Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 E-ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings Kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum - Krav från fastighetsägarna till Örserum 2:133 Refererande till vår skrivelse daterad där vi avstår från att skriva på nyttjanderättsavtal med E.ON angående utnyttjande av vår fastighet Örserum 2:133 för projektering av vindkraftanläggning. Enligt grundlagen 2 kap 18 & regeringsformen har E.ON inte rätt att utan vårt medgivande nyttja våra marker eller vägar inom fastigheten 2:133 för transporter med anknytning till Vindkraftprojekt Örserum. Enligt Jordabalkens 3 kap. och Miljöbalkens 2 kap. anser vi att E.ON och markägare till grannfastighet begår miljöbrott mot oss om miljöstörande vindkraftverk byggs på grannmark inom ett avstånd på minst 3 km från våra fastighetsgränser. Området kring Örserum är ett rekreationsområde för boende och turister. I Örserum finns två hotell, Örensbaden och Smålandsgården samt en scoutanläggning Högaberg för lägerverksamhet. Den tysta och ostörda naturen gör området attraktivt för boende och turister. Sjön Ören är dessutom Natura 2000 område. En etablering av 22 vindkraftverk, 200 meter höga vid norra delen av sjön Ören, kommer väsentligt påverka det naturliga ostörda landskapet. Något som de flesta boende starkt motsätter sig, inte minst med tanke på att området redan belastas med de tretton 150 meter höga vindkraftverk, som satts upp vid Brahehus och Tuggarp. På vår fastighet Örserum 2:133 finns höga naturvärden och ett rikt djurliv. Genom fastigheten rinner Runnebäcken med den anlagda dammen för utter vid fastighens nordgräns. Vid bäcken finns områden, som klassats av skogsstyrelsen, med höga naturvärden. Det finns även två områden utmed fastighetens västra gräns, som klassas som nyckelbiotoper. På fastigheten finns ett bostadshus samt förrådsbyggnader från 1700-talet. Genom fastigheten går vandringslederna Aneby- och Holavedsleden, elljusspår, skidspår och flera motionsspår och promenadvägar som utnyttjas av boende i kommunen samt turister. Bullernivån i området är låg och naturliga ljud dominerar. Det är oundvikligt att en vindkraftspark av den storlek E.ON projekterar kommer att ge upphov till miljöstörningar i form av buller, blinkande ljus, skuggeffekter samt nytt väg- och elkabelnät. Det av E.ON föreslagna projektområdet ligger i söder och österut utanför det av Jönköpings kommun utsedda intresseområdet för vindkraft. Genomförs projektet enligt presenterat förslag på samrådsmötet 31/ kommer områdets ostörda natur och vandringsleder förstöras. Av ovan nämnda anledningar kan vi inte acceptera det av E.ON föreslagna projektområdet. Örserum Per Johan Herland Karin Herland Wiréns väg 12, Gränna. Tel

16 Albing, Stina Från: Skickat: den 26 februari :07 Till: Albing, Stina Kopia: Ola Trulson WSP Group; Mats Gustavsson Lnst; Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården Ämne: Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum Bifogade filer: Synpunkter på projektområde samt nam; Karta projektområde Örserum-2.ppt Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga E.ON Vind Sverige AB Att:Stina Albing Malmö Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum-krav från boende Refererande till minnesanteckningar förda av undertecknad vid E.ONs samrådsmöte i Örserum den 31/ där skrivelsen om begränsning av E.ONs projektområde till en linje 1 km norr om Holavedsleden presenterades.skrivelsen undertecknades av 27 personer på mötet och skickas till E.ON, WSP, Länsstyrelsen i Jönköping samt två lokala politiker den 9/ Många Örserumsbor som blir berörda av den planerade vindkraftparken var inte informerade om mötet och har därför skrivit på bifogad skrivelse med namnlista angående begränsning av E.ONs projektområde i efterhand. Den 22 februari 2011 har totalt =244 personer skrivit på att de inte accepterar E.ONs projektområde av skäl som framgår av bifogad skrivelse. En del Örserumsbor har valt att inte skriva under skrivelsen och motiverar sitt beslut med att de inte alls vill att det byggs vindkraftverk i området. Vår förhoppning är att E.ON tar hänsyns de boendes krav och presenterar ett begränsat projektområde enligt förslaget på kommande samrådsmöte under våren Bifogar : Skrivelsen från deltagare vid samrådsmötet Vindkraftprojekt Örserum 31/ med vidhängande namnlista från 22/ Hälsningar Karta,E.ONs projektområde med begränsnings linje 1 km norr Holavedsleden Per Johan o Karin Herland Wiréns väg 12 1

17 Gränna Tel

18 Albing, Stina Från: Skickat: den 1 februari :38 Till: Albing, Stina; Malmberg, Henrik Kopia: Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården; Mats Ämne: Synpunkter på Eon projektområde Vindkraft Örserum med namnlista från mötet 31/1 Bifogade filer: Synpunkter, projektområde Örserum doc; Karta projektområde Örserum-2.ppt Hej Stina o Henrik Skickar här som utlovat karta med ny sydgräns för projektområdet samt mitt o Karins inlägg med namnlista med 27 underskrifter från samrådsmötet Vindkraft Örserum den 31/ Den föreslagna begränsningen av Eons vindkraftspark till området 1 km norr om Holavedsleden skulle väsentligt minska negativa effekter på friluftslivet och för boende vid Örserums samhälle. Tacksam att få ta del av era anteckningar från samrådsmötet, som ev kan kompletteras med mina anteckningar. Jag och Karin ingår gärna i er referensgrupp inför kommande möte ni lovade kalla till i Örserum. Med vänliga hälsningar Per Johan o Karin Herland tel

19 Bestridande vindkraftverk Örserum Jag har ett litet hus i jonstorp 1:11,som jag köpte för cirka 1 år sedan, som jag ska ha för uthyrning av sommargäster. Turister från ett exploterat Tyskland söker lugn o ro på sin semester. Vindkraftverken kommer att rasera grunderna för min verksamhet, som baserar sej på frid o ro i den smålänska naturen. B.l.a. kommer vandringsleden att bli störd av ljud och skuggor,dom som bor i huset kommer påverkas negativt eftersom det första verket bara kommer ligga ett par hundra meter bort från huset. Jag har också tänkt att ha tur ridning i verksamheten även det känns som det motarbetas, hästana kommer inte gå förbi dom stora kraftverken o har väldigt känsliga öron man är rädd att det ska hända olyckor för dom blir skrämda. Är det nödvändigt att lägga verken så nära bebyggelse och vandringsled? Hoppas på svar vänliga hälsningar Ann Charlott Ann-Charlott Palm jonstorp Gränna Telefon

20

21

22 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 1 Stina Albing E.ON Vind Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö E-post: Kopior: Kommunstyrelsen, Jönköping stad, Jönköping; Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping; Yttrande över Örserum vindkraftstation, Jönköpings kn 1 Yrkande Sakägaren, Föreningen Rättvis Vind i Holaveden och Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL, kräver att prospekt Örserum vindkraftstation må avbrytas eftersom det vilar på felaktig grund. Grunder Läsanvisning: följer prospektörens punkter 1-3 jämte 4 Övrigt och 5 Sammanfattning 1 INLEDNING 1.1 Allmänt Prospektet är beläget i ett av de historiskt och kulturellt mest kända områdena i landet, mittemellan Jönköping och Gränna. Trakten skulle industrialiseras vid prospektering med vindkraftverk, VKV. Prospektet medför också olägenheter för människor och miljön och det kan komma att hindra det rörliga friluftslivet. Vinjettbilden, ett pastoralt landskap med ett ca 70 m högt vindkraftverk, är gravt vilseledande. Skalan för det aktuella projektet är inte korrekt med ca 200 m höga verk, ett kommande landskap med tiotals vindkraftverk är inte pastoralt utan industriellt. Vindkraft är inte hållbar energi utan beroende av bidrag och vindstyrka, tidvis noll. Som osäker och bidragsberoende kraftkälla bör vindkraften inte betraktas som hållbar. 1.2 Bakgrund Vindkraft i Sverige bidrar inte, som felaktigt påstås i prospektet, till att minska utsläpp av koldioxid, eftersom Sverige inte har någon nämnvärd produktion av el baserad på kol. Vindkraft ökar i stället utsläppen av koldioxid i Sverige eftersom vindkraft är beroende av fossilkraftbaserade bidrag. Det tar ca 36 månader, Tabellerna 1-3, inte 6 mån., som påstås i prospektet, att skriva av ett vindkraftverk energimässigt, om alla kostnader inklusive bidraget el-certifikat inräknas. Ett vindkraftverk har en ekonomisk livslängd av 15 år, då bidraget upphör, inte år, som felaktigt påstås i prospektet. 1.3 Geografi Närmsta verk kommer att stå 1 km från Örserum, 2 km från Brahehus samt 3 km från Gränna till skillnad från de felaktiga avstånd som uppges. Prospektet omfattar 22 st. 3,5- MW-verk medan bullerberäkningar har utförts med 2-MW-verk och skuggberäkningar har utförts för 16 st. 3-MW-verk. 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÖRSERUM 2.1 ( Black) Box modellen Märkeffekten är 3,5 MW på verken medan buller- och skuggberäkningar har utförts för 2 MW resp. 3 MW, vilket är felaktigt. ( Black) Box modellen bestrides som vilseledande. Miljöbalken uppställer stränga krav på verksamheters lokalisering (MB 2:4). Den plats skall väljas där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta förutsätter att utövaren visar att det inte finns bättre alternativa lokaliseringar. I detta fall måste MKB för tillstånds-, anmälningspliktiga verksamheter redogöra för alternativa lokaliseringar. I detta fall har 1 Vindkraftprojekt Örserum. Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap E on. 2011, 20 sid. Organisationsnummer

23 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 2 sökanden inte presenterat en alt. lokalisering. I MÖD mål M avslog domstolen en ansökan om tillstånd att få anlägga ett vindkraftverk på Orust. Miljööverdomstolen motiverade det med att bolaget inte hade lämnat någon alt. lokalisering. Bolaget hade angivit att det till följd av markägandet inte fanns några alt. lokaliseringar för bolaget, men det godtog domstolen inte. I föreliggande fall skall i utevaro av alt. lokaliseringar följaktligen ett tillstånd upphävas efter prejudikat i MÖD. 2.2 Oprecisa uppgifter En jämförelse med Miljödomstolen, MD mål M ger vid handen att en precisering krävs av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Dessa värden ligger till grund för källbullret från vindkraftverket, citat: Den beskrivning av verksamheten som bolaget lämnat är alltför oprecis för att kunna ligga till grund för en tillåtlighetsbedömning. Ett minimikrav är att vindkraftparkens totala effekt anges likasom effekten hos enskilda verk. Att ange dessa uppgifter som maximal effekt respektive effektintervall är inte godtagbart. Även navhöjd, totalhöjd och rotordiameter ska anges exakt och inte som ett intervall. Målet ska därför återförvisas till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun för kompletterande utredning och ny bedömning. I ansökan är såväl typ av verk, effekt som placering osäker. MKB uppger t.ex. att effekten varierar och kan bli upp till 3,5 MW, exakt placering av VKV saknas, etc. Ett eventuellt miljötillstånd skall följaktligen upphävas enligt MD dom i mål M Försiktighetsprincipen Det må enl. miljöbalken 2 kap 1 även anmärkas att det ankommer på den som bedriver/önskar bedriva den aktuella verksamheten att visa att miljöbalkens hänsynsregler iakttas. Verksamhetsutövarens bevisbörda omfattar tekniska faktorer, verksamhetens lokalisering och effekter på omgivningen samt olika säkerhetsfaktorer. Bevisbördeplaceringen stärker därmed försiktighetsprincipens genomförande. 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTET 3.1 Vindkraft i Jönköpings kommun Endast teknokratiska aspekter på vindkraft beaktas vilket bestrides eftersom även stora livsmiljö- och kulturvärden står på spel. 3.2 Kulturmiljö Även synpunkter på kulturmiljö bestrides eftersom dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk utan kunskap om andra aspekter än vindkraftsindustrins behov. 3.3 Naturmiljö Synpunkter på naturmiljö bestrides likaså eftersom även dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk enbart utan kunskap om andra än vindkraftens. 3.4 Miljöstörning för 2-MW-verk energifångst för 3,5-MW-verk Prospektören vidgår att bullerberäkningen är utförd för 2-MW-verk med ett minsta skyddsavstånd om 500 m medan prospektet omfattar 3,5-MW-verk. Förfarandet, att uppge 2-MW-verk inför grannarna i fråga om miljöstörning, medan 3,5-MW-verk uppges inför tillståndsgivaren Miljöprövningsnämnden, MPD, är vilseledande och bestrides därför. I MKB visade bullerkartor är därför gravt vilseledande, dels är den utförd för 16 verk jämfört med prospektets 22 verk, dels är den utförd för 2-MW-verk verk jämfört för 3,5- MW-verk i prospektet. Effekten inverkar proportionell mot den bullerpåverkade ytan. Bullerberäknad effekt är 32 MW medan prospekterad effekt är 67 MW. Således kommer bullermattan drygt att fördubblas jämfört med den som redovisas i MKB. Bildmontage krävs före prospektering eftersom drabbad befolkning bäst har möjlighet att dessa ta till sig. Brännvidd för optiken i kameran bör vara ca 100 mm dvs. människans synfält. Organisationsnummer

24 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 3 4 ÖVRIGT 4.1 Prospekterad energi och livscykelanalys, LCA Prospekterad energi, 185 GWh per år, kräver med de aktuella vindförhållandena samt given yta, 22 st. VKV 3,5 MW, Tabellerna 1-2. Tabell 1 visar ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Tiden för att totalt återvinna i verket nedlagd energi avseende tillverkning, fundament, kablar, kapitalkostnader, reglerkraft, underhåll, etc. uppgår till ca 3 år (36 mån.), Tabellerna 1-3. Tabell 2 visar ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn 2. Tabell 3 visar livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum Offentliga uppdrag och målsättningar Vid mer omfattande vindkraftsverksamheter skall ett prövningsförfarande ske enligt Miljöbalken (MB). Detta prövningsförfarande handläggs hos länsstyrelsen (6 och 9 Kap MB, Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga). En vindkraftverksstation vid Örserum kan i kontrast till vad som uppges inte nämnvärt påverka klimatet eftersom VKV enbart producerar elenergi. Av VKV producerad elenergi kan inte påverka klimatet eftersom 97% av elenergin i Sverige kommer från växthusgasfri elproduktion. Det används inte, som påstås i prospektet, fossila bränslen för att producera elenergi i Sverige. Konceptet i prospektet är förmodligen hämtat från kontinenten men inte applicerbart i Sverige på det sätt som har skett i prospektet. 4.3 Det planerade projektet Minsta avstånd till Gränna från prospektet synes vara 3 km inte 5 km som uppges i prospektet. I MB kap. 3:2 finns en regel som anger att man skall överväga att omlokalisera anläggningar, som medför begränsningar i handlingsfriheten för framtiden och som ger upphov till väsentliga störningar eller kan ha betydande inverkan på landskapsbilden, se prop. 1997/98:45, del 2 s. 30. Jfr prop. 1985/86:3 s. 49 och 155 f. Det har nyligen gjorts en utbyggnad av vindkraften vid Brahehus. Kanske är det i första hand bättre att lokalisera ny vindkraft dit eftersom landskapsbilden där redan är störd. 4.4 Varför vindkraftstation Örserum? Frågan är relevant men de facto inte besvarad på ett relevant sätt i prospektet. En elproduktion om 185 GWh från vindkraftverksstation Örserum kan försörja hushåll (normal förbrukning av hushållsel är kwh per hushåll och år). Förutsatt att reglerkraften byggs ut i motsvarande mån (ny vattenkraft) kan vindkraftverksstation Örserum täcka 0,141% av Sveriges elbehov. För att ersätta 30 TWh av Sveriges årliga elbehov med vindkraft behövs det 160 vindkraftverksstationer av typ Örserum dvs st. 3,5-MW-verk i landet om samtidigt ny vattenkraft byggs ut i motsvarande mån som reglerkraft. Detta kräver, som i Örserum, att landsbygden först avfolkas. Elproduktion från vindkraftverksstation vid Örserum är inte förnybar eftersom bidraget inte är förnybart utan bidrag går inte VKV i vindkraftverksstation Örserum runt ekonomsikt sett detta undertrycks i prospektet. Litet arbetskraftsbehov skapas på sikt av en vindkraftverksstation vid Örserum, interpolerat 2 arbetstillfällen per år jämfört med en vindkraftverksstation vid Hishult, Laholms kn. 4.5 Genomförande Sakägaren, Rättvis Vind i Holaveden och FSL är kritiska till hur samrådet med allmänheten har gått till. Sakägaren och FSL har inte upplevt att det varit en fungerande dialog med E on Energi. Sakägaren och FSL anser att det inte är godtagbart att förlägga samrådsmöten vid en tid då en stor del av allmänheten inte har haft tillfälle att närvara. 2 Lars Ettarp. Remissvar till Miljödepartementet angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Degerhamn, 2007, 5 sid. 3 Karin Adalberth. Energy Use and Environmental Impact of New Residential Buildings. Rapport TVBH-1012, Avdelning Byggfysik. Lunds tekniska högskola, Lund Organisationsnummer

25 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 4 Tillståndsprocessen har därför inte genomförts på ett lämpligt sätt. I MB (6:4 ) stadgas att samråd skall ske med, utöver myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda och den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådsmötet med allmänheten i form av Öppet Hus i Örserum, bör därför tas om i form av en dialog som genomförs efter en presentation av prospektet. Utrymme bör ges för en samlad diskussion där olika synpunkter ges möjlighet att vägas mot varandra. I annat fall är risken stor att dessa för allmänheten viktiga synpunkter går om intet i processen. I fråga om prospektet påstås att, citat: En samhällsprocess har genomförts. Emellertid saknas referens och därmed transparens för i prospektet om nämnda samhällsprocess. Linjekoncession saknas för starkströmledning till platsen. Utredning enligt kulturminneslagen saknas i frågan, osv. Detta är endast ett axplock av frågor som återstår att genomlysa inom prospektets ram. 4.6 Lokalisering Aktuellt begränsningsvärde för buller är 35 db(a) eftersom planlagda fritidsområden finns vid Örserum allra närmast prospekteringsplatsen. Även hänsyn till lågfrekvent buller är även 35 db(a) gränssättande för bullerexpositionen, v.g. se pkt 4.12 nedan. Fler markägare än vad som uppges i prospektet kommer att drabbas av mer än 35 db(a), jämfört med begränsningsvärden för externt industribuller vid nyetablering av miljöstörande industrier 4, 5, 6. Riktvärden för bullernivå och skuggbildningstid har upphävts genom domar 2009 i Miljööverdomstolen, MÖD, SVEA HOVRÄTT 7, 8, 9. Det påstås vidare i prospektet att, citat: Fåglars flytt och rastande kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Rådande landskapsbild - Påverkan på landskapsbilden kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Bägge påståendena saknar grund eftersom VKV på prospekteringsplatsen, en av de mest frekventa fågelflyttvägarna öster om Vättern, inte kan passeras av fåglar utan att dessa dödas från och till, speciellt rovfågel. Placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen kan heller inte ske så att landskapsbilden på något sätt beaktas eftersom placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen innebär att naturen vid Örserum övergår från natur till att vara industri. Prospektet baseras på ett osäkert underlag. 4.7 Projektområdet Avstånd till närliggande bebyggelse, t.ex. uppges i prospektet 500 meter, medan korrekt värde till närmaste bebyggelse är 1 km till 3,5 MWs verk. Prospektören utelämnar skala på ingivna kartor, vilka bör kompletteras. Avstånd från prospekteringsplatsen till närmaste fritidsområde är f.ö. ca m (Örserum). Att där uppfylla gällande begränsningsvärdet 35 db(a) även m.h.t. lågfrekvent buller med så små avstånd torde vara svårt med 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Verksamhetsutövaren skall redovisa bl.a. källbuller. För att källbuller skall kunna certifieras krävs precisering av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Det går inte an att som att i prospektet hänvisa till kommande uppgifter på källbuller. Detta saknar trovärdighet. Då kan inte immissionsvärden för bullernivå vid Örserum beräknas eftersom dess grund, källbullret är okänt vid beräkningstillfället. 4.8 Vindförhållanden Påståendet att vindförhållanden är synnerligen goda för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn, saknar grund eftersom inga vindmätningar redovisas. 4 Ljud från vindkraftverk. Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket rap , 38 sid 5 6 Råd och riktlinjer 1978:5. Omtryckt 1983, inga sakändringar. Riktlinjer för externt industribuller. Naturvårdsverket. 1983, 30 sid. 7 Miljooverdomstolen/ 8 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Cementa AB. Mål M Dnr 617. Löpnr , 6 sid. 9 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Kalmar industrier. Mål M Dnr 546. Löpnr , 13 sid. Organisationsnummer

26 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) Planförhållanden Prospektören uppger i prospektet att översiktplanen bör ändras m.h.t. 22 st. 3,5-MW- VKV vid Vättern, Örserum, Jönköping. Samhällets behov bör dock sättas i första rummet inte vindkraftverksindustrins behov. Stora VKV på land eller kustnära byggs numera bara i Sverige i utlandet byggs dessa till havs. Placering av 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköping, är nära Vättern där vindstyrkan inte är optimal till följd av turbulens etc. Eftersom det råder stor konkurrens om mark i området är en detaljplan ett minimum före det att prospektering får ske. En mängd riksintressen finns i området men från dessa bortses med hänsyn riksintresset vindkraft utan att utredning sker WindPro-beräkning med relevant VKV-modell Det finns en VKV-modell som uppfyller energimålet på 185 GWh per år nämligen ett 3,5 MW-VKV. Miljöpåverkan för dessa kan enkelt ske med en WindPro-beräkning av buller och skuggor, men så har inte skett. Detta är en uppenbar brist i prospektet Förutsedd miljöpåverkan Samråd kan inte föras på så lös grund som nu sker dvs. grundat på en i stort sett obefintlig dokumentation av miljöpåverkan med någon form av transparens, bullerberäkning, skuggtid, kulturpåverkan, landskapsanalys, påverkan på fåglar och fladdermöss, m.fl. djur, etc. Prospektet bör därför avbrytas som ofärdigt. Miljötillstånd eller samråd bör inte grundas på en hypotes. Först krävs verifiering och referenser. En neutral konsult bör utses för att företräda de drabbade människorna. Det mesta i texten angående miljöpåverkan bör ändras på grund av det är oriktigt Lågfrekvent buller En ny forskningsrapport påvisar i frågan om lågfrekvent buller stora skillnader i påverkan på omgivningen för stora (större än 2 MW i effekt) och små VKV (2 MW eller lägre effekt). Även ett nytt examensarbete ger viktiga ledtrådar i syfte att öka kunskapsnivån 10. VKV blir större och större 11. Oro har därför uppstått för att lågfrekvent buller skall påverka grannarna menligt. Resultat av fältmätningar av VKV inom det danska projektet begränsas till en analys av de fysiska mätningarnas utförande för 48 st. VKV. Undersökningen visar att stora VKV med en effekt mellan 2,3 MW och 3,5 MW utsänder mer lågfrekvent buller än VKV upp till 2 MW i effekt. På längre avstånd från VKV blir det lågfrekventa bullret än mer accentuerat eftersom buller med högre frekvens absorberas mer av luften än buller med låg frekvens. Sammanvägt lågfrekvent buller enligt db(a) utgör en väsentlig del av totalt uppmätt buller utomhus. Lågfrekvent buller inomhus blir beroende av bostadens bullerisolering. Även om bullret utomhus intill bostaden ligger under dansk tillåten bullernivå, 44 db(a), finns risk för att lågfrekvent buller inomhus skall störa grannarna. Om bullernivå utomhus är lägre än 35 db(a) minskar påverkan av lågfrekvent inomhus buller avsevärt. Utsänt buller enligt db(a) stiger proportionellt med effekten på VKV varför samma bullerstörningar uppstår per ytenhet runt stora VKV som runt små med en förskjutning av frekvensbandet nedåt för stora VKV. Vid vissa atmosfäriska förhållanden kan i synnerhet lågfrekvent buller spridas mycket längre än vad som normalt antas vara fallet. Kunskap saknas om detta. Infrabuller från VKV, dvs. med frekvens lägre än 20 HZ, saknar betydelse för människan. Vid mätningarna av lågfrekvent buller ingick 48 VKV varav elva (11) VKV med effekt större än 2 MW. VKV avger följande lågfrekventa buller: 1. Turbinbladets svischande med buller från svängningstal 63 Hz och uppåt 2. Samverkan mellan inströmmande turbulensvirvlar och turbinblad främst i skog 3. Växellåda, kylfläktar, generator och kraftelektronik även då det inte blåser 10 Per Lindkvist och Martin Almgren. Ljudisolering i bostadshus mot ljud från vindkraftverk. Bygg & teknik. 3/ , sid Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller. ISBN Aalborg universitet. 2010, 53 sid. Organisationsnummer

27 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 6 Organisationsnummer

28 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 7 Tabeller Tabell 1 Ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Investeringskostnad Investeringskostnad Ränta 6% över 15 år Kablar, pontonkran, reglerkraft, skadestånd, skrotning, underhåll Summa Energi per år Energi över 15 år Elenergikostnad över 15 år El-certifikat Nettopris för vindkraftsel Medelspotpris Kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott Belopp Sort 20 Mkr/MW 1540 Mkr 770 Mkr 770 Mkr 3080 Mkr 185 GWh 2772 GWh 1,11 kr/kwh 0,25 kr/kwh 0,86 kr/kwh 0,50 kr/kwh 0,36 kr/kwh 0,61 kr/kwh 1694 Mkr Tabell 2 Ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Vikter (ton) Aluminium Betong Bitumen Bly Grus Koppar Polyeten Polyprop. PVC Stål Fundament Kabel 36 kv Kabel 132 kv Maskinhus Turbin Torn Vägar Summa (ton) à (kwh/ton) Energi (GWh) 20,0 14,5 1,6 22,4 6,5 19,4 4,9 25,4 6,5 48,8 Tabell 3 - Ungefärlig livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Del Energi (GWh) LCA (år) LCA (mån.) Material 170 0,9 11 El-certifikat och kapitaltillskott (energiåtgång/bnp=0.23 kwh/kr) 390 2,1 25 Summa 560 3,0 36 Summa ,0 180 Organisationsnummer

29 Albing, Stina Från: hanna thiberg Skickat: den 31 januari :54 Till: Albing, Stina Ämne: vindkraft i Örserum. hej jag heter Hanna Thiberg och bor med min famlj i Örserum. Vi bor här för att det är lungt och stillsamt, vi orkar inte med buller och liknande som finns i Stan därför bor vi här. vi är mkt ute i naturen och vandringslederna kring Örserum och Accepterar inte era planer på att förstöra våran landsbyggd. Vi har köpt ett hus här för 1,5 år sedan och vad händer med värdet på det om ni smäller upp 22 störande vindkraftverk här? vi har lån på huset och kommer gå i personlig konkurs om värdet på det minskar drastiskt vilket det säkerligen kommer göra om era planer träder i kraft.. för att inte tala om ljudet,blinkandet skuggandet och säkerheten.. det är våra liv ni leker med, våran omgivning, natur och vår framtid..våra barn går i skolan här och är ute i naturen där ni vill bygga vindkraft.. ni kommer förstöra deras utflykter... Jag lider av huvudvärk och behöver en lugn och stilla miljö och är därför ofta ute i skogen...hur kommer jag och min familj må om ni bygger störande vindkraft? sen är det under all kritik att ni inte har delat ut information till alla i bygden om erat möte på Smålandsgården idag den 30 januari.. vill ni inte att folk ska komma och säga sina åsikter?????? jag fick av en ren slump reda på mötet idag 1 timme innan det började...så gör inte ett stort bolag..men ni verkar ju inte bry er, bara ni får bygga ocj tjäna era pengar..och det är väl klart att markägare so inte ens bor här i trakten vill få kronor om året för att ni bygger på deras tomt...men vad händer med oss andra, vi som står med villor, har barn som ska växa upp i denna miljö? Vi som vill flytta härifrån trots att vi är uppväxta på denna härliga plats??? Ni får flytta gränsen öängre ifrån byn så att inte vi som bor här kommer märka av denna galenskap!!!! MVH Hanna Thiberg tel

30 E.ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum Synpunkter från Hugos chark och livs Vindkraftsverk är bra, men på rätt plats. Vi har en affär + tillverkning av korv och isterband som har funnits sen Den ligger i en idyll av natur, gångstigar, skidspår och TYSTNAD. Vi lever mycket på sommargäster och folk som besöker Örserum för dess fina natur och badplats. Kommer de stora vindkraftsverken upp för nära samhället, kommer det ta mycket av det som vi bor i Örserum för. Det kommer ta charmen av det folk söker sig till och minska verksamhet för oss näringsidkare. Örserum Anna Nilsson Nicklas Sjöbring Hugos chark och livs Tranåsvägen Gränna

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: ca 40 berörda sakägare Roland Karlsson,

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida 1(26) Från Datum D-nr V-1112-08 E.ON Vind Sverige AB 2011-12-15 Författare Stina Albing Till Länsstyrelsen i Jönköping, Jönköpings kommun Ärende för vindkraftprojektet Örserum från samråd

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga Till Länsstyrelsen i Östergötlands län Hemmet den XX april 20XX Besvärsinlaga Klagande NN, postadress Motpart Sv UMTS-nät AB/Aktelo AB, Box 365, 791 28 Falun Överklagat beslut Bygglov meddelat av Byggnads-

Läs mer

1 FÖRENINGEN är genom beslut i EU-domsol sakägare i denna fråga.

1 FÖRENINGEN är genom beslut i EU-domsol sakägare i denna fråga. 11.11.2009 Till Strängnäs kommun Till Strängnäs kommun Kommunfullmäktige. FÖRENINGEN, avvisar härmed "Tema vindkraft, Tillägg till översiktsplanen, Utställningshandling 2009-08-21". FÖRENINGEN begär att

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer