1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ AKTIVITET STUDENTTALL PLANER FOR KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING AKTIVITET PLANER FOR SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING AKTIVITET PLANER FOR FORVALTNING AV RESSURSER TILSTÅNDSVÄRDERING PLANER FOR BUDGETPRIORITERINGER INVESTERINGSFORSLAG STABENS OFFENTLIGA ROLLER OCH UPPDRAG

3 SAMMANFATTNING 1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ Utvecklingsarbete och forskning står i fokus i lärandemiljöerna. Undervisningskalendern ska utvecklas till ett överskådligt och brukarvänligt verktyg. Studenters ansvar för egna val och lärande är centralt med särskilt fokus på engagemang och motivation. Vi utvecklar organisation och struktur av teoriundervisningen. Uppföljning och utveckling av individuella utbildningsplaner, undervisningskalender, individuell arbetsplan, huvudvägledarordning och terminsutvärdering. Fokus på uppföljning och utveckling av kurs- och terminsutvärderingar. Studieplanerna med bas i kvalifikationsramverket ska implementeras. 2. KUNSTNÄRLIGT- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING: Avdelningen stärker och stimulerar konstnärligt utvecklingsarbete (KU), konstnärligt meningsutbyte och produktion, utveckling och experimentellt undersökande bland de fagligt ansatta. Avdelningen upprättar internationella kontakter i förbindelse med konstnärliga forskningsprojekt, samarbeten och nätverkande. Avdelningen utvecklar en strategi för rekrytering av nya stipendiater under SAMHÄLLSROLLEN OCH FÖRMEDLING: Konsthögskolan ska använda de möjligheter Rum8 representerar. MA utställningen med seminarier och BA utställningen prioriteras. Avdelningen deltar kontinuerligt i samarbetsprojekt glokalt - i den lokala miljön i Bergen, i Norden och internationellt. Den meningsproduktion som sker vid avdelningen, frukterna av konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, förmedlas genom utställningar, performances, seminarier, inlägg i debatt, texter och publikationer. KHiB forum, de tidigare onsdagsseminarierna, ska vidareutvecklas i samarbete med externa aktörer. Samarbetet med kultur- och näringsliv ska fortsätta och stärkas. 4. FÖRVALTNING AV RESURSER: Avdelningen stimulerar till aktiv deltagelse från hela fagstaben att utforma det nya KHiB. Avdelningen bidrar till att vidareutveckla en transparent, öppen och robust organisation. Avdelningen bidrar till tydlighet och definition av roller och funktioner. Avdelningen arbetar för god kommunikation och dialog mellan studenter, stab, dekan, avdelningsråd och ledning. Avdelningen bidrar till sund ekonomisk drift och följer etiska riktlinjer i förvaltningen. Avdelningsrådet används aktivt i den fortsatta strategiska utvecklingen av avdelning och institution. 3

4 1 Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1. 1: 2. Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets 3. behov. 1.1 Aktivitet 2011 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i Kort omtale av avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Avdelningen for kunst - en kritisk och dialogisk meningsproducent Den planerade omorganiseringen av Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst till Avdeling for kunst fom 1. augusti 2012 präglar vårt arbete 2011/2012. Ett omfattande arbete har ägnats att undersöka, utveckla och sammanfatta planer för en ny struktur för den nya avdelningen. Arbetet har genomförts på olika plan: i gemensamma seminarier och på institutionsnivå, i samlad fagstab i de två avdelningarna, i arbetsgrupper med mandat och i mer informella diskussionsgrupper. En omorganisering som omfattar många människor är en omfattande och tidskrävande process. Förankringen i fagstaben är därför avgörande. Nyckelorden har varit öppenhet, nyfikenhet, dialog och utveckling. I tillägg till arbetet med en ny avdelningsstruktur har vi under 2011 utarbetat nya studieplaner för BA och MA studierna i både konst och design baserade på det nationella kvalifikationsramverket. Fokus har varit att förankra studieplanerna väl i enighet med vår egenart. Arbetet har genomförts i process där både fagstab och studenter varit djupt involverade. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på en tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållandet och vidareutvecklingen av en god utbildnings- och lärandemiljö vid Konsthögskolan i Bergen. Avdelningen har varit engagerad i arbetet med att utforma KHiB:s Strategiplan Strategiplanen representerar ett viktigt verktyg för hela institutionen. Avdelningen erbjuder utbildning på tre nivåer BA, MA och PhD nivå, det senare genom Stipendiatprogrammet for Kunstnerisk utvecklingsarbeid. Avdelningen har som överordnat mål att knyta fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (hädanefter KU) nära utbildningsmiljön. Huvudpunkter från avdelningens studieverksamhet och läringsmiljö 2011: Undervisningen baseras på fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Undervisningen stimulerar studenternas utforskande och kritiskt ifrågasättande hållningar. Handledningen står centralt i undervisningen, både i grupp och individuellt. Den representerar en betydande resurs i studenternas läringsutbyte. Förhållandet mellan handledare och student är fruktbart för båda parter. Dialog med och mellan studenterna är en viktig resurs i undervisningen. Gruppdynamiken mellan studenterna är viktig och en aktiv närvaro i studerandemiljön avgörande. Det läggs stor vikt vid att säkerställa utvecklingen i studenternas egna konstnärliga projekt. Detta tematiseras både i grupp- och individuell handledning. Studentprojekt realiseras med externa aktörer, såväl finansiellt som en arena för utprövning och förmedling en viktig erfarenhet för studenten. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra undervisningskalendern med ökad uppmärksamhet på goda kursbeskrivningar och som reflekterar lärarutbyte. Från studieåret införs en veckas professionsförberedande kurs på alla nivåer på BA. 4

5 Gemensamma initiativ med Avd. for specilisert kunst: Mot en konstavdelning: I processen mot ett närmande till en konstavdelning har vi under 2011 hållit gemensamma stabsmöten. Dessa har mottagits väl och underlättar arbetet för och kommunikationen mellan stab, dekaner och ledning. Gemensam teoriundervisning för BA första års studenter baserad på gemensam litteratur, studenter för de två avdelningarna och gemensamma resurser för lärarna. Undervisningen genomförs i sammanhängande perioder och 4 veckor under läsåret, med löpande skriv- och presentationsuppgifter. Initiativet är under kontinuerlig utveckling. MA programmet i konst är en gemensam satsning mellan de två avdelningarna. Studenterna tar ansvar för sitt eget lärande. De har i hög grad ansvarat för produktion av masterutställningarna, katalogen, och seminariet. Det läggs stor vikt vid kritisk reflektion och den egna rösten betonas i skrivundervisningen. Gruppdynamiken fungerar mycket tillfredsställande och den flerkulturella sammansättningen av studenter fungerar stimulerande och produktivt och ger resultat på hög internationell nivå. Stab från båda avdelningarna är engagerade i antagning, handledning, semestervärderingar, examen och bidrar kontinuerligt konstruktivt när det gäller handledning interdisciplinärt. Det hålls regelbundna möten mellan MA koordinator och dekaner. Både kritiker och externa examinatorer ger positiv feedback på studenternas nivå. Graduate symposium: Har som målsättning at skapa en gemensam plattform för att främja den kritiska reflektionen. Seminariet äger rum en gång per månad och inbjuder en blandning av fagstab, tidigare studenter, MA studenter och stipendiater för presentation och dialog kring konstnärliga processer. Contextual studies: ny modell för MA teoriundervisning. Dematerialized - rematerialized : föreläsningsserie på MA studierna. MA programmet omfattar även studentintierat föreläsningsprogram. Programmet i sin helhet är tillgängligt för alla studenter. Onsdagsseminariet: Onsdagsseminariet har upphört i sin tidigare form. Initiativet kommer fortsatt att växla mellan fagstab med betoning att öka tvärfaglig kritisk dialog. Under hösten har Brandon LaBelle, professor i Ny Media vid Avd. kunstakademiet, curerat fyra kvällar i en serie kallas Expanded Practices. Initiativet har under hösten skett i samarbete med Landmark. Anslutningen har varit god och programpunkterna hållit hög faglig kvalitet. Initiativet utvärderas för att eventuellt vidareföras. Studieresor: Under året har flera studieresor företagits: BA1 studiet har varit på gemensam studietur med Avd. for specialisert kunst till Venedig med teoriundervisare och BA1 samordnare Morten Kvamme. Avd. for specialisert kunst har anordnat studietur till Istanbul som även studenter vid Avd. kunstakademiet har deltagit i. MA programmet har varit på studietur till London. Nya Medier: Nya Medier är KHiB strategiska satsningsområde sedan hösten Hösten 2010 blev det inrättat 15 nya studieplatser på Avd. for design med detta fält som fokusområde. Avdelningen vill ta initiativ till att stärka fältet så att det korresponderar med den nya konstavdelningens förväntningar. Bachelor studiet: Sedan hösten 2011 har vi som ett pilotprojekt upprättat en tjänst som BA koordinator för de två konstavdelningarna. Koordinatorn arbetar på 50% och har fokus på att samordna BA utställningen. Dekansamarbete: De två dekanerna har under 2011 utvecklat ett gott och konstruktivt samarbete för att uppnå gemensamma mål. Nya studieplaner har utarbetats de två konstavdelningarna emellan. Ny avdelningsstruktur har utarbetas med utgångspunkt i fagstab från de två avdelningarna. 5

6 Förändringar i staben Nyanställda under 2011: Brandon LaBelle, Professor Ny media, tillsatt Eamon O Kane, Professor Visuell kunst, tillsatt per Sara Henriksson, vik Avdelningskonsulent, tillsatt per Mattias Arvastsson, Vetenskaplig assistent, tillsatt per Karen Kipphoff, Professor Performance/installation, avslutade sina två åremål Processen för tillsättning av ny professor i tidsbaserad konst/performance har fördröjts varför Annika Eriksson, vikarierar som gästprofessor under hösten. Gerd Tinglum, vikarierar som gästprofessor under hösten. Diskussion och kartläggning för tillsättningar av lediga tjänster äger rum under hösten Utbildningen Kort sammanfattning av avdelningens arbete för att kvalitetssäkra uppföljning av studietillbudet och studenterna 2011: Regelbundna stabsmöten där studietillbud och vägledning diskuteras på basis av både formell (KUP) och informell (muntlig) feedback. Studenterna utvärderas varje termin. Utvärderingen åtföljs av uppsummeringsmöte där varje studentpresentation diskuteras i förhållande till kriterierna godkänd/icke godkänd och i förhållande till vilket stöd mm som studenten är i behov av. Detta sker på BA och MA nivå. På MA nivå sker uppsummeringen på tvärs av avdelningarna Avd. kunstakademiet och Avd. for spesialisert kunst. Varje måndag kl har avdelningen ett möte för alla som tillhör avdelningen, både stab och studenter knutna till alla tre nivåer deltar. Här kan alla ha inspel och studenter uppmuntras att presentera projekt (särskilt de som varit på utväxling, liksom inbjudna gäster att presentera aktiviteter utanför avdelningen). Dekan har regelbundna möten med studentrepresentanter. Över året har rekryteringsprocesser ägt rum där studentrepresentant medverkat. 1.2 Studenttall Studenttall for vår og høst Antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg Studentprognose for Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Se vedlegg. 1.3 Planer for 2012 Studieplanens implementering genom undervisningskalendern: Arbetet fortsätter under 2012 med iscensättning av nya studieplaner. Arbetet kommer äga rum på tvärs över avdelningen för att största möjliga utväxling av erfarenheter ska utveckla planerna på bästa sätt och för att tillmötesgå den nya avdelningens krav och möjligheter. Beskrivning av kursutbudet utvecklas och preciseras i en ny kurskalender. Den nya avdelningen förtydligar och förenklar planläggningen av kursutbud på sikt. De nya handledningsgrupperna 6

7 kommer att stärka kursplanerna, de fagspecifika grupperna som utvecklar innehållet i studierna. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar en högre precision i kursbeskrivningar där läringsutbytet är tydligt reflekterat. Den nya avdelningsstrukturen med handledningsgrupper representerar också en rationalisering och en bättre strukturering av det samlade studieutbudet. Det läggs stor vikt vid att utveckla undervisningsutbudet på webben. En ny organisering av undervisningen kommer leda till bättre uppföljning. Planerna för 2012/2013 startar i januari och fortsätter med ett två dagars seminarium i mars 2012 med en samlad fagstab för de båda avdelningarna. Det arbetas kontinuerligt för en bättre användning av engelska i undervisningskalender. Studiekontrakten och användningen av den individuella studieplanen: Närmandet mellan studieplanen och vad studenten gör utvecklas i nära samarbete med huvudvägledaren. Eventuella förändringar över tid diskuteras och analyseras. En bättre utformad plan bör dock utvecklas som är mer flexibel i förhållande till studentens individuella utveckling. Huvudvägledarordningen: Avdelningen har använt denna ordning under många år och har goda erfarenheter av den. Huvudvägledaren är det viktigaste ledet i undervisningstillbudet och ett viktigt led i den forskningsorienterade undervisningen och fungerar bra. Med den nya avdelningen kommer handledningsfunktionen bli än viktigare, bl a för den individuella studenten att navigera i systemet. Strategier för handledning utvecklas och erfarenheter utbytes kontinuerligt för att säkra hög kvalitet på handledningen. Semestervärderingar: Studieplanerna har utvecklats för att kriterier gällande kunskap, färdigheter, generell kompetens ska komma till sin rätt. Fagstabens uppsummeringar efter utvärderingar på både BA- och MA-nivå är mycket viktiga. Semesterutvärdering diskuteras i fagstaben och med studentrepresentanter. En systematisk utvärdering av kurser, workshops, terminer och handledning av studenterna finns, men måste omarbetas för att fler ska utvärdera kursutbudet och kvalitet på studierna och kursutbudet säkras. Etter- og videreutdanningstilbud Vi ser fram emot att samarbeta med den nya EVU/BOA koordinatorn som startade före sommaren. Dekan och koordinatorn har diskuterat en rad olika möjliga förslag till initiativ från avdelningen. Vi ser behovet för att en samordnad strategi och utveckling av EVU/BOA för att säkra utbudet och i gemensamt skapa ett intressant utbud som överensstämmer med KHiBs strategiplan långsiktigt. Vi kommer aktivt verka för att en gemensam strategi utvecklas med sikte på långsiktighet och hållbar utveckling. För 2012 planlägger vi en stöpekurs med internationella gästlärare med mycket specifika kunskaper som kan intressera externa sökare. Enstaka kurser annonseras även för externa sökare. De tidigare onsdagsföreläsningarna som under hösten arrangerats månatligen har utannonserats och fungerar som ett initiativ under EVU. Interdisciplinaritet Avd. konstakademiets stab inviterats flitigt inom KHIB och inviteras reguljärt till kursinitiativ på Avd. for spesialisert kunst. The invisible Seminar, är ett seminarium som arrangeras av Brandon LaBelle, professor i Ny media. Seminariet omfattar internationella deltagare och är ett samarbete mellan fagstab och har som syfte at stärka, utmana och utveckla idéer som inspirerar fältet ljud och space. Tracking Tracing, i samband med utställningen med samma namn planerar Jeremy Welsh ett interdisciplinärt seminarium med en fördjupning kring fältet arkiv och minne. 7

8 Dialog pågår med Avd. för Design rörande ett seminarium som första ammanuensis Amber Frid Jimenez planerar Data is Political mars En frågeställning som engagerar och påverkar vårt samhälle i stort som vi arbetar för ska engagera hela KHiB. Förberedande workshop planeras för att ur teoretiskt perspektiv förbereda för seminariet. Studenter inbjuds delta och detta kommer fungera stärkande interdisciplinärt. Samarbete med Avd. för design med en kurs i undersökning av rum, färg och i samarbete mellan bland annat Mette L orange och Gerd Tinglum med speciellt inbjudna för föredrag, workshops, handledning i grupp och individuellt. Kursen kan ses som en uppföljning av tvärfaglig kurs leddes 2011 av Mette L orange, Hilde Haugen och Jon Arne Mogstad och speciellt inbjudna som undersökte ljus och färg med betoning på det offentliga rummet. Avd. kunstakademiet, Avd. specialisert kunst och Avd. for design samarbetar kring en inbjudan från konsthistoriker som leder en renovering med utsmyckningsuppdrag för Realfagsbygget i Bergen. En grupp med representanter från respektive avdelning planerar ett verklighetsanpassat kursutbud som fungerar professionsgrundande. Riskvärdering: Den övergripande risken är att 2012 kommer stort fokus och mycket energi gå till att skapa och utveckla en ny konstavdelning. Med detta kan risken vara att inte få tillräckligt med tid för att utveckla tankar kring sådant som är väsentligt för avdelningens fortsatta styrka och utveckling. Det är viktigt att ta en sak i taget här så att fokus hålls på det väsentliga. Kursevalueringsverktyg utvecklas ej, som gör att vi kan utvärdera vad som fungerar och vad som bör förbättras i kursutbudet såväl ur student perspektiv som ur lärarperspektiv. Oöversiktlig kurskalender. Ett bra verktyg kan facilitera möjligheterna för att överblicka vad som äger rum som kan överenstämma med studenternas planer för den individuella studieplanen liksom planeringen av kursutbudet så att intressen inte överlappar varandra. Att undervisningen av hur förändringar på weben inte förmedlas vilket leder till överbelastning av webgruppen och att kommunikationsflyt och förmedling uteblir. Att webmastern är underbemannad och att redaktion för densamma saknas vilket fungerar skadligt på utvecklingen av weben. Oöversiktlig antagningsprocess och otydlig rekryteringsstrategi för stipendiatprogrammet förhindrar oss att nå de stipendiater vi önskar samt att arbetet med rekryteringen av nya stipendiater har en osäker hemvist. Tilltag: Se till att det finns tillräcklig tid för utveckla den nya konstavdelningen och processerna kring genomförandet av de första stegen så att genomförandet går smidigt. Utveckla en överblickbar kurskalender i grupp där hänsyn till erforderliga faktorer tages. Utveckla en gemensam strategi för rekrytering av de stipendiater vi önskar med klar roll- och uppgiftsfördelning som attraherar de mest intressanta sökarna. Införa ett system för hela institutionen gällande kurser utbud, arbetplaner etc som är transparenta och faciliterar planering. En ny organisation för den nya konstavdelningen är angelägen för att underlätta organisationen och genomförandet av vår huvuduppgift. Den har möjligheten att definiera och förtydliga våra roller på KHiB så att vi kan genomföra de uppgifter vi ska göra och för att kunna genomföra KU så att skolan håller sig vital och utvecklas till en attraktiv utbildningsinstitution. Virksomhetsmål 1.1 Kunsthøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Avdelningen strävar efter att rekrytera kvalificerade, motiverade sökande med relevant bakgrund för studierna. 8

9 Avdelingen vill aktivt arbeta för en tydligare rekryteringsstrategi där ansvar, metod och resurser är klart definierade. Studenternas internationella sammansättning är avgörande för läringsmljön. Den fagliga potentialen på avdelningen och avdelningarna emellan ska stimuleras, utmanas och vidareutvecklas såväl när det gäller undervisning som KU. Avdelingen har arbetat med teoritillbudet 2011 tillsammans med Avd. for spesialisert kunst och har fokus på fagspecifik teori. Verksmästarna har en nyckelroll på den nya konstavdelningen. En grundlig genomgång av verksmästarnas funktion och roll är avgörande. Stärka verkstädernas roll och funktion med personal och tydlighet rörande tillgång, öppettider, möjlighet för hjälp och facilitering. På Avd. kunstakademiet arbetar i dag en person 100% med detta uppdrag. Vi önskar att det upprättas en balans även vid de andra verkstäderna och att roller och ansvar vid dessa förtydligas och informeras om på hemsidan. För en öppen läringsmiljö och individuell studiegång bör vi ha fler platser än bara för primärgruppen. Avdelningen tar intiativ till samarbeten tvärdisciplinärt inom och utanför KHiB. Avdelningen samarbetar också på initiativ av andra om projekten anses vara relevanta och överensstämmer med KHiB strategi. Riskvärdering: Ouppdaterad rekryteringsstrategi och oklar ansvar- och rollfördelning i det strategiska arbetet riskerar rekryteringen av de studenter vi önskar. Det är viktigt att upprätthålla den höga internationella nivån på MA studiet varför rekryteringen måste säkras. Utebliven uppdatering av relevant utrustning för data laben och verkstäderna leder till försämring av utbildningsmöjligheterna. En överblick över utrustning och en uppdatering av densamma är nödvändig och kan ske i samarbete med avdelningarna. (Se även investeringsplan för 2012). Verkstadsresurser - de olika verkstäderna vid KHiB har personal olika omfattning vilket skapar otydlighet och förvirring för studenter då vi säger oss erbjuda möjlighet att arbeta över gränserna mellan avdelningarna. Målgrupper för vidareutbildningen måste ses över så att kursutbudet erbjuds professionella sökande. Viktig planläggning av vidareutbildning i samarbete med stab uteblir på grund av stabens befintliga arbetsbelastning. Avdelningen har som mål att: Relevant rekryteringsstrategi utvecklas i samarbete mellan fagstab och studenter. Utveckling av web. Erbjuda handledning på hög nivå och främja tvärdisciplinaritet. Fortsatt erbjuda professionsgrundande kurs och sätta praktikplatser på agendan för att ge studenterna stöd och goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv. Utväxlingsmöjligheter på agendan är aktuell aktivitet både efter genomförd BA- och MA examen. Fortsätta erbjuda tekniska kurser, både gällande digitala och trä- och metall verkstäder. De flesta kurserna är öppna för alla studenter på KHiB. Tekniska kurser och gjutkurser är mycket populära. Samarbete mellan avdelningarna måste förberedas med hänsyn till verktygslistor, verktyg och maskiner, rumsbokning, och lista över vad och vem (verksmästare) som är tillgänglig för alla studenter måste uppdateras regelbundet. Avdelningen ser fram emot fortsatt samarbetet med den nya EVU koordinatorn och är villig att erbjuda fler, bättre och mer aktuella kurser i samarbete. Avdelingen ser fram emot en samlad och integrerad plan för etter- og videreutdanningen och vi vill aktivt vara bidra till utformingen av nya initiativ. 9

10 Konsolidera och utveckla gott samarbete med BEK, HKS, Pröverummet, Teatergarasjen, Carte Blanche, Landmark, Bergen kunsthall, BAS m fl viktiga aktörer lokalt. Utveckla tvärdisciplinära kurser och samarbeten inom och utom KHiB. Rum8:s profil bör stärkas för att tas på allvar som en viktig aktör/viktig utställningsrum. Rummet bör faciliteras med bättre ljus, evt facilitator vid behov. Detta stärker KHIB:s offentliga profil. En samlad investeringsplan som planerar för inflyttningen i den nya byggnaden bör utarbetas. Virksomhetsmål 1.2 Kunsthøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelningen har som mål att: Undervisningen ska baseras på och knytas till fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete (KU). Fagstab använder sig av forskning som metod i undervisningen Rationalisering av kursutbudet säkrar kvalitet på utbildningen och på undervisningen, samt möjliggör att fagstab kan koncentrera sig på KU. Följa upp studenterna regelbundet genom individuell utbildningsplan, individuell handledning, grupphandledning och terminsutvärderingar, samtidigt som studenterna är medvetna om sitt ansvar för eget lärande och faglig utveckling. Koordinera och utveckla goda kursbeskrivningar, kursutvärderingar samt handledning i kursutbudet säkrar kvalitet i utbildningen och studielöpet. Studenten är en viktig resurs i undervisningen genom engagemang och ansvar. Resursen beskrivs i kurskalendern och planläggs i handledningen. MA studenter används som handledare i första års projekt och studenter ges ansvar i professionella konstprojekt. Undervisningen har fokus på studenterna egna konstnärliga projekt. Avdelningen ska ytterligare stimulera till kritisk kultur med målet är att skapa en ömsesidigt förpliktigande situation mellan studenter och fagstab baserad på utforskande och dialogbaserat lärande. Professionsbaserande kurs ska ingå i studieutbudet från första året på BA studet. De nya studieplanerna reflekterar studiernas läringsmål på ett tydligt och överskådligt sätt och representerar ett viktigt verktyg för upprätthållande och vidareutveckla en god studie och utbildningsnivå. Riskvärdering: En huvudutmaning för avdelningen är att rekrytera kvalificerad fagstab för att fylla de lediga ställningarna. Det blir en utmaning att utveckla teamet, kunskapsöverföringen är sårbar. Det är viktigt att vara förberedd, att sträva efter att långtidsplanera och genomföra kontinuerlig värdering av vad behoven är i förhållande till sammansättning av staben med hänsyn till internationell/skandinavisk stab respektive faglig inriktning för att komplettera staben. Arbetsplatser för BA och MA studenter på den nya konstavdelnngen kommer kräva noggrann planering och ett gott samarbete mellan alla involverade. Vi är spridda på många byggnader i Bergen vilket försvårar kommunikation. Upprätthållandet och utvecklandet av en kritisk dialogbaserad lärandemiljö kräver ett kontinuerligt arbete. Avdelingens tiltag: Arbeta resursorienterat fokusera på det positiva inte det negativa. Vara aktiv part i utformandet av nybygget. Stimulera och uppmuntra deltagande och användning av gemensamma utrymmen/rum. 10

11 Uppmuntra till aktivt deltagande i gemensamma initiativ och projekt som Graduate seminar, Extended practices etc för utbyte och dialog med fokus på kritisk kontextualisering av konstnärlig praxis och process. Virksomhetsmål 1.3 Kunsthøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelningens mål: Alla fagställningar ska utlysas internationellt. Staben har flerkulturell och internationell förankring och dito nätverk och deltar aktivt i andra större nätverk. Den flerkulturella och internationella miljön på MA studiet ska upprätthållas. Det främjar kvaliteten och ger resultat på hög internationell nivå. Miljön på avdelningen stärks genom erfarenheter från våra egna studenter som reser ut till andra utbildningsinstitutioner och utbytesstudenter som kommer till avdelningen. Avdelningen uppmuntrar till utväxling, praktikperioder, medverkan i internationella projekt och sammanhang. Utväxlingsstudenter vill ofta stanna kvar efter den planerade tiden och det händer att dessa söker in som ordinarie studenter. Avdelningen deltar aktivt i Nordplus nätverket KUNO (Konst Utbildningar i NOrden). Ta vara på, använda och utveckla den kompetens och de nätverk som representeras i staben och som utgörs av hög internationell kompetens i undervisningen. Stärka och utveckla möjlighet för lärarutväxling mellan KUNO medlemmar och andra europeiska och internationella institutioner. Vidareutveckla det Masterprogram i ljudkonst som utvecklats genom KUNO:s försorg. Avdelningens tilltag: Att systematiskt utveckla och använda nätverk med relevanta och intressanta samarbetsparter. Bidra till att tillräckliga och kompetenta administrativa resurser ställs till förfogande och tas i bruk. Ta hänsyn till at tillräckliga OH kostnader beräknas i utformningen av internationella samarbetsprojektssöknader. Stimulera till aktivt bruk av KHiB:s egna KU, FoU, projekt- och kompetens medel. Internationellt samarbete via bl a ansökan till projektprogrammet. Samarbete med fokus på experimentellt måleri med University of Bristol. Utveckling av Nordic Sound Art Programme. Utveckling av ljudkonst fokus via seminarium och utbyten. Utveckling av KUNO express kurs med tematiska experiment i fokus. Utveckling av söknader till Projektprogrammet hösten Riskvärdering: Bristande administrativa resurser. Bristande tid och kapacitet. Bristande kultur för samarbete. 11

12 2 Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Aktivitet 2011 Jeremy Welsh Retrospective - Film & Video Art in Norway : Stenersens Museum Oslo Cities Re-imagined: videovisningsprogram innenfor utstilling om arkitektur og film, Kino Kino, Sandnes Kurator for videoutstillingen med tema vann, Kviteseide Kunstforening, som del av 100 års feiring av Telemarkskanalen Placeholders: FOU seminar, KHIB, september 2011 Studiereise til Sydney og Melbourne - forberedelse til utstilling Tracking/Tracing, 3,14 Bergen, januar 2012 Nattprosjeksjoner på Håkonshallen, desember 2011, produsert av BEK. Del av 750 års feiring for Håkonshallen. Jon Arne Mogstad Bokrelease av El Greco Revisited, samtal mellan Professor Jon Arne Mogstad och Mikkel Boogh, rektor Köpenhamns konstakademi, Rum8, Bergen. Karen Kipphoff Performance seminarium, Bergen kjött, januari Eamon O Kane Solo exhibitions: There Is Another World, But It Is In This One, at RARE Gallery, New York, USA October 13 - November 10, th April 1689, Crawford Art Gallery and Museum, Cork. Oct Jan Group exhibitions: Dublin Contemporary 2011 at Earlsfort Terrace and the Iveagh Gardens, National Gallery, Douglas Hyde Gallery, Hugh Lane Municipal Gallery, RHA Gallery, Dublin, Ireland September 6 - October 31, Two lectures and a workshop Luleå Art Biennial 2011, Sweden, 22 June - 14 September 2011 Venue: The Art Hall (Kunsthall) at the Culture House in Luleå and The Regional Museum of Norrbotten 'It's about Time' at the Ben Malz Gallery at Otis College of Art and Design, LA, USA April 30 June 11, Ut i min hage in Harstad, Norway School Days Lewis Glucksman Gallery, Cork - 18th November th March Cavafis Exhibition, Hellenic Foundation for Culture-Annex of Alexandria, Egypt. Dec The 43 Uses of Drawing, Rugby Art Gallery and Museum in Rugby, UK Scope Miami, Art Fair, with RARE Gallery, Dec Aqua Art Miami, Art Fair, with Gregory Lind Gallery, Dec Social Structures, Sun Valley Center for the Arts, Idaho, USA 12

13 L'art de la rencontre, Galerie Favardin & de Verneuil, Paris. Montano's Malady, Galerie Favardin & de Verneuil, Paris. ArtPad SF, San Francisco, USA DEARC: The RDS Taylor Art Award Exhibition - Celebrating 150 Years, RDS, Dublin Figure and Ground, Cavanacor Gallery, Ireland. Red, SOMA, Waterford, Ireland. Books reviews etc: Creative Ireland - Visual Arts : a new publication by Visual Artists Ireland. Edited by Noel Kelly and Sean Kissane, September 2011 Domus the renowned Italian architecture, art and design magazine has recently interviewed Eamon. The article can be viewed at Isobel Harbison reviews School Days: The Look of Learning in Frieze Maeve Connolly reviews School Days: The Look of Learning in Art Monthly Lectures Art Architecture Commissions, talk for Kari Dyrdal Lecture for education dept. at khib on Froebel studio Brandon LaBelle Guest Lectures: "Sound at the back of the mouth, almost", Moravian Gallery, Brno "Public Intimacy", panel presentation, ISEA 2011, Istanbul "Cultural Work", Synapse symposium, Haus der Kulturen der Welt, Berlin "The Acoustic and More", Keynote lecture, Radical Spatiality conference, University of Zadar, Croatia "The Acoustic and More", Keynote lecture, Morning Line symposium, Vienna "Artist Talk", Oxford Brookes University, Oxford Acoustic Territories, Museums Quartier, Vienna Exhibitions (group) "Concert", Urbane Klangräume, Kunstraum, Leipzig Meditation on a future horizon, Decay, Galerie Mario Mazzoli, Berlin Exhibitions (solo) "Room Tone", General Public, Berlin "Notes Toward a Sketch of a Sonic Body", IMT Gallery, London Publications "Site of Sound: Of Architecture and the Ear #2", Errant Bodies Press, Berlin "Sharing Architecture: Space, Time and the Aesthetics of Pressure", in Journal of Visual Culture, Vol 10, No 2, August, UK "Other: On Maryanne Amacher", in Sound: Documents of Contemporary Art, Whitechapel/ MIT Press "Sonic Spatialities", in The Morning Line, Thyssen-Bornemisza, Vienna Workshops Workshop, Amplified & Mirrored, Aachen University, Aachen Workshop, The Echo Project, UNAICC, Santiago de Chile Performances "Room Tone", STUK Center, Leuven "In the Dark", Dance Center, Zagreb "Sound at the back of the mouth, almost", Muthesius Academy, Kiel "In Passing", Stedelijk Museum, Amsterdam "Porcelain Workshop", Volt Gallery, Berlin 13

14 Kjersti Sundland FoU Stage 1. April - October 2011: In depth research into sensor technology and live processing tools for audio/video by collaboration with artists working in the field, and with technical expertise. Is it possible to travel within a cinematic panorama of an environment by connecting sensors directly on to the viewer?, can it track the movements in actual space to generate movement/ or temporal shifts in the cinematic space? (Synchronized multi channel screening). Work in progress event at Rom8, held in October/November This research is shown in an exhibition held at Kathrineholms Kunsthall, opening 29th of September Research project postponed to January-March Morten Kvamme Utstillingen Confessions i Warszawa sammen med Rita Marhaug, Anne Helene Mydland og Tove Tømmerberg, høst Som en oppfølgning av på dette prosjektet presenterte vi en ny versjon av utstillingen i ROM 8 i april oktober, The Cornwall workshop, workshop som samlet kunstnere, kritikere og kuratorer i diskurs rundt lokal aktivitet og stedsidentitet. Workshop ledet av Teresa Gleadowe og Mark Dion. Deler av FoU tiden har vært knyttet til søknadsarbeid i forbindelse med finansiering av Prosjektet Inside the black box. I tillegg til min FoU tid har jeg i 2011 arbeidet eksternt med utviklingen av Prosjektet Tag team studio. Patrik Entian Slutställning, Rum8 september Pedro Gómez Egana Never or Now, performance festival Residency, Kunstnernes hus, Oslo Slutställning Abyme, Galleri Knipsu, oktober/november Ellen Roed Performance: 'While attempting to balance oneself in space #1' at Knipsu in Bergen, March Performance with Victoria Johnson at SMC (Music technology conference) in Padova July 2011 (Peer reviewed). Artist in residency Field_Notes, Finnish Bio Art Society. Organized public symposiums: Right about Now March Research forum with Hito Steyerl and Tone Hansen at HKS November 2011 Michelle Teran Tracing Mobility exhibition: Nov/Dec 2011, Haus der Kulturen der Welt, Berlin Urban Festival: October 6-11, 2011, Kino Gric and various locations throughout Zagreb ISEA conference: presented on two panels, Istanbul "Sniff, Snoop, Crawl" thematic block, Piet Zwart Institute - lecture, Rotterdam New Geographies workshop, Cultural Centre CK, Skopje, Macedonia Right about Now seminar, Rom 8, Bergen, organized by Ellen Røed Placeholders seminar, 6th floor Fine Arts building, KHIB, organized by Jeremy Welsh Presentation during opening week for all students and faculty, Terminus hotel Artist talk during Graduate seminar, organized by Jeremy Welsh A contribution of text within Panoramic Interchange: Landscape, Society and the Individual: 14

15 A project initiated by Professor Karen Kiphoff and jointly organized by the art academies in Bergen, Vilnius, Reykjavik and the Royal Art Institute, Stockholm. Sensuous Knowledge Det är mycket värdefullt att KHiB initierade och genomförde Sensous Knowledge Projektet stärkte den fagliga diskursen internt, men representerade kanske KHiB än mer externt vilket stärkte självtilliten fagstab och studenter. Avdelningen vill aktivt medverka till att vidareutveckla konceptet med externa samarbetsparter, där fokus läggs även på att fagstab presenterar sitt KU internationellt. 2.2 Planer for 2012 Grunden för Avdelningens undervisning är fagstabens konstnärliga utvecklingsarbete och forskning. Som fagstabs tid har varit organiserad har detta varit svårt att genomföra. Den nya byggnad som planeras lägger detta tillrätta då staben är samlad. Organiseringen av den nya avdelningen lägger en god grund för att fagstab kan få koncentrera tid för KU. Staben kommer också med den nya avdelningen ha en större kritisk miljö för att utveckla kritisk kontextualisering. Avdelningen vill lägga till rätta för interna seminarier med fokus på KU. Avdelningen vill stimulera fagstab att delta och bidra i externa seminarier och i sammanhang där konstnärligt utvecklingsarbete presenteras och diskuteras. Medarbetarsamtalen ska ha större fokus på konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Avdelningen stimulerar till projektutveckling och ansökningar i samarbete på avdelningen som kan finansieras av Projektprogrammet eller andra externa finansieringskällor. Avdelningen fokuserar på projektutveckling och ansökningar genom att bl a initiera kurser i samarbete med den nya EVU/BOA koordinatorn. Större projekt kräver projektledning. Avdelningen vill lägga till rätta för att fagstabs arbetstid ska organiseras så att förhållandet mellan undervisning och konstnärligt utvecklingsarbete balanseras. Avdelningen är positiv till en vidareutveckling av Sensuous Knowledge, gärna i samarbete med externa aktörer. Jeremy Welsh Kurator for Tracking/Tracing, utstilling med samtidskunst (foto og video) fra Australia, galleri 3,14 januar-februar Seminar i forbindelse med åpningen. Re: Place, søknad til nasjonal programstyre for toårig KU prosjekt i samarbeid med KHIO, Griegakademiet og Kino Kino Ferdigstilling av KU prosjektet Se ( ) fotoserier, video, artist books. Seminar om kunst og infomatikk, UiO, februar programleder/curator. Eamon O Kane: VERA workshop/tutorials/lectures Vilnius Art Academy visiting lecturing and KUNO links International Froebel Conference Solo exhibition, 126 Gallery, Galway, Ireland (forthcoming). Solo exhibition, Klaipėda Culture Communication Center, Klaipėda, Lithuania (forthcoming). Brandon LaBelle Senior Visiting Fellow, Cornell University Keynote lecture, Yale School of Architecture Presentation, Cage conference, Maerz Musik, Berlin Solo exhibition, Lothringer 13 Kunsträume, Munich 15

16 "Silence", group exhibition, HMKV, Dortmund Project, group exhibition, Sideways festival, Brussels Kjersti Sundland FoU projekt överfört från 2011, se FoU under Ellen Roed 'While attempting to balance oneself in space #2', exhibition, Borealis Festival, Bergen Virksomhetsmål 2.1 Kunsthøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelningens resultatmål och tilltag: Den nya avdelningen lägger grund för att flerfagliga miljöer uppstår som stimulerar en robust och avprivatiserad kultur för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Konsthögskolan i Bergen ska vara en tydlig arena för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Avdelningen ska följa upp KHiB:s gemensamma samlingar för konstnärligt utvecklingsarbete. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla en positiv hållning till konstnärligt utveckling arbete, presentation, diskussion och kritisk reflektion av avdelningens och institutionens projekt. Avdelningen arbetar aktivt för en vidareutveckling av Sensuous Knowledge, gärna i samarbete med externa aktörer. Avdelningen stimulerar fagstab till att delta och aktivt medverka till och i externt finansierade projekt med relevans för egna projekt innanför konstnärligt utvecklings arbete. Riskvärdering: För liten kritisk massa förhindrar fruktbar utveckling av miljön för konstnärligt utvecklingsarbete. Bristande kultur för diskussion kring konstnärligt utvecklingsarebete. För lite kompetens i projektutveckling. Tilltag för att reducera risken: Etablera större fagliga miljöer över faggränserna. Etablera fler formella och informella möten i fagstab för att etablera och utveckla kritisk diskurs. Uppmuntra fagstab till att invitera kollegor till fagliga diskussioner kring eget KU arbete. Staben måste medvetandegöras sitt eget ansvar för egen KU tid. Virksomhetsmål 2.2 Kunsthøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens resultatmål og tiltag: Alla fagliga ställningar ska utlysas internationellt. Rekryteringsprocessen ska ha ett klart fokus på konstnärligt utvecklingsarbete. Resultat av KU-arbete och forskning ska förmedlas till en större publik genom utställningar, publikationer och andra experimentella former för kontextualisering och kritiskt utbyte. Websidan ska reflektera stabens konstnärliga utvecklingsarbete på ett överskådligt sätt. Balansen mellan konstnärligt utvecklingsarbete och undervisning måste ivaratas. Avdelningen ska lägga tillrätta för en god kultur för kritisk reflektion och diskussion. 16

17 Riskvärdering: Bergen är inte världens centrum. Tilltag för att reducera risken: Arbeta systematiskt för att skapa och utveckla kritisk dialog. Virksomhetsmål 2.3 Kunsthøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiater Stipendiaterna är en styrka och utmaning för avdelningen. Målet är att stärka stipendiaternas närvaro på avdelningen genom seminarier, undervisning, närvaro i faglig utveckling och utväxling. Stipendiaterna utvecklas och stärks tillsammans med handledare och stab. Målet är att proaktivt söka de stipendiater vi önskar ska ingå i avdelningen med målet att stärka avdelningens inriktning, meningsproduktion och kritisk reflektion. Avdelningens resultatmål och tilltag: Bidra till att stipendiaterna integreras i avdelningen och blir en viktig del av staben, i diskussioner rörande i konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. God uppföljning från handledare. Gemensamma utväxlingsytor för stipendiaterna inom programmet undersöks och utvecklas under Utveckla strategi för rekrytering av stipendiater som tydliggör söknadsprocess, roller och ansvarsfördelning. En tanke är att utveckla den treåriga stipendiattiden till fyra år och kontinuerligt involvera stipendiaten i undervisning. Vi ska proaktivt söka internationella partners i samband med forskningsprojekt. Riskvärdering: Svårt att integrera stipendiaten i avdelningens och institutionens övriga verksamhet. Handledarrollen kräver en översyn och professionalisering. För få stipendiater, för liten kritisk miljö. Bristande samordning av stipendiatmiljön. Tilltag för att reducera risken: Stipendiaterna ska i större grad rekryteras som en del av större projekt med fler från fagstab involverade. Upprätta referensgrupper som inkluderar fagstab och erfarna fagpersoner. Ta initiativ till forskarutbildning vid KHiB. Ta initiativ till att ivarata goda MA studenter för att söka stipendiatställning. God strategisk rekrytering av stipendiater för att säkra både goda och ägnade kandidater i linje med våra egna strategiska mål för konstnärligt utvecklingsarbete. 17

18 3 Samfunnsrollen og formidling Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. 3.1 Aktivitet 2011 Avd. kunstakademiet utgör en vibrerande miljö med mycket aktiva studenter på alla nivåer som är synliga både i Bergen och i utlandet med projekt som är initierade vid KHIB, med samarbetsparter och med egna initierade projekt och utställningar. Vi samarbetar med Bergen Konsthall för att genomföra MA utställningen som öppnade i april i Bergen konsthall. Centrala aktörer från konst- och kulturliv inviterades till ett tvådagars seminarium initierat av studenterna med internationellt inbjudna som hölls på Landmark, en katalog producerades och en blogg upprättades som informerade om processen. BA utställningen ägde rum på avdelningen i år, en katalog producerades och information presenterades på websidan. Stipendiaterna Patrik Entian och Pedro Gómez Egana har haft sina slututställningar under hösten, på Rum8 respektive Galleri Knipsu. Gomez Egana genomförde även flera artisttalks öppna för allmänheten. Aktivt deltagande i öppen dag i samband med söknadsfrist för BA studierna. Samarbete med bl a Landmark, Bergen kunsthall om bl a seminarier, presentationer, föreläsningar och performances. De tidigare onsdagsseminarierna cureras och äger rum en gång i månaden ca. Hög faglig kvalitet på de inbjudna, stor uppslutning och god diskussion. Kontinuerliga samarbeten med Teatergarasjen och Pröverummet. Samarbete med Carte Blanche kring föreställningen Try In House III. Etablerat, gott samarbete med Hordaland kunstcenter HKS. Särskilt genom Masterweekend, där MA studenter söker och får göra en utställning under en helg med stöd av HKS personal. Det är viktigt och professionsgrundande för studenterna att lyfta ut sina arbeten i ett större rum och pröva det inför slutfasen av utbildningen. Ingår som ett led i den medvetna satsningen på en professionalisering av konstnärsrollen mötet och det nära samarbetet med en professionell utställningsinstitution. Kontinuerligt samarbete med Bergen Elektronisk Kunstcenter (BEK). Samarbete med Bergen Kjött om performanceseminarium och workshop, januari Samarbete med BI kring utsmyckningsprojekt där fem studenter var involverade och skapade nya platsspecifika verk i samarbete med fagstab. Projektet utvecklades ur en professionsbaserad kurs i enlighet med utsmyckningsuppdrag. Samarbete med Nasjonale turistveger kring ett projekt lett av Mark Dion, New York, där fyra studenter assisterade i samarbete med fagstab. Samarbete med IG arkitekter för performancekväll, december 2011, öppnade ett nytt rum i staden och gav nya besökare utanför KHIB. Studenternas deltagande i utställnings- och projektarbete utanför skolan, ofta på ett högt nationell eller internationell nivå. Projekten dokumenteras och synliggörs på Se även under publikationer och utställningar under FoU. För en översikt av stabens offentliga roller och värv, se bilaga 4 18

19 3.2 Planer for 2012 Virksomhetsmål 3.1 Kunsthøgskolen skal være en opplagt samarbeidspartner for myndigheter, næringsliv og kulturliv for styrking av kunst og design, bidra i fora der kunnskapen vår er en ressurs, og bygge nettverk med relevante partnere. Avdelningen önskar bygga vidare på den etablerade miljö som finns. Samhällsrollen och förmedlingen är avgörande för avdelningen, det är viktigt att förmedla de många olika projekten som stab och studenter är involverade i glokalt - både lokalt och internationellt. Avdelningens resultatmål och tilltag: Avdelningen ska fortsatt understryka att KHiB:s websida ska användas aktivt för att förmedla institutionens aktiviteter. Detta gäller både undervisning, förmedling och konstnärliga projekt. Stab och studenter ska uppmanas att delta aktivt i samhällsdebatten. Aktiv användning och utveckling av Rum 8 som laboratorium för att fagstabs och gästers arbete. Rum 8 ska ha en överblickbar, genomtänkt användning. Rum 8 ska etableras som plattform för dialog och förmedling av konstnärliga processer, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Fortsatt samarbete med viktiga aktörer i Bergen som Landmark, Bergen konsthall, Bergen konstmuseum, HKS, 3: 14, BEK för visning, förmedling av projekt. Masterutställningen i konst öppnas i Bergen konsthall 20 april 2012 och ett internationellt studentinitierat seminarium skapar en dialog kring utställningen och samtidskonsten. BA utställningen planeras i samarbete med hela KHiB. BA koordinator ansvarig. BA programmet utvecklar student initierat program som förmedlar konstnärliga processer även utanför KHIB. Studenter ges möjlighet att söka till EEA, European Exchange Academy, som bevisligen ökar studentens medvetenhet om process och samhällsroll i process med internationella deltagare. Fortsatt samarbete med HKS, särskilt rörande Masterhelgen, som äger rum en gång per termin under en helg och förmedlas till en publik utanför KHiB. Fortsätta och utveckla det goda samarbetet med BEK. God dialog och ömsesidigt utbyte tekniskt-konstnärligt till båda parter. Utveckling och utbyte av workshops, programmering, installationer, ljud/konstprojekt mm. Vidareutveckla samarbete med Teatergaragjen och Pröverummet. Vidareutveckla samarbetet med Carte Blanche rörande Try in House. Undersöka samarbete med Lydgalleriet. Avdelningen ska samarbete med Borealis. Planerad utställning med stipendiat Ellen Roed i Rum8, mars Det är mycket värdefullt att KHiB initierar och genomför prestigeprojeketet Sensuous Knowledge. Projektet har stärkt den fagliga diskussionen internt, men kanske har det varit ännu mer värt och en viktig signal utåt och därmed inspirerat och stärkt fagstab och studenters självtillit. Avdelningen önskar dock arbeta för att projektet förankras starkare och i tätare samarbete med KHiB:s fagstab. Konsthögskolans egna FoU projekt bör i större grad presenteras och diskuteras i ett internationellt forum som detta. Ett fördjupat samarbete med KHiB:s FoU kommitté kan vara värdefullt i utvecklingen. Samarbete diskuteras med Bergen museum. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Se kommentar till sektormål 3 ovan. Riskvärdering: Det är viktigt att bibehålla samarbetet med Bergen konsthall i förbindelse med MA utställningen. En förändring i samarbetet skulle innebära ett allvarligt problem med hänsyn till förmedlingen av studenters arbete i samarbete med och på en professionell arena. 19

20 BA utställningens resultat är avhängigt att alla deltar. Sviktar gruppen av någon anledning leder det till att få personer får ett större ansvar och kan riskera projektets utkomst. Det ligger en inneboende risk i samarbetsprojekt. Det är viktigt att upprätthålla god kommunikation och avtal med samarbetsparter för att säkerställa projekts framgång. Samarbete med andra institutioner kan vara avhängig av specifika personer. Om det sker en förändring kan samarbetet/avtal förändras/gå i stöpet. Tilltag för att reducera risken: Risken reduceras med regelbunden professionell dialog mellan Konsthögskolan och samarbetande institutioner och aktörer. Virksomhetsmål 3.2 Kunsthøgskolen skal formidle egne prosesser og resultater for å øke den offentlige bevisstheten om kunst og design, synliggjøre virksomheten vår og møte andres kompetanse. Avdelningens kommentarer till KHIB:s resultatmål: Hänvisning till planer för 2012 i samhällsrollen. Avdelningen fortsätter hyresavtalet för stipendiatateljé på USF. Tracking Tracing består av utställning och offentligt seminarium på 3:14, januari Stipendiaterna Pedro Gómez Egana och Patrik Entian har offentliga disputaser våren Avdelningen stimulerar fagstab till dialog och diskussion kring de egna konstnärliga arbetena. Nätsidorna är en avgörande kanal för kommunikation. Avdelningen fungerar pådrivande för att nätsidorna utvecklas. Avdelningen utbildar studenter till medvetenhet om sin professionella roll som konstnärer. Riskvärdering: Huvudrisken är knuten till intern och extern koordinering, internt bruk av resurser och kompetenser och samarbete med externa parter. God kommunikation måste säkras. Tillräckliga resurser måste avsättas till projekten. Kontrakt/avtal med extern partner måste ses som förpliktigande. För få arenor för förmedling av process och resultat. Dåligt system för distribution av egna publikationer. Tilltag för att resucera risken: Uppgradera Rum8 till ett mer professionellt utställningsrum. Kontinuerlig uppdatering av nätsidorna gällande konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Virksomhetsmål 3.3 Kunsthøgskolen skal bidra til innovasjon og verdiskapning. Kunsthøgskolen skal øke eksternfinansiert virksomhet gjennom å tilby nyskapende og attraktiv kunnskap for samfunns- og næringsliv. Avdelningens resultatmål och tilltag: Avdelningen ska medverka aktivt till att fagstab söker Projektprogrammet och söker andra externfinansierade projektmöjligheter. Riskvärdering: Det är tid- och resurskrävande att utveckla goda projekt som kan få genomslag hos externa finansieringskällor. 20

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING... 3 0.1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ... 3 0.2. KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING:... 3 0.3. SAMHÄLLSROLLEN

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano

2007 Galleri Magnus Åklundh, Malmö, Sweden Nordic Pavillion, 52nd Venice Biennale, Italy (w. Jakob Dahlgren) Gallery Suzy Shammah, Milano Born 1970 Lives and works in Stockholm Education: 1995-98 1993-95 Konsthögskolan, Malmö Konstskolan Forum, Malmö Solo shows: 2013 Gallery Erica Fiorentini. Rome, Italy 2012 Galerie Nordenhake,Stockholm,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95

SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm. Education. Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 SIROUS NAMAZI Born in 1970 in Kerman, Iran Lives and works in Stockholm Education Konsthögskolan, Malmö, 1995-98 Konstskolan Forum, Malmö, 1993-95 Solo Exhibitions 2014 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn,

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE

Henrik Samuelsson. Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE. Education. 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Henrik Samuelsson Born in 1960 in Ramsele, SE Lives and works in Stockholm, SE Education 1985-90 Royal Institute of Art, Stockholm, SE Solo Exhibitions (Selection) 2014 Cool, Galerie Laurent Godin, Paris,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW

Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW 1. Projektidé VISIONS OF THE NOW är en internationell festival och kongress, där frågor rörande konst och teknologi och dess samverkan, samt visioner av nuet och

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

LARS ENGLUND BIOGRAPHY

LARS ENGLUND BIOGRAPHY LARS ENGLUND BIOGRAPHY Born in Stockholm, Sweden, 1933 Lives and works in Jonstrop, Sweden SOLO EXHIBITIONS 2014 LARS ENGLUND - Sculpture, Malmö Konsthall, Malmö, Sweden 2013 Lars Bohman Gallery, Stockholm,

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer