Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 KFN-2010/ Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010

2

3 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens vision 2 Kommunens profil 3 Nämndens mål 4 Nöjda invånare 19 Hållbar samhällsutveckling 20 Attraktiv arbetsgivare 22 Sund ekonomi 24 Effektiva processer 25 Ekonomi 26 Lokaler 27 Driift, netto tkr 28 Intern kontroll 29 Verksamhetsstatistik nyckeltal 30 Uppdrag från kommunfullmäktige 31 Södertörns nyckeltal bilaga 1 SCB:s Medborgarundersökning KUF bilaga 2 Omslagsbild från Visättra Sportcenter Fotografer: Stig Almqvist och Suzanne Persson

4

5 Samlad måluppfyllelse Nöjda invånare Måluppfyllelsen inom området Nöjda invånare bedöms som god. Av de 24 etappmål som finns med i mål- och resultatbilden har 17 uppnåtts, 5 har inte uppnåtts och 2 kan inte bedömas då förutsättningar för jämförelse saknas. I de fall målen inte har uppnåtts handlar det i flertalet fall om projekt som blivit försenade och som kommer att slutföras under Orsaken till förseningarna är i huvudsak att finna utanför förvaltningens kontroll. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling är mycket god då samtliga etappmål i nämndens mål- och resultatbild har uppnåtts. Med anledning av den särskilda satsning på biblioteken som kommunfullmäktige gjorde genom den riktade förstärkningen i Mål och budget 2009 är det särskilt glädjande att konstatera att biblioteken i förhållande till 2008 uppvisade ett ökat antal besökare, ökat antal utlån och en rejäl ökning av antalet besökare på bibliotekets hemsida. Ett annat glädjeämne är alla de insatser som gjorts för att uppfylla nämndens delmål med att utforma verksamheten gentemot brukarna på lika villkor så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Attraktiv arbetsgivare Måluppfyllelsen för Attraktiv arbetsgivare bedöms som god. Förvisso har nämnden inte satt upp några etappmål för 2009, men i en jämförelse av resultatet från medarbetarenkäten kan konstateras att av de åtta indextal som ingår i mål- och resultatbilden så var fem högre 2009 än 2008, två var lika och endast ett var lägre. Särskilt stort framsteg noteras beträffande index för god arbetsmiljö. Sund ekonomi Bedömningen är att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är mycket god. Samtidigt som verksamheten har kunnat bedrivas enligt planeringen så slutar det ekonomiska resultatet med ett mindre överskott. Detta har kunnat åstadkommas genom en god fortlöpande uppföljning där oväntade kostnadsökningar kunnat balanseras mot ökade intäkter eller besparingar inom andra områden. Effektiva processer Då det i nämndens verksamhetsplan saknas mått och etappmål för Effektiva processer är det svårt att göra en bedömning av måluppfyllelsen. Sett till de huvudprocesser som beskrivs på sidorna är dock en högst subjektiv bedömning att måluppfyllelsen är god. Samlad måluppfyllelse Den samlade bedömningen är att nämndens måluppfyllelse under året är mycket god. Det stora flertalet av de i mål- och resultatbilden angivna etappmålen har uppnåtts och i den mån det saknas etappmål så finns det i flera fall indextal, besökssiffror och andra mått som visar att resultatet är bättre 2009 än Mot bakgrund av ovanstående är det glädjande att konstatera att det ekonomiska resultatet visar på ett mindre överskott, knappt 1,5 mnkr. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden kan återigen se tillbaka på ett framgångsrikt år där större delen av de mål som uttrycktes i verksamhetsplanen för 2009 gott och väl kan anses uppfyllda. Under året har ett antal nya alternativt ombyggda anläggningar kunnat tas i bruk vilket framöver ger ännu bättre förutsättningar för att kunna erbjuda huddingeborna en meningsfull fritid. I Flemingsberg kunde ungdomarna i Huddinge Brottarklubb glädjas åt att den första etappen av ombyggnaden av träningslokalen stod klar under sommaren. Den länge efterlängtade konstgräsplanen i Vårby gård kunde i september invigas i närvaro av ca 400 personer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1

6 Ungdomsverksamheten kunde i oktober ta ytterligare en ny lokal i anspråk då Panncentralen invigdes som ersättning för den tidigare fritidsgårdslokalen i Visättra. Förvisso är det först från och med januari 2010 som kultur- och fritidsnämnden övertar det fulla ansvaret för verksamheten i det nya kulturcentret, Fullersta gård, men redan från den välbesökta invigningen i september så har förvaltningen varit engagerad i utställnings- och visningsverksamheten. Den 14 april inträffade en viktig milstolpe då kommunfullmäktige antog ett kulturpolitiskt program, vilket tar sikte på Programmet som under ett par års tid vuxit fram i dialog med föreningar, församlingar, studieförbund, medborgare och professionella utövare sätter ord på den utveckling som önskas. Ledorden är interkulturell, annorlunda och smart. Efter ett par av projekt startade kulturskolan under hösten en ordinarie verksamhet, KulturLyftet, för barn och ungdomar med särskilda behov. Till stöd för utformningen av den framtida kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar i Huddinge påbörjades under senhösten en omfattande kultur- och fritidsvaneundersökning som riktade sig till ca en tredjedel av alla elever i åk 4-9 och på gymnasiet. Huddinge kommun har endast en gång tidigare, 1998, genomfört en motsvarande undersökning varför det för många kommer att vara av stort intresse att under våren 2010 få ta del av resultatet. Flera av förvaltningens verksamheter har under 2009 satsat hårt på att vidareutveckla sina brukarundersökningar, vilket är ett annat sätt att leva upp till kommunens vision om delaktighet när det gäller utformning av verksamheten. Kommunens vision Kommunens vision Delaktighet uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. Till stöd för kommunens vision ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att dra lärdom av resultatet av utvärderingen av driftsformer som genomfördes under hösten Vidare ges förvaltningen i uppdrag att under 2009 genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning samt att utveckla arbetet med brukarundersökningar, till exempel utvärderingen av sommarlovsverksamheten vid mötesplatserna för ungdomar. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att utveckla dialogen med studieförbunden och att involvera ungdomar i centrala Huddinge i utformningen av den planerade näridrottsplatsen i Rådsparken. Resultat: Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har vid en gemensam konferens bland annat ägnat sig åt att följa upp ovan nämnda utvärdering av driftsformerna. Den gemensamma slutsatsen är att det finns för- och nackdelar med samtliga förekommande driftsformer, men att det sammantaget finns mycket som talar för att drift i egen regi är mest fördelaktigt. I november påbörjades genomförandet av en kultur- och fritidsvaneundersökning. Undersökningen, som genomförs i samverkan med Stockholms stad och Stockholms universitet, inriktar sig på elever i åk 4-9 samt gymnasiet. Resultaten kommer att kunna presenteras under våren Biblioteken har under senhösten för första gången någonsin gjort en samlad brukarundersökning, vilken fortsättningsvis kommer att genomföras årligen. Som ett led i att utveckla arbetet med brukarundersökningar för ungdomsverksamheten så har förvaltningen under senhösten genomfört ett förberedande arbete för att i början av 2010 kunna göra ett ställningstagande om att gå med i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Förvaltningen har haft en första gemensam träff med studieförbunden och bland annat kommit överens om att från och med 2010 ha fyra årliga planeringsmöten för att tillsammans utveckla kulturverksamheten. I arbetet med utformningen av näridrottsplatsen i Rådsparken så har förvaltningen involverat en fokusgrupp bestående av ett 15-tal ungdomar i centrala Huddinge. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

7 Kommunens profil Ett medvetet arbete för att profilera Huddinge ökar förutsättningarna att nå kommunens mål. En tydlig kunskapsprofil lockar nya studenter och elever och kan underlätta också i rekryteringen av nya medarbetare. Vår profil som kunskapskommun skapar också stolthet och tillhörighet. Flera delar av kultur- och fritidsnämndens basverksamhet bidrar aktivt till att stärka kommunens varumärke. Biblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och utgör exempel på den typ av kreativa mötesplatser som kännetecknar ett kunskapssamhälle. Ett annat exempel är nämndens mötesplatser för ungdomar. Även färdigheter berikar, som till exempel de som uppnås genom kulturskolans verksamhet. Inför 2009 ges förvaltningen ytterligare två viktiga uppdrag som ska bidra till att stärka kommunens varumärke. Det första handlar om att följa upp hur det kulturpolitiska programmet implementeras och det andra handlar om uppbyggnaden av Sport Campus Sweden. Resultat: Efter det att kommunfullmäktige i april fastställde det kulturpolitiska programmet distribuerade förvaltningen den tryckta versionen av programmet till en rad olika intressenter enligt en särskilt framtagen sändlista. Ett 40-tal personer kom till det releaseparty som genomfördes i Centrumkyrkan den 13 maj. Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit övriga förvaltningars ledningsgrupper möjlighet till en presentation och dialog kring vad respektive förvaltning kan bidra med för att förverkliga programmet. Den första dialogen genomfördes med social- och äldreomsorgsförvaltningen. Vidare träffade förvaltningen under oktober studieförbunden för en dialog kring genomförandet av det kulturpolitiska programmet. När det gäller uppbyggnaden av Sport Campus Sweden deltar förvaltningen aktivt i styrelsens arbete för att vidareutveckla föreningen mot bakgrund av att den successivt omfattar allt fler medlemmar. I Huddinge har en lokal projektledare knutits till projektet och en lokal styrgrupp med företrädare för föreningslivet, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har etablerats. Under våren tog förvaltningen initiativ till att tillsammans med andra förvaltningar studera förutsättningarna för att etablera en vetenskapsfestival i Flemingsberg. Som ett led i detta genomfördes i maj en studieresa till Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. I november påbörjades en mer ingående förstudie som kommer att redovisas i januari KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

8 Nämndens mål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål & Budget 2009 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabellen nedan, nämndens mål- och resultatbild. Av tabellen framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsårat samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellen följer text där nämnden beskriver måluppfyllelse och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Attraktiv arbetsgivare Hållbar Samhällsutveckling Vision Delaktighet Nöjda invånare Sund ekonomi Effektiva processer Profil Kunskap berikar 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

9 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Nöjda invånare Bra att leva och bo i Huddinge Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Region-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommun som en plats att bo och leva i med avseende på kultur- och fritidsutbudet. Betygsindex 64 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Medborgarnas kännedom om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge kommun enligt SCB:s medborgarundersökning. Betygsindex 61 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Förbättringen kan delvis förklaras av att det tillkommit en delfråga angående tillgången till bibliotek som resulterade i ett högt medelvärde. Planen, som under arbetets gång bytt namn till strategiska kommunikationsplan för förvaltningen, färdigställdes den 16 mars. Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Resultat av kultur- och fritidsvaneundersökning. Undersökningen, som omfattar åk 4 9 och i gymnasiet, inleddes i november med besök i närmare 150 klasser. De sista besöken kommer att ske i början av Ett urval av de ungdomar som studerar vid gymnasier i andra kommuner kommer då också att brevledes få en enkät att fylla i. Inriktningen är att kunna presentera de första resultaten för nämnden i april Föregående mätresultat Betygsindex 63 i medborgarundersökningen våren Betygsindex 58 i medborgarundersökningen våren Senaste undersökningen gjordes Etappmål 2009 Högre betygsindex än Högre betygsindex än Färdigställa en strategisk informationsplan för förvaltningen. Genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning. Stödjer KF:s delmål KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

10 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Antal möten med kulturföreningar och studieförbund. Kulturavdelningen har under året haft ett planeringssammanträde med studieförbunden inför Under året har också särskilda planeringsmöten genomförts med kulturföreningar och studieförbund inför gemensamma kulturprojekt. Antalet enskilda möten mellan företrädare för förvaltningen och olika idrottsföreningar. Fritidsavdelningen har under 2009 genomfört enskilda möten med företrädare för 31olika föreningar Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna: 0 19 år. 20 år och äldre. Kostnad per invånare 0-19 år: kr (92,5 %). Kostnad per invånare 20 år och äldre: 415 kr (7,5 %). Utveckla former för att uppmärksamma framstående ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten (riktat uppdrag). Kultur- och fritidsnämnden gav i december förvaltningen i uppdrag att planera och från och med 2010 genomföra en årlig festkväll för att uppmärksamma ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten. Skapa fler möjligheter till mötesplatser för unga (riktat uppdrag). Arbetet är påbörjat. En arbetsgrupp har etablerats för att i ett första steg försöka hitta en bra lokalisering. Det finns en brist på kommunalägd mark i det område som är intressant. Det har uppkommit tre förslag på lokalisering som är under utredning. Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden planera för bättre möjligheter till spontan motion och idrott (riktat uppdrag). I samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och med finansiellt stöd även från Huge Fastigheter AB och Stockholms Idrottsförbund så har det under senhösten påbörjats uppförandet av en näridrottsplats och en så kallad skejtpool i Rådsparken. Invigning planeras till april Föregående mätresultat Kostnad per invånare 0-19 år: kr (91,5 %). Kostnad per invånare 20 år och äldre: 471 kr (8,5 %). Etappmål 2009 Starta upp dialog med kulturföreningar och studieförbund kring deras behov och önskemål. Genomföra enskilda möten med företrädare för minst 25 olika föreningar. Högre nettokostnad för barn- och ungdomsverksamheten (0-19 år) per invånare i förhållande till övrig verksamhet. Skapa förutsättningar för att senast under 2010 kunna genomföra en aktivitet som syftar till att uppmärksamma framstående ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, föreningar och ungdomar i området ta fram ett lokalprogram för en ny mötesplats i kombination med en mindre sporthall i centrala Huddinge. Öppna en näridrottsplats för spontanidrott i Rådsparken. Stödjer KF:s delmål , VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

11 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden planera för bättre möjligheter till spontan motion och idrott (riktat uppdrag). Förvaltningen har också haft en dialog med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inför andra projekt som under året realiserats i syfte att ge bättre möjligheter till spontanidrott såsom skejtbanan vid Nytorps mosse, utbyggnaden av fresbeegolfbanan och arbete med motionsspåren vid Visättra sportcenter samt banan för dirt bike i Stuvsta. Förvaltningarna har också enats om att göra en kartläggning av statusen på så kallade kaninburar för att om möjligt kunna upprusta dessa. God kommunal verksamhet Invånarna är nöjda med Huddinge kommuns verksamheter inom kultur och fritid. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommuns kultur- respektive fritidsverksamhet. Betygsindex 55 respektive 64 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Tillgången till våra verksamheter är god. Öppettider på biblioteken och idrottsanläggningar öppna för allmänheten. Biblioteken hade 2009 totalt årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket: Flemingsberg: Segeltorp: 395 Skogås: Trångsund: Vårby: Skogås simhall har utökat sina öppettider för allmänheten och bland annat har fler vattenjympapass erbjudits. Badfritids har också erbjudits två ggr/v. Flowing är en ny form av gruppträning som startats under året. Genom Huddingehallens ombyggnad har antalet besökare till gruppträningarna ökat med jämfört med Föregående mätresultat Betygsindex 53 respektive 64 i medborgarundersökningen våren Biblioteken hade 2008 totalt årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket: Flemingsberg: Segeltorp: 338 Skogås: Trångsund: Vårby: 689 (stängt under perioden maj september) Etappmål 2009 Stödjer KF:s delmål 1.1, 2.7 Högre betygsindex än Öka antalet öppettimmar på biblioteken. 1.2 Se över tillgången till idrottsanläggningar för allmänheten. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

12 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Tillgången till våra verksamheter är god. Resultat från brukarundersökningar. Såväl frågorna som genomförandet av de brukarundersökningar som har funnits sedan tidigare har under året utvecklats för att bland annat bättre kunna belysa tillgången till verksamheterna. Därtill har biblioteken för första gången gjort en samlad brukarundersökning. Kommunens revisorer har i en revisionsskrivelse framfört kritik kring befintliga undersökningar vilket ytterligare understryker vikten av utvecklingsarbetet. Som ett led i det har förvaltningen beslutat att under 2010 ta fram en samlad plan för de olika brukarundersökningarna. Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Resultat från brukarundersökningar. Då vi förändrar arbetet med brukarundersökningen till att bli en totalundersökning (för att möta kritiken från ovanstående revisionsskrivelse) så genomförs den först i januari Svarsfrekvensen på 2009 års brukarenkät för Huddingehallen var 71.5 procent. Efter kritiken i 2008 års enkätsvar så har en ombyggnad ägt rum varefter större lokaler och flera gruppträningspass kan erbjudas. Brukarna är generellt mycket nöjda med personalens bemötande, aktivitetsutbudet och lokalerna. Trots ombyggnation så lever verksamheten dock inte upp till brukarnas förväntningar på antalet platser. Betyget här är fortfarande lägre, 2,94 av 4, jämfört med medel för övriga aktiviteter vilket är 3,42. Enkäten som sådan har utvecklats betydligt (från 5 till 16 frågor) jämfört med 2008 varför det är svårt att göra direkta jämförelser av resultatet. Föregående mätresultat Fritidsbokningens brukarundersökning 2008 hade något högre svarsfrekvens än tidigare. Det totala omdömet var 3.5 av 4 möjligt. Flera positiva kommentarer än tidigare gavs under övrigt. Svarsfrekvensen på Huddingehallens brukarenkät 2008 var 49 procent (jämfört med 35 procent 2007). De som svarade gav mycket beröm för servicen och bemötandet av personalen, men påpekade samtidigt att det är trångt och behov av fler lokaler. Den totala bilden av svaren är att de var mer positiva än Etappmål 2009 Utveckla brukarundersökningar som belyser frågan om tillgången till verksamheterna. Fler positiva svar på brukarenkäten än Stödjer KF:s delmål VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

13 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Medley, som driver Skogåsbadet, har under januari - februari genomfört en brukarundersökning för alla sina anläggningar i landet. Antalet svar från besökarna i Skogås är för få för att det ska gå att dra några säkra slutsatser, men resultatet visar att besökarna inom flertalet områden är mindre nöjda än vid 2008 års undersökning. Biblioteken genomförde i november för första gången en samlad brukarundersökning som är tänkt att bli årlig. Antal besvarade enkäter var totalt stycken, fördelade enligt följande: Huvudbiblioteket: 439 Skogås: 296 Flemingsberg:252 Vårby: 107 Trångsund: 73 Segeltorp: 26 Via webben: 33 Sammanställningen är inte helt klar, men en första bedömning är att svaren överlag är positiva. Personalen får högst betyg, medan till exempel urvalet av film och musik och antal datorplatser får lite lägre betyg. Förvaltningen planerar att gå med i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) för att kunna göra det möjligt att mäta kvalitet inom den öppna ungdomsverksamheten och kunna jämföra resultatet med andra kommuner. Förberedande seminarium för personalen och enkätundersökning bland besökarna har genomförts under senhösten. Formellt ställningstagande om att gå med i KEKS tas under våren Föregående mätresultat Etappmål 2009 Fler positiva svar på brukarenkäten än Utveckla brukarundersökningar för ungdomsverksamheten som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Stödjer KF:s delmål 1.2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

14 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Med undantag av fritidsavdelningen har alla verksamheter arbetat med att diskutera och förankra kommunikationspolicyn på APT/enhetsmöten med sin personal. Fritidsavdelningen kommer att göra motsvarande insats i början av Likabehandling Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Handikappanpassning av våra lokaler. I anslutning till Centrumkyrkan installerades en ny hiss. En ny bredare dörr och tröskel har installerats i Rådsparken. I Huddingehallen har ett långsiktigt arbete påbörjats och kommer att genomföras i olika etapper. Ny skyltning för synskadade till de olika lokalerna är uppmärkta och särskilda markeringar på trappstegen har anlagts. Huge har kartlagt anläggningarna vad gäller den fysiska tillgängligheten. Antalet utbildningsinsatser gentemot anläggningspersonalen. Tre föreläsningar har genomförts för bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning: De stökiga barnen - vad innebär ADHD och Aspergers? Hur leder man personer med ADHD eller Aspergers del 2?, Hur leder man personer med utvecklingsstörning? Här bjöds bl a anläggningspersonal in men också skolan och föreningsledare var välkomna. Föregående mätresultat Scenen i Sjödalsparken blev handikappanpassad under våren Under 2008 genomfördes två utbildningsinsatser för personalen med 31 respektive 20 deltagare. Etappmål 2009 Kommunens kommunikationspolicy ska göras känd bland alla medarbetare under Öka tillgängligheten till våra lokaler för personer med funktionsnedsättning. Anläggningens personal ska ha kunskap för att kunna möta kraven vad gäller tillgänglighet och för att få förståelse för vad som krävs i bemötande av personer med funktionsnedsättning. Stödjer KF:s delmål VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

15 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Antalet fortlöpande aktiviteter respektive engångsaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det pågick under aktiviteter i fortlöpande verksamhet (med totalt 512 deltagare) och det genomfördes 34 aktiviteter av tillfällig karaktär (med totalt närmare 1400 deltagare). Utbudet har varit lite för stort och brett vilket fått till följd att det blivit så små grupper att det inte gått att genomföra vissa av aktiviteterna. Förvaltningen har under året haft möte med personalen vid åtta gruppboenden för att fånga upp önskemål om verksamheten. Inget i slutsatserna av bidragsöversynen som presenterades i mars belyser bidragen för ovanstående verksamhet. Antalet elever respektive lärartimmar inom Kulturskolan för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under våren 2009 deltog 22 elever med intellektuell funktionsnedsättning i verksamheten. Detta genomfördes med tolv lärartimmar per vecka. I kurskatalogen för 2009/2010 marknadsfördes kurser för elever med funktionsnedsättning under rubriken KulturLyftet. Till dessa anmälde sig totalt 33 elever inför höstterminen. Bibliotekens webbplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Webbplatserna kontrolleras mot riktlinjerna i Vervas vägledning 24-timmarswebben. Den befintliga webbplatsen är byggd i en äldre teknisk miljö och går inte att anpassa i tillräcklig omfattning. En ny teknisk lösning måste köpas in, och under 2009 har arbete pågått med att utreda tänkbara alternativ och välja leverantör. Föregående mätresultat Det pågick under aktiviteter i fortlöpande verksamhet och genomfördes 36 aktiviteter av tillfällig karaktär. Våren 2008 deltog 32 elever och hösten elever. Verksamheten genomfördes med tolv lärartimmar per vecka. Etappmål 2009 Genomföra en brukarundersökning för att kunna möta de behov som finns. Följa upp resultaten som kommer fram av den pågående bidragsöversynen avseende bidrag till föreningar med verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Marknadsföra möjligheten att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning. Påbörja arbetet med att förnya bibliotekens webbplats. Stödjer KF:s delmål KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

16 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Hållbar samhällsutveckling Kunskap och livslångt lärande Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Besök på bibliotekens hemsida. Under 2009 hade bibliotekets hemsida besökare. Under 2008 hade bibliotekets hemsida besökare. Fler besök på hemsidan än Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antal besök på de olika biblioteken. Under 2009 hade biblioteken besökare. Dessa fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: Under 2008 hade biblioteken besökare. Dessa fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: (stängt under perioden maj-september) Verka för att öka antalet besökare på biblioteken (riktat uppdrag). 2.3 Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antal utlånade media på de olika biblioteken. Under 2009 gjordes totalt utlån på de olika biblioteken. Lånen fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: Externa enheten (Boken kommer): Virtuella (Webb) lån: Under 2008 gjordes totalt utlån på de olika biblioteken. Lånen fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: (stängt under perioden maj-september) Externa enheten (Boken kommer): Virtuella (Webb) lån: Verka för att öka antalet utlån på biblioteken (riktat uppdrag) 2.3 Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antalet elever i kulturskolan elever våren elever hösten elever våren elever hösten Fortsatt satsning på kulturskolans samarbete med grundskolan. Antalet besökare på skolkonsertveckan för lågstadiet. Drygt besökare våren Cirka besökare våren Genomföra skolkonsertveckan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

17 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Fortsatt satsning på kulturskolans samarbete med grundskolan. Antalet elever från Flemingsberg, Skogås och Vårby som deltar i aktiviteter med kulturskolan i grundskolan. Våren 2009 deltog 271 elever i verksamheten, som genomfördes med 30 lärartimmar/vecka. Under hösten deltog 287 elever. 260 elever deltog hösten (står felaktigt 285 i tidigare dokument på grund av dubbelräkning ) 2.3 Mångfald och jämställdhet Verksamheten gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Analys av verksamheterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga chefer inom förvaltningen har deltagit i två halvdagars utbildning i jämställdhetsintegrering. Cheferna har därefter fått i uppgift att inom sina respektive verksamheter utifrån sina förutsättningar jobba vidare med analyser mm. Exempel på insatser som åstadkommits är att ungdomsverksamheten i Flemingsberg, Skogås och Vårby öppnat tidigare på eftermiddagen för att därigenom nå fler flickor än tidigare. Flickfotboll har startats i Skogås. Vårby simhall har startat tonårssim för flickor på lördag eftermiddag, då dessa är underrepresenterade under normala öppethållande. Här erbjuds också särskilda kvinnosim (som blivit stor succé) och också särskilda manssim. Burkinis, en heltäckande baddräkt med luva som uppskattas av muslimska kvinnor, säljs i Huddingehallen. Kvinnosim har startats även i Skogås. Som ett led i det kommungemensamma projektet Hållbar jämställdhet erhöll alla enhetschefer under tre halvdagar processtöd för att verksamheten i än större utsträckning ska utformas på lika villkor. Inom ramen för Hållbar jämställdhet deltog 15 av nämndens ledamöter i en utbildning om ledningsstyrt jämställdhetsarbete. Samtliga chefer inom förvaltningen deltar i en utbildning i jämställdhetsintegrering. 1.5, 2.4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

18 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Tjejer och killar har jämlik tillgång till våra anläggningar. Fördelning av tider i våra anläggningar sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen av nyttjandegraden av inomhusanläggningarna som genomfördes i november gav en indikation på att det inte föreligger några skillnader i vilka tider som tilldelats flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Under våren 2010 kommer det att genomföras en enkätundersökning bland föreningarna för att få en tydligare bild av hur tilldelningen av tider ser ut. En undersökning 2008 visade att antalet timmar fördelas jämnt i förhållande till antalet flickor/kvinnor och pojkar/män som finns med i föreningarnas verksamhet. Genomföra en uppföljning och fördjupning av den undersökning som genomförs under 2008 med fokus på att kartlägga vilka tider som tilldelas flickor/kvinnor respektive pojkar/män. 1.5, 2.4 Ekosystem i balans Kultur och fritid minskar sin miljöbelastning. Antalet genomförda åtgärder för att minska miljöbelastningen inom förvaltningens verksamheter. De olika verksamheterna har tillsammans formulerat 192 lokala åtagande för att uppnå förvaltningens 6 övergripande miljömål för Vid årets slut ansågs 66 % vara klara, 22 % på gång och 12 % en utmaning för framtiden. Vidareutveckla den förvaltningsgemensamma miljöhandlingsplanen som togs fram under Ovan nämnda lokala åtagande ersätter de tidigare miljöhandlingsplanerna. Uppdatera miljöhandlingsplanerna på de olika arbetsplatserna. Folkhälsa Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal tjejer respektive killar i åldern 5 18 år i våra bidragsberättigade föreningar. 2009: tjejer och killar. 2008: tjejer och killar. 1.1, 2.7 Antalet besökare på offentliga kulturarrangemang för olika åldersgrupper genomfördes 112 offentliga kulturarrangemang. 61 av dessa riktade sig till åldersgruppen 0 18 år och 51 st riktade sig till 19 år och äldre. Arrangemangen lockade respektive besökare. Fullersta Gård som öppnade i september har haft besökare på lördagar och söndagar och 14 bokade visningar med 244 besökare genomfördes 120 offentliga kulturarrangemang. 67 av dessa riktade sig till åldersgruppen 0 18 år och 53 st riktade sig till 19 år och äldre. Arrangemangen lockade respektive besökare. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

19 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal genomförda bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar 5-18 år i kommunens föreningar aktiviteter redovisades 2009, dvs genomfördes hösten 2008 ( ) och våren 2009 ( ) aktiviteter redovisades 2008, dvs genomfördes hösten 2007 ( ) och våren 2008 ( ). 1.1, 2.7 Antal genomförda studietimmar inom studieförbunden. 2008: * Från och med 2008 räknas SISU inte in då de inte längre ingår bland de studieförbund som får bidrag via Folkbildningsrådet. 2007: (varav SISU 5 620*) Antal besökare (flickor respektive pojkar) på mötesplatserna för ungdomar i åldern år. 2009: Flickor: Pojkar Visättra fritidsgård var stängd från och med juni till och med 10 oktober på grund av flytt till nya lokaler. 2008: Flickor: Pojkar Förvaltningen har etablerat en arbetsgrupp med företrädare för de olika verksamheterna som har till uppgift att skapa och marknadsföra ett attraktivt och varierat utbud av aktiviteter, dels utifrån de egna verksamheterna, dels i samverkan med andra aktörer. Detta resulterade i ett bredare utbud för vinter- sommar- och höstlovet 2009 jämfört med Utöka verksamheten under vinter-, sommar- och höstlov. Lokalerna i Visättra invigdes den 10 oktober. Konstgräsplanen i Vårby gård var färdigställd i juli och invigdes den 12 september. Öppna nya lokaler för ungdomsverksamheten i Visättra och en konstgräsplan i Vårby gård. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

20 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap Aktiva ledare som verkar för delaktighet, är tillgängliga, ger återkoppling samt skapar förutsättningar för att kompetens tillvaratas och utvecklas. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har ett aktivt ledarskap (index). 73 % var nöjda med sin arbetsledare % var nöjda med sin arbetsledare Medarbetarskap Motiverade, kompetenta, engagerade och servicemedvetna medarbetare. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har ett aktivt medarbetarskap (index). 84 % var nöjda med sitt arbete % var nöjda med sitt arbete Kompetensutveckling Medarbetarna har goda möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till förvaltningens kompetensutveckling (index). 60 % ansåg sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling % ansåg sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling Aktiv lönepolitik Medarbetarna kan påverka sin lön genom sina arbetsinsatser. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har en aktiv lönepolitik (index). 62 % ansåg sig påverka sin lön genom sin arbetsinsats % ansåg sig påverka sin lön genom sin arbetsinsats Medarbetarna kan påverka sin lön genom sina arbetsinsatser. 82 % var nöjda med PLUS-samtalet % var nöjda med PLUS-samtalet Inflytande och delaktighet Medarbetarna har ett reellt inflytande på sin arbetsplats och är delaktiga i verksamhetens utveckling Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till inflytande och delaktighet (index). 66 % ansåg sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats % ansåg sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer