Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 E-ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings Kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum - Krav från fastighetsägarna till Örserum 2:133 Refererande till vår skrivelse daterad där vi avstår från att skriva på nyttjanderättsavtal med E.ON angående utnyttjande av vår fastighet Örserum 2:133 för projektering av vindkraftanläggning. Enligt grundlagen 2 kap 18 & regeringsformen har E.ON inte rätt att utan vårt medgivande nyttja våra marker eller vägar inom fastigheten 2:133 för transporter med anknytning till Vindkraftprojekt Örserum. Enligt Jordabalkens 3 kap. och Miljöbalkens 2 kap. anser vi att E.ON och markägare till grannfastighet begår miljöbrott mot oss om miljöstörande vindkraftverk byggs på grannmark inom ett avstånd på minst 3 km från våra fastighetsgränser. Området kring Örserum är ett rekreationsområde för boende och turister. I Örserum finns två hotell, Örensbaden och Smålandsgården samt en scoutanläggning Högaberg för lägerverksamhet. Den tysta och ostörda naturen gör området attraktivt för boende och turister. Sjön Ören är dessutom Natura 2000 område. En etablering av 22 vindkraftverk, 200 meter höga vid norra delen av sjön Ören, kommer väsentligt påverka det naturliga ostörda landskapet. Något som de flesta boende starkt motsätter sig, inte minst med tanke på att området redan belastas med de tretton 150 meter höga vindkraftverk, som satts upp vid Brahehus och Tuggarp. På vår fastighet Örserum 2:133 finns höga naturvärden och ett rikt djurliv. Genom fastigheten rinner Runnebäcken med den anlagda dammen för utter vid fastighens nordgräns. Vid bäcken finns områden, som klassats av skogsstyrelsen, med höga naturvärden. Det finns även två områden utmed fastighetens västra gräns, som klassas som nyckelbiotoper. På fastigheten finns ett bostadshus samt förrådsbyggnader från 1700-talet. Genom fastigheten går vandringslederna Aneby- och Holavedsleden, elljusspår, skidspår och flera motionsspår och promenadvägar som utnyttjas av boende i kommunen samt turister. Bullernivån i området är låg och naturliga ljud dominerar. Det är oundvikligt att en vindkraftspark av den storlek E.ON projekterar kommer att ge upphov till miljöstörningar i form av buller, blinkande ljus, skuggeffekter samt nytt väg- och elkabelnät. Det av E.ON föreslagna projektområdet ligger i söder och österut utanför det av Jönköpings kommun utsedda intresseområdet för vindkraft. Genomförs projektet enligt presenterat förslag på samrådsmötet 31/ kommer områdets ostörda natur och vandringsleder förstöras. Av ovan nämnda anledningar kan vi inte acceptera det av E.ON föreslagna projektområdet. Örserum Per Johan Herland Karin Herland Wiréns väg 12, Gränna. Tel

16 Albing, Stina Från: Skickat: den 26 februari :07 Till: Albing, Stina Kopia: Ola Trulson WSP Group; Mats Gustavsson Lnst; Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården Ämne: Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum Bifogade filer: Synpunkter på projektområde samt nam; Karta projektområde Örserum-2.ppt Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga E.ON Vind Sverige AB Att:Stina Albing Malmö Begränsa området för Vindkraftprojekt Örserum-krav från boende Refererande till minnesanteckningar förda av undertecknad vid E.ONs samrådsmöte i Örserum den 31/ där skrivelsen om begränsning av E.ONs projektområde till en linje 1 km norr om Holavedsleden presenterades.skrivelsen undertecknades av 27 personer på mötet och skickas till E.ON, WSP, Länsstyrelsen i Jönköping samt två lokala politiker den 9/ Många Örserumsbor som blir berörda av den planerade vindkraftparken var inte informerade om mötet och har därför skrivit på bifogad skrivelse med namnlista angående begränsning av E.ONs projektområde i efterhand. Den 22 februari 2011 har totalt =244 personer skrivit på att de inte accepterar E.ONs projektområde av skäl som framgår av bifogad skrivelse. En del Örserumsbor har valt att inte skriva under skrivelsen och motiverar sitt beslut med att de inte alls vill att det byggs vindkraftverk i området. Vår förhoppning är att E.ON tar hänsyns de boendes krav och presenterar ett begränsat projektområde enligt förslaget på kommande samrådsmöte under våren Bifogar : Skrivelsen från deltagare vid samrådsmötet Vindkraftprojekt Örserum 31/ med vidhängande namnlista från 22/ Hälsningar Karta,E.ONs projektområde med begränsnings linje 1 km norr Holavedsleden Per Johan o Karin Herland Wiréns väg 12 1

17 Gränna Tel

18 Albing, Stina Från: Skickat: den 1 februari :38 Till: Albing, Stina; Malmberg, Henrik Kopia: Inger Krantz; Ewa Jonsson Smålandsgården; Mats Ämne: Synpunkter på Eon projektområde Vindkraft Örserum med namnlista från mötet 31/1 Bifogade filer: Synpunkter, projektområde Örserum doc; Karta projektområde Örserum-2.ppt Hej Stina o Henrik Skickar här som utlovat karta med ny sydgräns för projektområdet samt mitt o Karins inlägg med namnlista med 27 underskrifter från samrådsmötet Vindkraft Örserum den 31/ Den föreslagna begränsningen av Eons vindkraftspark till området 1 km norr om Holavedsleden skulle väsentligt minska negativa effekter på friluftslivet och för boende vid Örserums samhälle. Tacksam att få ta del av era anteckningar från samrådsmötet, som ev kan kompletteras med mina anteckningar. Jag och Karin ingår gärna i er referensgrupp inför kommande möte ni lovade kalla till i Örserum. Med vänliga hälsningar Per Johan o Karin Herland tel

19 Bestridande vindkraftverk Örserum Jag har ett litet hus i jonstorp 1:11,som jag köpte för cirka 1 år sedan, som jag ska ha för uthyrning av sommargäster. Turister från ett exploterat Tyskland söker lugn o ro på sin semester. Vindkraftverken kommer att rasera grunderna för min verksamhet, som baserar sej på frid o ro i den smålänska naturen. B.l.a. kommer vandringsleden att bli störd av ljud och skuggor,dom som bor i huset kommer påverkas negativt eftersom det första verket bara kommer ligga ett par hundra meter bort från huset. Jag har också tänkt att ha tur ridning i verksamheten även det känns som det motarbetas, hästana kommer inte gå förbi dom stora kraftverken o har väldigt känsliga öron man är rädd att det ska hända olyckor för dom blir skrämda. Är det nödvändigt att lägga verken så nära bebyggelse och vandringsled? Hoppas på svar vänliga hälsningar Ann Charlott Ann-Charlott Palm jonstorp Gränna Telefon

20

21

22 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 1 Stina Albing E.ON Vind Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö E-post: Kopior: Kommunstyrelsen, Jönköping stad, Jönköping; Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping; Yttrande över Örserum vindkraftstation, Jönköpings kn 1 Yrkande Sakägaren, Föreningen Rättvis Vind i Holaveden och Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL, kräver att prospekt Örserum vindkraftstation må avbrytas eftersom det vilar på felaktig grund. Grunder Läsanvisning: följer prospektörens punkter 1-3 jämte 4 Övrigt och 5 Sammanfattning 1 INLEDNING 1.1 Allmänt Prospektet är beläget i ett av de historiskt och kulturellt mest kända områdena i landet, mittemellan Jönköping och Gränna. Trakten skulle industrialiseras vid prospektering med vindkraftverk, VKV. Prospektet medför också olägenheter för människor och miljön och det kan komma att hindra det rörliga friluftslivet. Vinjettbilden, ett pastoralt landskap med ett ca 70 m högt vindkraftverk, är gravt vilseledande. Skalan för det aktuella projektet är inte korrekt med ca 200 m höga verk, ett kommande landskap med tiotals vindkraftverk är inte pastoralt utan industriellt. Vindkraft är inte hållbar energi utan beroende av bidrag och vindstyrka, tidvis noll. Som osäker och bidragsberoende kraftkälla bör vindkraften inte betraktas som hållbar. 1.2 Bakgrund Vindkraft i Sverige bidrar inte, som felaktigt påstås i prospektet, till att minska utsläpp av koldioxid, eftersom Sverige inte har någon nämnvärd produktion av el baserad på kol. Vindkraft ökar i stället utsläppen av koldioxid i Sverige eftersom vindkraft är beroende av fossilkraftbaserade bidrag. Det tar ca 36 månader, Tabellerna 1-3, inte 6 mån., som påstås i prospektet, att skriva av ett vindkraftverk energimässigt, om alla kostnader inklusive bidraget el-certifikat inräknas. Ett vindkraftverk har en ekonomisk livslängd av 15 år, då bidraget upphör, inte år, som felaktigt påstås i prospektet. 1.3 Geografi Närmsta verk kommer att stå 1 km från Örserum, 2 km från Brahehus samt 3 km från Gränna till skillnad från de felaktiga avstånd som uppges. Prospektet omfattar 22 st. 3,5- MW-verk medan bullerberäkningar har utförts med 2-MW-verk och skuggberäkningar har utförts för 16 st. 3-MW-verk. 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÖRSERUM 2.1 ( Black) Box modellen Märkeffekten är 3,5 MW på verken medan buller- och skuggberäkningar har utförts för 2 MW resp. 3 MW, vilket är felaktigt. ( Black) Box modellen bestrides som vilseledande. Miljöbalken uppställer stränga krav på verksamheters lokalisering (MB 2:4). Den plats skall väljas där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta förutsätter att utövaren visar att det inte finns bättre alternativa lokaliseringar. I detta fall måste MKB för tillstånds-, anmälningspliktiga verksamheter redogöra för alternativa lokaliseringar. I detta fall har 1 Vindkraftprojekt Örserum. Samrådsunderlag till samrådsmöte enl. miljöbalken 6 kap E on. 2011, 20 sid. Organisationsnummer

23 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 2 sökanden inte presenterat en alt. lokalisering. I MÖD mål M avslog domstolen en ansökan om tillstånd att få anlägga ett vindkraftverk på Orust. Miljööverdomstolen motiverade det med att bolaget inte hade lämnat någon alt. lokalisering. Bolaget hade angivit att det till följd av markägandet inte fanns några alt. lokaliseringar för bolaget, men det godtog domstolen inte. I föreliggande fall skall i utevaro av alt. lokaliseringar följaktligen ett tillstånd upphävas efter prejudikat i MÖD. 2.2 Oprecisa uppgifter En jämförelse med Miljödomstolen, MD mål M ger vid handen att en precisering krävs av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Dessa värden ligger till grund för källbullret från vindkraftverket, citat: Den beskrivning av verksamheten som bolaget lämnat är alltför oprecis för att kunna ligga till grund för en tillåtlighetsbedömning. Ett minimikrav är att vindkraftparkens totala effekt anges likasom effekten hos enskilda verk. Att ange dessa uppgifter som maximal effekt respektive effektintervall är inte godtagbart. Även navhöjd, totalhöjd och rotordiameter ska anges exakt och inte som ett intervall. Målet ska därför återförvisas till Samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun för kompletterande utredning och ny bedömning. I ansökan är såväl typ av verk, effekt som placering osäker. MKB uppger t.ex. att effekten varierar och kan bli upp till 3,5 MW, exakt placering av VKV saknas, etc. Ett eventuellt miljötillstånd skall följaktligen upphävas enligt MD dom i mål M Försiktighetsprincipen Det må enl. miljöbalken 2 kap 1 även anmärkas att det ankommer på den som bedriver/önskar bedriva den aktuella verksamheten att visa att miljöbalkens hänsynsregler iakttas. Verksamhetsutövarens bevisbörda omfattar tekniska faktorer, verksamhetens lokalisering och effekter på omgivningen samt olika säkerhetsfaktorer. Bevisbördeplaceringen stärker därmed försiktighetsprincipens genomförande. 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTET 3.1 Vindkraft i Jönköpings kommun Endast teknokratiska aspekter på vindkraft beaktas vilket bestrides eftersom även stora livsmiljö- och kulturvärden står på spel. 3.2 Kulturmiljö Även synpunkter på kulturmiljö bestrides eftersom dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk utan kunskap om andra aspekter än vindkraftsindustrins behov. 3.3 Naturmiljö Synpunkter på naturmiljö bestrides likaså eftersom även dessa är inriktade på prospektering av vindkraftverk enbart utan kunskap om andra än vindkraftens. 3.4 Miljöstörning för 2-MW-verk energifångst för 3,5-MW-verk Prospektören vidgår att bullerberäkningen är utförd för 2-MW-verk med ett minsta skyddsavstånd om 500 m medan prospektet omfattar 3,5-MW-verk. Förfarandet, att uppge 2-MW-verk inför grannarna i fråga om miljöstörning, medan 3,5-MW-verk uppges inför tillståndsgivaren Miljöprövningsnämnden, MPD, är vilseledande och bestrides därför. I MKB visade bullerkartor är därför gravt vilseledande, dels är den utförd för 16 verk jämfört med prospektets 22 verk, dels är den utförd för 2-MW-verk verk jämfört för 3,5- MW-verk i prospektet. Effekten inverkar proportionell mot den bullerpåverkade ytan. Bullerberäknad effekt är 32 MW medan prospekterad effekt är 67 MW. Således kommer bullermattan drygt att fördubblas jämfört med den som redovisas i MKB. Bildmontage krävs före prospektering eftersom drabbad befolkning bäst har möjlighet att dessa ta till sig. Brännvidd för optiken i kameran bör vara ca 100 mm dvs. människans synfält. Organisationsnummer

24 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 3 4 ÖVRIGT 4.1 Prospekterad energi och livscykelanalys, LCA Prospekterad energi, 185 GWh per år, kräver med de aktuella vindförhållandena samt given yta, 22 st. VKV 3,5 MW, Tabellerna 1-2. Tabell 1 visar ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Tiden för att totalt återvinna i verket nedlagd energi avseende tillverkning, fundament, kablar, kapitalkostnader, reglerkraft, underhåll, etc. uppgår till ca 3 år (36 mån.), Tabellerna 1-3. Tabell 2 visar ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn 2. Tabell 3 visar livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum Offentliga uppdrag och målsättningar Vid mer omfattande vindkraftsverksamheter skall ett prövningsförfarande ske enligt Miljöbalken (MB). Detta prövningsförfarande handläggs hos länsstyrelsen (6 och 9 Kap MB, Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga). En vindkraftverksstation vid Örserum kan i kontrast till vad som uppges inte nämnvärt påverka klimatet eftersom VKV enbart producerar elenergi. Av VKV producerad elenergi kan inte påverka klimatet eftersom 97% av elenergin i Sverige kommer från växthusgasfri elproduktion. Det används inte, som påstås i prospektet, fossila bränslen för att producera elenergi i Sverige. Konceptet i prospektet är förmodligen hämtat från kontinenten men inte applicerbart i Sverige på det sätt som har skett i prospektet. 4.3 Det planerade projektet Minsta avstånd till Gränna från prospektet synes vara 3 km inte 5 km som uppges i prospektet. I MB kap. 3:2 finns en regel som anger att man skall överväga att omlokalisera anläggningar, som medför begränsningar i handlingsfriheten för framtiden och som ger upphov till väsentliga störningar eller kan ha betydande inverkan på landskapsbilden, se prop. 1997/98:45, del 2 s. 30. Jfr prop. 1985/86:3 s. 49 och 155 f. Det har nyligen gjorts en utbyggnad av vindkraften vid Brahehus. Kanske är det i första hand bättre att lokalisera ny vindkraft dit eftersom landskapsbilden där redan är störd. 4.4 Varför vindkraftstation Örserum? Frågan är relevant men de facto inte besvarad på ett relevant sätt i prospektet. En elproduktion om 185 GWh från vindkraftverksstation Örserum kan försörja hushåll (normal förbrukning av hushållsel är kwh per hushåll och år). Förutsatt att reglerkraften byggs ut i motsvarande mån (ny vattenkraft) kan vindkraftverksstation Örserum täcka 0,141% av Sveriges elbehov. För att ersätta 30 TWh av Sveriges årliga elbehov med vindkraft behövs det 160 vindkraftverksstationer av typ Örserum dvs st. 3,5-MW-verk i landet om samtidigt ny vattenkraft byggs ut i motsvarande mån som reglerkraft. Detta kräver, som i Örserum, att landsbygden först avfolkas. Elproduktion från vindkraftverksstation vid Örserum är inte förnybar eftersom bidraget inte är förnybart utan bidrag går inte VKV i vindkraftverksstation Örserum runt ekonomsikt sett detta undertrycks i prospektet. Litet arbetskraftsbehov skapas på sikt av en vindkraftverksstation vid Örserum, interpolerat 2 arbetstillfällen per år jämfört med en vindkraftverksstation vid Hishult, Laholms kn. 4.5 Genomförande Sakägaren, Rättvis Vind i Holaveden och FSL är kritiska till hur samrådet med allmänheten har gått till. Sakägaren och FSL har inte upplevt att det varit en fungerande dialog med E on Energi. Sakägaren och FSL anser att det inte är godtagbart att förlägga samrådsmöten vid en tid då en stor del av allmänheten inte har haft tillfälle att närvara. 2 Lars Ettarp. Remissvar till Miljödepartementet angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund. Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Degerhamn, 2007, 5 sid. 3 Karin Adalberth. Energy Use and Environmental Impact of New Residential Buildings. Rapport TVBH-1012, Avdelning Byggfysik. Lunds tekniska högskola, Lund Organisationsnummer

25 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 4 Tillståndsprocessen har därför inte genomförts på ett lämpligt sätt. I MB (6:4 ) stadgas att samråd skall ske med, utöver myndigheter, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda och den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samrådsmötet med allmänheten i form av Öppet Hus i Örserum, bör därför tas om i form av en dialog som genomförs efter en presentation av prospektet. Utrymme bör ges för en samlad diskussion där olika synpunkter ges möjlighet att vägas mot varandra. I annat fall är risken stor att dessa för allmänheten viktiga synpunkter går om intet i processen. I fråga om prospektet påstås att, citat: En samhällsprocess har genomförts. Emellertid saknas referens och därmed transparens för i prospektet om nämnda samhällsprocess. Linjekoncession saknas för starkströmledning till platsen. Utredning enligt kulturminneslagen saknas i frågan, osv. Detta är endast ett axplock av frågor som återstår att genomlysa inom prospektets ram. 4.6 Lokalisering Aktuellt begränsningsvärde för buller är 35 db(a) eftersom planlagda fritidsområden finns vid Örserum allra närmast prospekteringsplatsen. Även hänsyn till lågfrekvent buller är även 35 db(a) gränssättande för bullerexpositionen, v.g. se pkt 4.12 nedan. Fler markägare än vad som uppges i prospektet kommer att drabbas av mer än 35 db(a), jämfört med begränsningsvärden för externt industribuller vid nyetablering av miljöstörande industrier 4, 5, 6. Riktvärden för bullernivå och skuggbildningstid har upphävts genom domar 2009 i Miljööverdomstolen, MÖD, SVEA HOVRÄTT 7, 8, 9. Det påstås vidare i prospektet att, citat: Fåglars flytt och rastande kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Rådande landskapsbild - Påverkan på landskapsbilden kommer att beaktas vid lokalisering av verken. Bägge påståendena saknar grund eftersom VKV på prospekteringsplatsen, en av de mest frekventa fågelflyttvägarna öster om Vättern, inte kan passeras av fåglar utan att dessa dödas från och till, speciellt rovfågel. Placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen kan heller inte ske så att landskapsbilden på något sätt beaktas eftersom placering av VKV på den aktuella prospekteringsplatsen innebär att naturen vid Örserum övergår från natur till att vara industri. Prospektet baseras på ett osäkert underlag. 4.7 Projektområdet Avstånd till närliggande bebyggelse, t.ex. uppges i prospektet 500 meter, medan korrekt värde till närmaste bebyggelse är 1 km till 3,5 MWs verk. Prospektören utelämnar skala på ingivna kartor, vilka bör kompletteras. Avstånd från prospekteringsplatsen till närmaste fritidsområde är f.ö. ca m (Örserum). Att där uppfylla gällande begränsningsvärdet 35 db(a) även m.h.t. lågfrekvent buller med så små avstånd torde vara svårt med 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Verksamhetsutövaren skall redovisa bl.a. källbuller. För att källbuller skall kunna certifieras krävs precisering av effekten hos enskilda verk, navhöjd, totalhöjd och rotordiameter. Det går inte an att som att i prospektet hänvisa till kommande uppgifter på källbuller. Detta saknar trovärdighet. Då kan inte immissionsvärden för bullernivå vid Örserum beräknas eftersom dess grund, källbullret är okänt vid beräkningstillfället. 4.8 Vindförhållanden Påståendet att vindförhållanden är synnerligen goda för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn, saknar grund eftersom inga vindmätningar redovisas. 4 Ljud från vindkraftverk. Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket rap , 38 sid 5 6 Råd och riktlinjer 1978:5. Omtryckt 1983, inga sakändringar. Riktlinjer för externt industribuller. Naturvårdsverket. 1983, 30 sid. 7 Miljooverdomstolen/ 8 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Cementa AB. Mål M Dnr 617. Löpnr , 6 sid. 9 SVEA hovrätt. Miljödomstolen. Rotel länsstyrelsen i Kalmar län visavi Kalmar industrier. Mål M Dnr 546. Löpnr , 13 sid. Organisationsnummer

26 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) Planförhållanden Prospektören uppger i prospektet att översiktplanen bör ändras m.h.t. 22 st. 3,5-MW- VKV vid Vättern, Örserum, Jönköping. Samhällets behov bör dock sättas i första rummet inte vindkraftverksindustrins behov. Stora VKV på land eller kustnära byggs numera bara i Sverige i utlandet byggs dessa till havs. Placering av 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköping, är nära Vättern där vindstyrkan inte är optimal till följd av turbulens etc. Eftersom det råder stor konkurrens om mark i området är en detaljplan ett minimum före det att prospektering får ske. En mängd riksintressen finns i området men från dessa bortses med hänsyn riksintresset vindkraft utan att utredning sker WindPro-beräkning med relevant VKV-modell Det finns en VKV-modell som uppfyller energimålet på 185 GWh per år nämligen ett 3,5 MW-VKV. Miljöpåverkan för dessa kan enkelt ske med en WindPro-beräkning av buller och skuggor, men så har inte skett. Detta är en uppenbar brist i prospektet Förutsedd miljöpåverkan Samråd kan inte föras på så lös grund som nu sker dvs. grundat på en i stort sett obefintlig dokumentation av miljöpåverkan med någon form av transparens, bullerberäkning, skuggtid, kulturpåverkan, landskapsanalys, påverkan på fåglar och fladdermöss, m.fl. djur, etc. Prospektet bör därför avbrytas som ofärdigt. Miljötillstånd eller samråd bör inte grundas på en hypotes. Först krävs verifiering och referenser. En neutral konsult bör utses för att företräda de drabbade människorna. Det mesta i texten angående miljöpåverkan bör ändras på grund av det är oriktigt Lågfrekvent buller En ny forskningsrapport påvisar i frågan om lågfrekvent buller stora skillnader i påverkan på omgivningen för stora (större än 2 MW i effekt) och små VKV (2 MW eller lägre effekt). Även ett nytt examensarbete ger viktiga ledtrådar i syfte att öka kunskapsnivån 10. VKV blir större och större 11. Oro har därför uppstått för att lågfrekvent buller skall påverka grannarna menligt. Resultat av fältmätningar av VKV inom det danska projektet begränsas till en analys av de fysiska mätningarnas utförande för 48 st. VKV. Undersökningen visar att stora VKV med en effekt mellan 2,3 MW och 3,5 MW utsänder mer lågfrekvent buller än VKV upp till 2 MW i effekt. På längre avstånd från VKV blir det lågfrekventa bullret än mer accentuerat eftersom buller med högre frekvens absorberas mer av luften än buller med låg frekvens. Sammanvägt lågfrekvent buller enligt db(a) utgör en väsentlig del av totalt uppmätt buller utomhus. Lågfrekvent buller inomhus blir beroende av bostadens bullerisolering. Även om bullret utomhus intill bostaden ligger under dansk tillåten bullernivå, 44 db(a), finns risk för att lågfrekvent buller inomhus skall störa grannarna. Om bullernivå utomhus är lägre än 35 db(a) minskar påverkan av lågfrekvent inomhus buller avsevärt. Utsänt buller enligt db(a) stiger proportionellt med effekten på VKV varför samma bullerstörningar uppstår per ytenhet runt stora VKV som runt små med en förskjutning av frekvensbandet nedåt för stora VKV. Vid vissa atmosfäriska förhållanden kan i synnerhet lågfrekvent buller spridas mycket längre än vad som normalt antas vara fallet. Kunskap saknas om detta. Infrabuller från VKV, dvs. med frekvens lägre än 20 HZ, saknar betydelse för människan. Vid mätningarna av lågfrekvent buller ingick 48 VKV varav elva (11) VKV med effekt större än 2 MW. VKV avger följande lågfrekventa buller: 1. Turbinbladets svischande med buller från svängningstal 63 Hz och uppåt 2. Samverkan mellan inströmmande turbulensvirvlar och turbinblad främst i skog 3. Växellåda, kylfläktar, generator och kraftelektronik även då det inte blåser 10 Per Lindkvist och Martin Almgren. Ljudisolering i bostadshus mot ljud från vindkraftverk. Bygg & teknik. 3/ , sid Henrik Møller og Christian Sejer Pedersen. Lavfrekvent støj fra store vindmøller. ISBN Aalborg universitet. 2010, 53 sid. Organisationsnummer

27 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 6 Organisationsnummer

28 Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) 7 Tabeller Tabell 1 Ungefärlig kostnad för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Investeringskostnad Investeringskostnad Ränta 6% över 15 år Kablar, pontonkran, reglerkraft, skadestånd, skrotning, underhåll Summa Energi per år Energi över 15 år Elenergikostnad över 15 år El-certifikat Nettopris för vindkraftsel Medelspotpris Kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott El-certifikat + kapitaltillskott Belopp Sort 20 Mkr/MW 1540 Mkr 770 Mkr 770 Mkr 3080 Mkr 185 GWh 2772 GWh 1,11 kr/kwh 0,25 kr/kwh 0,86 kr/kwh 0,50 kr/kwh 0,36 kr/kwh 0,61 kr/kwh 1694 Mkr Tabell 2 Ungefärlig material- och energiåtgång för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Vikter (ton) Aluminium Betong Bitumen Bly Grus Koppar Polyeten Polyprop. PVC Stål Fundament Kabel 36 kv Kabel 132 kv Maskinhus Turbin Torn Vägar Summa (ton) à (kwh/ton) Energi (GWh) 20,0 14,5 1,6 22,4 6,5 19,4 4,9 25,4 6,5 48,8 Tabell 3 - Ungefärlig livscykelanalys, LCA, för 22 st. 3,5-MW-VKV vid Örserum, Jönköpings kn. Del Energi (GWh) LCA (år) LCA (mån.) Material 170 0,9 11 El-certifikat och kapitaltillskott (energiåtgång/bnp=0.23 kwh/kr) 390 2,1 25 Summa 560 3,0 36 Summa ,0 180 Organisationsnummer

29 Albing, Stina Från: hanna thiberg Skickat: den 31 januari :54 Till: Albing, Stina Ämne: vindkraft i Örserum. hej jag heter Hanna Thiberg och bor med min famlj i Örserum. Vi bor här för att det är lungt och stillsamt, vi orkar inte med buller och liknande som finns i Stan därför bor vi här. vi är mkt ute i naturen och vandringslederna kring Örserum och Accepterar inte era planer på att förstöra våran landsbyggd. Vi har köpt ett hus här för 1,5 år sedan och vad händer med värdet på det om ni smäller upp 22 störande vindkraftverk här? vi har lån på huset och kommer gå i personlig konkurs om värdet på det minskar drastiskt vilket det säkerligen kommer göra om era planer träder i kraft.. för att inte tala om ljudet,blinkandet skuggandet och säkerheten.. det är våra liv ni leker med, våran omgivning, natur och vår framtid..våra barn går i skolan här och är ute i naturen där ni vill bygga vindkraft.. ni kommer förstöra deras utflykter... Jag lider av huvudvärk och behöver en lugn och stilla miljö och är därför ofta ute i skogen...hur kommer jag och min familj må om ni bygger störande vindkraft? sen är det under all kritik att ni inte har delat ut information till alla i bygden om erat möte på Smålandsgården idag den 30 januari.. vill ni inte att folk ska komma och säga sina åsikter?????? jag fick av en ren slump reda på mötet idag 1 timme innan det började...så gör inte ett stort bolag..men ni verkar ju inte bry er, bara ni får bygga ocj tjäna era pengar..och det är väl klart att markägare so inte ens bor här i trakten vill få kronor om året för att ni bygger på deras tomt...men vad händer med oss andra, vi som står med villor, har barn som ska växa upp i denna miljö? Vi som vill flytta härifrån trots att vi är uppväxta på denna härliga plats??? Ni får flytta gränsen öängre ifrån byn så att inte vi som bor här kommer märka av denna galenskap!!!! MVH Hanna Thiberg tel

30 E.ON Vind Sverige AB Att: Stina Albing Malmö Kopia till Jönköpings kommun och Länsstyrelsen i Jönköping Angående E.ONs Vindkraftprojekt Örserum Synpunkter från Hugos chark och livs Vindkraftsverk är bra, men på rätt plats. Vi har en affär + tillverkning av korv och isterband som har funnits sen Den ligger i en idyll av natur, gångstigar, skidspår och TYSTNAD. Vi lever mycket på sommargäster och folk som besöker Örserum för dess fina natur och badplats. Kommer de stora vindkraftsverken upp för nära samhället, kommer det ta mycket av det som vi bor i Örserum för. Det kommer ta charmen av det folk söker sig till och minska verksamhet för oss näringsidkare. Örserum Anna Nilsson Nicklas Sjöbring Hugos chark och livs Tranåsvägen Gränna

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Synpunkter från Vildmarkstationen som driver turistisk verksamhet på fastighet Borgärdet 13:34

Synpunkter från Vildmarkstationen som driver turistisk verksamhet på fastighet Borgärdet 13:34 Mark och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Ang. M 4212-11 Synpunkter från Vildmarkstationen som driver turistisk verksamhet på fastighet Borgärdet 13:34 Om Bergviks Skogs planer på att industrialisera

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall.

Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Lista med rättsfall avseende vindkraft i huvudsak från MÖD, därutöver några andra fall. Peter Ardö 2011-02-11 Se vidare www.vindlov.se samt www.tofr.nu för utförligare referat av rättsfall Avgörande Antal,

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Mark och miljödomstolen. Box 1104. 131 26 Nacka strand. Mål nummer M 4212-11. Mark och miljödomstolen Nacka Tingsrätt

Mark och miljödomstolen. Box 1104. 131 26 Nacka strand. Mål nummer M 4212-11. Mark och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Mark och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Mål nummer M 4212-11 Mark och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Bergvik Skog AB m.fl. / Länsstyrelsen Dalarna Yrkar avslag på Bergviks Skogs ansökan. I

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer