Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014"

Transkript

1 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2014 samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret från årsstämma 2014 till årsstämma Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2014 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Mats Harms-Ringdahl Peter Landvall Sara Marmsjö Anna Rietz Claes Lange Hans E Johansson Peter Strömstedt Rolf Lindblom Fredrik Carle Marco Beutelrock 2. Styrelsemöten och övriga möten Ordinarie föreningsstämma avhölls i Skåvsjöholms konferensanläggning, närvarande var 64 röstberättigade medlemmar, varav 6 fullmakter. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöten. Suppleanterna har regelmässigt kallats till dessa. 3. Ekonomi 2014 SvVF resultat för perioden samt den ekonomiska ställningen per framgår av bilagda resultat och balansräkning, bilaga Vägar och diken (GA:2) Gemensamhetsanläggningen GA:2 består av våra vägar samt parkeringsplatsen vid badet och vid korsningen Matrosvägen och Kommendörsvägen. Något underhållsarbete av vägarna har inte behövts under Näs Gård har ansvarat för vintervägunderhållet. Inget underhåll har gjorts av parkeringsplatserna. Dikesklippning utfördes i juli månad Belysning Inga nya belysningspunkter har installerats under året. Några belysningspunkter har krånglat under året och styrelsen har vid flera tillfällen varit i kontakt med ONE som har ansvaret för vår belysning och klagat på tillförlitligheten Dagvattenledningar Den arbetsgrupp som 2014 fick i uppgift att utvärdera funktion och behov områdets dagvattensystem har lämnat sin rapport till styrelsen. I rapporten konstateras att dagvattensystemet på flera sträckor är i dåligt skick samt att en renovering skulle bli omfattande och dyr. Vidare bedömdes att dagvattensystemet, pga. nya vägarbeten och ledningsdragningar, vilka påverkat grundförhållandena, har begränsad betydelse för området. I enlighet med de riktlinjer som utfärdats av kommunen för vårt område att dagvattnet i framtiden bör hanteras med hjälp av diken längs områdets vägar har styrelsen gjort bedömningen att dagvattensystemet inte utgör en 1

2 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare som har sitt dagvatten anslutet till dagvattenledningen bör på sikt ordna så att dagvattnet pumpas ut i diket. 5. Grönområde, fotbollsplan, bad och lekplats (GA:20) 5.1. Allmänt Styrelsen ansvarar för förvaltningen av den nyinrättade gemensamhetsanläggningen GA:20 som omfattar ett grönområde som uppgår till 50 hektar, fotbollsplan, friluftsbad, lekplats samt klubbhus. Skötsel av GA:20 I styrelsen finns en arbetsgrupp Gröna Gruppen som har ansvar att uppdatera en skötselplan för grönområdena samt föreslå vilka insatser som skall prioriteras. Skötselplanen redovisas på föreningens hemsida. Skötsel av grönområdena fokuserar på de områden som de boende mest kommer i kontakt med, dvs. runt stigar och områden som gränsar mot våra vägar, hamn, bad etc. Riktade insatser har gjorts under aktivitetsdagarna den 10/5 och 21/9 med rekordmånga deltagare. Gallring längs vissa vägavsnitt har också genomförts med hjälp av inhyrd arbetskraft. Ett motionsspår på 2,5 km som går genom vårt grönområde har markerats med röda skyltar. Fotbollsplan har skötts på sedvanligt sett genom klippning. Stranden vid friluftsbadet har krattats på aktivitetsdagarna och delar av bryggans plank har lagats. Lekplatsen har också underhållits på aktivitetsdagarna. Den 18/10 totalförstördes klubbhuset genom brand. Resultatet av den polisutredning som gjordes efter branden har ännu inte rapporterats till styrelsen. Styrelsen har genom kontakter med Österåkers kommun undersökt vilka möjligheter som föreligger vad gäller nybyggnation. På årsmötet den 15/4 kommer resultaten av dessa överläggningar att redovisas samt de planer som diskuterats vad gäller det nya klubbhusets utformning. Styrelsen kommer att lägga fram tre olika förslag vad gäller placering av det nya klubbhuset. Styrelsen kommer att be om årsmötets uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för det nya klubbhuset på den plats som bestäms av årsmötet samt därefter kalla till ett extra föreningsmöte för beslut. 6. Skötsel av hamnanläggningarna. Under året har en pumpstation för toalettavfall installerats. Ny matarledning till elcentraler dragits till bryggorna. Eluttag på upptagningsområdet har säkrats upp till 10 A. D-bryggan har utrustats med belysning, eluttag och vattenutkast. Längst ut på brygga A- har även belysning, eluttag och vattenutkast installerats, En ny brygga har anlagts vid slipen för pumpstationen samt en brygga väster om slipen för att underlätta i och urlastning av båtarna. I övrigt har sedvanligt underhåll genomförts på bryggorna. Det planerade arbetet på strandskoningen har inte kunnat genomföras pga. av för högt vattenstånd under sommaren. Det planerade arbetet med strandskoningen beräknas dock kunna genomföras under Styrelsen har i samband med bildandet av den nya gemensamhetsanläggningen GA:20 beslutat föreslå årsstämman 2105 att bilda en ekonomisk förening som ansvarar för drift och skötsel av SvVFs hamnanläggningar. 7. Övrig information Boende Vårt område har 193 st permanentfastigheter (191 år 2011) Fritidsfastigheter är 42 st och obebyggda fastigheter är 3 st. Andelen permanentboende är 82 % 2

3 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Klubbhus Klubbhusföreståndare har varit Ia Jansson. Den 18/10 brann klubbhuset och styrelsen kommer till årsstämman den 15/4 att redovisa planerna för en återuppbyggnad. Klubbhuset var under 2014 uthyrt 14 gånger Aktiviteter Valborgsfirande Valborgsmässobålet ställdes in pga. den kraftiga vind som blåste mot båtuppläggningsplatsen. Styrelsen beklagar detta då det är en uppskattad tradition. Ovanligt mycket träd, kvistar och annat material hade samlats och det fanns risk att brasan skulle bli svårkontrollerbar, samt att sot och glöd skulle kunna utgöra en risk för båtarna. Aktivitetsdagar 2014 Två aktivitetsdagar har anordnats under 2014, då det kom ett 50-tal personer vid varje tillfälle. Skötsel av de mest akuta områden har under dessa dagar prioriterats såsom badplats med omnejd, slyröjning längs stigar och diken. Det gjordes även en uppsnyggning av lek och badplats samt viss reparation av badbryggan. Midsommarfirande Midsommar firades med dans och musik vid fotbollsplan. Midsommarstången kläddes kl och kl restes midsommarstången och dansen tog vid. Som vanligt stod Paul Höglander och Anders Lindblom för musik och Christina Nordstrand för sång. Extra underhållning bjöds sedan av Ragnar på saxofon, Peter på piano/keyboard och Valdemar på bas, alla 3 med efternamnet Landvall. Firandet avlutades som vanligt med fiskdamm för alla barn. Stor uppslutning med ca 200 gäster. Uppslutningen på morgonen, när stången skall kläs, är lite dålig, vi efterlyser fler händer till nästa år. Tomtevandring Ett 80-tal vuxna och barn från Svinninge kom för att i fackeltåg gå och träffa tomten, lämna önskelistor, dricka glögg och umgås en stund med grannar. Tomten blev så glad över att få träffa alla snälla barn, så han lovade att komma även nästa år! Det hoppas vi även det ridande Lucia följet kommer att göra. 8. Inkomna ärenden och Motioner årsstämma Inga motioner har inkommit. 9. Föreningens brevlådeställ. I samband med att styrelsen 2014 påbörjade planeringen för att byta brevlådeställen kontaktades posten i Åkersberga för samråd av utformning. Vid dessa kontakter framgick det att vårt område nu klassas som tätbebyggt område och att vi därmed skulle kunna begära att brevlådorna flyttas till tomtgränserna. Detta är ett önskemål som framförts ett flertal gånger på årsstämmor och av enskilda medlemmar. Styrelsen beslöt därför att avvakta med byte av brevlådeställen för att på årsstämman 2015 presentera vilka för och nackdelar som följer av att brevlådorna flyttas till tomtgränsen. 3

4 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Övrigt Medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Styrelsen har i likhet med tidigare år förnyat medlemskap i REV Medlemskap i Villaägarnas Riksförbund Svinninge Vägförening är sedan februari 2014 medlem i Villaägarnas Riksförbund 12.3 Viltvård En viltvårdsplan har upprättats och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vidare har styrelsen utsett Markus Maajola till viltvårdare för våra grönområden Bildande av samfällighet. Under 2015 har styrelsen genomfört uppdraget att bilda samfällighet och en ny gemensamhetsanläggning ga:20 har bildats vilken omfattar grönområden, bad, lekplats, fotbollsplan och klubbhus. Styrelsen Svinninge den 27 mars 2015 Ordf. Mats Harms-Ringdahl Sekreterare Sara Marmsjö Vice ordf. Peter Landvall Kassör Anna Rietz Ledamot Claes Lange Suppl. Hans E Johansson Suppl. Peter Strömstedt Suppl. Rolf Lindblom Suppl. Fredrik Carle Suppl. Marco Beutelrock 4

5 Bilaga 2 8 sidor 1(8) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/ Resultatspecifikation Hamnen 3 Balansräkning per Noter och kommentarer 5 Underskrifter 6 Revisorspåteckning 6 Kontospecifikation 7 Revisionsberättelse 8 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat kronor Årets resultat kronor Totalt kronor i ny räkning överförs kronor Totalt kronor

6 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 2(8) RESULTATRÄKNING Not Intäkter Medlemsavgifter mm Vägavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Hamnen (se bif) Summa intäkter Kostnader SvVF El drift El / drift Belysning Underhåll vägar Vinterväg underhåll Dagvatten Underhåll anl tlg Medl. Aktiviteter Försäkringar, ers jour grp mm Styrelsearvoden inkl sociala avg Kostnad SvVF Hamnen (se bif.) Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Väg Bad / Lek S:a avskrivningar SvVF Avskrivning hamnen Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella intäkter hamnen Finansiella kostnader Finansiella kostnader hamnen Resultat efter finansiella Bokslutsdispositioner Fonderingar Vägfond Återföring fond medl tlg. 0 0 Återföring fond hamnen Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 Ekonomisk Rapport Svinninge Vägförening Bilaga spec Hamnen 3(8) INTÄKTER O KOSTNADER 2014 Intäkter 1/1-31/12 Intäkter andelsägare därav sommar+ medl vinter lyft Övrigt Intäkter externa därav sommar +medl vinter lyft Kostnader Vatten Renhållning El / Belysning Medl aktiviteter Strandskoning Underhåll bryggor/hamn Vägavgifter Drift Service/underhåll maskiner Försäkring Övr kostnader hamnen SBS Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bbokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt 0 Årets resultat

8 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(8) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 Marina anläggningstillgångar Bygg anläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Maskiner o inventarier hamnen Markanläggningar hamnen Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar PG Bank Kassa Korftristiga fordringar Skattekonto Summa oms tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Fonderingar Långfristiga skulder Banklån Banklån Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS Leverantörsskulder Pers skatt Övr kortfristiga skulder Väg slitage avgift Kortfristig del av långfristig skuld Övr uppl kostn och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5(8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande Totalt Ord ledamöter Suppleanter x = Summa Soc avgifter Totalt Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar Marina anläggningstillgångar Bygganläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Mask inv Hamnen Mark anl Hamnen Bokfört värde Fonderade medel Medlemsanläggningar Väg SvVF Hamnen Totalt

10 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (8) Svinninge Mats Harms-Ringsdahl Claes Lange Sara Marmsjö Anna Rietz Marco Beutelrock Hans E Johansson Rolf Lindblom Peter Landvall Fredric Carle Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2015 Sigrun Landvall Ewa Karawajczyk Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag Mats Harms-Ringdahl

11 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 7(8) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt kronor Villaägarna Förbruknings inv / mtrl 182 Maskinhyra Kostnad medlemsinfo, årsmöte Skatt släp 65 Reparation inv 970 Kontorsmtrl 154 Porto Samfällighet, Bankkostnader Föreningsavgifter (Rev) Ers extra tid + jour grupp inkl sociala Summa

12 REVISIONSBERÄTTELSE 8(8) Till föreningsstämman i Svinninge Vägförening org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svinninge Vägförening för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Svinninge Sigrun Landvall Revisor föreningen Ewa Karawajczyk Revisor föreningen

13 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 3 Åtgärdsplan 2015 ÅTGÄRDSPLAN 2015 Styrelsens förslag till åtgärder ( 12.a i dagordningen) Väg- och grönområden (GA: 2 och GA:20) Styrelsen föreslår att parkeringsplatsen vid Kommendörsvägen /Matrosvägen utjämnas och grusas. Ny sand kommer att läggas ut på stranden vid badet. Renovering av badbryggorna kommer att fortsätta vad gäller bänkar och vindskydd. Gröna gruppen kommer att i samråd med styrelsen fortsätta gallringen längs våra vägar. Upprustning av räcke mot diket vid parkeringen vid fotbollsplan kr kr kr kr kr Nytt klubbhus Styrelsen har i det förberedande arbetet vad gäller placering av det nya klubbhuset haft flera möten med Österåkers bygglovsenhet. Styrelsen redovisar i bilaga 9 tre förslag på placering. Den strandnära placeringen (1) är attraktiv pga. närhet till vattnet och utsikten. Förslag 2, bredvid parkeringen, ger också fin utsikt över viken och badet. Enligt förslag 1 och 2 kommer dock det nya klubbhuset att ligga på mark som enligt detaljplanen utgör grönområde och är därmed belagt med byggförbud. Undantag vad gäller detaljplanen kan dock beviljas av byggnadsnämnden. Om beslutet överklagas till Länsstyrelsen kommer sannolikt överklagandet att beaktas. Alternativ 3 är placerad på samma läge som det gamla klubbhuset och utgör därmed inte ett problem vad gäller bygglov. För att få glädje av närheten till vatten föreslås att huset byggs i två etage så att man från övervåningen får utsikt mot viken och grönområdena. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att det nya klubbhuset, oavsett läge, blir större för att rymma toalett, kapprum och ett pentry samt en större samlingslokal och vara vinterbonat. Styrelsen förordar förslag 3 då det inte bryter mot gällande detaljplan. Beslutsprocess föreslås ske i två steg, varav det första är att denna årsstämma ger styrelsen ett uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för det alternativ som årsstämman beslutar. Då detta är klart skickar styrelsen ut kostnadsberäkning och ritningsunderlag och kallar till en extrastämma för beslut i frågan. Kallelse till extrastämman planeras att äga rum så snart styrelsen har tagit fram kostnadsförslag, troligen före midsommar Om extra stämman bifaller kostnadsförslag och ritningar får styrelsen i uppdrag att ansöka om bygglov samt upphandla entreprenör. På extrastämman skall även tas beslut vad gäller upptagande av lån för att finansiera det nya klubbhuset. Beräknad kostnad för steg 1 (kostnadsberäkning och ritningsunderlag) Beräknad kostnad för bygglov Utbyte av brevlådeställ och anslagstavlor. I samband med att styrelsen 2014 påbörjade planeringen för att byta brevlådeställen kontaktades posten i Åkersberga för samråd vad gäller ställens utformning. Vid dessa kontakter framgick det att vårt område 1

14 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 3 Åtgärdsplan 2015 nu klassas som tätbebyggt område och att vi därmed skulle kunna begära att brevlådorna flyttas till tomtgränserna. Detta är ett önskemål som framförts ett flertal gånger på årsstämmor och av enskilda medlemmar. Styrelsen beslöt därför att avvakta med byte av brevlådeställen för att på årsstämman 2015 presentera vilka för och nackdelar som följer av att brevlådorna flyttas till tomtgränsen. Posten i Åkersberga (Dan Rylander) har dock framfört att en flytt av brevlådorna sågs som ett problem, i första hand för att det skulle kräva avsevärt större arbetsinsats. Dan Rylander önskade till årsmötet få presentera vilka för och nackdelar som posten såg med att flytta brevlådorna (bilaga 10). I denna skrivelse som styrelsen fick den 7/3 framfördes nya synpunkter som styrelsen anser behöver utredas mer. 1. Om årsstämman beslutar att brevlådorna skall flyttas till varje enskild tomtgräns, skall styrelsen lämna in en formell begäran till posten samt ta fram en plan för genomförande samt en kostnadsberäkning. Styrelsen avser att redovisa plan för genomförande och kostnader för att flytta postlådan till varje enskild tomt på den extrastämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. NOTERA, då brevlådorna inte ingår i gemensamhetsanläggningarna får varje enskild fastighetsägare själv betala för flytt av postlådan. 2. Om årsstämman beslutar att brevlådeställen skall behållas kommer styrelsen att ta fasta på postens förslag att inrätta fler brevlådeställen för att minska gångavståndet för en del fastighetsägare. Vidare kommer en ny kostnadsberäkning att behöva göras för att renovera de gamla lådsamlingarna. Styrelsen avser att redovisa plan för genomförande och kostnader för att renovera de gamla lådsamlingarna på den extrastämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. NOTERA, denna kostnad kommer att belasta nuvarande intäkter av föreningsavgiften, eftersom vi av hävd har haft denna ordning för postlådorna Trappa mellan Roddarbacken och Nantesvägen. Styrelsen kommer att ta fram ett kostnadsförslag för att bygga trappa mellan Roddarbacken och busshållplatsen Nantesvägen för att underlätta för det gående att komma till och från busshållplatsen. Styrelsen har för avsikt att ta upp frågan för beslut till den extra föreningsstämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. Svinninge den 27 mars 2015 Styrelsen Svinninge Vägförening 2

15 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 4 1(1) Styrelsens förslag till debiteringslängd och budget Debiteringslängd Fastighet inom området Årsavgift kr Utomstående nyttjanderätt (vägavgift) 250 kr 6.2 Budget Medlemsavgifter Vägavgifter Statliga bidrag Återbet aktiv. Dag Summa intäkter KOSTNADER Vintervägunderhåll Vägunderhåll Kantklippning, sopning mm El och drift belysning Vägbelysning Riksförb. enskilda vägar Fastighets underhåll Underhåll grön omr, bad, utredning klubbstuga Service inventarier Drifts kostnader övrigt Medlemsaktiviteter Valborg, midsommar aktivitetsdagar Jourgrupp ext tjänster Styrelse Kontorsmtrl, data Villaägarna Bankostnader + ränta Kostnad årsmöte Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat Styrelsearvoden Styrelsen föreslår att arvoden inom SvVF uppgår till samma belopp som under 2014 med ett tillägg om per styrelsemedlem för styrelseuppdrag i SvVF Hamnen.

16 Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och (5) STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Svinninge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma Föreningens firma är Svinninge Samfällighetsförening 2 Samfällighet De anläggningsbeslut som Lantmäteriet fattat om dessa gemensamhetsanläggningar är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Svinninge ga:2 och ga:20. 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Samfällighetens styrelse ansvarar för att de gemensamma anläggningarna underhålls och förvaltas enligt den åtgärdsplan som fastställs på samfällighetens föreningsstämma. Medlem i samfällighetsföreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under 2. För samfällighetsföreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av 3 5 ledamöter och 2 5 suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall 1

17 genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som så önskar har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. 8 Styrelse beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, vid frågor som rör val avgörs beslut genom lottning. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 9 Styrelse förvaltning 10 Revision Styrelsen skall: 1. förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar, 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, 4. till årsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5. då förvaltningen omfattar flera verksamhetsgrenar och då medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla gemensamhetsanläggningar, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 2

18 11 Räkenskapsperiod Samfällighetens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december. 12 Underhålls och förnyelsefond 13 Föreningsstämma 14 Kallelse till stämma 15 Motioner Till föreningens underhålls och förnyelsefond skall det avsättas i enlighet med den av styrelsen upprättade underhålls och förnyelseplanen för Svinninge ga:2 och ga:20. Storlek av belopp, minst kr, som skall avsättas i fond framgår av utgifts och inkomststaten (budgeten) som beslutats av föreningsstämman årligen. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Denna stämma benämns också årsstämma. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Ovan nämnda dokument anses tillgängliga om de publiceras på föreningens hemsida dock skall medlem som önskar få tillgång till papperskopior av dokumenten kunna hämta dessa på anvisad plats. Styrelsen kallar till stämma. Distribution sker genom e post utom i de fall då medlem skriftligen begärt att kallelse utsändes genom postens försorg. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall behandlas på stämman samt uppgift om plats där de i 13 angivna handlingar finns tillgängliga för de medlemmar som önskar ta del av handlingarna på föreningens hemsida. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom e post (motsvarande) alternativt brev om medlem så önskar. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 3

19 16 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 val av ordförande för stämman, 2 val av sekreterare för stämman, 3 val av två justeringsmän, 4 val av två rösträknare, 5 styrelsens och revisorernas berättelser, 6 ansvarsfrihet för styrelsen, 7 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna, 8 ersättning till styrelsen och revisorerna, 9 styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd, 10 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter, 11 val av revisorer och suppleanter, 12 fråga om val av valberedning, 13 övriga frågor, 14 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7 och Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 18 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 i lagen om förvaltning av samfälligheter. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. Vid beslut om avstyckning av grönområdet med ändamål för försäljning eller annat resursutnyttjande krävs 2/3 röstmajoritet på två av varandra följande stämmor varav minst en skall vara ordinarie stämma för att beslut skall vara giltigt. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 4

20 19 Flera verksamhetsgrenar Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar/anläggningar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör gemensamhetsanläggningarna ga:2 och ga: Protokollsjustering, tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. Ort och datum Svinninge den 14 april Sammanträdesledare 5

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra.

Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. 2 VÄLKOMMEN TILL MUSSERONGÅNGEN Här med storslagen natur inpå knuten trivs vi både gammal och ung. Vi vårdar och engagerar oss i närmiljön och tar hänsyn till varandra. Den guide från A till ö som följer

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening Kallelse och dagordning till extrastämma Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Värmdö

Läs mer

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer