Verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 KFN-2010/ Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010

2

3 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens vision 2 Kommunens profil 3 Nämndens mål 4 Nöjda invånare 19 Hållbar samhällsutveckling 20 Attraktiv arbetsgivare 22 Sund ekonomi 24 Effektiva processer 25 Ekonomi 26 Lokaler 27 Driift, netto tkr 28 Intern kontroll 29 Verksamhetsstatistik nyckeltal 30 Uppdrag från kommunfullmäktige 31 Södertörns nyckeltal bilaga 1 SCB:s Medborgarundersökning KUF bilaga 2 Omslagsbild från Visättra Sportcenter Fotografer: Stig Almqvist och Suzanne Persson

4

5 Samlad måluppfyllelse Nöjda invånare Måluppfyllelsen inom området Nöjda invånare bedöms som god. Av de 24 etappmål som finns med i mål- och resultatbilden har 17 uppnåtts, 5 har inte uppnåtts och 2 kan inte bedömas då förutsättningar för jämförelse saknas. I de fall målen inte har uppnåtts handlar det i flertalet fall om projekt som blivit försenade och som kommer att slutföras under Orsaken till förseningarna är i huvudsak att finna utanför förvaltningens kontroll. Hållbar samhällsutveckling Bedömningen är att måluppfyllelsen för Hållbar samhällsutveckling är mycket god då samtliga etappmål i nämndens mål- och resultatbild har uppnåtts. Med anledning av den särskilda satsning på biblioteken som kommunfullmäktige gjorde genom den riktade förstärkningen i Mål och budget 2009 är det särskilt glädjande att konstatera att biblioteken i förhållande till 2008 uppvisade ett ökat antal besökare, ökat antal utlån och en rejäl ökning av antalet besökare på bibliotekets hemsida. Ett annat glädjeämne är alla de insatser som gjorts för att uppfylla nämndens delmål med att utforma verksamheten gentemot brukarna på lika villkor så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Attraktiv arbetsgivare Måluppfyllelsen för Attraktiv arbetsgivare bedöms som god. Förvisso har nämnden inte satt upp några etappmål för 2009, men i en jämförelse av resultatet från medarbetarenkäten kan konstateras att av de åtta indextal som ingår i mål- och resultatbilden så var fem högre 2009 än 2008, två var lika och endast ett var lägre. Särskilt stort framsteg noteras beträffande index för god arbetsmiljö. Sund ekonomi Bedömningen är att måluppfyllelsen för Sund ekonomi är mycket god. Samtidigt som verksamheten har kunnat bedrivas enligt planeringen så slutar det ekonomiska resultatet med ett mindre överskott. Detta har kunnat åstadkommas genom en god fortlöpande uppföljning där oväntade kostnadsökningar kunnat balanseras mot ökade intäkter eller besparingar inom andra områden. Effektiva processer Då det i nämndens verksamhetsplan saknas mått och etappmål för Effektiva processer är det svårt att göra en bedömning av måluppfyllelsen. Sett till de huvudprocesser som beskrivs på sidorna är dock en högst subjektiv bedömning att måluppfyllelsen är god. Samlad måluppfyllelse Den samlade bedömningen är att nämndens måluppfyllelse under året är mycket god. Det stora flertalet av de i mål- och resultatbilden angivna etappmålen har uppnåtts och i den mån det saknas etappmål så finns det i flera fall indextal, besökssiffror och andra mått som visar att resultatet är bättre 2009 än Mot bakgrund av ovanstående är det glädjande att konstatera att det ekonomiska resultatet visar på ett mindre överskott, knappt 1,5 mnkr. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden kan återigen se tillbaka på ett framgångsrikt år där större delen av de mål som uttrycktes i verksamhetsplanen för 2009 gott och väl kan anses uppfyllda. Under året har ett antal nya alternativt ombyggda anläggningar kunnat tas i bruk vilket framöver ger ännu bättre förutsättningar för att kunna erbjuda huddingeborna en meningsfull fritid. I Flemingsberg kunde ungdomarna i Huddinge Brottarklubb glädjas åt att den första etappen av ombyggnaden av träningslokalen stod klar under sommaren. Den länge efterlängtade konstgräsplanen i Vårby gård kunde i september invigas i närvaro av ca 400 personer. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1

6 Ungdomsverksamheten kunde i oktober ta ytterligare en ny lokal i anspråk då Panncentralen invigdes som ersättning för den tidigare fritidsgårdslokalen i Visättra. Förvisso är det först från och med januari 2010 som kultur- och fritidsnämnden övertar det fulla ansvaret för verksamheten i det nya kulturcentret, Fullersta gård, men redan från den välbesökta invigningen i september så har förvaltningen varit engagerad i utställnings- och visningsverksamheten. Den 14 april inträffade en viktig milstolpe då kommunfullmäktige antog ett kulturpolitiskt program, vilket tar sikte på Programmet som under ett par års tid vuxit fram i dialog med föreningar, församlingar, studieförbund, medborgare och professionella utövare sätter ord på den utveckling som önskas. Ledorden är interkulturell, annorlunda och smart. Efter ett par av projekt startade kulturskolan under hösten en ordinarie verksamhet, KulturLyftet, för barn och ungdomar med särskilda behov. Till stöd för utformningen av den framtida kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar i Huddinge påbörjades under senhösten en omfattande kultur- och fritidsvaneundersökning som riktade sig till ca en tredjedel av alla elever i åk 4-9 och på gymnasiet. Huddinge kommun har endast en gång tidigare, 1998, genomfört en motsvarande undersökning varför det för många kommer att vara av stort intresse att under våren 2010 få ta del av resultatet. Flera av förvaltningens verksamheter har under 2009 satsat hårt på att vidareutveckla sina brukarundersökningar, vilket är ett annat sätt att leva upp till kommunens vision om delaktighet när det gäller utformning av verksamheten. Kommunens vision Kommunens vision Delaktighet uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja och förmåga att ta ansvar. Visionen förverkligas genom att vi medvetet väljer arbetssätt som stödjer dialog och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. Till stöd för kommunens vision ger kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att dra lärdom av resultatet av utvärderingen av driftsformer som genomfördes under hösten Vidare ges förvaltningen i uppdrag att under 2009 genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning samt att utveckla arbetet med brukarundersökningar, till exempel utvärderingen av sommarlovsverksamheten vid mötesplatserna för ungdomar. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att utveckla dialogen med studieförbunden och att involvera ungdomar i centrala Huddinge i utformningen av den planerade näridrottsplatsen i Rådsparken. Resultat: Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningens ledningsgrupp har vid en gemensam konferens bland annat ägnat sig åt att följa upp ovan nämnda utvärdering av driftsformerna. Den gemensamma slutsatsen är att det finns för- och nackdelar med samtliga förekommande driftsformer, men att det sammantaget finns mycket som talar för att drift i egen regi är mest fördelaktigt. I november påbörjades genomförandet av en kultur- och fritidsvaneundersökning. Undersökningen, som genomförs i samverkan med Stockholms stad och Stockholms universitet, inriktar sig på elever i åk 4-9 samt gymnasiet. Resultaten kommer att kunna presenteras under våren Biblioteken har under senhösten för första gången någonsin gjort en samlad brukarundersökning, vilken fortsättningsvis kommer att genomföras årligen. Som ett led i att utveckla arbetet med brukarundersökningar för ungdomsverksamheten så har förvaltningen under senhösten genomfört ett förberedande arbete för att i början av 2010 kunna göra ett ställningstagande om att gå med i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Förvaltningen har haft en första gemensam träff med studieförbunden och bland annat kommit överens om att från och med 2010 ha fyra årliga planeringsmöten för att tillsammans utveckla kulturverksamheten. I arbetet med utformningen av näridrottsplatsen i Rådsparken så har förvaltningen involverat en fokusgrupp bestående av ett 15-tal ungdomar i centrala Huddinge. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

7 Kommunens profil Ett medvetet arbete för att profilera Huddinge ökar förutsättningarna att nå kommunens mål. En tydlig kunskapsprofil lockar nya studenter och elever och kan underlätta också i rekryteringen av nya medarbetare. Vår profil som kunskapskommun skapar också stolthet och tillhörighet. Flera delar av kultur- och fritidsnämndens basverksamhet bidrar aktivt till att stärka kommunens varumärke. Biblioteken spelar en viktig roll i det livslånga lärandet och utgör exempel på den typ av kreativa mötesplatser som kännetecknar ett kunskapssamhälle. Ett annat exempel är nämndens mötesplatser för ungdomar. Även färdigheter berikar, som till exempel de som uppnås genom kulturskolans verksamhet. Inför 2009 ges förvaltningen ytterligare två viktiga uppdrag som ska bidra till att stärka kommunens varumärke. Det första handlar om att följa upp hur det kulturpolitiska programmet implementeras och det andra handlar om uppbyggnaden av Sport Campus Sweden. Resultat: Efter det att kommunfullmäktige i april fastställde det kulturpolitiska programmet distribuerade förvaltningen den tryckta versionen av programmet till en rad olika intressenter enligt en särskilt framtagen sändlista. Ett 40-tal personer kom till det releaseparty som genomfördes i Centrumkyrkan den 13 maj. Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit övriga förvaltningars ledningsgrupper möjlighet till en presentation och dialog kring vad respektive förvaltning kan bidra med för att förverkliga programmet. Den första dialogen genomfördes med social- och äldreomsorgsförvaltningen. Vidare träffade förvaltningen under oktober studieförbunden för en dialog kring genomförandet av det kulturpolitiska programmet. När det gäller uppbyggnaden av Sport Campus Sweden deltar förvaltningen aktivt i styrelsens arbete för att vidareutveckla föreningen mot bakgrund av att den successivt omfattar allt fler medlemmar. I Huddinge har en lokal projektledare knutits till projektet och en lokal styrgrupp med företrädare för föreningslivet, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har etablerats. Under våren tog förvaltningen initiativ till att tillsammans med andra förvaltningar studera förutsättningarna för att etablera en vetenskapsfestival i Flemingsberg. Som ett led i detta genomfördes i maj en studieresa till Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. I november påbörjades en mer ingående förstudie som kommer att redovisas i januari KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

8 Nämndens mål Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål & Budget 2009 samt nämndens verksamhetsidé. Målen har sammanställts i tabellen nedan, nämndens mål- och resultatbild. Av tabellen framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsårat samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellen följer text där nämnden beskriver måluppfyllelse och vilka åtgärder som vidtagits/planeras. Attraktiv arbetsgivare Hållbar Samhällsutveckling Vision Delaktighet Nöjda invånare Sund ekonomi Effektiva processer Profil Kunskap berikar 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

9 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Nöjda invånare Bra att leva och bo i Huddinge Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Region-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommun som en plats att bo och leva i med avseende på kultur- och fritidsutbudet. Betygsindex 64 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Medborgarnas kännedom om kultur- och fritidsutbudet i Huddinge kommun enligt SCB:s medborgarundersökning. Betygsindex 61 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Förbättringen kan delvis förklaras av att det tillkommit en delfråga angående tillgången till bibliotek som resulterade i ett högt medelvärde. Planen, som under arbetets gång bytt namn till strategiska kommunikationsplan för förvaltningen, färdigställdes den 16 mars. Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Resultat av kultur- och fritidsvaneundersökning. Undersökningen, som omfattar åk 4 9 och i gymnasiet, inleddes i november med besök i närmare 150 klasser. De sista besöken kommer att ske i början av Ett urval av de ungdomar som studerar vid gymnasier i andra kommuner kommer då också att brevledes få en enkät att fylla i. Inriktningen är att kunna presentera de första resultaten för nämnden i april Föregående mätresultat Betygsindex 63 i medborgarundersökningen våren Betygsindex 58 i medborgarundersökningen våren Senaste undersökningen gjordes Etappmål 2009 Högre betygsindex än Högre betygsindex än Färdigställa en strategisk informationsplan för förvaltningen. Genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning. Stödjer KF:s delmål KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

10 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål. Antal möten med kulturföreningar och studieförbund. Kulturavdelningen har under året haft ett planeringssammanträde med studieförbunden inför Under året har också särskilda planeringsmöten genomförts med kulturföreningar och studieförbund inför gemensamma kulturprojekt. Antalet enskilda möten mellan företrädare för förvaltningen och olika idrottsföreningar. Fritidsavdelningen har under 2009 genomfört enskilda möten med företrädare för 31olika föreningar Kultur- och fritidsnämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna: 0 19 år. 20 år och äldre. Kostnad per invånare 0-19 år: kr (92,5 %). Kostnad per invånare 20 år och äldre: 415 kr (7,5 %). Utveckla former för att uppmärksamma framstående ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten (riktat uppdrag). Kultur- och fritidsnämnden gav i december förvaltningen i uppdrag att planera och från och med 2010 genomföra en årlig festkväll för att uppmärksamma ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten. Skapa fler möjligheter till mötesplatser för unga (riktat uppdrag). Arbetet är påbörjat. En arbetsgrupp har etablerats för att i ett första steg försöka hitta en bra lokalisering. Det finns en brist på kommunalägd mark i det område som är intressant. Det har uppkommit tre förslag på lokalisering som är under utredning. Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden planera för bättre möjligheter till spontan motion och idrott (riktat uppdrag). I samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och med finansiellt stöd även från Huge Fastigheter AB och Stockholms Idrottsförbund så har det under senhösten påbörjats uppförandet av en näridrottsplats och en så kallad skejtpool i Rådsparken. Invigning planeras till april Föregående mätresultat Kostnad per invånare 0-19 år: kr (91,5 %). Kostnad per invånare 20 år och äldre: 471 kr (8,5 %). Etappmål 2009 Starta upp dialog med kulturföreningar och studieförbund kring deras behov och önskemål. Genomföra enskilda möten med företrädare för minst 25 olika föreningar. Högre nettokostnad för barn- och ungdomsverksamheten (0-19 år) per invånare i förhållande till övrig verksamhet. Skapa förutsättningar för att senast under 2010 kunna genomföra en aktivitet som syftar till att uppmärksamma framstående ideella insatser inom kultur- och fritidsverksamheten. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, föreningar och ungdomar i området ta fram ett lokalprogram för en ny mötesplats i kombination med en mindre sporthall i centrala Huddinge. Öppna en näridrottsplats för spontanidrott i Rådsparken. Stödjer KF:s delmål , VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

11 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden planera för bättre möjligheter till spontan motion och idrott (riktat uppdrag). Förvaltningen har också haft en dialog med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inför andra projekt som under året realiserats i syfte att ge bättre möjligheter till spontanidrott såsom skejtbanan vid Nytorps mosse, utbyggnaden av fresbeegolfbanan och arbete med motionsspåren vid Visättra sportcenter samt banan för dirt bike i Stuvsta. Förvaltningarna har också enats om att göra en kartläggning av statusen på så kallade kaninburar för att om möjligt kunna upprusta dessa. God kommunal verksamhet Invånarna är nöjda med Huddinge kommuns verksamheter inom kultur och fritid. Medborgarnas betyg (enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index) på hur nöjda de är med Huddinge kommuns kultur- respektive fritidsverksamhet. Betygsindex 55 respektive 64 (av maximalt möjliga 100) i medborgarundersökningen våren Tillgången till våra verksamheter är god. Öppettider på biblioteken och idrottsanläggningar öppna för allmänheten. Biblioteken hade 2009 totalt årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket: Flemingsberg: Segeltorp: 395 Skogås: Trångsund: Vårby: Skogås simhall har utökat sina öppettider för allmänheten och bland annat har fler vattenjympapass erbjudits. Badfritids har också erbjudits två ggr/v. Flowing är en ny form av gruppträning som startats under året. Genom Huddingehallens ombyggnad har antalet besökare till gruppträningarna ökat med jämfört med Föregående mätresultat Betygsindex 53 respektive 64 i medborgarundersökningen våren Biblioteken hade 2008 totalt årsöppettimmar fördelade på: Huvudbiblioteket: Flemingsberg: Segeltorp: 338 Skogås: Trångsund: Vårby: 689 (stängt under perioden maj september) Etappmål 2009 Stödjer KF:s delmål 1.1, 2.7 Högre betygsindex än Öka antalet öppettimmar på biblioteken. 1.2 Se över tillgången till idrottsanläggningar för allmänheten. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

12 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Tillgången till våra verksamheter är god. Resultat från brukarundersökningar. Såväl frågorna som genomförandet av de brukarundersökningar som har funnits sedan tidigare har under året utvecklats för att bland annat bättre kunna belysa tillgången till verksamheterna. Därtill har biblioteken för första gången gjort en samlad brukarundersökning. Kommunens revisorer har i en revisionsskrivelse framfört kritik kring befintliga undersökningar vilket ytterligare understryker vikten av utvecklingsarbetet. Som ett led i det har förvaltningen beslutat att under 2010 ta fram en samlad plan för de olika brukarundersökningarna. Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Resultat från brukarundersökningar. Då vi förändrar arbetet med brukarundersökningen till att bli en totalundersökning (för att möta kritiken från ovanstående revisionsskrivelse) så genomförs den först i januari Svarsfrekvensen på 2009 års brukarenkät för Huddingehallen var 71.5 procent. Efter kritiken i 2008 års enkätsvar så har en ombyggnad ägt rum varefter större lokaler och flera gruppträningspass kan erbjudas. Brukarna är generellt mycket nöjda med personalens bemötande, aktivitetsutbudet och lokalerna. Trots ombyggnation så lever verksamheten dock inte upp till brukarnas förväntningar på antalet platser. Betyget här är fortfarande lägre, 2,94 av 4, jämfört med medel för övriga aktiviteter vilket är 3,42. Enkäten som sådan har utvecklats betydligt (från 5 till 16 frågor) jämfört med 2008 varför det är svårt att göra direkta jämförelser av resultatet. Föregående mätresultat Fritidsbokningens brukarundersökning 2008 hade något högre svarsfrekvens än tidigare. Det totala omdömet var 3.5 av 4 möjligt. Flera positiva kommentarer än tidigare gavs under övrigt. Svarsfrekvensen på Huddingehallens brukarenkät 2008 var 49 procent (jämfört med 35 procent 2007). De som svarade gav mycket beröm för servicen och bemötandet av personalen, men påpekade samtidigt att det är trångt och behov av fler lokaler. Den totala bilden av svaren är att de var mer positiva än Etappmål 2009 Utveckla brukarundersökningar som belyser frågan om tillgången till verksamheterna. Fler positiva svar på brukarenkäten än Stödjer KF:s delmål VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

13 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Medley, som driver Skogåsbadet, har under januari - februari genomfört en brukarundersökning för alla sina anläggningar i landet. Antalet svar från besökarna i Skogås är för få för att det ska gå att dra några säkra slutsatser, men resultatet visar att besökarna inom flertalet områden är mindre nöjda än vid 2008 års undersökning. Biblioteken genomförde i november för första gången en samlad brukarundersökning som är tänkt att bli årlig. Antal besvarade enkäter var totalt stycken, fördelade enligt följande: Huvudbiblioteket: 439 Skogås: 296 Flemingsberg:252 Vårby: 107 Trångsund: 73 Segeltorp: 26 Via webben: 33 Sammanställningen är inte helt klar, men en första bedömning är att svaren överlag är positiva. Personalen får högst betyg, medan till exempel urvalet av film och musik och antal datorplatser får lite lägre betyg. Förvaltningen planerar att gå med i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) för att kunna göra det möjligt att mäta kvalitet inom den öppna ungdomsverksamheten och kunna jämföra resultatet med andra kommuner. Förberedande seminarium för personalen och enkätundersökning bland besökarna har genomförts under senhösten. Formellt ställningstagande om att gå med i KEKS tas under våren Föregående mätresultat Etappmål 2009 Fler positiva svar på brukarenkäten än Utveckla brukarundersökningar för ungdomsverksamheten som möjliggör jämförelser med andra kommuner. Stödjer KF:s delmål 1.2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

14 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra brukare får ett professionellt och gott bemötande. Med undantag av fritidsavdelningen har alla verksamheter arbetat med att diskutera och förankra kommunikationspolicyn på APT/enhetsmöten med sin personal. Fritidsavdelningen kommer att göra motsvarande insats i början av Likabehandling Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Handikappanpassning av våra lokaler. I anslutning till Centrumkyrkan installerades en ny hiss. En ny bredare dörr och tröskel har installerats i Rådsparken. I Huddingehallen har ett långsiktigt arbete påbörjats och kommer att genomföras i olika etapper. Ny skyltning för synskadade till de olika lokalerna är uppmärkta och särskilda markeringar på trappstegen har anlagts. Huge har kartlagt anläggningarna vad gäller den fysiska tillgängligheten. Antalet utbildningsinsatser gentemot anläggningspersonalen. Tre föreläsningar har genomförts för bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning: De stökiga barnen - vad innebär ADHD och Aspergers? Hur leder man personer med ADHD eller Aspergers del 2?, Hur leder man personer med utvecklingsstörning? Här bjöds bl a anläggningspersonal in men också skolan och föreningsledare var välkomna. Föregående mätresultat Scenen i Sjödalsparken blev handikappanpassad under våren Under 2008 genomfördes två utbildningsinsatser för personalen med 31 respektive 20 deltagare. Etappmål 2009 Kommunens kommunikationspolicy ska göras känd bland alla medarbetare under Öka tillgängligheten till våra lokaler för personer med funktionsnedsättning. Anläggningens personal ska ha kunskap för att kunna möta kraven vad gäller tillgänglighet och för att få förståelse för vad som krävs i bemötande av personer med funktionsnedsättning. Stödjer KF:s delmål VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

15 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste mätresultat Våra verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Antalet fortlöpande aktiviteter respektive engångsaktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det pågick under aktiviteter i fortlöpande verksamhet (med totalt 512 deltagare) och det genomfördes 34 aktiviteter av tillfällig karaktär (med totalt närmare 1400 deltagare). Utbudet har varit lite för stort och brett vilket fått till följd att det blivit så små grupper att det inte gått att genomföra vissa av aktiviteterna. Förvaltningen har under året haft möte med personalen vid åtta gruppboenden för att fånga upp önskemål om verksamheten. Inget i slutsatserna av bidragsöversynen som presenterades i mars belyser bidragen för ovanstående verksamhet. Antalet elever respektive lärartimmar inom Kulturskolan för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under våren 2009 deltog 22 elever med intellektuell funktionsnedsättning i verksamheten. Detta genomfördes med tolv lärartimmar per vecka. I kurskatalogen för 2009/2010 marknadsfördes kurser för elever med funktionsnedsättning under rubriken KulturLyftet. Till dessa anmälde sig totalt 33 elever inför höstterminen. Bibliotekens webbplatser är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Webbplatserna kontrolleras mot riktlinjerna i Vervas vägledning 24-timmarswebben. Den befintliga webbplatsen är byggd i en äldre teknisk miljö och går inte att anpassa i tillräcklig omfattning. En ny teknisk lösning måste köpas in, och under 2009 har arbete pågått med att utreda tänkbara alternativ och välja leverantör. Föregående mätresultat Det pågick under aktiviteter i fortlöpande verksamhet och genomfördes 36 aktiviteter av tillfällig karaktär. Våren 2008 deltog 32 elever och hösten elever. Verksamheten genomfördes med tolv lärartimmar per vecka. Etappmål 2009 Genomföra en brukarundersökning för att kunna möta de behov som finns. Följa upp resultaten som kommer fram av den pågående bidragsöversynen avseende bidrag till föreningar med verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Marknadsföra möjligheten att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning. Påbörja arbetet med att förnya bibliotekens webbplats. Stödjer KF:s delmål KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

16 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Hållbar samhällsutveckling Kunskap och livslångt lärande Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Besök på bibliotekens hemsida. Under 2009 hade bibliotekets hemsida besökare. Under 2008 hade bibliotekets hemsida besökare. Fler besök på hemsidan än Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antal besök på de olika biblioteken. Under 2009 hade biblioteken besökare. Dessa fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: Under 2008 hade biblioteken besökare. Dessa fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: (stängt under perioden maj-september) Verka för att öka antalet besökare på biblioteken (riktat uppdrag). 2.3 Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antal utlånade media på de olika biblioteken. Under 2009 gjordes totalt utlån på de olika biblioteken. Lånen fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: Externa enheten (Boken kommer): Virtuella (Webb) lån: Under 2008 gjordes totalt utlån på de olika biblioteken. Lånen fördelade sig enligt följande: Flemingsberg: Huvudbiblioteket: Segeltorp: Skogås: Trångsund: Vårby: (stängt under perioden maj-september) Externa enheten (Boken kommer): Virtuella (Webb) lån: Verka för att öka antalet utlån på biblioteken (riktat uppdrag) 2.3 Bibliotek och kulturskola ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande. Antalet elever i kulturskolan elever våren elever hösten elever våren elever hösten Fortsatt satsning på kulturskolans samarbete med grundskolan. Antalet besökare på skolkonsertveckan för lågstadiet. Drygt besökare våren Cirka besökare våren Genomföra skolkonsertveckan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

17 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Fortsatt satsning på kulturskolans samarbete med grundskolan. Antalet elever från Flemingsberg, Skogås och Vårby som deltar i aktiviteter med kulturskolan i grundskolan. Våren 2009 deltog 271 elever i verksamheten, som genomfördes med 30 lärartimmar/vecka. Under hösten deltog 287 elever. 260 elever deltog hösten (står felaktigt 285 i tidigare dokument på grund av dubbelräkning ) 2.3 Mångfald och jämställdhet Verksamheten gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda. Analys av verksamheterna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga chefer inom förvaltningen har deltagit i två halvdagars utbildning i jämställdhetsintegrering. Cheferna har därefter fått i uppgift att inom sina respektive verksamheter utifrån sina förutsättningar jobba vidare med analyser mm. Exempel på insatser som åstadkommits är att ungdomsverksamheten i Flemingsberg, Skogås och Vårby öppnat tidigare på eftermiddagen för att därigenom nå fler flickor än tidigare. Flickfotboll har startats i Skogås. Vårby simhall har startat tonårssim för flickor på lördag eftermiddag, då dessa är underrepresenterade under normala öppethållande. Här erbjuds också särskilda kvinnosim (som blivit stor succé) och också särskilda manssim. Burkinis, en heltäckande baddräkt med luva som uppskattas av muslimska kvinnor, säljs i Huddingehallen. Kvinnosim har startats även i Skogås. Som ett led i det kommungemensamma projektet Hållbar jämställdhet erhöll alla enhetschefer under tre halvdagar processtöd för att verksamheten i än större utsträckning ska utformas på lika villkor. Inom ramen för Hållbar jämställdhet deltog 15 av nämndens ledamöter i en utbildning om ledningsstyrt jämställdhetsarbete. Samtliga chefer inom förvaltningen deltar i en utbildning i jämställdhetsintegrering. 1.5, 2.4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

18 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Tjejer och killar har jämlik tillgång till våra anläggningar. Fördelning av tider i våra anläggningar sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen av nyttjandegraden av inomhusanläggningarna som genomfördes i november gav en indikation på att det inte föreligger några skillnader i vilka tider som tilldelats flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Under våren 2010 kommer det att genomföras en enkätundersökning bland föreningarna för att få en tydligare bild av hur tilldelningen av tider ser ut. En undersökning 2008 visade att antalet timmar fördelas jämnt i förhållande till antalet flickor/kvinnor och pojkar/män som finns med i föreningarnas verksamhet. Genomföra en uppföljning och fördjupning av den undersökning som genomförs under 2008 med fokus på att kartlägga vilka tider som tilldelas flickor/kvinnor respektive pojkar/män. 1.5, 2.4 Ekosystem i balans Kultur och fritid minskar sin miljöbelastning. Antalet genomförda åtgärder för att minska miljöbelastningen inom förvaltningens verksamheter. De olika verksamheterna har tillsammans formulerat 192 lokala åtagande för att uppnå förvaltningens 6 övergripande miljömål för Vid årets slut ansågs 66 % vara klara, 22 % på gång och 12 % en utmaning för framtiden. Vidareutveckla den förvaltningsgemensamma miljöhandlingsplanen som togs fram under Ovan nämnda lokala åtagande ersätter de tidigare miljöhandlingsplanerna. Uppdatera miljöhandlingsplanerna på de olika arbetsplatserna. Folkhälsa Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal tjejer respektive killar i åldern 5 18 år i våra bidragsberättigade föreningar. 2009: tjejer och killar. 2008: tjejer och killar. 1.1, 2.7 Antalet besökare på offentliga kulturarrangemang för olika åldersgrupper genomfördes 112 offentliga kulturarrangemang. 61 av dessa riktade sig till åldersgruppen 0 18 år och 51 st riktade sig till 19 år och äldre. Arrangemangen lockade respektive besökare. Fullersta Gård som öppnade i september har haft besökare på lördagar och söndagar och 14 bokade visningar med 244 besökare genomfördes 120 offentliga kulturarrangemang. 67 av dessa riktade sig till åldersgruppen 0 18 år och 53 st riktade sig till 19 år och äldre. Arrangemangen lockade respektive besökare. 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

19 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid. Antal genomförda bidragsberättigade aktiviteter för ungdomar 5-18 år i kommunens föreningar aktiviteter redovisades 2009, dvs genomfördes hösten 2008 ( ) och våren 2009 ( ) aktiviteter redovisades 2008, dvs genomfördes hösten 2007 ( ) och våren 2008 ( ). 1.1, 2.7 Antal genomförda studietimmar inom studieförbunden. 2008: * Från och med 2008 räknas SISU inte in då de inte längre ingår bland de studieförbund som får bidrag via Folkbildningsrådet. 2007: (varav SISU 5 620*) Antal besökare (flickor respektive pojkar) på mötesplatserna för ungdomar i åldern år. 2009: Flickor: Pojkar Visättra fritidsgård var stängd från och med juni till och med 10 oktober på grund av flytt till nya lokaler. 2008: Flickor: Pojkar Förvaltningen har etablerat en arbetsgrupp med företrädare för de olika verksamheterna som har till uppgift att skapa och marknadsföra ett attraktivt och varierat utbud av aktiviteter, dels utifrån de egna verksamheterna, dels i samverkan med andra aktörer. Detta resulterade i ett bredare utbud för vinter- sommar- och höstlovet 2009 jämfört med Utöka verksamheten under vinter-, sommar- och höstlov. Lokalerna i Visättra invigdes den 10 oktober. Konstgräsplanen i Vårby gård var färdigställd i juli och invigdes den 12 september. Öppna nya lokaler för ungdomsverksamheten i Visättra och en konstgräsplan i Vårby gård. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

20 Nämndens mål- och resultatbild Mål Mått Senaste Föregående Etappmål Stödjer KF:s mätresultat mätresultat 2009 delmål Attraktiv arbetsgivare Aktivt ledarskap Aktiva ledare som verkar för delaktighet, är tillgängliga, ger återkoppling samt skapar förutsättningar för att kompetens tillvaratas och utvecklas. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har ett aktivt ledarskap (index). 73 % var nöjda med sin arbetsledare % var nöjda med sin arbetsledare Medarbetarskap Motiverade, kompetenta, engagerade och servicemedvetna medarbetare. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har ett aktivt medarbetarskap (index). 84 % var nöjda med sitt arbete % var nöjda med sitt arbete Kompetensutveckling Medarbetarna har goda möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till förvaltningens kompetensutveckling (index). 60 % ansåg sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling % ansåg sig ha goda möjligheter till kompetensutveckling Aktiv lönepolitik Medarbetarna kan påverka sin lön genom sina arbetsinsatser. Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till att förvaltningen har en aktiv lönepolitik (index). 62 % ansåg sig påverka sin lön genom sin arbetsinsats % ansåg sig påverka sin lön genom sin arbetsinsats Medarbetarna kan påverka sin lön genom sina arbetsinsatser. 82 % var nöjda med PLUS-samtalet % var nöjda med PLUS-samtalet Inflytande och delaktighet Medarbetarna har ett reellt inflytande på sin arbetsplats och är delaktiga i verksamhetens utveckling Andel medarbetare som uttrycker sig positivt i medarbetarenkäten till inflytande och delaktighet (index). 66 % ansåg sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats % ansåg sig ha ett reellt inflytande på sin arbetsplats VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 KFN-2011/571.182 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2012 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2011-11-01 Omslagsbild: Babymålning på Internationella Barnkonstmuseet Innehåll Nuläge och prioriterade

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 KFN-2012/29.181 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2011 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-14 Kultur- och fritidsförvaltningen JANUARI 2012 Omslagsbild: Fryshusandan i Huddinge

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Folkhälsoplan Huddinge kommun

Folkhälsoplan Huddinge kommun Folkhälsoplan Huddinge kommun 2017-2019 FOLKHÄLSOPLANEN 1 Innehåll Om folkhälsoplanen 2 Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med folkhälsa 2 Fysisk aktivitet 3 Målgrupp 5 Aktiviteter 5 Strategier och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer