Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014"

Transkript

1 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2014 samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret från årsstämma 2014 till årsstämma Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2014 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Mats Harms-Ringdahl Peter Landvall Sara Marmsjö Anna Rietz Claes Lange Hans E Johansson Peter Strömstedt Rolf Lindblom Fredrik Carle Marco Beutelrock 2. Styrelsemöten och övriga möten Ordinarie föreningsstämma avhölls i Skåvsjöholms konferensanläggning, närvarande var 64 röstberättigade medlemmar, varav 6 fullmakter. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöten. Suppleanterna har regelmässigt kallats till dessa. 3. Ekonomi 2014 SvVF resultat för perioden samt den ekonomiska ställningen per framgår av bilagda resultat och balansräkning, bilaga Vägar och diken (GA:2) Gemensamhetsanläggningen GA:2 består av våra vägar samt parkeringsplatsen vid badet och vid korsningen Matrosvägen och Kommendörsvägen. Något underhållsarbete av vägarna har inte behövts under Näs Gård har ansvarat för vintervägunderhållet. Inget underhåll har gjorts av parkeringsplatserna. Dikesklippning utfördes i juli månad Belysning Inga nya belysningspunkter har installerats under året. Några belysningspunkter har krånglat under året och styrelsen har vid flera tillfällen varit i kontakt med ONE som har ansvaret för vår belysning och klagat på tillförlitligheten Dagvattenledningar Den arbetsgrupp som 2014 fick i uppgift att utvärdera funktion och behov områdets dagvattensystem har lämnat sin rapport till styrelsen. I rapporten konstateras att dagvattensystemet på flera sträckor är i dåligt skick samt att en renovering skulle bli omfattande och dyr. Vidare bedömdes att dagvattensystemet, pga. nya vägarbeten och ledningsdragningar, vilka påverkat grundförhållandena, har begränsad betydelse för området. I enlighet med de riktlinjer som utfärdats av kommunen för vårt område att dagvattnet i framtiden bör hanteras med hjälp av diken längs områdets vägar har styrelsen gjort bedömningen att dagvattensystemet inte utgör en 1

2 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 gemensamhetsanläggning. Fastighetsägare som har sitt dagvatten anslutet till dagvattenledningen bör på sikt ordna så att dagvattnet pumpas ut i diket. 5. Grönområde, fotbollsplan, bad och lekplats (GA:20) 5.1. Allmänt Styrelsen ansvarar för förvaltningen av den nyinrättade gemensamhetsanläggningen GA:20 som omfattar ett grönområde som uppgår till 50 hektar, fotbollsplan, friluftsbad, lekplats samt klubbhus. Skötsel av GA:20 I styrelsen finns en arbetsgrupp Gröna Gruppen som har ansvar att uppdatera en skötselplan för grönområdena samt föreslå vilka insatser som skall prioriteras. Skötselplanen redovisas på föreningens hemsida. Skötsel av grönområdena fokuserar på de områden som de boende mest kommer i kontakt med, dvs. runt stigar och områden som gränsar mot våra vägar, hamn, bad etc. Riktade insatser har gjorts under aktivitetsdagarna den 10/5 och 21/9 med rekordmånga deltagare. Gallring längs vissa vägavsnitt har också genomförts med hjälp av inhyrd arbetskraft. Ett motionsspår på 2,5 km som går genom vårt grönområde har markerats med röda skyltar. Fotbollsplan har skötts på sedvanligt sett genom klippning. Stranden vid friluftsbadet har krattats på aktivitetsdagarna och delar av bryggans plank har lagats. Lekplatsen har också underhållits på aktivitetsdagarna. Den 18/10 totalförstördes klubbhuset genom brand. Resultatet av den polisutredning som gjordes efter branden har ännu inte rapporterats till styrelsen. Styrelsen har genom kontakter med Österåkers kommun undersökt vilka möjligheter som föreligger vad gäller nybyggnation. På årsmötet den 15/4 kommer resultaten av dessa överläggningar att redovisas samt de planer som diskuterats vad gäller det nya klubbhusets utformning. Styrelsen kommer att lägga fram tre olika förslag vad gäller placering av det nya klubbhuset. Styrelsen kommer att be om årsmötets uppdrag att ta fram kostnadsunderlag för det nya klubbhuset på den plats som bestäms av årsmötet samt därefter kalla till ett extra föreningsmöte för beslut. 6. Skötsel av hamnanläggningarna. Under året har en pumpstation för toalettavfall installerats. Ny matarledning till elcentraler dragits till bryggorna. Eluttag på upptagningsområdet har säkrats upp till 10 A. D-bryggan har utrustats med belysning, eluttag och vattenutkast. Längst ut på brygga A- har även belysning, eluttag och vattenutkast installerats, En ny brygga har anlagts vid slipen för pumpstationen samt en brygga väster om slipen för att underlätta i och urlastning av båtarna. I övrigt har sedvanligt underhåll genomförts på bryggorna. Det planerade arbetet på strandskoningen har inte kunnat genomföras pga. av för högt vattenstånd under sommaren. Det planerade arbetet med strandskoningen beräknas dock kunna genomföras under Styrelsen har i samband med bildandet av den nya gemensamhetsanläggningen GA:20 beslutat föreslå årsstämman 2105 att bilda en ekonomisk förening som ansvarar för drift och skötsel av SvVFs hamnanläggningar. 7. Övrig information Boende Vårt område har 193 st permanentfastigheter (191 år 2011) Fritidsfastigheter är 42 st och obebyggda fastigheter är 3 st. Andelen permanentboende är 82 % 2

3 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Klubbhus Klubbhusföreståndare har varit Ia Jansson. Den 18/10 brann klubbhuset och styrelsen kommer till årsstämman den 15/4 att redovisa planerna för en återuppbyggnad. Klubbhuset var under 2014 uthyrt 14 gånger Aktiviteter Valborgsfirande Valborgsmässobålet ställdes in pga. den kraftiga vind som blåste mot båtuppläggningsplatsen. Styrelsen beklagar detta då det är en uppskattad tradition. Ovanligt mycket träd, kvistar och annat material hade samlats och det fanns risk att brasan skulle bli svårkontrollerbar, samt att sot och glöd skulle kunna utgöra en risk för båtarna. Aktivitetsdagar 2014 Två aktivitetsdagar har anordnats under 2014, då det kom ett 50-tal personer vid varje tillfälle. Skötsel av de mest akuta områden har under dessa dagar prioriterats såsom badplats med omnejd, slyröjning längs stigar och diken. Det gjordes även en uppsnyggning av lek och badplats samt viss reparation av badbryggan. Midsommarfirande Midsommar firades med dans och musik vid fotbollsplan. Midsommarstången kläddes kl och kl restes midsommarstången och dansen tog vid. Som vanligt stod Paul Höglander och Anders Lindblom för musik och Christina Nordstrand för sång. Extra underhållning bjöds sedan av Ragnar på saxofon, Peter på piano/keyboard och Valdemar på bas, alla 3 med efternamnet Landvall. Firandet avlutades som vanligt med fiskdamm för alla barn. Stor uppslutning med ca 200 gäster. Uppslutningen på morgonen, när stången skall kläs, är lite dålig, vi efterlyser fler händer till nästa år. Tomtevandring Ett 80-tal vuxna och barn från Svinninge kom för att i fackeltåg gå och träffa tomten, lämna önskelistor, dricka glögg och umgås en stund med grannar. Tomten blev så glad över att få träffa alla snälla barn, så han lovade att komma även nästa år! Det hoppas vi även det ridande Lucia följet kommer att göra. 8. Inkomna ärenden och Motioner årsstämma Inga motioner har inkommit. 9. Föreningens brevlådeställ. I samband med att styrelsen 2014 påbörjade planeringen för att byta brevlådeställen kontaktades posten i Åkersberga för samråd av utformning. Vid dessa kontakter framgick det att vårt område nu klassas som tätbebyggt område och att vi därmed skulle kunna begära att brevlådorna flyttas till tomtgränserna. Detta är ett önskemål som framförts ett flertal gånger på årsstämmor och av enskilda medlemmar. Styrelsen beslöt därför att avvakta med byte av brevlådeställen för att på årsstämman 2015 presentera vilka för och nackdelar som följer av att brevlådorna flyttas till tomtgränsen. 3

4 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Övrigt Medlemskap i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Styrelsen har i likhet med tidigare år förnyat medlemskap i REV Medlemskap i Villaägarnas Riksförbund Svinninge Vägförening är sedan februari 2014 medlem i Villaägarnas Riksförbund 12.3 Viltvård En viltvårdsplan har upprättats och finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vidare har styrelsen utsett Markus Maajola till viltvårdare för våra grönområden Bildande av samfällighet. Under 2015 har styrelsen genomfört uppdraget att bilda samfällighet och en ny gemensamhetsanläggning ga:20 har bildats vilken omfattar grönområden, bad, lekplats, fotbollsplan och klubbhus. Styrelsen Svinninge den 27 mars 2015 Ordf. Mats Harms-Ringdahl Sekreterare Sara Marmsjö Vice ordf. Peter Landvall Kassör Anna Rietz Ledamot Claes Lange Suppl. Hans E Johansson Suppl. Peter Strömstedt Suppl. Rolf Lindblom Suppl. Fredrik Carle Suppl. Marco Beutelrock 4

5 Bilaga 2 8 sidor 1(8) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/ Resultatspecifikation Hamnen 3 Balansräkning per Noter och kommentarer 5 Underskrifter 6 Revisorspåteckning 6 Kontospecifikation 7 Revisionsberättelse 8 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat kronor Årets resultat kronor Totalt kronor i ny räkning överförs kronor Totalt kronor

6 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 2(8) RESULTATRÄKNING Not Intäkter Medlemsavgifter mm Vägavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Hamnen (se bif) Summa intäkter Kostnader SvVF El drift El / drift Belysning Underhåll vägar Vinterväg underhåll Dagvatten Underhåll anl tlg Medl. Aktiviteter Försäkringar, ers jour grp mm Styrelsearvoden inkl sociala avg Kostnad SvVF Hamnen (se bif.) Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Väg Bad / Lek S:a avskrivningar SvVF Avskrivning hamnen Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella intäkter hamnen Finansiella kostnader Finansiella kostnader hamnen Resultat efter finansiella Bokslutsdispositioner Fonderingar Vägfond Återföring fond medl tlg. 0 0 Återföring fond hamnen Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 Ekonomisk Rapport Svinninge Vägförening Bilaga spec Hamnen 3(8) INTÄKTER O KOSTNADER 2014 Intäkter 1/1-31/12 Intäkter andelsägare därav sommar+ medl vinter lyft Övrigt Intäkter externa därav sommar +medl vinter lyft Kostnader Vatten Renhållning El / Belysning Medl aktiviteter Strandskoning Underhåll bryggor/hamn Vägavgifter Drift Service/underhåll maskiner Försäkring Övr kostnader hamnen SBS Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader och mark Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bbokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt 0 Årets resultat

8 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(8) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 Marina anläggningstillgångar Bygg anläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Maskiner o inventarier hamnen Markanläggningar hamnen Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar PG Bank Kassa Korftristiga fordringar Skattekonto Summa oms tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Fonderingar Långfristiga skulder Banklån Banklån Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS Leverantörsskulder Pers skatt Övr kortfristiga skulder Väg slitage avgift Kortfristig del av långfristig skuld Övr uppl kostn och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

9 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5(8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande Totalt Ord ledamöter Suppleanter x = Summa Soc avgifter Totalt Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar Marina anläggningstillgångar Bygganläggningar Mark anläggningar Väg Inventarier Bad o lekplats Mask inv Hamnen Mark anl Hamnen Bokfört värde Fonderade medel Medlemsanläggningar Väg SvVF Hamnen Totalt

10 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (8) Svinninge Mats Harms-Ringsdahl Claes Lange Sara Marmsjö Anna Rietz Marco Beutelrock Hans E Johansson Rolf Lindblom Peter Landvall Fredric Carle Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2015 Sigrun Landvall Ewa Karawajczyk Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag Mats Harms-Ringdahl

11 Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 7(8) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt kronor Villaägarna Förbruknings inv / mtrl 182 Maskinhyra Kostnad medlemsinfo, årsmöte Skatt släp 65 Reparation inv 970 Kontorsmtrl 154 Porto Samfällighet, Bankkostnader Föreningsavgifter (Rev) Ers extra tid + jour grupp inkl sociala Summa

12 REVISIONSBERÄTTELSE 8(8) Till föreningsstämman i Svinninge Vägförening org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svinninge Vägförening för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Svinninge Sigrun Landvall Revisor föreningen Ewa Karawajczyk Revisor föreningen

13 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 3 Åtgärdsplan 2015 ÅTGÄRDSPLAN 2015 Styrelsens förslag till åtgärder ( 12.a i dagordningen) Väg- och grönområden (GA: 2 och GA:20) Styrelsen föreslår att parkeringsplatsen vid Kommendörsvägen /Matrosvägen utjämnas och grusas. Ny sand kommer att läggas ut på stranden vid badet. Renovering av badbryggorna kommer att fortsätta vad gäller bänkar och vindskydd. Gröna gruppen kommer att i samråd med styrelsen fortsätta gallringen längs våra vägar. Upprustning av räcke mot diket vid parkeringen vid fotbollsplan kr kr kr kr kr Nytt klubbhus Styrelsen har i det förberedande arbetet vad gäller placering av det nya klubbhuset haft flera möten med Österåkers bygglovsenhet. Styrelsen redovisar i bilaga 9 tre förslag på placering. Den strandnära placeringen (1) är attraktiv pga. närhet till vattnet och utsikten. Förslag 2, bredvid parkeringen, ger också fin utsikt över viken och badet. Enligt förslag 1 och 2 kommer dock det nya klubbhuset att ligga på mark som enligt detaljplanen utgör grönområde och är därmed belagt med byggförbud. Undantag vad gäller detaljplanen kan dock beviljas av byggnadsnämnden. Om beslutet överklagas till Länsstyrelsen kommer sannolikt överklagandet att beaktas. Alternativ 3 är placerad på samma läge som det gamla klubbhuset och utgör därmed inte ett problem vad gäller bygglov. För att få glädje av närheten till vatten föreslås att huset byggs i två etage så att man från övervåningen får utsikt mot viken och grönområdena. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att det nya klubbhuset, oavsett läge, blir större för att rymma toalett, kapprum och ett pentry samt en större samlingslokal och vara vinterbonat. Styrelsen förordar förslag 3 då det inte bryter mot gällande detaljplan. Beslutsprocess föreslås ske i två steg, varav det första är att denna årsstämma ger styrelsen ett uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för det alternativ som årsstämman beslutar. Då detta är klart skickar styrelsen ut kostnadsberäkning och ritningsunderlag och kallar till en extrastämma för beslut i frågan. Kallelse till extrastämman planeras att äga rum så snart styrelsen har tagit fram kostnadsförslag, troligen före midsommar Om extra stämman bifaller kostnadsförslag och ritningar får styrelsen i uppdrag att ansöka om bygglov samt upphandla entreprenör. På extrastämman skall även tas beslut vad gäller upptagande av lån för att finansiera det nya klubbhuset. Beräknad kostnad för steg 1 (kostnadsberäkning och ritningsunderlag) Beräknad kostnad för bygglov Utbyte av brevlådeställ och anslagstavlor. I samband med att styrelsen 2014 påbörjade planeringen för att byta brevlådeställen kontaktades posten i Åkersberga för samråd vad gäller ställens utformning. Vid dessa kontakter framgick det att vårt område 1

14 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 3 Åtgärdsplan 2015 nu klassas som tätbebyggt område och att vi därmed skulle kunna begära att brevlådorna flyttas till tomtgränserna. Detta är ett önskemål som framförts ett flertal gånger på årsstämmor och av enskilda medlemmar. Styrelsen beslöt därför att avvakta med byte av brevlådeställen för att på årsstämman 2015 presentera vilka för och nackdelar som följer av att brevlådorna flyttas till tomtgränsen. Posten i Åkersberga (Dan Rylander) har dock framfört att en flytt av brevlådorna sågs som ett problem, i första hand för att det skulle kräva avsevärt större arbetsinsats. Dan Rylander önskade till årsmötet få presentera vilka för och nackdelar som posten såg med att flytta brevlådorna (bilaga 10). I denna skrivelse som styrelsen fick den 7/3 framfördes nya synpunkter som styrelsen anser behöver utredas mer. 1. Om årsstämman beslutar att brevlådorna skall flyttas till varje enskild tomtgräns, skall styrelsen lämna in en formell begäran till posten samt ta fram en plan för genomförande samt en kostnadsberäkning. Styrelsen avser att redovisa plan för genomförande och kostnader för att flytta postlådan till varje enskild tomt på den extrastämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. NOTERA, då brevlådorna inte ingår i gemensamhetsanläggningarna får varje enskild fastighetsägare själv betala för flytt av postlådan. 2. Om årsstämman beslutar att brevlådeställen skall behållas kommer styrelsen att ta fasta på postens förslag att inrätta fler brevlådeställen för att minska gångavståndet för en del fastighetsägare. Vidare kommer en ny kostnadsberäkning att behöva göras för att renovera de gamla lådsamlingarna. Styrelsen avser att redovisa plan för genomförande och kostnader för att renovera de gamla lådsamlingarna på den extrastämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. NOTERA, denna kostnad kommer att belasta nuvarande intäkter av föreningsavgiften, eftersom vi av hävd har haft denna ordning för postlådorna Trappa mellan Roddarbacken och Nantesvägen. Styrelsen kommer att ta fram ett kostnadsförslag för att bygga trappa mellan Roddarbacken och busshållplatsen Nantesvägen för att underlätta för det gående att komma till och från busshållplatsen. Styrelsen har för avsikt att ta upp frågan för beslut till den extra föreningsstämma, som ordnas för beslut vad gäller uppförande av det nya klubbhuset. Svinninge den 27 mars 2015 Styrelsen Svinninge Vägförening 2

15 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 4 1(1) Styrelsens förslag till debiteringslängd och budget Debiteringslängd Fastighet inom området Årsavgift kr Utomstående nyttjanderätt (vägavgift) 250 kr 6.2 Budget Medlemsavgifter Vägavgifter Statliga bidrag Återbet aktiv. Dag Summa intäkter KOSTNADER Vintervägunderhåll Vägunderhåll Kantklippning, sopning mm El och drift belysning Vägbelysning Riksförb. enskilda vägar Fastighets underhåll Underhåll grön omr, bad, utredning klubbstuga Service inventarier Drifts kostnader övrigt Medlemsaktiviteter Valborg, midsommar aktivitetsdagar Jourgrupp ext tjänster Styrelse Kontorsmtrl, data Villaägarna Bankostnader + ränta Kostnad årsmöte Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat Styrelsearvoden Styrelsen föreslår att arvoden inom SvVF uppgår till samma belopp som under 2014 med ett tillägg om per styrelsemedlem för styrelseuppdrag i SvVF Hamnen.

16 Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och (5) STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Svinninge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma Föreningens firma är Svinninge Samfällighetsförening 2 Samfällighet De anläggningsbeslut som Lantmäteriet fattat om dessa gemensamhetsanläggningar är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Svinninge ga:2 och ga:20. 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Samfällighetens styrelse ansvarar för att de gemensamma anläggningarna underhålls och förvaltas enligt den åtgärdsplan som fastställs på samfällighetens föreningsstämma. Medlem i samfällighetsföreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under 2. För samfällighetsföreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av 3 5 ledamöter och 2 5 suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall 1

17 genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som så önskar har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt. 8 Styrelse beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, vid frågor som rör val avgörs beslut genom lottning. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 9 Styrelse förvaltning 10 Revision Styrelsen skall: 1. förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar, 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, 4. till årsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5. då förvaltningen omfattar flera verksamhetsgrenar och då medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla gemensamhetsanläggningar, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 2

18 11 Räkenskapsperiod Samfällighetens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december. 12 Underhålls och förnyelsefond 13 Föreningsstämma 14 Kallelse till stämma 15 Motioner Till föreningens underhålls och förnyelsefond skall det avsättas i enlighet med den av styrelsen upprättade underhålls och förnyelseplanen för Svinninge ga:2 och ga:20. Storlek av belopp, minst kr, som skall avsättas i fond framgår av utgifts och inkomststaten (budgeten) som beslutats av föreningsstämman årligen. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Denna stämma benämns också årsstämma. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Ovan nämnda dokument anses tillgängliga om de publiceras på föreningens hemsida dock skall medlem som önskar få tillgång till papperskopior av dokumenten kunna hämta dessa på anvisad plats. Styrelsen kallar till stämma. Distribution sker genom e post utom i de fall då medlem skriftligen begärt att kallelse utsändes genom postens försorg. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall behandlas på stämman samt uppgift om plats där de i 13 angivna handlingar finns tillgängliga för de medlemmar som önskar ta del av handlingarna på föreningens hemsida. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom e post (motsvarande) alternativt brev om medlem så önskar. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 3

19 16 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1 val av ordförande för stämman, 2 val av sekreterare för stämman, 3 val av två justeringsmän, 4 val av två rösträknare, 5 styrelsens och revisorernas berättelser, 6 ansvarsfrihet för styrelsen, 7 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna, 8 ersättning till styrelsen och revisorerna, 9 styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd, 10 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter, 11 val av revisorer och suppleanter, 12 fråga om val av valberedning, 13 övriga frågor, 14 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7 och Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 18 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 i lagen om förvaltning av samfälligheter. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. Vid beslut om avstyckning av grönområdet med ändamål för försäljning eller annat resursutnyttjande krävs 2/3 röstmajoritet på två av varandra följande stämmor varav minst en skall vara ordinarie stämma för att beslut skall vara giltigt. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 4

20 19 Flera verksamhetsgrenar Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar/anläggningar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör gemensamhetsanläggningarna ga:2 och ga: Protokollsjustering, tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. Ort och datum Svinninge den 14 april Sammanträdesledare 5

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer