Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande Lennart Palm (S) Övriga beslutande, se bilagd närvarolista Övriga deltagande Mats Myrén, kommunrevisionen, 70 Tore Söderberg, medborgarförslagsställare, 71 Henrik Öhrn, medborgarförslagsställare, 72 Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, 83 Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Fredrik Mattsson (M) och Roland Ahlkvist (M) med Nils Franzén (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 17 juni 2014 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunfullmäktige Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 70 Kommunrevisionens information 3 71 Tore Söderbergs medborgarförslag om myggbekämpning vid Sonnboviken 4 72 Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) 9 73 Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Årsredovisning 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Mål och budget för Avesta kommun Revision av Region Dalarnas förbundsordning Besvarande av Lis Linnbergs (FP) interpellation om sjuksköterskors löneläge och patientsäkerhetsläget i bristen på sjuksköterskor Besvarande av Lis Linnbergs (FP) interpellation om yrkesintroduktionsanställningar för unga år Remiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Överlämnande Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Överlämnande Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta Fullmäktigeberedning om demokratiutveckling Delgivningar 43 Närvaro- och omröstningslista 44

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 70 Kommunrevisionens information Mats Myrén (M), sammankallande för kommunrevisionen, medverkar och ger följande redovisning: Idag vill jag travestera Martin Ljung som i en bejublad sketch för många år sedan ifrågasatte, det här med det militära kan det verkligen löna sig? Min fråga blir det här med kommunrevision, lönar det sig egentligen? I en granskningsrapport som presenteras på onsdag har vi gått igenom hanteringen av sopcontainrar i upphandlat avtal mellan SITA Sverige AB och Avesta kommun. Det kommunala bolaget Avesta Vatten och Avfall AB övertog vid sitt tillskapande 2011 detta avtal. Trots det upprättade avtalet har SITA själva fakturerat kunderna för sopcontainrar i stället för Avesta kommun och sedermera Avesta Vatten och Avfall AB. Faktureringen har skett till ett pris som legat högre än det avtalspris som Avesta har. Avesta Vatten och Avfall har själva inte observerat felaktigheterna förrän felaktigheterna påtalats av ARAB Avesta Renhållnings AB som för övrigt hävdar att de vunnit upphandlingen om inte containrarna utvärderats... Avesta Vatten och Avfall AB har nu räknat ut hur mycket man, d v s bolagets ägare, vi, Avesta skattebetalare, gått miste om. Ca 1,2 miljoner kronor. En uppgörelse är under planering i vilken Avesta Vatten och Avfall AB kompenseras med detta belopp. Tillbaka till ursprungsfrågan. Kommunrevision? Lönar det sig egentligen? Vår årsbudget är kronor, döm själva. Glad Sommar önskar kommunrevisionen er alla.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 71 Tore Söderbergs medborgarförslag om myggbekämpning vid Sonnboviken Dnr KK13/ Tore Söderberg anför i medborgarförslag att Länsstyrelserna i de fyra länen, X, C, U och W gemensamt sedan 2011 driver ett projekt, "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven'', som ska söka långsiktigt hållbara åtgärder för att begränsa myggförekomsten i Nedre Dalälvsområdet. 10 års myggbekämpning genom flygbesprutning med Bti, som dödar mygglarverna, har gett varierande resultat till höga kostnader, 67,5 Mkr, och med okända långsiktiga biologiska konsekvenser. Resultatet av projektet ska redovisas under hösten 2013, men flera delprojekt är presenterade, och de ger spännande indikationer om hur myggförekomsten kan begränsas genom åtgärder beträffande strandlinjen. Avesta kommun bör ta initiativ till ett allmänt möte i Avesta någon gång tinder hösten, där man ska söka dra nytta av och överföra de gjorda erfarenheterna och åtgärdsförslagen till vår kommuns områden som tidvis har likartade myggproblem. Tore Söderbergs förslag: - Återställ Sonnbovikens vattenspegel (och försköna därigenom samtidigt infarten till Avesta utmed RV 70) och minska samtidigt produktionen av mygg i området. (Under en lång följd av år har en allt snabbare igenväxning och försumpning av området skett, vilket ökar myggproblemet). - Avlägsna buskar och grässvålen som har utbrett sig alltmer i strandlinjen (genom röjning och genom fräsning) - Stimulera hävden av strandområden (genom slätter eller betesverksamhet där sådan är möjlig). - Gör på sikt Sonnboviken till en verklig fågelsjö, i stil med Limsjön i Leksand, med bl a skapande av häckningsbankar på några platser i viken. - Skapa om möjligt en variation av vattennivån för att därigenom minska igenväxningen av strandlinjerna i Bäsingen, Sonnboviken, Jädersjön, Jularboån och Svartån. Detta genom en icke-statisk regim av vattenföringen i Näs kraftstation. Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 71 (forts) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 september 2013 att remittera medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott för yttrande. Kommunekolog Peter Klintberg anför följande i sitt yttrande: Myggproblematiken vid Sonnboviken är välkänd. Färsk forskning har visat att det produceras avsevärt mycket mindre mygg på hävdade (betade eller slåttrade) marker än på ohävdade, varför det finns anledning att anta att myggsituationen vid Sonnboviken skulle kunna lindras om de igenväxande markerna togs i hävd. Sannolikt har dessa marker tidigare hävdats ända ner till vattnet. Att hävden har upphört, i kombination med att regleringen av Dalälven gjort att de tidigare stora vattenfluktuationerna i Sonnboviken upphört är säkerligen förklaringen till att Sonnboviken nu håller på att växa igen. Att Sonnbovikens vattenspegel minskat konstaterades redan på 90-talet av Dalarnas botaniska sällskap, som då hade en exkursion där man studerade Sonnbovikens vattenvegetationen från båt. Man noterade då att vassruggarna växer sig allt större samt att bottnen täcktes av tjocka härvor av mossa. Botanikerna gjorde dock även vissa ganska intressanta växtfynd i Sonnboviken, vilket motiverar att vikens växtliv undersöks lite närmare innan en eventuell restaurering påbörjas. Sonnboviken är även känd som en viktig rastlokal för fåglar, bl.a. sångsvan, gäss och änder. Ett fågeltorn har därför uppförts vid viken. Sonnbovikens värde som fågellokal skulle dock kunna höjas avsevärt med vissa restaurerings-/skötselåtgärder, såsom förslagsställaren anför. Avesta kommun utförde för några år sedan, i samarbete med några av de berörda markägarna, en del busk- och slyröjning längs Sonnbovikens stränder. Syftet var både att gynna det våtmarksanknutna fågellivet och att försköna landskapsbilden, då viken ligger i blickfånget för trafikanter som färdas på riksväg 70. Tanken var att den i dagsläget obrukade delen av strandremsan mellan vattnet och riksvägen efter röjning skulle omvandlas till betesmark, och att djuren därefter skulle hålla landskapet öppet. Det visade sig dock svårt att hitta någon djurhållare som ville ha sina djur på bete vid stranden, varför området nu åter är på väg att växa igen. Ett restaureringsprojekt i linje med det som föreslås i medborgarförslaget står helt i linje med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, där en viktig punkt är just återskapande av våtmarker. Det har fram till och med 2013 funnits miljöstöd (inom Landsbygdsprogrammet) att söka för anläggande/restaurering av våtmarker. Dessa stöd har täckt upp till 90 % av kostnaderna för våtmarksanläggningen. Ett maxtak har dock funnits på kr per hektar våtmark. Förhoppningsvis kommer motsvarande stöd att åter kunna sökas från och med Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 71 (forts) Innan ett eventuellt våtmarksprojekt påbörjas är det klokt (och ofta även ett krav för att få bidrag) att en konsult specialiserad på våtmarksanläggning anlitas för att bedöma förutsättningarna och föreslå lämpligt tillvägagångssätt etc. Även kostnaderna för konsulten har varit bidragsberättigande i de tidigare miljöstöden. En förutsättning för att en restaurering av Sonnboviken ska bli riktigt lyckad och ge ett bestående resultat är att stränderna direkt efter restaureringen tas i hävd, antingen genom bete eller att vegetationen årligen slås av. En ökad, mer naturlig, vattenståndsvariation skulle också vara gynnsam för våtmarken och dess liv. Detta är sannolikt svårare att åstadkomma. Kommunekologens förslag till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: - Nämnden föreslår att förutsättningarna för en restaurering av Sonnboviken, i syfte att gynna fågellivet och minska myggförekomsten, utreds närmare. Detta görs lämpligen av en konsult specialiserad på våtmarksanläggning. Innan en eventuell restaurering påbörjas bör även växtlivet undersökas närmare av en botaniskt kunnig person. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut - Nämnden föreslår att förutsättningarna för en restaurering av Sonnboviken, i syfte att gynna fågellivet och minska myggförekomsten, utreds närmare. Detta görs lämpligen av en konsult specialiserad på våtmarksanläggning. Innan en eventuell restaurering påbörjas bör även växtlivet undersökas närmare av en botaniskt kunnig person. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt yttrande: Inledningsvis hänvisas till yttrandet i detta ärende från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd som utvecklingssekreteraren i princip delar. Ett ytterligare argument att tillstyrka motionen är att detta förslag ligger väl i linje med Avesta som Outdoor-kommun. Vad sedan gäller möjligheten att få bidrag är förutsättningarna lite annorlunda än vad som kommer fram i yttrandet från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Röjning på landdelen runt Sonnboviken faller troligen inte under våtmarksstödet utan här får man söka utifrån betesrestaurering där under tidigare stödperiod stödet var max 90 % av 50 tkr/ha. Detta stöd kommer nu att ändras eftersom vi ligger i en skarv vad gäller det nationella landsbygdsprogrammet och detta troligen inte blir klart förrän i slutet av Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 71 (forts) Via ortokarta kan man översiktligt beräkna det område som skulle vara aktuellt för restaurering. På land kommer man då upp i mellan ha och i vatten c:a 10 ha. Detta är mycket översiktliga siffror och en projektinventering och-plan får närmare beskriva det faktiska förhållandet. Vid kontakter med länsstyrelsen Dalarna och vissa kommuner i Dalarna med erfarenheter av denna typ av restaureringsarbeten kan kostnaden för en sådan projektplanering översiktligt uppskattas till mellan 30 och 50 tkr. Om en sådan görs under hösten vinner man också fördelen att man vet hur det kommande stödet är utformat. Under denna tid kan också tas reda på av kommunala tjänstemän om det finns möjlighet att få in betesdjur på den eventuellt restaurerade marken runt Sonnboviken. Vad gäller frågan om att skapa variation i vattenföringen vid Näs kraftstation pågår försök till frivilliga överenskommelser mellan bl a NEDA och kraftföretagen. Detta är en fråga som kommunen har svårt att råda över. Vid kontakt med aktuella markägare har alla gett sitt tillstånd att genomföra föreslagen inventering och framtagande av projektplan. Utvecklingssekreterarens förslag till beslut: - Plan- och näringslivsutskottet föreslår KS att tillstyrka motionen. - En grupp bestående av tjänstemän från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och Tillväxt Avesta tillsätts med uppdrag att göra en direktupphandling av konsult för att ta fram en projektplan för vattenrestaurering runt Sonnboviken som motionären föreslår samt att försöka få till strandbete om så blir aktuellt. - Målsättningen ska vara att detta arbete görs under hösten 2014 och att sedan kan beslut tas i Kf om ett eventuellt genomförande. - Kostnaden för utredningen tas ur Tillväxt Avestas budget och kostnader för ett eventuellt genomförande hänförs till Mål och Budget Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 71 (forts) Beredning - Tore Söderbergs medborgarförslag 6 juni Kommunfullmäktige 17 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september Tore Söderbergs komplettering av medborgarförslaget 25 oktober Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 17 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 februari Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 14 april Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar förslagsställaren Tore Söderberg och informerar om förslaget. Göran Edström (S), Roland Söderberg (MP), Gunilla Berglund (C), Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut - Medborgarförslaget är besvarat med utvecklingssekreterarens yttrande. - En grupp bestående av tjänstemän från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och Tillväxt Avesta tillsätts med uppdrag att göra en direktupphandling av konsult för att ta fram en projektplan för vattenrestaurering runt Sonnboviken som medborgarförslagsställaren föreslår samt att försöka få till strandbete om så blir aktuellt. Målsättningen ska vara att detta arbete görs under hösten 2014 och att kommunfullmäktige sedan beslutar om ett eventuellt genomförande. - Kostnaden för utredningen tas ur Tillväxt Avestas budget. - Kostnader för ett eventuellt genomförande hänförs till Mål och Budget Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 72 Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) Dnr KK13/ Lillebil Lundkvist (MP) och Henrik Öhrn anför i gemensam motion/medborgarförslag 20 augusti 2013 följande: Idag den 20 augusti inträffar Earth Overshoot day. Det är den dagen på året där vi har använt upp alla de resurser som jorden kan återskapa på ett år. Förra året 2012 så var den dagen den 22 augusti. Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster drygt fyra månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet. Earth Overshoot day beräknas enligt ett koncept som utarbetats av brittiska New Economics Foundation. Det hjälper oss att förstå i vilken grad vi är över budget i vår användning av naturen. Vi upprätthåller detta underskott genom att tömma lagren av saker som fisk och träd och genom att samla avfall som koldioxid i atmosfären och havet. Om vi ska kunna vända denna ohållbara utveckling måste vi alla hjälpas åt. Inte mins bör politiskt styrda organisationer så som kommuner, regioner och landsting m fl ta sitt ansvar och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sätt är att arbeta tillsammans och mot tydliga mål. Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, regioner och landsting, i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. SEkom skall därvid främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Idag har föreningen 89 medlemmar i form av kommuner, regioner och landsting, vilka alla har tagit beslut på högst politiska nivå om att följa föreningens fyra hållbarhetsprinciper, som utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet. Två av dessa 89 kommuner är våra grannar Hedemora och Sala. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För Avesta som en landsbygdskommun är miljön och naturen en viktig och avgörande faktor för utveckling och välmående. Utan en god miljö både lokalt och globalt är även Avestas framtid i fara. För miljöpartiet är det viktigt att Avesta är ett föredöme då det gäller att verka för en långsiktigt hållbar utveckling och kan visa att Avesta är villiga att ta vår del av ansvaret. Detta ligger väl i linje med kommunens varumärke och inte minst då det gäller profilområdet outdoor. Lillebil Lundkvists (MP) och Henrik Öhrns förslag: - Avesta kommun ansöker snarast om medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom). Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2013 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 oktober 2013 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet och till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande och att kommunkansliet samordnar yttrandena. Miljö- och byggnadschef Anna Kuylenstierna vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anför följande: Förslaget innehåller bland annat att begreppet Earth Overshoot Day för 2013 inträffade 20 augusti. Detta är en beräkning med ambition att visa i vilken grad vi är över budget i vår användning av naturen. Förslagställarna framhåller vikten av att inte minst bör politiskt styrda organisationer så som kommuner, regioner och landsting m fl ta sitt ansvar, och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sätt är att arbeta tillsammans och mot tydliga mål. Föreningen Sveriges ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, regioner och landsting i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Vidare framhålls i förslaget att Utan en god miljö både lokalt och globalt är även Avestas framtid i fara samt viktigt att Avesta är ett föredöme då det gäller att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, och kan visa att vi är villiga att ta vår del av ansvaret. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sveriges Ekokommuner uttalar att de ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. För att bli medlem i SEkom krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som mål för sina verksamheter. Föreningen anför också att eftersom ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå i kommunen, lyfts frågorna kring hållbar utveckling högre upp på dagordningen. Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på invånare. SEkom tillämpar 12 nyckeltal för att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Föreningen arbetar även aktivt med social hållbarhet. Förhoppningen är att så småningom komplettera de gröna nyckeltalen med ett mer specifikt nyckeltal för social hållbarhet. Mer om SEkom hittar man på deras hemsida För den kommun som ska satsa på ett medlemskap kommer det att krävas mer resurser än medlemskapet. Arbetet med program och de åtgärder som ska genomföras kräver personella resurser hos den kommunala organisationen samt möjlighet att genomföra åtgärder. Avesta kommun arbetar redan idag med hållbarhet i olika former, några exempel följer. - Energi- och klimatstrategi med årliga bokslut, prioritering i Mål & Budget - Enkel form av miljöledningssystem för kommunens interna arbete - Avgiftsfri busstrafik inom Avesta kommun - Hållbara transporter i genomförda och planerade projekt - Naturvårdsarbete, bland annat kommunala naturreservat och satsning på lövskogar för att gynna vitryggig hackspett - Avesta naturvårdsstiftelse som kan bidra till olika naturvårdsprojekt i kommunen - Hyggesfri natur- och kulturmetod prövas i kommunens skogsbestånd - Avesta kommuns skogsbruk är certifierat av FSC - Forest Stewardship Council som ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar - Folkhälsofrågor genom folkhälsosamordnare Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta har i arbetet inom dessa olika områden varit framgångsrikt vilket avtecknar sig bland annat i de goda resultaten i Miljöaktuellts miljöranking. Vissa av dessa delar har för tillfället avstannat, t.ex. arbetet med energi- och klimatstrategin och med hållbara transporter. För att behålla den framgångsrika riktningen är det viktigt att tillräckliga personella resurser även fortsatt läggs på arbetet med energi- och klimatstrategin, kommunens miljöledningssystem, avgiftsfri kollektivtrafik och arbetsgruppen för hållbara transporter. Hittills har arbetet bedrivits inom ramen för olika tjänster placerade inom kommunkansliet samt inom naturvården hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. I Avesta kommun pågår för närvarande ett omfattande arbete för att uppnå invånare till år Det bedrivs just nu i projektform där hela kommunorganisationen är inblandad och med stort deltagande från aktörer utanför den kommunala sfären. Dessutom kommer Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning att vara huvudansvarig för två riktigt stora planeringsprojekt Program för Koppardalen och Program för utveckling av Krylbo, det senare med extra stort fokus på hållbarhet och ekologi. Även programarbetena innebär stort deltagande från övriga i kommunen samt externa grupper och intressenter i olika former. Nämnda åtaganden kommer alltså att kräva ett koncentrerat och omfattande arbete för många inblandade några år fram i tiden. Att utöka detta med ytterligare viktiga arbetsområden ger inte ett bra resultat för någon av dessa processinriktade uppdrag. Kommunen bör alltså avstå från medlemskap i SEkom just nu. Fortsatt och utökad satsning på hållbarhetsfrågorna välkomnas visserligen av nämnden, det är dock viktigt att överväga noga i vilken form det ska bedrivas. Det är viktigt att inte förlora det redan påbörjade framgångsrika arbetet och att i första hand se till att tillräckliga personella resurser finns för att fortsätta driva detta och i det sammanhanget göra kopplingen till arbetet med Avesta 2020 tydligare. Erfarenheter från bland annat programarbetet för Krylbo skulle kunna ligga till grund för medlemskap i ett senare skede om några år. Kommunstyrelsen i Avesta är ansvarig för kommunens övergripande arbete med hållbarhet, energi- och klimatstrategi och annan översiktlig planering och strategier för samhällsutveckling. Personalen som har arbetat med hållbarhetsfrågorna har också i huvudsak funnits hos kommunkansliet. Kompetensmässigt skulle Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kunna vara den förvaltning i kommunen där arbetet bedrivs, det saknas dock helt resurser för detta inom den ekonomiska ramen för förvaltningen. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För att bli medlem i Sveriges ekokommuner måste man uppfylla en hel del kriterier. Om kommunen överväger ett medlemskap längre fram i tiden bör det föregås av en djupare utredning och dialog med SEkom så att medlemskapet får ett seriöst innehåll samt att tillräckliga resurser avsätts för detta inom kommunorganisationen. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut - Nämnden föreslår att motionen/medborgarförslaget avslås då det saknas resurser för arbetet samt i övrigt hänvisa till miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt första yttrande till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott som behandlades vid sammanträdet 25 mars Avesta kommuns nuvarande frivilliga miljöarbete består i arbetet kring energi- och klimatstrategi för Avesta och att där bl a ta fram årliga bokslut. För närvarande är kommunen inne på sin andra energi- och klimatstrategi för åren Dessutom har kommunen sedan 2005 arbetat med ett enklare miljöledningssystem bestående av miljöpolicy och miljöutredningar och miljöplaner på kommunens större arbetsplatser, ett 75-tal. Via enkäter har sedan arbetet följts upp vid två tillfällen med två års intervall och nya mål har sedan satts upp i arbetsplatsernas miljöplaner. Uppföljningarna har redovisats för kommunstyrelsen. Detta märks även i kommunens mål- och budgetarbete där första delen handlar om hållbar utveckling/klimatneutralt för kommunen. Detta arbeta har letts av utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avesta på c:a halvtid och arbetet har resulterat i relativt framskjutna placeringar i tidningen Miljöaktuellts årliga miljörankingar. De sista åren har kommunen hamnat mellan platserna 88 och 24 bland Sveriges 290 kommuner. Platsen 24 innebar att Avesta var i bäst i landet i kommungruppen upp till invånare. Ett medlemskap i föreningen SEkom innebär bl a precis som sägs i motionen/medborgarförslaget att kommunen väljer att på ett målmedvetet sätt metodiskt arbeta mot en långsiktigt hållbar utveckling. Konkret innebär det att kommunen tar fram ett program för det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. I detta arbetar men med 12 gröna nyckeltal som SEkom tagit fram och med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Dessa är: ämnen från berggrunden får inte öka i naturen, ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen, det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas samt vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sinabehov. Beslut om medlemskap skall tas i kommunfullmäktige. Medlemsavgiften består av en fast avgift om 3000 kr samt en rörlig med 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på personer. För Avestas del skulle detta innebära en årlig avgift om drygt 7300 kr. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anser att ett medlemskap skulle innebära en tydlighet i kommunens hållbarhetsarbete och att det också skulle ge en ökad attraktivitet åt Avesta kommun och därmed kunna vara en bidragande faktor i kommunens 2020-arbete. Avesta kommun bör därför ansöka om medlemskap och i och med detta inrätta en tjänst att arbeta med denna fråga. Detta innebär en förstärkning utifrån dagens halvtidstjänst men motiveras av att arbetet i och med medlemskapet behöver utvecklas. I arbetet ska då också ingå det arbete som kommunen bedriver idag med det enklare miljöledningssystemet och arbetet med kommunens energi- och klimatstrategi. Detta kan troligen erhållas genom synergieffekter med befintlig personal. Lämpligt är att denna tjänst placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning då denna förvaltning bedöms vara den förvaltning i Avesta som har högst miljö- och hållbarhetskompetens. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är dock ett måste för att uppnå ett bra resultat. Utvecklingssekreterarens förslag: - Motionen/medborgarförslaget bör tillstyrkas och Avesta kommun ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, SEkom. - För att bedriva detta arbete behöver en heltidstjänst inrättas och placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltnings organisation. Genom att tillämpa synergieffekter med befintlig personal kan detta troligen ske inom befintlig budgetram. Detta förslag till beslut har kommunicerats med Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning, som sedan besvarat denna motion genom ett beslut i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utifrån detta beslut kan konstateras att ett deltagande i SEkom inte är möjligt eftersom nämnden gör bedömningen att resurser saknas. Det bedöms vidare att även om resurser tillförs just nu är Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning engagerad i en rad stora kommunala projekt som Program för utveckling av Krylbo, Program för Koppardalen samt Avesta 2020 och man anser att koncentrationen ska ligga där och att ytterligare ett stort projekt kan verka splittrande. Om resurser tillförs när dessa projekt är slutförda d v s runt 2016 är det fullt möjligt att anmäla sitt intresse att delta i SEkom under förutsättning att fördjupad utredning görs och resurser tillförs Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning utifrån denna så att medlemskapet har förutsättningar att bli framgångsrikt. Utifrån detta blir den samlade bedömningen av dessa bägge motionssvar att: - Motionen/medborgarförslaget avslås utifrån att resurser saknas samt att frågan om medlemskap i SEkom är för tidigt väckt. Plan- och näringslivsutskottet beslutade 25 mars 2014 att återremittera motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet för att undersöka hur andra kommuner organiserat arbetet och söka samverkan med andra kommuner. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt andra yttrande: Av de kommuner som geografiskt ligger runt Avesta kommun är fyra stycken ekokommuner nämligen; Hedemora, Smedjebacken, Ludvika i Dalarna samt i Västmanland Sala. En bra samverkan är beroende av avståndet varför det bedöms att samverkan primärt är möjlig mellan Sala och Hedemora kommuner. Utredningen nedan har därför kocentrerat sig på dessa kommuner. Hedemora har sedan ett antal år varit ekokommun och man har en miljösamordnartjänst för det rent praktiska arbetet. F n sorterar denna tjänst under strategiutskottet under kommunstyrelsen. Tjänsten är en heltidstjänst ursprungligen men den medarbetare som innehar tjänsten arbetar f n 80 % och då ingår också landsbygdsfrågor med c:a 20 %. Arbetstiden för att arbeta med ekokommunsarbete är således c:a 60 %. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sala är också ekokommun sedan ett antal år men f n saknas en övergripande tjänst för detta arbete. Närliggande finns en projektanställning som arbetar med Energimyndighetens projekt Uthållig kommun 3, som för övrigt avslutas i och med 2014 års utgång. Denna projektanställning är på heltid. Energi- och klimatrådgivaren i Sala kommun har också en viss anknytning till ekokommunsarbetet och hållbarhetsfrågor tas också upp i den kommunala översiktsplanen och man arbetar också aktivt med detta inom det kommunala energibolaget. Men det saknas således en övergripande tjänst för ekokommunsarbetet sedan ett antal år något som Sala kommun upplever som en brist. Avesta kommun är f n ingen ekokommun men har sedan ett antal år arbetat med hållbarhetsfrågor utifrån energi- och klimatsrategin, ett enklare kommunalt miljöledningssystem samt ett förhållandevis ambitiöst arbete inom de kommunala bolagen inom kommunkoncernen. Arbetet med energi- och klimatsrategin samt det enklare miljöledningssystemet har inneburit c:a en 40 %-ig tjänst. Tanken om man vill bli en ekokommun är nu att höja denna till en 75 %-ig tjänst där det tillkommande arbetet med att ta fram en hållbarhetsplan för Avesta kommun samt att arbeta med de åtgärder som denna för med sig skulle möjliggöra att Avesta kommun skulle kunna ansöka om att bli en ekokommun och att samverkan mellan Hedemora och Sala kommun skulle innebära en effektivisering av arbetet. För att även möjliggöra ett bra ekokommunsarbete inom Sala och Hedemora kommuner behöver tillföras tjänster så att man totalt kommer upp i två heltidstjänster. Ett inledande förslag skulle då kunna vara att dessa fördelades så att Avesta och Sala skulle erhålla vardera en 75%-ig tjänst samt att Hedemora skulle erhålla en halvtidstjänst. Under den mer förfinade utredningen kan naturligtvis också andra procenttal komma ifråga. Eftersom Avesta kommun ligger i mitten är det troligen mest effektivt om dessa tjänster placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning varvid Avesta kommun då får arbetsgivaransvaret. Detta skulle kunna regleras med ett avtal mellan kommunerna ungefär på samma sätt som avtalas vad gäller energirådgivare i Avesta kommun, där Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning har arbetsgivaransvaret för två energi- och klimatrådgivare fördelat på fyra kommuner där Hedemora kommun är en. Detta avtal möjliggör också placering vissa dagar i varje samverkande kommun. Detta initiala förslag på samverkan mellan kommunerna Avesta, Hedemora och Sala har varit ute på ett inledande samråd med berörda tjänstemän i respektive kommun och dessa har inte haft något att anmärka mot förslaget i detta inledande skede. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utvecklingssekreterarens förslag till beslut: - Plan- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta detta inledande förslag till ett kommunalt samarbete vad gäller deltagande inom Sveriges ekokommuner (SEkom) mellan kommunerna Avesta, Hedemora samt Sala. - För att realisera förslaget behöver detta detaljdiskuteras både politiskt och på tjänstemannasidan i de angivna kommunerna. Tillväxt Avesta görs sammankallande i en tjänstemannagrupp med deltagare från de tre kommunerna med uppgift att ta fram ett slutligt förslag för politiskt beslut i de tre kommunerna. - Målsättningen är att förslaget ska genomföras till I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Beredning - Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag 20 augusti Kommunfullmäktige 30 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 25 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 februari Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 11 mars Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 25 mars Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 9 april Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar förslagsställaren Henrik Öhrn och informerar om förslaget och tackar för hanteringen av ärendet. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktiges beslut - Motionen är besvarad med utvecklingssekreterarens yttrande. - Tillväxt Avesta tar initiativ till sammankallande av en tjänstemannagrupp från Avesta, Hedemora och Sala kommuner för att arbeta fram ett förslag till gemensamt miljöarbete inom ramen för Sveriges ekokommuner (SEkom). Målsättningen är att förslaget ska genomföras under I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Dnr KK14/ Förvaltningsekonomen Tommy Åhlberg, teknisk service, anför följande: I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen. Översyn har nu gjorts och bedömningen är att inga förändringar behöver göras i nuläget av gällande limitnivåer. Förvaltningsekonomens förslag: - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld kr Derivatinstrument kr Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kr kr kr kr - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Vid kommunstyrelsens sammanträde medverkade förvaltningsekonom Tommy Åhlberg och gav information och besvarade frågor. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 16 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Förvaltningsekonom, teknisk service Finanssekreteraren

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktiges beslut - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld Derivatinstrument kronor kronor Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kronor kronor kronor kronor - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Förvaltningsekonom, teknisk service Finanssekreteraren

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande, 82-85 och 87 Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:20-17:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Lis Linnberg (FP) Laila Borger

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-12.05 Beslutande Susanne Berger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Patrik Sundin (S) Johan

Läs mer

Linus Franssons medborgarförslag och Henrik Öhrns (MP) motion om försökskommun för sänkt rösträttsålder

Linus Franssons medborgarförslag och Henrik Öhrns (MP) motion om försökskommun för sänkt rösträttsålder Datum 2017-06-08 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Bygdegården Jubel i Sjövik Tid: Måndag 19 juni 2017 klockan 15.00 OBS! PLATS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Lennart Palm (S), ordförande Lars Isacsson (S) Susanne Berger (S) Lillebil Grass (M) Karin Perers (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Bygdegården Jubel, Sjövik, klockan 12:45-12:55 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Pia Aronsson

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:00-14.00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Anita Tärneborg (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum mv onsdag 7 januari 2015 kl 08:30-10:00 Susanne Berger (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

BUDGET 2013 MED PLAN

BUDGET 2013 MED PLAN VÄSTMANLAND DALARNA LÖNENÄMND BUDGET 2013 MED PLAN 2014 2015 Fastställd av lönenämnden 2012-04-13 Mål för lönenämnden en ansvarar för löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00-10.30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat Datum 2016-05-17 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista tilläggslista nr 1 nytt i listan är skuggat Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 23

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-09-14 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Tisdag 27 september 2016 klockan 17.00 OBS! Veckodag!

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26) Sammanträdesprotokoll 21 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 152 Svar på motion (MP): Förbättra miljön vid Angarnssjöängen (KS 2013.284) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat

Kallelse/föredragningslista tilläggslista nytt i listan är skuggat Datum 2016-10-03 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:30 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Maarit Hessling ersättare för Johan Thomasson Jan-Olof Källström Övriga deltagande Erik Nordén,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Charlotta Engström, (S), ersättare för Göran Edström, (S), Avesta Birgitt Broström,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Jan-Åke Andersson (S) Johan Thomasson (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-10-13 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 26 oktober klockan 17:00 * En dikt framförs av

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-10-28 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-06-25 Ärendelista Sid nr Justering...2 Dagordning...3 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt MRP Kollektivtrafik...4 102 Redovisning

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum, mv klockan 13:15-14:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-12 Sida 1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordinarie ledamöter ersättare för kännedom miljö- och byggnadschef plan- och byggchef stadsingenjör/markchef miljöchef Protokoll från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer