Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim"

Transkript

1 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande Tommy Nilsson (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Lena Wallentheim (S) Patrik Jönsson (S D) Pär Palmgren (M) Joachim Fors (S) Douglas Roth (M) Susanna Kennethsdotter (FY) Irene Nilsson (S) Lars Arvidsson (FP) Ulf Erlandsson (S D) Jeanette Thelander (MP) Per-Åke Purk (V) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Johnsson, Rune Stensby, Lena Svensson, Cecilia Tornerefelt, Karina Jannerstig, Anna LinelI, Lars Olsson, Peter Groth, Harald Lind, Ernst Herslow och Mathias Johansson Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Utses att justera Robin Gustavsson Ersättare: Lena Wallentheim ens plats, tid KommunledningskontoretI Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare ~~w.lj.~... Elisabeth Aidemark 4ttdz.~HHHH.H.. >2.l<2;z~~ Robin Gustavsson

2 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret,,'. lut L~f ru((/' Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark... l.. U I!{. Jf~... :-... :.:... h:~... >.:~

3 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN l\ommunslyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 254 Information Arbetsmiljöcontroller/enhetschef Folke Lindgren vid kommunledningskontorets personalavdelning informerar om arbetsmiljöansvaret för nämnder och styrelser.

4 ~HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTl'RELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (23) 2011/ Ändring av ägardirektiv för AB Hässleholmsbyggen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: "Ägardirektiv för kommunens bolag" ändras på sätt som framgår av bilaga. Beskrivning av ärendet Den l januari 2011 infördes en ny lag, lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som ersatte den tidigare lagstiftningen, lagen (2002: 102) om allmännyttiga bostadsföretag. Den nya lagen innebär ändrade villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med den nya lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är även att bringa den svenska lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler. Den nya lagen omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag aven eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte a. huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, b. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och c. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. För de bolag som omfattas av lagen, såsom AB Hässleholmsbyggen, gäller följande. De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället ska verksamheten bedrivas enligt affårsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, att kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten samt att kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån. Mot bakgrund av den nya lagstiftningen behöver ägardirektiven för AB Hässleholmsbyggen ändras. \)0J,J

5 I!HÄSSLEHOLMS If, KOMMUN KoMMUNSTYRElSEN Forts. 255 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 2011/ Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 241 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: "Ägardirektiv för kommunens bolag" ändras på sätt som framgår av bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 233 beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Urban Widmark (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Bilaga: Förslag till "Ägardirektiv för kommunens bolag" Sänt till: Kfs AB Hässleholmsbyggen

6 Kommunal författ!"ingssamling C 1,2,3,4,7 Dnr 20 Il! XXX.OO l Ägardirektiv för kommunens bolag Antagen: kommunfullmäktige och ändrad senast , xx. Godkänd på bolagsstämma: Hässleholm Miljö AB , Häs~tW!~~~~,-A~--_..., Hässleholmsbyggen, Hässleholms Industribyggnads AB HASSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Förslag till ändringar markerade med fetstil l. Allmänt Föreliggande direktiv anger kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter (utöver va soin stadgas i bolagsordning) för verksamheten i Hässleholms kommuns helägda aktiebolag. Vilande bolag, d v s bolag, som ej bedriver någon verksamhet, omfattas ej av dessa direktiv. 2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet A v bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva samt ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen på bästa sätt för att tillgodose bolagets ändamål och uppnå dess målsättning. Utöver vad som anges i respektive bolags bolagsordning gäller för respektive bolag särskilt. Hässleholm Miljö AB Bolaget skall ansvara för produktion och leverans av värme. Produktionen skall baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Värmeproduktionen skall så långt som möjligt baseras på inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god service och till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i rimlig omfattning. Bolaget skall drivas enligt affarsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolaget skall sträva efter att aktivt driva utvecklingen inom avfallshanteringsområdet med särskilt beaktande av miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal. I~I[- HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1 (5)

7 Hässleholms Vatten AB Målsättningen för bolaget skall vara att kvaliten och servicen till abonnenterna skall ligga på minst nuvarande nivå. Livsmedelsverkets krav på vattenkvalitet skall uppfyllas och givna tillståndsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten skall hållas. AB Hässleholmsbyggen Bolaget skall äga och förvalta fastigheter i såväl centrala som andra lägen. För att uppnå en större jämvikt i detta avseende skall för Hässleholms tätort projekt i centrala Hässleholm prioriteras. Bolaget skall planera sina investeringar så att sådana i största möjliga utsträckning kan genomföras under lågkonjunktur. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Hässleholms Industribyggnads AB Bolaget skall drivas enligt affårsmässiga marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. Hässleholm Teknik AB Bolaget skall enbart ägna sig åt verksamhet som hittills har utförts av kommunen. Bolaget skall leverera tjänster till Hässleholms kommun eller, i mindre omfattning, till av kommunen helägda aktiebolag. 3. Ekonomiska mål för verksamheten Det ekonomiska målet skall vara normal avkastning på och värdebeständighet av insatt kapital. Kommunfullmäktige fastställer årligen avkastningskravet för bolaget. Avkastningskravet skall behandlas vid bolagsstämma i bolaget. AB Hässleholmsbyggen Bolaget skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital på minst 4 procent. Bolaget skall årligen betala en borgensavgift på aktuellt borgensbelopp. 2 (5)

8 4. Bolaget som organ för kommunens verksamhet mm Allmänt Bolaget är organ för kommunens verksamhet. Det står därför i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att arbeta efter kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens riktlinjer. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållanden till kommunen genom gällande bolagsordning, av kommunen för bolaget utfärdade ägardirektiv, förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. I tillämpliga delar gäller för bolag härjämte vad kommunfullmäktige fastslagit som övergripande mål för kommunen. Samordning Då bolaget utgör en del av den kommunala organisationen får det inte optimera effektiviteten i sin verksamhet på sådant sätt att detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. I bolagets information om sin verksamhet skall det framgå att bolaget är en del av kommunens verksamhet. Personalpolitik I största möjliga utsträckning skall bolagets personalpolicy utformas enligt de principer som gäller för kommunen. Inför ändring av typ av anställningsförmåner skall bolaget samråda med kommunstyrelsen (genom dess personalkontor). Sammanställning av anställd personal och dess anställningsvillkor skall på begäran överlämnas till kommunens personalkontor. Innan anställning sker av administrativ personal samt avdelningschef eller motsvarande skall kommunstyrelsen (genom dess personalkontor) informeras. Bolagets styrelse anställer verkställande direktör. Inför sådant anställningsbeslut skall samråd ske med kommunstyrelsen (genom dess presidie ). Vid tjänstetillsättningar får betygshandlingar återsändas. Administrativ samordning Det åligger bolaget att fortlöpande pröva om samordning kan ske med funktion inom kommunen eller med annat bolag inom koncernen. 3 (5)

9 Bolaget skall i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt sådant system skall samråd ske med kommunstyrelsen. 5. Ägardirektiv Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfårdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolags lagen eller annan lag eller författning. Utfårdade direktiv skall gälla omedelbart de delges bolaget och utan avvaktan på fastställelse vid bolagsstämma om ej annat anges. 6. Kommunens insyn Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Efter sarnråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse fastställer kommunstyrelsen karaktären och omfattningen av den fortlöpande information om bolagets verksamhet som erfordras för att kommunallagens krav i detta avseende skall vara uppfyllt. Bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 7. Yttrande i principfrägor mm Kommunfullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas såvitt avser planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet försäljning eller förvärv av aktier investeringsobjekt och förvärv/försäljning av viss fast egendom överstigande 10 miljoner kronor övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige skall kommunstyrelsens ställningstagande inhämtas. Kommunfullmäktiges godkännande Bolaget äger ej utan kommunfullmäktiges särskilda godkännande bilda eller förvärva dotterbolag. Hässleholm Miljö AB äger inte utan kommunfullmäktiges godkännande försälja fast egendom. 4 (5)

10 Särskilt avseende taxor och avgifter mm Enligt lag skall kommunfullmäktige fastställa taxa för renhållning samt fastställa renhållningsordning. Va-taxa samt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av va-anläggning) skall enligt lag fastställas av huvudmannen, dvs. Hässleholms Vatten AB. Kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas innan sådan ändring beslutas. 8. Budget och handlingsprogram mm Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste två räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhets plan och budget skall anmälas till kommunstyrelsen senast under januari månad budgetåret. Bolaget skall samverka med kommunen i finansiella frågor i enlighet med kommunens fmansiella policy. Redovisning av bolagets verksamhet skall ingå i det koncernbokslut kommunen har att upprätta. Bolaget skall därför inlämna bokslutshandlingar till kommunstyrelsen enligt av densamma fastställd tidplan. Vidare skall ekonomiska uppföljningsrapporter anmälas till kommunstyrelsen vid de tider som tillämpas för kommunens nämnder (fn per 30 april, 30 juni och 30 september). Bolagets styrelse skall utöver vad i aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och av kommunen uppställda mål som berör bolagets verksamhet. 9. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 10. Instruktion för verkställande direktör mm Styrelsen skall fastställa skriftlig instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Styrelsen skall skriftligen ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 11. Instruktioner för den ekonomiska uppföljningen Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall vidare meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter skall samlas och rapporteras till styrelsen. HÄSSLEHOLMS KOMMUN 5 (5)

11 i HÄSSLEH Jf; OLM S KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 2011/ Reglemente för kulturnämnden - ändring Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kulturnämnden att gälla från Beskrivning av ärendet I budget för 2011 bemyndigades kulturnämnden att besluta om biblioteksplan för Hässleholms kommun. Nämndens reglemente skulle också kompletteras i enlighet med detta. Ett förslag till reglemente med denna komplettering har tagits fram. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott, 253 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för kulturnämnden att gälla från Bilaga: Förslag till reglemente för kulturnämnden Sänt till: Kulturnämnden Kfs

12 Kommunal författningssamling A 6 Dnr 2010/ Reglemente för kulturnämnden Gäller från: l-o l Antagen: kommunfullmäktige och ändrad senast 20 l (ersätter: KF ) Nämndens verksamhetsområde Nämndens uppgift 1 Nämnden ansvarar för bibliotek skolbibliotekscentral allmänkulturell verksamhet Vid extraordinära händelser i kommunen övertar krisledningsnämnden nämndens verksamhetsansvar och anslag. 2 Det åligger nämnden härvid bl.a. att med uppmärksamhet följa den kulturpolitiska utvecklingen i samhället samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden ftnner påkallade rör kulturverksamheten främja kulturverksamheten och bedriva sådan verksamhet såväl i egen regi som genom stöd till annan stödja och stimulera arbetet inom nämndens verksamhetsområde genom ett nära samarbete med föreningar, enskilda och studierorbund förvalta konstverk i kommunens samlingar och vara rådgivande vid utsmyckning av allmän plats, bostadsområden och andra bebyggelseområden söka tillgodose behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet verka ror bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde bevaka plan- och byggnadsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde bevara och utveckla värdefulla traditioner samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet HÄSSLEHOLMS KOMMUN 1 ( (

13 vara registeransvarig for de persomegister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över i övrigt bevaka och ansvara för de frågor varom kommunfullmäktige särskilt beslutar. Delegering fdm kommunfullmäktige 3 Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden: utseende av kulturstipendiater och kulturpristagare fastställande av avgifter inom nämndens verksamhetsområde bidrag till kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbund biblioteks plan för Hässleholms kommun. Ansvar och rapporteringsskyldighet 4 Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Nämnden skall regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Förvaltningsorganisation 5 Under nämnden lyder kulturförvaltningen. Nämndens arbetsformer Sammansättning 6 Kulturnämnden består av nio ledamöter och sju ersättare. 2 (

14 Ersättarnas tjänstgöring 7 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Ersättare som har böljat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats rar en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället for en ersättare som kommer längre ner i ordningen. Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe äger rätt att delta i överläggningarna och :ta sin mening antecknad till protokollet. 8 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende rar åter tjänstgöra, sen ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöring en gång under ett sammanträde p.g.a. annat hinder änjäv, :tar åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 9 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 10 Om varken ordforanden eller vice ordförandena kan deltaga i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid :tar nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 3 ( (

15 Sammanträdena 11 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 12 Ordforanden ansvarar for att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelsen skall, om ej i särskilt fall annat forfarande påkallas av omständigheterna, vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats for sammanträdet. Kallelsen skall sändas till ledamöter och ersättare samt annan fortroendevald som rar närvara vid sammanträdet senast sex dagar fore sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtfoljas av foredragningslista. Ordforanden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på foredragningslistan skall bifogas kallelsen. När varken ordforanden eller vice ordforandena kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. av protokoll 13 Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 14 Om en ledamot har reserverat sig mot beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas fore justeringen av protokollet. 4 (

16 Delgivning 15 Delgivning med nämnden sker med ordforanden eller under nämnden lydande förvaltningschef. Undertecknande av handlingar 16 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid forfall for denne av vice ordforande och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller av förvaltningschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. HÄSSLEHOLMS KOMMUN 5 ( j

17 rm, HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 7 (23) ~ KOMMUN KOMMUNSITRELSEN Val av ledamot och ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Eriksson, kommunchef, till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef för Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, till ersättare i styrelsen för Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH). Beskrivning av ärendet Hässleholms kommun har under det gångna året varit representerade av kommunchef Johan Eriksson med Karina Hansson som ersättare i Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad (RUTH). Johan Eriksson föreslås fortsätta vara ledamot i styrelsen och Karina Hansson föreslås vara ersättare under perioden till och med Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 249 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: J ohan Eriksson, kommunchef, utses till ledamot och Karina Hansson, förvaltningschef för Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, utses till ersättare i styrelsen för Stiftelsen för regional utveckling genom Högskolan i Kristianstad RUTH. Sänt till: Stiftelsen (genom Högskolan i Kristianstad, RUTH, Krinova Science Park, Stridsvagns vägen 14, Kristianstad) Troman De valda

18 il HÄSSLEHOLM S If.,~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 (23) 2011/ Inrättande av lokala styrelser vid Läredaskolan och Mala skola Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden ges rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden har den 25 augusti 2011, 176, beslutat att hos kommunfullmäktige anhålla om att nämnden ges tillstånd att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Försöksverksamhet med lokala styrelser har tidigare funnits vid dessa skolor i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan. Förordningen är numera upphävd och därmed har också försöksverksamheten upphört. I den nya skollagen som började tillämpas den 1 juli 2011 ges kommunen möjlighet att varaktigt inrätta lokala styrelser. Såväl vid Läredaskolan som Mala skola önskar både skolledning och de vårdnadshavare som deltagit i de lokala styrelsernas arbete under läsåret att styrelser inrättas enligt de nya bestämmelserna. Av 4 kap 15 skollagen (2010:800) framgår att en kommun får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 7 kap kommunallagen (1991:900). Av 4 kap 16 skollagen framgår att i en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grundskola eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter och att företrädarna för eleverna eller vårdnadshavarna inte får vara fler än övriga ledamöter. I 4 kap 17 samma lag stadgas att rektorn eller förskolechefen får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap 10 får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare att besluta i, samt att rektorn eller förskolechefen dock inte får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som rör enskilda barn eller elever. I 7 kap 18 kommunallagen stadgas bland annat att fullmäktige får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften aven viss anläggning eller en viss institution.

19 Iii HÄSSLEHOLM S ~ ~~l~!!~~ Forts. 258 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (23) 2011/ I kommentar till kommunallagen (Dahlman m.fl., SKL Kommentus Media AB, 2011) anförs följande angående självförsörjningsorgan. Dess grunduppgift är att sköta driften aven viss anläggning eller institution. Till driften hör att bestämma över de praktiska sysslorna vid anläggningen eller institutionen. Det kan röra sig om sådant som mathållning, lokal skötsel inklusive löpande reparationer och underhåll, lokalanvändning, öppettider, löpande inköp och andra vardagsnära frågor. Hit hör också att inom en given budget bestämma vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller den inre och yttre närmiljön i exempelvis en skola, på ett servicehus eller på en fritidsgård. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott, 246 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden ges rätt att inrätta lokala styrelser enligt skollagen vid Läredaskolan och Mala skola. Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden UtdragetbesryTkes

20 m HÄSSLEHOLMS Jf; KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) Barnomsorgen i Bjärnums tätort Beslut Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser i Bjärnums tätort inrättas två avdelningar i tillfälliga lokaler från och med den 1 januari Kommunledningskontorets lokalförsörjningsenhet ges i uppdrag att tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller i förhyrd modul. Beskrivning av ärendet Kön till bamomsorgsplatser i Bjärnums tätort visar att efterfrågan överstiger tillgången. Antalet födda barn ligger runt 35 per årskull ( ) och det är fem årskullar som går i förskola vilket gör att det finns ett behov av cirka 175 platser. Idag finns 147 platser vilket innebär att cirka 30 platser saknas. För att barnomsorgs behovet ska kunna lösas behöver två avdelningar inrättas från och med den 1 januari En av dessa är för närvarande inrymd i lokaler där bygglovet upphör 1 januari Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 245 beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser i Bjärnums tätort inrättas två avdelningar i tillfälliga lokaler från och med den 1 januari Kommunledningskontorets lokalförsöijningsenhet ges i uppdrag att tillsammans med skolledningen lösa den akuta lokalfrågan. Aktuella lokaler kan vara i Prästgården, Pingstförsamlingens lokaler eller i förhyrd modul. Sänt till: Lokalförsörjningschef Barn- och utbildningsnämnden

21 iii HÄSSLEHOLMS tf- KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) Investeringsstöd till Vittsjö idrottsplats Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 7,0 miljoner kronor till fritidsnämndens driftbudget att användas för bidrag till upprustning av Vittsjö Idrottsplats till den standard som enligt Svenska Fotbollförbundet krävs för spel i allsvenskan och enligt av Vittsjö GIK för kommunen presenterad plan. 2. Anslaget fmansieras med 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och med 1 miljon kronor ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 3. Eventuella avvikelser från nämnda plan skall godkännas av fritidsnämnden. 4. Näringslivsstaben ges i uppdrag att som motprestation från Vittsjö GIK teckna ett långsiktigt sponsoravtal med Vittsjö GIK. Beskrivning av ärendet Vittsjö GIK har i år vunnit division 1 södra damer, vilket innebär att de nästa säsong kommer att spela i allsvenskan. Detta innebär att Vittsjö lp måste rustas upp för att tillgodose de krav som Svenska Fotbollförbundet ställer på anläggningar för allsvensk fotboll. Vittsjö GIK har presenterat ett förslag på förändringar. Fritidsförvaltningen har granskat förslaget och ser det som en bra och långsiktig lösning som tillgodoser kraven från Svenska Fotbollförbundet och även ökar tillgängligheten för besökarna. Totalt kostar upprustningen inför säsongen 2012 cirka 15 miljoner kronor, en investering som föreningen tänker finansiera med egen arbetsinsats, bidrag från sponsorer och idrottsförbund samt bidrag från kommunen. Föreningen har framfört önskemål om bidrag från kommunen med 7 miljoner kronor. Som motprestation bör avtal träffas med Vittsjö GIK där det framgår att kommunen under minst 5 år erhåller reklam, väl synligt ryggtryck, på tröjorna på damernas representationslag, väl synlig reklam på matcharenan samt helsida i föreningens programblad. Ytterligare motprestationer kan bli aktuella efter samtal mellan näringslivsstaben och Vittsjö GIK

22 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN Forts. 260 KOMMUNSTYRElSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12 (23) Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott , 254 beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 7,0 miljoner kronor till fritidsnämndens driftbudget att användas för bidrag till upprustning av Vittsjö Idrottsplats till den standard som enligt Svenska Fotbollsförbundet krävs för spel i allsvenskan och enligt av Vittsjö GIK för kommunen presenterad plan. 2. Anslaget finansieras med 6 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och med 1 miljon kronor ut kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 3. Eventuella avvikelser från nämnda plan skall godkännas av fritidsnämnden. 4. Näringslivsstaben ges i uppdrag att som motprestation från Vittsjö GIK teckna ett långsiktigt sponsoravtal med Vittsjö GIK. Sänt till: Fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Näringslivsstaben

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun Garo Lorfalk 0477-441 13 garo.lorfalk@tingsryd.se 2014-11-21 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder Bakgrund och ärendebeskrivning Undertecknad

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet

Gemensam nämnd med Borlänge kommun för språktolkförmedlingsverksamhet 49 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ekonomienhet Dnr LD12/03503 Uppdnr 408 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Gemensam nämnd

Läs mer