Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 E-ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings Kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum - Krav från fastighetsägarna till Örserum 2:133 Refererande till vår skrivelse daterad där vi avstår från att skriva på nyttjanderättsavtal med E.ON angående utnyttjande av vår fastighet Örserum 2:133 för projektering av vindkraftanläggning. Enligt grundlagen 2 kap 18 & regeringsformen har E.ON inte rätt att utan vårt medgivande nyttja våra marker eller vägar inom fastigheten 2:133 för transporter med anknytning till Vindkraftprojekt Örserum. Enligt Jordabalkens 3 kap. och Miljöbalkens 2 kap. anser vi att E.ON och markägare till grannfastighet begår miljöbrott mot oss om miljöstörande vindkraftverk byggs på grannmark inom ett avstånd på minst 3 km från våra fastighetsgränser. Området kring Örserum är ett rekreationsområde för boende och turister. I Örserum finns två hotell, Örensbaden och Smålandsgården samt en scoutanläggning Högaberg för lägerverksamhet. Den tysta och ostörda naturen gör området attraktivt för boende och turister. Sjön Ören är dessutom Natura 2000 område. En etablering av 22 vindkraftverk, 200 meter höga vid norra delen av sjön Ören, kommer väsentligt påverka det naturliga ostörda landskapet. Något som de flesta boende starkt motsätter sig, inte minst med tanke på att området redan belastas med de tretton 150 meter höga vindkraftverk, som satts upp vid Brahehus och Tuggarp. På vår fastighet Örserum 2:133 finns höga naturvärden och ett rikt djurliv. Genom fastigheten rinner Runnebäcken med den anlagda dammen för utter vid fastighens nordgräns. Vid bäcken finns områden, som klassats av skogsstyrelsen, med höga naturvärden. Det finns även två områden utmed fastighetens västra gräns, som klassas som nyckelbiotoper. På fastigheten finns ett bostadshus samt förrådsbyggnader från 1700-talet. Genom fastigheten går vandringslederna Aneby- och Holavedsleden, elljusspår, skidspår och flera motionsspår och promenadvägar som utnyttjas av boende i kommunen samt turister. Bullernivån i området är låg och naturliga ljud dominerar. Det är oundvikligt att en vindkraftspark av den storlek E.ON projekterar kommer att ge upphov till miljöstörningar i form av buller, blinkande ljus, skuggeffekter samt nytt väg- och elkabelnät. Det av E.ON föreslagna projektområdet ligger i söder och österut utanför det av Jönköpings kommun utsedda intresseområdet för vindkraft. Genomförs projektet enligt presenterat förslag på samrådsmötet 31/ kommer områdets ostörda natur och vandringsleder förstöras. Av ovan nämnda anledningar kan vi inte acceptera det av E.ON föreslagna projektområdet. Örserum Per Johan Herland Karin Herland Wiréns väg 12, Gränna. Tel

16 Albing, Stina Från: Skickat: den 26 februari :07 Till: Albing, Stina Kopia: Ola Trulson WSP Group; Mats Gustavsson Lnst; Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården Ämne: Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum Bifogade filer: Synpunkter på projektområde samt nam; Karta projektområde Örserum-2.ppt Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga E.ON Vind Sverige AB Att:Stina Albing Malmö Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum-krav från boende Refererande till minnesanteckningar förda av undertecknad vid E.ONs samrådsmöte i Örserum den 31/ där skrivelsen om begränsning av E.ONs projektområde till en linje 1 km norr om Holavedsleden presenterades.skrivelsen undertecknades av 27 personer på mötet och skickas till E.ON, WSP, Länsstyrelsen i Jönköping samt två lokala politiker den 9/ Många Örserumsbor som blir berörda av den planerade vindkraftparken var inte informerade om mötet och har därför skrivit på bifogad skrivelse med namnlista angående begränsning av E.ONs projektområde i efterhand. Den 22 februari 2011 har totalt =244 personer skrivit på att de inte accepterar E.ONs projektområde av skäl som framgår av bifogad skrivelse. En del Örserumsbor har valt att inte skriva under skrivelsen och motiverar sitt beslut med att de inte alls vill att det byggs vindkraftverk i området. Vår förhoppning är att E.ON tar hänsyns de boendes krav och presenterar ett begränsat projektområde enligt förslaget på kommande samrådsmöte under våren Bifogar : Skrivelsen från deltagare vid samrådsmötet Vindkraftprojekt Örserum 31/ med vidhängande namnlista från 22/ Hälsningar Karta,E.ONs projektområde med begränsnings linje 1 km norr Holavedsleden Per Johan o Karin Herland Wiréns väg 12 1

17 Gränna Tel

18 Albing, Stina Från: Skickat: den 1 februari :38 Till: Albing, Stina; Malmberg, Henrik Kopia: Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården; Mats Ämne: Synpunkter på Eon projektområde Vindkraft Örserum med namnlista från mötet 31/1 Bifogade filer: Synpunkter, projektområde Örserum doc; Karta projektområde Örserum-2.ppt Hej Stina o Henrik Skickar här som utlovat karta med ny sydgräns för projektområdet samt mitt o Karins inlägg med namnlista med 27 underskrifter från samrådsmötet Vindkraft Örserum den 31/ Den föreslagna begränsningen av Eons vindkraftspark till området 1 km norr om Holavedsleden skulle väsentligt minska negativa effekter på friluftslivet och för boende vid Örserums samhälle. Tacksam att få ta del av era anteckningar från samrådsmötet, som ev kan kompletteras med mina anteckningar. Jag och Karin ingår gärna i er referensgrupp inför kommande möte ni lovade kalla till i Örserum. Med vänliga hälsningar Per Johan o Karin Herland tel

19 Bestridande vindkraftverk Örserum Jag har ett litet hus i jonstorp 1:11,som jag köpte för cirka 1 år sedan, som jag ska ha för uthyrning av sommargäster. Turister från ett exploterat Tyskland söker lugn o ro på sin semester. Vindkraftverken kommer att rasera grunderna för min verksamhet, som baserar sej på frid o ro i den smålänska naturen. B.l.a. kommer vandringsleden att bli störd av ljud och skuggor,dom som bor i huset kommer påverkas negativt eftersom det första verket bara kommer ligga ett par hundra meter bort från huset. Jag har också tänkt att ha tur ridning i verksamheten även det känns som det motarbetas, hästana kommer inte gå förbi dom stora kraftverken o har väldigt känsliga öron man är rädd att det ska hända olyckor för dom blir skrämda. Är det nödvändigt att lägga verken så nära bebyggelse och vandringsled? Hoppas på svar vänliga hälsningar Ann Charlott Ann-Charlott Palm jonstorp Gränna Telefon

20

21

22 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 1 Stina Albing E.ON Vind Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö E-post: Kopior: Kommunstyrelsen, Jönköping stad, Jönköping; Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping; Yttrande över Örserum vindkraftstation, Jönköpings kn 1 Yrkande Sakägaren, Föreningen Rättvis Vind i Holaveden och Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL, kräver att prospekt Örserum vindkraftstation må avbrytas eftersom det vilar på felaktig grund. Grunder Läsanvisning: följer prospektörens punkter 1-3 jämte 4 Övrigt och 5 Sammanfattning 1 INLEDNING 1.1 Allmänt Prospektet är beläget i ett av de historiskt och kulturellt mest kända områdena i landet, mittemellan Jönköping och Gränna. Trakten skulle industrialiseras vid prospektering med vindkraftverk, VKV. Prospektet medför också olägenheter för människor och miljön och det kan komma att hindra det rörliga friluftslivet. Vinjettbilden, ett pastoralt landskap med ett ca 70 m högt vindkraftverk, är gravt vilseledande. Skalan för det aktuella projektet är inte korrekt med ca 200 m höga verk, ett kommande landskap med tiotals vindkraftverk är inte pastoralt utan industriellt. Vindkraft är inte hållbar energi utan beroende av bidrag och vindstyrka, tidvis noll. Som osäker och bidragsberoende kraftkälla bör vindkraften inte betraktas som hållbar. 1.2 Bakgrund Vindkraft i Sverige bidrar inte, som felaktigt påstås i prospektet, till att minska utsläpp av koldioxid, eftersom Sverige inte har någon nämnvärd produktion av el baserad på kol. Vindkraft ökar i stället utsläppen av koldioxid i Sverige eftersom vindkraft är beroende av fossilkraftbaserade bidrag. Det tar ca 36 månader, Tabellerna 1-3, inte 6 mån., som påstås i prospektet, att skriva av ett vindkraftverk energimässigt, om alla kostnader inklusive bidraget el-certifikat inräknas. Ett vindkraftverk har en ekonomisk livslängd av 15 år, då bidraget upphör, inte år, som felaktigt påstås i prospektet. 1.3 Geografi Närmsta verk kommer att stå 1 km från Örserum, 2 km från Brahehus samt 3 km från Gränna till skillnad från de felaktiga avstånd som uppges. Prospektet omfattar 22 st. 3,5- MW-verk medan bullerberäkningar har utförts med 2-MW-verk och skuggberäkningar har utförts för 16 st. 3-MW-verk. 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÖRSERUM 2.1 ( Black) Box modellen Märkeffekten är 3,5 MW på verken medan buller- och skuggberäkningar har utförts för 2 MW resp. 3 MW, vilket är felaktigt. ( Black) Box modellen bestrides som vilseledande. Miljöbalken uppställer stränga krav på verksamheters lokalisering (MB 2:4). Den plats skall väljas där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta förutsätter att utövaren visar att det inte finns bättre alternativa lokaliseringar. I detta fall måste MKB för tillstånds-, anmälningspliktiga verksamheter redogöra för alternativa lokaliseringar. I detta fall har 1 Vindkraftprojekt Örserum. Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap E on. 2011, 20 sid. Organisationsnummer

23 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 2 sökanden inte presenterat en alt. lokalisering. I MÖD mål M avslog domstolen en ansökan om tillstånd att få anlägga ett vindkraftverk på Orust. Miljööverdomstolen motiverade det med att bolaget inte hade lämnat någon alt. lokalisering. Bolaget hade angivit att det till följd av markägandet inte fanns några alt. lokaliseringar för bolaget, men det godtog domstolen inte. I föreliggande fall skall i utevaro av alt. lokaliseringar följaktligen ett tillstånd upphävas efter prejudikat i MÖD. 2.2 Oprecisa uppgifter En jämförelse med Miljödomstolen, MD mål M ger vid handen att en precisering krävs av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Dessa värden ligger till grund för källbullret från vindkraftverket, citat: Den beskrivning av verksamheten som bolaget lämnat är alltför oprecis för att kunna ligga till grund för en tillåtlighetsbedömning. Ett minimikrav är att vindkraftparkens totala effekt anges likasom effekten hos enskilda verk. Att ange dessa uppgifter som maximal effekt respektive effektintervall är inte godtagbart. Även navhöjd, totalhöjd och rotordiameter ska anges exakt och inte som ett intervall. Målet ska därför återförvisas till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun för kompletterande utredning och ny bedömning. I ansökan är såväl typ av verk, effekt som placering osäker. MKB uppger t.ex. att effekten varierar och kan bli upp till 3,5 MW, exakt placering av VKV saknas, etc. Ett eventuellt miljötillstånd skall följaktligen upphävas enligt MD dom i mål M Försiktighetsprincipen Det må enl. miljöbalken 2 kap 1 även anmärkas att det ankommer på den som bedriver/önskar bedriva den aktuella verksamheten att visa att miljöbalkens hänsynsregler iakttas. Verksamhetsutövarens bevisbörda omfattar tekniska faktorer, verksamhetens lokalisering och effekter på omgivningen samt olika säkerhetsfaktorer. Bevisbördeplaceringen stärker därmed försiktighetsprincipens genomförande. 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTET 3.1 Vindkraft i Jönköpings kommun Endast teknokratiska aspekter på vindkraft beaktas vilket bestrides eftersom även stora livsmiljö- och kulturvärden står på spel. 3.2 Kulturmiljö Även synpunkter på kulturmiljö bestrides eftersom dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk utan kunskap om andra aspekter än vindkraftsindustrins behov. 3.3 Naturmiljö Synpunkter på naturmiljö bestrides likaså eftersom även dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk enbart utan kunskap om andra än vindkraftens. 3.4 Miljöstörning för 2-MW-verk energifångst för 3,5-MW-verk Prospektören vidgår att bullerberäkningen är utförd för 2-MW-verk med ett minsta skyddsavstånd om 500 m medan prospektet omfattar 3,5-MW-verk. Förfarandet, att uppge 2-MW-verk inför grannarna i fråga om miljöstörning, medan 3,5-MW-verk uppges inför tillståndsgivaren Miljöprövningsnämnden, MPD, är vilseledande och bestrides därför. I MKB visade bullerkartor är därför gravt vilseledande, dels är den utförd för 16 verk jämfört med prospektets 22 verk, dels är den utförd för 2-MW-verk verk jämfört för 3,5- MW-verk i prospektet. Effekten inverkar proportionell mot den bullerpåverkade ytan. Bullerberäknad effekt är 32 MW medan prospekterad effekt är 67 MW. Således kommer bullermattan drygt att fördubblas jämfört med den som redovisas i MKB. Bildmontage krävs före prospektering eftersom drabbad befolkning bäst har möjlighet att dessa ta till sig. Brännvidd för optiken i kameran bör vara ca 100 mm dvs. människans synfält. Organisationsnummer

24 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 3 4 ÖVRIGT 4.1 Prospekterad energi och livscykelanalys, LCA Prospekterad energi, 185 GWh per år, kräver med de aktuella vindförhållandena samt given yta, 22 st. VKV 3,5 MW, Tabellerna 1-2. Tabell 1 visar ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Tiden för att totalt återvinna i verket nedlagd energi avseende tillverkning, fundament, kablar, kapitalkostnader, reglerkraft, underhåll, etc. uppgår till ca 3 år (36 mån.), Tabellerna 1-3. Tabell 2 visar ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn 2. Tabell 3 visar livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum Offentliga uppdrag och målsättningar Vid mer omfattande vindkraftsverksamheter skall ett prövningsförfarande ske enligt Miljöbalken (MB). Detta prövningsförfarande handläggs hos länsstyrelsen (6 och 9 Kap MB, Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga). En vindkraftverksstation vid Örserum kan i kontrast till vad som uppges inte nämnvärt påverka klimatet eftersom VKV enbart producerar elenergi. Av VKV producerad elenergi kan inte påverka klimatet eftersom 97% av elenergin i Sverige kommer från växthusgasfri elproduktion. Det används inte, som påstås i prospektet, fossila bränslen för att producera elenergi i Sverige. Konceptet i prospektet är förmodligen hämtat från kontinenten men inte applicerbart i Sverige på det sätt som har skett i prospektet. 4.3 Det planerade projektet Minsta avstånd till Gränna från prospektet synes vara 3 km inte 5 km som uppges i prospektet. I MB kap. 3:2 finns en regel som anger att man skall överväga att omlokalisera anläggningar, som medför begränsningar i handlingsfriheten för framtiden och som ger upphov till väsentliga störningar eller kan ha betydande inverkan på landskapsbilden, se prop. 1997/98:45, del 2 s. 30. Jfr prop. 1985/86:3 s. 49 och 155 f. Det har nyligen gjorts en utbyggnad av vindkraften vid Brahehus. Kanske är det i första hand bättre att lokalisera ny vindkraft dit eftersom landskapsbilden där redan är störd. 4.4 Varför vindkraftstation Örserum? Frågan är relevant men de facto inte besvarad på ett relevant sätt i prospektet. En elproduktion om 185 GWh från vindkraftverksstation Örserum kan försörja hushåll (normal förbrukning av hushållsel är kwh per hushåll och år). Förutsatt att reglerkraften byggs ut i motsvarande mån (ny vattenkraft) kan vindkraftverksstation Örserum täcka 0,141% av Sveriges elbehov. För att ersätta 30 TWh av Sveriges årliga elbehov med vindkraft behövs det 160 vindkraftverksstationer av typ Örserum dvs st. 3,5-MW-verk i landet om samtidigt ny vattenkraft byggs ut i motsvarande mån som reglerkraft. Detta kräver, som i Örserum, att landsbygden först avfolkas. Elproduktion från vindkraftverksstation vid Örserum är inte förnybar eftersom bidraget inte är förnybart utan bidrag går inte VKV i vindkraftverksstation Örserum runt ekonomsikt sett detta undertrycks i prospektet. Litet arbetskraftsbehov skapas på sikt av en vindkraftverksstation vid Örserum, interpolerat 2 arbetstillfällen per år jämfört med en vindkraftverksstation vid Hishult, Laholms kn. 4.5 Genomförande Sakägaren, Rättvis Vind i Holaveden och FSL är kritiska till hur samrådet med allmänheten har gått till. Sakägaren och FSL har inte upplevt att det varit en fungerande dialog med E on Energi. Sakägaren och FSL anser att det inte är godtagbart att förlägga samrådsmöten vid en tid då en stor del av allmänheten inte har haft tillfälle att närvara. 2 Lars Ettarp. Remissvar till Miljödepartementet angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Degerhamn, 2007, 5 sid. 3 Karin Adalberth. Energy Use and Environmental Impact of New Residential Buildings. Rapport TVBH-1012, Avdelning Byggfysik. Lunds tekniska högskola, Lund Organisationsnummer

25 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 4 Tillståndsprocessen har därför inte genomförts på ett lämpligt sätt. I MB (6:4 ) stadgas att samråd skall ske med, utöver myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda och den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådsmötet med allmänheten i form av Öppet Hus i Örserum, bör därför tas om i form av en dialog som genomförs efter en presentation av prospektet. Utrymme bör ges för en samlad diskussion där olika synpunkter ges möjlighet att vägas mot varandra. I annat fall är risken stor att dessa för allmänheten viktiga synpunkter går om intet i processen. I fråga om prospektet påstås att, citat: En samhällsprocess har genomförts. Emellertid saknas referens och därmed transparens för i prospektet om nämnda samhällsprocess. Linjekoncession saknas för starkströmledning till platsen. Utredning enligt kulturminneslagen saknas i frågan, osv. Detta är endast ett axplock av frågor som återstår att genomlysa inom prospektets ram. 4.6 Lokalisering Aktuellt begränsningsvärde för buller är 35 db(a) eftersom planlagda fritidsområden finns vid Örserum allra närmast prospekteringsplatsen. Även hänsyn till lågfrekvent buller är även 35 db(a) gränssättande för bullerexpositionen, v.g. se pkt 4.12 nedan. Fler markägare än vad som uppges i prospektet kommer att drabbas av mer än 35 db(a), jämfört med begränsningsvärden för externt industribuller vid nyetablering av miljöstörande industrier 4, 5, 6. Riktvärden för bullernivå och skuggbildningstid har upphävts genom domar 2009 i Miljööverdomstolen, MÖD, SVEA HOVRÄTT 7, 8, 9. Det påstås vidare i prospektet att, citat: Fåglars flytt och rastande kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Rådande landskapsbild - Påverkan på landskapsbilden kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Bägge påståendena saknar grund eftersom VKV på prospekteringsplatsen, en av de mest frekventa fågelflyttvägarna öster om Vättern, inte kan passeras av fåglar utan att dessa dödas från och till, speciellt rovfågel. Placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen kan heller inte ske så att landskapsbilden på något sätt beaktas eftersom placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen innebär att naturen vid Örserum övergår från natur till att vara industri. Prospektet baseras på ett osäkert underlag. 4.7 Projektområdet Avstånd till närliggande bebyggelse, t.ex. uppges i prospektet 500 meter, medan korrekt värde till närmaste bebyggelse är 1 km till 3,5 MWs verk. Prospektören utelämnar skala på ingivna kartor, vilka bör kompletteras. Avstånd från prospekteringsplatsen till närmaste fritidsområde är f.ö. ca m (Örserum). Att där uppfylla gällande begränsningsvärdet 35 db(a) även m.h.t. lågfrekvent buller med så små avstånd torde vara svårt med 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Verksamhetsutövaren skall redovisa bl.a. källbuller. För att källbuller skall kunna certifieras krävs precisering av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Det går inte an att som att i prospektet hänvisa till kommande uppgifter på källbuller. Detta saknar trovärdighet. Då kan inte immissionsvärden för bullernivå vid Örserum beräknas eftersom dess grund, källbullret är okänt vid beräkningstillfället. 4.8 Vindförhållanden Påståendet att vindförhållanden är synnerligen goda för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn, saknar grund eftersom inga vindmätningar redovisas. 4 Ljud från vindkraftverk. Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket rap , 38 sid 5 6 Råd och riktlinjer 1978:5. Omtryckt 1983, inga sakändringar. Riktlinjer för externt industribuller. Naturvårdsverket. 1983, 30 sid. 7 Miljooverdomstolen/ 8 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Cementa AB. Mål M Dnr 617. Löpnr , 6 sid. 9 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Kalmar industrier. Mål M Dnr 546. Löpnr , 13 sid. Organisationsnummer

26 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) Planförhållanden Prospektören uppger i prospektet att översiktplanen bör ändras m.h.t. 22 st. 3,5-MW- VKV vid Vättern, Örserum, Jönköping. Samhällets behov bör dock sättas i första rummet inte vindkraftverksindustrins behov. Stora VKV på land eller kustnära byggs numera bara i Sverige i utlandet byggs dessa till havs. Placering av 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköping, är nära Vättern där vindstyrkan inte är optimal till följd av turbulens etc. Eftersom det råder stor konkurrens om mark i området är en detaljplan ett minimum före det att prospektering får ske. En mängd riksintressen finns i området men från dessa bortses med hänsyn riksintresset vindkraft utan att utredning sker WindPro-beräkning med relevant VKV-modell Det finns en VKV-modell som uppfyller energimålet på 185 GWh per år nämligen ett 3,5 MW-VKV. Miljöpåverkan för dessa kan enkelt ske med en WindPro-beräkning av buller och skuggor, men så har inte skett. Detta är en uppenbar brist i prospektet Förutsedd miljöpåverkan Samråd kan inte föras på så lös grund som nu sker dvs. grundat på en i stort sett obefintlig dokumentation av miljöpåverkan med någon form av transparens, bullerberäkning, skuggtid, kulturpåverkan, landskapsanalys, påverkan på fåglar och fladdermöss, m.fl. djur, etc. Prospektet bör därför avbrytas som ofärdigt. Miljötillstånd eller samråd bör inte grundas på en hypotes. Först krävs verifiering och referenser. En neutral konsult bör utses för att företräda de drabbade människorna. Det mesta i texten angående miljöpåverkan bör ändras på grund av det är oriktigt Lågfrekvent buller En ny forskningsrapport påvisar i frågan om lågfrekvent buller stora skillnader i påverkan på omgivningen för stora (större än 2 MW i effekt) och små VKV (2 MW eller lägre effekt). Även ett nytt examensarbete ger viktiga ledtrådar i syfte att öka kunskapsnivån 10. VKV blir större och större 11. Oro har därför uppstått för att lågfrekvent buller skall påverka grannarna menligt. Resultat av fältmätningar av VKV inom det danska projektet begränsas till en analys av de fysiska mätningarnas utförande för 48 st. VKV. Undersökningen visar att stora VKV med en effekt mellan 2,3 MW och 3,5 MW utsänder mer lågfrekvent buller än VKV upp till 2 MW i effekt. På längre avstånd från VKV blir det lågfrekventa bullret än mer accentuerat eftersom buller med högre frekvens absorberas mer av luften än buller med låg frekvens. Sammanvägt lågfrekvent buller enligt db(a) utgör en väsentlig del av totalt uppmätt buller utomhus. Lågfrekvent buller inomhus blir beroende av bostadens bullerisolering. Även om bullret utomhus intill bostaden ligger under dansk tillåten bullernivå, 44 db(a), finns risk för att lågfrekvent buller inomhus skall störa grannarna. Om bullernivå utomhus är lägre än 35 db(a) minskar påverkan av lågfrekvent inomhus buller avsevärt. Utsänt buller enligt db(a) stiger proportionellt med effekten på VKV varför samma bullerstörningar uppstår per ytenhet runt stora VKV som runt små med en förskjutning av frekvensbandet nedåt för stora VKV. Vid vissa atmosfäriska förhållanden kan i synnerhet lågfrekvent buller spridas mycket längre än vad som normalt antas vara fallet. Kunskap saknas om detta. Infrabuller från VKV, dvs. med frekvens lägre än 20 HZ, saknar betydelse för människan. Vid mätningarna av lågfrekvent buller ingick 48 VKV varav elva (11) VKV med effekt större än 2 MW. VKV avger följande lågfrekventa buller: 1. Turbinbladets svischande med buller från svängningstal 63 Hz och uppåt 2. Samverkan mellan inströmmande turbulensvirvlar och turbinblad främst i skog 3. Växellåda, kylfläktar, generator och kraftelektronik även då det inte blåser 10 Per Lindkvist och Martin Almgren. Ljudisolering i bostadshus mot ljud från vindkraftverk. Bygg & teknik. 3/ , sid Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller. ISBN Aalborg universitet. 2010, 53 sid. Organisationsnummer

27 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 6 Organisationsnummer

28 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 7 Tabeller Tabell 1 Ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Investeringskostnad Investeringskostnad Ränta 6% över 15 år Kablar, pontonkran, reglerkraft, skadestånd, skrotning, underhåll Summa Energi per år Energi över 15 år Elenergikostnad över 15 år El-certifikat Nettopris för vindkraftsel Medelspotpris Kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott Belopp Sort 20 Mkr/MW 1540 Mkr 770 Mkr 770 Mkr 3080 Mkr 185 GWh 2772 GWh 1,11 kr/kwh 0,25 kr/kwh 0,86 kr/kwh 0,50 kr/kwh 0,36 kr/kwh 0,61 kr/kwh 1694 Mkr Tabell 2 Ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Vikter (ton) Aluminium Betong Bitumen Bly Grus Koppar Polyeten Polyprop. PVC Stål Fundament Kabel 36 kv Kabel 132 kv Maskinhus Turbin Torn Vägar Summa (ton) à (kwh/ton) Energi (GWh) 20,0 14,5 1,6 22,4 6,5 19,4 4,9 25,4 6,5 48,8 Tabell 3 - Ungefärlig livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Del Energi (GWh) LCA (år) LCA (mån.) Material 170 0,9 11 El-certifikat och kapitaltillskott (energiåtgång/bnp=0.23 kwh/kr) 390 2,1 25 Summa 560 3,0 36 Summa ,0 180 Organisationsnummer

29 Albing, Stina Från: hanna thiberg Skickat: den 31 januari :54 Till: Albing, Stina Ämne: vindkraft i Örserum. hej jag heter Hanna Thiberg och bor med min famlj i Örserum. Vi bor här för att det är lungt och stillsamt, vi orkar inte med buller och liknande som finns i Stan därför bor vi här. vi är mkt ute i naturen och vandringslederna kring Örserum och Accepterar inte era planer på att förstöra våran landsbyggd. Vi har köpt ett hus här för 1,5 år sedan och vad händer med värdet på det om ni smäller upp 22 störande vindkraftverk här? vi har lån på huset och kommer gå i personlig konkurs om värdet på det minskar drastiskt vilket det säkerligen kommer göra om era planer träder i kraft.. för att inte tala om ljudet,blinkandet skuggandet och säkerheten.. det är våra liv ni leker med, våran omgivning, natur och vår framtid..våra barn går i skolan här och är ute i naturen där ni vill bygga vindkraft.. ni kommer förstöra deras utflykter... Jag lider av huvudvärk och behöver en lugn och stilla miljö och är därför ofta ute i skogen...hur kommer jag och min familj må om ni bygger störande vindkraft? sen är det under all kritik att ni inte har delat ut information till alla i bygden om erat möte på Smålandsgården idag den 30 januari.. vill ni inte att folk ska komma och säga sina åsikter?????? jag fick av en ren slump reda på mötet idag 1 timme innan det började...så gör inte ett stort bolag..men ni verkar ju inte bry er, bara ni får bygga ocj tjäna era pengar..och det är väl klart att markägare so inte ens bor här i trakten vill få kronor om året för att ni bygger på deras tomt...men vad händer med oss andra, vi som står med villor, har barn som ska växa upp i denna miljö? Vi som vill flytta härifrån trots att vi är uppväxta på denna härliga plats??? Ni får flytta gränsen öängre ifrån byn så att inte vi som bor här kommer märka av denna galenskap!!!! MVH Hanna Thiberg tel

30 E.ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum Synpunkter från Hugos chark och livs Vindkraftsverk är bra, men på rätt plats. Vi har en affär + tillverkning av korv och isterband som har funnits sen Den ligger i en idyll av natur, gångstigar, skidspår och TYSTNAD. Vi lever mycket på sommargäster och folk som besöker Örserum för dess fina natur och badplats. Kommer de stora vindkraftsverken upp för nära samhället, kommer det ta mycket av det som vi bor i Örserum för. Det kommer ta charmen av det folk söker sig till och minska verksamhet för oss näringsidkare. Örserum Anna Nilsson Nicklas Sjöbring Hugos chark och livs Tranåsvägen Gränna

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

ÖVERKLAGANDE. Våra skäl redovisas i följande 11 punkter samt bilagor.

ÖVERKLAGANDE. Våra skäl redovisas i följande 11 punkter samt bilagor. Föreningen VIT Vindskydd i Tjust 2010-11-12 Sid 1 av 11 vit@tjust.com www.tjust.com/vit/index.htm Det här dokumentet finns på URL: www.tjust.com/vit/2010/overklag.pdf Miljödomstolen Växjö Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö.

...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. Vindkraften VINDKRAFTEN VÄXER VÄXER...och den växer så det knakar. Här får du veta vad det betyder för dig och din miljö. 1 En rapport från Nätverket för vindbruk www.natverketforvindbruk.se Förord Den

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av

EXAMENSARBETE. Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker. En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av EXAMENSARBETE Miljörättsliga och ekonomiska aspekter av två vindkraftstekniker En jämförelse av konventionella vindkraftverk och vindkraftverk av energytowertyp Ingemar Andersson Anita Wahlberg 2014 Filosofie

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Bo Ragnarsson, Rosenlund, 61592 Valdemarsvik Susanna Osser, Stamgatan 49, 12574 Älvsjö mfl.

Bo Ragnarsson, Rosenlund, 61592 Valdemarsvik Susanna Osser, Stamgatan 49, 12574 Älvsjö mfl. Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta på uppdrag av ett flertal sakägare och Föreningen VIT vit@tjust.com Detta dokument finns även på URL www.tjust.com/vit/2012/ok422-12.pdf Mark och miljööverdomstolen

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla?

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? av Göran Åkesson Förord För bara ett par år sedan var min inställning till vindkraft i grunden positiv. Vindkraftverk var något som fanns på distans och jag

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer