1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTÅNDSVÄRDERING PLANER FOR BUDGETPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG STABENS OFFENTLIGA ROLLER OCH UPPDRAG

3 SAMMANFATTNING 1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ Utvecklingsarbete och forskning står i fokus i lärandemiljöerna. Undervisningskalendern ska utvecklas till ett överskådligt och brukarvänligt verktyg. Studenters ansvar för egna val och lärande är centralt med särskilt fokus på engagemang och motivation. Vi utvecklar organisation och struktur av teoriundervisningen. Uppföljning och utveckling av individuella utbildningsplaner, undervisningskalender, individuell arbetsplan, huvudvägledarordning och terminsutvärdering. Fokus på uppföljning och utveckling av kurs- och terminsutvärderingar. Studieplanerna med bas i kvalifikationsramverket ska implementeras. 2. KUNSTNÄRLIGT- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: Avdelningen stärker och stimulerar konstnärligt utvecklingsarbete (KU), konstnärligt meningsutbyte och produktion, utveckling och experimentellt undersökande bland de fagligt ansatta. Avdelningen upprättar internationella kontakter i förbindelse med konstnärliga forskningsprojekt, samarbeten och nätverkande. Avdelningen utvecklar en strategi för rekrytering av nya stipendiater under SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: Konsthögskolan ska använda de möjligheter Rum8 representerar. MA utställningen med seminarier och BA utställningen prioriteras. Avdelningen deltar kontinuerligt i samarbetsprojekt glokalt - i den lokala miljön i Bergen, i Norden och internationellt. Den meningsproduktion som sker vid avdelningen, frukterna av konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, förmedlas genom utställningar, performances, seminarier, inlägg i debatt, texter och publikationer. KHiB forum, de tidigare onsdagsseminarierna, ska vidareutvecklas i samarbete med externa aktörer. Samarbetet med kultur- och näringsliv ska fortsätta och stärkas. 4. FÖRVALTNING AV RESURSER: Avdelningen stimulerar till aktiv deltagelse från hela fagstaben att utforma det nya KHiB. Avdelningen bidrar till att vidareutveckla en transparent, öppen och robust organisation. Avdelningen bidrar till tydlighet och definition av roller och funktioner. Avdelningen arbetar för god kommunikation och dialog mellan studenter, stab, dekan, avdelningsråd och ledning. Avdelningen bidrar till sund ekonomisk drift och följer etiska riktlinjer i förvaltningen. Avdelningsrådet används aktivt i den fortsatta strategiska utvecklingen av avdelning och institution. 3

4 1 Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1. 1: 2. Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets 3. behov. 1.1 Aktivitet 2011 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i Kort omtale av avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Avdelningen for kunst - en kritisk och dialogisk meningsproducent Den planerade omorganiseringen av Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst till Avdeling for kunst fom 1. augusti 2012 präglar vårt arbete 2011/2012. Ett omfattande arbete har ägnats att undersöka, utveckla och sammanfatta planer för en ny struktur för den nya avdelningen. Arbetet har genomförts på olika plan: i gemensamma seminarier och på institutionsnivå, i samlad fagstab i de två avdelningarna, i arbetsgrupper med mandat och i mer informella diskussionsgrupper. En omorganisering som omfattar många människor är en omfattande och tidskrävande process. Förankringen i fagstaben är därför avgörande. Nyckelorden har varit öppenhet, nyfikenhet, dialog och utveckling. I tillägg till arbetet med en ny avdelningsstruktur har vi under 2011 utarbetat nya studieplaner för BA och MA studierna i både konst och design baserade på det nationella kvalifikationsramverket. Fokus har varit att förankra studieplanerna väl i enighet med vår egenart. Arbetet har genomförts i process där både fagstab och studenter varit djupt involverade. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på en tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållandet och vidareutvecklingen av en god utbildnings- och lärandemiljö vid Konsthögskolan i Bergen. Avdelningen har varit engagerad i arbetet med att utforma KHiB:s Strategiplan Strategiplanen representerar ett viktigt verktyg för hela institutionen. Avdelningen erbjuder utbildning på tre nivåer BA, MA och PhD nivå, det senare genom Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk utvecklingsarbeid. Avdelningen har som överordnat mål att knyta fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (hädanefter KU) nära utbildningsmiljön. Huvudpunkter från avdelningens studieverksamhet och läringsmiljö 2011: Undervisningen baseras på fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Undervisningen stimulerar studenternas utforskande och kritiskt ifrågasättande hållningar. Handledningen står centralt i undervisningen, både i grupp och individuellt. Den representerar en betydande resurs i studenternas läringsutbyte. Förhållandet mellan handledare och student är fruktbart för båda parter. Dialog med och mellan studenterna är en viktig resurs i undervisningen. Gruppdynamiken mellan studenterna är viktig och en aktiv närvaro i studerandemiljön avgörande. Det läggs stor vikt vid att säkerställa utvecklingen i studenternas egna konstnärliga projekt. Detta tematiseras både i grupp- och individuell handledning. Studentprojekt realiseras med externa aktörer, såväl finansiellt som en arena för utprövning och förmedling en viktig erfarenhet för studenten. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra undervisningskalendern med ökad uppmärksamhet på goda kursbeskrivningar och som reflekterar lärarutbyte. Från studieåret införs en veckas professionsförberedande kurs på alla nivåer på BA. 4

5 Gemensamma initiativ med Avd. for specilisert kunst: Mot en konstavdelning: I processen mot ett närmande till en konstavdelning har vi under 2011 hållit gemensamma stabsmöten. Dessa har mottagits väl och underlättar arbetet för och kommunikationen mellan stab, dekaner och ledning. Gemensam teoriundervisning för BA första års studenter baserad på gemensam litteratur, studenter för de två avdelningarna och gemensamma resurser för lärarna. Undervisningen genomförs i sammanhängande perioder och 4 veckor under läsåret, med löpande skriv- och presentationsuppgifter. Initiativet är under kontinuerlig utveckling. MA programmet i konst är en gemensam satsning mellan de två avdelningarna. Studenterna tar ansvar för sitt eget lärande. De har i hög grad ansvarat för produktion av masterutställningarna, katalogen, och seminariet. Det läggs stor vikt vid kritisk reflektion och den egna rösten betonas i skrivundervisningen. Gruppdynamiken fungerar mycket tillfredsställande och den flerkulturella sammansättningen av studenter fungerar stimulerande och produktivt och ger resultat på hög internationell nivå. Stab från båda avdelningarna är engagerade i antagning, handledning, semestervärderingar, examen och bidrar kontinuerligt konstruktivt när det gäller handledning interdisciplinärt. Det hålls regelbundna möten mellan MA koordinator och dekaner. Både kritiker och externa examinatorer ger positiv feedback på studenternas nivå. Graduate symposium: Har som målsättning at skapa en gemensam plattform för att främja den kritiska reflektionen. Seminariet äger rum en gång per månad och inbjuder en blandning av fagstab, tidigare studenter, MA studenter och stipendiater för presentation och dialog kring konstnärliga processer. Contextual studies: ny modell för MA teoriundervisning. Dematerialized - rematerialized : föreläsningsserie på MA studierna. MA programmet omfattar även studentintierat föreläsningsprogram. Programmet i sin helhet är tillgängligt för alla studenter. Onsdagsseminariet: Onsdagsseminariet har upphört i sin tidigare form. Initiativet kommer fortsatt att växla mellan fagstab med betoning att öka tvärfaglig kritisk dialog. Under hösten har Brandon LaBelle, professor i Ny Media vid Avd. kunstakademiet, curerat fyra kvällar i en serie kallas Expanded Practices. Initiativet har under hösten skett i samarbete med Landmark. Anslutningen har varit god och programpunkterna hållit hög faglig kvalitet. Initiativet utvärderas för att eventuellt vidareföras. Studieresor: Under året har flera studieresor företagits: BA1 studiet har varit på gemensam studietur med Avd. for specialisert kunst till Venedig med teoriundervisare och BA1 samordnare Morten Kvamme. Avd. for specialisert kunst har anordnat studietur till Istanbul som även studenter vid Avd. kunstakademiet har deltagit i. MA programmet har varit på studietur till London. Nya Medier: Nya Medier är KHiB strategiska satsningsområde sedan hösten Hösten 2010 blev det inrättat 15 nya studieplatser på Avd. for design med detta fält som fokusområde. Avdelningen vill ta initiativ till att stärka fältet så att det korresponderar med den nya konstavdelningens förväntningar. Bachelor studiet: Sedan hösten 2011 har vi som ett pilotprojekt upprättat en tjänst som BA koordinator för de två konstavdelningarna. Koordinatorn arbetar på 50% och har fokus på att samordna BA utställningen. Dekansamarbete: De två dekanerna har under 2011 utvecklat ett gott och konstruktivt samarbete för att uppnå gemensamma mål. Nya studieplaner har utarbetats de två konstavdelningarna emellan. Ny avdelningsstruktur har utarbetas med utgångspunkt i fagstab från de två avdelningarna. 5

6 Förändringar i staben Nyanställda under 2011: Brandon LaBelle, Professor Ny media, tillsatt Eamon O Kane, Professor Visuell kunst, tillsatt per Sara Henriksson, vik Avdelningskonsulent, tillsatt per Mattias Arvastsson, Vetenskaplig assistent, tillsatt per Karen Kipphoff, Professor Performance/installation, avslutade sina två åremål Processen för tillsättning av ny professor i tidsbaserad konst/performance har fördröjts varför Annika Eriksson, vikarierar som gästprofessor under hösten. Gerd Tinglum, vikarierar som gästprofessor under hösten. Diskussion och kartläggning för tillsättningar av lediga tjänster äger rum under hösten Utbildningen Kort sammanfattning av avdelningens arbete för att kvalitetssäkra uppföljning av studietillbudet och studenterna 2011: Regelbundna stabsmöten där studietillbud och vägledning diskuteras på basis av både formell (KUP) och informell (muntlig) feedback. Studenterna utvärderas varje termin. Utvärderingen åtföljs av uppsummeringsmöte där varje studentpresentation diskuteras i förhållande till kriterierna godkänd/icke godkänd och i förhållande till vilket stöd mm som studenten är i behov av. Detta sker på BA och MA nivå. På MA nivå sker uppsummeringen på tvärs av avdelningarna Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst. Varje måndag kl har avdelningen ett möte för alla som tillhör avdelningen, både stab och studenter knutna till alla tre nivåer deltar. Här kan alla ha inspel och studenter uppmuntras att presentera projekt (särskilt de som varit på utväxling, liksom inbjudna gäster att presentera aktiviteter utanför avdelningen). Dekan har regelbundna möten med studentrepresentanter. Över året har rekryteringsprocesser ägt rum där studentrepresentant medverkat. 1.2 Studenttall Studenttall for vår og høst Antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg Studentprognose for Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg. 1.3 Planer for 2012 Studieplanens implementering genom undervisningskalendern: Arbetet fortsätter under 2012 med iscensättning av nya studieplaner. Arbetet kommer äga rum på tvärs över avdelningen för att största möjliga utväxling av erfarenheter ska utveckla planerna på bästa sätt och för att tillmötesgå den nya avdelningens krav och möjligheter. Beskrivning av kursutbudet utvecklas och preciseras i en ny kurskalender. Den nya avdelningen förtydligar och förenklar planläggningen av kursutbud på sikt. De nya handledningsgrupperna 6

7 kommer att stärka kursplanerna, de fagspecifika grupperna som utvecklar innehållet i studierna. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar en högre precision i kursbeskrivningar där läringsutbytet är tydligt reflekterat. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar också en rationalisering och en bättre strukturering av det samlade studieutbudet. Det läggs stor vikt vid att utveckla undervisningsutbudet på webben. En ny organisering av undervisningen kommer leda till bättre uppföljning. Planerna för 2012/2013 startar i januari och fortsätter med ett två dagars seminarium i mars 2012 med en samlad fagstab för de båda avdelningarna. Det arbetas kontinuerligt för en bättre användning av engelska i undervisningskalender. Studiekontrakten och användningen av den individuella studieplanen: Närmandet mellan studieplanen och vad studenten gör utvecklas i nära samarbete med huvudvägledaren. Eventuella förändringar över tid diskuteras och analyseras. En bättre utformad plan bör dock utvecklas som är mer flexibel i förhållande till studentens individuella utveckling. Huvudvägledarordningen: Avdelningen har använt denna ordning under många år och har goda erfarenheter av den. Huvudvägledaren är det viktigaste ledet i undervisningstillbudet och ett viktigt led i den forskningsorienterade undervisningen och fungerar bra. Med den nya avdelningen kommer handledningsfunktionen bli än viktigare, bl a för den individuella studenten att navigera i systemet. Strategier för handledning utvecklas och erfarenheter utbytes kontinuerligt för att säkra hög kvalitet på handledningen. Semestervärderingar: Studieplanerna har utvecklats för att kriterier gällande kunskap, färdigheter, generell kompetens ska komma till sin rätt. Fagstabens uppsummeringar efter utvärderingar på både BA- och MA-nivå är mycket viktiga. Semesterutvärdering diskuteras i fagstaben och med studentrepresentanter. En systematisk utvärdering av kurser, workshops, terminer och handledning av studenterna finns, men måste omarbetas för att fler ska utvärdera kursutbudet och kvalitet på studierna och kursutbudet säkras. Etter- og videreutdanningstilbud Vi ser fram emot att samarbeta med den nya EVU/BOA koordinatorn som startade före sommaren. Dekan och koordinatorn har diskuterat en rad olika möjliga förslag till initiativ från avdelningen. Vi ser behovet för att en samordnad strategi och utveckling av EVU/BOA för att säkra utbudet och i gemensamt skapa ett intressant utbud som överensstämmer med KHiBs strategiplan långsiktigt. Vi kommer aktivt verka för att en gemensam strategi utvecklas med sikte på långsiktighet och hållbar utveckling. För 2012 planlägger vi en stöpekurs med internationella gästlärare med mycket specifika kunskaper som kan intressera externa sökare. Enstaka kurser annonseras även för externa sökare. De tidigare onsdagsföreläsningarna som under hösten arrangerats månatligen har utannonserats och fungerar som ett initiativ under EVU. Interdisciplinaritet Avd. konstakademiets stab inviterats flitigt inom KHIB och inviteras reguljärt till kursinitiativ på Avd. for spesialisert kunst. The invisible Seminar, är ett seminarium som arrangeras av Brandon LaBelle, professor i Ny media. Seminariet omfattar internationella deltagare och är ett samarbete mellan fagstab och har som syfte at stärka, utmana och utveckla idéer som inspirerar fältet ljud och space. Tracking Tracing, i samband med utställningen med samma namn planerar Jeremy Welsh ett interdisciplinärt seminarium med en fördjupning kring fältet arkiv och minne. 7

8 Dialog pågår med Avd. för Design rörande ett seminarium som första ammanuensis Amber Frid Jimenez planerar Data is Political mars En frågeställning som engagerar och påverkar vårt samhälle i stort som vi arbetar för ska engagera hela KHiB. Förberedande workshop planeras för att ur teoretiskt perspektiv förbereda för seminariet. Studenter inbjuds delta och detta kommer fungera stärkande interdisciplinärt. Samarbete med Avd. för design med en kurs i undersökning av rum, färg och i samarbete mellan bland annat Mette L orange och Gerd Tinglum med speciellt inbjudna för föredrag, workshops, handledning i grupp och individuellt. Kursen kan ses som en uppföljning av tvärfaglig kurs leddes 2011 av Mette L orange, Hilde Haugen och Jon Arne Mogstad och speciellt inbjudna som undersökte ljus och färg med betoning på det offentliga rummet. Avd. kunstakademiet, Avd. specialisert kunst och Avd. for design samarbetar kring en inbjudan från konsthistoriker som leder en renovering med utsmyckningsuppdrag för Realfagsbygget i Bergen. En grupp med representanter från respektive avdelning planerar ett verklighetsanpassat kursutbud som fungerar professionsgrundande. Riskvärdering: Den övergripande risken är att 2012 kommer stort fokus och mycket energi gå till att skapa och utveckla en ny konstavdelning. Med detta kan risken vara att inte få tillräckligt med tid för att utveckla tankar kring sådant som är väsentligt för avdelningens fortsatta styrka och utveckling. Det är viktigt att ta en sak i taget här så att fokus hålls på det väsentliga. Kursevalueringsverktyg utvecklas ej, som gör att vi kan utvärdera vad som fungerar och vad som bör förbättras i kursutbudet såväl ur student perspektiv som ur lärarperspektiv. Oöversiktlig kurskalender. Ett bra verktyg kan facilitera möjligheterna för att överblicka vad som äger rum som kan överenstämma med studenternas planer för den individuella studieplanen liksom planeringen av kursutbudet så att intressen inte överlappar varandra. Att undervisningen av hur förändringar på weben inte förmedlas vilket leder till överbelastning av webgruppen och att kommunikationsflyt och förmedling uteblir. Att webmastern är underbemannad och att redaktion för densamma saknas vilket fungerar skadligt på utvecklingen av weben. Oöversiktlig antagningsprocess och otydlig rekryteringsstrategi för stipendiatprogrammet förhindrar oss att nå de stipendiater vi önskar samt att arbetet med rekryteringen av nya stipendiater har en osäker hemvist. Tilltag: Se till att det finns tillräcklig tid för utveckla den nya konstavdelningen och processerna kring genomförandet av de första stegen så att genomförandet går smidigt. Utveckla en överblickbar kurskalender i grupp där hänsyn till erforderliga faktorer tages. Utveckla en gemensam strategi för rekrytering av de stipendiater vi önskar med klar roll- och uppgiftsfördelning som attraherar de mest intressanta sökarna. Införa ett system för hela institutionen gällande kurser utbud, arbetplaner etc som är transparenta och faciliterar planering. En ny organisation för den nya konstavdelningen är angelägen för att underlätta organisationen och genomförandet av vår huvuduppgift. Den har möjligheten att definiera och förtydliga våra roller på KHiB så att vi kan genomföra de uppgifter vi ska göra och för att kunna genomföra KU så att skolan håller sig vital och utvecklas till en attraktiv utbildningsinstitution. Virksomhetsmål 1.1 Kunsthøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Avdelningen strävar efter att rekrytera kvalificerade, motiverade sökande med relevant bakgrund för studierna. 8

9 Avdelingen vill aktivt arbeta för en tydligare rekryteringsstrategi där ansvar, metod och resurser är klart definierade. Studenternas internationella sammansättning är avgörande för läringsmljön. Den fagliga potentialen på avdelningen och avdelningarna emellan ska stimuleras, utmanas och vidareutvecklas såväl när det gäller undervisning som KU. Avdelingen har arbetat med teoritillbudet 2011 tillsammans med Avd. for spesialisert kunst och har fokus på fagspecifik teori. Verksmästarna har en nyckelroll på den nya konstavdelningen. En grundlig genomgång av verksmästarnas funktion och roll är avgörande. Stärka verkstädernas roll och funktion med personal och tydlighet rörande tillgång, öppettider, möjlighet för hjälp och facilitering. På Avd. kunstakademiet arbetar i dag en person 100% med detta uppdrag. Vi önskar att det upprättas en balans även vid de andra verkstäderna och att roller och ansvar vid dessa förtydligas och informeras om på hemsidan. För en öppen läringsmiljö och individuell studiegång bör vi ha fler platser än bara för primärgruppen. Avdelningen tar intiativ till samarbeten tvärdisciplinärt inom och utanför KHiB. Avdelningen samarbetar också på initiativ av andra om projekten anses vara relevanta och överensstämmer med KHiB strategi. Riskvärdering: Ouppdaterad rekryteringsstrategi och oklar ansvar- och rollfördelning i det strategiska arbetet riskerar rekryteringen av de studenter vi önskar. Det är viktigt att upprätthålla den höga internationella nivån på MA studiet varför rekryteringen måste säkras. Utebliven uppdatering av relevant utrustning för data laben och verkstäderna leder till försämring av utbildningsmöjligheterna. En överblick över utrustning och en uppdatering av densamma är nödvändig och kan ske i samarbete med avdelningarna. (Se även investeringsplan för 2012). Verkstadsresurser - de olika verkstäderna vid KHiB har personal olika omfattning vilket skapar otydlighet och förvirring för studenter då vi säger oss erbjuda möjlighet att arbeta över gränserna mellan avdelningarna. Målgrupper för vidareutbildningen måste ses över så att kursutbudet erbjuds professionella sökande. Viktig planläggning av vidareutbildning i samarbete med stab uteblir på grund av stabens befintliga arbetsbelastning. Avdelningen har som mål att: Relevant rekryteringsstrategi utvecklas i samarbete mellan fagstab och studenter. Utveckling av web. Erbjuda handledning på hög nivå och främja tvärdisciplinaritet. Fortsatt erbjuda professionsgrundande kurs och sätta praktikplatser på agendan för att ge studenterna stöd och goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv. Utväxlingsmöjligheter på agendan är aktuell aktivitet både efter genomförd BA- och MA examen. Fortsätta erbjuda tekniska kurser, både gällande digitala och trä- och metall verkstäder. De flesta kurserna är öppna för alla studenter på KHiB. Tekniska kurser och gjutkurser är mycket populära. Samarbete mellan avdelningarna måste förberedas med hänsyn till verktygslistor, verktyg och maskiner, rumsbokning, och lista över vad och vem (verksmästare) som är tillgänglig för alla studenter måste uppdateras regelbundet. Avdelningen ser fram emot fortsatt samarbetet med den nya EVU koordinatorn och är villig att erbjuda fler, bättre och mer aktuella kurser i samarbete. Avdelingen ser fram emot en samlad och integrerad plan för etter- og videreutdanningen och vi vill aktivt vara bidra till utformingen av nya initiativ. 9

10 Konsolidera och utveckla gott samarbete med BEK, HKS, Pröverummet, Teatergarasjen, Carte Blanche, Landmark, Bergen kunsthall, BAS m fl viktiga aktörer lokalt. Utveckla tvärdisciplinära kurser och samarbeten inom och utom KHiB. Rum8:s profil bör stärkas för att tas på allvar som en viktig aktör/viktig utställningsrum. Rummet bör faciliteras med bättre ljus, evt facilitator vid behov. Detta stärker KHIB:s offentliga profil. En samlad investeringsplan som planerar för inflyttningen i den nya byggnaden bör utarbetas. Virksomhetsmål 1.2 Kunsthøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelningen har som mål att: Undervisningen ska baseras på och knytas till fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Fagstab använder sig av forskning som metod i undervisningen Rationalisering av kursutbudet säkrar kvalitet på utbildningen och på undervisningen, samt möjliggör att fagstab kan koncentrera sig på KU. Följa upp studenterna regelbundet genom individuell utbildningsplan, individuell handledning, grupphandledning och terminsutvärderingar, samtidigt som studenterna är medvetna om sitt ansvar för eget lärande och faglig utveckling. Koordinera och utveckla goda kursbeskrivningar, kursutvärderingar samt handledning i kursutbudet säkrar kvalitet i utbildningen och studielöpet. Studenten är en viktig resurs i undervisningen genom engagemang och ansvar. Resursen beskrivs i kurskalendern och planläggs i handledningen. MA studenter används som handledare i första års projekt och studenter ges ansvar i professionella konstprojekt. Undervisningen har fokus på studenterna egna konstnärliga projekt. Avdelningen ska ytterligare stimulera till kritisk kultur med målet är att skapa en ömsesidigt förpliktigande situation mellan studenter och fagstab baserad på utforskande och dialogbaserat lärande. Professionsbaserande kurs ska ingå i studieutbudet från första året på BA studet. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på ett tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållande och vidareutveckla en god studie och utbildningsnivå. Riskvärdering: En huvudutmaning för avdelningen är att rekrytera kvalificerad fagstab för att fylla de lediga ställningarna. Det blir en utmaning att utveckla teamet, kunskapsöverföringen är sårbar. Det är viktigt att vara förberedd, att sträva efter att långtidsplanera och genomföra kontinuerlig värdering av vad behoven är i förhållande till sammansättning av staben med hänsyn till internationell/skandinavisk stab respektive faglig inriktning för att komplettera staben. Arbetsplatser för BA och MA studenter på den nya konstavdelnngen kommer kräva noggrann planering och ett gott samarbete mellan alla involverade. Vi är spridda på många byggnader i Bergen vilket försvårar kommunikation. Upprätthållandet och utvecklandet av en kritisk dialogbaserad lärandemiljö kräver ett kontinuerligt arbete. Avdelingens tiltag: Arbeta resursorienterat fokusera på det positiva inte det negativa. Vara aktiv part i utformandet av nybygget. Stimulera och uppmuntra deltagande och användning av gemensamma utrymmen/rum. 10

11 Uppmuntra till aktivt deltagande i gemensamma initiativ och projekt som Graduate seminar, Extended practices etc för utbyte och dialog med fokus på kritisk kontextualisering av konstnärlig praxis och process. Virksomhetsmål 1.3 Kunsthøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelningens mål: Alla fagställningar ska utlysas internationellt. Staben har flerkulturell och internationell förankring och dito nätverk och deltar aktivt i andra större nätverk. Den flerkulturella och internationella miljön på MA studiet ska upprätthållas. Det främjar kvaliteten och ger resultat på hög internationell nivå. Miljön på avdelningen stärks genom erfarenheter från våra egna studenter som reser ut till andra utbildningsinstitutioner och utbytesstudenter som kommer till avdelningen. Avdelningen uppmuntrar till utväxling, praktikperioder, medverkan i internationella projekt och sammanhang. Utväxlingsstudenter vill ofta stanna kvar efter den planerade tiden och det händer att dessa söker in som ordinarie studenter. Avdelningen deltar aktivt i Nordplus nätverket KUNO (Konst Utbildningar i NOrden). Ta vara på, använda och utveckla den kompetens och de nätverk som representeras i staben och som utgörs av hög internationell kompetens i undervisningen. Stärka och utveckla möjlighet för lärarutväxling mellan KUNO medlemmar och andra europeiska och internationella institutioner. Vidareutveckla det Masterprogram i ljudkonst som utvecklats genom KUNO:s försorg. Avdelningens tilltag: Att systematiskt utveckla och använda nätverk med relevanta och intressanta samarbetsparter. Bidra till att tillräckliga och kompetenta administrativa resurser ställs till förfogande och tas i bruk. Ta hänsyn till at tillräckliga OH kostnader beräknas i utformningen av internationella samarbetsprojektssöknader. Stimulera till aktivt bruk av KHiB:s egna KU, FoU, projekt- och kompetens medel. Internationellt samarbete via bl a ansökan till projektprogrammet. Samarbete med fokus på experimentellt måleri med University of Bristol. Utveckling av Nordic Sound Art Programme. Utveckling av ljudkonst fokus via seminarium och utbyten. Utveckling av KUNO express kurs med tematiska experiment i fokus. Utveckling av söknader till Projektprogrammet hösten Riskvärdering: Bristande administrativa resurser. Bristande tid och kapacitet. Bristande kultur för samarbete. 11

12 2 Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Aktivitet 2011 Jeremy Welsh Retrospective - Film & Video Art in Norway : Stenersens Museum Oslo Cities Re-imagined: videovisningsprogram innenfor utstilling om arkitektur og film, Kino Kino, Sandnes Kurator for videoutstillingen med tema vann, Kviteseide Kunstforening, som del av 100 års feiring av Telemarkskanalen Placeholders: FOU seminar, KHIB, september 2011 Studiereise til Sydney og Melbourne - forberedelse til utstilling Tracking/Tracing, 3,14 Bergen, januar 2012 Nattprosjeksjoner på Håkonshallen, desember 2011, produsert av BEK. Del av 750 års feiring for Håkonshallen. Jon Arne Mogstad Bokrelease av El Greco Revisited, samtal mellan Professor Jon Arne Mogstad och Mikkel Boogh, rektor Köpenhamns konstakademi, Rum8, Bergen. Karen Kipphoff Performance seminarium, Bergen kjött, januari Eamon O Kane Solo exhibitions: There Is Another World, But It Is In This One, at RARE Gallery, New York, USA October 13 - November 10, th April 1689, Crawford Art Gallery and Museum, Cork. Oct Jan Group exhibitions: Dublin Contemporary 2011 at Earlsfort Terrace and the Iveagh Gardens, National Gallery, Douglas Hyde Gallery, Hugh Lane Municipal Gallery, RHA Gallery, Dublin, Ireland September 6 - October 31, Two lectures and a workshop Luleå Art Biennial 2011, Sweden, 22 June - 14 September 2011 Venue: The Art Hall (Kunsthall) at the Culture House in Luleå and The Regional Museum of Norrbotten 'It's about Time' at the Ben Malz Gallery at Otis College of Art and Design, LA, USA April 30 June 11, Ut i min hage in Harstad, Norway School Days Lewis Glucksman Gallery, Cork - 18th November th March Cavafis Exhibition, Hellenic Foundation for Culture-Annex of Alexandria, Egypt. Dec The 43 Uses of Drawing, Rugby Art Gallery and Museum in Rugby, UK Scope Miami, Art Fair, with RARE Gallery, Dec Aqua Art Miami, Art Fair, with Gregory Lind Gallery, Dec Social Structures, Sun Valley Center for the Arts, Idaho, USA 12

13 L'art de la rencontre, Galerie Favardin & de Verneuil, Paris. Montano's Malady, Galerie Favardin & de Verneuil, Paris. ArtPad SF, San Francisco, USA DEARC: The RDS Taylor Art Award Exhibition - Celebrating 150 Years, RDS, Dublin Figure and Ground, Cavanacor Gallery, Ireland. Red, SOMA, Waterford, Ireland. Books reviews etc: Creative Ireland - Visual Arts : a new publication by Visual Artists Ireland. Edited by Noel Kelly and Sean Kissane, September 2011 Domus the renowned Italian architecture, art and design magazine has recently interviewed Eamon. The article can be viewed at Isobel Harbison reviews School Days: The Look of Learning in Frieze Maeve Connolly reviews School Days: The Look of Learning in Art Monthly Lectures Art Architecture Commissions, talk for Kari Dyrdal Lecture for education dept. at khib on Froebel studio Brandon LaBelle Guest Lectures: "Sound at the back of the mouth, almost", Moravian Gallery, Brno "Public Intimacy", panel presentation, ISEA 2011, Istanbul "Cultural Work", Synapse symposium, Haus der Kulturen der Welt, Berlin "The Acoustic and More", Keynote lecture, Radical Spatiality conference, University of Zadar, Croatia "The Acoustic and More", Keynote lecture, Morning Line symposium, Vienna "Artist Talk", Oxford Brookes University, Oxford Acoustic Territories, Museums Quartier, Vienna Exhibitions (group) "Concert", Urbane Klangräume, Kunstraum, Leipzig Meditation on a future horizon, Decay, Galerie Mario Mazzoli, Berlin Exhibitions (solo) "Room Tone", General Public, Berlin "Notes Toward a Sketch of a Sonic Body", IMT Gallery, London Publications "Site of Sound: Of Architecture and the Ear #2", Errant Bodies Press, Berlin "Sharing Architecture: Space, Time and the Aesthetics of Pressure", in Journal of Visual Culture, Vol 10, No 2, August, UK "Other: On Maryanne Amacher", in Sound: Documents of Contemporary Art, Whitechapel/ MIT Press "Sonic Spatialities", in The Morning Line, Thyssen-Bornemisza, Vienna Workshops Workshop, Amplified & Mirrored, Aachen University, Aachen Workshop, The Echo Project, UNAICC, Santiago de Chile Performances "Room Tone", STUK Center, Leuven "In the Dark", Dance Center, Zagreb "Sound at the back of the mouth, almost", Muthesius Academy, Kiel "In Passing", Stedelijk Museum, Amsterdam "Porcelain Workshop", Volt Gallery, Berlin 13

14 Kjersti Sundland FoU Stage 1. April - October 2011: In depth research into sensor technology and live processing tools for audio/video by collaboration with artists working in the field, and with technical expertise. Is it possible to travel within a cinematic panorama of an environment by connecting sensors directly on to the viewer?, can it track the movements in actual space to generate movement/ or temporal shifts in the cinematic space? (Synchronized multi channel screening). Work in progress event at Rom8, held in October/November This research is shown in an exhibition held at Kathrineholms Kunsthall, opening 29th of September Research project postponed to January-March Morten Kvamme Utstillingen Confessions i Warszawa sammen med Rita Marhaug, Anne Helene Mydland og Tove Tømmerberg, høst Som en oppfølgning av på dette prosjektet presenterte vi en ny versjon av utstillingen i ROM 8 i april oktober, The Cornwall workshop, workshop som samlet kunstnere, kritikere og kuratorer i diskurs rundt lokal aktivitet og stedsidentitet. Workshop ledet av Teresa Gleadowe og Mark Dion. Deler av FoU tiden har vært knyttet til søknadsarbeid i forbindelse med finansiering av Prosjektet Inside the black box. I tillegg til min FoU tid har jeg i 2011 arbeidet eksternt med utviklingen av Prosjektet Tag team studio. Patrik Entian Slutställning, Rum8 september Pedro Gómez Egana Never or Now, performance festival Residency, Kunstnernes hus, Oslo Slutställning Abyme, Galleri Knipsu, oktober/november Ellen Roed Performance: 'While attempting to balance oneself in space #1' at Knipsu in Bergen, March Performance with Victoria Johnson at SMC (Music technology conference) in Padova July 2011 (Peer reviewed). Artist in residency Field_Notes, Finnish Bio Art Society. Organized public symposiums: Right about Now March Research forum with Hito Steyerl and Tone Hansen at HKS November 2011 Michelle Teran Tracing Mobility exhibition: Nov/Dec 2011, Haus der Kulturen der Welt, Berlin Urban Festival: October 6-11, 2011, Kino Gric and various locations throughout Zagreb ISEA conference: presented on two panels, Istanbul "Sniff, Snoop, Crawl" thematic block, Piet Zwart Institute - lecture, Rotterdam New Geographies workshop, Cultural Centre CK, Skopje, Macedonia Right about Now seminar, Rom 8, Bergen, organized by Ellen Røed Placeholders seminar, 6th floor Fine Arts building, KHIB, organized by Jeremy Welsh Presentation during opening week for all students and faculty, Terminus hotel Artist talk during Graduate seminar, organized by Jeremy Welsh A contribution of text within Panoramic Interchange: Landscape, Society and the Individual: 14

15 A project initiated by Professor Karen Kiphoff and jointly organized by the art academies in Bergen, Vilnius, Reykjavik and the Royal Art Institute, Stockholm. Sensuous Knowledge Det är mycket värdefullt att KHiB initierade och genomförde Sensous Knowledge Projektet stärkte den fagliga diskursen internt, men representerade kanske KHiB än mer externt vilket stärkte självtilliten fagstab och studenter. Avdelningen vill aktivt medverka till att vidareutveckla konceptet med externa samarbetsparter, där fokus läggs även på att fagstab presenterar sitt KU internationellt. 2.2 Planer for 2012 Grunden för Avdelningens undervisning är fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskning. Som fagstabs tid har varit organiserad har detta varit svårt att genomföra. Den nya byggnad som planeras lägger detta tillrätta då staben är samlad. Organiseringen av den nya avdelningen lägger en god grund för att fagstab kan få koncentrera tid för KU. Staben kommer också med den nya avdelningen ha en större kritisk miljö för att utveckla kritisk kontextualisering. Avdelningen vill lägga till rätta för interna seminarier med fokus på KU. Avdelningen vill stimulera fagstab att delta och bidra i externa seminarier och i sammanhang där konstnärligt utvecklingsarbete presenteras och diskuteras. Medarbetarsamtalen ska ha större fokus på konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Avdelningen stimulerar till projektutveckling och ansökningar i samarbete på avdelningen som kan finansieras av Projektprogrammet eller andra externa finansieringskällor. Avdelningen fokuserar på projektutveckling och ansökningar genom att bl a initiera kurser i samarbete med den nya EVU/BOA koordinatorn. Större projekt kräver projektledning. Avdelningen vill lägga till rätta för att fagstabs arbetstid ska organiseras så att förhållandet mellan undervisning och konstnärligt utvecklingsarbete balanseras. Avdelningen är positiv till en vidareutveckling av Sensuous Knowledge, gärna i samarbete med externa aktörer. Jeremy Welsh Kurator for Tracking/Tracing, utstilling med samtidskunst (foto og video) fra Australia, galleri 3,14 januar-februar Seminar i forbindelse med åpningen. Re: Place, søknad til nasjonal programstyre for toårig KU prosjekt i samarbeid med KHIO, Griegakademiet og Kino Kino Ferdigstilling av KU prosjektet Se ( ) fotoserier, video, artist books. Seminar om kunst og infomatikk, UiO, februar programleder/curator. Eamon O Kane: VERA workshop/tutorials/lectures Vilnius Art Academy visiting lecturing and KUNO links International Froebel Conference Solo exhibition, 126 Gallery, Galway, Ireland (forthcoming). Solo exhibition, Klaipėda Culture Communication Center, Klaipėda, Lithuania (forthcoming). Brandon LaBelle Senior Visiting Fellow, Cornell University Keynote lecture, Yale School of Architecture Presentation, Cage conference, Maerz Musik, Berlin Solo exhibition, Lothringer 13 Kunsträume, Munich 15

16 "Silence", group exhibition, HMKV, Dortmund Project, group exhibition, Sideways festival, Brussels Kjersti Sundland FoU projekt överfört från 2011, se FoU under Ellen Roed 'While attempting to balance oneself in space #2', exhibition, Borealis Festival, Bergen Virksomhetsmål 2.1 Kunsthøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelningens resultatmål och tilltag: Den nya avdelningen lägger grund för att flerfagliga miljöer uppstår som stimulerar en robust och avprivatiserad kultur för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Konsthögskolan i Bergen ska vara en tydlig arena för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Avdelningen ska följa upp KHiB:s gemensamma samlingar för konstnärligt utvecklingsarbete. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla en positiv hållning till konstnärligt utveckling arbete, presentation, diskussion och kritisk reflektion av avdelningens och institutionens projekt. Avdelningen arbetar aktivt för en vidareutveckling av Sensuous Knowledge, gärna i samarbete med externa aktörer. Avdelningen stimulerar fagstab till att delta och aktivt medverka till och i externt finansierade projekt med relevans för egna projekt innanför konstnärligt utvecklings arbete. Riskvärdering: För liten kritisk massa förhindrar fruktbar utveckling av miljön för konstnärligt utvecklingsarbete. Bristande kultur för diskussion kring konstnärligt utvecklingsarebete. För lite kompetens i projektutveckling. Tilltag för att reducera risken: Etablera större fagliga miljöer över faggränserna. Etablera fler formella och informella möten i fagstab för att etablera och utveckla kritisk diskurs. Uppmuntra fagstab till att invitera kollegor till fagliga diskussioner kring eget KU arbete. Staben måste medvetandegöras sitt eget ansvar för egen KU tid. Virksomhetsmål 2.2 Kunsthøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens resultatmål og tiltag: Alla fagliga ställningar ska utlysas internationellt. Rekryteringsprocessen ska ha ett klart fokus på konstnärligt utvecklingsarbete. Resultat av KU-arbete och forskning ska förmedlas till en större publik genom utställningar, publikationer och andra experimentella former för kontextualisering och kritiskt utbyte. Websidan ska reflektera stabens konstnärliga utvecklingsarbete på ett överskådligt sätt. Balansen mellan konstnärligt utvecklingsarbete och undervisning måste ivaratas. Avdelningen ska lägga tillrätta för en god kultur för kritisk reflektion och diskussion. 16

17 Riskvärdering: Bergen är inte världens centrum. Tilltag för att reducera risken: Arbeta systematiskt för att skapa och utveckla kritisk dialog. Virksomhetsmål 2.3 Kunsthøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiater Stipendiaterna är en styrka och utmaning för avdelningen. Målet är att stärka stipendiaternas närvaro på avdelningen genom seminarier, undervisning, närvaro i faglig utveckling och utväxling. Stipendiaterna utvecklas och stärks tillsammans med handledare och stab. Målet är att proaktivt söka de stipendiater vi önskar ska ingå i avdelningen med målet att stärka avdelningens inriktning, meningsproduktion och kritisk reflektion. Avdelningens resultatmål och tilltag: Bidra till att stipendiaterna integreras i avdelningen och blir en viktig del av staben, i diskussioner rörande i konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. God uppföljning från handledare. Gemensamma utväxlingsytor för stipendiaterna inom programmet undersöks och utvecklas under Utveckla strategi för rekrytering av stipendiater som tydliggör söknadsprocess, roller och ansvarsfördelning. En tanke är att utveckla den treåriga stipendiattiden till fyra år och kontinuerligt involvera stipendiaten i undervisning. Vi ska proaktivt söka internationella partners i samband med forskningsprojekt. Riskvärdering: Svårt att integrera stipendiaten i avdelningens och institutionens övriga verksamhet. Handledarrollen kräver en översyn och professionalisering. För få stipendiater, för liten kritisk miljö. Bristande samordning av stipendiatmiljön. Tilltag för att reducera risken: Stipendiaterna ska i större grad rekryteras som en del av större projekt med fler från fagstab involverade. Upprätta referensgrupper som inkluderar fagstab och erfarna fagpersoner. Ta initiativ till forskarutbildning vid KHiB. Ta initiativ till att ivarata goda MA studenter för att söka stipendiatställning. God strategisk rekrytering av stipendiater för att säkra både goda och ägnade kandidater i linje med våra egna strategiska mål för konstnärligt utvecklingsarbete. 17

18 3 Samfunnsrollen og formidling Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. 3.1 Aktivitet 2011 Avd. kunstakademiet utgör en vibrerande miljö med mycket aktiva studenter på alla nivåer som är synliga både i Bergen och i utlandet med projekt som är initierade vid KHIB, med samarbetsparter och med egna initierade projekt och utställningar. Vi samarbetar med Bergen Konsthall för att genomföra MA utställningen som öppnade i april i Bergen konsthall. Centrala aktörer från konst- och kulturliv inviterades till ett tvådagars seminarium initierat av studenterna med internationellt inbjudna som hölls på Landmark, en katalog producerades och en blogg upprättades som informerade om processen. BA utställningen ägde rum på avdelningen i år, en katalog producerades och information presenterades på websidan. Stipendiaterna Patrik Entian och Pedro Gómez Egana har haft sina slututställningar under hösten, på Rum8 respektive Galleri Knipsu. Gomez Egana genomförde även flera artisttalks öppna för allmänheten. Aktivt deltagande i öppen dag i samband med söknadsfrist för BA studierna. Samarbete med bl a Landmark, Bergen kunsthall om bl a seminarier, presentationer, föreläsningar och performances. De tidigare onsdagsseminarierna cureras och äger rum en gång i månaden ca. Hög faglig kvalitet på de inbjudna, stor uppslutning och god diskussion. Kontinuerliga samarbeten med Teatergarasjen och Pröverummet. Samarbete med Carte Blanche kring föreställningen Try In House III. Etablerat, gott samarbete med Hordaland kunstcenter HKS. Särskilt genom Masterweekend, där MA studenter söker och får göra en utställning under en helg med stöd av HKS personal. Det är viktigt och professionsgrundande för studenterna att lyfta ut sina arbeten i ett större rum och pröva det inför slutfasen av utbildningen. Ingår som ett led i den medvetna satsningen på en professionalisering av konstnärsrollen mötet och det nära samarbetet med en professionell utställningsinstitution. Kontinuerligt samarbete med Bergen Elektronisk Kunstcenter (BEK). Samarbete med Bergen Kjött om performanceseminarium och workshop, januari Samarbete med BI kring utsmyckningsprojekt där fem studenter var involverade och skapade nya platsspecifika verk i samarbete med fagstab. Projektet utvecklades ur en professionsbaserad kurs i enlighet med utsmyckningsuppdrag. Samarbete med Nasjonale turistveger kring ett projekt lett av Mark Dion, New York, där fyra studenter assisterade i samarbete med fagstab. Samarbete med IG arkitekter för performancekväll, december 2011, öppnade ett nytt rum i staden och gav nya besökare utanför KHIB. Studenternas deltagande i utställnings- och projektarbete utanför skolan, ofta på ett högt nationell eller internationell nivå. Projekten dokumenteras och synliggörs på Se även under publikationer och utställningar under FoU. För en översikt av stabens offentliga roller och värv, se bilaga 4 18

19 3.2 Planer for 2012 Virksomhetsmål 3.1 Kunsthøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design, bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Avdelningen önskar bygga vidare på den etablerade miljö som finns. Samhällsrollen och förmedlingen är avgörande för avdelningen, det är viktigt att förmedla de många olika projekten som stab och studenter är involverade i glokalt - både lokalt och internationellt. Avdelningens resultatmål och tilltag: Avdelningen ska fortsatt understryka att KHiB:s websida ska användas aktivt för att förmedla institutionens aktiviteter. Detta gäller både undervisning, förmedling och konstnärliga projekt. Stab och studenter ska uppmanas att delta aktivt i samhällsdebatten. Aktiv användning och utveckling av Rum 8 som laboratorium för att fagstabs och gästers arbete. Rum 8 ska ha en överblickbar, genomtänkt användning. Rum 8 ska etableras som plattform för dialog och förmedling av konstnärliga processer, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Fortsatt samarbete med viktiga aktörer i Bergen som Landmark, Bergen konsthall, Bergen konstmuseum, HKS, 3: 14, BEK för visning, förmedling av projekt. Masterutställningen i konst öppnas i Bergen konsthall 20 april 2012 och ett internationellt studentinitierat seminarium skapar en dialog kring utställningen och samtidskonsten. BA utställningen planeras i samarbete med hela KHiB. BA koordinator ansvarig. BA programmet utvecklar student initierat program som förmedlar konstnärliga processer även utanför KHIB. Studenter ges möjlighet att söka till EEA, European Exchange Academy, som bevisligen ökar studentens medvetenhet om process och samhällsroll i process med internationella deltagare. Fortsatt samarbete med HKS, särskilt rörande Masterhelgen, som äger rum en gång per termin under en helg och förmedlas till en publik utanför KHiB. Fortsätta och utveckla det goda samarbetet med BEK. God dialog och ömsesidigt utbyte tekniskt-konstnärligt till båda parter. Utveckling och utbyte av workshops, programmering, installationer, ljud/konstprojekt mm. Vidareutveckla samarbete med Teatergaragjen och Pröverummet. Vidareutveckla samarbetet med Carte Blanche rörande Try in House. Undersöka samarbete med Lydgalleriet. Avdelningen ska samarbete med Borealis. Planerad utställning med stipendiat Ellen Roed i Rum8, mars Det är mycket värdefullt att KHiB initierar och genomför prestigeprojeketet Sensuous Knowledge. Projektet har stärkt den fagliga diskussionen internt, men kanske har det varit ännu mer värt och en viktig signal utåt och därmed inspirerat och stärkt fagstab och studenters självtillit. Avdelningen önskar dock arbeta för att projektet förankras starkare och i tätare samarbete med KHiB:s fagstab. Konsthögskolans egna FoU projekt bör i större grad presenteras och diskuteras i ett internationellt forum som detta. Ett fördjupat samarbete med KHiB:s FoU kommitté kan vara värdefullt i utvecklingen. Samarbete diskuteras med Bergen museum. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Se kommentar till sektormål 3 ovan. Riskvärdering: Det är viktigt att bibehålla samarbetet med Bergen konsthall i förbindelse med MA utställningen. En förändring i samarbetet skulle innebära ett allvarligt problem med hänsyn till förmedlingen av studenters arbete i samarbete med och på en professionell arena. 19

20 BA utställningens resultat är avhängigt att alla deltar. Sviktar gruppen av någon anledning leder det till att få personer får ett större ansvar och kan riskera projektets utkomst. Det ligger en inneboende risk i samarbetsprojekt. Det är viktigt att upprätthålla god kommunikation och avtal med samarbetsparter för att säkerställa projekts framgång. Samarbete med andra institutioner kan vara avhängig av specifika personer. Om det sker en förändring kan samarbetet/avtal förändras/gå i stöpet. Tilltag för att reducera risken: Risken reduceras med regelbunden professionell dialog mellan Konsthögskolan och samarbetande institutioner och aktörer. Virksomhetsmål 3.2 Kunsthøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Hänvisning till planer för 2012 i samhällsrollen. Avdelningen fortsätter hyresavtalet för stipendiatateljé på USF. Tracking Tracing består av utställning och offentligt seminarium på 3:14, januari Stipendiaterna Pedro Gómez Egana och Patrik Entian har offentliga disputaser våren Avdelningen stimulerar fagstab till dialog och diskussion kring de egna konstnärliga arbetena. Nätsidorna är en avgörande kanal för kommunikation. Avdelningen fungerar pådrivande för att nätsidorna utvecklas. Avdelningen utbildar studenter till medvetenhet om sin professionella roll som konstnärer. Riskvärdering: Huvudrisken är knuten till intern och extern koordinering, internt bruk av resurser och kompetenser och samarbete med externa parter. God kommunikation måste säkras. Tillräckliga resurser måste avsättas till projekten. Kontrakt/avtal med extern partner måste ses som förpliktigande. För få arenor för förmedling av process och resultat. Dåligt system för distribution av egna publikationer. Tilltag för att resucera risken: Uppgradera Rum8 till ett mer professionellt utställningsrum. Kontinuerlig uppdatering av nätsidorna gällande konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Virksomhetsmål 3.3 Kunsthøgskolen skal bidra til innovasjon og verdiskapning. Kunsthøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Avdelningens resultatmål och tilltag: Avdelningen ska medverka aktivt till att fagstab söker Projektprogrammet och söker andra externfinansierade projektmöjligheter. Riskvärdering: Det är tid- och resurskrävande att utveckla goda projekt som kan få genomslag hos externa finansieringskällor. 20

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING... 3 0.1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ... 3 0.2. KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING:... 3 0.3. SAMHÄLLSROLLEN

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder: KERA, SMYC, TEXT KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Konsthantverk, med inriktning Keramikkonst, Smyckekonst eller Textilkonst Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIL Inriktningskoder:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SMY Curriculum BFA Programme in jewellery art First cycle 180 Higher Education

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design to Improve Life Education är ett förslag till ett helhetsorienterat och kreativt undervisningskoncept som försöker balansera

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis)

Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Kursnamn: Multimodal analys (Multimodal analysis) Omfattning (högskolepoäng): 7,5 hp Start och slutdatum: 2016-04-05--2016-06-03 Utbildningsnivå: Forskarnivå Huvudområde: Inget Forskarutbildningsämne:

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 2 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp KONSTFACK Instutitionen för Konsthantverk Kurskod: TXK 318 Nivå: Grund Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp Delkurs Matrialiserande och gestaltning inom kurs Ställningstagande och kritiska

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Arcada - Institutionen för hälsa och välfärd 09/2015 PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Syfte Praktiken är en viktig del av studerandes lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i koreografi ledande till doktorsexamen. 1. Beslut Föreskrifter rörande utbildning på forskarnivå finns i Högskoleförordningen (1993:100) med ändring införd

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Strategier för samverkan med näringsliv och samhälle. Ett exempel från Designhögskolan, Umeå universitet. Datum Sidfot 1

Strategier för samverkan med näringsliv och samhälle. Ett exempel från Designhögskolan, Umeå universitet. Datum Sidfot 1 Strategier för samverkan med näringsliv och samhälle. Ett exempel från Designhögskolan, Umeå universitet Datum Sidfot 1 Upplägg och mål för verkstaden Introduktion Designhögskolans pedagogiska strategi.erfarenhet

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän Gerlesborgsskolan Bohuslän UTBILDNINGENS KURSER KURSPLAN ÅRSKURS 1 KURSENS NAMN: 1. INTRODUKTION Introduktion till skolan, utbildningen, verkstäderna, platsen och kommunen. Gemenskapande aktiviteter. Värdegrundsarbete.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer