Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande Lennart Palm (S) Övriga beslutande, se bilagd närvarolista Övriga deltagande Mats Myrén, kommunrevisionen, 70 Tore Söderberg, medborgarförslagsställare, 71 Henrik Öhrn, medborgarförslagsställare, 72 Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredningssekreterare, 83 Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Fredrik Mattsson (M) och Roland Ahlkvist (M) med Nils Franzén (M) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 17 juni 2014 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Kommunfullmäktige Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

2 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 70 Kommunrevisionens information 3 71 Tore Söderbergs medborgarförslag om myggbekämpning vid Sonnboviken 4 72 Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) 9 73 Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Årsredovisning 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd Mål och budget för Avesta kommun Revision av Region Dalarnas förbundsordning Besvarande av Lis Linnbergs (FP) interpellation om sjuksköterskors löneläge och patientsäkerhetsläget i bristen på sjuksköterskor Besvarande av Lis Linnbergs (FP) interpellation om yrkesintroduktionsanställningar för unga år Remiss Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Överlämnande Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om hundrastgård centralt i Avesta Remiss Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort Överlämnande Wanja Karlströms och Anna-Karin Nykänens medborgarförslag om rasthage för hundar i Avesta Fullmäktigeberedning om demokratiutveckling Delgivningar 43 Närvaro- och omröstningslista 44

3 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 70 Kommunrevisionens information Mats Myrén (M), sammankallande för kommunrevisionen, medverkar och ger följande redovisning: Idag vill jag travestera Martin Ljung som i en bejublad sketch för många år sedan ifrågasatte, det här med det militära kan det verkligen löna sig? Min fråga blir det här med kommunrevision, lönar det sig egentligen? I en granskningsrapport som presenteras på onsdag har vi gått igenom hanteringen av sopcontainrar i upphandlat avtal mellan SITA Sverige AB och Avesta kommun. Det kommunala bolaget Avesta Vatten och Avfall AB övertog vid sitt tillskapande 2011 detta avtal. Trots det upprättade avtalet har SITA själva fakturerat kunderna för sopcontainrar i stället för Avesta kommun och sedermera Avesta Vatten och Avfall AB. Faktureringen har skett till ett pris som legat högre än det avtalspris som Avesta har. Avesta Vatten och Avfall har själva inte observerat felaktigheterna förrän felaktigheterna påtalats av ARAB Avesta Renhållnings AB som för övrigt hävdar att de vunnit upphandlingen om inte containrarna utvärderats... Avesta Vatten och Avfall AB har nu räknat ut hur mycket man, d v s bolagets ägare, vi, Avesta skattebetalare, gått miste om. Ca 1,2 miljoner kronor. En uppgörelse är under planering i vilken Avesta Vatten och Avfall AB kompenseras med detta belopp. Tillbaka till ursprungsfrågan. Kommunrevision? Lönar det sig egentligen? Vår årsbudget är kronor, döm själva. Glad Sommar önskar kommunrevisionen er alla.

4 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 71 Tore Söderbergs medborgarförslag om myggbekämpning vid Sonnboviken Dnr KK13/ Tore Söderberg anför i medborgarförslag att Länsstyrelserna i de fyra länen, X, C, U och W gemensamt sedan 2011 driver ett projekt, "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven'', som ska söka långsiktigt hållbara åtgärder för att begränsa myggförekomsten i Nedre Dalälvsområdet. 10 års myggbekämpning genom flygbesprutning med Bti, som dödar mygglarverna, har gett varierande resultat till höga kostnader, 67,5 Mkr, och med okända långsiktiga biologiska konsekvenser. Resultatet av projektet ska redovisas under hösten 2013, men flera delprojekt är presenterade, och de ger spännande indikationer om hur myggförekomsten kan begränsas genom åtgärder beträffande strandlinjen. Avesta kommun bör ta initiativ till ett allmänt möte i Avesta någon gång tinder hösten, där man ska söka dra nytta av och överföra de gjorda erfarenheterna och åtgärdsförslagen till vår kommuns områden som tidvis har likartade myggproblem. Tore Söderbergs förslag: - Återställ Sonnbovikens vattenspegel (och försköna därigenom samtidigt infarten till Avesta utmed RV 70) och minska samtidigt produktionen av mygg i området. (Under en lång följd av år har en allt snabbare igenväxning och försumpning av området skett, vilket ökar myggproblemet). - Avlägsna buskar och grässvålen som har utbrett sig alltmer i strandlinjen (genom röjning och genom fräsning) - Stimulera hävden av strandområden (genom slätter eller betesverksamhet där sådan är möjlig). - Gör på sikt Sonnboviken till en verklig fågelsjö, i stil med Limsjön i Leksand, med bl a skapande av häckningsbankar på några platser i viken. - Skapa om möjligt en variation av vattennivån för att därigenom minska igenväxningen av strandlinjerna i Bäsingen, Sonnboviken, Jädersjön, Jularboån och Svartån. Detta genom en icke-statisk regim av vattenföringen i Näs kraftstation. Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

5 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 71 (forts) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 september 2013 att remittera medborgarförslaget till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott för yttrande. Kommunekolog Peter Klintberg anför följande i sitt yttrande: Myggproblematiken vid Sonnboviken är välkänd. Färsk forskning har visat att det produceras avsevärt mycket mindre mygg på hävdade (betade eller slåttrade) marker än på ohävdade, varför det finns anledning att anta att myggsituationen vid Sonnboviken skulle kunna lindras om de igenväxande markerna togs i hävd. Sannolikt har dessa marker tidigare hävdats ända ner till vattnet. Att hävden har upphört, i kombination med att regleringen av Dalälven gjort att de tidigare stora vattenfluktuationerna i Sonnboviken upphört är säkerligen förklaringen till att Sonnboviken nu håller på att växa igen. Att Sonnbovikens vattenspegel minskat konstaterades redan på 90-talet av Dalarnas botaniska sällskap, som då hade en exkursion där man studerade Sonnbovikens vattenvegetationen från båt. Man noterade då att vassruggarna växer sig allt större samt att bottnen täcktes av tjocka härvor av mossa. Botanikerna gjorde dock även vissa ganska intressanta växtfynd i Sonnboviken, vilket motiverar att vikens växtliv undersöks lite närmare innan en eventuell restaurering påbörjas. Sonnboviken är även känd som en viktig rastlokal för fåglar, bl.a. sångsvan, gäss och änder. Ett fågeltorn har därför uppförts vid viken. Sonnbovikens värde som fågellokal skulle dock kunna höjas avsevärt med vissa restaurerings-/skötselåtgärder, såsom förslagsställaren anför. Avesta kommun utförde för några år sedan, i samarbete med några av de berörda markägarna, en del busk- och slyröjning längs Sonnbovikens stränder. Syftet var både att gynna det våtmarksanknutna fågellivet och att försköna landskapsbilden, då viken ligger i blickfånget för trafikanter som färdas på riksväg 70. Tanken var att den i dagsläget obrukade delen av strandremsan mellan vattnet och riksvägen efter röjning skulle omvandlas till betesmark, och att djuren därefter skulle hålla landskapet öppet. Det visade sig dock svårt att hitta någon djurhållare som ville ha sina djur på bete vid stranden, varför området nu åter är på väg att växa igen. Ett restaureringsprojekt i linje med det som föreslås i medborgarförslaget står helt i linje med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, där en viktig punkt är just återskapande av våtmarker. Det har fram till och med 2013 funnits miljöstöd (inom Landsbygdsprogrammet) att söka för anläggande/restaurering av våtmarker. Dessa stöd har täckt upp till 90 % av kostnaderna för våtmarksanläggningen. Ett maxtak har dock funnits på kr per hektar våtmark. Förhoppningsvis kommer motsvarande stöd att åter kunna sökas från och med Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

6 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 71 (forts) Innan ett eventuellt våtmarksprojekt påbörjas är det klokt (och ofta även ett krav för att få bidrag) att en konsult specialiserad på våtmarksanläggning anlitas för att bedöma förutsättningarna och föreslå lämpligt tillvägagångssätt etc. Även kostnaderna för konsulten har varit bidragsberättigande i de tidigare miljöstöden. En förutsättning för att en restaurering av Sonnboviken ska bli riktigt lyckad och ge ett bestående resultat är att stränderna direkt efter restaureringen tas i hävd, antingen genom bete eller att vegetationen årligen slås av. En ökad, mer naturlig, vattenståndsvariation skulle också vara gynnsam för våtmarken och dess liv. Detta är sannolikt svårare att åstadkomma. Kommunekologens förslag till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd: - Nämnden föreslår att förutsättningarna för en restaurering av Sonnboviken, i syfte att gynna fågellivet och minska myggförekomsten, utreds närmare. Detta görs lämpligen av en konsult specialiserad på våtmarksanläggning. Innan en eventuell restaurering påbörjas bör även växtlivet undersökas närmare av en botaniskt kunnig person. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut - Nämnden föreslår att förutsättningarna för en restaurering av Sonnboviken, i syfte att gynna fågellivet och minska myggförekomsten, utreds närmare. Detta görs lämpligen av en konsult specialiserad på våtmarksanläggning. Innan en eventuell restaurering påbörjas bör även växtlivet undersökas närmare av en botaniskt kunnig person. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt yttrande: Inledningsvis hänvisas till yttrandet i detta ärende från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd som utvecklingssekreteraren i princip delar. Ett ytterligare argument att tillstyrka motionen är att detta förslag ligger väl i linje med Avesta som Outdoor-kommun. Vad sedan gäller möjligheten att få bidrag är förutsättningarna lite annorlunda än vad som kommer fram i yttrandet från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Röjning på landdelen runt Sonnboviken faller troligen inte under våtmarksstödet utan här får man söka utifrån betesrestaurering där under tidigare stödperiod stödet var max 90 % av 50 tkr/ha. Detta stöd kommer nu att ändras eftersom vi ligger i en skarv vad gäller det nationella landsbygdsprogrammet och detta troligen inte blir klart förrän i slutet av Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

7 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 71 (forts) Via ortokarta kan man översiktligt beräkna det område som skulle vara aktuellt för restaurering. På land kommer man då upp i mellan ha och i vatten c:a 10 ha. Detta är mycket översiktliga siffror och en projektinventering och-plan får närmare beskriva det faktiska förhållandet. Vid kontakter med länsstyrelsen Dalarna och vissa kommuner i Dalarna med erfarenheter av denna typ av restaureringsarbeten kan kostnaden för en sådan projektplanering översiktligt uppskattas till mellan 30 och 50 tkr. Om en sådan görs under hösten vinner man också fördelen att man vet hur det kommande stödet är utformat. Under denna tid kan också tas reda på av kommunala tjänstemän om det finns möjlighet att få in betesdjur på den eventuellt restaurerade marken runt Sonnboviken. Vad gäller frågan om att skapa variation i vattenföringen vid Näs kraftstation pågår försök till frivilliga överenskommelser mellan bl a NEDA och kraftföretagen. Detta är en fråga som kommunen har svårt att råda över. Vid kontakt med aktuella markägare har alla gett sitt tillstånd att genomföra föreslagen inventering och framtagande av projektplan. Utvecklingssekreterarens förslag till beslut: - Plan- och näringslivsutskottet föreslår KS att tillstyrka motionen. - En grupp bestående av tjänstemän från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och Tillväxt Avesta tillsätts med uppdrag att göra en direktupphandling av konsult för att ta fram en projektplan för vattenrestaurering runt Sonnboviken som motionären föreslår samt att försöka få till strandbete om så blir aktuellt. - Målsättningen ska vara att detta arbete görs under hösten 2014 och att sedan kan beslut tas i Kf om ett eventuellt genomförande. - Kostnaden för utredningen tas ur Tillväxt Avestas budget och kostnader för ett eventuellt genomförande hänförs till Mål och Budget Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

8 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 71 (forts) Beredning - Tore Söderbergs medborgarförslag 6 juni Kommunfullmäktige 17 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september Tore Söderbergs komplettering av medborgarförslaget 25 oktober Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 17 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 februari Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 14 april Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar förslagsställaren Tore Söderberg och informerar om förslaget. Göran Edström (S), Roland Söderberg (MP), Gunilla Berglund (C), Lars Isacsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter fastställd proposition beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut - Medborgarförslaget är besvarat med utvecklingssekreterarens yttrande. - En grupp bestående av tjänstemän från Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och Tillväxt Avesta tillsätts med uppdrag att göra en direktupphandling av konsult för att ta fram en projektplan för vattenrestaurering runt Sonnboviken som medborgarförslagsställaren föreslår samt att försöka få till strandbete om så blir aktuellt. Målsättningen ska vara att detta arbete görs under hösten 2014 och att kommunfullmäktige sedan beslutar om ett eventuellt genomförande. - Kostnaden för utredningen tas ur Tillväxt Avestas budget. - Kostnader för ett eventuellt genomförande hänförs till Mål och Budget Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

9 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 72 Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om ansökan om medlemskap i Sveriges ekokommuner (SEkom) Dnr KK13/ Lillebil Lundkvist (MP) och Henrik Öhrn anför i gemensam motion/medborgarförslag 20 augusti 2013 följande: Idag den 20 augusti inträffar Earth Overshoot day. Det är den dagen på året där vi har använt upp alla de resurser som jorden kan återskapa på ett år. Förra året 2012 så var den dagen den 22 augusti. Det innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och tjänster drygt fyra månader innan året är slut. Om vi fortsätter i dagens takt behöver vi två jordklot i mitten av seklet. Earth Overshoot day beräknas enligt ett koncept som utarbetats av brittiska New Economics Foundation. Det hjälper oss att förstå i vilken grad vi är över budget i vår användning av naturen. Vi upprätthåller detta underskott genom att tömma lagren av saker som fisk och träd och genom att samla avfall som koldioxid i atmosfären och havet. Om vi ska kunna vända denna ohållbara utveckling måste vi alla hjälpas åt. Inte mins bör politiskt styrda organisationer så som kommuner, regioner och landsting m fl ta sitt ansvar och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sätt är att arbeta tillsammans och mot tydliga mål. Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, regioner och landsting, i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. SEkom skall därvid främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Idag har föreningen 89 medlemmar i form av kommuner, regioner och landsting, vilka alla har tagit beslut på högst politiska nivå om att följa föreningens fyra hållbarhetsprinciper, som utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet. Två av dessa 89 kommuner är våra grannar Hedemora och Sala. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

10 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För Avesta som en landsbygdskommun är miljön och naturen en viktig och avgörande faktor för utveckling och välmående. Utan en god miljö både lokalt och globalt är även Avestas framtid i fara. För miljöpartiet är det viktigt att Avesta är ett föredöme då det gäller att verka för en långsiktigt hållbar utveckling och kan visa att Avesta är villiga att ta vår del av ansvaret. Detta ligger väl i linje med kommunens varumärke och inte minst då det gäller profilområdet outdoor. Lillebil Lundkvists (MP) och Henrik Öhrns förslag: - Avesta kommun ansöker snarast om medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom). Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2013 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 oktober 2013 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet och till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för yttrande och att kommunkansliet samordnar yttrandena. Miljö- och byggnadschef Anna Kuylenstierna vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning anför följande: Förslaget innehåller bland annat att begreppet Earth Overshoot Day för 2013 inträffade 20 augusti. Detta är en beräkning med ambition att visa i vilken grad vi är över budget i vår användning av naturen. Förslagställarna framhåller vikten av att inte minst bör politiskt styrda organisationer så som kommuner, regioner och landsting m fl ta sitt ansvar, och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sätt är att arbeta tillsammans och mot tydliga mål. Föreningen Sveriges ekokommuner (SEkom) är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, regioner och landsting i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Vidare framhålls i förslaget att Utan en god miljö både lokalt och globalt är även Avestas framtid i fara samt viktigt att Avesta är ett föredöme då det gäller att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, och kan visa att vi är villiga att ta vår del av ansvaret. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

11 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sveriges Ekokommuner uttalar att de ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. För att bli medlem i SEkom krävs att kommunfullmäktige eller kommunstyrelse beslutar att ansöka om medlemskap. Dessutom ska man ha antagit ett program med det uthålliga samhället som mål för sina verksamheter. Föreningen anför också att eftersom ett beslut om medlemskap fattas på högsta politiska nivå i kommunen, lyfts frågorna kring hållbar utveckling högre upp på dagordningen. Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. Avgiften för medlemskapet bestäms varje år av årsmötet. För närvarande är den fasta avgiften 3000 kr och den rörliga 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på invånare. SEkom tillämpar 12 nyckeltal för att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Föreningen arbetar även aktivt med social hållbarhet. Förhoppningen är att så småningom komplettera de gröna nyckeltalen med ett mer specifikt nyckeltal för social hållbarhet. Mer om SEkom hittar man på deras hemsida För den kommun som ska satsa på ett medlemskap kommer det att krävas mer resurser än medlemskapet. Arbetet med program och de åtgärder som ska genomföras kräver personella resurser hos den kommunala organisationen samt möjlighet att genomföra åtgärder. Avesta kommun arbetar redan idag med hållbarhet i olika former, några exempel följer. - Energi- och klimatstrategi med årliga bokslut, prioritering i Mål & Budget - Enkel form av miljöledningssystem för kommunens interna arbete - Avgiftsfri busstrafik inom Avesta kommun - Hållbara transporter i genomförda och planerade projekt - Naturvårdsarbete, bland annat kommunala naturreservat och satsning på lövskogar för att gynna vitryggig hackspett - Avesta naturvårdsstiftelse som kan bidra till olika naturvårdsprojekt i kommunen - Hyggesfri natur- och kulturmetod prövas i kommunens skogsbestånd - Avesta kommuns skogsbruk är certifierat av FSC - Forest Stewardship Council som ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar - Folkhälsofrågor genom folkhälsosamordnare Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

12 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Avesta har i arbetet inom dessa olika områden varit framgångsrikt vilket avtecknar sig bland annat i de goda resultaten i Miljöaktuellts miljöranking. Vissa av dessa delar har för tillfället avstannat, t.ex. arbetet med energi- och klimatstrategin och med hållbara transporter. För att behålla den framgångsrika riktningen är det viktigt att tillräckliga personella resurser även fortsatt läggs på arbetet med energi- och klimatstrategin, kommunens miljöledningssystem, avgiftsfri kollektivtrafik och arbetsgruppen för hållbara transporter. Hittills har arbetet bedrivits inom ramen för olika tjänster placerade inom kommunkansliet samt inom naturvården hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. I Avesta kommun pågår för närvarande ett omfattande arbete för att uppnå invånare till år Det bedrivs just nu i projektform där hela kommunorganisationen är inblandad och med stort deltagande från aktörer utanför den kommunala sfären. Dessutom kommer Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning att vara huvudansvarig för två riktigt stora planeringsprojekt Program för Koppardalen och Program för utveckling av Krylbo, det senare med extra stort fokus på hållbarhet och ekologi. Även programarbetena innebär stort deltagande från övriga i kommunen samt externa grupper och intressenter i olika former. Nämnda åtaganden kommer alltså att kräva ett koncentrerat och omfattande arbete för många inblandade några år fram i tiden. Att utöka detta med ytterligare viktiga arbetsområden ger inte ett bra resultat för någon av dessa processinriktade uppdrag. Kommunen bör alltså avstå från medlemskap i SEkom just nu. Fortsatt och utökad satsning på hållbarhetsfrågorna välkomnas visserligen av nämnden, det är dock viktigt att överväga noga i vilken form det ska bedrivas. Det är viktigt att inte förlora det redan påbörjade framgångsrika arbetet och att i första hand se till att tillräckliga personella resurser finns för att fortsätta driva detta och i det sammanhanget göra kopplingen till arbetet med Avesta 2020 tydligare. Erfarenheter från bland annat programarbetet för Krylbo skulle kunna ligga till grund för medlemskap i ett senare skede om några år. Kommunstyrelsen i Avesta är ansvarig för kommunens övergripande arbete med hållbarhet, energi- och klimatstrategi och annan översiktlig planering och strategier för samhällsutveckling. Personalen som har arbetat med hållbarhetsfrågorna har också i huvudsak funnits hos kommunkansliet. Kompetensmässigt skulle Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kunna vara den förvaltning i kommunen där arbetet bedrivs, det saknas dock helt resurser för detta inom den ekonomiska ramen för förvaltningen. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

13 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) För att bli medlem i Sveriges ekokommuner måste man uppfylla en hel del kriterier. Om kommunen överväger ett medlemskap längre fram i tiden bör det föregås av en djupare utredning och dialog med SEkom så att medlemskapet får ett seriöst innehåll samt att tillräckliga resurser avsätts för detta inom kommunorganisationen. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds beslut - Nämnden föreslår att motionen/medborgarförslaget avslås då det saknas resurser för arbetet samt i övrigt hänvisa till miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt första yttrande till kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott som behandlades vid sammanträdet 25 mars Avesta kommuns nuvarande frivilliga miljöarbete består i arbetet kring energi- och klimatstrategi för Avesta och att där bl a ta fram årliga bokslut. För närvarande är kommunen inne på sin andra energi- och klimatstrategi för åren Dessutom har kommunen sedan 2005 arbetat med ett enklare miljöledningssystem bestående av miljöpolicy och miljöutredningar och miljöplaner på kommunens större arbetsplatser, ett 75-tal. Via enkäter har sedan arbetet följts upp vid två tillfällen med två års intervall och nya mål har sedan satts upp i arbetsplatsernas miljöplaner. Uppföljningarna har redovisats för kommunstyrelsen. Detta märks även i kommunens mål- och budgetarbete där första delen handlar om hållbar utveckling/klimatneutralt för kommunen. Detta arbeta har letts av utvecklingssekreteraren på Tillväxt Avesta på c:a halvtid och arbetet har resulterat i relativt framskjutna placeringar i tidningen Miljöaktuellts årliga miljörankingar. De sista åren har kommunen hamnat mellan platserna 88 och 24 bland Sveriges 290 kommuner. Platsen 24 innebar att Avesta var i bäst i landet i kommungruppen upp till invånare. Ett medlemskap i föreningen SEkom innebär bl a precis som sägs i motionen/medborgarförslaget att kommunen väljer att på ett målmedvetet sätt metodiskt arbeta mot en långsiktigt hållbar utveckling. Konkret innebär det att kommunen tar fram ett program för det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. I detta arbetar men med 12 gröna nyckeltal som SEkom tagit fram och med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

14 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Dessa är: ämnen från berggrunden får inte öka i naturen, ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen, det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas samt vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sinabehov. Beslut om medlemskap skall tas i kommunfullmäktige. Medlemsavgiften består av en fast avgift om 3000 kr samt en rörlig med 20 öre per kommuninvånare med ett maxtak på personer. För Avestas del skulle detta innebära en årlig avgift om drygt 7300 kr. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anser att ett medlemskap skulle innebära en tydlighet i kommunens hållbarhetsarbete och att det också skulle ge en ökad attraktivitet åt Avesta kommun och därmed kunna vara en bidragande faktor i kommunens 2020-arbete. Avesta kommun bör därför ansöka om medlemskap och i och med detta inrätta en tjänst att arbeta med denna fråga. Detta innebär en förstärkning utifrån dagens halvtidstjänst men motiveras av att arbetet i och med medlemskapet behöver utvecklas. I arbetet ska då också ingå det arbete som kommunen bedriver idag med det enklare miljöledningssystemet och arbetet med kommunens energi- och klimatstrategi. Detta kan troligen erhållas genom synergieffekter med befintlig personal. Lämpligt är att denna tjänst placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning då denna förvaltning bedöms vara den förvaltning i Avesta som har högst miljö- och hållbarhetskompetens. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är dock ett måste för att uppnå ett bra resultat. Utvecklingssekreterarens förslag: - Motionen/medborgarförslaget bör tillstyrkas och Avesta kommun ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, SEkom. - För att bedriva detta arbete behöver en heltidstjänst inrättas och placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltnings organisation. Genom att tillämpa synergieffekter med befintlig personal kan detta troligen ske inom befintlig budgetram. Detta förslag till beslut har kommunicerats med Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning, som sedan besvarat denna motion genom ett beslut i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

15 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utifrån detta beslut kan konstateras att ett deltagande i SEkom inte är möjligt eftersom nämnden gör bedömningen att resurser saknas. Det bedöms vidare att även om resurser tillförs just nu är Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning engagerad i en rad stora kommunala projekt som Program för utveckling av Krylbo, Program för Koppardalen samt Avesta 2020 och man anser att koncentrationen ska ligga där och att ytterligare ett stort projekt kan verka splittrande. Om resurser tillförs när dessa projekt är slutförda d v s runt 2016 är det fullt möjligt att anmäla sitt intresse att delta i SEkom under förutsättning att fördjupad utredning görs och resurser tillförs Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning utifrån denna så att medlemskapet har förutsättningar att bli framgångsrikt. Utifrån detta blir den samlade bedömningen av dessa bägge motionssvar att: - Motionen/medborgarförslaget avslås utifrån att resurser saknas samt att frågan om medlemskap i SEkom är för tidigt väckt. Plan- och näringslivsutskottet beslutade 25 mars 2014 att återremittera motionen/medborgarförslaget till kommunkansliet för att undersöka hur andra kommuner organiserat arbetet och söka samverkan med andra kommuner. Utvecklingssekreterare Erik Jernelius anför följande i sitt andra yttrande: Av de kommuner som geografiskt ligger runt Avesta kommun är fyra stycken ekokommuner nämligen; Hedemora, Smedjebacken, Ludvika i Dalarna samt i Västmanland Sala. En bra samverkan är beroende av avståndet varför det bedöms att samverkan primärt är möjlig mellan Sala och Hedemora kommuner. Utredningen nedan har därför kocentrerat sig på dessa kommuner. Hedemora har sedan ett antal år varit ekokommun och man har en miljösamordnartjänst för det rent praktiska arbetet. F n sorterar denna tjänst under strategiutskottet under kommunstyrelsen. Tjänsten är en heltidstjänst ursprungligen men den medarbetare som innehar tjänsten arbetar f n 80 % och då ingår också landsbygdsfrågor med c:a 20 %. Arbetstiden för att arbeta med ekokommunsarbete är således c:a 60 %. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Sala är också ekokommun sedan ett antal år men f n saknas en övergripande tjänst för detta arbete. Närliggande finns en projektanställning som arbetar med Energimyndighetens projekt Uthållig kommun 3, som för övrigt avslutas i och med 2014 års utgång. Denna projektanställning är på heltid. Energi- och klimatrådgivaren i Sala kommun har också en viss anknytning till ekokommunsarbetet och hållbarhetsfrågor tas också upp i den kommunala översiktsplanen och man arbetar också aktivt med detta inom det kommunala energibolaget. Men det saknas således en övergripande tjänst för ekokommunsarbetet sedan ett antal år något som Sala kommun upplever som en brist. Avesta kommun är f n ingen ekokommun men har sedan ett antal år arbetat med hållbarhetsfrågor utifrån energi- och klimatsrategin, ett enklare kommunalt miljöledningssystem samt ett förhållandevis ambitiöst arbete inom de kommunala bolagen inom kommunkoncernen. Arbetet med energi- och klimatsrategin samt det enklare miljöledningssystemet har inneburit c:a en 40 %-ig tjänst. Tanken om man vill bli en ekokommun är nu att höja denna till en 75 %-ig tjänst där det tillkommande arbetet med att ta fram en hållbarhetsplan för Avesta kommun samt att arbeta med de åtgärder som denna för med sig skulle möjliggöra att Avesta kommun skulle kunna ansöka om att bli en ekokommun och att samverkan mellan Hedemora och Sala kommun skulle innebära en effektivisering av arbetet. För att även möjliggöra ett bra ekokommunsarbete inom Sala och Hedemora kommuner behöver tillföras tjänster så att man totalt kommer upp i två heltidstjänster. Ett inledande förslag skulle då kunna vara att dessa fördelades så att Avesta och Sala skulle erhålla vardera en 75%-ig tjänst samt att Hedemora skulle erhålla en halvtidstjänst. Under den mer förfinade utredningen kan naturligtvis också andra procenttal komma ifråga. Eftersom Avesta kommun ligger i mitten är det troligen mest effektivt om dessa tjänster placeras inom Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning varvid Avesta kommun då får arbetsgivaransvaret. Detta skulle kunna regleras med ett avtal mellan kommunerna ungefär på samma sätt som avtalas vad gäller energirådgivare i Avesta kommun, där Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning har arbetsgivaransvaret för två energi- och klimatrådgivare fördelat på fyra kommuner där Hedemora kommun är en. Detta avtal möjliggör också placering vissa dagar i varje samverkande kommun. Detta initiala förslag på samverkan mellan kommunerna Avesta, Hedemora och Sala har varit ute på ett inledande samråd med berörda tjänstemän i respektive kommun och dessa har inte haft något att anmärka mot förslaget i detta inledande skede. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

17 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Utvecklingssekreterarens förslag till beslut: - Plan- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta detta inledande förslag till ett kommunalt samarbete vad gäller deltagande inom Sveriges ekokommuner (SEkom) mellan kommunerna Avesta, Hedemora samt Sala. - För att realisera förslaget behöver detta detaljdiskuteras både politiskt och på tjänstemannasidan i de angivna kommunerna. Tillväxt Avesta görs sammankallande i en tjänstemannagrupp med deltagare från de tre kommunerna med uppgift att ta fram ett slutligt förslag för politiskt beslut i de tre kommunerna. - Målsättningen är att förslaget ska genomföras till I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. Medborgarförslagsställaren har inbjudits till sammanträdet. Beredning - Lillebil Lundkvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag 20 augusti Kommunfullmäktige 30 september Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings skrivelse 25 februari Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 25 februari Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 11 mars Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 25 mars Kommunkansliet, Tillväxt Avestas skrivelse 9 april Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet medverkar förslagsställaren Henrik Öhrn och informerar om förslaget och tackar för hanteringen av ärendet. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

18 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktiges beslut - Motionen är besvarad med utvecklingssekreterarens yttrande. - Tillväxt Avesta tar initiativ till sammankallande av en tjänstemannagrupp från Avesta, Hedemora och Sala kommuner för att arbeta fram ett förslag till gemensamt miljöarbete inom ramen för Sveriges ekokommuner (SEkom). Målsättningen är att förslaget ska genomföras under I samband med detta ansöker Avesta kommun om medlemskap i SEkom. Utvecklingssekreteraren Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Medborgarförslagsställaren

19 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet Dnr KK14/ Förvaltningsekonomen Tommy Åhlberg, teknisk service, anför följande: I gällande finanspolicy finns angivet att limiterna skall ses över minst en gång årligen. Översyn har nu gjorts och bedömningen är att inga förändringar behöver göras i nuläget av gällande limitnivåer. Förvaltningsekonomens förslag: - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld kr Derivatinstrument kr Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kr kr kr kr - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Vid kommunstyrelsens sammanträde medverkade förvaltningsekonom Tommy Åhlberg och gav information och besvarade frågor. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 16 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj Kommunstyrelsen 2 juni Förvaltningsekonom, teknisk service Finanssekreteraren

20 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida (forts) Kommunfullmäktiges beslut - Oförändrade nivåer enligt nedanstående för Internbankens parter: Externa belopp Avesta kommuns (Internbankens) skuld Derivatinstrument kronor kronor Koncerninterna belopp Gamla Byn AB Avesta Industristad AB Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Avesta Vatten och Avfall AB kronor kronor kronor kronor - Kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till betalning samt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till en total extern låneram om Mkr. Vidare får derivatinstrument utnyttjas upp till detta belopp. Förvaltningsekonom, teknisk service Finanssekreteraren

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-17:00 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson (V) Henrik Öhrn (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 8:00-9:05 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Sundin (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund

Läs mer

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass.

Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s. Lillebil Grass. Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 tisdag 21 april 2015 kl 09:00-11:10 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Johan Thomasson (M) Krister Nilsson (KL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07

Sammanträdesprotokoll 2013-05-07 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,00 16,40 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Bo Brännström, fp Ruth Johansson, s Isa-Susanne Kenving,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp

Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Rut Johansson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 18,00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c närvaro till 17,55 Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer