Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim"

Transkript

1 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande Tommy Nilsson (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheim (S) Patrik Jönsson (S D) Pär Palmgren (M) Joachim Fors (S) Douglas Roth (M) Susanna Kennethsdotter (FY) Irene Nilsson (S) Lars Arvidsson (FP) Ulf Erlandsson (S D) Jeanette Thelander (MP) Per-Åke Purk (V) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Johnsson, Rune Stensby, Lena Svensson, Cecilia Tornerefelt, Karina Jannerstig, Anna LinelI, Lars Olsson, Peter Groth, Harald Lind, Ernst Herslow och Mathias Johansson Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Utses att justera Robin Gustavsson Ersättare: Lena Wallentheim ens plats, tid KommunledningskontoretI Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare ~~w.lj.~... Elisabeth Aidemark 4ttdz.~HHHH.H.. >2.l<2;z~~ Robin Gustavsson

2 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret,,'. lut L~f ru((/' Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark... l.. U I!{. Jf~... :-... :.:... h:~... >.:~

3 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN l\ommunslyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 254 Information Arbetsmiljöcontroller/enhetschef Folke Lindgren vid kommunledningskontorets personalavdelning informerar om arbetsmiljöansvaret för nämnder och styrelser.

4 ~HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTl'RELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (23) 2011/ Ändring av ägardirektiv för AB Hässleholmsbyggen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: "Ägardirektiv för kommunens bolag" ändras på sätt som framgår av bilaga. Beskrivning av ärendet Den l januari 2011 infördes en ny lag, lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som ersatte den tidigare lagstiftningen, lagen (2002: 102) om allmännyttiga bostadsföretag. Den nya lagen innebär ändrade villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är även att bringa den svenska lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler. Den nya lagen omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag aven eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte a. huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, b. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och c. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. För de bolag som omfattas av lagen, såsom AB Hässleholmsbyggen, gäller följande. De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället ska verksamheten bedrivas enligt affårsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, att kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten samt att kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. Mot bakgrund av den nya lagstiftningen behöver ägardirektiven för AB Hässleholmsbyggen ändras. \)0J,J

5 I!HÄSSLEHOLMS If, KOMMUN KoMMUNSTYRElSEN Forts. 255 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 2011/ Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 241 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: "Ägardirektiv för kommunens bolag" ändras på sätt som framgår av bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 233 beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Urban Widmark (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Bilaga: Förslag till "Ägardirektiv för kommunens bolag" Sänt till: Kfs AB Hässleholmsbyggen

6 Kommunal författ!"ingssamling C 1,2,3,4,7 Dnr 20 Il! XXX.OO l Ägardirektiv för kommunens bolag Antagen: kommunfullmäktige och ändrad senast , xx. Godkänd på bolagsstämma: Hässleholm Miljö AB , Häs~tW!~~~~,-A~--_..., Hässleholmsbyggen, Hässleholms Industribyggnads AB HASSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till ändringar markerade med fetstil l. Allmänt Föreliggande direktiv anger kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter (utöver va soin stadgas i bolagsordning) för verksamheten i Hässleholms kommuns helägda aktiebolag. Vilande bolag, d v s bolag, som ej bedriver någon verksamhet, omfattas ej av dessa direktiv. 2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet A v bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva samt ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättning. Utöver vad som anges i respektive bolags bolagsordning gäller för respektive bolag särskilt. Hässleholm Miljö AB Bolaget skall ansvara för produktion och leverans av värme. Produktionen skall baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Värmeproduktionen skall så långt som möjligt baseras på inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god service och till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i rimlig omfattning. Bolaget skall drivas enligt affarsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolaget skall sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. I~I[- HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1 (5)

7 Hässleholms Vatten AB Målsättningen för bolaget skall vara att kvaliten och servicen till abonnenterna skall ligga på minst nuvarande nivå. Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet skall uppfyllas och givna tillståndsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten skall hållas. AB Hässleholmsbyggen Bolaget skall äga och förvalta fastigheter i såväl centrala som andra lägen. För att uppnå en större jämvikt i detta avseende skall för Hässleholms tätort projekt i centrala Hässleholm prioriteras. Bolaget skall planera sina investeringar så att sådana i största möjliga utsträckning kan genomföras under lågkonjunktur. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hässleholms Industribyggnads AB Bolaget skall drivas enligt affårsmässiga marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Hässleholm Teknik AB Bolaget skall enbart ägna sig åt verksamhet som hittills har utförts av kommunen. Bolaget skall leverera tjänster till Hässleholms kommun eller, i mindre omfattning, till av kommunen helägda aktiebolag. 3. Ekonomiska mål för verksamheten Det ekonomiska målet skall vara normal avkastning på och värdebeständighet av insatt kapital. Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget. Avkastningskravet skall behandlas vid bolagsstämma i bolaget. AB Hässleholmsbyggen Bolaget skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital på minst 4 procent. Bolaget skall årligen betala en borgensavgift på aktuellt borgensbelopp. 2 (5)

8 4. Bolaget som organ för kommunens verksamhet mm Allmänt Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Det står därför i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att arbeta efter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens riktlinjer. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållanden till kommunen genom gällande bolagsordning, av kommunen för bolaget utfärdade ägardirektiv, förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. I tillämpliga delar gäller för bolag härjämte vad kommunfullmäktige fastslagit som övergripande mål för kommunen. Samordning Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får det inte optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt att detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. I bolagets information om sin verksamhet skall det framgå att bolaget är en del av kommunens verksamhet. Personalpolitik I största möjliga utsträckning skall bolagets personalpolicy utformas enligt de principer som gäller för kommunen. Inför ändring av typ av anställningsförmåner skall bolaget samråda med kommunstyrelsen (genom dess personalkontor). Sammanställning av anställd personal och dess anställningsvillkor skall på begäran överlämnas till kommunens personalkontor. Innan anställning sker av administrativ personal samt avdelningschef eller motsvarande skall kommunstyrelsen (genom dess personalkontor) informeras. Bolagets styrelse anställer verkställande direktör. Inför sådant anställningsbeslut skall samråd ske med kommunstyrelsen (genom dess presidie ). Vid tjänstetillsättningar får betygshandlingar återsändas. Administrativ samordning Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen. 3 (5)

9 Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt sådant system skall samråd ske med kommunstyrelsen. 5. Ägardirektiv Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfårdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolags lagen eller annan lag eller författning. Utfårdade direktiv skall gälla omedelbart de delges bolaget och utan avvaktan på fastställelse vid bolagsstämma om ej annat anges. 6. Kommunens insyn Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Efter sarnråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse fastställer kommunstyrelsen karaktären och omfattningen av den fortlöpande information om bolagets verksamhet som erfordras för att kommunallagens krav i detta avseende skall vara uppfyllt. Bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 7. Yttrande i principfrägor mm Kommunfullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet försäljning eller förvärv av aktier investeringsobjekt och förvärv/försäljning av viss fast egendom överstigande 10 miljoner kronor övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas. Kommunfullmäktiges godkännande Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande bilda eller förvärva dotterbolag. Hässleholm Miljö AB äger inte utan kommunfullmäktiges godkännande försälja fast egendom. 4 (5)

10 Särskilt avseende taxor och avgifter mm Enligt lag skall kommunfullmäktige fastställa taxa för renhållning samt fastställa renhållningsordning. Va-taxa samt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av va-anläggning) skall enligt lag fastställas av huvudmannen, dvs. Hässleholms Vatten AB. Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas innan sådan ändring beslutas. 8. Budget och handlingsprogram mm Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste två räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhets plan och budget skall anmälas till kommunstyrelsen senast under januari månad budgetåret. Bolaget skall samverka med kommunen i finansiella frågor i enlighet med kommunens fmansiella policy. Redovisning av bolagets verksamhet skall ingå i det koncernbokslut kommunen har att upprätta. Bolaget skall därför inlämna bokslutshandlingar till kommunstyrelsen enligt av densamma fastställd tidplan. Vidare skall ekonomiska uppföljningsrapporter anmälas till kommunstyrelsen vid de tider som tillämpas för kommunens nämnder (fn per 30 april, 30 juni och 30 september). Bolagets styrelse skall utöver vad i aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och av kommunen uppställda mål som berör bolagets verksamhet. 9. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 10. Instruktion för verkställande direktör mm Styrelsen skall fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Styrelsen skall skriftligen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 11. Instruktioner för den ekonomiska uppföljningen Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall vidare meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter skall samlas och rapporteras till styrelsen. HÄSSLEHOLMS KOMMUN 5 (5)

11 i HÄSSLEH Jf; OLM S KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 2011/ Reglemente för kulturnämnden - ändring Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kulturnämnden att gälla från Beskrivning av ärendet I budget för 2011 bemyndigades kulturnämnden att besluta om biblioteksplan för Hässleholms kommun. Nämndens reglemente skulle också kompletteras i enlighet med detta. Ett förslag till reglemente med denna komplettering har tagits fram. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott, 253 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kulturnämnden att gälla från Bilaga: Förslag till reglemente för kulturnämnden Sänt till: Kulturnämnden Kfs

12 Kommunal författningssamling A 6 Dnr 2010/ Reglemente för kulturnämnden Gäller från: l-o l Antagen: kommunfullmäktige och ändrad senast 20 l (ersätter: KF ) Nämndens verksamhetsområde Nämndens uppgift 1 Nämnden ansvarar för bibliotek skolbibliotekscentral allmänkulturell verksamhet Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens verksamhetsansvar och anslag. 2 Det åligger nämnden härvid bl.a. att med uppmärksamhet följa den kulturpolitiska utvecklingen i samhället samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden ftnner påkallade rör kulturverksamheten främja kulturverksamheten och bedriva sådan verksamhet såväl i egen regi som genom stöd till annan stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samarbete med föreningar, enskilda och studierorbund förvalta konstverk i kommunens samlingar och vara rådgivande vid utsmyckning av allmän plats, bostadsområden och andra bebyggelseområden söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet verka ror bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde bevaka plan- och byggnadsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde bevara och utveckla värdefulla traditioner samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1 ( (

13 vara registeransvarig for de persomegister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över i övrigt bevaka och ansvara för de frågor varom kommunfullmäktige särskilt beslutar. Delegering fdm kommunfullmäktige 3 Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: utseende av kulturstipendiater och kulturpristagare fastställande av avgifter inom nämndens verksamhetsområde bidrag till kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbund biblioteks plan för Hässleholms kommun. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Förvaltningsorganisation 5 Under nämnden lyder kulturförvaltningen. Nämndens arbetsformer Sammansättning 6 Kulturnämnden består av nio ledamöter och sju ersättare. 2 (

14 Ersättarnas tjänstgöring 7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Ersättare som har böljat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats rar en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället for en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe äger rätt att delta i överläggningarna och :ta sin mening antecknad till protokollet. 8 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende rar åter tjänstgöra, sen ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöring en gång under ett sammanträde p.g.a. annat hinder änjäv, :tar åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 9 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 10 Om varken ordforanden eller vice ordförandena kan deltaga i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid :tar nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 3 ( (

15 Sammanträdena 11 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 12 Ordforanden ansvarar for att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelsen skall, om ej i särskilt fall annat forfarande påkallas av omständigheterna, vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats for sammanträdet. Kallelsen skall sändas till ledamöter och ersättare samt annan fortroendevald som rar närvara vid sammanträdet senast sex dagar fore sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtfoljas av foredragningslista. Ordforanden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på foredragningslistan skall bifogas kallelsen. När varken ordforanden eller vice ordforandena kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. av protokoll 13 Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas fore justeringen av protokollet. 4 (

16 Delgivning 15 Delgivning med nämnden sker med ordforanden eller under nämnden lydande förvaltningschef. Undertecknande av handlingar 16 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid forfall for denne av vice ordforande och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av förvaltningschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. HÄSSLEHOLMS KOMMUN 5 ( j

17 rm, HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 7 (23) ~ KOMMUN KOMMUNSITRELSEN Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Eriksson, kommunchef, till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef för Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, till ersättare i styrelsen för Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH). Beskrivning av ärendet Hässleholms kommun har under det gångna året varit representerade av kommunchef Johan Eriksson med Karina Hansson som ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH). Johan Eriksson föreslås fortsätta vara ledamot i styrelsen och Karina Hansson föreslås vara ersättare under perioden till och med Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 249 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: J ohan Eriksson, kommunchef, utses till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef för Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, utses till ersättare i styrelsen för Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad RUTH. Sänt till: Stiftelsen (genom Högskolan i Kristianstad, RUTH, Krinova Science Park, Stridsvagns vägen 14, Kristianstad) Troman De valda

18 il HÄSSLEHOLM S If.,~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 (23) 2011/ Inrättande av lokala styrelser vid Läredaskolan och Mala skola Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden ges rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 25 augusti 2011, 176, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om att nämnden ges tillstånd att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Försöksverksamhet med lokala styrelser har tidigare funnits vid dessa skolor i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan. Förordningen är numera upphävd och därmed har också försöksverksamheten upphört. I den nya skollagen som började tillämpas den 1 juli 2011 ges kommunen möjlighet att varaktigt inrätta lokala styrelser. Såväl vid Läredaskolan som Mala skola önskar både skolledning och de vårdnadshavare som deltagit i de lokala styrelsernas arbete under läsåret att styrelser inrättas enligt de nya bestämmelserna. Av 4 kap 15 skollagen (2010:800) framgår att en kommun får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 7 kap kommunallagen (1991:900). Av 4 kap 16 skollagen framgår att i en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grundskola eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter och att företrädarna för eleverna eller vårdnadshavarna inte får vara fler än övriga ledamöter. I 4 kap 17 samma lag stadgas att rektorn eller förskolechefen får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap 10 får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare att besluta i, samt att rektorn eller förskolechefen dock inte får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rör enskilda barn eller elever. I 7 kap 18 kommunallagen stadgas bland annat att fullmäktige får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften aven viss anläggning eller en viss institution.

19 Iii HÄSSLEHOLM S ~ ~~l~!!~~ Forts. 258 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (23) 2011/ I kommentar till kommunallagen (Dahlman m.fl., SKL Kommentus Media AB, 2011) anförs följande angående självförsörjningsorgan. Dess grunduppgift är att sköta driften aven viss anläggning eller institution. Till driften hör att bestämma över de praktiska sysslorna vid anläggningen eller institutionen. Det kan röra sig om sådant som mathållning, lokal skötsel inklusive löpande reparationer och underhåll, lokalanvändning, öppettider, löpande inköp och andra vardagsnära frågor. Hit hör också att inom en given budget bestämma vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller den inre och yttre närmiljön i exempelvis en skola, på ett servicehus eller på en fritidsgård. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott, 246 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden ges rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden UtdragetbesryTkes

20 m HÄSSLEHOLMS Jf; KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) Barnomsorgen i Bjärnums tätort Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser i Bjärnums tätort inrättas två avdelningar i tillfälliga lokaler från och med den 1 januari Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ges i uppdrag att tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller i förhyrd modul. Beskrivning av ärendet Kön till bamomsorgsplatser i Bjärnums tätort visar att efterfrågan överstiger tillgången. Antalet födda barn ligger runt 35 per årskull ( ) och det är fem årskullar som går i förskola vilket gör att det finns ett behov av cirka 175 platser. Idag finns 147 platser vilket innebär att cirka 30 platser saknas. För att barnomsorgs behovet ska kunna lösas behöver två avdelningar inrättas från och med den 1 januari En av dessa är för närvarande inrymd i lokaler där bygglovet upphör 1 januari Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 245 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser i Bjärnums tätort inrättas två avdelningar i tillfälliga lokaler från och med den 1 januari Kommunledningskontorets lokalförsöijningsenhet ges i uppdrag att tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller i förhyrd modul. Sänt till: Lokalförsörjningschef Barn- och utbildningsnämnden

21 iii HÄSSLEHOLMS tf- KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) Investeringsstöd till Vittsjö idrottsplats Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 7,0 miljoner kronor till fritidsnämndens driftbudget att användas för bidrag till upprustning av Vittsjö Idrottsplats till den standard som enligt Svenska Fotbollförbundet krävs för spel i allsvenskan och enligt av Vittsjö GIK för kommunen presenterad plan. 2. Anslaget fmansieras med 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och med 1 miljon kronor ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 3. Eventuella avvikelser från nämnda plan skall godkännas av fritidsnämnden. 4. Näringslivsstaben ges i uppdrag att som motprestation från Vittsjö GIK teckna ett långsiktigt sponsoravtal med Vittsjö GIK. Beskrivning av ärendet Vittsjö GIK har i år vunnit division 1 södra damer, vilket innebär att de nästa säsong kommer att spela i allsvenskan. Detta innebär att Vittsjö lp måste rustas upp för att tillgodose de krav som Svenska Fotbollförbundet ställer på anläggningar för allsvensk fotboll. Vittsjö GIK har presenterat ett förslag på förändringar. Fritidsförvaltningen har granskat förslaget och ser det som en bra och långsiktig lösning som tillgodoser kraven från Svenska Fotbollförbundet och även ökar tillgängligheten för besökarna. Totalt kostar upprustningen inför säsongen 2012 cirka 15 miljoner kronor, en investering som föreningen tänker finansiera med egen arbetsinsats, bidrag från sponsorer och idrottsförbund samt bidrag från kommunen. Föreningen har framfört önskemål om bidrag från kommunen med 7 miljoner kronor. Som motprestation bör avtal träffas med Vittsjö GIK där det framgår att kommunen under minst 5 år erhåller reklam, väl synligt ryggtryck, på tröjorna på damernas representationslag, väl synlig reklam på matcharenan samt helsida i föreningens programblad. Ytterligare motprestationer kan bli aktuella efter samtal mellan näringslivsstaben och Vittsjö GIK

22 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN Forts. 260 KOMMUNSTYRElSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12 (23) Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 254 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 7,0 miljoner kronor till fritidsnämndens driftbudget att användas för bidrag till upprustning av Vittsjö Idrottsplats till den standard som enligt Svenska Fotbollsförbundet krävs för spel i allsvenskan och enligt av Vittsjö GIK för kommunen presenterad plan. 2. Anslaget finansieras med 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och med 1 miljon kronor ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 3. Eventuella avvikelser från nämnda plan skall godkännas av fritidsnämnden. 4. Näringslivsstaben ges i uppdrag att som motprestation från Vittsjö GIK teckna ett långsiktigt sponsoravtal med Vittsjö GIK. Sänt till: Fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Näringslivsstaben

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden Fastställd Kommunfullmäktige 2007-02-19 8 Reviderad Kommunfullmäktige 2015-09-21 90 Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00340 700 Dokument Public

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente 1992-05-18, 84 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/94 1995-01-01 Sn 13 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 36/11 2011-04-13 ändring REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) REGLEMENTE FÖR KONSUMENTNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 322 Reviderat 1996-03-25, 39, 2001-02-26 24. Utöver vad som stadgas för kommunal nämnd i kommunallagen gäller för konsumentnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1(5) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.17 U02 Ersätter 3.4 U01 Gäller fr.o.m. 2016-11-01 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 175, senast reviderad av Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer