1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTÅNDSVÄRDERING PLANER FOR BUDGETPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG STABENS OFFENTLIGA ROLLER OCH UPPDRAG

3 SAMMANFATTNING 1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ Utvecklingsarbete och forskning står i fokus i lärandemiljöerna. Undervisningskalendern ska utvecklas till ett överskådligt och brukarvänligt verktyg. Studenters ansvar för egna val och lärande är centralt med särskilt fokus på engagemang och motivation. Vi utvecklar organisation och struktur av teoriundervisningen. Uppföljning och utveckling av individuella utbildningsplaner, undervisningskalender, individuell arbetsplan, huvudvägledarordning och terminsutvärdering. Fokus på uppföljning och utveckling av kurs- och terminsutvärderingar. Studieplanerna med bas i kvalifikationsramverket ska implementeras. 2. KUNSTNÄRLIGT- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: Avdelningen stärker och stimulerar konstnärligt utvecklingsarbete (KU), konstnärligt meningsutbyte och produktion, utveckling och experimentellt undersökande bland de fagligt ansatta. Avdelningen upprättar internationella kontakter i förbindelse med konstnärliga forskningsprojekt, samarbeten och nätverkande. Avdelningen utvecklar en strategi för rekrytering av nya stipendiater under SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: Konsthögskolan ska använda de möjligheter Rum8 representerar. MA utställningen med seminarier och BA utställningen prioriteras. Avdelningen deltar kontinuerligt i samarbetsprojekt glokalt - i den lokala miljön i Bergen, i Norden och internationellt. Den meningsproduktion som sker vid avdelningen, frukterna av konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, förmedlas genom utställningar, performances, seminarier, inlägg i debatt, texter och publikationer. KHiB forum, de tidigare onsdagsseminarierna, ska vidareutvecklas i samarbete med externa aktörer. Samarbetet med kultur- och näringsliv ska fortsätta och stärkas. 4. FÖRVALTNING AV RESURSER: Avdelningen stimulerar till aktiv deltagelse från hela fagstaben att utforma det nya KHiB. Avdelningen bidrar till att vidareutveckla en transparent, öppen och robust organisation. Avdelningen bidrar till tydlighet och definition av roller och funktioner. Avdelningen arbetar för god kommunikation och dialog mellan studenter, stab, dekan, avdelningsråd och ledning. Avdelningen bidrar till sund ekonomisk drift och följer etiska riktlinjer i förvaltningen. Avdelningsrådet används aktivt i den fortsatta strategiska utvecklingen av avdelning och institution. 3

4 1 Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1. 1: 2. Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets 3. behov. 1.1 Aktivitet 2011 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i Kort omtale av avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Avdelningen for kunst - en kritisk och dialogisk meningsproducent Den planerade omorganiseringen av Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst till Avdeling for kunst fom 1. augusti 2012 präglar vårt arbete 2011/2012. Ett omfattande arbete har ägnats att undersöka, utveckla och sammanfatta planer för en ny struktur för den nya avdelningen. Arbetet har genomförts på olika plan: i gemensamma seminarier och på institutionsnivå, i samlad fagstab i de två avdelningarna, i arbetsgrupper med mandat och i mer informella diskussionsgrupper. En omorganisering som omfattar många människor är en omfattande och tidskrävande process. Förankringen i fagstaben är därför avgörande. Nyckelorden har varit öppenhet, nyfikenhet, dialog och utveckling. I tillägg till arbetet med en ny avdelningsstruktur har vi under 2011 utarbetat nya studieplaner för BA och MA studierna i både konst och design baserade på det nationella kvalifikationsramverket. Fokus har varit att förankra studieplanerna väl i enighet med vår egenart. Arbetet har genomförts i process där både fagstab och studenter varit djupt involverade. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på en tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållandet och vidareutvecklingen av en god utbildnings- och lärandemiljö vid Konsthögskolan i Bergen. Avdelningen har varit engagerad i arbetet med att utforma KHiB:s Strategiplan Strategiplanen representerar ett viktigt verktyg för hela institutionen. Avdelningen erbjuder utbildning på tre nivåer BA, MA och PhD nivå, det senare genom Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk utvecklingsarbeid. Avdelningen har som överordnat mål att knyta fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (hädanefter KU) nära utbildningsmiljön. Huvudpunkter från avdelningens studieverksamhet och läringsmiljö 2011: Undervisningen baseras på fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Undervisningen stimulerar studenternas utforskande och kritiskt ifrågasättande hållningar. Handledningen står centralt i undervisningen, både i grupp och individuellt. Den representerar en betydande resurs i studenternas läringsutbyte. Förhållandet mellan handledare och student är fruktbart för båda parter. Dialog med och mellan studenterna är en viktig resurs i undervisningen. Gruppdynamiken mellan studenterna är viktig och en aktiv närvaro i studerandemiljön avgörande. Det läggs stor vikt vid att säkerställa utvecklingen i studenternas egna konstnärliga projekt. Detta tematiseras både i grupp- och individuell handledning. Studentprojekt realiseras med externa aktörer, såväl finansiellt som en arena för utprövning och förmedling en viktig erfarenhet för studenten. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra undervisningskalendern med ökad uppmärksamhet på goda kursbeskrivningar och som reflekterar lärarutbyte. Från studieåret införs en veckas professionsförberedande kurs på alla nivåer på BA. 4

5 Gemensamma initiativ med Avd. for specilisert kunst: Mot en konstavdelning: I processen mot ett närmande till en konstavdelning har vi under 2011 hållit gemensamma stabsmöten. Dessa har mottagits väl och underlättar arbetet för och kommunikationen mellan stab, dekaner och ledning. Gemensam teoriundervisning för BA första års studenter baserad på gemensam litteratur, studenter för de två avdelningarna och gemensamma resurser för lärarna. Undervisningen genomförs i sammanhängande perioder och 4 veckor under läsåret, med löpande skriv- och presentationsuppgifter. Initiativet är under kontinuerlig utveckling. MA programmet i konst är en gemensam satsning mellan de två avdelningarna. Studenterna tar ansvar för sitt eget lärande. De har i hög grad ansvarat för produktion av masterutställningarna, katalogen, och seminariet. Det läggs stor vikt vid kritisk reflektion och den egna rösten betonas i skrivundervisningen. Gruppdynamiken fungerar mycket tillfredsställande och den flerkulturella sammansättningen av studenter fungerar stimulerande och produktivt och ger resultat på hög internationell nivå. Stab från båda avdelningarna är engagerade i antagning, handledning, semestervärderingar, examen och bidrar kontinuerligt konstruktivt när det gäller handledning interdisciplinärt. Det hålls regelbundna möten mellan MA koordinator och dekaner. Både kritiker och externa examinatorer ger positiv feedback på studenternas nivå. Graduate symposium: Har som målsättning at skapa en gemensam plattform för att främja den kritiska reflektionen. Seminariet äger rum en gång per månad och inbjuder en blandning av fagstab, tidigare studenter, MA studenter och stipendiater för presentation och dialog kring konstnärliga processer. Contextual studies: ny modell för MA teoriundervisning. Dematerialized - rematerialized : föreläsningsserie på MA studierna. MA programmet omfattar även studentintierat föreläsningsprogram. Programmet i sin helhet är tillgängligt för alla studenter. Onsdagsseminariet: Onsdagsseminariet har upphört i sin tidigare form. Initiativet kommer fortsatt att växla mellan fagstab med betoning att öka tvärfaglig kritisk dialog. Under hösten har Brandon LaBelle, professor i Ny Media vid Avd. kunstakademiet, curerat fyra kvällar i en serie kallas Expanded Practices. Initiativet har under hösten skett i samarbete med Landmark. Anslutningen har varit god och programpunkterna hållit hög faglig kvalitet. Initiativet utvärderas för att eventuellt vidareföras. Studieresor: Under året har flera studieresor företagits: BA1 studiet har varit på gemensam studietur med Avd. for specialisert kunst till Venedig med teoriundervisare och BA1 samordnare Morten Kvamme. Avd. for specialisert kunst har anordnat studietur till Istanbul som även studenter vid Avd. kunstakademiet har deltagit i. MA programmet har varit på studietur till London. Nya Medier: Nya Medier är KHiB strategiska satsningsområde sedan hösten Hösten 2010 blev det inrättat 15 nya studieplatser på Avd. for design med detta fält som fokusområde. Avdelningen vill ta initiativ till att stärka fältet så att det korresponderar med den nya konstavdelningens förväntningar. Bachelor studiet: Sedan hösten 2011 har vi som ett pilotprojekt upprättat en tjänst som BA koordinator för de två konstavdelningarna. Koordinatorn arbetar på 50% och har fokus på att samordna BA utställningen. Dekansamarbete: De två dekanerna har under 2011 utvecklat ett gott och konstruktivt samarbete för att uppnå gemensamma mål. Nya studieplaner har utarbetats de två konstavdelningarna emellan. Ny avdelningsstruktur har utarbetas med utgångspunkt i fagstab från de två avdelningarna. 5

6 Förändringar i staben Nyanställda under 2011: Brandon LaBelle, Professor Ny media, tillsatt Eamon O Kane, Professor Visuell kunst, tillsatt per Sara Henriksson, vik Avdelningskonsulent, tillsatt per Mattias Arvastsson, Vetenskaplig assistent, tillsatt per Karen Kipphoff, Professor Performance/installation, avslutade sina två åremål Processen för tillsättning av ny professor i tidsbaserad konst/performance har fördröjts varför Annika Eriksson, vikarierar som gästprofessor under hösten. Gerd Tinglum, vikarierar som gästprofessor under hösten. Diskussion och kartläggning för tillsättningar av lediga tjänster äger rum under hösten Utbildningen Kort sammanfattning av avdelningens arbete för att kvalitetssäkra uppföljning av studietillbudet och studenterna 2011: Regelbundna stabsmöten där studietillbud och vägledning diskuteras på basis av både formell (KUP) och informell (muntlig) feedback. Studenterna utvärderas varje termin. Utvärderingen åtföljs av uppsummeringsmöte där varje studentpresentation diskuteras i förhållande till kriterierna godkänd/icke godkänd och i förhållande till vilket stöd mm som studenten är i behov av. Detta sker på BA och MA nivå. På MA nivå sker uppsummeringen på tvärs av avdelningarna Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst. Varje måndag kl har avdelningen ett möte för alla som tillhör avdelningen, både stab och studenter knutna till alla tre nivåer deltar. Här kan alla ha inspel och studenter uppmuntras att presentera projekt (särskilt de som varit på utväxling, liksom inbjudna gäster att presentera aktiviteter utanför avdelningen). Dekan har regelbundna möten med studentrepresentanter. Över året har rekryteringsprocesser ägt rum där studentrepresentant medverkat. 1.2 Studenttall Studenttall for vår og høst Antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg Studentprognose for Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg. 1.3 Planer for 2012 Studieplanens implementering genom undervisningskalendern: Arbetet fortsätter under 2012 med iscensättning av nya studieplaner. Arbetet kommer äga rum på tvärs över avdelningen för att största möjliga utväxling av erfarenheter ska utveckla planerna på bästa sätt och för att tillmötesgå den nya avdelningens krav och möjligheter. Beskrivning av kursutbudet utvecklas och preciseras i en ny kurskalender. Den nya avdelningen förtydligar och förenklar planläggningen av kursutbud på sikt. De nya handledningsgrupperna 6

7 kommer att stärka kursplanerna, de fagspecifika grupperna som utvecklar innehållet i studierna. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar en högre precision i kursbeskrivningar där läringsutbytet är tydligt reflekterat. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar också en rationalisering och en bättre strukturering av det samlade studieutbudet. Det läggs stor vikt vid att utveckla undervisningsutbudet på webben. En ny organisering av undervisningen kommer leda till bättre uppföljning. Planerna för 2012/2013 startar i januari och fortsätter med ett två dagars seminarium i mars 2012 med en samlad fagstab för de båda avdelningarna. Det arbetas kontinuerligt för en bättre användning av engelska i undervisningskalender. Studiekontrakten och användningen av den individuella studieplanen: Närmandet mellan studieplanen och vad studenten gör utvecklas i nära samarbete med huvudvägledaren. Eventuella förändringar över tid diskuteras och analyseras. En bättre utformad plan bör dock utvecklas som är mer flexibel i förhållande till studentens individuella utveckling. Huvudvägledarordningen: Avdelningen har använt denna ordning under många år och har goda erfarenheter av den. Huvudvägledaren är det viktigaste ledet i undervisningstillbudet och ett viktigt led i den forskningsorienterade undervisningen och fungerar bra. Med den nya avdelningen kommer handledningsfunktionen bli än viktigare, bl a för den individuella studenten att navigera i systemet. Strategier för handledning utvecklas och erfarenheter utbytes kontinuerligt för att säkra hög kvalitet på handledningen. Semestervärderingar: Studieplanerna har utvecklats för att kriterier gällande kunskap, färdigheter, generell kompetens ska komma till sin rätt. Fagstabens uppsummeringar efter utvärderingar på både BA- och MA-nivå är mycket viktiga. Semesterutvärdering diskuteras i fagstaben och med studentrepresentanter. En systematisk utvärdering av kurser, workshops, terminer och handledning av studenterna finns, men måste omarbetas för att fler ska utvärdera kursutbudet och kvalitet på studierna och kursutbudet säkras. Etter- og videreutdanningstilbud Vi ser fram emot att samarbeta med den nya EVU/BOA koordinatorn som startade före sommaren. Dekan och koordinatorn har diskuterat en rad olika möjliga förslag till initiativ från avdelningen. Vi ser behovet för att en samordnad strategi och utveckling av EVU/BOA för att säkra utbudet och i gemensamt skapa ett intressant utbud som överensstämmer med KHiBs strategiplan långsiktigt. Vi kommer aktivt verka för att en gemensam strategi utvecklas med sikte på långsiktighet och hållbar utveckling. För 2012 planlägger vi en stöpekurs med internationella gästlärare med mycket specifika kunskaper som kan intressera externa sökare. Enstaka kurser annonseras även för externa sökare. De tidigare onsdagsföreläsningarna som under hösten arrangerats månatligen har utannonserats och fungerar som ett initiativ under EVU. Interdisciplinaritet Avd. konstakademiets stab inviterats flitigt inom KHIB och inviteras reguljärt till kursinitiativ på Avd. for spesialisert kunst. The invisible Seminar, är ett seminarium som arrangeras av Brandon LaBelle, professor i Ny media. Seminariet omfattar internationella deltagare och är ett samarbete mellan fagstab och har som syfte at stärka, utmana och utveckla idéer som inspirerar fältet ljud och space. Tracking Tracing, i samband med utställningen med samma namn planerar Jeremy Welsh ett interdisciplinärt seminarium med en fördjupning kring fältet arkiv och minne. 7

8 Dialog pågår med Avd. för Design rörande ett seminarium som första ammanuensis Amber Frid Jimenez planerar Data is Political mars En frågeställning som engagerar och påverkar vårt samhälle i stort som vi arbetar för ska engagera hela KHiB. Förberedande workshop planeras för att ur teoretiskt perspektiv förbereda för seminariet. Studenter inbjuds delta och detta kommer fungera stärkande interdisciplinärt. Samarbete med Avd. för design med en kurs i undersökning av rum, färg och i samarbete mellan bland annat Mette L orange och Gerd Tinglum med speciellt inbjudna för föredrag, workshops, handledning i grupp och individuellt. Kursen kan ses som en uppföljning av tvärfaglig kurs leddes 2011 av Mette L orange, Hilde Haugen och Jon Arne Mogstad och speciellt inbjudna som undersökte ljus och färg med betoning på det offentliga rummet. Avd. kunstakademiet, Avd. specialisert kunst och Avd. for design samarbetar kring en inbjudan från konsthistoriker som leder en renovering med utsmyckningsuppdrag för Realfagsbygget i Bergen. En grupp med representanter från respektive avdelning planerar ett verklighetsanpassat kursutbud som fungerar professionsgrundande. Riskvärdering: Den övergripande risken är att 2012 kommer stort fokus och mycket energi gå till att skapa och utveckla en ny konstavdelning. Med detta kan risken vara att inte få tillräckligt med tid för att utveckla tankar kring sådant som är väsentligt för avdelningens fortsatta styrka och utveckling. Det är viktigt att ta en sak i taget här så att fokus hålls på det väsentliga. Kursevalueringsverktyg utvecklas ej, som gör att vi kan utvärdera vad som fungerar och vad som bör förbättras i kursutbudet såväl ur student perspektiv som ur lärarperspektiv. Oöversiktlig kurskalender. Ett bra verktyg kan facilitera möjligheterna för att överblicka vad som äger rum som kan överenstämma med studenternas planer för den individuella studieplanen liksom planeringen av kursutbudet så att intressen inte överlappar varandra. Att undervisningen av hur förändringar på weben inte förmedlas vilket leder till överbelastning av webgruppen och att kommunikationsflyt och förmedling uteblir. Att webmastern är underbemannad och att redaktion för densamma saknas vilket fungerar skadligt på utvecklingen av weben. Oöversiktlig antagningsprocess och otydlig rekryteringsstrategi för stipendiatprogrammet förhindrar oss att nå de stipendiater vi önskar samt att arbetet med rekryteringen av nya stipendiater har en osäker hemvist. Tilltag: Se till att det finns tillräcklig tid för utveckla den nya konstavdelningen och processerna kring genomförandet av de första stegen så att genomförandet går smidigt. Utveckla en överblickbar kurskalender i grupp där hänsyn till erforderliga faktorer tages. Utveckla en gemensam strategi för rekrytering av de stipendiater vi önskar med klar roll- och uppgiftsfördelning som attraherar de mest intressanta sökarna. Införa ett system för hela institutionen gällande kurser utbud, arbetplaner etc som är transparenta och faciliterar planering. En ny organisation för den nya konstavdelningen är angelägen för att underlätta organisationen och genomförandet av vår huvuduppgift. Den har möjligheten att definiera och förtydliga våra roller på KHiB så att vi kan genomföra de uppgifter vi ska göra och för att kunna genomföra KU så att skolan håller sig vital och utvecklas till en attraktiv utbildningsinstitution. Virksomhetsmål 1.1 Kunsthøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Avdelningen strävar efter att rekrytera kvalificerade, motiverade sökande med relevant bakgrund för studierna. 8

9 Avdelingen vill aktivt arbeta för en tydligare rekryteringsstrategi där ansvar, metod och resurser är klart definierade. Studenternas internationella sammansättning är avgörande för läringsmljön. Den fagliga potentialen på avdelningen och avdelningarna emellan ska stimuleras, utmanas och vidareutvecklas såväl när det gäller undervisning som KU. Avdelingen har arbetat med teoritillbudet 2011 tillsammans med Avd. for spesialisert kunst och har fokus på fagspecifik teori. Verksmästarna har en nyckelroll på den nya konstavdelningen. En grundlig genomgång av verksmästarnas funktion och roll är avgörande. Stärka verkstädernas roll och funktion med personal och tydlighet rörande tillgång, öppettider, möjlighet för hjälp och facilitering. På Avd. kunstakademiet arbetar i dag en person 100% med detta uppdrag. Vi önskar att det upprättas en balans även vid de andra verkstäderna och att roller och ansvar vid dessa förtydligas och informeras om på hemsidan. För en öppen läringsmiljö och individuell studiegång bör vi ha fler platser än bara för primärgruppen. Avdelningen tar intiativ till samarbeten tvärdisciplinärt inom och utanför KHiB. Avdelningen samarbetar också på initiativ av andra om projekten anses vara relevanta och överensstämmer med KHiB strategi. Riskvärdering: Ouppdaterad rekryteringsstrategi och oklar ansvar- och rollfördelning i det strategiska arbetet riskerar rekryteringen av de studenter vi önskar. Det är viktigt att upprätthålla den höga internationella nivån på MA studiet varför rekryteringen måste säkras. Utebliven uppdatering av relevant utrustning för data laben och verkstäderna leder till försämring av utbildningsmöjligheterna. En överblick över utrustning och en uppdatering av densamma är nödvändig och kan ske i samarbete med avdelningarna. (Se även investeringsplan för 2012). Verkstadsresurser - de olika verkstäderna vid KHiB har personal olika omfattning vilket skapar otydlighet och förvirring för studenter då vi säger oss erbjuda möjlighet att arbeta över gränserna mellan avdelningarna. Målgrupper för vidareutbildningen måste ses över så att kursutbudet erbjuds professionella sökande. Viktig planläggning av vidareutbildning i samarbete med stab uteblir på grund av stabens befintliga arbetsbelastning. Avdelningen har som mål att: Relevant rekryteringsstrategi utvecklas i samarbete mellan fagstab och studenter. Utveckling av web. Erbjuda handledning på hög nivå och främja tvärdisciplinaritet. Fortsatt erbjuda professionsgrundande kurs och sätta praktikplatser på agendan för att ge studenterna stöd och goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv. Utväxlingsmöjligheter på agendan är aktuell aktivitet både efter genomförd BA- och MA examen. Fortsätta erbjuda tekniska kurser, både gällande digitala och trä- och metall verkstäder. De flesta kurserna är öppna för alla studenter på KHiB. Tekniska kurser och gjutkurser är mycket populära. Samarbete mellan avdelningarna måste förberedas med hänsyn till verktygslistor, verktyg och maskiner, rumsbokning, och lista över vad och vem (verksmästare) som är tillgänglig för alla studenter måste uppdateras regelbundet. Avdelningen ser fram emot fortsatt samarbetet med den nya EVU koordinatorn och är villig att erbjuda fler, bättre och mer aktuella kurser i samarbete. Avdelingen ser fram emot en samlad och integrerad plan för etter- og videreutdanningen och vi vill aktivt vara bidra till utformingen av nya initiativ. 9

10 Konsolidera och utveckla gott samarbete med BEK, HKS, Pröverummet, Teatergarasjen, Carte Blanche, Landmark, Bergen kunsthall, BAS m fl viktiga aktörer lokalt. Utveckla tvärdisciplinära kurser och samarbeten inom och utom KHiB. Rum8:s profil bör stärkas för att tas på allvar som en viktig aktör/viktig utställningsrum. Rummet bör faciliteras med bättre ljus, evt facilitator vid behov. Detta stärker KHIB:s offentliga profil. En samlad investeringsplan som planerar för inflyttningen i den nya byggnaden bör utarbetas. Virksomhetsmål 1.2 Kunsthøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelningen har som mål att: Undervisningen ska baseras på och knytas till fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Fagstab använder sig av forskning som metod i undervisningen Rationalisering av kursutbudet säkrar kvalitet på utbildningen och på undervisningen, samt möjliggör att fagstab kan koncentrera sig på KU. Följa upp studenterna regelbundet genom individuell utbildningsplan, individuell handledning, grupphandledning och terminsutvärderingar, samtidigt som studenterna är medvetna om sitt ansvar för eget lärande och faglig utveckling. Koordinera och utveckla goda kursbeskrivningar, kursutvärderingar samt handledning i kursutbudet säkrar kvalitet i utbildningen och studielöpet. Studenten är en viktig resurs i undervisningen genom engagemang och ansvar. Resursen beskrivs i kurskalendern och planläggs i handledningen. MA studenter används som handledare i första års projekt och studenter ges ansvar i professionella konstprojekt. Undervisningen har fokus på studenterna egna konstnärliga projekt. Avdelningen ska ytterligare stimulera till kritisk kultur med målet är att skapa en ömsesidigt förpliktigande situation mellan studenter och fagstab baserad på utforskande och dialogbaserat lärande. Professionsbaserande kurs ska ingå i studieutbudet från första året på BA studet. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på ett tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållande och vidareutveckla en god studie och utbildningsnivå. Riskvärdering: En huvudutmaning för avdelningen är att rekrytera kvalificerad fagstab för att fylla de lediga ställningarna. Det blir en utmaning att utveckla teamet, kunskapsöverföringen är sårbar. Det är viktigt att vara förberedd, att sträva efter att långtidsplanera och genomföra kontinuerlig värdering av vad behoven är i förhållande till sammansättning av staben med hänsyn till internationell/skandinavisk stab respektive faglig inriktning för att komplettera staben. Arbetsplatser för BA och MA studenter på den nya konstavdelnngen kommer kräva noggrann planering och ett gott samarbete mellan alla involverade. Vi är spridda på många byggnader i Bergen vilket försvårar kommunikation. Upprätthållandet och utvecklandet av en kritisk dialogbaserad lärandemiljö kräver ett kontinuerligt arbete. Avdelingens tiltag: Arbeta resursorienterat fokusera på det positiva inte det negativa. Vara aktiv part i utformandet av nybygget. Stimulera och uppmuntra deltagande och användning av gemensamma utrymmen/rum. 10

11 Uppmuntra till aktivt deltagande i gemensamma initiativ och projekt som Graduate seminar, Extended practices etc för utbyte och dialog med fokus på kritisk kontextualisering av konstnärlig praxis och process. Virksomhetsmål 1.3 Kunsthøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelningens mål: Alla fagställningar ska utlysas internationellt. Staben har flerkulturell och internationell förankring och dito nätverk och deltar aktivt i andra större nätverk. Den flerkulturella och internationella miljön på MA studiet ska upprätthållas. Det främjar kvaliteten och ger resultat på hög internationell nivå. Miljön på avdelningen stärks genom erfarenheter från våra egna studenter som reser ut till andra utbildningsinstitutioner och utbytesstudenter som kommer till avdelningen. Avdelningen uppmuntrar till utväxling, praktikperioder, medverkan i internationella projekt och sammanhang. Utväxlingsstudenter vill ofta stanna kvar efter den planerade tiden och det händer att dessa söker in som ordinarie studenter. Avdelningen deltar aktivt i Nordplus nätverket KUNO (Konst Utbildningar i NOrden). Ta vara på, använda och utveckla den kompetens och de nätverk som representeras i staben och som utgörs av hög internationell kompetens i undervisningen. Stärka och utveckla möjlighet för lärarutväxling mellan KUNO medlemmar och andra europeiska och internationella institutioner. Vidareutveckla det Masterprogram i ljudkonst som utvecklats genom KUNO:s försorg. Avdelningens tilltag: Att systematiskt utveckla och använda nätverk med relevanta och intressanta samarbetsparter. Bidra till att tillräckliga och kompetenta administrativa resurser ställs till förfogande och tas i bruk. Ta hänsyn till at tillräckliga OH kostnader beräknas i utformningen av internationella samarbetsprojektssöknader. Stimulera till aktivt bruk av KHiB:s egna KU, FoU, projekt- och kompetens medel. Internationellt samarbete via bl a ansökan till projektprogrammet. Samarbete med fokus på experimentellt måleri med University of Bristol. Utveckling av Nordic Sound Art Programme. Utveckling av ljudkonst fokus via seminarium och utbyten. Utveckling av KUNO express kurs med tematiska experiment i fokus. Utveckling av söknader till Projektprogrammet hösten Riskvärdering: Bristande administrativa resurser. Bristande tid och kapacitet. Bristande kultur för samarbete. 11

12 2 Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Aktivitet 2011 Jeremy Welsh Retrospective - Film & Video Art in Norway : Stenersens Museum Oslo Cities Re-imagined: videovisningsprogram innenfor utstilling om arkitektur og film, Kino Kino, Sandnes Kurator for videoutstillingen med tema vann, Kviteseide Kunstforening, som del av 100 års feiring av Telemarkskanalen Placeholders: FOU seminar, KHIB, september 2011 Studiereise til Sydney og Melbourne - forberedelse til utstilling Tracking/Tracing, 3,14 Bergen, januar 2012 Nattprosjeksjoner på Håkonshallen, desember 2011, produsert av BEK. Del av 750 års feiring for Håkonshallen. Jon Arne Mogstad Bokrelease av El Greco Revisited, samtal mellan Professor Jon Arne Mogstad och Mikkel Boogh, rektor Köpenhamns konstakademi, Rum8, Bergen. Karen Kipphoff Performance seminarium, Bergen kjött, januari Eamon O Kane Solo exhibitions: There Is Another World, But It Is In This One, at RARE Gallery, New York, USA October 13 - November 10, th April 1689, Crawford Art Gallery and Museum, Cork. Oct Jan Group exhibitions: Dublin Contemporary 2011 at Earlsfort Terrace and the Iveagh Gardens, National Gallery, Douglas Hyde Gallery, Hugh Lane Municipal Gallery, RHA Gallery, Dublin, Ireland September 6 - October 31, Two lectures and a workshop Luleå Art Biennial 2011, Sweden, 22 June - 14 September 2011 Venue: The Art Hall (Kunsthall) at the Culture House in Luleå and The Regional Museum of Norrbotten 'It's about Time' at the Ben Malz Gallery at Otis College of Art and Design, LA, USA April 30 June 11, Ut i min hage in Harstad, Norway School Days Lewis Glucksman Gallery, Cork - 18th November th March Cavafis Exhibition, Hellenic Foundation for Culture-Annex of Alexandria, Egypt. Dec The 43 Uses of Drawing, Rugby Art Gallery and Museum in Rugby, UK Scope Miami, Art Fair, with RARE Gallery, Dec Aqua Art Miami, Art Fair, with Gregory Lind Gallery, Dec Social Structures, Sun Valley Center for the Arts, Idaho, USA 12

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson

Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå. Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis & Mikael Alexandersson Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning

Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning Studie- och yrkesvägledare, studievägle- dare, arbetsvägledare, karriärvägledare Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning Aspekter på Arbetslivskunskap i Nordisk Vuxenvägledning Norge: Karriereveileder,

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Siobhan Leahy & Dylan Wiliam Leahy S. & Wiliam D. 2009 Originalets titel: From Teachers to Schools: Scaling up Professional Development

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård

Rapport 2007:29 R. Goda exempel. på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Rapport 2007:29 R Goda exempel på hur universitet och högskolor arbetar med studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård Goda exempel Rapport 2007:29 R Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n

Handbok. f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n Handbok f ö r pl a n e r i n g av k u l t u r p r o j e k t i sk o l a n d e t k o m p l e x a b e h ö v e r i n t e v a r a k o m p l i c e r a t d e n s o m i n t e v i l l k a n s k e v i l l n å g

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer