterson på Torsiliahemmet med en av de boende. Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Klara fleras behov, nationella krav och en ekonomi i balans Eskilstuna har en stadigt växande befolkning, med demografiska pucklar både när det gäller unga och gamla. Det är främst i dessa åldersgrupper behoven av vård och sociala tjänster ökar. Den höga arbetslösheten påverkar i synnerhet unga och invandrare. Det i sin tur medför svårigheter ekonomiskt, psykiskt och socialt. Integrationsarbetet ska intensifieras och motverka utanförskap och underlätta inkludering. Samtidigt har de statliga kraven på kommunerna skärpts, exempelvis genom dokumentationsskyldighet och bemanning av boenden, vilket ger ökade kostnader. Utmaningen att klara ökade behov, nationella krav och en ekonomi i balans är stor. Det nya strate giska målet Social uthållighet visar fokus i arbetet. Tillgodose komplexa behov genom att hitta arbetssätt och metoder Fler barn och unga är i behov av intensiva insatser. Fler kvinnor och män behöver hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Detta påverkar myndighetens utrednings- och uppföljningstider, ökar köerna till boenden och kostnaderna. Arbetssätt och metoder behöver utvecklas. För att erbjuda god och effektiv vård på hemmaplan för personer med komplexa behov är det nödvändigt med tät samverkan med myndigheter, landstinget, organisationer och föreningar. Gemensamma vårdplaneringar skulle förenkla för de som behöver oss, men också skapa effektivitet och bättre lösningar. Enklare ingångar till utbildning och arbete behövs för unga, försörjningsstödstagare och personer med funktionshinder. Tillgång till bostäder/ boenden genom kommunalt bostadsbidrag för de med låga inkomster är viktigt liksom individuella kontrakt för de som inte kan få bostad på annat sätt. Under 2016 fortsätter prioriteringen av stöd och hjälp på hemmaplan för att tillgodose flickors och pojkars behov. Arbetet för ungdomar med riskbeteende eller med ett pågående missbruk fortsätter, bland annat genom tillgång till ett gemensamt HVB- boende i länet. Genom stöd från kommunstyrelsens sociala investeringsfond inleds två fleråriga utvecklingsarbeten för att metodutveckla och förbättra villkor för barn och unga. Det finns ett stort behov av hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden. SAMverkan och planering kring Brukare vid återgång till eget Ordinärt boende, SAMBO, är ett gott 14 HÅLLBAR UTVECKLING

15 Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med til lämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. exempel på ett förändrat arbetssätt där sjukgymnast och arbetsterapeut följt brukaren från sjukhuset till hemmet. Resultatet är nöjda brukare med ökad självständighet och minskat behov av hemtjänstinsatser. Ny välfärdsteknologi ger också möjligheter att ge fler stöd och hjälp på nya sätt. Stötta barn och unga att fullfölja skolan Att flickor och pojkar går i skolan är en välkänd frisk- och skyddsfaktor. Även barns förutsättningar att delta i fritidsverksamheter är viktigt. Därför behövs ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, kultur och fritid och ett förebyggande arbetet. Barn och unga placerade i familjehem har sämre skolresultat och oregelbunden skolgång varför fokus blir på att stötta just dessa barn och unga. Barnrättsarbete och trygghetsskapande åtgärder prioriteras. Fler bostäder och vård- och omsorgsboenden/platser Bostadsbristen påverkar möjlig heten att verkställa exempelvis beslut om bostad med särskild service för kvinnor och män med funktionsnedsättningar. Den begränsar också möjligheten för äldre att flytta till lämpliga bostäder. Vid årsskiftet stod 48 personer i kö vilket är högt jämfört med föregående år och jämfört med likvärdigt stora kommuner. Boendeberedningen har föreslagit en utbyggnad av 100 nya boendeplatser till år Exempelvis beräknas nytt äldreboende i Torshälla invigas Ny teknik inom vård- och omsorgsverksamheterna planeras för att arbeta effektivt och för att säkerställa att brukare får den vård och omsorg de beviljats. En översyn ska visa om det är mer effektivt att ta hem en del av den hantering av medicintekniska hjälpmedel som idag görs av andra. Kompetensförsörjning Aktiva insatser behövs för att stärka förtroendet för vård och social tjänster både bland brukare och personal. Människor ska känna sig trygga med vården. Svårigheter med kompetens- och personalförsörjning befaras öka. Redan nu är det brist på olika yrkesgrupper som enhetschefer, biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor och socialsekreterare. Arbetet med att attrahera nya medarbetare och be hålla medarbetare genom att vara en god arbetsgivare behöver utvecklas och stärkas. HÅLLBAR UTVECKLING 15

16 På ungdomscaféet Bonsai i Torshälla träffas invånare över generationsgränserna. Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid De kommande årens kultur- och idrottspolitik fastslås när kommunfullmäktige beslutar om ett nytt idrottsoch kulturpolitiskt program i början av Samtidigt lyfts utvecklingen av friluftslivet in i arbetet med den nya grönplanen för friluftsliv och naturvård. Alla kvinnor och män, flickor och pojkar i Eskilstuna ska ha tillgång till och möjlighet att ta del av det kulturoch fritidsutbud som erbjuds. Alla utåtriktade processer ska analyseras ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Former för att ännu mer systematiskt få veta invånarnas behov och synpunkter behöver arbetas fram. För att möta de ökade behoven och klara ett bredare utbud inom kultur, idrott och friluftsliv behövs en stärkt samverkan med civilsamhället. Detta gäller även i arbetet för att fler invånare ska ta del av kulturutbudet. För att säkra ett jämlikt kultur- och fritidsutbud fortsätter processen med främjande och förebyggande insatser där behoven är som störst. Behovet av kulturhus och kulturcheck utreds under året. I arbetet med att förverkliga evenemangsstrategin är inriktningen att värva fler evenemang till Eskilstuna och att växla upp befintliga evenemang och besöksmål genom större samverkan. Det är en del i arbetet med destinationsutvecklingen för att få ett bredare kultur- och idrottsutbud och att locka fler besökare till Eskilstuna. En intensiv period av planering pågår dessutom inför Torshälla stads 700-årsjubileum Invigningen av det nya badhuset planeras till våren Även kommunens nya arena kommer att vara klar för säsongen Flera nya anläggningar tas dessutom i bruk vilket ställer krav på en beredskap för att fylla lokalerna med aktiviteter. En opti merad lokalanvändning och en utvecklad samordning av drift- och anläggningsfrågor är prioriterad. 16 HÅLLBAR UTVECKLING

17 Foto: Pierre Pocs Fler bostäder och byggnation av solceller för att nå målen i klimatplanen är exempel på prioriterade områden framöver. Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälso sam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Att tillgodose behovet av miljö och samhällsbyggnadsarbete Minst 300 nya bostäder ska påbörjas Arbetet görs i enlighet med den utbyggnadsstrategi som antagits av kommunfullmäktige och arbetet med stadsläkning. Behov av nya äldreboenden, skolor och förskolor integreras i detaljplaner så att tillgång på platser för det långsiktiga behovet säkras. Munktellstaden fortsätter att utvecklas med badhuset som invigs 2016, bygget av arenan och bostäder. Satsningarna för att öka andelen hållbara resor fortsätter. Kommunens egen fordonsflotta tar steg mot fossilfri och en strategi för utbyggnad av laddplatser tas fram. Biogasproduktionen ska öka med syfte att bli självförsörjande i Eskilstuna. Energieffektivisering av kommunalägda bostäder och lokaler, med fokus på el, fortsätter. I arbetet med renovering värnas energianvändning, inomhusmiljö och materialval. En kampanj för att minska elanvändningen genom beteendeförändringar genomförs. Omlastningscentralen tar in fler produktgrupper efter hand. En satsning på lagerhållning och intern försäljning av möbler görs för att effektivisera lokalanvändningen och minska kostnader. Mängden avfall som går till förbränning ska fortsätta minska. Den nya återvinningscentralen och Retuna skapar möjligheter för ökad återvinning och återbruk. Färgsortering införs i verksamhetslokaler och inleds i flerbostadshus. En VA-plan tas upp till beslut. Rustningen av VA-nätet fortsätter. Vattenplanens åtgärder inleds och arbetet för att möjliggöra fria vandrings vägar fortsätter. Andelen ekologisk mat ska närma sig 50 procent och mängden lokalproducerade livsmedel ska öka. En fortsatt satsning på att minska matsvinn i alla kommunala kök och caféer görs. En ny strategi för bredband ska bidra till att öka tillgången till bredband på landsbygden. HÅLLBAR UTVECKLING 17

18 Eskilstuna kommun bedriver ett framgångsrikt arbete med att förebygga och minska konsekvensen av olyckor och bränder. Att utbilda unga flickor och pojkar i brandskydd är en del i det arbetet. Här är det brandmannen Nic Nordin som undervisar barnen. Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Att bedriva samhällsskydd och beredskap Den ökande befolkningen i kommunen kan innebära fler olyckor och fler larm. För att förebygga och minska konsekvenser av olyckor fortsätter den långsiktiga satsningen på ubild ning i brandskydd för kommuninvånare och kommunanställda. Snabba insatser av räddningstjänsten på prioriterade larm är i fokus och ger förutsättningar för att begränsa konsekvenserna vid olyckor. Ett ökat antal invånare betyder också att det blir fler som rör sig i trafiksystemet. Det är särskilt drift och under håll av gång- och cykelvägnät som behöver ses över samt att skapa säkra korsningspunkter mellan motorfordonstrafik och gående/cyklister. Fallolyckor innebär lidande och höga sam hällskostnader. Många förvaltningar har gemensamt ansvar att minska fallolyckor och en bredare sam verkan kring riskgrupper påbörjas. Fler invånare innebär också ett ökat behov av tillsyn och kontroll. Utmaningar med miljöproblem kopplat till övergivna fastigheter fortsätter och målsättningen är att hitta en lösning för att åtgärda högen med Fluff under året. Arbetet med krisberedskap fortsätter att utvecklas och övningar ska genomföras regelbundet enligt plan. Arbetet med underlagsplaner till Strategin för trygghet och säkerhet fortsätter. 18 HÅLLBAR UTVECKLING

19 Foto: Pierre Pocs Eskilstunaföretaget Clevr arbetar med virtuella lösningar och upplevelser. Kommunen vill underlätta för befintliga företag att öka sin tillväxt genom bland annat affärsutvecklingsprogram och kompetensförsörjning. Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynn samma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsätt ningarna förbättras; till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Att främja näringsliv och arbete Eskilstuna växer och har en ung befolkning som ger framtidskraft. Trots det är arbetslösheten högre än rikssnittet. Arbetet fortsätter med den handlingsplan som tagits fram. Målet med handlingsplanen är att skapa bättre förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och tillväxt. På kort sikt är högre sysselsättning viktig och på lång sikt högre lönenivå. Hela kommunkoncernen kraftsamlar tillsammans med näringsliv och samarbetsparter för att stärka servicen till de företag som verkar i kommunen. Målet är att förverkliga idéer och aktivi teter som stärker industrin, de exporterande branscherna och närings livsklimatet. Utgångspunkten är att fler kvinnor och män ska få jobb och kunna försörja sig. Ett gott närings livsklimat förut sätter bland annat väl fungerande och smidiga kommunikationer och en attraktiv stad att bo i. Den påbörjade handlingsplanen för näringsliv och arbete genomförs och utvecklingsarbetet med att ta fram en affärsplan tillsammans med det lokala näringslivet fortsätter. Sam arbetet inom arbetsmarknadsregionen utvecklas, bland annat inom ramen för Fyra Mälarstäder. Näringslivsarbetet drivs med utgångspunkt från att befintligt företagande utgör basen för nya etableringar och för nyföretagande. Med snabbhet och handlingskraft stöds företag som vill växa, företag som har bärande idéer och företag som vill etablera sig i Eskils tuna. Insatser görs för att fler företag kan utvecklas inom sin nisch och för att fler väljer att sälja sina varor och tjänster utanför kommungränsen. Logistiksatsningen växlas upp under året. Andra prioriterade branscher är handeln, industrin och besöksnäringen. Många viktiga satsningar görs för att kvinnor och män som saknar arbete lättare ska komma in på arbetsmarknaden. Individens ansvar för att stärka sig själv för att kunna bidra är central. Några exempel på satsningar är trainee jobb, både internt och externt, jobb för personer med funktionsnedsättning och yrkesutbildningar. Det görs även en satsning på ett yrkeshögskolecenter som inrättas under 2016 vars uppgift är att matcha näringslivets efterfrågan på arbetskraft. Alla verksamheter i kommunkoncernen har ett uppdrag att identifiera hur den egna rollen och verksamheten bidrar till att förbättra näringslivsklimatet och skapa fler jobb under HÅLLBAR UTVECKLING 19

20 Effektiv organisation Effektiv organisation, med perspektiven medarbetare, ekonomi och processkvalitet, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Perspektiv processkvalitet. Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten, det vill säga tillämpa PUFF som är kommunens metod för kvalitetsutveckling. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. En ny analysmodell införs för att förenkla och stärka analysen i kommunens olika verksamheter. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleveransen till brukare och kunder i fokus. Perspektiv medarbetare. Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Perspektiv ekonomi. En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser för investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunkoncernen en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. Tillgängliga resurser används effektivt. Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv inre organisation avgör hur långt man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom processerna. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde för brukare, kunder och invånare. 20 EFFEKTIV ORGANISATION

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Årsplan Kompletteringar till årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan Kompletteringar till årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Beslutad av kommunfullmäktige 26 november 2015 Kompletteringar till årsplan 2016 Beslutad av kommunfullmäktige 26 november 2015 för Eskilstuna kommun

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun

Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-05-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:349 1 (1) Kommunstyrelsen Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Årsplan

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer